Finansutskottets betänkande

2019/20:FiU40

 

Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag som i huvudsak handlar om pensionsstiftelser, tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag.

Lagändringarna är framför allt en följd av genomförandet i svensk rätt av andra tjänstepensionsdirektivet och utgörs av förtydliganden och komplett-eringar när det gäller pensionsstiftelser och tjänstepensionsföretag.

Förslagen i propositionen är inte en följd av de tillkännagivanden som riksdagen gjorde i samband med sin behandling av regeringens förslag till ny reglering för tjänstepensionsföretag (bet. 2019/20:FiU12 punkterna 14, rskr. 2019/20:27). Förslag och överväganden med anledning av tillkännagivandena kommer enligt regeringen att behandlas i ett annat lagstiftningsärende.

Regeringen föreslår också att genomförandet av Solvens II-direktivet kompletteras på några punkter när det gäller försäkringsföretag. Därutöver förtydligas och justeras den associationsrättsliga regleringen i försäkringsrörelselagen i några avseenden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Behandlade förslag

Proposition 2019/20:138 Vissa frågor om försäkring och tjänstepension.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

2. lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer,

3. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

4. lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag,

5. lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ,

6. lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932),

7. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),

8. lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud,

9. lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,

10. lag om ändring i lagen (2020:000) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:138 punkterna 1–10.

 

Stockholm den 7 maj 2020

På finansutskottets vägnar

Fredrik Olovsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Olovsson (S), Edward Riedl (M), Emil Källström (C), Ulla Andersson (V), Jan Ericson (M), Dennis Dioukarev (SD), Ingela Nylund Watz (S), Jakob Forssmed (KD), Mats Persson (L), Charlotte Quensel (SD), Karolina Skog (MP), Mattias Karlsson i Luleå (M), Josefin Malmqvist (M), Sultan Kayhan (S), Helén Pettersson (S) och Fredrik Stenberg (S).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

I detta ärende behandlas proposition 2019/20:138 Vissa frågor om försäkring och tjänstepension där regeringen föreslår lagändringar som i huvudsak handlar om pensionsstiftelser, tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag. Lagändringarna är framför allt en följd av genomförandet i svensk rätt av andra tjänstepensionsdirektivet och utgörs av förtydliganden och kompletteringar när det gäller pensionsstiftelser och tjänstepensionsföretag.

Förslagen i propositionen är inte en följd av de tillkännagivanden som riksdagen gjorde i samband med sin behandling av regeringens förslag till ny reglering för tjänstepensionsföretag (bet. 2019/20:FiU12 punkterna 1–4, rskr. 2019/20:27). Förslag och överväganden med anledning av tillkännagivandena kommer enligt regeringen att behandlas i ett annat lagstiftningsärende.

Regeringen föreslår också att genomförandet av Solvens II-direktivet kompletteras på några punkter när det gäller försäkringsföretag. Därutöver förtydligas och justeras den associationsrättsliga regleringen i försäkringsrörelselagen i några avseenden.

I propositionen finns en redogörelse för ärendets beredning fram till regeringens beslut om propositionen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lag-förslag finns i bilaga 2. Lagförslaget har granskats av Lagrådet.

 

Utskottets överväganden

Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag som bl.a. innebär att genomförandet av andra tjänstepensionsdirektivet förtydligas och kompletteras när det gäller pensionsstiftelser och tjänstepensions-företag. Lagförslagen innebär vidare att genomförandet av Solvens II-direktivet kompletteras på några punkter när det gäller försäk-ringsföretag. Därutöver förtydligas och justeras den associations-rättsliga regleringen i försäkringsrörelselagen i några avseenden.

 

 

Propositionen

Ändringar i tryggandelagen

Regeringen föreslår att termen placeringar ska användas även i de bestämmelser i tryggandelagen som följer av direktivet om aktieägares rättigheter. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter om användning av derivatinstrument.

