Motion till riksdagen
2019/20:2031
av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Effektivare flytträtt av försäkringssparande


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rätten att ta ut avgift för anskaffningskostnader ska begränsas till fem år och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att försäkringar tecknade före den 1 juli 2007 också ska omfattas av den fria flytträtten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Konkurrens är en grundläggande princip i ett marknadsekonomiskt system. Konsument­ernas möjlighet att fritt jämföra olika varor och tjänster driver innovation och säkerställ­er en effektiv prissättning. Om rättigheten att lämna en aktör till förmån för en annan begränsas, skapas en incitamentsstruktur som hämmar utveckling, där kostnaden får bäras av konsumenten och samhället genom omotiverade prisökningar och välfärdsför­luster.

De senaste åren har det uppmärksammats att försäkringsbranschen tar ut höga ”flytt­avgifter” för pensionsförsäkringar. Flyttavgifterna är avgifter som försäkringsföretagen tar ut av kunderna för att handlägga återköp och flytt av individuella personförsäkringar. Deras storlek och art har begränsat kundernas möjlighet att flytta sitt pensionskapital till andra mer, presumtivt, förmånliga alternativ. Situationen har uppmärksammats av Kon­kurrensverket och Finansinspektionen i rapporten ”Flyttavgifter på livförsäkringsmark­naden (2016) respektive ”Konsumentskyddet på finansmarknaden (2017).

Konkurrensverket konstaterade i sin rapport att kundrörligheten på pensionsförsäk­ringsmarknaden är mycket låg och att de höga flyttavgifterna i synnerhet drabbar grupper med lägre kapitalmängder, där kundrörligheten är som minst. Samtidigt är flyttavgifterna högre i nominella termer för de individer som har stora monetära värden i sitt pensions­sparande. Avgifterna kan uppgå till 2,5–5,0 procent av kapitalet beroende på tecknings­tidpunkten. Utöver höga flyttavgifter finns andra barriärer som försvårar en flytt till andra företag. Det kan exempelvis handla om karens- och handläggningstider, admini­strativa rutiner och eventuella marknadsvärdes- och solvensjusteringar.

Sverigedemokraterna vill se en bättre efterlevnad av konsumentskyddet på försäk­ringsmarknaden. Vi anser att fem år efter det att försäkringsavtalet ingicks är en rimlig tidsbegränsning för rätten att ta ut avgift för anskaffningskostnader som regeringen tidigare föreslagit. Den tidsbegränsningen är dessutom i enlighet med Konkurrensverk­ets egen rekommendation. Vidare ser vi ingen anledning till varför den fria flytträtten ska tidsbegränsas till att enbart gälla försäkringar tecknade efter den 1 juli 2007. Flytt­rätten ska gälla lika för alla försäkringar, oavsett när de tecknades.

Sverigedemokraterna har i Sveriges riksdag drivit på för ett avskaffande av flytt­avgifterna under ett antal års tid. Politiken behöver snarast leverera och återställa balansen på försäkringsmarknaden genom att säkerställa att småspararna åtnjuter den konsumentmakt som är samhällsekonomiskt motiverad.

 

 

Oscar Sjöstedt (SD)

 

Dennis Dioukarev (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Staffan Eklöf (SD)