Riksdagsskrivelse 2019/20:48

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU3 En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2019/20:49 till Försvarsdepartementet