Det föreslås också att en arbetsgivare vars utfästelser om pension tryggas i en pensionsstiftelse som tryggar utfästelser om pension till minst 100 personer på begäran av den som omfattas av en utfästelse ska lämna information om de antaganden som ligger till grund för prognoser i pensionsbeskedet. En pensionsstiftelse som tryggar utfästelser om pension till minst 100 personer ska även regelbundet offentliggöra relevant information om sin ersättningspolicy. Regeringen föreslår också att det ska införas en upplysningsbestämmelse i tryggandelagen om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela föreskrifter om hur informationen ska offentliggöras.

Enligt regeringen bör det inte införas någon rätt för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om de krav som ska gälla för ledamöter och suppleanter i styrelsen för en pensionsstiftelse som tryggar utfästelser om pension till minst 100 personer, eller för dem som utför arbete i en sådan stiftelses riskhanteringsfunktion och internrevisionsfunktion.

Vidare föreslår regeringen att en pensionsstiftelse ska anmälas för tillsyn genast efter det att stiftelsens styrelse har tagit emot sitt uppdrag, oavsett hur många personer som stiftelsen tryggar utfästelser om pension till. Anmälan ska innehålla uppgifter om hur många personer stiftelsen tryggar utfästelser om pension till och för vilka avsättningar har gjorts till stiftelsen. När en pensionsstiftelses verksamhet når en sådan omfattning att tryggandet av utfästelser om pension avser minst 16 personer, ska styrelsen genast göra en anmälan till tillsynsmyndigheten. En sådan anmälan ska också göras när en pensionsstiftelse inte längre tryggar utfästelser om pension till minst 16 personer. Vid tillsyn över pensionsstiftelser ska vissa bestämmelser om tillsyn över tjänstepensionsföretag i lagen om tjänstepensionsföretag tillämpas: bestämmelserna om upplysningar som ska lämnas till Finansinspektionen, platsundersökning, upplysningar från vissa andra företag än det som står under tillsyn, avgifter, tillsynsbefogenheter vid gränsöverskridande verksamhet, anmälan av beslut till Europeiska försäkrings- och tjänstepensions-myndigheten och vite. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska enligt förslaget få meddela föreskrifter om vilka upplysningar styrelsen för en pensionsstiftelse ska lämna till Finansinspektionen och när de ska lämnas. Det ska också införas en upplysningsbestämmelse i tryggande-lagen om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela föreskrifter om hur upplysningarna ska lämnas. Vidare föreslås att regeringen ska få meddela föreskrifter om sådana avgifter som pensionsstiftelser ska betala för att täcka kostnaderna för Finansinspektionens verksamhet.

 

Ändringar för utländska försäkringsgivare och pensionsinstitut

Regeringen föreslår att de särskilda bestämmelser i lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige som bygger på första tjänstepensionsdirektivet och som Sverige tillämpar på EES-försäkringsgivares tjänstepensionsverksamhet ska utmönstras.

Finansinspektionen ska enligt regeringens förslag få förbjuda ett utländskt tjänstepensionsinstitut att fortsätta sin marknadsföring och att ingå nya avtal om tjänstepension som ska fullgöras här i landet, om det utländska tjänste-pensionsinstitutet, trots åtgärder som vidtagits av den behöriga myndigheten i hemlandet, fortsätter att överträda de bestämmelser om skyldighet att lämna information till enskilda som gäller enligt svensk rätt.

 

Ändringar i försäkringsrörelselagen och i de associationsrättsliga bestämmelserna för tjänstepensionsföretag

Enligt regeringens förslag ska bestämmelserna i försäkringsrörelselagen och lagen om tjänstepensionsföretag om underrättelser till Bolagsverket och Skatteverket vid fusion ändras så att samma regler gäller för samtliga försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag oavsett associationsform. Bestämmelsen i försäkringsrörelselagen om kontrollbalansräkningens innehåll i ett försäkringsaktiebolag ska moderniseras språkligt och en felaktig hän-visning ska rättas. Det ska även göras en språklig ändring i förtydligande syfte i bestämmelserna om tvångslikvidation för försäkringsaktiebolag. Det ska införas en bestämmelse i försäkringsrörelselagen för ömsesidiga försäkrings-bolag om att det som sägs om föreningsregistret i lagen om ekonomiska föreningar i stället ska avse försäkringsregistret. Finansinspektionen ska enligt förslaget vara den myndighet som prövar om det finns skäl att besluta om undantag från kravet på att styrelseledamöter och den verkställande direktören ska vara bosatta inom EES även i ömsesidiga försäkringsbolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag, försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar. Redaktionella ändringar ska göras i försäkringsrörelselagen så att bestämmel-serna om ingripande av Finansinspektionen samlas i samma kapitel.

Vidare föreslår regeringen att Finansinspektionen högst en gång om året ska få väcka frågan om en överenskommelse om att utse grupptillsynsmyndig-het. Regeringen gör bedömningen att Solvens II-direktivets övriga bestäm-melser om att utse grupptillsynsmyndighet tillgodoses av de nu gällande bestämmelserna i försäkringsrörelselagen om överenskommelse och beslut om att utse grupptillsynsmyndighet.

Regeringen föreslår att när Finansinspektionen är grupptillsynsmyndighet eller utövar tillsyn över ett enskilt försäkringsföretag som omfattas av grupptillsyn ska inspektionen ingå en samordningsöverenskommelse med de berörda behöriga myndigheterna. En sådan överenskommelse ska avse inrättandet av ett tillsynskollegium och reglera verksamheten i det. Överens-kommelsen ska undertecknas av Finansinspektionen. En samord-ningsöverenskommelse ska åtminstone innehålla beslutsprocessen vid de beslut som avses i artiklarna 231, 232 och 247 i Solvens II-direktivet och det samråd som avses i artiklarna 218.5 och 248.4 i det direktivet. Om Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har fattat ett beslut om upprättande av en samordningsöverenskommelse ska Finansinspektionen, när inspektionen är grupptillsynsmyndighet, fatta sitt slutliga beslut i enlighet med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens beslut. Finans-inspektionen ska därefter överlämna sitt beslut till de berörda behöriga myndigheterna.

Enligt regeringens förslag ska Finansinspektionen omedelbart kalla till möte i tillsynskollegiet om

  1. inspektionen får kännedom om en betydande överträdelse av solvens-kapitalkravet för ett försäkringsföretag i den aktuella gruppen eller en överträdelse av minimikapitalkravet för ett försäkringsföretag i gruppen,
  2. inspektionen får kännedom om en betydande överträdelse av det grupp-baserade solvenskapitalkravet, beräknat enligt den metod som används i den aktuella gruppen, eller
  3. andra exceptionella omständigheter inträffar eller har inträffat.

Om ett beslut är av betydelse för behöriga myndigheter inom ett tillsynskollegium, föreslår regeringen att Finansinspektionen ska samråda med dem innan inspektionen fattar beslut i fråga om

  1. en förändring i aktieägarstruktur, organisationsstruktur eller lednings-struktur för ett försäkringsföretag i den aktuella gruppen, om förändringen kräver inspektionens tillstånd,
  2. en förlängning av tidsfristerna för upprättande och överlämnande av en återhämtningsplan eller
  3. för att vidta åtgärder enligt en åtgärdsplan, eller betydande sanktioner eller exceptionella åtgärder som ska vidtas.

Om Finansinspektionen inte är grupptillsynsmyndighet, ska samråd hållas med grupptillsynsmyndigheten innan inspektionen fattar sådana beslut om förändring i aktieägarstruktur, organisationsstruktur eller ledningsstruktur eller om förlängning av tidsfrister knutna till en åtgärdsplan. Finansinspektionen ska också samråda med en behörig myndighet innan inspektionen fattar ett beslut som bygger på information från den behöriga myndigheten. Samråd ska enligt regeringens förslag inte behöva hållas om ett beslut är brådskande eller om samrådet kan äventyra beslutets effekt. I så fall ska Finansinspektionen utan dröjsmål underrätta de berörda behöriga myndig-heterna om beslutet.

Vidare föreslår regeringen att Finansinspektionen när den är grupp-tillsynsmyndighet får be om att en behörig myndighet i ett annat land inom EES, från ett moderföretag som har sitt huvudkontor i samma land som den myndigheten, inhämtar information som rör grupptillsynsmyndighetens uppgifter och vidarebefordrar informationen till inspektionen. Om Finansinspektionen, när inspektionen är grupptillsynsmyndighet, behöver sådan information som är relevant för grupptillsynen och den informationen redan har lämnats till en behörig myndighet ska inspektionen begära att få informationen från den myndigheten.

Regeringen föreslår att försäkringsföretag som får använda en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur vid beräkningen av den bästa skattningen eller ett tillfälligt avdrag vid beräkningarna av de försäkringstekniska avsättningarna varje år ska lämna in en lägesrapport till Finansinspektionen.

 

Ändringar i reglerna om grupptillsyn för tjänstepensionsföretag

Regeringen föreslår att om det i toppen av en grupp finns ett tjänstepensionsföretag, ett utländskt tjänstepensionsinstitut, ett försäkringsföretag eller en EES-försäkringsgivare som är moderföretag till ett utländskt tjänstepensionsinstitut, ett försäkringsföretag, en EES-försäkringsgivare eller en försäkringsgivare från ett tredjeland, som i sin tur ska omfattas av bestämmelserna om grupptillsyn i lagen om tjänste-pensionsföretag, ska bestämmelserna om grupptillsyn i den lagen tillämpas bara på nivån för företaget som är det yttersta moderföretaget i gruppen. Detta ska gälla även om det yttersta moderföretaget är ett företag som skulle vara ett försäkringsholdingföretag om tjänstepensionsföretaget som är dotterföretag i stället var ett försäkringsföretag och om det yttersta moderföretaget är ett blandat finansiellt holdingföretag.

Vidare föreslår regeringen att Finansinspektionen i vissa fall ska få besluta att ett tjänstepensionsföretag inte ska behöva rapportera väsentliga riskkoncentrationer och betydande transaktioner inom en grupp till inspektionen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter om när den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas.

Vidare föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vilka upplysningar som ett tjänstepensionsföretag ska lämna till Finansinspektionen när det gäller de transaktioner som ska rapporteras vid begränsad grupptillsyn. I lagen om tjänstepensionsföretag ska det tas in en upplysningsbestämmelse om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela föreskrifter om hur och när ett företag ska lämna sådana upplysningar.

De uppgifter som ett företag ska lämna till brottsutredande myndigheter enligt lagen om tjänstepensionsföretag ska enligt förslaget lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter om hur uppgifterna ska lämnas.

 

Ändringar i vissa andra lagar

Enligt regeringen ska en ansökan om kallelse på okända borgenärer för ömsesidiga försäkringsbolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag, försäkrings-föreningar och tjänstepensionsföreningar göras hos Bolagsverket. Ett beslut av Bolagsverket i ett sådant ärende ska överklagas till tingsrätten på den ort där företagets styrelse har sitt säte. Detta ska även gälla sådana beslut som rör en ekonomisk förening. Vid ett överklagande ska lagen om domstolsärenden gälla. Det ska förtydligas vilka bestämmelser i lagen om Europabolag och lagen om Europakooperativ som ska gälla för europabolag och europa-kooperativ som är försäkringsföretag respektive tjänstepensionsföretag. Särskild delgivning med juridisk person ska få användas vid delgivning med försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar som är registrerade i försäkringsregistret. Den som har näringsförbud ska enligt regeringens förslag inte få vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i en försäkringsförening eller en tjänstepensionsförening.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2020 och att det införs en övergångsbestämmelse för ansökningar om kallelse på okända borgenärer vid likvidation.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta regeringens lagförslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2019/20:138 Vissa frågor om försäkring och tjänstepension:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932).

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud.

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2020:000) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag