YA lär dig jobbet på jobbet

Slutrapport av Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar

Stockholm 2018

SOU 2018:81

SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

E-post: kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).

En kort handledning för dem som ska svara på remiss.

Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2018

ISBN 978-91-38-24875-1

ISSN 0375-250X

Till statsrådet och chefen för

Utbildningsdepartementet

Regeringen beslutade den 3 april 2014 att tillsätta en Nationell dele- gation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för Yrkesintroduk- tionsanställningar. Delegationen antog namnet YA-delegationen. Enligt tilläggsdirektiv (dir. 2018:105) ska YA-delegationen slutrappor- tera sitt arbete senast 2018-12-31.

Ordförande för YA-delegationen:

Helén Ängmo 2014–2016 (3 apr 2014–6 okt 2015) Pia Enochsson 2016–2018 (6 okt 2015–31 dec 2018)

I juni 2014 utsågs tio ledamöter:

Almega; Fredrik Voltaire Fastighetsanställdas förbund; Peter Aronsson GS facket; Erica Selander Handelsanställdas förbund; Linda Palmetzhofer IF Metall; Josefine Larsson Industriarbetsgivarna; Mårten Ericsson Svensk Handel; Helen Rönnholm

Svenska kommunalarbetareförbundet; Ann Georgsson Sveriges Kommuner och Landsting; Anders Barane Teknikarbetsgivarna; Tobias Eriksson

I oktober 2015 utökades YA-delegationen till tolv ledamöter genom:

EIO (Installatörsföretagen); Pär Lundström

Svenska Elektrikerförbundet; Mikael Pettersson

Samtidigt utsågs nya ledamöter från fyra av organisationerna:

GS; Stefan Björnestöl

Handelsanställdas förbund; Lennart Grönberg

Industriarbetsgivarna; Fredrik Gunnarsson

Teknikarbetsgivarna; Torgny Martinsson

I mars 2017 ersattes Installatörsföretagen (EIO), Industriarbetsgivarna och Svenska Elektrikerförbundet av:

Kommunala företagens samorganisation (KFS); Conny Larsson Service- och kommunikationsfacket (SEKO); Annika Ödebrink TMF; Henrik Smedmark

Samtidigt utsågs nya ledamöter från fyra av organisationerna:

Fastighetsanställdas förbund; Anna Erixon Handelsanställdas förbund; Cecilia Berggren IF Metall; Arturo Vasquez

Sveriges kommuner och landsting (SKL); Elsa Mattsson

Sekreterare i YA-delegationen:

Marianne Feldt, huvudsekreterare (3 apr 2014–31 dec 2018) Hans-Eric Wikström (1 jun 2014–1 mar 2016)

Amanda Lindqvist (1 aug 2014–19 dec 2016) Ulrika Berg Olofson (1 feb 2015–1 sep 2016) Sara Rågwall (1 mar 2015–31 aug 2018)

Rickard Bäck, regional YA-stödjare (1 sep 2015–31 aug 2016) Rasmus Jonsson, regional YA-stödjare (1 sep 2015–31 aug 2016) Johan Ståhl, regional YA-stödjare (1 sep 2015–31 aug 2016) Katarina Bech (4 jan 2016–2 apr 2018)

Isabella Palomba Rydén (22 feb 2016–31 aug 2018) Nona Rakic (12 mar 2018–31 dec 2018)

Denna slutrapport har dragits och godkänts av ledamöterna i YA- delegationen 2018-10-11.

Stockholm i november 2018

Pia Enochsson

/Marianne Feldt

Nona Rakic

Innehåll

Sammanfattande slutsatser...................................................

9

Inledning och disposition....................................................

15

Bakgrund ..........................................................................

17

1

YA-delegationens organisation och struktur ..................

21

2

YA-delegationens verksamhet 2014–2018...................

23

2.1

YA-delegationens verksamhet år för år .................................

23

2.2Rekommendationer och reflektioner från

 

årsrapporterna .........................................................................

33

2.3

Kollektivavtalen om yrkesintroduktionsanställningar .........

38

2.4

YA-anställningarna – kvantitativ utveckling .........................

38

3

Utveckling av förutsättningar för kvalitet

 

 

i arbetsplatslärandet ..................................................

43

3.1Stöd till arbetsplatslärande genom webb och

 

handledarutbildning ................................................................

44

 

3.1.1

YA-delegationens webbplats ..................................

44

 

3.1.2

YA-delegationens handledarutbildning .................

46

3.2

YA-delegationens regionala YA-stödjare..............................

48

3.3

Statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser ..........

50

3.4Validering i samband med YA höjer kvaliteten

i lärandet ..................................................................................

54

5

Innehåll

SOU 2018:81

3.5Ett inkluderande förhållningssätt höjer kvaliteten

i lärandet ..................................................................................

55

3.6YA-delegationens analyser av förutsättningar

för lärandet ..............................................................................

57

3.6.1Studie om YA baserat på arbetsgivares

erfarenheter .............................................................

58

3.6.2Studie om YA baserad på de YA-anställdas

 

erfarenheter .............................................................

59

3.7 Samråd

.....................................................................................

59

3.7.1

Skolverket (enligt direktiv) ....................................

60

3.7.2

Arbetsförmedlingen (enligt direktiv) ....................

62

3.7.3

Statskontoret (enligt direktiv) ...............................

64

3.7.4

Skolforskningsinstitutet (enligt direktiv)..............

66

3.7.5Övriga parter med yrkesintroduktionsavtal

 

samt utbildnings- och yrkesråd ..............................

66

3.7.6

LO och Svenskt Näringsliv ....................................

67

3.7.7

ESF-rådet .................................................................

67

3.7.8

Tillväxtverket...........................................................

68

3.7.9

Myndigheten för Yrkeshögskolan; MYH .............

69

3.7.10Delegationen för unga och nyanlända i arbete;

Dua-delegationen ....................................................

70

3.7.11 Arbetsmarknadsutredningen A 2016:03................

71

3.7.12Samordnaren för unga som varken arbetar

 

 

eller studerar (UVAS).............................................

71

 

3.7.13

Valideringsdelegationen 2015–2019.......................

72

4

Externa utvärderingar, rapporter och nya förslag

 

 

om liknande anställningsformer...................................

73

4.1

Utvärderingar om YA-anställningar......................................

73

 

4.1.1

Statskontoret ...........................................................

74

4.1.2Arbetsförmedlingens återrapporteringar till

regeringen ................................................................

76

4.1.3Vägen till full sysselsättning och rättvisare

löner (LO) ...............................................................

77

4.1.4Fler jobb om fler företag kan delta (Svenskt

Näringsliv)...............................................................

78

6

SOU 2018:81Innehåll

 

4.1.5

Översynen av förordningen om stöd för YA-

 

 

 

anställningar .............................................................

79

4.2

Nya förslag om liknande anställningsformer ........................

82

5

Information och främjande av anställningsformen .........

85

5.1

Parternas projektledare för främjande ...................................

85

5.2

Regionala kompetensplattformar...........................................

86

5.3

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) .............................

87

5.4

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) ...................

88

5.5

Handelsrådet ...........................................................................

88

5.6

Teknikcollege ..........................................................................

89

5.7

Vård- och omsorgscollege (VO-college) ..............................

90

5.8

Arbetsförmedlingens branschstrateger .................................

90

5.9

ESF-projekten Ung Framtid och Ung Verkstad ..................

91

5.10

ESF-projektet Sverige bygger nytt ........................................

91

5.11

ESF-projektet KIVO ..............................................................

92

5.12

ESF-projektet RegioVux ........................................................

93

6

Internationell utblick genom studiebesök .....................

95

6.1

Norge.......................................................................................

95

6.2

Skottland .................................................................................

96

6.3

Nederländerna.........................................................................

97

6.4

Danmark ..................................................................................

98

6.5

Finland .....................................................................................

99

7

Framtiden/Rekommendationer ..................................

101

Referenser ......................................................................

105

7

Innehåll

SOU 2018:81

Bilaga 1

Kommittédirektiv 2014:51...........................................

109

Bilaga 2

Kommittédirektiv 2018:105.........................................

113

Bilaga 3 Sammanfattningar av sammanträdesprotokoll samt

 

 

reflektioner och rekommendationer från

 

 

årsredovisningarna 2014–2018.....................................

115

Bilaga 4 Slutredovisning av pilotprojektet regionala

 

 

YA-stödjare ..................................................................

141

Bilaga 5 YA-delegationens yttrande över remissen

 

 

Översynen av förordningen om stöd för

 

 

yrkesintroduktionsanställningar .................................

151

Bilaga 6 Översikt över centrala kollektivavtal rörande

 

 

yrkesintroduktionsanställningar .................................

161

Bilaga 7 Studie arbetsgivares upplevelser av YA.......................

167

Bilaga 8 Intervjustudie YA-anställdas syn

 

 

på arbetsplatslärande ....................................................

195

Bilaga 9 YA-delegationens reportage från arbetsplatsbesök ...

203

8

Sammanfattande slutsatser

Yrkesintroduktionsanställningar tillkom år 2014 genom ett treparts- initiativ mellan arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och staten. Syftet var främst att bidra till att sänka den då höga ung- domsarbetslösheten samt att bidra till en mer effektiv kompetens- försörjning i arbetslivet. Yrkesintroduktionsanställningar (YA- anställningar) är en kompetensförsörjningsåtgärd och den främsta anledningen till att arbetsmarknadens parter har tecknat yrkesintro- duktionsavtal (YA).

En delegation inrättades under Utbildningsdepartementet bestå- ende av representanter för parterna på arbetsmarknaden. Direktivet för Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar1 (hädanefter kallad YA-delegationen) har varit oförändrat sedan det fastställdes vid regeringssammanträdet den 3 april 2014 förutom att det den 6 september 2018 beslutades att förlänga utredningstiden med två månader.2 Delegationens uppdrag har varit begränsat till att stödja lärandedelen i YA-anställningarna. Det har inte ankommit på delegationen att ansvara för vare sig information om YA-anställningar eller att öka antalet YA-anställningar. De uppgifterna har legat på parterna att ansvara för.

YA-delegationen har dock vid ett flertal tillfällen uppmärk- sammat regeringen på att en central aktör med ansvar för att främja anställningsformen saknas. YA-delegationen hade kunnat vara den aktören.

Enligt YA-delegationens direktiv ska Delegationen bland annat lämna förslag till regeringen på åtgärder för hur lärandet kan utveck- las. YA-delegationen har i de årliga rapporterna till regeringen gjort detta. Vissa av dessa förslag har också lyfts i Statskontorets tre rap-

1Dir. 2014:51, se bilaga 1.

2Dir 2018:105, se bilaga 2.

9

Sammanfattande slutsatser

SOU 2018:81

porter och i den särskilda utredarens promemoria Översynen av stö- det för yrkesintroduktionsanställningar. I skrivande stund har dock dessa förslag inte lett till några beslut om förändringar.

YA-delegationen som modell har medfört kunskapsöverföring mellan branscher och bidragit till branschöverskridande samverkan. För att få en dynamisk arbetsmarknad med bättre matchning och fortsatt hög sysselsättning behöver möjligheterna till kontinuerlig kompetensutveckling och lärande genom hela arbetslivet stärkas. De forum för samverkan som finns i dag tillgodoser inte behoven. YA- delegationen ser därför ett behov av strukturerad nationell samord- ning som möjliggör samverkan runt arbetsplatslärande och kompe- tensförsörjning. YA-delegationen rekommenderar att regeringen initi- erar ett partsammansatt forum för samverkan som kan beakta bransch- ernas behov.

Under de fyra och ett halvt år som YA-delegationen har varit verksam har mycket förändrats. I dag är det framför allt nyanlända och långtidsarbetslösa som behöver stöd för att komma in på arbets- marknaden. Detta samtidigt som många arbetsgivare har stora svå- righeter med att rekrytera personer med rätt kompetens för att täcka pensionsavgångar och utveckla verksamheten. Det finns ett behov av lättillgängligt stöd om arbetsgivare ska våga ta steget att lära upp och anställa nya medarbetare utan formell utbildning för yrket. YA- delegationen ser behov av regionala stödstrukturer för arbetsplatslä- rande. En iakttagelse från YA-delegationens pilotprojekt med regionala YA-stödjare3 var att behov och förutsättningar i landet ser olika ut och därför kan olika strukturer och lösningar i olika regioner behövas. YA-delegationen uppfattar det som avgörande att bransch- organisationer identifierar konkreta behov. Behovet av regionala stödstrukturer för samverkan är inte bara en utbildningsfråga utan även en tillväxtfråga. Mandat från de centrala organisationerna inom branschen behövs för att skapa trovärdighet i kontakten med den enskilde arbetsgivaren. Att ha tillgång till befintliga nätverk och möj- lighet till samverkan med relevanta aktörer är viktigt för att nå ut med information regionalt och lokalt. YA-delegationen har vid sina studieresor utomlands sett att väl förankrade regionala strukturer för att stödja arbetsplatslärande och samverkan mellan arbetsliv och offentlig utbildning förstärker såväl legitimitet som utfall.

3Slutredovisning av pilotprojektet regionala YA-stödjare, se bilaga 4.

10

SOU 2018:81

Sammanfattande slutsatser

YA-delegationens webbaserade handledarutbildning är uppdelad i tre delar, Grundutbildning, Handleda en nysvensk och Handleda någon med behov av extra stöd. Utbildningen är framtagen tillsam- mans med parterna och dessa rekommenderar och sprider hand- ledarutbildningen till sina medlemmar. Det senaste året4 har 25 604 användare (återkommande) varav 17 015 unika (nya) använ- dare besökt någon av delarna i handledarutbildningen. Under mot- svarande period har 801 YA-anställningar beviljats stöd, vilket tyd- liggör att handledarutbildningen används även för handledning av andra grupper. Med tanke på att lärlingsliknande koncept troligtvis kommer att öka i Sverige, anser YA-delegationen att handledar- utbildningen uppfyller en viktig funktion och att den kommer att behövas även efter december 2018.

Tidigt konstaterades att YA-delegationen behövde arbetsgivares kontaktuppgifter för att kunna utföra alla uppdrag i direktivet. Arbets- förmedlingens tolkning av sekretessreglerna gjorde att YA-delega- tionen inte fick tillgång till dessa uppgifter, vilket har försvårat arbetet avsevärt under hela YA-delegationens verksamhetstid.

Arbetsförmedlingens hantering av stödet för YA-anställningar har inte fungerat tillfredsställande. Hanteringen av stödet är komplext då anställningsformen bygger på kollektivavtal vars innehåll kan skilja sig åt. YA-delegationen anser att kunskapen om anställningsformen bland de lokala arbetsförmedlarna behöver förbättras, så att arbetsgivare med behov av kompetensförsörjning enligt YA-modellen får kännedom om anställningsformen. Arbetsförmedlingens huvudkontor har haft svårt att nå ut med nyheter, så som nya eller förändrade avtal, till de lokala arbetsförmedlarna.

YA-delegationen anser att Arbetsförmedlingen bör få ett tydligare informationsuppdrag gentemot arbetsgivare, arbetstagare och arbets- marknadens centrala parter. YA bör ingå som en naturligt alternativ när det gäller kompetensförsörjningsinsatser och föreslås som kom- plement till andra inledande åtgärder som syftar till anställnings- barhet.

YA-delegationen rekommenderar att regeringen försöker hitta en lösning kring sekretessproblematiken, så att de centrala partsorganisa- tionerna och andra relevanta aktörer kan få den information som be- hövs för att kunna komma i kontakt med arbetsgivare som har YA-

42017-10-01–2018-09-30.

11

Sammanfattande slutsatser

SOU 2018:81

anställt för att därmed kunna följa upp lärandet, kvalitetssäkra det- samma, samla in goda exempel samt sprida information.

YA-delegationen rekommenderar att regeringen fortsätter att stödja branschernas arbete med att utveckla förutsättningarna för arbetsplats- lärande genom statsbidrag. Möjligheten till att utveckla kompetens- profiler och valideringsmodeller kan särskilt gynna utvecklingen av lärande på arbetsplatser som ett komplement till formellt lärande, då validering tydliggör vad en individ behöver lära sig för att bli anställ- ningsbar. De ekonomiska stöden behöver vara långsiktiga.

Parterna har hela tiden påpekat att det tar tid att implementera ett nytt sätt att tänka runt kompetensförsörjning. De flesta bran- scher i Sverige har inte en tradition av lärlingsliknande modeller där arbetsgivarna själva ansvarar för upplägg och genomförande av utbildnings- eller lärandedelar. Att kombinera anställning med lärande är ett koncept som fått en mer framträdande roll i Sverige.

Enligt statistik från Arbetsförmedlingen har 4 295 yrkesintro- duktionsanställningar beviljats ekonomiskt stöd från januari 2014 till och med september 2018. Av dessa är 3 412 män och 883 kvin- nor. Det senaste året5 har 801 YA-anställningar beviljats stöd. Av dessa var 697 personer födda i Sverige, 23 i Europa och 81 personer i ett utomeuropeiskt land.

YA-delegationen konstaterar därmed att antalet YA-anställningar visserligen har blivit betydligt färre än regeringen ursprungligen förvän- tade sig men också att YA-anställningar är en framgångsrik modell som leder till anställning. 90 dagar efter avslutad YA-anställning var 77 procent av dessa i arbete och hela 75 procent var i arbete utan stöd. Som syns i punkt 2.4 YA-anställningarna – kvantitativ utveckling tabell 2.1, så har YA-anställningar de högsta siffrorna när det gäller andel individer i arbete 90 dagar efter avslutad subventionerad anställ- ning 2015–2017.

Nya yrkesintroduktionsavtal tecknas också successivt i nya bran- scher. I skrivande stund6 har YA-delegationen kännedom om 25 arbetsgivarorganisationer7 och 14 arbetstagarorganisationer som tecknat avtal inom sina områden.8

YA-delegationen är fortsatt positiv till anställningsformen, som är ett flexibelt och tidseffektivt komplement till formell utbildning.

52017-10-01–2018-09-30.

62018-10-11.

7AkademikerAlliansen med sina 16 SACO förbund räknas här som en organisation.

8Översikt över centrala kollektivavtal rörande yrkesintroduktionsanställningar, se bilaga 6.

12

SOU 2018:81

Sammanfattande slutsatser

YA-anställningar kan vara ”den röda tråden” som kompletterar en gymnasial utbildning inför en tillsvidareanställning eller en intro- duktionsanställning för en ungdom som saknar relevant utbildning. YA-anställningar kan också vara den sista pusselbiten för en nyan- länd som behöver ”kläs på” för att bli fullt anställningsbar eller en möjlighet för en långtidsarbetslös att komma tillbaka till arbetslivet. YA-delegationens studier av arbetsgivarnas9 och de YA-anställdas10 upplevelser av anställningsformen visar att de har positiva erfaren- heter av och ser framtida möjligheter med anställningsformen.

9Studie arbetsgivares upplevelser av YA, se bilaga 7.

10Intervjustudie YA-anställdas syn på arbetsplatslärande, se bilaga 8.

13

Inledning och disposition

I kommittédirektiv 2014:51 för Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar,1 som fastställdes vid regeringssammanträdet den 3 april 2014, anges att uppdraget årligen ska redovisas till Utbildningsdepartementet med en slutredovisning senast den 1 november 2018. Genom till- läggsdirektiv 2018:1052 ändrades datum för slutredovisning till senast den 31 december 2018.

YA-delegationen har lämnat fem skriftliga redovisningar till Utbildningsdepartementet.3 Då det ekonomiska stödet till arbets- givare som anställer på yrkesintroduktionsavtal regleras i Arbets- marknadsdepartementets förordning 2013:1157 och hanteras av Arbetsförmedlingen har YA-delegationens rapporter med reflek- tioner och rekommendationer även redovisats för Arbetsmarknads- departementet.

YA-delegationen är en partsammansatt delegation bestående av

12 ledamöter som sammanträtt en gång i kvartalet. En mycket hög närvarograd och stort engagemang i frågeställningarna har präglat arbetet. YA-delegationen har fyllt en funktion som forum för arbetsgivar- och arbetstagarparterna att träffas branschöverskri- dande för att diskutera kompetensförsörjningsfrågor och arbets- platslärande. Statsbidraget4 kopplat till YA-anställningar har bidragit till att få igång och utveckla branschernas arbete med att ta fram kompetensprofiler och valideringsmodeller. Inom industrin har det även resulterat i branschöverskridande modeller och samverkan.

1Se bilaga 1.

2Se bilaga 2.

3Årlig arbetsredogörelse för Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar (U2014:07) år 2014, år 2015, år 2016, år 2017 och år 2018, se även bilaga 3 för en sammanfattning.

4Förordning om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser; SFS 2014:375, se även punkt 3.3.

15

Inledning och disposition

SOU 2018:81

Kommittédirektivet för YA-delegationen och statsbidraget som söks från Skolverket ligger under Utbildningsdepartementets ansvar medan förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar hör till Arbetsmarknadsdepartementet.5 YA-delegationens arbete har i hög grad varit avhängigt förordningen om ekonomiskt stöd. YA-delega- tionen konstaterar därför att det hade underlättat arbetet om samt- liga delar hade samlats under ett och samma departement.

Denna slutrapport är en redogörelse för YA-delegationens arbete under verksamhetsperioden. Rapporten inleds med en bakgrund till uppdraget. Därefter beskrivs YA-delegationens organisation och verk- samhet år för år samt utvecklingen av antalet anställningar och vilka kollektivavtal som ligger till grund för dessa. Sedan följer en redogö- relse av vilka åtgärder som har genomförts i syfte att förbättra kvali- teten i arbetsplatslärandet, så som samråd med relevanta aktörer och utveckling av en generell webbaserad handledarutbildning. Slutrappor- ten redogör kortfattat för externa rapporter som analyserat anställ- ningsformen samt ett antal förslag som påverkat debatten kring an- ställningsformen. Därefter följer en redovisning av informations och främjande aktiviteter och en genomgång av yrkesutbildningssystemen i de fem länder som YA-delegationen/sekretariatet besökt. Rapporten avslutas med ett antal rekommendationer och reflektioner för fram- tiden.

5Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar SFS 2013:1157 t.o.m. SFS 2016:428.

16

Bakgrund

Stödet för yrkesintroduktionsanställningar är ett konkret resultat av regeringens så kallade trepartssamtal, som fördes med arbetsmark- nadens parter hösten 2011. Syftet var att finna gemensamma lösningar på svåra problem på arbetsmarknaden. Regeringens målsättning med trepartssamtalen var att finna åtgärder som skulle kunna sänka ung- domsarbetslösheten och öka den varaktiga sysselsättningen, särskilt genom att förbättra möjligheterna till arbete för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. En utgångspunkt var att stödja ini- tiativ som kommit från parterna själva. Inom några avtalsområden på arbetsmarknaden hade parterna tecknat yrkesintroduktionsavtal i syfte att underlätta ungas övergång från skola till arbetsliv och säkra arbetsgivarnas långsiktiga kompetensförsörjning. Avtalen byggde på principen att personer som saknade relevant erfarenhet i yrket fick handledning och utbildning under en del av arbetstiden.

I februari 2013 gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att utveckla samverkan med Teknikföretagen och IF Metall. Detta skulle ske inom ramen för ett pilotprojekt. Syftet med pilotprojektet, Indu- strins Yrkesår, var att arbetsmarknadens parter och Arbetsför- medlingen i samverkan skulle utveckla en modell där matchningen av ungdomar skulle kompletteras med branschanpassade utbildningsin- satser både före och under anställningen. Ett tidigare samarbete mellan IF Metall och Teknikföretagen, Gnosjöandans yrkesår, stod som för- laga till projektet. Projektet pågick 1 juni 2013–31 december 2014.1

I februari 2013 fattade statsrådet Anders Borg på Finansdeparte- mentet, beslut om att uppdra åt departementsrådet Elin Landell och professor Jonas Olofsson att biträda Finansdepartementet med att lämna förslag till hur de befintliga strukturerna för handledning i lärande på arbetsplatsen skulle kunna stärkas. Uppdraget syftade till

1Arbetsförmedlingens återrapportering 2016 D.nr: Af-2013/073052 (2016-06-01).

17

Bakgrund

SOU 2018:81

att arbetsplatser skulle bli bättre rustade för att ta emot och öka an- talet personer i lärande på arbetsplatser, med fokus på personer som anställs med stöd av ett yrkesintroduktionsavtal eller motsvarande. För genomförande av uppdraget bildades en arbetsgrupp, en intern referensgrupp och en extern referensgrupp med representanter för arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Uppdraget resulterade den 1 augusti 2013 i departementsskrivelsen Kvalitetssäkring av lärandet i yrkesintroduktion.2

Utredningen bedömde att det under yrkesintroduktionsanställ- ningarnas uppbyggnadsskede fanns behov av en nationell samord- nande funktion för att främja utvecklingen av gemensamma princi- per för kvalitetssäkring. Vidare att sprida erfarenheter och modeller mellan olika branscher samt att vid behov kunna ge operativt stöd till vissa branscher. För att göra detta föreslogs att en delegation med representanter från arbetsmarknadens parter skulle inrättas.

Den 14 mars 2013 gav regeringen arbetsmarknadsministern rätt att bevilja stöd efter ansökan från kollektivavtalsslutande parter som önskade genomföra informationssatsningar för att öka kunskapen och användningen av yrkesintroduktionsavtal (främjandemedel). Kostnaderna beräknades till 15 miljoner kronor.

Arbetsmarknadsdepartementets skrivelse Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtalen Ds 2013:20 publicerades den 15 mars 2013. Den innehöll lagförslag som var kopplade till trepartssamtalen. Bland annat föreslogs att staten genom lönesubventioner, i form av en skattekreditering, och handledarstöd skulle stimulera att anställ- ningar av unga personer kom till stånd inom ramen för av parterna tecknade yrkesintroduktionsavtal eller motsvarande. Förslagen i de- partementsskrivelsen föreslogs träda i kraft den 15 januari 2014.

Den 13 september 2013 uppdrog regeringen åt Arbetsförmed- lingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet av ett stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för budgetåret 20143 anges att myndigheten ska använda stödet för yrkesintroduktionsanställ- ningar som ett verktyg i sitt arbete för att unga arbetslösa kvinnor och män ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

2Landell, Elin, och Olofsson, Jonas, 2013, Kvalitetssäkring av lärandet i yrkesintroduktion, Fi2013/01374: D.

3A2014/1273/A, Ändringsbeslut 2014-04-10, Kapitel 3, Uppdrag, punkt 8 Yrkesintroduk- tionsanställningar.

18

SOU 2018:81

Bakgrund

Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar; SFS 2013:1157 trädde i kraft den 15 januari 2014. Arbetsförmedlingen skulle hantera och fatta beslut om det ekonomiska stödet till arbets- givarna.4 Den som anställdes skulle vara mellan 15 och 24 år. Anställ- ningen skulle omfatta minst 75 procent av heltid under minst sex och högst tolv månader. Utbildning eller handledning skulle uppgå till minst 15 procent av arbetstiden och för detta skulle det finnas en upprättad utbildningsplan.

Den 3 april 2014 tog regeringen beslut om att under Utbildnings- departementets ansvar inrätta en Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar Dir. 2014:51. Vid delegationens första sammanträde tog man sig namnet Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktions- anställningar (YA). Namnet förkortades till YA-delegationen.

Den 28 maj 2014 utfärdade regeringen Förordning om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning SFS 2014:375. Statsbidraget gav arbetsmarknadens parter möjlighet att gemensamt söka medel för insatser som syftade till att stödja uppbyggnaden av stödstrukturer för lärande inom ramen för yrkesintroduktionsavtal. Statsbidraget för 2014 uppgick till 20 miljo- ner kronor och gick att söka från Skolverket från och med oktober månad 2014 till och med år 2018.5

4Det ekonomiska stödet består dels av en kreditering på arbetsgivarens skattekonto, mot- svarande en ordinarie arbetsgivaravgift (31,42 procent av bruttolönen), dels ett ekonomiskt handledarstöd till arbetsgivaren på 115 kr/dag och anställd.

5Statsbidraget för YA uppgick till 20 mkr år 2014, 30 mkr per år 2015–2016 samt 20 mkr per år 2017–2018.

19

1YA-delegationens organisation och struktur

YA-delegationen påbörjade sitt arbete i april 2014 då ordförande Helén Ängmo och huvudsekreterare Marianne Feldt utsågs. Enligt direktivet skulle uppdraget slutredovisas senast 1 november 2018.1 I en bilaga till kommittédirektivet stod följande:

Regeringen bemyndigar chefen för Utbildningsdepartementet att

Ge en delegation med högst tretton ledamöter i uppdrag att främja arbetsmarknadens parters arbete med att bygga upp lång- siktigt hållbara strukturer för ett strukturerat lärande på arbets- platserna och utveckla förutsättningarna för sådant lärande,

utse en av ledamöterna att vara ordförande,

besluta om sakkunniga, experter och annat biträde åt kommittén.

Vidare stod att Delegationen skulle vara placerad i Statens skol- verkets lokaler.

Ordföranden beslöt att YA-delegationen skulle sammanträda minst fyra gånger per år och det operativa arbetet skulle utföras av ett sekretariat. Den årliga budgeten för YA-sekretariatet var tänkt att täcka fyra heltidsanställda personer.

Ijuni 2014 utsågs tio ledamöter från arbetsgivar- och arbetstagar- organisationer, som hade kollektivavtal om yrkesintroduktions- anställningar, att ingå i YA-delegationen. Två platser reserverades för Hotell- och restaurangfacket (HRF) och arbetsgivarorganisa- tionen Visita, som under år 2013 hade gjort en avsiktsförklaring om att teckna avtal om yrkesintroduktionsanställningar.2

1I tilläggsdirektiv 2018:105 ändrades slutrapportdatum till senast 31 december 2018.

2Noteras kan att Hotell- och restaurangfacket och Visita i skrivande stund (2018-11-01) fort- farande inte tecknat avtal om yrkesintroduktionsanställningar.

21

YA-delegationen organisation och struktur

SOU 2018:81

Ledamöternas ursprungliga förordnanden gällde 1 juni 2014–31 de- cember 2016. Det öppnade för möjligheten att ändra sammansätt- ningen av organisationer allteftersom nya branscher förväntades teckna kollektivavtal. I oktober 2015 utökades YA-delegationen till tolv leda- möter då det visade sig att HRF och Visita inte tecknade något avtal om yrkesintroduktionsanställningar.

YA-delegationen har sammanträtt en gång i kvartalet. En mycket hög närvarograd och stort engagemang i frågeställningarna har präg- lat arbetet. Sammansättningen av representerade organisationer och ledamöter samt fokus för diskussioner och utvecklingsområden har däremot förändrats under tiden. Samtliga ledamöter har under- strukit vikten av delegationens verksamhet. Ett eget självständigt forum för diskussion av gemensamma utmaningar koppade till kompetensförsörjning, validering, inkludering, arbetsplatslärande, handledning med mera har upplevts givande och har uppskattats.

YA-sekretariatet har ansvarat för det dagliga, operativa arbetet i enlighet med direktivet och ledamöternas önskemål. YA-sekretariatet har därutöver arbetat med information om arbetsplatslärande och om anställningsformen samt under det senaste året även främjande av nya avtal.

Alla nya parter som tecknat yrkesintroduktionsavtal har besökts eller erbjudits besök av YA-sekretariatet. Syftet har bland annat varit att informera om YA-delegationen samt om vilket stöd YA-dele- gationen kan erbjuda parterna. Två gånger om året har dessutom alla parter med tecknade yrkesintroduktionsavtal som inte ingår i dele- gationen3 bjudits in till möten med YA-sekretariatet för ömsesidigt informations- och erfarenhetsutbyte. Vid dessa möten har ofta även representanter för yrkes-/utbildningsnämnder deltagit.

YA-sekretariatet har också haft årlig kontakt med de centrala parterna LO och Svenskt Näringsliv.

3I skrivande stund (2018-11-01) har YA-delegationen kännedom om 25 arbetsgivarorganisa- tioner och 14 arbetstagarorganisationer (AkademikerAlliansen med sina 16 SACO förbund räknas här som en organisation) som har kollektivavtal om yrkesintroduktionsanställningar, se bilaga 6.

22

2YA-delegationens verksamhet 2014–2018

2.1YA-delegationens verksamhet år för år

Nedan redogörs kortfattat för vad YA-delegationens arbete har fo- kuserat på, uppdelat per år.1

2014

Inledningsvis fokuserades arbetet på att samla information om ar- betsplatslärande i allmänhet och vid YA-anställningar i synnerhet. Samtliga centrala parter med tecknade avtal om yrkesintroduktions- anställningar besöktes och intervjuades av YA-sekretariatet. Det gjordes för att få en bild av vilka typer av stöd som kunde tänkas behövas framöver. Då ledamöterna i YA-delegationen var intresse- rade av att veta mer om hur de andra branscherna arbetade med lä- rande på arbetsplatserna, beslöts att en del av sammanträdena skulle reserveras för ett strukturerat erfarenhetsutbyte.

Förordningen om ekonomiskt stöd för yrkesintroduktionsan- ställningar2 gällde vid anställning av ungdomar mellan 15 och 24 år som saknade relevant yrkeserfarenhet eller var arbetslösa. Flera av branschernas kollektivavtal snävade dock in kriterierna genom att till exempel kräva vissa förkunskaper. Det fanns en stor bredd i hur branscherna organiserade sina YA-anställningar. Några hade kom- mit långt med arbetet att utveckla kompetensprofiler och utbild- ningsplaner medan andra branscher hade det mesta av arbetet fram- för sig.

1Se punkt 2.2 och Sammanfattning av sammanträdesprotokoll samt reflektioner och rekom- mendationer från årsredovisningarna 2014–2018, bilaga 3.

2Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar SFS 2013:1157.

23

YA-delegationens verksamhet 2014–2015

SOU 2018:81

Tidigt konstaterades att YA-delegationen behövde kontaktuppgif- ter till de arbetsgivare som fick stöd för att YA-anställa. Kontaktupp- gifterna behövdes för att delegationen skulle kunna utföra centrala uppdrag i direktivet. Arbetsförmedlingens tolkning av sekretessreg- lerna gjorde att YA-delegationen inte fick tillgång till dessa uppgifter, vilket har försvårat arbetet avsevärt under hela YA-delegationens verk- samhetstid.

YA-delegationen har behövt kontaktuppgifter till arbetsgivarna för att:

samla och sprida goda exempel på hur ett väl strukturerat och re- levant lärande på arbetsplatser kan utformas,

stimulera regional samverkan och kunskapsöverföring mellan branscher som syftar till att utveckla lärandet på arbetsplatser,

kunna bjuda in till informationsmöten och erfarenhetsutbyten,

uppsöka och stödja arbetsgivare samt

följa och analysera hur förutsättningarna för lärande inom ramen för YA-anställningarna utvecklas.

Anställningsmodellen bygger på att arbetstagarorganisationerna ges möjlighet att övervaka att de YA-anställda får utbildning i den om- fattning och av den kvalitet som överenskommits i kollektivavtalen. Det kan ske på lokal nivå men på grund av Arbetsförmedlingens sek- retess kan inte lärandet följas upp centralt på ett samlat och struktu- rerat sätt av partsorganisationerna.

Utan tillgång till kontaktuppgifter och i avsaknad av egna kanaler ut till arbetsgivare har YA-sekretariatet varit i behov av samverkan med aktörer, som till exempel branschorganisationerna. Samverkan skedde framförallt med branschernas YA-främjare under den tid de finansierades med främjandemedel från Arbetsmarknadsdeparte- mentet. Därutöver initierades kontakter med bland annat Arbetsför- medlingens branschstrateger3 och Arbetsförmedlingens ESF-pro- jekt Ung Framtid.4

Vid YA-sekretariatets intervjuer med parterna framfördes behov av en regional stödstruktur kring det arbetsplatsförlagda lärandet.

3För utförligare information se punkt 5.8.

4För utförligare information se punkt 5.9.

24

SOU 2018:81

YA-delegationens verksamhet 2014–2015

YA-delegationen fattade därför beslut om att undersöka möjlig- heten till att genomföra ett projekt med regionala YA-stödjare.5

Ansvarsfrågan för information om anställningsformen var också en fråga som tidigt kom upp. Det konstaterades att det fanns behov av en aktör med ett övergripande informationsansvar. Arbets- förmedlingen såg inte att det ingick i myndighetens uppdrag. YA- delegationen skulle därför kunna begära att få detta som ett utökat uppdrag.6

För att möta arbetsgivarnas behov av stöd kring det arbetsplats- förlagda lärandet gav YA-delegationen hösten 2014 YA-sekretariatet i uppdrag att ta fram en kortfattad webbaserad handledarutbildning.

Under hösten 2014 resulterade riksdagsvalet i ett regeringsskifte och Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildade regering.

2015

I februari 2015 kallades YA-sekretariatet till ett möte på Arbets- marknadsdepartementet med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och statssekreterare Erik Nilsson. Ylva Johansson informerade om att Arbetsmarknadsdepartementet hade tagit över de så kallade treparts- samtalen. Under Alliansregeringen drevs dessa av Finansdeparte- mentet. YA-sekretariatet redogjorde för YA-delegationens arbete och Ylva Johansson informerade bland annat om att kravet på kollektivav- tal för att få ekonomiskt stöd för yrkesintroduktionsanställningar skulle kvarstå.

Vid YA-delegationens första sammanträde 2015 deltog Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. YA-delegationen fram- förde att det behövs tid och tålamod i den fortsatta processen med YA- anställningar. Delegationen menade också att andra åtgärder, som ex- empelvis nystartsjobb,7 konkurrerar med YA-anställningarna. Vidare att regionala stödstrukturer behövs för att underlätta för arbetsgivarna och att delar av utbildningen i YA-anställningar skulle kunna kopplas

5Se punkt 3.2 och bilaga 4.

6År 2016 fick YA-delegationen ett muntligt förtydligande från ansvarigt statsråd att det kunde anses ingå i uppdraget att sprida information om, samt främja, själva anställningsformen.

7Nystartsjobb är en subventionerad sysselsättning som syftar till att stimulera arbetsgivare att anställa personer över 20 år som varit utanför arbetsmarknaden under en längre tid. Subven- tionen består av skattekreditering i högst två år.

25

YA-delegationens verksamhet 2014–2015

SOU 2018:81

till Yrkesvux. Ledamöterna efterlyste också möjlighet att kunna kom- binera och integrera utbildning i svenska för invandrare (sfi) med anställningsformen.

Ibörjan på året lanserades YA-delegationens webbplats www.ya- delegationen.se8 och i början på hösten lanserades YA-delegationens webbaserade handledarutbildning.9 Den gjordes så generell som det var möjligt för att arbetsgivare skulle ha nytta av den även för andra anställningsformer eller för praktik.

YA-delegationen genomförde en uppskattad studieresa till Upp- läringskontoret för mekanik i Strömmen, Norge för att lära och in- spireras.10

Då ledamöterna hade efterlyst behovet av regionala stödstruk- turer startade YA-delegationen en ettårig försöksverksamhet med tre regionala YA-stödjare.11

Även år 2015 lyfte ledamöterna Arbetsförmedlingens sekretess som ett problem som behövde lösas. Mot bakgrund av att det statliga kommittéväsendet omfattas av sekretess på motsvarande sätt som de särskilda verksamheter som ansvarar för statistikframställning inom myndigheter gjorde YA-delegationen en skriftlig anhållan till Arbets- förmedlingen om att få ta del av kontaktuppgifter till arbetsgivare som fått stöd.

Arbetsförmedlingen avslog begäran. Sammantaget bedömde Arbetsförmedlingen att uppgifterna inte kunde lämnas ut med stöd av 10 kap. 27 § OSL.12

Statskontoret lämnade sin första delrapport13 till regeringen i september 2015. Några av slutsatserna var att införandet av anställ- ningsformen är på rätt väg, men kräver ytterligare tid. Vidare visade rapporten att arbetsgivarnas kännedom om avtalen fortfarande är låg, att uppbyggnaden av det operativa stödet kommer att kräva ytterligare tid samt att regelverkets utformning försvårar för Arbets- förmedlingen då deras stöd och insatser normalt inte förknippas med partsdrivna lärlingsliknande initiativ. Vidare menade Statskon- toret att regelverkets- och ansökningsprocessens utformning skapar en otydlig ansvarsfördelning mellan parterna och staten och gör det

8Se punkt 3.1.1.

9Se punkt 3.1.2.

10Se punkt 6.1.

11Se punkt 3.2.

12Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 24 kap, 8 §.

13Statskontoret, Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar, Delrapport 1 (2015:22), se punkt 4.1.1.

26

SOU 2018:81

YA-delegationens verksamhet 2014–2015

svårt för den enskilda förmedlaren att hålla reda på villkoren i de olika avtalen.

Statskontoret rekommenderade regeringen att förändra ansök- ningsprocessen och lämna åt parterna att definiera vad som är re- levant yrkeserfarenhet.

Statskontoret rekommenderade Arbetsförmedlingen att centrali- sera handläggningen av ansökningar om stöd samt utreda möjlig- heterna att frångå kravet på att den som anställs ska vara inskriven som arbetssökande.

Rekommendationerna har till dags dato14 inte föranlett någon åt- gärd.

Under hösten avsade sig Helén Ängmo ordförandeskapet då hon tillträtt som tf. GD på Skolinspektionen. Utbildningsdepartementet utsåg Pia Enochsson som ny ordförande för YA-delegationen.

Antalet personer som sökte asyl i Sverige ökade kraftigt under året och det svenska asylsystemet ställdes inför stora utmaningar. Den 23 oktober 2015 enades regeringen, Moderaterna, Center- partiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna om insatser med anledning av flyktingkrisen.15 En av punkterna i åtgärdspro- grammet gällde yrkesintroduktionsanställningar. Texten lydde som följer:

Utvidgning av möjligheter till YA-jobb

För att nyanlända snabbare ska komma i arbete är det av stor vikt att kunna ge möjligheter att kombinera arbetslivserfarenhet och utbildning. Den befintliga modellen med YA-jobb bör därför utvidgas till att också kunna omfatta nyanlända16 enligt i övrigt samma villkor som nu gäller i modellen. Detta skulle kunna göras förutsatt ny prövning och godkän- nande av EU-kommissionen och vara beroende av nya förhandlingar

142018-10-11.

15www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/10/insatser-med-anledning-av- flyktingkrisen/

16Förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar öppnades upp för nyanlända och långtidsarbetslösa över 25 år genom Förordning (2014:366) om ändring i förord- ningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar; Ändringen utfärdades den

21april 2016 och trädde i kraft den 1 juni 2016.

27

YA-delegationens verksamhet 2014–2015

SOU 2018:81

mellan parterna avseende de förändrade villkoren för YA-anställ- ningar.

YA-jobb bör även utvidgas till att gälla arbetsgivare som inte omfat- tas av kollektivavtal. En förutsättning för detta är att villkoren för den anställde motsvarar kollektivavtalsnivå, samt att den utbildning och handledning som arbetstagaren har rätt till säkras. Det bör utredas hur och vem som ska säkerställa detta.17

2016

Vid YA-delegationens första möte för året deltog statssekreterare Irene Wennemo från Arbetsmarknadsdepartementet. Hon berättade bland annat att regeringen bereder en förändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar för att öppna upp YA-anställningarna även för nyanlända samt att Stats- kontorets förslag kring förändrad process runt beviljande av stöd för YA kommer att behandlas framöver.

Under YA-delegationens två första år koncentrerades arbetet i en- lighet med direktivet på att stödja arbetsplatslärandet. Under år 2016 fick YA-delegationen först ett muntligt förtydligande från statssekre- terare Roger Mörtvik och därefter från Gymnasie- och kunskapslyfts- minister Anna Ekström att det kunde anses ingå i uppdraget att sprida information om, samt främja, själva anställningsformen. Statssekre- teraren Roger Mörtvik uppmuntrade även YA-delegationen att fort- sätta arbetet med kombinationen YA-anställningar, svenska för in- vandrare samt validering.

Handledarutbildningen kompletterades under våren 2016 med ett avsnitt för arbetsplatser som tar emot nyanlända. Språkstödet togs emot mycket positivt.

YA-delegationen genomförde en studieresa till Skottland 16–19 maj 2016.18

I juni 2016 trädde Förordning om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar i kraft.

17Den 28 november 2017 fattade Arbetsmarknadsdepartementet beslut om Uppdragsbeskriv- ning för Översyn av förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar (A 2016: D), bilaga till regeringskanslibeslut A2016/02267/SV, se även punkt 4.1.5.

18Se punkt 6.2.

28

SOU 2018:81

YA-delegationens verksamhet 2014–2015

Den största förändringen var att förordningen öppnar upp för stöd till nyanlända och långtidsarbetslösa över 25 år.

Men för att en arbetsgivare skulle kunna anställa dessa grupper på YA behövde avtalen förhandlas om och förhandlingar tar tid.19 Den utökade målgruppen för YA-anställningar medförde inga föränd- ringar i YA-delegationens direktiv eller i förordningen om statsbi- drag.20 Inte heller tillkom främjandemedel för att parterna skulle kunna informera om och främja anställningar av nyanlända och lång- tidsarbetslösa över 25 år med anledning av förordningsändringen.

Projektet med tre regionala YA-stödjare avslutades i augusti 2016. Målet med satsningen var att hitta en långsiktigt hållbar form för en regional stödstruktur för lärande på arbetsplatser vid YA-anställningar. Målet uppnåddes inte och den huvudsakliga anledningen som redovi- sas i utvärderingsrapporten,21 är att anställningsformen fortfarande var så okänd att det krävdes stora informationsinsatser i olika nätverk. Sekretessen från Arbetsförmedlingen förhindrade också YA-stödjarna att bjuda in arbetsgivare med YA-anställda till erfarenhetsutbyten.

Skrivningen i Insatser med anledning av flyktingkrisen i oktober 2015 ”YA-jobb bör även utvidgas till att gälla arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal”22 samt det faktum att regeringen under året införde nya åtgärder som utbildningskontrakt och trainee med- förde en osäkerhet runt YA-anställningarnas framtid. Detta bidrog troligtvis till den långsamma utvecklingen av antalet YA-anställ- ningar och tecknandet av nya avtal.

Arbetsmarknadens parter fortsatte sitt arbete med att bygga upp strukturer för lärande på arbetsplatsen. Då de, på grund av Arbets- förmedlingens sekretessregler, inte heller hade kännedom om samt- liga arbetsplatser som har anställt på yrkesintroduktionsavtalen var det svårt även för dem att fånga upp goda exempel och följa upp lä- randet på ett strukturerat sätt.

Den 28 november 2016 fick en särskild utredare vid namn Mats Wadman i uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet att se över för- ordningen om stöd för YA-anställningar.23

19Vissa avtal har i skrivande stund (2018-10-11) fortfarande inte öppnat upp för dessa nya grupper.

20Förordning om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser; SFS 2014:375.

21Se bilaga 4.

22I skrivande stund (2018-10-11) har ännu inget beslut fattats i denna fråga.

23Uppdragsbeskrivning för översyn av förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställ- ningar (A 2016: D), se även punkt 4.1.5.

29

YA-delegationens verksamhet 2014–2015

SOU 2018:81

2017

Året präglades av en osäkerhet kring framtiden för stödet för YA- anställningar. Utredaren Mats Wadman påbörjade uppdraget med att se över förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställ- ningar. Uppdraget gällde även hur arbetsgivare som inte omfattades av kollektivavtal skulle kunna få stöd för att YA-anställa, vilket skap- ade oro framför allt hos de fackliga organisationerna. En annan an- ledning till osäkerhet om YA under året berodde på att den offent- liga debatten under 2017 präglades av flyktingströmmen som kom till Sverige under hösten 2015. Många förslag till lösningar för att underlätta de nyanländas etablering på arbetsmarknaden fördes fram så som ”enkla jobb” och förslag till nya anställningsformer som in- trädesjobb, utbildningsjobb och etableringsjobb. Sammantaget kan konstateras att de flesta parterna med kollektivavtal intog en avvak- tande hållning inför informationsinsatser om YA. Nya branscher ställde sig också lite frågande om framtiden för YA. Trots detta öpp- nades flera befintliga yrkesintroduktionsavtal upp för de nya mål- grupperna nyanlända och långtidsarbetslösa och nya kollektivavtal tecknades under året.

Ibörjan på året kompletterades YA-delegationens handledarut- bildning med delen Handleda någon med behov av extra stöd avsedd för arbetsplatser som anställer en person som varit långtidsarbetslös.

I och med att handledarutbildningen kompletterats med delar av- sedda att underlätta för arbetsgivare som anställer på de nya mål- grupperna nyanlända och långtidsarbetslösa beslöt YA-delegationen att under år 2017 fokusera på informationsspridning om anställ- ningsformen och främjande av nya avtal. YA-sekretariatet kontak- tade därför branscher med kompetensförsörjningsproblem för att på så sätt försöka främja tecknandet av nya yrkesintroduktionsavtal. YA-sekretariatet kontaktade även samtliga regionala kompetens- plattformar och genomförde informationsinsatser i samverkan med Arbetsförmedlingens företagsrådgivare. Många lokala Arbetsför- medlingskontor besöktes under året för att även informera arbets- förmedlarna om anställningsformen.

En ny broschyr togs fram och uppskattades särskilt av arbetsför- medlare, som ett enkelt sätt att ge information till arbetsgivare. Ar- betsförmedlare och andra hade möjlighet att kostnadsfritt beställa

30

SOU 2018:81

YA-delegationens verksamhet 2014–2015

valfritt antal broschyrer. Broschyren distribuerades även via Utbu- det.24 YA-delegationen ersatte de tidigare nyhetsbreven genom att starta en sluten Facebook-grupp och beslöt att Twittra varje dag med information om YA-delegationens handledarutbildning och förde- larna med anställningsformen. Branschernas valideringsmodeller lyftes fram på YA-delegationens webbplats då de till stor del finan- sierats med statsbidrag för YA. Framtagna kompetensprofiler un- derlättar för arbetsgivare som ska formulera utbildningsplaner för YA-anställda.

Ledamöterna gav YA-sekretariatet i uppdrag att ta fram en studiehandledning till YA-delegationens handledarutbildning för att underlätta för arbetsplatser med flera handledare. Frågeställningarna i studiehandledningen är tänkta som ett verktyg för att diskutera handledning, gemensam kunskapssyn och förhållningssätt gentemot de nyanställda som ska läras upp av handledarna på arbetsplatsen.

30 augusti–1 september 2017 genomförde YA-delegationen en studieresa till Nederländerna.25

Den 31 augusti 2017 överlämnade utredaren Mats Wadman sina förslag till förändringar gällande förordningen om stöd för yrkesin- troduktionsanställningar till Arbetsmarknadsdepartementet.26 Den 15 december 2017 skickades promemorian ut till 68 remissinstanser varav YA-delegationen var en av instanserna. Remissvaren skulle in- komma till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 23 februari 2018. YA-delegationen beslöt att försöka enas om ett gemensamt svar och gav YA-sekretariatet i uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande.

2018

Den 23 februari 2018 lämnade YA-delegationen ett gemensamt ytt- rande (förutom Svensk Handel, som valde att endast lämna ett en- skilt yttrande) över Översynens förslag. Almega, Teknikföretagen och TMF (Trä- och Möbelföretagen, Grafiska Företagen) reserve-

24Utbudet.se distribuerar organisationers, myndigheters och företags egna material till Sveriges alla skolor, universitet och högskolor. Tjänsten är kostnadsfri för lärare, studie- och yrkesväg- ledare och annan skolpersonal.

25Se punkt 6.3.

26Översynen av förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar (A 2016: D).

31

YA-delegationens verksamhet 2014–2015

SOU 2018:81

rade sig mot ställningstagandet i förslag 5.1.1 b. som gällde kollektiv- avtalsfrågan. YA-delegationen ställde sig positiv till att utredaren upp- märksammat behovet om fortsatt stöd för arbetsplatslärande. YA- delegationen ställde sig vidare positiv till utredarens förslag om att byta begreppet utbildning mot begreppet lärande samtidigt som YA- delegationen föreslog att förordningen bör förtydliga vikten av lärande på arbetsplatsen. Ett av utredarens förslag var att flytta ansvaret för YA-delegationen och statsbidraget till Arbetsmarknadsdepartementet. YA-delegationen tillstyrkte förslaget men framhöll att det inte får medföra att YA-anställningar blandas ihop med arbetsmarknadsåtgär- der. YA är en kompetensförsörjningsåtgärd. YA-delegationen till- styrkte vidare förslaget om att förlänga delegationens uppdrag under förutsättning att det skulle gälla den partsammansatta YA-delega- tionen och inte ett självständigt kansli. De underströk vikten av att parterna fortsatt har ett reellt inflytande över arbetet då det är parterna själva som tecknar avtalen och beslutar om villkoren däri.27

Vid sekretariatets dragning av årsrapporten den 4 april 2018 för statssekreterarna Erik Nilsson, Utbildningsdepartementet och Irene Wennemo, Arbetsmarknadsdepartementet fick YA-sekretariatet be- sked om att inget beslut om förslagen i Översynen av stödet för yr- kesintroduktionsanställningarna kommer att tas innan valet den 9 september 2018 och att YA-delegationens uppdrag därmed skulle avslutas senast den 1 november i enlighet med direktivet.28

Vid årets första möte fick YA-sekretariatet i uppdrag att möjliggöra att handledare som har genomfört YA-delegationens handledar- utbildning skulle kunna få ett intyg på genomgången kurs. Leda- möterna var också positiva till att komplettera handledarutbildningen med en film om normkritiskt tänkande på arbetsplatsen.

YA-delegationen har under 2018 försökt hitta en passande aktör för att ta över ansvaret för YA-delegationens handledarutbildning. Ett förslag som ansågs skulle kunna vara lämpligt var Arbetsför- medlingen men myndigheten har efter prövning ställt sig avvisande till förslaget. I skrivande stund fortgår arbetet med att hitta en lös- ning. Vid årets sista sammanträde gav YA-delegationen sekretariatet i uppdrag att säkerställa att informationen på YA-delegationens webb- plats kvarstår under år 2019 och 2020.

27Se punkt 4.1.5 och YA-delegationens yttrande över remissen i bilaga 5.

28Den 6 september 2018 fattade regeringen beslut om att förlänga uppdraget med två månader (dir. 2018:105), se bilaga 2.

32

SOU 2018:81

YA-delegationens verksamhet 2014–2015

En stor del av aktiviteterna år 2018, utöver att stödja utvecklingen av förutsättningar för arbetsplatslärande, kom att handla om infor- mations- och främjandearbete. Den primära målgruppen var branscher med arbetsgivare som har svårt att rekrytera. Ett av YA-delegationens mål har varit att dessa ska få kännedom om anställningsformen. Men också att arbetsgivarna ska börja tänka strategiskt kring sin långsiktiga kompetensförsörjning och hur de själva kan ta ansvar för denna.

2.2Rekommendationer och reflektioner från årsrapporterna

Nedan återges ett urval av de rekommendationer och reflektioner som YA-delegationen har lämnat till regeringen i de årliga rapporter- na under åren 2014–2018.

Vissa rekommendationer och reflektioner har varit återkom- mande.

Fler valideringsmodeller behövs

YA-delegationen såg tidigt vilken nytta branscherna skulle kunna ha av kompetensprofiler uttryckta i resultat av lärande och modeller för validering av informell och icke-formellt lärande. Statsbidraget för YA har varit en starkt bidragande faktor som har gjort att detta ar- bete kom igång och utvecklades. Av de 60 ansökningar som beviljats statsbidrag 2014–2018 har 42 ansökningar rört prioritet 1, Kompe- tensprofiler och valideringsmodeller för anställningsbarhet i bran- scher och yrken. Utöver möjligheten att synliggöra kvalifikationerna genom koppling till SeQF29 synliggör och underlättar resultatet av validering planeringen och framtagning av utbildnings-/lärande- planer för YA-anställningar. Men för att validering ska bli ett kraft-

29Förordning om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande SFS 2015:545. Den na- tionella referensramen för kvalifikationer; SeQF beskriver kunskaper, färdigheter och kom- petenser på åtta nivåer. Regeringen har fastställt vilken nivå som examen på gymnasienivå (4), från yrkeshögskola (5–6) och högskola (5–8) motsvarar. Aktörer som utfärdar kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet kan ansöka hos Myndigheten för Yrkeshögskolan om att få sina kvalifikationer nivåplacerade i SeQF. Med kvalifikation avses ett dokumenterat resultat av lärande som exempelvis utbildningsbevis, certifikat eller diplom.

33

YA-delegationens verksamhet 2014–2015

SOU 2018:81

fullt verktyg för rekrytering och förkortning av tid i utbildning be- höver fler valideringsmodeller utvecklas. De modeller som finns måste också implementeras så att de kommer till användning.

Ny anställningsform för kompetensförsörjning kräver uthållighet

De flesta partsorganisationer som har tecknat yrkesintroduktions- avtal har behövt bygga upp stödstrukturer och branschanpassat stödmaterial för arbetsplatslärande. YA-delegationen har under alla år framhållit att samtliga inblandade i en YA-anställning måste känna att lärandet på arbetsplatserna håller en hög kvalitet. Att bygga upp en bra verksamhet med kvalitetssäkrat lärande på arbetsplatserna tar tid och måste få ta tid. Parterna är positiva till anställningsformen och arbetar med att utveckla former och innehåll. De flesta branscher i Sverige har ingen tradition av lärlingsliknande anställ- ningsformer. En utmaning för parterna har varit att få arbetsgivare att välja att anställa på yrkesintroduktionsavtal i stället för till ex- empel nystartsjobb, som är mer känt. Budskapet, som fortfarande behöver kommuniceras, är att yrkesintroduktionsanställningar är en långsiktig insats som bidrar till företagens kompetensförsörjning och inte en kortsiktig arbetsmarknadsåtgärd. Strukturer för arbets- platslärande behöver utvecklas för att finnas på plats när det blir sämre konjunkturer. Utvecklingsarbetet måste vara långsiktigt.

Regionala stödstrukturer

Redan 2014 efterlyste branscherna en regional stödstruktur för lä- rande på arbetsplatser.

YA-delegationen har inte fått kännedom om vilka arbetsgivare som anställt på YA

Redan 2014 konstaterades att YA-delegationen behövde arbetsgivares kontaktuppgifter för att kunna utföra centrala uppdrag i direktivet. Arbetsförmedlingens tolkning av sekretessreglerna gjorde att YA- delegationen inte fick tillgång till dessa uppgifter, vilket har försvårat arbetet avsevärt under hela YA-delegationens verksamhetstid då

34

SOU 2018:81

YA-delegationens verksamhet 2014–2015

problemet inte har fått en tillfredställande lösning. Arbetsförmed- lingen har en rutin som säger att de centrala arbetstagarorganisa- tionerna ska få kopior av besluten. Den rutinen slutade tidigt att fun- gera. Det gör det omöjligt för de flesta branscher att bevaka att avtalen följs och gör det svårt att sprida goda exempel.

YA är ett relativt snabbt sätt för arbetsgivare att få in kompetens

Den formella utbildningen täcker i dagsläget inte branschernas be- hov av kompetens. Det gäller såväl kvantitativt som inriktningar. YA-delegationen ser att YA är ett sätt att relativt snabbt lära upp ungdomar och nyanlända till anställningsbarhet inom olika yrken och för att få långtidsarbetslösa tillbaka in i arbetslivet.

Främjandemedel för YA behöver återinföras

YA-delegationen önskar att de så kallade främjandemedlen för YA återinförs. Arbetsgivarna har fortfarande låg kännedom om anställ- ningsformen och uppsökande verksamhet behövs. Dessutom har nya branscher tillkommit efter det att främjandemedlen för YA upp- hörde. Satsningen bör vara långsiktig.

Statsbidrag för YA

YA-delegationen önskar att regeringen fortsätter att stödja bransch- ernas arbete med att utveckla förutsättningarna för arbetsplats- lärande genom statsbidrag för YA.

Det ekonomiska stödet för handledare behöver vara högre

Det ekonomiska stödet för handledare skulle behöva vara högre. En handledare som ska lära upp en nyanställd behöver avsätta mycket tid, särskilt om den nyanställde är nyanländ eller har varit långtids- arbetslös. Att handledarrollen fungerar på ett bra sätt är strategiskt för kvalitetssäkringen av YA-anställningar. Ett högre handledarbi- drag skulle ge en tydligare signal på att handledare har en viktig och strategisk roll i arbetsplatsens kompetensförsörjning.

35

YA-delegationens verksamhet 2014–2015

SOU 2018:81

YA är en kompetensförsörjningsåtgärd – inte en arbetsmarknadsåtgärd

Det har hänt att YA anställningar har blandats ihop med arbetsmark- nadsåtgärder, även av handläggare på Arbetsförmedlingen. Arbets- givare med behov av kompetensförsörjning enligt YA-modellen har därmed inte fått kännedom om och förstått upplägget i den utsträck- ning som hade varit önskvärd. Rutinen som medför att individen som får en YA-anställning måste skriva in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen ger en felaktig signal om att YA är en arbets- marknadsåtgärd. Arbetsförmedlingens huvudkontor har svårt att nå ut med nyheter så som nya eller förändrade avtal till de lokala arbets- förmedlarna vilket kan innebära att arbetsgivare får felaktig in- formation och nekas stöd.

Stöd för arbetsplatser som anställer nyanlända

YA-delegationen såg tidigt ett ökat behov av att stötta arbetsplatser som anställer personer som inte har svenska som modersmål. Mo- deller för hur arbetsgivare kan kombinera YA med sfi behöver syn- liggöras och valideringsmodeller bör finnas tillgängliga på olika språk. Det skulle kunna gagna såväl arbetsgivare som arbetssökare om branscherna och arbetsförmedlare informerar om, och aktivt ut- nyttjar, möjligheten att låta en arbetsmarknadsutbildning, -åtgärd eller praktik övergå till en YA-anställning.

Begränsningen av lärandedelen försvårar för arbetsgivare

När fördelningen arbete/lärande i en YA-anställning består av 25 procent lärande innebär § 10 i förordningen30 att endast 10 pro- cent går att förlägga till det formella utbildningssystemet. YA-dele- gationen föreslår att regeringen undersöker om denna begränsning går att ta bort. Det skulle kunna gynna både arbetssökande och ar- betsgivare om en större del av arbetstiden kan användas till formell utbildning, där så behövs.

30I Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar SFS 2013:1157, § 10 anges att om utbildning och handledning sammantaget uppgår till 15 % av arbetstiden får utbildningen inte utgöras av vissa utbildningar, till exempel utbildning på gymnasialnivå eller utbildning i svenska för invandrare.

36

SOU 2018:81

YA-delegationens verksamhet 2014–2015

Öppna upp och förenkla YA

YA-delegationen anser att YA-modellen kunde göras tillgänglig för fler, så att anställningsformen skulle kunna användas för omställning i högre grad.

Aktör med ansvar för att främja nya avtal

YA-delegationen har rekommenderat regeringen att utse en aktör med ansvar för att främja nya avtal och att YA-sekretariatet skulle kunna vara denna aktör.

YA-delegationens handledarutbildning

YA-delegationen rekommenderar regeringen att säkerställa att YA- delegationens handledarutbildning fortsatt kan användas och ut- vecklas efter arbetslivets behov.

37

YA-delegationens verksamhet 2014–2015

SOU 2018:81

2.3Kollektivavtalen om yrkesintroduktionsanställningar

Enligt Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar (A 2013:1157), som utfärdades den 19 december 2013 och trädde i kraft den 15 januari 2014, avses med yrkesintroduktionsanställ- ningar, anställningar som omfattas av ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion och som innehåller en andel med utbildning eller handledning.

I och med att regeringen fattade beslut om ett förtydligande i Förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar,31 fick även arbetsgivare med hängavtal från och med 1 augusti 2014 möj- lighet att kunna beviljas stöd till yrkesintroduktionsanställningar. Noteras kan dock att alla centrala organisationer inte godkänner hängavtal för YA-anställningar.

Det har inte funnits någon utsedd central aktör som har haft i uppdrag att främja nya kollektivavtal om yrkesintroduktionsanställ- ningar. Trots detta har nya avtal tillkommit successivt. Men för att en arbetsgivare ska kunna få ekonomiskt stöd för att anställa på nya eller förändrade yrkesintroduktionsavtal måste Arbetsförmedlingen centralt få information om att nya avtal är tecknade eller om villkor i befintliga avtal har förändrats. Därefter måste informationen nå ut till de lokala arbetsförmedlare som hanterar ärenden som rör YA. Detta har varit en problematisk rutin, som har varit svår att lösa på ett tillfredställande sätt.

YA-delegationen har en separat ingång på sin webbplats med kortfattade och lättillgänglig information avsedd för arbetsför- medlare. Där finns också en översikt över samtliga yrkesintroduk- tionsavtal i form av en matris.32

2.4YA-anställningarna – kvantitativ utveckling

Den statistik över antalet YA-anställningar, som finns tillgänglig är Arbetsförmedlingens statistik över hur många YA-anställningar som beviljas ekonomiskt stöd. Det finns ett mörkertal i detta, då YA-delegationen känner till att vissa arbetsgivare använder sig av

31Förordning (2014:947) om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduk- tionsanställningar.

32Översikt över centrala kollektivavtal rörande yrkesintroduktionsanställningar, se bilaga 6.

38

SOU 2018:81

YA-delegationens verksamhet 2014–2015

upplägget i yrkesintroduktionsavtalen utan att söka det ekonomiska stödet från Arbetsförmedlingen. Det kan finnas olika anledningar till detta, till exempel att den nyanställde faller utanför målgruppen som täcks av förordningen eller att arbetsgivaren befarar att admi- nistrationen kan bli betungande.

Enligt statistik från Arbetsförmedlingen har 4 29533 YA-anställ- ningar beviljats ekonomiskt stöd varav 3 412 män och 883 kvinnor. 1 938 av de som YA-anställdes var arbetslösa och 3 597 saknade branscherfarenhet.

1 024 personer anställdes av arbetsgivare med färre än 9 anställda,

1 469 av arbetsgivare med 10–49 anställda,

711 av arbetsgivare med 50–249 anställda och

1 088 av arbetsgivare med fler än 250 anställda.34

Det senaste året35 har 801 YA-anställningar beviljats stöd. Av dessa var 697 personer födda i Sverige, 23 i Europa och 81 personer i ett utomeuropeiskt land.

Den offentliga sektorn stod för 41 anställningar och den privata sektorn stod för 760 YA-anställningar.

Beträffande avtalsområden har el-branschen36 beviljats stöd för 391 YA-anställningar, VVS för 46 YA-anställningar, bygg37 för 32 YA- anställningar och ”tillverkning” för 217 YA-anställningar det senaste året.

33Från januari 2014 till och med september 2018.

34Arbetsförmedlingen saknar uppgift om hur många anställda som arbetsgivaren har i tre fall.

352017-10-01–2018-09-30.

36Avtal enligt Arbetsförmedlingens statistik: EIO (Installatörsföretagen) och SEF samt elektrikeravtalet ETG.

37Avtal enligt Arbetsförmedlingens statistik: Sveriges Byggindustrier, Maskinentrepre- nörerna, Svenska Byggnads och Seko.

39

YA-delegationens verksamhet 2014–2015

SOU 2018:81

Figur 2.1. De senaste två åren38 har i snitt cirka 70 YA-anställningar per vecka beviljats stöd. Som synes beviljas många stöd i november (Volvosteget) och i juni (elbranschen).

Figur 2.2. De senaste två åren har antalet pågående YA-anställningar med stöd legat ganska konstant runt 700 beviljade beslut. YA-dele- gationen konstaterar därmed att antalet YA-anställningar visserligen

382016-10-01–2018-09-30.

40

SOU 2018:81

YA-delegationens verksamhet 2014–2015

har blivit betydligt färre än regeringen ursprungligen förväntade sig men också att YA-anställningar är en framgångsrik modell som leder till anställning. 90 dagar efter avslutad YA-anställning var 77 procent i arbete och hela 75 procent i arbete utan stöd. Som syns i tabell 2.1, så har YA-anställningar de högsta siffrorna när det gäller andel till arbete 90 dagar efter avslutad subventionerad anställning 2015–2017.

Källa: Arbetsförmedlingen; datalager. Korrigerad Tabell 22 i Arbetsförmedlingens årsrapport 2017.

41

3Utveckling av förutsättningar för kvalitet i arbetsplatslärandet

YA-anställningar har vissa likheter med lärlingsutbildning. En ar- betsgivare som anställer på yrkesintroduktionsavtal har dock inget stöd från det formella utbildningssystemet i form av styrdokument eller personligt kontakt med en lärare. De formella kraven för att en arbetsgivare ska få det ekonomiska stödet för en YA-anställning är att en utbildningsplan upprättas och att en handledare utses. Det finns inget krav i förordningen på att handledaren behöver ha gått en handledarutbildning.

Arbetsgivaren ska efter YA-perioden rapportera till Arbetsför- medlingen att den YA-anställde har fått lärande som överensstäm- mer med utbildnings-/handledningsplanen. Arbetsförmedlingen har inte i uppgift att kontrollera kvaliteten i lärandet.

I och med att anställningsformen bygger på kollektivavtal så har arbetsgivare och fackförbund ett gemensamt ansvar för kvalitetssäk- ring av lärandet. Vissa branscher har genomarbetade instruktioner för arbetsgivarna om vad de YA-anställda behöver lära sig under an- ställningen.

För att förbättra förutsättningarna för kvalitet i arbetsplatsläran- det har YA-delegationen bland annat tagit fram en webbaserad hand- ledarutbildning, stöd för planering, genomförande och uppföljning av lärandet i form av checklistor, mallar, och andra dokument samt reportage med goda exempel.1

1Ett urval av YA-delegationens reportage från arbetsplatsbesök, se bilaga 9.

43

Utveckling av förutsättningar

SOU 2018:81

3.1Stöd till arbetsplatslärande genom webb och handledarutbildning

Att utveckla en webbplats och en handledarutbildning var något som ledamöterna i YA-delegationen tidigt enades om. Arbetsgivarnas primära behov av lättillgänglig, pålitlig och flexibel information var något som delegationen valde att prioritera. Skriftligt stöd som är lättillgängligt via webbplatsen och en webbaserad handledarutbild- ning bedömdes vara den rätta kanalen för att nå arbetsgivare. Senare utvecklades webbplatsen med separata delar särskilt riktade till ar- betsgivare, handledare och arbetsförmedlare.

3.1.1YA-delegationens webbplats

I slutet av augusti 2014 lanserade YA-delegationen, på adressen www.sou.gov.se/ya, den webbplats som varje statlig kommitté har möjlighet att få utan kostnad. Därutöver såg YA-delegationen ett behov av en extern användarvänlig webbplats. En utgångspunkt skulle vara att webbplatsen inte skulle komma i konflikt med parter- nas egen information, speciellt med tanke på avtalens olika innebörd.

YA-delegationen såg ett behov av strategisk rådgivning kring vilken typ av informations- och kommunikationsmaterial som borde prioriteras utifrån beslut om målgrupper, budskap och kanaler. Kommunikationsbyrån Gullers Grupp fick i uppdrag att ta fram en förstudie inför en kommande webbplats.

Att yrkesintroduktionsanställningar är en anställningsform och inte en arbetsmarknadspolitisk åtgärd borde genomsyra kommunika- tionen och kommunikationsplaneringen ansåg flera intervjupersoner. De såg också ett stort värde i att YA-delegationens uppdrag och arbete var branschöverskridande. Vidare ansåg intervjupersonerna att YA- delegationen borde försöka att utgöra ett nav, en knutpunkt kring arbetsplatslärande. Man ansåg att det fanns ett stort behov av en samlad och tydlig information om arbetsplatslärande vid yrkesintroduktions- anställningar och om vad YA-delegationen gör.

Med detta som bakgrund beslöt YA-delegationen att skapa en webbplats som skulle fokusera på generell kunskap kring arbets- platslärande vid yrkesintroduktionsanställningar. Webbplatsen skulle informera om anställningsformen, om YA-delegationens uppdrag

44

SOU 2018:81

Utveckling av förutsättningar

samt låta ungdomar, handledare och arbetsgivare från olika arbets- platser berätta om hur de ser på anställningsformen. Webbplatsen skulle kunna tillhandahålla olika typer av guider, manualer, mallar och liknande för att underlätta för arbetsgivarna vid till exempel planering och uppföljning av arbetsplatslärandet.

Webbsidan skulle, förutom generell information och länkar till olika branscher och relevanta myndigheter, även beskriva hur pro- cessen kan se ut när man organiserar arbetsplatslärandet i en yrkes- introduktionsanställning. I första hand skulle webbplatsen rikta sig till arbetsgivare och handledare som ville få information och stöd kopplat till yrkesintroduktionsanställningar och det tillhörande ar- betsplatslärandet. Rörande branschspecifika och avtalsmässiga frågor skulle webbplatsen hänvisa till parterna. En utgångspunkt var att webbplatsen skulle vara responsiv, alltså att den skulle fungera lika bra på en dator som på en läsplatta eller en smart- mobil. Webbstrukturen skulle vara användarvänlig och tydlig. Den

27februari 2015 lanserades webbplatsen www.ya-delegationen.se. I takt med att innehållet på www.ya-delegationen.se successivt

utökades, blev det år 2016 tydligt att webbplatsen behövde ses över för att bli mer överskådlig och mer användarvänlig. Under 2016 fick dessutom delegationen ett muntligt förtydligande från ansvarigt statsråd och statssekreterare att arbeta aktivt med att sprida infor- mation om och främja själva anställningsformen. Detta krävde en ny kommunikationsplan som ledde till en ny struktur och en ny design för hemsidan. Tre huvudmålgrupper identifierades för webbplatsen; arbetsgivare, handledare och arbetsförmedlare. Dessa grupper fick egna ”ingångar” som skulle göra det lättare för dem att snabbt hitta önskad information. Den reviderade webbplatsen lanserades i nov- ember 2016.

Det senaste året2 besöktes webbplatsen av 46 108 användare varav

31 893 var unika (nya) användare.

Webbplatsen innehåller, utöver en handledarutbildning3, repor- tage från olika arbetsplatser och information om branschernas vali- deringsmodeller. Det finns också en kort film som på ett enkelt sätt förklarar vad anställningsformen innebär. På webbplatsen finns nästan 50 egenproducerade korta filmer. De flesta i anslutning till handledarutbildningen men även filmer som förklarar vad validering

22017–10–01–2018-09-30.

3Se punkt 3.1.2.

45

Utveckling av förutsättningar

SOU 2018:81

innebär eller främjar lärande på arbetsplatsen. Filmerna är fria att ladda ner och visa. Filmerna på webbplatsen finns även på en egen kanal på Youtube. Det senaste året4 har kanalen haft 30 053 antal vis- ningar. De fem populäraste filmerna har visats 12 495 gånger.

3.1.2YA-delegationens handledarutbildning

Handledarna har en viktig roll för de YA-anställdas lärande på ar- betsplatsen. Att vara handledare kan bli ett led i en karriärutveckling för äldre erfaren arbetskraft och ett redskap i arbetet för att få till stånd en god generationsväxling.

Redan från starten år 2014 efterfrågade branscherna information om vad handledning innebär, handledarutbildningar samt praktiska verktyg för utbildningsplaner och dylikt. En utbildad handledare sågs av parterna som en kvalitetssäkring av anställningsformen. Ur- sprungligen var YA-delegationens förhoppning att Skolverkets web- baserade handledarutbildning för handledare som tar emot elever i apl (inklusive lärling) skulle gå att använda även för handledning av YA-anställda. Men Skolverkets handledarutbildning var anpassad den formella utbildningen och hänvisade till kursplaner, läroplaner med mera, som inte var applicerbart på YA-anställningarna. Dess- utom upplevdes omfattningen i tid som för betungande. Särskilt mindre företag efterfrågade en mindre omfattande, användarvänlig, flexibel och praktisk handledarutbildning.

Med detta i åtanke såg YA-delegationen ett behov av en hand- ledarutbildning som skulle ta maximalt 2,5 timmar att gå igenom. Handledarutbildningen byggdes upp med hjälp av korta filmer och sketchnotes.5 Handledaren skulle när som helst kunna välja att gå direkt in på en specifik del. Handledarutbildningen skulle vara responsiv, det vill säga anpassad även för datorer, läsplattor och smarta mobiler. Utbildningen skulle vara kostnadsfri och inte kräva registrering. De branscher som så önskade skulle kunna komplettera med branschspecifika delar. Den webbaserade handledarutbildnin- gen lanserades sommaren 2015 med tre moduler: Att vara hand- ledare, Förbereda arbetsplatsen samt Avsluta handledningen.

42017-10-01–2018-09-30.

5Sketchnotes är tecknade filmer som steg för steg visualiserar det som en berättarröst säger.

46

SOU 2018:81

Utveckling av förutsättningar

Handledarutbildningen kompletterades i mars 2016 med en del som riktade sig till arbetsplatser som tar emot nyanlända Handleda en nysvensk – Om att stödja språkutveckling, skapa förståelse och motivera. YA-delegationen ansåg att handledarutbildningen inte skulle låsas till anställningsformen utan göras generell för att få ett bredare användningsområde och en vidare spridning.

Arbetsgivarverket kontaktade YA-sekretariatet sommaren 2016 med anledning att de med kort varsel behövde ta fram en webbaserad handledarutbildning inom ramen för projektet ”Praktik i staten”. YA- delegationens handledarutbildning motsvarade till stor del deras behov men behövde modifieras för att passa arbetsgivare inom staten. Arbets- givarverket fick ta del av allt underlag från YA-delegationens hand- ledarutbildning och utformade med hjälp av detta en likartad hand- ledarutbildning med fokus på statligt anställda.

Ifebruari 2017 utökades YA-delegationens webbaserade hand- ledarutbildning med en del riktad mot arbetsplatser som tar emot långtidsarbetslösa Att handleda någon med behov av extra stöd.

Ett inkluderande förhållningssätt på arbetsplatsen är en förutsätt- ning för att arbetsgivare ska lyckas med sin rekrytering och med att behålla personalen i ett läge där konkurrensen om arbetskraften ökar. Våren 2018 valde därför YA-sekretariatet att utöka handledar- utbildningen med en film om Inkludering med titeln Ett inklu- derande förhållningssätt för att attrahera och behålla personal.6

Då det har funnits en viss efterfrågan om att kunna gå handledar- utbildningen i form av fysiska träffar gav YA-delegationen sekre- tariatet i uppdrag att ta fram en studiehandledning till handledarut- bildningen. Studiehandledningen publicerades i augusti 2017 och gav förslag på ett upplägg för en studiecirkel med tillhörande reflek- tionsfrågor. Samtliga filmer i handledarutbildningen textades under året för att öka tillgängligheten. YA-delegationen beslutade även att ta fram en funktion i handledarutbildningen som skulle göra det möjligt för handledarna att få ett intyg på genomgången utbildning. Denna funktion stod klar i juni 2018.

Handledarutbildningen är framtagen tillsammans med parterna för att passa arbetsplatser. Den är generell, konkret och anpassad för handledare som tar emot nyanställda eller praktikanter. Upplägget är lätt att ta till sig i form av korta filmer samt praktiska checklistor

6ya-delegationen.se/for-handledare/filmer, Förbereda arbetsplatsen, Film 42. Inkludering (Text och innehåll: Edna Eriksson).

47

Utveckling av förutsättningar

SOU 2018:81

och mallar. Den webbaserade utbildningen används av arbetsgivare och handledare men även av utbildningsanordnare i samband med fysiska handledarutbildningar.

Handledarutbildningen är fortsatt den mest besökta sidan på YA- delegationens webbplats. Det senaste året7 har 25 604 användare (återkommande) varav 17 015 unika (nya) användare besökt någon av delarna i handledarutbildningen. Med tanke på att 801 YA-anställ- ningar har beviljats stöd under motsvarande period, är det uppenbart att handledarutbildningen används även för handledning av andra grupper än YA-anställda.

YA-delegationen anser att handledarutbildningen fyller en viktig funktion och bör leva vidare och utvecklas även efter december 2018.

3.2YA-delegationens regionala YA-stödjare

Flera av parterna som ingick i YA-delegationen framförde tidigt att de såg att utvecklande av regionala stödstrukturer för arbetsplats- lärande och för YA-anställningar skulle vara en viktig framgångs- faktor för anställningsformen. Sedan år 2014 har branscherna haft möjlighet att ansöka om statsbidrag hos Skolverket för att utveckla sådana regionala stödstrukturer ”regional samverkan för att stödja lärande på arbetsplatser”. De flesta branscher som sökt statsbidrag har ändå valt att använda dessa för att utveckla kompetensprofiler och valideringsmodeller. Något som de länge upplevt varit eftersatt.8

Mot bakgrund av det upplevda behovet av regionala stödstrukturer gav YA-delegationen år 2014 sekretariatet i uppgift att genomföra en pilotförsöksverksamhet med några regionala så kallade YA-stödjare i tre regioner. Att bygga upp regionala strukturer för alla delar av landet krävde en finansiering, som inte rymdes i YA-delegationens budget. YA-stödjarnas uppdrag skulle vara att stötta lärandet på arbetsplatser som anställt, eller stod i begrepp att anställa, på yrkesintroduktions- avtal. Diskussioner fördes om stödjarna skulle vara branschspecifika eller om de skulle fungera som generella stödjare och arbeta mot samt- liga branscher. En viktig utgångspunkt var att YA-stödjarna inte skulle

72017-10-01–2018-09-30.

8Se punkt 3.3.

48

SOU 2018:81

Utveckling av förutsättningar

beröra branschernas specifika yrkesintroduktionsavtal, då tolkning- arna av dessa ligger på branscherna själva och alla frågor runt detta där- för måste hänvisas till dessa.

YA-delegationen rekommenderade sekretariatet att tillsätta en extern arbetsgrupp, vilket också gjordes. Arbetsgruppen bestod av representanter från TMF (Trä- och Möbelföretagen), SRY (Service- branschens Yrkesnämnd), FU (Fastighetsbranschens Utbildnings- nämnd) och VO-College. Syftet med de regionala YA-stödjarna föreslogs bli att testa en regional stödstruktur. Det poängterades att YA-stödjarna måste kunna pröva sig fram och att befattningsbe- skrivningen måste kunna revideras vid behov. Gränser för YA- stödjarens befogenheter exemplifierades genom att YA-stödjaren skulle kunna hjälpa till vid processen att kvalitetssäkra en utbildning utan att egentligen ge sig in på utbildningens innehåll.

Arbetsgruppen utarbetade ett förslag till en möjlig befattnings- beskrivning för en YA-stödjare. I arbetet beaktades även lärdomar från Skolverkets projekt med regionala apl-utvecklare. För att få en naturlig ingång i en region presenterade sekretariatet upplägget för representanterna för Kompetensplattformarna vid Reglabs kompe- tensförsörjningsdagar under hösten 2014. YA-sekretariatet inledde därefter fördjupade diskussioner med företrädare för Kompetens- plattformarna i tre regioner.

Försöket landade i en modell med tre YA-stödjare på halvtid under ett år i tre regioner. Inriktning och urval av regioner gjordes efter kompetensplattformarnas och branschernas intresse för att medverka i projektet. YA-sekretariatet ville försöka se om det var möjligt att arbeta med arbetsplatslärande utifrån ett generellt branschöver- skridande förhållningssätt.

Två av YA-stödjarna rekryterades från Teknikcollege och sam- verkan skedde därmed med Teknikarbetsgivarna, Industriarbets- givarna och IF Metall. Dessa två hade sin inriktning mot företag inom industri och teknik och de verkade i region Skåne och Småland. Den tredje YA-stödjaren verkade i samverkan med GR-regionen och riktade sig mot alla branscher i Västra Götaland.

I rekryteringsprocessen deltog regionerna och branscherna ge- nom att utse lämpliga kandidater. YA-sekretariatet stod sedan för samordning, finansiering och utvärdering av försöket. De tre YA- stödjarna arbetade halvtid för projektet och halvtid i sina respektive

49

Utveckling av förutsättningar

SOU 2018:81

organisationer. Deras anställningar pågick mellan september 2015 och augusti 2016.

Målet med satsningen var att hitta en långsiktigt hållbar form för en regional stödstruktur för lärande på arbetsplatser vid YA-anställ- ningar. Målet uppnåddes inte och den huvudsakliga anledningen som redovisas i slutredovisningen9 är att anställningsformen fortfarande var så okänd att den mesta tiden gick åt till att informera om den i olika nätverk. Sekretessen från Arbetsförmedlingen förhindrade också YA-stödjarna från att bjuda in arbetsgivare med YA-anställda till erfarenhetsutbyten. Ett helhetsgrepp omfattande alla typer av ar- betsplatslärande mot arbetsgivare som skulle kunna ta emot och in- troducera/lära upp i yrket skulle troligtvis få ett bättre genomslag i framtiden.

3.3Statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser

Den 28 maj 2014 utfärdade regeringen Förordning om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser SFS 2014:375. Statens skolverk fick i uppgift att hantera statsbidraget som gav arbetsmark- nadens parter möjlighet att gemensamt söka medel för insatser som syftade till att stödja uppbyggnaden av stödstrukturer för lärande inom ramen för yrkesintroduktionsavtal.

Förordningen tog upp följande bidragsberättigade insatser som lämpliga för att bygga upp stödstrukturer för lärande inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar:

kompetensprofiler och valideringsmodeller för anställningsbar- het i branscher och yrken,

system för certifiering av aktörer som kan bistå arbetsplatser med att upprätta utbildningsplaner och följa upp lärande på arbets- platsen,

branschkriterier för handledarutbildningar och upprätta certifie- ring av handledarutbildningar som motsvarar branschens krite- rier, eller

regional samverkan för att stödja lärande på arbetsplatser.

9Slutredovisning av pilotprojektet regionala YA-stödjare, se bilaga 4.

50

SOU 2018:81

Utveckling av förutsättningar

Statsbidraget kunde även ges för andra insatser med syfte att bygga upp en stödstruktur för lärande inom ramen för yrkesintroduktions- avtal.

Av de 60 ansökningar som beviljats medel år 2014–2018 har

42 ansökningar rört prioritet 1, Kompetensprofiler och validerings- modeller för anställningsbarhet i branscher och yrken.

10

10Statsbidrag utbetalade i enlighet med Förordning om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning SFS 2014:375.

51

Utveckling av förutsättningar

SOU 2018:81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

SOU 2018:81

Utveckling av förutsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statsbidraget för YA budgeterades till en total på 120 Mkr fördelat på 20 Mkr för år 2014, 30 Mkr för år 2015 och 2016 samt 20 Mkr för år 2017 och 2018. Under dessa fem år har Skolverket beviljat bidrag på totalt 60 041 755 SEK vilket innebär ungefär hälften av budgete- rade medel.

Från början ställde sig parterna frågande inför statsbidrag. Det var inte ett bidrag som de var bekanta med och de hade svårigheter att se hur de skulle kunna lösa egenfinansieringen. YA-delegationen ser framför allt tre anledningar till att statsbidraget inte har utnytt- jats i högre grad:

53

Utveckling av förutsättningar

SOU 2018:81

Det hade behövts en större långsiktighet. Skolverket har som ti- digast fattat beslut i slutet av februari. Det innebär att parterna har haft, som längst, 10 månader på sig att rigga ett projekt, even- tuellt projektanställa en extern person och genomföra aktivite- terna. Tio månader (med en sommarperiod i mitten) är en kort tid att hitta en extern person med rätt kvalifikationer som kan hinna komma in i arbetet, genomföra och slutföra de planerade åtgärderna.

Organisationerna har inte haft utrymme för att avsätta tid till större projekt. Det är ett fåtal personer inom varje organisation som arbetar med kompetensutvecklingsfrågor och YA-frågor är endast ett av många områden däri.

Den tredje anledningen är egenfinansieringen på 50 procent. Branscherna upplever det som svårt att täcka upp de 50 procent som de ska bidra med. Vissa utbildningsnämnder har inga an- ställda och medfinansieringen blir då en omöjlighet.

I de fall organisationerna tilldelats statsbidrag har de överlag genom- fört sina projekt som planerat. YA-delegationen anser att statsbidra- gen har varit en starkt bidragande orsak till att branschernas arbete med att ta fram yrkesprofiler och valideringsmodeller har kommit igång ordentligt.

Flera av statsbidragsansökningarna för år 2018 har som ett delmål att ansöka om nivåplacering av kvalifikationer i regelverket för SeQF.11 När en kvalifikation är erkänd och nivåplacerad blir det en ytterligare kvalitetssäkring för valideringar och resultatet därav.

3.4Validering i samband med YA höjer kvaliteten i lärandet

Möjlighet till validering gentemot branschstandards, kan underlätta användandet av YA på ett strategiskt sätt, bland annat i etableringen av nyanlända och för omställning av långtidsarbetslösa.

Att en individs kompetens kan kartläggas eller valideras i början av en anställning underlättar planerandet av lärandet under anställ-

11Förordning om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande SFS 2015:545.

54

SOU 2018:81

Utveckling av förutsättningar

ningsperioden. Utifrån individens befintliga kompetens och arbets- givarens kompetensbehov tas en lärandeplan fram. Målet för läran- det bör vara branschens standard för yrkesprofiler. I slutet av anställ- ningsperioden kan de inhämtade kunskaperna och färdigheterna stämmas av mot de uppsatta målen. Det blir en kvalitetssäkring både för den nyanställde och för arbetsgivaren.

YA-delegationen har gett YA-sekretariatet i uppdrag att infor- mera om och sprida branschernas valideringsmodeller. YA-sekre- tariatet har därför deltagit i möten anordnade av Branschnätverket för validering som Myndigheten för yrkeshögskolan är sammankal- lande för. På YA-delegationens webbplats finns information om branschernas valideringsmodeller samt om de valideringsprojekt som har finansierats med statsbidragsmedel.

Under år 2018 har YA-delegationen genom YA-sekretariatet in- gått i styrgruppen för Myndigheten för yrkeshögskolans ESF-projekt Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS). Pro- jektets syfte är att kvalitetssäkra branschernas nationella validerings- modeller.

YA-delegationen ser att möjligheten att söka statsbidrag för ut- veckling av kompetensprofiler och valideringsmodeller har bidragit till att branschernas arbete med validering har tagit fart. I augusti 2018 presenterade Svenskt Näringsliv en skrift med titeln Bransch- validering – för effektivare kompetensförsörjning. Där konstateras att statens medel, genom till exempel statsbidragen för att utveckla stödstrukturer för ett kvalitetssäkrat lärande inom yrkesintroduk- tionsanställningar, har varit avgörande för många branschers möjlig- heter att utveckla och anpassa sina valideringsmodeller.

YA-delegationen ser att det finns ett fortsatt behov av att reger- ingen ger branscherna möjlighet till stöd för utveckling av möjlig- heter till validering, som är ett utmärkt verktyg för att individanpassa lärande på arbetsplatserna.

3.5Ett inkluderande förhållningssätt höjer kvaliteten i lärandet

Flera branscher använder YA för att bredda rekryteringen och på så sätt även säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen till branschen. Inom byggsektorn pågår flera satsningar för att få in fler kvinnor,

55

Utveckling av förutsättningar

SOU 2018:81

nyanlända och långtidsarbetslösa, bland annat med hjälp av YA. Inom vården har flera kommuner använt sig BUI-avtalet mellan SKL och Kommunal för att säkerställa att utrikesfödda personer som utbildat sig till undersköterskor ska få fäste på arbetsmarknaden. YA-anställ- ningen har då kombinerats med språkstöd på arbetsplatsen.12 Svensk Scenkonst och Teaterförbundet har också tecknat ett yrkesintroduk- tionsavtal med intentionen att bredda nyrekryteringen till branschen. Kungliga Dramatiska Teatern har bland annat använt sig av avtalet för att anställa ett antal ungdomar som normalt sett inte kommer i kontakt med verksamheten. För att nå ut till nya målgrupper genomfördes rekryteringen i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Det finns även större företag som använder sig av YA på ett lik- nande sätt. Volvo anställer till exempel cirka 100 arbetslösa ungdo- mar på yrkesintroduktionsavtal, som de kallar Volvosteget, varje år. Volvo strävar efter en mångfald av personer av olika kön, bakgrund och erfarenheter. Ungdomarna ska ha utbildning på gymnasial nivå men det spelar ingen roll på vilket program de gått eftersom de vill få till en mix av deltagare. Ett annat exempel är Axfood som nu ge- nomför ett pilotprojekt, som de kallar Nyanländ i Axfood, där cirka 10 nyanlända har YA-anställts. Om pilotprojektet faller väl ut är det möjligt att Svensk Handel och Handelsanställdas förbund öppnar upp avtalet, som i dag endast är öppet för ungdomar, så att fler ak- törer inom handeln kan anställa nyanlända. Inom handeln kallas YA- anställningar för Handelns yrkespraktik.

Det finns även andra stora arbetsgivare som har genomfört lik- nande satsningar inom exempelvis fastighetsbranschen och industrin med goda resultat. Det gemensamma har varit att satsningen har va- rit tydligt prioriterad av ledningen och genomsyrat hela verksam- heten.

YA-delegationen gav våren 2018 YA-sekretariatet i uppgift att ar- rangera ett seminarium med rubriken Hur skapar vi inkluderande ar- betsplatser för att attrahera och behålla personal? Edna Eriksson, med mångårig erfarenhet av att arbeta med mångfald, rekrytering och verksamhetsutveckling, planerade och genomförde seminariet tillsammans med sekretariatet. Vid seminariet deltog representanter från arbetsmarknadens parter med yrkesintroduktionsavtal samt re- presentanter från några utbildningsnämnder. Seminariet var mycket uppskattat och gav utrymme för många intressanta samtal. En av

12Ett exempel är KIVO-projektet som beskrivs under punkt 5.11.

56

SOU 2018:81

Utveckling av förutsättningar

slutsatserna var att det både finns en vilja och en möjlighet för centrala parter att ta ett större ansvar för att stötta arbetsgivare och arbetstagare i arbetet med att skapa inkluderande arbetsplatser. Många branscher har utvecklat både stödmaterial och arbetssätt som skulle kunna spridas till andra branscher. Samtidigt konstaterade mötesdeltagarna att det även fortsättningsvis behövs en aktör som sammankallar branscherna till den här typen av möten för att er- farenheterna även fortsättningsvis ska spridas mellan branscherna.

3.6YA-delegationens analyser av förutsättningar för lärandet

Ett av YA-delegationens uppdrag, enligt direktivet, är att följa och analysera hur förutsättningarna för lärande utvecklas inom ramen för yrkesintroduktionsanställningarna och lämna förslag till reger- ingen på åtgärder.

Sekretariatet har på uppdrag av YA-delegationen haft löpande kontakt med samtliga branscher med yrkesintroduktionsavtal för att samla in deras synpunkter gällande utmaningar rörande arbetsplats- lärande och stötta parterna i deras utvecklingsarbete. Kontakterna har bland annat bestått av regelbundna intervjuer med ansvariga för YA på nationell nivå. Intervjuerna har gett underlag till YA-delega- tionens årsrapporter. Insikterna som dessa kontakter och intervjuer har genererat har bland annat bidragit till utvecklingen av handledar- utbildningen.

Arbetsplatsbesök hos arbetsgivare som har anställt på YA har också bidragit till kunskapen om arbetsplatslärandets utmaningar. Flera arbetsgivare efterfrågade vid dessa besök möjligheten att ut- byta erfarenheter på dessa teman med kollegor inom samma bransch. YA-sekretariatet valde därför att arrangera erfarenhetsutbyten mellan arbetsgivare inom vården. Dessa möten har varit uppskattade och bidragit till att skapa nätverk av arbetsgivare från olika delar av landet som arbetar aktivt med arbetsplatslärande. YA-sekretariatet ser att arbetet skulle kunna ha utvecklats vidare om delegationen fått tillgång till kontaktuppgifter till arbetsgivare med YA-anställda ge- nom Arbetsförmedlingen.

YA-sekretariatet har på uppdrag av YA-delegationen genomfört två studier och ett lärande seminarium med fokus på inkludering för

57

Utveckling av förutsättningar

SOU 2018:81

att ytterligare analysera förutsättningarna för lärandet. Nedan följer en redovisning av dessa två studier som återfinns i sin helhet som bilagor.

3.6.1Studie om YA baserat på arbetsgivares erfarenheter

YA-sekretariatet har, på uppdrag av YA-delegationen, genomfört två studier baserade på enkäter och telefonintervjuer med arbetsgi- vare som har anställt på yrkesintroduktionsavtal från hösten 2016 till oktober 2017.13 Den första studien omfattade 30 arbetsgivare och den andra studien omfattade 42 arbetsgivare.

Syftet med studierna var att YA-delegationen skulle få kunskap om hur anställningsformen, arbetsplatslärandet samt informationen om yrkesintroduktionsanställningar fungerar.

Observationerna i båda studierna är samstämmiga och bekräftar att arbetsgivarna är övervägande positiva och kan tänka sig att an- vända anställningsformen vid ytterligare tillfällen. Att de yrkesintro- duktionsanställda i stor utsträckning blir erbjudna fortsatt anställ- ning hos samma arbetsgivare bekräftar detta ytterligare. Arbetsgi- varna har valt anställningsformen för att försöka råda bot på en ökad arbetsbelastning, för att säkra den långsiktiga kompetensförsörj- ningen och för att anställningsformen ger möjlighet att kombinera arbete med lärande.

Det är relativt vanligt att den yrkesintroduktionsanställda har fler än en handledare under sin YA-period. Långt ifrån alla handledare har genomgått en handledarutbildning men handledarna har ofta er- farenhet av att handleda på arbetsplatsen. Att arbetsgivarna förstår innebörden av och fördelarna med anställningsformen är grundläg- gande för att de ska vilja använda den. Här är parternas informa- tionsarbete gentemot arbetsgivarna centralt. Arbetsförmedlingen är också en viktig informationskälla för arbetsgivarna vilket förutsätter att arbetsförmedlarna känner till anställningsformen.

13Studie arbetsgivares upplevelser av YA, se bilaga 7.

58

SOU 2018:81

Utveckling av förutsättningar

3.6.2Studie om YA baserad på de YA-anställdas erfarenheter

Under våren 2018 genomförde YA-sekretariatet på uppdrag av YA- delegationen en intervjustudie baserad på intervjuer med yrkesintro- duktionsanställda.14 Syftet med studien var att lära mer om hur lä- randet går till på arbetsplatsen utifrån den anställdes perspektiv.

Intrycket från intervjuerna är att merparten av de YA-anställda trivs bra på sina arbetsplatser och upplever att de lär sig mycket och utvecklats i sina yrkesroller. Flera tycker att de inom ramen av sin YA-anställning lärt sig jobbet på riktigt. Även om många uppskattar sin gymnasieutbildning, lyfter flera fram att de fått en annan förstå- else för yrket genom arbetsplatsen. Genom anställningen har de också lärt sig annat som är svårt att lära sig i skolan, som till exempel kundrelationer, rutiner på en arbetsplats och det sociala samspelet med kollegor. Själva inlärningsprocessen innehåller i något skede momenten att bli visad, få testa själv under handledning och slutligen utföra arbetsuppgifter mer eller mindre självständigt. De YA- anställda lyfter också vikten av att få utmaningar, ha en lugn och trygg handledning samt att motivationen att lära sig ökar genom konstruktiv feedback.

För att besvara huruvida lärandet skulle kunna förbättras med en tydlig struktur behövs det ett bredare empiriskt underlag och dju- pare analyser. YA-delegationen lämnar därmed över detta till fram- tida studier.

3.7Samråd

I YA-delegationens direktiv står att Delegationen ska samråda med Statens skolverk och Arbetsförmedlingen. Delegationen ska även samråda med Statskontoret när det gäller uppföljning och utvärde- ring av förutsättningarna för lärande inom ramen för yrkesintro- duktionsanställningarna. Delegationen bör också samråda med det skolforskningsinstitut som ska inrättas den 1 januari 2015.

Som framgår i kommande stycken har YA-delegationen haft täta samråd med Skolverket, Arbetsförmedlingen och Statskontoret. Sy- nergieffekterna av samrådet med Skolverket har varit små. Det är stor

14Intervjustudie YA-anställdas syn på arbetsplatslärande, se bilaga 8.

59

Utveckling av förutsättningar

SOU 2018:81

skillnad i planering, genomförande och utvärdering av arbetsplatsför- lagt lärande som sker inom ramen för det formella utbildningsväsendet där innehållet regleras i styrdokument kontra arbetsplatslärande som sker hos enskilda arbetsgivare och regleras i kollektivavtal.

Samråden med Arbetsförmedlingen har varit regelbundna men tyvärr ofta fastnat i administrativa problem gällande främst infor- mation som YA-delegationen har efterfrågat men inte fått. Andra svårlösta problem har varit att information om nya eller förändrade avtal inte når ut till de lokala arbetsförmedlarna, som är de som fattar beslut och ska kunna informera korrekt.

Samråden med Statskontoret har varit givande inom ramen för Statskontorets uppdrag som avslutades i juni 2016.

YA-delegationen har undersökt förutsättningarna för samråd med Skolforskningsinstitutet. Varken Skolforskningsinstitutet eller YA-delegationen såg vid dessa tillfällen några relevanta berörings- punkter för samråd.

Utöver samråd enligt direktiv, har YA-delegationen arrangerat möten och rådgjort med bland annat ESF-rådet, Tillväxtverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Valideringsdelegationen och De- legationen för unga i arbetslivet; DUA.

3.7.1Skolverket (enligt direktiv)

Enligt direktivet var Skolverket en av myndigheterna som YA- delegationen skulle samråda med. YA-delegationens sekretariat placerades under åren 2014–2015 i Skolverkets lokaler. Dåvarande ordföranden Helen Ängmo var överdirektör på Skolverket och två anställda inom sekretariatet delade sin arbetstid mellan Skolverket och YA-delegationen. Detta bidrog till att skapa naturliga kanaler mellan myndigheterna. Initialt handlade samrådet om att hitta be- röringspunkter mellan arbetsplatslärandet inom anställningsformen och Skolverkets verksamhet. Under första året handlade diskussio- nerna huvudsakligen om tre områden; framtagande av en handledar- utbildning, statsbidraget som Skolverket skulle hantera samt om ra- marna för samverkan.

När det gäller handledarutbildning initierade Skolverket år 2014 en process för att ta fram en handledarutbildning för apl-handledare. Delegationen undersökte möjligheten att erbjuda samma utbildning

60

SOU 2018:81

Utveckling av förutsättningar

till handledarna inom en YA-anställning. Detta visade inte vara lämpligt då Skolverkets handledarutbildning var anpassad till formell utbildning med täta hänvisningar till begrepp som styrdokument, lä- roplaner, lärare etc. Detta har ingen relevans för handledare inom YA och skulle ha kunnat skapa förvirring. Skolverket rekommende- rade dessutom att arbetsplatserna skulle avsätta två heldagar till ut- bildningen. YA-delegationens uppfattning var att många småföreta- gare hade svårt att avsätta den tiden och gav därför YA-sekretariatet i uppdrag att ta fram en kortfattad men kvalitativ handledarutbild- ning med möjlighet att fritt välja utbildningsavsnitt efter behov.

Gällande statsbidraget till arbetsmarknadens parter, som hade tecknat yrkesintroduktionsavtal eller gjort en avsiktsförklaring om att göra detta, handlade diskussionen om formerna för information om bidraget och om tolkning av uppdraget.

Den tredje diskussionspunkten, det vill säga ramarna för samver- kan, gick från ett informellt samråd till upprättande av en referens- grupp med representanter från olika enheter på Skolverket. Referens- gruppen skulle träffas varannan månad för att informera varandra om sina respektive verksamheter, försöka hitta synergieffekter och even- tuella gemensamma satsningar.

Med tiden gick mötesfrekvensen ner till en gång i kvartalet och det senaste året har gruppen träffats en gång i halvåret. Mötena har framför allt handlat om att informera varandra om relevanta sats- ningar och om att dela annan relevant information och kontaktvägar. Vissa konkreta gemensamma satsningar genomfördes för att sprida information om anställningsformen till lärare, rektorer samt studie- och yrkesvägledare.

År 2014 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att starta ett Lär- lingscentrum. Målet var att få fler lärlingar på gymnasial nivå och att höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. Ingen representant från Lärlingscentrum har varit representerad i samrådsgruppen. YA- delegationen har försökt visa på ”den röda tråden” från en utbildning på gymnasial nivå till en tillsvidareanställning via en YA-anställning. Skolverkets inställning är att eleverna är anställningsbara efter en lär- lingsutbildning och har inte sett behovet av en YA-anställning där- emellan.

I anslutning till ESF projektet RegioVux, under ledning av Skol- verket, samverkade YA-delegationen och Skolverket aktivt för att

61

Utveckling av förutsättningar

SOU 2018:81

säkerställa att utbildningsaktörerna hade kännedom om anställ- ningsformen och förståelse för hur YA kan kopplas till övriga ut- bildningsinsatser. Syftet var att redan från planeringsstadiet knyta utbildningsinsatser till en möjlig anställning och till fortsatt lärande på arbetsplatsen.15

3.7.2Arbetsförmedlingen (enligt direktiv)

Arbetsmarknadsdepartementets förordning om ekonomiskt stöd för yrkesintroduktionsanställningar SFS 2013:1157 trädde i kraft den 15 januari 2014. Stödet hanteras av Arbetsförmedlingen. Ar- betsförmedlingen har därmed en viktig roll i arbetet med att etablera YA-anställningar på den svenska arbetsmarknaden. En nära samver- kan med Arbetsförmedlingen har därmed varit väsentlig för YA- delegationen.

På samma sätt som för YA-delegationen spelar Arbetsförmed- lingen en betydelsefull roll för de partsorganisationer som tecknat avtal om yrkesintroduktionsanställningar. Parterna behöver också få kontaktuppgifter till arbetsgivare som blivit beviljade stöd för YA- anställningar. Anledningen är att kunna följa upp att tillämpningen av avtalen varit korrekt samt att samla in erfarenheter, nå ut med information och sprida goda exempel.

Arbetsförmedlingen har vidare en betydelsefull roll när det gäller att nå ut med information om yrkesintroduktionsavtalen till arbets- givare och arbetstagare. Det är hos Arbetsförmedlingen som många av dessa får information om avtalens möjligheter för första gången. Stödet för YA-anställningar handläggs lokalt och då volymerna för YA-anställningar är relativt små klassas hanteringen som ett ”sällan- ärende”. Det medför att alla förmedlare inte är helt insatta i stödet. I Statskontorets rapport år 201516 uppges att Arbetsförmedlingen under sommaren 2015 påbörjat ett internt arbete för att utreda i vilken utsträckning det skulle vara möjligt att centralisera handlägg- ningen av ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Syftet var bland annat att samla kompetensen, göra handläggningen mer effektiv och minska risken för felaktiga beslut. I samma rapport

15Se punkt 5.12.

16Statskontorets delrapport 1, Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar (2015:22), punkt 7.5.5 Centralisering av handläggningen utreds.

62

SOU 2018:81

Utveckling av förutsättningar

rekommenderar Statskontoret Arbetsförmedlingen att centralisera handläggningen av ansökningar.17 Grunden för rekommendationen var bland annat att stödet skiljer sig från Arbetsförmedlingens övriga verksamhet och förmedlarna tycker själva att ärendena är komplexa och svåra att handlägga. Att centralisera handläggningen ökar möj- ligheterna för ett fåtal handläggare att bygga upp specialiserad kom- petens på området. Detta förbättrar förutsättningarna för korrekt och effektiv handläggning, vilket i sin tur är en bättre grund för att på sikt få till stånd ökade volymer.

YA-delegationen instämde i Statskontorets bedömning i sin års- redovisning år 2016. Det gjorde även Översynen av stödet för yrkes- introduktionsanställningar i sitt PM till regeringen 2017-08-31. Då det till dags dato inte har skett någon förändring i Arbetsför- medlingens hantering av stödet kvarstår YA-delegationens rekom- mendation att Arbetsförmedlingen bör centralisera handläggningen av ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

YA-sekretariatet har från början haft täta kontakter med de an- svariga handläggarna centralt på Arbetsförmedlingen. Initialt och fortlöpande har Arbetsförmedlingens sekretess gentemot YA-dele- gationen lyfts, inte bara med handläggarna på Arbetsförmedlingen utan även till Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknadsde- partementet samt till ansvariga chefer på Arbetsförmedlingen. Pro- blematiken har kraftigt försvårat genomförandet av YA-delegatio- nens direktiv och uppdrag. Fortfarande, efter fem år, är problemet med sekretessen inte löst. Som ett exempel kan nämnas att under maj – augusti 2018 beviljade Arbetsförmedlingen stöd för 360 YA- anställningar. 69 procent av arbetsgivarna hade godkänt att deras kontaktuppgifter fick lämnas till YA-delegationen men endast 21 procent av dessa ja-svar skickades in till YA-delegationen enligt gällande rutin. Dessutom användes en gammal blankett utan möjlig- het till godkännande i 18 procent av fallen.

17Statskontorets delrapport 1 Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar (2015:22), punkt 8.7.1 Centralisera handläggningen av ansökningar.

63

Utveckling av förutsättningar

SOU 2018:81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initialt och till viss del även fortlöpande har parterna upplevt pro- blem med Arbetsförmedlingens hantering av stödet och tolkning av avtalen. Ansvariga handläggare från Arbetsförmedlingen har med viss regelbundenhet närvarat vid YA-delegationens sammanträden för att informera och svara på ledamöternas frågor.

Från början var samråden täta och relativt informella. Då kon- taktpersonerna på Arbetsförmedlingen ofta har växlat, har mötena utvecklats till mer formella samråd. Ansvar för dagordning och pro- tokoll har växlat mellan Arbetsförmedlingen och YA-sekretariatet.

YA-sekretariatet har utöver samrådet på central nivå haft täta kon- takter med Arbetsförmedlingens branschstrateger och arbetsför- medlare på lokala nivå i syfte att informera om anställningsformen och om vilket stöd YA-delegationen kan erbjuda. Då många arbetsför- medlare har låg kännedom och kunskap om anställningsformen valde YA-delegationen att skapa en särskild ingång på YA-delegationens webbplats med information för arbetsförmedlare.

3.7.3Statskontoret (enligt direktiv)

YA-delegationens uppdrag sammanföll till viss del med Statskon- torets utvärderande uppdrag A2014/558/A gällande hur förutsätt- ningarna för lärande på arbetsplatserna utvecklades.

YA-sekretariatet har samrått med representanter för Statskontoret några gånger per år. Initialt handlade det om hur myndigheterna tänkte gå tillväga för att följa hur förutsättningarna för arbetsplatslärande

64

SOU 2018:81

Utveckling av förutsättningar

utvecklades. Därefter har det till stor del handlat om utbyte av in- formation rörande hur förutsättningarna för lärande på arbetsplatserna utvecklades.18

YA-sekretariatet har presenterat sina årliga rapporter till reger- ingen för Statskontoret och Statskontoret har presenterat sina ut- värderingar för YA-sekretariatet:

Delrapport 1 Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställ- ningar (2015:22) och

Delrapport 2 Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställ- ningar (2016:12).

Slutrapport Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställ- ningar (Dnr 2014/3–4).

Slutrapportens slutsatser var att utflödet till arbete från en YA- anställning var större jämfört med arbetsmarknadspolitiska pro- gram. Stöd för yrkesintroduktionsanställningar är inget arbets- marknadspolitiskt program.19 Resultatet kunde därför inte jämföras rakt av med arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Stats- kontoret konstaterade dock, att på ett övergripande plan, hade det procentuella utflödet till jobb varit större från YA-anställningar än från arbetsmarknadspolitiska anställningsstöd, nystartsjobb, prak- tikinsatser och liknande. En annan slutsats var att de anställda be- dömdes få en tillfredställande utbildning och handledning och branscherna ett viktigt verktyg för kompetensförsörjningen.

När Statskontoret lämnade sin slutrapport i juni 2016, var deras uppdrag att utvärdera stödet för yrkesintroduktionsanställningar slutfört och samrådet med YA-delegationen upphörde.20

18Uppdrag till Statskontoret avseende utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställ- ningar, A2014/558/A.

19De yrkesintroduktionsanställda behöver inte ha någon arbetslöshetsperiod bakom sig vilket är ett krav för arbetsmarknadspolitiska program.

20Se punkt 4.1.1.

65

Utveckling av förutsättningar

SOU 2018:81

3.7.4Skolforskningsinstitutet (enligt direktiv)

Skolforskningsinstitutet är en myndighet som inrättades i januari 2015 med uppdrag att verka för att förskolan och skolan bedrivs på en vetenskaplig grund. YA-delegationen tog kontakt med myndig- heten vid några tillfällen för att undersöka förutsättningarna och eventuella fördelar med samråd. Vid dessa tillfällen bedömdes inte att det fanns tillräckligt med beröringspunkter för samråd. Skol- forskningsinstitutet har inte heller, såvitt YA-delegationen känner till, bedrivit någon forskning om anställningar med arbetsplatsför- lagt lärande.

3.7.5Övriga parter med yrkesintroduktionsavtal samt utbildnings- och yrkesråd

Utöver de 12 organisationer som är representerade i YA-delega- tionen finns 26 organisationer som har tecknat kollektivavtal om YA-anställningar samt minst 6 utbildnings-/yrkesnämnder med koppling till YA. YA-sekretariatet har löpande informerat dessa or- ganisationer om möjligheter till stöd, vidarebefordrat månatlig statistik med mera. YA-sekretariatet har även arrangerat möten cirka två gånger per år för utbyte av information och erfarenheter. Dessa möten har varit väl representerade och uppskattade.

Organisationer med kollektivavtal om YA utan representation i YA-delegationen:

AkademikerAliansen (16 SACO-förbund), Byggnads, Energiföreta- gens Arbetsgivareförening (EFA), Fastigo, Grafiska företagen, IKEM, Industriarbetsgivarna (Byggnadsämnesförbundet [BÄF], Föreningen Sveriges Skogsindustrier [Skogsindustrierna], Gruvornas Arbetsgivare- förbund, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet samt SVEMEK), In- stallatörsföretagen (värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik), KFO, Ledarna, Livsmedelsarbetarförbundet (Livs), Livsmedelsföre- tagen, Maskinentreprenörerna, Skogs- & Lantarbetsgivarförbundet (SLA), SSR/Akademikerförbundet, Svensk Scenkonst, Svenska Elektri- kerförbundet (SEF), Sveriges Bussföretag, Sveriges Byggindustrier, Sveriges Textil- och Modeföretag (TEKO), Teaterförbundet och Vision

66

SOU 2018:81

Utveckling av förutsättningar

Utbildnings-/yrkesnämnder med kopplingar till YA är bland annat:

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN), Elbranschens centrala yr- kesnämnd (ECY), Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU), Handelsrådet, Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) och Skogs- brukets Yrkesnämnd (SYN).

3.7.6LO och Svenskt Näringsliv

Utöver möten med de kollektivavtalsslutande parterna har YA-sek- retariatet också haft regelbunden kontakt med de centrala parterna LO och Svenskt Näringsliv. YA-sekretariatet har besökt företrädare för organisationerna en gång per år för att informera dessa om YA- delegationens arbete samt inhämta organisationernas synpunkter in- för bland annat de årliga redogörelserna. LO och Svenskt Näringsliv har också erhållit kopior på de årliga redovisningarna, månatlig sta- tistik med mera.

3.7.7ESF-rådet

Svenska ESF-rådet finansierar genom Socialfondsprogrammet pro- jekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Under perioden 2014–2020 fördelas medel till projekt som på olika sätt bidrar till tillväxt och sysselsättning. Insatserna har delats in i fyra huvudmål: Stimulera kompetensut- veckling som stärker individers ställning på arbetsmarknaden, för- stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv, öka övergångarna till arbete bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden samt underlätta ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

ISocialfondsprogrammet 2014–2020 nämns yrkesintroduktions- anställningar på ett flertal ställen (beskrivs närmare nedan). Som ex- empel på åtgärder som kan ges stöd listas samma åtgärder som par- terna kan söka stöd för i Skolverkets statsbidrag som rör arbetsplats- lärande i samband med yrkesintroduktionsanställningar.21

Inom Programområde 1 – kompetensförsörjning och koppling mellan utbildning och arbetsliv framgår att insatserna kan vara så- dana som förstärker de insatser som görs inom utbildningspolitiken

21Se punkt 3.3.

67

Utveckling av förutsättningar

SOU 2018:81

för att utveckla samverkan mellan branscher, utbildningsanordnare och myndigheter. I exempel på insatser lyfts bland annat sådana som främjar yrkesintroduktionsanställningar genom att bygga upp stöd- strukturer både på branschnivå och på enskilda arbetsplatser samt sådana som utvecklar standarder och kvalitetssäkring av validering av kompetens. Det kan exempelvis handla om att utveckla metoder som kan förbättra individanpassningen av vuxenutbildningar som är riktade till personer med kort utbildning för att utveckla nyckel- kompetenser. Även inom programområde 3 finns skrivningar om yrkesintroduktionsanställningar. Där framgår att medlen exempelvis kan gå till förberedande insatser och praktik som ökar möjligheten för en ungdom att kunna få en anställning, exempelvis genom yrkes- introduktionsanställning.22

Sedan år 2014 har regelbundna avstämningsmöten genomförts mellan YA-sekretariatets medarbetare och handläggare vid ESF- rådet. Mötena har behandlat kunskaps- och informationsutbyte kring pågående projekt och insatser för att på så vis möjliggöra för synergier.

Vid det första mötet deltog även ordförande Helén Ängmo och Åsa Lindh, dåvarande GD på ESF-rådet. Handläggare från ESF- rådet har även deltagit vid YA-delegationens sammanträden och in- formerat om möjligheter till finansiering.

3.7.8Tillväxtverket

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Tillväxtverkets uppdrag är att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram. Kompetensförsörjning är ett av områdena som Tillväxtverket foku- serar på givet att kunskap och kompetens är ett av Sveriges främsta konkurrensmedel. Näringslivet behöver rätt kompetens för att vara konkurrenskraftig och bristen på kompetens är ett av företagens hu- vudsakliga hinder för tillväxt.

YA-sekretariatet har fört en löpande dialog med Tillväxtverket för att informera om anställningsformen och om branschernas svå- righeter med kompetensförsörjning. På så sätt har myndigheten som

22Europeiska socialfonden i Sverige – Svenska ESF-rådet, PROGRAM FÖR INVESTERING I TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING 2014–2020.

68

SOU 2018:81

Utveckling av förutsättningar

arbetar med näringslivets kompetensförsörjning informerats om ut- vecklingsarbetet som görs branschvis, inom ramen för yrkesintro- duktionsavtalen, med utveckling av valideringsmodeller och kompe- tensprofiler.

YA delegationen har även uppvaktat de regionala kompetens- plattformarna23 vars arbete samordnas av Tillväxtverket och aktörer- na som blev tilldelade medel från Tillväxtverket för särskilda projekt för att hitta enklare vägar till jobb och kompetens.24

3.7.9Myndigheten för Yrkeshögskolan; MYH

YA-sekretariatet har vid ett flertal tillfällen träffat representanter för Myndigheten för yrkeshögskolan och informerat dessa om YA- delegationens uppdrag och aktiviteter. Temat har ofta handlat om branschernas arbete med att ta fram kompetensprofiler och valide- ringsmodeller och hur detta har drivits på med hjälp av statsbidraget för YA.25

Ledamöterna i YA-delegationen fick vid sammanträdet i septem- ber 2015 information från Myndigheten för Yrkeshögskolan om EQF och branschernas möjlighet att koppla sina kvalifikationer till det svenska kvalifikationsramverket SeQF.26

Därefter har YA-sekretariatet deltagit i möten anordnade av Branschnätverket för validering som Myndigheten för yrkeshögsko- lan är sammankallande för. Under år 2018 har YA-delegationen genom YA-sekretariatet ingått i styrgruppen för Myndigheten för yrkeshögskolans ESF-projekt Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS). Projektets syfte är att kvalitetssäkra branschernas nationella valideringsmodeller.

23Se punkt 5.2.

24Regeringsuppdrag N2016/07521/KSR.

25Förordning om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser SFS 2014:375.

26Förordning om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande SFS 2015:545.

69

Utveckling av förutsättningar

SOU 2018:81

3.7.10Delegationen för unga och nyanlända i arbete; Dua-delegationen

Dua-delegationen har i uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att ef- fektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet. Lill Ljunggren Lönnberg är ordförande för delegationen som består av representanter från myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.27

Dua-delegationen verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot arbetslöshet inom målgruppen får större genomslag på lokal nivå. Statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya sam- verkansformer ska främjas. I uppdraget ingår också att föra dialog med, och främja dialog mellan enskilda kommuner, Sveriges Kom- muner och Landsting (SKL), arbetsmarknadens parter på det kom- munala och landstingskommunala området, övriga centrala parter på arbetsmarknaden, myndigheter, regionala aktörer samt andra om hur arbetsmarknadspolitiska insatser för unga och nyanlända kan ut- vecklas och effektiviseras på lokal nivå. Det främsta verktyget för att främja samverkan är lokala överenskommelser mellan, i första hand, kommuner och Arbetsförmedlingen.

YA-delegationen är en av de parter som Dua-delegationen enligt direktivet ska samråda med då yrkesintroduktionsanställningar är en av de åtgärder som kan omfattas i de lokala överenskommelserna för att få unga och nyanlända i arbete. Kännedom om yrkesintroduktions- avtalen, och handledarutbildningen som YA-delegationen tillhanda- håller, har därför varit viktiga att sprida i de nätverk och sammanhang där Dua verkar. I det syftet har YA-delegationen haft avstämnings- möten med representanter från Dua-delegationens sekretariat och även medverkat vid de årliga Dua-dagarna genom seminarier och in- formationsbord.

En fråga som YA-delegationen återkommande har framfört i dia- logen med Dua-delegationen är vikten av att kommunicera om de olika arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsåtgärderna som olika delar i ett system för att på så sätt minska risken för konkurrens mellan åtgärderna.

27Den 18 december 2014 beslutade regeringen att tillsätta en Delegation för unga i arbete. År 2017 utvidgades uppdraget till att även omfatta insatser för målgruppen nyanlända; Dele- gationen för unga och nyanlända till arbete (Dua). Uppdraget regleras i fyra direktiv och ska slutredovisas 28 februari 2021.

70

SOU 2018:81

Utveckling av förutsättningar

3.7.11Arbetsmarknadsutredningen A 2016:03

Regeringen har utsett Cecilia Fahlberg till särskild utredare för Arbets- marknadsutredningen. Utredningen har ett brett uppdrag och ska komma med förslag för att uppnå en effektivare arbetsmarknadspoli- tik. Detta ska göras genom att analysera hur samhällets samlade resur- ser kan användas så effektivt som möjligt och hur statens åtaganden i dessa frågor kan utformas. I uppdraget ingår bland annat att lämna för- slag kring hur Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas för detta ändamål. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019. De delar i uppdraget som rörde vägledning delrapporterades 31 oktober 2017.28 Redovisningen innehöll även en övergripande kartläggning om hur samspelet och ansvarsfördelningen mellan stat och kommun fungerar i frågor som påverkar arbetsmarknadens funktionssätt.

YA-delegationen har träffat Arbetsmarknadsutredningen för av- stämningar kring de delar i uppdraget som har beröring till yrkes- introduktionsanställningar och arbetsplatsförlagt lärande.

3.7.12Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS)

Inger Ashing förordnades som särskild utredare i utredningen Sam- ordnare för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) i decem- ber 2015. Uppdraget var att främja förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer på nationell, regional och lokal nivå kring insatser för unga som varken arbetar eller studerar.29 Slutbetänkandet överlämnades i februari 2018.30

YA-sekretariatet har haft avstämningsmöten med UVAS och medverkade även i workshopen Hur skulle samarbete kring personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kunna se ut? som anordnades av UVAS i samverkan mellan Arbetsmarknads-, Närings- och Ut- bildningsdepartementet.

Några av de synpunkter som framkom vid workshopen var att arbetsgivarna är viktiga samverkansaktörer för att unga som varken studerar eller arbetar ska kunna etablera sig i samhället. En konti-

28Vägledning för framtidens arbetsmarknad, SOU 2017:82.

29Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (Dir. 2015:70, tilläggsdirektiv oktober 2016 (Dir. 2016:82) och juli 2017 (Dir. 2017:81).

30Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar, SOU 2018:11.

71

Utveckling av förutsättningar

SOU 2018:81

nuitet i arbetet är viktigt för att kunna bygga förtroende mellan par- terna, samtidigt som åtgärderna måste vara enkla, tydliga och lång- siktiga. Många olika stödformer, tidsgränser och begränsningar kring vem som får ta del av en insats är försvårande omständigheter. Vid seminariet framgick det samtidigt att arbetsgivarna behöver stöd i att utbilda mentorer/handledare som kan ta emot personer med va- rierande behov. Arbetsgivarna behöver även bollplank för att hantera praktiska frågor och utmaningar som kan uppkomma under praktiken eller anställningen. Det finns dessutom behov av stöd i att förstå mekanismerna bakom utanförskap, och utbildning i värderingsfrågor.

I slutbetänkandet lyfter utredaren även tre huvudsakliga fram- gångsfaktorer hos arbetsgivaren för att kompetensförsörjningen ska bli framgångsrik: Att ledningen tar ställning och det kommuniceras i hela organisationen, att det finns en lösningsfokuserad organisation som kan möta de utmaningar som en breddad rekrytering innebär och att samverkan utvecklas med relevanta aktörer som kan stödja arbetet. UVAS lyfter även vikten av ett väl förberett mottagande med särskilt utsedda handledare, intern praktikutbildning eller platt- formar där lokala verksamheter kan dela erfarenheter.

Utifrån ovanstående slutsatser anser YA-delegationen att in- formation om YA-delegationens handledarstöd skulle kunna för- enkla för de företag som vill bredda sin rekrytering.

3.7.13Valideringsdelegationen 2015–2019

Valideringsdelegationen har i uppdrag av regeringen att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom validerings- området samt ett utvidgat uppdrag att föreslå definition av validering och analysera hur SeQF kan användas.31

Delegationen ska bland annat lämna förslag på en nationell stra- tegi för validering som präglas av effektivitet, långsiktighet och över- blickbarhet och som gynnar utvecklingen av hållbara och generella strukturer för validering på nationell och regional nivå. Regeringen har utnämnt Anders Ferbe till ordförande för delegationen och upp- draget ska slutredovisas senast den 30 december 2019.

YA-sekretariatet har haft löpande kontakt och informationsut- byte runt bland annat de valideringsmodeller som parterna har ut- vecklat med stöd av statsbidrag för YA.

31En samordnad utveckling av validering (dir. 2015:120), Tilläggsdirektiv (dir. 2018:101).

72

4Externa utvärderingar, rapporter och nya förslag

om liknande anställningsformer

4.1Utvärderingar om YA-anställningar

I YA-delegationens kommittédirektiv står ”YA-delegationen ska följa och analysera hur förutsättningarna för lärande inom ramen för yrkesintroduktionsanställningarna utvecklas och lämna förslag till regeringen på åtgärder för hur lärandet kan utvecklas.”

Under 2014 gick uppdraget att utvärdera stödet för yrkesintro- duktionsanställningar dessutom till Statskontoret (A2014/558/A), IFAU (A2014/561/A), Konjunkturinstitutet (A2014/559/A) och till Konkurrensverket (A2014/560/A).

LO och Svensk Näringsliv har gjort egna analyser av anställnings- formen som sammanfattas nedan. Arbetsförmedlingen har också gjort egna regelbundna interna uppföljningar, framför allt beträffande den kvantitativa utvecklingen. Vissa branschorganisationer har gjort egna utvärderingar för att undersöka hur anställningsformen bidrar till kompetensförsörjningen i sina respektive branscher.

I Statskontorets uppdrag stod att Statskontoret ska utvärdera in- nehållet och kvaliteten i den utbildning och handledning som arbetsgi- vare erbjuder inom ramen för yrkesintroduktionsanställningarna. Statskontoret ska i detta sammanhang bedöma om förutsättningarna för lärande på arbetsplatserna har förbättrats.

YA-delegationens uppdrag sammanföll därför till viss del med Stats- kontorets utvärderande uppdrag. Metoden för utvärdering skiljde sig åt genom att Statskontoret hade möjlighet att utvärdera genom enkäter

73

Externa utvärderingar, rapporter och nya förslag om liknande anställningsformer

SOU 2018:81

och intervjuer då Arbetsförmedlingen bistod Statskontoret med un- derlag för utvärderingarna och hjälp med utskick av enkäter.1 Arbets- förmedlingens bedömning var att uppdraget inte gällde gentemot YA- delegationen. YA-delegationen fick därmed försöka följa och analysera hur förutsättningarna för lärande utvecklades genom kontakt med re- levanta aktörer i olika forum. YA-delegationen har redovisat sina erfa- renheter, reflektioner och rekommendationer årligen i de årliga redo- visningarna till regeringen. Årsrapporterna har dragits muntligen för statssekreterarna på Utbildnings- och Arbetsmarknadsdepartementet.

4.1.1Statskontoret

I Statskontorets uppdrag ingick att göra en övergripande bedömning av om stödet nådde syftet att stimulera till anställning av unga och bidra till en smidigare övergång från utbildning till arbete för unga. Under processen samrådde YA-sekretariatet minst två gånger om året med Statskontoret rörande myndigheternas respektive uppdrag. Samråden handlade om hur myndigheterna tänkte gå tillväga för att följa hur för- utsättningarna för arbetsplatslärande utvecklades och gav möjlighet att utbyta information och kännedom om kommande aktiviteter. Stats- kontoret överlämnade den första delrapporten den 22 september 2015 (2015:22), en andra delrapport den 25 april 2016 (2016:101) och en slut- rapport med en övergripande bedömning av om stödet nådde sitt syfte den 15 juni 2016 (2016:12). Statskontorets slutrapport utgick även från övriga utvärderande myndigheters slutrapporter, dvs IFAU,2 Kon- junkturinstitutet3 och Konkurrensverket.4

Statskontorets övergripande bedömning utgick från fyra fråge- ställningar:

Den första frågeställningen var om stödet uppnådde sitt syfte att underlätta ungas övergång från skola till arbetsliv och säkerställa arbetsgivarnas kompetensförsörjning. Utifrån det tillgängliga un- derlaget ansåg inte Statskontoret att de kunde uttala sig definitivt

1Arbetsförmedlingen ska, där så är möjligt, bistå de myndigheter som har fått i uppdrag av regeringen att följa upp stödet för yrkesintroduktionsanställningar med den information och statistik som dessa efterfrågar (Arbetsförmedlingens regleringsbrev för år 2014).

2IFAU rapporterade uppdraget till regeringen i promemorian Yrkesintroduktionsavtalen, lö- nerna och sysselsättningen (2016-04-29).

3Konjunkturinstitutet rapporterade uppdraget till regeringen i rapporten Yrkesintroduk- tionsanställningar – Slutrapport om effekter på sysselsättning och lönebildning (2016-04-29).

4Konkurrensverket avrapporterade uppdraget i rapporten Utvärdering av yrkesintroduk- tionsanställningar (2016:3)

74

SOU 2018:81

Externa utvärderingar, rapporter och nya förslag om liknande anställningsformer

om detta. Den svaga volymutvecklingen kunde vara en indikator på låg potential för anställningsformen samtidigt som utflödet till reguljär sysselsättning efter det att stödperioden avslutats var högre än från de arbetsmarknadspolitiska programmen. Anställ- ningsformens komplexitet kan ha påverkat den låga efterfrågan från arbetsgivarna. Anställningsformen betydelse för kompetens- försörjningen verkade ha varit större på branschnivå än för en- skilda arbetsgivare eftersom tidigare YA-anställda oftast var kvar inom samma bransch snarare än hos samma arbetsgivare tre må- nader efter avslutad anställning.

Den andra frågeställning gällde stödets effekter på ungdomsar- betslösheten. Givet det låga antalet YA-anställda har det inte varit möjligt att skatta effekten på ungdomsarbetslösheten. Den över- gripande bedömningen var att stöd för yrkesintroduktionsan- ställningar hade en liten, men inte obetydlig, potential att öka sysselsättningen. Sysselsättningseffekten för grupper som stod långt ifrån arbetsmarknaden bedömdes dock obetydlig.

Den tredje frågeställningen var om stödet hade implementerats i god ordning samt frågan om den utbildning och handledning som de an- ställda fick var kvalitetssäkrad. Den samlade bedömningen var att Arbetsförmedlingen hade implementerat stödet på ett tillfredstäl- lande sätt trots en otydlig ansvarsfördelning mellan parterna och sta- ten. Denna otydlighet försvårade arbetsförmedlarnas möjlighet att aktivt matcha sökande med yrkesintroduktionsanställningar. Att ar- betsförmedlarna förväntades ha översikt över detaljerna i de olika avtalen bedömdes inte heller vara tillfredställande. Arbetsförmed- lingens roll innebär bland annat att varje yrkesintroduktionsan- ställning omfattas av sekretess, vilket Statskontoret rekommende- rade regeringen att se över i relation till YA-delegationen. Utbild- ningen och handledningen som de anställda fick bedömdes fungera bra även om det fanns förbättringspotential.

Den fjärde frågeställningen gällde om stödet hade påverkat konkur- renssituationen mellan arbetsgivare. Bedömningen var att stödet inte hade lett till någon snedvridning av konkurrensen. Underlaget var dock begränsat och bedömningen därför inte slutgiltig.

75

Externa utvärderingar, rapporter och nya förslag om liknande anställningsformer

SOU 2018:81

4.1.2Arbetsförmedlingens återrapporteringar till regeringen

I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2014 står:5 Arbetsförmedlingen ska använda stödet för yrkesintroduktionsanställ- ningar som ett verktyg i myndighetens arbete för att unga arbetslösa kvinnor och män ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Arbets- förmedlingen ska den 1 april och den 1 augusti 2014 samt i samband med årsredovisningen för 2014 redovisa

antalet ansökningar om stöd,

hur stor andel av ansökningarna som har beviljats respektive inte beviljats,

hur såväl det totala antalet ansökningar som de ansökningar som har beviljats respektive inte har beviljats fördelar sig på olika avtalsom- råden,

hur stor andel av de beviljade ärendena som avsett arbetslösa, och

vilka grunderna för avslag huvudsakligen varit vad gäller ej bevil- jade ansökningar.

I återrapporteringsuppdraget låg därmed fokus på den kvantitativa utvecklingen. Men Arbetsförmedlingen reflekterar även över orsa- ker till utvecklingen i återrapporterna.6 De skriver bland annat att det tar tid för en ny anställningsform att få fotfäste på arbetsmark- naden och att YA därför bör betraktas som ett långsiktigt åtagande. Arbetsförmedlingen konstaterade att många arbetsgivare och fack- liga organisationer på lokal nivå saknade kunskap om befintliga och tecknade avtal om yrkesintroduktion. I branscher som saknar tidi- gare tradition av organiserat arbetsplatsförlagt lärande tar det också tid för anställningsformen att hitta formerna.

Vidare konstaterar Arbetsförmedlingen att insatsen skiljer sig från tidigare insatser på så sätt att den är mer komplex, då den även inkluderar personer som inte behöver vara arbetslösa samt att kol- lektivavtalen skilde sig åt i villkor. Arbetsförmedlingen såg att det förelåg en risk för att anställningsformen skulle väljas bort till för-

5Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Arbetsförmedlingen A2014/1273/A, Ändrings- beslut 2014-04-10, Kap 3 Uppdrag, punkt 8 Yrkesintroduktionsanställningar.

6Arbetsförmedlingen Återrapportering yrkesintroduktionsanställningar Dnr: Af-2013/508922 (2014-04-01, 2014-08-04, 2015-02-20).

76

SOU 2018:81

Externa utvärderingar, rapporter och nya förslag om liknande anställningsformer

mån för mer etablerade stödformer. Arbetsförmedlingen genom- förde därför initialt en rad insatser till stöd för arbetet med YA- anställningarna som externa informationsinsatser och intern vidare- utbildning.

Iåterrapporteringen i februari 20157 identifierar Arbetsför- medlingen tre framgångsfaktorer:

1.Centrala, regionala och lokala samordningsfunktioner vid Arbets- förmedlingen och hos arbetsgivaren har varit gynnsamt för en god hantering av stödet.

2.En hos arbetsgivaren utarbetad och väl etablerad utbildningsplan samt en vana vid att ta emot och handleda lärlingar har underlättat mottagandet.

3.Arbetsförmedlingens samarbeten med andra myndigheter och parter har skapat centrala forum för dialog.

Redan 2015 lyftes också behovet av effektivare systemstöd där ar- betsgivare på ett enklare sätt skulle kunna ansöka om stöd för yrkes- introduktionsanställningar digitalt via Arbetsförmedlingens webb- plats. Vid YA-delegationens slutrapportering har ett sådant stöd ännu inte inrättats.

Arbetsförmedlingen har också haft i uppdrag att årligen8 lämna en samlad redovisning till Regeringskansliet över hur bidragen för främ- jandeinsatser för att öka kunskapen om och användningen av yrkesin- troduktionsavtal användes och vilka insatser som genomfördes.

4.1.3Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner (LO)

LO:s rapport Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner (2015) analyserade modellen med yrkesintroduktionsavtal. LO an- såg att modellens särart behövde värnas då YA inte är en arbetsmark- nadspolitisk åtgärd utan en kombination av näringslivs- och utbild- ningspolitik. För att tydliggöra detta borde ansvaret, enligt LO, flyttas till en annan myndighet än Arbetsförmedlingen. LO konsta- terade vidare att lärandedelen i YA-anställningarna behövde stärkas.

7Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014, Yrkesintroduktionsanställningar, Dnr: Af- 2013/508922, (2015-02-20).

8Arbetsförmedlingens Återrapport 2015 Dnr: Af-2016/005692, Särskilda främjandeinsatser avseende yrkesintroduktionsavtal (slutredovisning 2016-03-31).

77

Externa utvärderingar, rapporter och nya förslag om liknande anställningsformer

SOU 2018:81

För det behövs ökad samverkan mellan parterna inom respektive bransch och mellan branscherna. Ett viktigt stöd för utbildningsde- len skulle kunna vara validering men systemet för validering behöver utvecklas. Validering skulle underlättas om branscherna själva ut- vecklade metoder och underlag för dokumentation av alla former av kompetenser.

YA-sekretariatet träffade företrädare för LO för att ta del av de- ras erfarenheter av och uppfattningar om YA-anställningarna. LO har påpekat att styrkan i modellen är att den har fått växa fram uti- från varje branschs specifika behov i en takt som har garanterat hög kvalité i anställningsformen. LO ansåg att parterna själva bör ta ett större ansvar för modellen och välkomnade därför Statskontorets förslag kring hur ansökningar ska hanteras.

4.1.4Fler jobb om fler företag kan delta (Svenskt Näringsliv)

Svenskt Näringsliv tog fram en egen rapport i februari 2015; Yrkes- introduktionsanställningar – fler jobb om fler företag kan delta. Un- derlaget för rapporten utgjordes av intervjuer med företrädare för arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och Arbetsför- medlingen. I rapporten lyfte Svenskt Näringsliv fram följande orsa- ker som enligt de intervjuade kan ligga bakom den något långsamma utvecklingen av antalet YA-anställningar:

Flertalet kollektivavtal om yrkesintroduktionsanställningar har haft speciella villkor för ålder och gymnasieutbildning jämfört med förordningen för stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Detta kan ha bidragit till att färre ungdomar har kunnat anställas på avtalen.

Arbetsmarknadsåtgärder med lönesubventioner som konkurre- rar om samma ungdomar.

Yrkesintroduktionsavtal har inte funnits inom alla branscher vil- ket medför att YA-anställningar inte kan komma ifråga vid alla anställningar av arbetslösa ungdomar eller ungdomar utan rele- vant yrkeserfarenhet.

Svenskt Näringsliv bedömde att YA-anställningarna hade potential men att det behövdes längre tid för att etablera anställningsformen.

78

SOU 2018:81

Externa utvärderingar, rapporter och nya förslag om liknande anställningsformer

Långsiktighet, tålamod i informationsinsatserna och flera goda exempel ansågs vara viktiga byggstenar. YA-sekretariatet träffade företrädare för Svenskt Näringsliv för att ta del av deras erfarenheter av och åsikter om YA-anställningarna. Svenskt Näringsliv lyfte be- hovet av att tydliggöra kopplingen från gymnasieskolans apl och yrkeshögskolornas LIA till YA. Svensk Näringsliv berömde även branschernas arbete med att utveckla valideringsmodeller kopplade till SeQF.

4.1.5Översynen av förordningen om stöd för YA-anställningar

I oktober 2015 enades regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Folk- partiet liberalerna och Kristdemokraterna kring insatser med anled- ning av flyktingkrisen. En av punkterna gällde YA-anställningar:

Utvidgning av möjligheter till YA-jobb

För att nyanlända snabbare ska komma i arbete är det av stor vikt att kunna ge möjligheter att kombinera arbetslivserfarenhet och utbildning. Den befintliga modellen med YA-jobb bör därför utvidgas till att också kunna omfatta nyanlända enligt i övrigt samma villkor som nu gäller i modellen. Detta skulle kunna göras förutsatt ny prövning och godkän- nande av EU-kommissionen och vara beroende av nya förhandlingar mellan parterna avseende de förändrade villkoren för YA-anställ- ningar.

YA-jobb bör även utvidgas till att gälla arbetsgivare som inte omfat- tas av kollektivavtal. En förutsättning för detta är att villkoren för den anställde motsvarar kollektivavtalsnivå, samt att den utbildning och handledning som arbetstagaren har rätt till säkras. Det bör utredas hur och vem som ska säkerställa detta.

Det första stycket åtgärdades genom att regeringen den 21 april 2016 beslutade om förordningsändringar som innebar att stödet för yrkesintroduktionsanställningar utvidgades till att omfatta även ny- anlända och långtidsarbetslösa som är 25 år eller äldre. Förordnings- ändringen trädde i kraft den 1 juni 2016.

79

Externa utvärderingar, rapporter och nya förslag om liknande anställningsformer

SOU 2018:81

Den andra punkten dröjde till den 28 november 2016 då en sär- skild utredare vid namn Mats Wadman fick i uppdrag av Arbets- marknadsdepartementet att se över förordningen om stöd för YA- anställningar.9

Uppdraget innehöll två delar.

Den ena delen handlade om hur stödet skulle kunna utvidgas till att även gälla arbetsgivare som inte omfattades av ett kollektivav- tal om yrkesintroduktion, eller av ett hängavtal till ett sådant, såsom exempelvis små företag.

Den andra delen handlade bland annat om att se över hur ansök- ningsprocessen och administrationen av stödet skulle kunna gö- ras mer effektiv, lämna förslag till hur arbetsgivare kan få ökad kännedom om avtal om yrkesintroduktionsanställningar samt hur arbetsgivare och arbetssökande kan få ökad kännedom om stödet samt bedöma om befintligt informationsutbyte mellan be- rörda myndigheter är ändamålsenligt eller om det behöver göras några justeringar i det avseendet.

Promemorian Översynen av förordningen om stöd för yrkesintro- duktionsanställningar (A 2016: D) överlämnades till Arbetsmark- nadsdepartementet den 31 augusti 2017. Den 15 december 2017 skickades förslaget ut till 68 remissinstanser varav YA-delegationen var en av instanserna. Remissvaren skulle inkomma till Arbetsmark- nadsdepartementet senast den 23 februari 2018.

YA-delegationen beslöt att försöka enas om ett gemensamt svar och gav YA-sekretariatet i uppdrag att ta fram ett förslag till ytt- rande. Parterna skickade även in egna remissvar. Den 23 februari 2018 lämnade YA-delegationen ett gemensamt yttrande (förutom Svensk Handel, som valde att endast lämna ett enskilt yttrande) över Översynens förslag. Almega, Teknikföretagen och TMF (Trä- och Möbelföretagen, Grafiska Företagen) reserverade sig mot ställnings- tagandet i förslag 5.1.1 b. som gällde kollektivavtalsfrågan.

YA-delegationen ställde sig positiv till att utredaren hade upp- märksammat behovet av fortsatt stöd för arbetsplatslärande. Branscherna och de enskilda arbetsgivarna kan i dagsläget inte förlita sig helt på det formella utbildningsväsendets möjlighet att utbilda

9Uppdragsbeskrivning för översyn av förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställ- ningar (A 2016: D).

80

SOU 2018:81

Externa utvärderingar, rapporter och nya förslag om liknande anställningsformer

tillräckligt för arbetsmarknadens behov. Yrkesintroduktionsanställ- ningar är ett av flera verktyg för att råda bot på arbetsmarknadens behov av kompetens. Branscherna och enskilda arbetsgivare behöver ta ett större ansvar för att lära upp nya medarbetare och har behov av fortsatt stöd i detta.

Ett av översynens förslag var att byta ut begreppet utbildning mot begreppet lärande. YA-delegationen ansåg att det är positivt att be- greppet utbildning ersätts med begreppet lärande, då begreppet ut- bildning ofta förknippas med formell utbildning. YA-delegationen har upprepade gånger framfört detta till regeringen då arbetsgivare har framfört detta som en formulering som uppfattas som avskräck- ande. Formell utbildning kan visserligen ske inom ramen för YA- anställningar men de flesta arbetsgivare lär upp den YA-anställde ge- nom handledning på arbetsplatsen. YA-delegationen anser därför att förordningen bör förtydliga vikten av lärande på arbetsplatsen. Till exempel genom att ändra skrivningen i förordningen till ”… an- ställningar som innehåller en andel med lärande eller lärande genom handledning.”

YA-delegationen avstyrkte förslaget om att förändra sammansätt- ningen av delegationen.

YA-delegationen framhöll att det finns en styrka i att en partsam- mansatt delegation har stort inflytande över, samt tar ansvar för, det arbete som genomförs genom YA-sekretariatet. Om YA-sekreta- riatet ombildas till en självständig kommitté, och delegationen till en referensgrupp, finns det en risk att det skapas en struktur som minskar parternas inflytande över den process som rör parternas egna avtal.

Parterna står för kännedom om behoven inom branschen på både lokal och regional nivå. YA-delegationen ansåg att om delegationen ombildas till en referensgrupp finns det en risk att parternas engage- mang sjunker.

Ett annat förslag var att flytta ansvaret för YA-delegationen och stats- bidraget till Arbetsmarknadsdepartementet. YA-delegationen tillstyrkte förslaget men var noga med att framhålla att detta inte får medföra att YA-anställningar kommer att blandas ihop med arbetsmarknadsåt- gärder. Anställningsformen är en kompetensförsörjningsåtgärd. YA- delegationens arbete har i hög grad påverkats av beslut som fattats av Arbetsmarknadsdepartementet rörande förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Dessutom kunde det anses

81

Externa utvärderingar, rapporter och nya förslag om liknande anställningsformer

SOU 2018:81

troligt att kommunikationen mellan YA-delegationen och Arbets- marknadsdepartementet skulle underlättas om ansvaret för YA-dele- gationen överfördes till Arbetsmarknadsdepartementet.

Ytterligare ett förslag var en förlängning av delegationens uppdrag. YA-delegationen tillstyrkte förslaget då YA-anställningar är ett nytt sätt att förhålla sig till kompetensförsörjning på den svenska arbets- marknaden. Det tar därför tid att utveckla och att hitta rätt former för att nå ut med information om anställningsformen. Ungdomar eller arbetslösa behöver byta inriktning, nyanlända behöver etableras på arbetsmarknaden och i dessa sammanhang kan yrkesintroduk- tionsanställningar vara en viktig pusselbit. Efter det att YA-delega- tionen bildades och direktivet togs fram har stödet öppnats upp för nya målgrupper. Arbetsplatslärande och validering är fortfarande under utveckling och behöver fortsatt en central instans som kan bi- stå med stöd och underlätta branschöverskridande kunskapsöver- föring. Dessutom finns det en styrka i att parterna samlas och har ett faktiskt inflytande över arbetet.

Noteras kan att regeringen till dags dato,10 ännu inte fattat beslut om utredarens förslag.

4.2Nya förslag om liknande anställningsformer

Den svenska arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar de senaste decennierna till följd av strukturella förändringar som globa- lisering, teknikutveckling, migration och demografiska föränd- ringar. Förändringarna innebär att många arbetsgivare har behov av ny kompetens och bristen på arbetskraft är stor inom många områ- den. Samtidigt saknar många arbetslösa den kompetens som krävs för att kunna ta de arbeten som finns tillgängliga. För att lösa match- ningsproblemen på den svenska arbetsmarknaden kommer med största sannolikhet flera olika åtgärder behövas. Utbildning och till- gång till kompetensutveckling utifrån arbetsmarknadens efterfrågan blir allt viktigare. För att möta utmaningarna på arbetsmarknaden har en rad politiska initiativ presenterats.

Åren 2017 och 2018 präglades av en intensiv debatt kring olika anställningsformer för att lösa arbetsgivarnas kompetensförsörjning

102018-10-11.

82

SOU 2018:81

Externa utvärderingar, rapporter och nya förslag om liknande anställningsformer

samt underlätta ungdomars och nyanländas inträde på arbetsmark- naden. Debatten har tidvis skapat osäkerhet kring YA-anställningar- nas framtid, då förslagen har liknat YA-anställningarnas upplägg ge- nom en kombination av anställning och lärande.

Debatten inleddes i mars 2017 då LO föreslog att parterna skulle enas om utbildningsjobb – en anställning med lön för utfört arbete och studiestöd för timmarna i skolbänken. Utbildningsjobben på- minner om YA-anställningar då den anställde föreslogs få betalt för tiden hen arbetar, inte för tiden då hen lär sig jobbet på jobbet. Skill- naden är bland annat att anställningen skulle gå att komplettera med studiestöd för studietiden.

Den 8 juni 2017 skrev Svenskt Näringsliv tillsammans med fem medlemsorganisationer en debattartikel där de efterlyste politiska reformer som kan leda till att fler, så kallade, enkla jobb skapas i såväl befintliga som nya företag.

I augusti 2017 presenterade alliansen förslaget om inträdesjobb. Inträdesjobb skulle vara en förenklad anställning under maximalt tre år för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. An- ställningen skulle innebära en lön på 70 procent av rådande ingångs- lön i branschen och slopad arbetsgivaravgift. Den anställde skulle använda 30 procent av arbetstiden till att lära sig jobbet eller delta i en utbildning.

Den 20 september 2017 presenterade regeringen i höstbudgeten beslutet att slå ihop fem anställningsstöd (särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, traineejobb välfärd, traineejobb brist och instegsjobb) till ett stöd kallat introduktionsjobb. Tanken var att introduktionsjobben skulle göra det lättare för alla parter att förstå och använda stöd för att anställa långtidsarbetslösa eller nyan- lända. Arbete ska kunna kombineras med utbildning på ett flexibelt sätt. Kombinationen ska utgå från individens behov och inte vara ett absolut krav som i nuvarande traineejobb och instegsjobb. Intro- duktionsjobben trädde i kraft den första maj 2018.

Den 5 mars 2018 presenterades en avsiktsförklaring mellan reger- ingen, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv om att införa så kallade etableringsjobb. Utgångspunkten är att etableringsjobben ska vara en satsning för att möjliggöra för nyanlända och långtidsarbetslösa att få anställning hos en arbetsgivare som omfattas av ett kollektiv- avtal om etableringsjobb. Satsningen ska leda till att nyanlända och

83

Externa utvärderingar, rapporter och nya förslag om liknande anställningsformer

SOU 2018:81

långtidsarbetslösa ges möjligheter att skaffa kunskaper och erfaren- heter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Anställningen ska nor- malt kunna leda till en tillsvidareanställning på heltid hos arbetsgiva- ren. Arbetstagaren ska ges möjlighet att delta i sfi och annan kortare utbildning som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om. Externa aktörer ska stå för en väsentlig del av matchningen till etableringsjobb. En partsammansatt nämnd ska inrättas och den ska ansvara för tillämpning och efterlevnad av förbundsavtal om etable- ringsjobb. Ambitionen är att etableringsjobben ska kunna införas under andra halvåret 2019.

Debatten som lett fram till ovanstående förslag har pågått medan YA-delegationen har utvecklat sitt arbete med arbetsplatslärande inom ramen för YA-anställningar och verkat för att nya branscher ska teckna avtal. De nya anställningsformer som har föreslagits har stora beröringspunkter med YA-anställningar.

Det är i dag oklart vad etableringsjobben kommer att få för kon- sekvenser för YA-anställningarna. YA-delegationens bedömning är att stöd för handledning och kvalitetssäkring av det arbetsplatsför- lagda lärandet kommer att vara viktigt även för denna anställnings- form. Särskilt betydelsefullt bör det vara att nå ut med, samt vidare- utveckla, stödmaterialen för att handleda de som inte har svenska som modersmål samt de som är i behov av särskilt stöd.

Det är tydligt att samtliga aktörer i dag ser en anställningsform som kombineras med lärande som ett lyckat sätt att säkra branschernas kompetensförsörjning och underlätta inträdet på arbetsmarknaden.

84

5Information och främjande av anställningsformen

Formellt omfattar inte uppdraget till YA-delegationen informa- tions- och främjandeinsatser om anställningsformen. YA-delega- tionens främjande uppdrag handlade om att sprida information om hur ett väl strukturerat och relevant lärande på arbetsplatser kunde utformas. Ledamöterna i YA-delegationen ansåg till en början att spridningsuppdraget kring själva anställningsformen skulle hanteras av respektive bransch. Då branschavtalen skiljde sig åt och kunde tolkas på olika sätt var det viktigt för branschen att behålla ansvaret för främjandearbetet. De första åren beviljades dessutom partsorga- nisationerna särskilda medel för främjade av anställningsformen. Ar- betsförmedlingen tolkade sitt uppdrag huvudsakligen som ett upp- drag att administrera stödet.

Allt eftersom YA-delegationens arbete utvecklades blev det tyd- ligt att det fanns ett stort behov att informera centralt om anställ- ningsformen för att göra den mera känd. YA-delegationen föreslog för ansvarigt statsråd och statssekreterare att YA-sekretariatet infor- mellt kunde ta på sig det uppdraget vid sidan om branschernas arbete inom respektive bransch. Förslaget godkändes av Utbildnings- departementet år 2016 genom ett muntlig förtydligande av uppdra- get. Nedan redovisas en del satsningar som YA-sekretariatet inledde för att öka kännedomen om anställningsformen.

5.1Parternas projektledare för främjande

För att öka kunskapen om yrkesintroduktionsavtal och främja använd- ningen av yrkesintroduktionsanställningar avsatte regeringen medel för särskilda informationsinsatser under åren 2013–2015. Kollektivavtals- slutande organisationer inom samma bransch kunde ansöka gemensamt

85

Information och främjande av anställningsformen

SOU 2018:81

om medel direkt från Arbetsmarknadsdepartementet. Flertalet av partsorganisationerna valde att anställa en projektledare (YA-främjare) för arbetet med implementering och informationsinsatser. Till genom- förda insatser hörde huvudsakligen konferenser och seminarier för arbetsgivare och fackliga ombud samt framtagande av informations- material, såsom broschyrer, filmer och information på parternas webb- sidor. Medlen användes även för framtagande av handledarstöd och mallar för utbildningsplaner. En majoritet av parterna uppgav att med- len för främjandeinsatser uppfyllde sitt syfte och medförde en rad positiva effekter.

Under åren med YA-främjarna arrangerade YA-sekretariatet regel- bundet sammankomster med dessa. Någon gång tillsammans med Arbetsförmedlingens branschstrateger och någon gång tillsammans med Arbetsförmedlingens nationellt ansvariga representanter. Sam- mankomsterna har varit till ömsesidig nytta. YA-främjarna kunde, genom sin branschanknytning, ge YA-sekretariatet värdefulla syn- punkter på olika frågeställningar. YA-främjarna uppskattade att få aktuell information om till exempel statsbidrag och om olika stöd som YA-sekretariatet kunde erbjuda. Träffarna med YA-främjarna var också ett sätt att få igång branschöverskridande samverkan och erfarenhetsutbyte. Frågeställningar som diskuterades var bland annat utmaningen att på ett enkelt och pedagogiskt sätt lämna in- formation om anställningsformen. Sammankomsterna uppskattades av YA-främjarna, som tyckte att det var värdefullt med ett forum för ömsesidigt utbyte av information.1

5.2Regionala kompetensplattformar

Tillväxtverket fick år 2013 i uppdrag av Näringsdepartementet att stötta regionerna i att upprätta, så kallade regionala, kompetensplatt- formar. Målet var att skapa ökad samsyn mellan exempelvis arbets- givare, utbildningsanordnare och myndigheter om vad som behövde göras för att garantera en tillfredställande kompetensförsörjning. De regionala kompetensplattformarna lyftes som viktiga aktörer för regional samverkan och YA-sekretariatet valde därför att samarbeta med dem.

1Arbetsförmedlingens återrapporteringar kring särskilda främjandeinsatser avseende yrkes- introduktionsavtal Af-2014/016118 för återrapportering 2014 och Af-2016/005692 åter- rapportering 2015.

86

SOU 2018:81

Information och främjande av anställningsformen

Samverkan har utvecklats på olika sätt. Det har bland annat hand- lat om informationssatsningar på Reglabs kompetensförsörjnings- dagar2 för att medvetandegöra kompetensplattformarna om yrkes- introduktionsanställningar som ett av flera verktyg som de bör vara medvetna om. Reglabs kompetensförsörjningsdagar är ett forum för dialog mellan regional och nationell nivå om aktuella frågor inom kompetenförsörjningsområdet. Vissa regioner har önskat fördjupa samarbetet ytterligare och YA-sekretariatet har därför medverkat med dessa och den lokala/regionala arbetsförmedlingen i olika semi- narier och aktiviteter för att diskutera kompetensförsörjningen lo- kalt och presentera yrkesintroduktionsanställningar som ett möjligt verktyg.

De regionala kompetensplattformarna har en unik möjlighet att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning inom respektive region. Det har dock visat sig vara svårt då mandatet har varit otydligt och plattformarna inte har haft den nödvändiga legitimiteten som krävs för att gå från strategisk planering till praktiskt genomförande. Ansvaret för utbildningen inom en region ligger för det mesta hos kommunerna (grundutbildning och vuxenutbildning) eller hos Arbetsförmedlingen (arbetsmarknadsutbildningar). Arbetsförmedlingen och kommunerna samarbetar ofta lokalt kring utbudet av arbetsmarknadsutbildningar. De regionala plattformarna saknar mandat för att styra dessa aktörer och på så sätt påverka utbildningens utbud regionalt. Det finns regionala skillnader men i generella termer kan man säga att regionernas utvecklingsansvar hittills inte har kunnat samordnas med det lokala ansvaret för utbildningsväsendet på ett optimalt sätt.

5.3Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN)

Sveriges Byggindustrier, Maskinentreprenörerna, Byggnads och Seko tecknade avtal om yrkesintroduktionsanställningar i maj 2017. I Bygg- nadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) samverkar Sveriges Byggindu- strier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO. BYN verkar för att det inom byggbranschen ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare. Galaxen Bygg är byggsektorns eget företag för arbets- miljö & hälsa, arbetsplatsförlagd rehabilitering och rekrytering av

2Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, som sedan 2010 har drivits i projekt- form av Sveriges regioner, Vinnova, Tillväxtverket och SKL.

87

Information och främjande av anställningsformen

SOU 2018:81

nyanlända och långtidsarbetslösa till byggbranschen. YA-sekre- tariatet har vid ett antal tillfällen utbytt erfarenheter och informa- tion med ledamöter från BYN.

Sveriges Byggindustrier och Byggnads har två anställda projekt- ledare med uppdrag att gynna kompetensförsörjningen genom att främja mångfald i branschen och underlätta för långtidsarbetslösa att komma tillbaka i arbete. YA-sekretariatet har haft löpande möten med projektledarna för att stötta dem i deras arbete. Sekretariatet har även deltagit vid en rad informationsträffar och seminarier runt om i landet.

5.4Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU)

Fastighetsbranschen har identifierat ett stort behov av kompetens- försörjning. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har dri- vit arbetet med att utveckla kompetensprofiler och en modell för va- lidering; FAVAL. Valideringen ses som ett verktyg för att identifiera och erkänna kompetens, synliggöra utbildningsbehov och därmed underlätta arbetsgivares rekryteringsbehov. FU är en aktör som visat stort intresse för att samarbeta med YA-delegationen för att öka kännedomen om anställningsformen. Ett gemensamt välstrukturerat mejlutskick genomfördes till fastighetsförvaltare/fastighetsägare i Sverige. Mejlutskicket följdes upp genom direktkontakt med motta- gare som hade läst mejlet och klickat sig vidare till YA-delegationens eller FU:s webbplats. Även om det är svårt att utvärdera en sådan satsning i termer av antal YA-anställningar kan man konstatera att kunskapen om anställningsformen har ökat hos målgruppen. YA- delegationen valde även att stötta FU genom att delta i deras regio- nala nätverksmöten vid ett flertal tillfällen.

5.5Handelsrådet

Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handels tecknade redan våren 2013 avtal om yrkesintroduktionsanställningar men valde att kalla det för Handelns yrkespraktik. Yrkespraktiken be- gränsades till att endast omfatta de som hade examen från handels- och administrationsprogrammet på gymnasiet och var under 21 år.

88

SOU 2018:81

Information och främjande av anställningsformen

Handelns Yrkesnämnd instiftades våren 2013 för att bland annat främja anställningsformen.

Med utgångspunkt från det branschutvecklingsavtal som arbets- marknadens parter inom handeln, Akademikerförbunden, Handelsan- ställdas förbund, KFO, Svensk Handel och Unionen, undertecknande sommaren 2015 ersattes Handelns Yrkesnämnd av det nyetablerade Handelsrådet. Handelsrådets verksamhet spänner över flera verksam- hetsområden.

YA-sekretariatet har löpande haft kontakt och samverkat med Handelsrådet. Handelns Yrkespraktik omfattar i dag ungdomar under 25 år som har examen från ett gymnasieprogram och saknar relevant yrkeserfarenhet inom branschen. Ett pilotprojekt som om- fattar nyanlända pågår i Stockholm. Projektet är ett samarbete mellan Axfood, Handels, Svensk Handel och Arbetsförmedlingen. Om projektet faller väl ut, kan målgruppen för Handelns Yrkesprak- tik utökas.

5.6Teknikcollege

Teknikcollege beskriver sin verksamhet som en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag sam- verkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt in- riktade utbildningar. Industrirådet startade satsningen år 2005 och år 2018 har den växt till 25 regioner med nära 150 Teknikcollege- certifierade utbildningsanordnare och över 3 000 samverkansföre- tag. YA-sekretariatet har undersökt hur en YA-anställning skulle kunna kopplas till Teknikcollege. Detta har varit i linje med delega- tionens vision om en ”röd tråd” från gymnasiet till en tillsvidarean- ställning via en yrkesintroduktionsanställning som möjliggör färdig- hetsträning och kunskapsinhämtning.

YA-sekretariatet har haft avstämningar med Teknikcolleges ledning och kansli och informerat deras processledare om anställningsformen.

89

Information och främjande av anställningsformen

SOU 2018:81

5.7Vård- och omsorgscollege (VO-college)

VO-college är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar med avsikt att skapa attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité. Samverkan finns både på lokal och regional nivå.

Med stöd av främjandemedel från Arbetsmarknadsdepartementet anställde VO-college en så kallad YA-främjare som under år 2015 fick i uppdrag att informera om yrkesintroduktionsanställningar och de två avtal (BUI och BAL) som tecknats av SKL och Kommunal. Under året genomfördes bland annat en rad dialogmöten runt om i landet. Vid ett antal tillfällen deltog YA-sekretariatet tillsammans med representanter från Kommunal och SKL. YA-sekretariatet har haft löpande avstämningar med VO-college och på olika sätt med- verkat vid konferenser och möten i syfte att bidra med information om möjligheterna som anställningsformen kan medföra. I samver- kan med SKL, Kommunal och VO-college har YA-delegationen ge- nomfört erfarenhetsutbyten för arbetsgivare som anställt, eller stått i begrepp att anställa på yrkesintroduktionsavtalen. Mötena har varit mycket givande och uppskattade bland mötesdeltagarna.

5.8Arbetsförmedlingens branschstrateger

Arbetsförmedlingen har ett nätverk av regionala branschstrateger som är representerade i samtliga marknadsområden. Branschstrategerna an- svarar för branschkontakter, branschutbildning och andra aktiviteter som medverkar till att höja Arbetsförmedlingens branschkunnande och förbättra matchningen. I detta ingår bland annat ansvaret för regionala branschråd inom marknadsområdet. YA-delegationen identifierade ti- digt att branschstrategerna borde vara en bra kanal för att nå ut med information om yrkesintroduktionsanställningar och har därför vid ett antal tillfällen bjudit in dem till informations- och erfarenhetsutbytes- möten. Branschstrategerna är insatta i arbetsgivarnas svårigheter att re- krytera kompetent personal. YA-anställningar skulle därmed kunna vara ett kraftfullt verktyg vid rekrytering. Kontakterna har också gällt gemensamma insatser riktade mot specifika branscher. Insatserna har tagit sin utgångspunkt i branschernas svårigheter med kompetensför- sörjningen inom marknadsområdet och presenterat YA-anställningar som en möjlig lösning.

90

SOU 2018:81

Information och främjande av anställningsformen

5.9ESF-projekten Ung Framtid och Ung Verkstad

Ung Framtid var ett nationellt metodutvecklingsprojekt som drevs av Arbetsförmedlingen och medfinansierades av Europeiska social- fonden under perioden 2015-04-01–2018-06-30. Projektet pågick i vissa kommuner i Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Skåne, Södermanland, Uppsala län, Västernorrland, Värmland, Västman- land, Västra Götaland och i Östergötland. Projektet vände sig till unga i åldern 16–24 år som ville börja arbeta eller studera. Ett av verktygen som projektet använde sig av var YA-anställningar.

YA-sekretariatet har haft löpande avstämningar med projekt- ledarna och genomfört informationsinsatser riktade mot arbetsför- medlarna som ingick i projektet. Dessa arbetsförmedlare arbetade med färre kunder än normalt, vilket gav goda förutsättningar för för- djupning i innebörden av en YA-anställning. I detta fall hur anställ- ningsformen kan användas och kombineras med andra insatser.

Projektet Ung Verkstad är en vidareutveckling av Ung Framtid. Syftet är att underlätta för unga arbetslösa att få in en fot inom in- dustrin och visa att industrin kan vara en attraktiv arbetsplats. Pro- jektet initierades av IF Metall i Värmland tillsammans med Arbets- förmedlingen. Modellen är uppbyggd i tre steg där tredje steget är en yrkesintroduktionsanställning med målsättningen att övergå i en tillsvidareanställning. Projektet har varit uppskattat och har utvid- gats till Blekinge. Andra delar av landet har visat intresse och arbetar för att etablera en liknande modell.

5.10ESF-projektet Sverige bygger nytt

Sverige Bygger Nytt är ett samverkansprojekt mellan Arbetsför- medlingen, Solna stad, Spånga Tensta stadsdelsförvaltning, Installa- törsföretagen, Byggnads, Sveriges byggindustrier/BYN och Stock- holm arbetsmarknadsförvaltning. Arbetsförmedlingen är projektägare och Europeiska socialfonden medfinansierar projektet, som startade år 2017. Målet är att öka möjligheterna till arbete inom byggsektorn för nyanlända, unga vuxna, långtidsarbetslösa och personer med funk- tionsvariation som medför nedsatt arbetsförmåga. YA-anställningar är ett av verktygen som projektet använder sig av.

Projektet samverkar med Byggnads ESF-projekt En byggbransch för alla samt Solna stads ESF-projekt Sverige bygger ut. Hittills har

91

Information och främjande av anställningsformen

SOU 2018:81

arbetet framför allt handlat om kartläggning och validering av delta- garnas kompetens. Att matcha deltagarna mot arbetsgivarnas kom- petensbehov har precis börjat och hur många som kommer att gå över till YA-anställningar eller andra anställningar är för tidigt att säga. Från Arbetsförmedlingens sida undersöks även möjligheterna att etablera modellen på andra håll i landet.

5.11ESF-projektet KIVO

KIVO är en förkortning för Kvalitetssäkrad Inkludering inom Verk- samhet och Organisation. KIVO är en metod som syftar till att bredda basen för rekrytering till branschen. Det ska ske genom en systematisk kvalitetssäkrad stegförflyttning av individer med ut- ländsk härkomst från arbetslöshet, via kompetensutveckling, till anställning. Metoden bygger på systematiserad samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Kommunal och de offentliga arbetsgivarna inom vård- och omsorg i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland och Uppland. Projektet finanserias av Europeiska socialfonden och slutredovisas våren 2019.

Med KIVO-metoden identifieras löpande offentliga stödinsatser för nyanlända, utlandsfödda och långtidsarbetslösa. Insatserna testas och arbetsflöden systematiseras för att arbetsgivare och samverkans- parters ska kunna erbjuda insatser som leder till tillsvidareanställning inom vård och omsorg. Det händer att en individ inte är helt anställ- ningsbar efter sin utbildning till undersköterska. Kunskaperna i svenska språket eller andra färdigheter kan till exempel behöva ut- vecklas. Då kan individen erbjudas en YA-anställning. YA-anställ- ningen innebär en trygghet för individen som får en anställning och arbetsgivaren får ytterligare ett år på sig att hjälpa den nyanställde till en tillsvidaretjänst inom kommunen.

YA-delegationen ser att KIVO-metoden kan vara en möjlighet för personer med svaga språkkunskaper och svag ställning på arbets- marknaden att etablera sig i arbetslivet genom en YA-anställning.

92

SOU 2018:81

Information och främjande av anställningsformen

5.12ESF-projektet RegioVux

RegioVux är ett projekt med fokus på att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv. Satsningen hålls samman av Skolverket och medfinansieras av Europeiska socialfonden. Syftet är att utveckla samverkan mellan kommuner i fyra regioner (Region Norrbotten, Region Västerbotten, Västra Götalandsregionen och Region Skåne). Yrkesutbildningen ska förstärkas över kommungränserna och uti- från detta pilotprojekt är målet att utforma en utvecklad regional yrkesutbildning för vuxna. Insatserna handlar bland annat om att ut- veckla samarbetet mellan olika branscher, utbildningsanordnare och myndigheter i respektive regioner. Erfarenheterna sprids sedan till andra regioner genom rundabordssamtal.

Arbetet ska slutrapporteras den sista december 2018 till Utbild- ningsdepartementet och ESF-rådet.

YA-sekretariatet har medverkat vid ett flertal av projektgruppens sammankomster och informerat om YA-anställningar och möjlig- heten att kombinera anställningen med vuxenutbildning inom ex- empelvis sfi. Genom en aktiv samverkan med branscherna i regionen skulle även kortare kurser inom vuxenutbildningen kunna kombi- neras med en YA-anställning för att på så bidra till att underlätta re- kryteringsbehoven inom branscherna. YA-anställningar kan även användas som ett första steg in på arbetsmarknaden efter avslutad vuxenutbildning för de som inte når en ordinarie anställning.

93

6Internationell utblick genom studiebesök

Sedan år 2015 har YA-delegationen varje år planerat och genomfört studieresor till länder med utvecklade strukturer och anställnings- former som stöttar det arbetsplatsförlagda lärandet och introduk- tionen av unga och nyanlända på arbetsmarknaden. Möjligheten att delta i studiebesöken har erbjudits till flera aktörer under åren så som YA-delegationens ledamöter, andra partsorganisationer med yrkes- introduktionsavtal, Utbildningsdepartementet, Arbetsmarknads- departementet och Finansdepartementet. Delegationens ledamöter och YA-sekretariatet har deltagit i samtliga besök.

Syftet med besöken har varit att hämta inspiration från och lär- dom av andra länders modeller för att lösa kompetensförsörjningen och det arbetsplatsförlagda lärandet. Valet av besöksländer har tagit fram gemensamt av delegationen. YA-sekretariatet har ansvarat för programmet och logistiken.

De gemensamma studiebesöken har genomförts i Norge, Skott- land och Nederländerna. Därutöver har YA-sekretariatet besökt Danmark och Finland

6.1Norge

I Norge låg fokuset på att studera den norska modellen med så kallade Oppläringskontor. Det är en modell som ofta förs fram som en framgångsfaktor för det arbetsplatsförlagda lärandet i Norge och en modell att inspireras av för Sverige. Den norska modellen med ”opp- läringskontor” kan se olika ut. Vissa kontor är stora och vissa är små. På mindre orter kan ett kontor täcka in flera branscher medan de på en större ort kanske specialiserar sig inom en bransch. På Opplærings- kontoret for Mekaniske Fag i Strømmen fick YA-delegationen ta del

95

Internationell utblick genom studiebesök

SOU 2018:81

av kontorets kunskap och erfarenheter samt på vilket sätt de kan stödja och underlätta processen för ett företag som tar emot lärlingar.

Några av uppgifterna som ”oppläringskontoret” bistod med var att hjälpa till med att rekrytera/matcha lämplig lärling till lämplig ar- betsplats. ”Oppläringskontoret” kontrollerar att lärlingarna får den utbildning de ska ha genom att de besöker varje lärling var fjärde till femte vecka. Varje besök dokumenteras. Det administrativa stödet underlättar för företagen som kan fokusera på att lära upp en ny medarbetare i stället för att ägna tid åt administration. ”Opplärings- kontoren” underlättar kvalitetssäkringen och kan vid behov även ge stöd vid eventuella konflikter. Fördelen för företagen är att de med hjälp av lärlingar kan utveckla företaget, förnya sig, skräddarsy arbetsplatslärandet och forma in en medarbetare i företagens kultur.

Ledamöterna i YA-delegationen tyckte att Norges modell med en stödstruktur på regional basis var intressant. Modellen erbjuder det stöd i lärandet och med administration som många svenska arbetsgivare efterfrågar.

6.2Skottland

I Skottland fick ledamöterna information om utbildningssystemet med fokus på yrkesutbildning och lärlingssystemet. Ledamöterna fick även besöka verksamheter och fick tillfälle att utbyta erfaren- heter med varandra vilket upplevdes som positivt. Lärlingssystemet i Skottland kallas Modern Apprenticeship. Betydelsen av Modern Apprenticeship har vuxit på senare år även om det långt ifrån handlar om någon dominerande utbildningsform. Lärlingsutbildningen är öppen för alla från 16 år och uppåt och lärlingen är anställd från dag ett. Lärlingslönen är låg men får inte understiga de nivåer för lärling- ars minimilöner som är reglerade i lagstiftningen. Förutom lärandet på arbetsplatserna finns det inom vissa sektorer inslag av lärande i skolor som får offentliga anslag för att finansiera allmänteoretisk och yrkesteoretiska utbildning inom lärlingsutbildningen.

Innehållet och längden i utbildningen är reglerat i förhållande till varje bransch och till vilken utbildningsnivå som ska uppnås. I grun- den relateras utbildningens olika moment till det ramverk för en na- tionell kvalifikationsstruktur som finns i Skottland: Scottish Credit and Qualifications Framework. Lärlingarna ska uppnå nivå två och

96

SOU 2018:81

Internationell utblick genom studiebesök

tre i detta kvalifikationsramverk och efter prövning utfärdas intyg av Scottish Qualifications Authority.

Lärlingarnas utbildning syftar till att nå fram till en kompetensnivå som medger yrkesintyg inom olika branscher. Ytterst ansvarig för lär- lingsutbildningen är Modern Apprenticeship Group (MAG) som ut- ses av regeringen och består av flera olika intressenter i utbildningen: arbetsmarknadens parter, branschorganisationer, lärarorganisationer etc. MAG ska bland annat uppmuntra särskilda branschrelaterade kompetensråd (Sector Skills Councils) att ta fram underlag och utbild- ningsplaner inom olika sektorer. Sector Skills Councils utgör ett slags oberoende arbetsgivarledda organisationer med ansvar för att definiera kompetensbehoven inom olika branscher. På MAG vilar uppdraget att besluta om ramverken för nya utbildningar och att följa upp och kvali- tetssäkra utbildningarna. MAG har också ett uppdrag att sprida kun- skap om goda exempel inom yrkesutbildningen. Den offentliga utbild- ningsmyndigheten Skills Development Scotland jobbar också med att underlätta kontakter och samverkan på utbildningsområdet. Myndig- heten sprider information och registrerar samtliga lärlingskontrakt inom Modern Apprenticeship. Delegationens ledamöter uppskattade Skottlands tydliga marknadsinriktning och modellen ”modern appren- ticeship1 som ger unga en modern utbildning i nya branscher.

6.3Nederländerna

I Nederländerna fick delegationens ledamöter tillfälle att lära mera om landets yrkesutbildningssystem samt inhämta goda exempel på arbetsplatsförlagt lärande. I Nederländerna har 40 procent av arbets- kraften en yrkesexamen och landet brukar lyftas som ett föredöme i internationella jämförelser av lärlingsutbildning och ungas övergång från skola till arbetsliv. Vad som särskilt brukar framhållas som en förklaring till framgången är arbetslivets starka engagemang i yrkes- utbildningen.

Samarbetsorganisationen för yrkesutbildning SBB är den samlade kraften när det gäller arbetet med yrkeskvalifikationer, praktikplat- ser och certifiering av arbetsgivare, där arbetsmarknadens parter har ett aktivt inflytande och är delaktiga på både nationell och regional

1Kvalifikationsramverket i Skottland består av 12 nivåer, att jämföra med EQF som har

8nivåer.

97

Internationell utblick genom studiebesök

SOU 2018:81

nivå. Organisationen har i uppdrag att arbeta aktivt och fokuserat med att hitta praktikplatser samt stötta företagen i det arbetsplats- förlagda lärandet. Detta kan vara särskilt viktigt för små och medel- stora arbetsgivare. Genom att SBB både certifierar företagen som tar emot elever och följer upp lärandet på arbetsplatserna kvalitetssäkras också lärandet, samtidigt som kunskapsöverföring mellan företag och branscher säkras. I den meningen är SBB också ett viktigt kun- skapscenter för det arbetsplatsförlagda lärandet. SBB har även en aktiv roll i utvecklandet av ett nästan heltäckande kvalifikations- system som innefattar flera EQF nivåer inom respektive yrke. De kvalifikationer som utarbetats av arbetslivet i samverkan med SBB har fått styra utbildningarna.

Ett väl utvecklat kvalifikationssystem kan underlätta det arbets- platsförlagda lärandet genom att målbilderna blir tydligare. Vilket i sin tur gör det lättare att ta fram en lärandeplan och bestämma vad den YA-anställde ska lära sig genom arbetsplatsförlagt lärande eller externa kurser.

Delegationens ledamöter ansåg att det fanns gott om erfarenheter som Sverige kan inspireras av. I Sverige finns en väl utvecklad sam- verkan mellan arbetsmarknadens parter. Men en stödstruktur lik- nande den som SBB står för, där arbetsmarknadens parter har ett ak- tivt inflytande och är delaktiga på både nationell och regional nivå, skulle behövas även i Sverige menar delegationen. Delegationen vill också lyfta det nästan heltäckande kvalifikationssystemet som inne- fattar flera EQF nivåer inom respektive yrke. I Sverige är ansvaret för att ta fram kvalifikationer splittrat mellan flera parter och det finns i dagsläget ingen samlande aktör som har ett helhetsgrepp om frågan.

6.4Danmark

I slutet på år 2017 besökte sekretariatet Danmark och träffade Nordiska ministerrådets sekretariat, representanter från Utbildningsdeparte- mentet och från arbetsgivarorganisationen Dansk Industri. Danmark har en lång tradition av lärlingsutbildning och har byggt välfungerande strukturer kring detta. Samtidigt har landet samma utmaningar som Sverige med att attrahera ungdomar till yrkesförberedande utbildningar

98

SOU 2018:81

Internationell utblick genom studiebesök

och därmed fylla behovet av välutbildad arbetskraft. Under en yrkesut- bildning växlas utbildning i skolan med lärlingsutbildning på en arbets- plats. Arbetsgivarna som tar emot lärlingar avlönar eleven. Samtliga ar- betsgivare är tvungna att betala en viss summa varje år till en särskild fond avsatt just för detta. Avgiften blir högre om man väljer att inte ta emot lärlingar.

Landet lutar sig på sin långa tradition av lärlingsutbildning när det kommer till kvalitetssäkring av arbetsplatslärandet. Kunskapsin- hämtningen hos lärlingen kan först säkerställas i samband med pro- vet för yrkesbeviset (svenneprovet). Nya branscher som tillkommer har dock inte samma tradition av lärlingsutbildning att luta sig till- baka på och där kan det behövas särskilt stöd för att säkerställa ett bra lärande på arbetsplatsen.

Modellen med en gemensam fond som samtliga arbetsgivare bi- drar ekonomisk till för att avlöna lärlingarna väckte stort intresse då det uppmuntrar arbetsgivarna att ta emot lärlingar för att få utdel- ning för sin investering.

6.5Finland

I Finland fick YA-sekretariatet tillfälle att ta del av och diskutera den finska reformen av yrkesutbildningssystemet, som infördes den 1 januari 2018, med representanter för utbildningsmyndigheter och arbetsmarknadens parter. Yrkesutbildningen i Finland attraherar redan 40 procent av eleverna på gymnasial nivå. Det nya systemet kommer att vara mycket flexibelt och öppnar för möjlighet att påbörja studier när som helst under året. Systemet kommer att vara behovsanpassat med möjligheter till individuella lösningar. Det innebär att vikten av yrkesvägledningen kommer att öka för att garantera att studenterna kan navigera rätt. En större andel av utbildningen kommer att genom- föras på arbetsplatsen. Antalet kvalifikationer har halverats för att skapa färre och bredare examina. Modellen kommer att uppmuntra samarbeten mellan utbildningsanordnarna då de kommer att behöva samarbeta kring särskilda utbildningsmoduler. Finansieringsmodellen har också förändrats och 15 procent av finansieringen kommer att baseras på utbildningens effektivitet (mätt i access till arbets- marknaden).

99

7 Framtiden/Rekommendationer

Inom många branscher har arbetsgivare betydande problem med kompetensförsörjningen. Ungdomar väljer inte gymnasiets yrkes- program i tillräcklig utsträckning samtidigt som många arbetsgivare har stora kommande pensionsavgångar. När de formella utbildning- arna inte räcker till för arbetslivets kompetensförsörjning kan ar- betsgivare själva behöva lära upp sina nya medarbetare. YA-anställ- ningar fyller därmed ett behov som komplement till formella utbild- ningar. Både kvantitativt och inom specifika yrkesområden som inte täcks av det formella utbildningssystemet. Anställningsformen är även ett relativt snabbt sätt att få in och utveckla den kompetens som arbetslivet efterfrågar.

Med kännedom om anställningsformens möjligheter kan YA an- vändas som en ”röd tråd” från gymnasial yrkesutbildning till en tills- vidare anställning eller till en introduktionsanställning för en ung- dom som saknar relevant yrkesutbildning. För nyanlända kan YA bli den sista pusselbiten som behövs för att ”klä på” individen det som arbetsplatsen kräver för att våga tillsvidareanställa. För långtids- arbetslösa kan YA bli en möjlighet att komma tillbaka in i arbetslivet i en ny yrkesroll.

Idetta avsnitt är YA-delegationens reflektioner och rekommen- dationer samlade.

Fortsatt partssamverkan för arbetsplatslärande

YA-delegationen som modell har medfört kunskapsöverföring mel- lan branscher och bidragit till branschöverskridande samverkan. För att få en dynamisk arbetsmarknad med bättre matchning och fortsatt hög sysselsättning behöver möjligheterna till kontinuerlig kompe- tensutveckling och lärande genom hela arbetslivet stärkas. De forum

101

Framtiden/Rekommendationer

SOU 2018:81

för samverkan som finns i dag tillgodoser inte behoven. YA-delega- tionen ser därför ett behov av strukturerad nationell samordning som möjliggör samverkan runt arbetsplatslärande och kompetens- försörjning.

YA-delegationen rekommenderar att regeringen initierar ett part- sammansatt forum för samverkan som kan beakta branschernas behov.

Regionala stödstrukturer för arbetsplatslärande

YA-delegationen ser ett behov av regionala stödstrukturer för arbets- platslärande. Det finns behov av lättillgängligt stöd om arbetsgivare ska våga ta steget att lära upp och anställa nya medarbetare utan formell utbildning i yrket. En iakttagelse från YA-delegationens pi- lotprojekt med regionala YA-stödjare var att behov och förutsätt- ningar i landet ser olika ut och därför kan olika strukturer och lös- ningar i olika regioner behövas. YA-delegationen uppfattar det som avgörande att branschorganisationer identifierar konkreta behov. Behovet av regionala stödstrukturer för samverkan är inte bara en utbildningsfråga utan även en tillväxtfråga. Mandat från de centrala organisationerna inom branschen behövs för att skapa trovärdighet i kontakten med den enskilde arbetsgivaren. Att ha tillgång till be- fintliga nätverk och möjlighet till samverkan med relevanta aktörer är viktigt för att nå ut med information regionalt och lokalt. YA- delegationen har vid sina studieresor sett att väl förankrade regionala strukturer för att stödja arbetsplatslärande och samverkan mellan ar- betsliv och offentlig utbildning förstärker såväl legitimitet som utfall.

YA-delegationens handledarutbildning för lärande på arbetsplatsen

YA-delegationen föreslår att regeringen säkerställer att den handle- darutbildning som är framtagen av YA-delegationen fortsatt kan an- vändas och utvecklas efter arbetslivets behov. Behovet av en gene- rellt utformad och flexibel webbaserad handledarutbildning, utan koppling till formell utbildning, bedöms vara stort.

102

SOU 2018:81

Framtiden/Rekommendationer

Arbetsförmedlingens roll

Arbetsförmedlingen har en betydelsefull roll när det gäller att nå ut med information om yrkesintroduktionsavtalen till arbetsgivare och arbetstagare. Men Arbetsförmedlingens hantering av stödet funge- rar inte tillfredsställande. Hanteringen av stödet för YA-anställ- ningar är komplex då anställningsformen bygger på kollektivavtal vars innehåll kan skilja sig åt. YA-delegationen anser att kunskapen om anställningsformen bland de lokala arbetsförmedlarna behöver förbättras.

Rutinen som medför att individen som får en YA-anställning måste skriva in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen ger en felaktig signal om att YA är en arbetsmarknadsåtgärd. Det har hänt att YA-anställningar har blandats ihop med arbetsmarknadsåt- gärder. Arbetsgivare med behov av kompetensförsörjning har där- med inte fått kännedom om och förstått YA-modellen i den ut- sträckning som hade varit önskvärd.

Arbetsförmedlingens huvudkontor har svårt att nå ut med ny- heter, så som nya eller förändrade avtal till de lokala arbetsförmed- larna, vilket kan innebära att arbetsgivare får felaktig information och nekas stöd.

I Statskontorets rapport 2015 rekommenderas Arbetsförmedlingen att centralisera handläggningen av ansökningar. YA-delegationen in- stämde i Statskontorets bedömning i sin årsredovisning 2016. Det gjorde även Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningar i sitt PM till regeringen 2017-08-31. Då det till dags dato inte har skett någon förändring i Arbetsförmedlingens hantering av stödet kvarstår YA-delegationens rekommendation att Arbetsförmedlingen bör cent- ralisera handläggningen av ansökningar om stöd för yrkesintroduk- tionsanställningar. En central handläggning skulle även kunna fungera som en brygga över till arbetsmarknadens parter och utbildnings- /yrkesråd gällande utbyte av information som YA-delegationens sekretariat stått för under verksamhetsperioden.

YA-delegationen anser att Arbetsförmedlingen bör få ett tyd- ligare informationsuppdrag gentemot arbetsgivare och arbetstagare. YA-anställningar bör ingå som ett naturligt alternativ när det gäller kompetensförsörjningsinsatser och föreslås som komplement till andra inledande åtgärder som syftar till anställningsbarhet.

103

Framtiden/Rekommendationer

SOU 2018:81

YA-delegationen rekommenderar även att regeringen försöker hitta en lösning kring sekretessproblematiken så att de centrala partsorgani- sationerna och andra relevanta aktörer kan få den information som be- hövs för att kunna komma i kontakt med arbetsgivare som har YA- anställt för att därmed kunna följa upp lärandet, kvalitetssäkra det- samma, samla in goda exempel samt sprida information.

Statsbidrag för YA

YA-delegationen rekommenderar att regeringen fortsätter att stödja branschernas arbete med att utveckla förutsättningarna för arbets- platslärande genom statsbidrag för YA. Möjligheten till att utveckla kompetensprofiler och valideringsmodeller kan särskilt gynna ut- vecklingen av lärande på arbetsplatser som ett komplement till for- mellt lärande, då validering tydliggör vad en individ behöver lära sig för att bli anställningsbar. De ekonomiska stöden behöver vara lång- siktiga.

Främjandemedel för YA

YA-delegationen rekommenderar att regeringen återinför främjan- demedel för YA för branscher som har avtal om yrkesintroduktions- anställningar och för branscher som avser att teckna kollektivavtal om yrkesintroduktionsanställningar.

YA som verktyg för omställning

YA-delegationen föreslår att regeringen ser över möjligheten att öppna upp YA-anställningar till att även kunna omfatta personer i behov av omställning.

104

Referenser

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 yrkesintroduktionsan- ställningar Dnr: Af-2013/508922 (2014-04-01, 2014-08-04, 2015- 02-20).

Arbetsförmedlingens Återrapport 2015 Dnr: Af-2016/005692, Sär- skilda främjandeinsatser avseende yrkesintroduktionsavtal (slut- redovisning 2016-03-31).

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014, Särskilda främjande- insatser avseende yrkesintroduktionsavtal Dnr: Af-2014/01611831 mars 2015, Avser perioden 2014-12-29–2015-01-31.

Arbetsförmedlingens återrapportering 2016 Dnr: Af-2013/073052 (2016-06-01).

Arbetsförmedlingens årsrapport 2017, tabell 22, korrigerad tabell källa Arbetsförmedlingens datalager.

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdoms- arbetslöshet på lokal nivå Kommittédirektiv: 2014:157, Tilläggs- direktiv 2015:68, 2017:20 och 2018:39.

En samordnad utveckling av validering (dir. 2015:120), Tilläggs- direktiv (dir. 2018:101).

Europeiska socialfonden i Sverige – Svenska ESF-rådet PROGRAM FÖR INVESTERING I TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTT- NING 2014–2020.

Förordning om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning SFS 2014:375.

Förordning om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande SFS 2015:545.

Förordning om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser SFS 2014:375.

105

Referenser

SOU 2018:81

Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar SFS 2013:1157. t.o.m. SFS 2016:428.

Förordning (2014:947) om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

Förordning (2016:366) om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

IFAU promemoria Yrkesintroduktionsavtalen, lönerna och syssel- sättningen, (2016-04-29).

Konjunkturinstitutet, Yrkesintroduktionsanställningar – Slutrapport om effekter på sysselsättning och lönebildning (2016-04-29).

Konkurrensverket rapport Utvärdering av yrkesintroduktionsan- ställningar (2016:3).

Kvalitetssäkring av lärandet i yrkesintroduktion av Elin Landell och Jonas Olofsson, 2013, Fi2013/01374: D.

LO, Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner (2015). Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 24 kap, 8 §.

Promemorian Översynen av förordningen om stöd för yrkesintro- duktionsanställningar (A 2016: D).

Regeringen.se/informationsmaterial/2015/10/insatser-med- anledning-av-flyktingkrisen

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Arbetsförmedlingen A2014/1273/A, Ändringsbeslut 2014-04-10, Kap 3 Uppdrag, punkt 8, Yrkesintroduktionsanställningar.

Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar

(Dir. 2015:70, tilläggsdirektiv oktober 2016 (Dir. 2016:82) och juli 2017 (Dir. 2017:81).

Statskontoret, Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställ- ningar.

Delrapport 1 (2015:22).

Delrapport 2 (2016:12).

Slutrapport (Dnr 2014/3–4).

Svenskt Näringsliv, Branschvalidering – för effektivare kompetens- försörjning (2018).

Svenskt Näringsliv, Yrkesintroduktionsanställningar – fler jobb om fler företag kan delta (2015).

106

SOU 2018:81

Referenser

Uppdrag till Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) avseende utvärdering av stöd för yrkesintro- duktionsanställningar, A2014/561/A.

Uppdrag till Konjunkturinstitutet avseende utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar, A2014/559/A.

Uppdrag till Konkurrensverket avseende utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar, A2014/560/A

Uppdrag till Statskontoret avseende utvärdering av stöd för yrkes- introduktionsanställningar, A2014/558/A.

Uppdragsbeskrivning för Översyn av förordningen om stöd för yr- kesintroduktionsanställningar (A 2016: D).

Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtalen Ds 2013:20.

Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller stude- rar, SOU 2018:11.

Vägledning för framtidens arbetsmarknad, SOU 2017:82.

Årlig arbetsredogörelse för Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar (U2014:07) år 2014, år 2015, år 2016, år 2017 och år2018.

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen, Utvidg- ning av möjligheter till YA-jobb, regeringen.se/regeringens- politik/overenskommelsen-insatser-med-anledning-av- flyktingkrisen/utvidgning-av-mojligheter-till-ya-jobb.

Översynen av förordningen om stöd för yrkesintroduktionsan- ställningar (A 2016: D).

107

Bilaga 1

Kommittédirektiv 2014:51

Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar

Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2014

Sammanfattning

En kommitté i form av en nationell delegation för lärande på arbets- platserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar ska främja arbetsmarknadens parters arbete med att bygga upp långsiktigt håll- bara strukturer för ett strukturerat lärande på arbetsplatserna och utveckla förutsättningarna för sådant lärande. Delegationen ska redo- visa hur arbetet fortskrider senast den 1 oktober 2014 och därefter lämna sådana redovisningar senast den 1 april varje år.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 november 2018.

Det behövs stödstrukturer för lärandet inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar

Inom flera avtalsområden på arbetsmarknaden har parterna tecknat yrkesintroduktionsavtal i syfte att underlätta ungas övergång från skola till arbetsliv och säkra arbetsgivarnas långsiktiga kompetens- försörjning. Dessa avtal bygger vanligtvis på principen att personer som saknar relevant erfarenhet i yrket får handledning och utbild- ning under en del av arbetstiden. Yrkesintroduktionsavtalen bedöms göra det mer attraktivt för arbetsgivare att anställa unga utan yrkes- erfarenhet. Avtalen bedöms även bidra till ungas kompetensupp- byggnad och arbetsplatsernas kompetensförsörjning. Regeringen

109

Bilaga 1

SOU 2018:81

bedömer sammantaget att yrkesintroduktionsanställningar väsentligt kan bidra till att underlätta unga kvinnors och mäns etablering på arbetsmarknaden och därigenom minska ungdomsarbetslösheten.

Regeringen har beslutat om ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer unga (15–24 år) inom ramen för yrkesintroduktions- avtal, se förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktions- anställningar. Det ekonomiska stödet består av två delar: dels lämnas en lönesubvention, dels lämnas ett stöd för handledning.

Parterna har i samtal med regeringen påpekat behovet av särskilda insatser för att utveckla strukturer som kan bidra till ett väl funge- rande lärande på arbetsplatsen inom ramen för yrkesintroduktions- anställningar och ge utbildningsdelen inom en sådan anställning ett relevant innehåll. Det kan handla om att arbetsgivare får hjälp av ex- terna aktörer med att t.ex. upprätta utbildningsplaner och följa upp lärandet. Vidare kan planering och uppföljning av lärande på arbets- platsen underlättas om respektive bransch har utarbetat kompetens- profiler och valideringsmodeller för olika yrkesroller.

I budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1) aviserade där- för regeringen ett statsbidrag som, under en uppbyggnadsperiod 2014–2018, lämnas till organisationer som åtar sig att genomföra ut- vecklingsinsatser för att bygga upp stödstrukturer för handledning och lärande på arbetsplatser inom respektive bransch.

Utöver statsbidraget anser regeringen att det finns anledning att genom bl.a. information och rådgivning bistå branscherna i deras ar- bete med att bygga upp strukturer för lärande på arbetsplatserna. En nationell delegation bör ha denna uppgift. Såväl statsbidraget som delegationen ska vara temporära, och de strukturer som byggs upp ska kunna fortleva utan stöd efter uppbyggnadsperiodens slut, det vill säga efter 2018.

Uppdraget

En kommitté i form av en nationell delegation för lärande på arbets- platserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar ska främ- ja arbetsmarknadens parters arbete med att bygga upp långsiktigt hållbara strukturer för ett strukturerat lärande på arbetsplatserna och utveckla förutsättningarna för sådant lärande. Delegationens ar- bete ska bidra till att förutsättningarna för ett framgångsrikt lärande

110

SOU 2018:81

Bilaga 1

på arbetsplatserna kan förbättras. Insatserna ska riktas både till de branscher som slutit yrkesintroduktionsavtal och till branscher som planerar att göra det.

Delegationen ska bl.a.

samla och sprida information om hur ett väl strukturerat och re- levant lärande på arbetsplatser kan utformas, t.ex. genom att ta fram informationsmaterial samt ordna konferenser och semi- narier,

bistå partsorganisationer som önskar stöd i sitt arbete med att ut- veckla stöd för det lärande på arbetsplatser som genomförs inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar,

stimulera sådan regional samverkan och kunskapsöverföring mel- lan branscher som syftar till att utveckla lärandet på arbetsplatser, och

följa och analysera hur förutsättningarna för lärande inom ramen för yrkesintroduktionsanställningarna utvecklas och lämna för- slag till regeringen på åtgärder för hur lärandet kan utvecklas.

Konsekvensbeskrivningar-

När delegationen lämnar förslag till regeringen ska de ekonomiska och administrativa konsekvenserna för förslagen för stat, kommuner eller landsting redovisas. I de fall förslagen innebär ökade kostnader ska delegationen föreslå hur förslagen ska finansieras.

Arbetsformer och redovisning av uppdraget

Delegationen ska ledas av en ordförande och bestå av högst tolv andra ledamöter som representerar de partsorganisationer som har tecknat yrkesintroduktionsavtal. Delegationen ska biträdas av ett sekretariat.

Delegationen ska samråda med Statens skolverk och Arbetsför- medlingen. Delegationen ska även samråda med Statskontoret när det gäller uppföljning och utvärdering av förutsättningarna för

111

Bilaga 1

SOU 2018:81

lärande inom ramen för yrkesintroduktionsanställningarna. Delega- tionen bör också samråda med det skolforskningsinstitut som ska inrättas den 1 januari 2015.

Delegationen ska i sitt arbete beakta vad som görs för att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet inom gymnasial utbildning i gymna- sieskolan, gymnasiesärskolan samt kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, och sträva efter att ta till vara möjliga synergieffekter.

Delegationen ska redovisa hur arbetet fortskrider senast den 1 oktober 2014 och därefter lämna sådana redovisningar senast den 1 april varje år.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2018.

(Utbildningsdepartementet)

112

Bilaga 2

Kommittédirektiv 2018:105

Tilläggsdirektiv till Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) (U 2014:07)

Beslut vid regeringssammanträde den 6 september 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 3 april 2014 kommittédirektiv om en nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar (dir. 2014:51). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget slutredovisas senast den 1 november 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2018.

(Utbildningsdepartementet)

113

Bilaga 3

Sammanfattningar av sammanträdesprotokoll samt reflektioner och rekommendationer från årsredovisningarna 2014–2018

Inledningsvis kan konstateras att närvarofrekvensen vid YA-delega- tionens sammanträden har varit hög, samtalsklimatet har varit posi- tivt och ledamöterna oftast eniga.

2014

Under 2014 hölls tre sammanträden.

Föredragande externa gäster:

Sammanträde 2, Eva Ekstedt Saltzmann, Geoff Erici, Fredrik Hammarström från Skolverket

Sammanträde 3: Birgitta Falkeborn och Soledad Grafeuille från Arbetsförmedlingen

YA-delegationens första sammanträde.

Ledamöterna i YA-delegationen var intresserade av att veta mer om hur de andra branscherna arbetade med lärande på arbetsplatserna. Därför beslöts att en del av sammanträdena skulle reserveras för ett strukturerat erfarenhetsutbyte. Det fanns en stor bredd i hur branscherna organiserade sina YA-anställningar. Några hade kommit långt med arbetet att utveckla kompetensprofiler och utbildnings- planer medan andra branscher hade det mesta av arbetet framför sig.

115

Bilaga 3

SOU 2018:81

Ledamöterna var måna om att poängtera att informations- och främjandearbetet låg på parterna själva. YA-sekretariatet fick ändå tillåtelse att skapa en webbplats med information och stöd för lärande men utan information om avtalen.

YA-delegationens andra sammanträde

Vid YA-delegationens andra sammanträde informerade tre represen- tanter från Skolverket om möjligheter att söka statsbidrag för ut- veckling av arbetsplatslärandet i samband med YA-anställningar. De informerade även om handledarutbildningen som Skolverket höll på att utveckla. YA-delegationen hade vid det tillfället förhoppningar om att denna skulle kunna användas även för handledare vid YA- anställningar.

YA-delegationen gav sekretariatet i uppdrag att ta fram en kom- munikationsstrategi för YA-delegationen och ett upplägg för en extern webb med fokus på arbetsplatslärande. YA-sekretariatet fick även i uppdrag att upprätta en arbetsgrupp för att dra upp riktlin- jerna för ett försök med regionala YA-stödjare. Ledamöterna fram- höll att YA-stödjarnas huvudsakliga uppdrag ska vara att sprida goda exempel och visa på att det kan vara enkelt att anställa på avtalen. YA-stödjarna ska underlätta, inte göra det mer komplicerat.

YA-delegationens tredje sammanträde

Vid YA-delegationens tredje sammanträde deltog två representanter från Arbetsförmedlingen. Ansvarsfrågan för information om anställ- ningsformen diskuterades och det konstaterades åter igen att ingen aktör hade ett övergripande ansvar för detta. En annan fråga som diskuterades var Arbetsförmedlingens tolkning av relevant yrkes- erfarenhet. Det har hänt att de nekat arbetsgivare att YA-anställa när personen i fråga haft sommarjobb. YA-delegationen ifrågasatte denna tolkning då många ungdomar får sommarjobb efter sin apl som sedan kan övergå till YA-anställningar. Syftet med YA-anställ- ningen borde vara det viktiga.

AF berättade att de kommer ta upp den oklara skrivningen ”rele- vant yrkeserfarenhet” i sin återrapportering till regeringen.

116

SOU 2018:81

Bilaga 3

YA-delegationen konstaterade att Skolverkets webbaserade hand- ledarutbildning hade fokus på det formella lärandet och att det skulle upplevas märkligt av arbetsgivare som anställer på YA. YA-sekreta- riatet fick i uppdrag att ta fram en kortfattad, men kvalitativ, web- baserad handledarutbildning för lärande på arbetsplatser.

YA-sekretariatet arrangerade hösten 2014 studiebesök för leda- möterna hos Göteborgs Tekniska College (GTC)/Volvosteget (Volvo hade anställt 300 ungdomar på YA), hos Handelns Yrkes- nämnd i Stockholm för en genomgång av deras webbaserade utbild- ning och hos Vård och Omsorgscollege för en genomgång av deras arbete för att stötta anställningsformen.

Ett urval av reflektioner och mottagna synpunkter hämtade från YA-delegationens årsrapport 2014

När den nationella referensramen för kvalifikationer är beslutad, kommer branschernas kompetensprofiler att behöva uttryckas i resultat av lärande, om ägaren av kvalifikationen vill få den nivå- placerad. Branscherna kan söka statsbidrag för att utveckla kom- petensprofiler och valideringsmodeller för anställningsbarhet i bran- scher och yrken.

I och med att regeringen fattade beslut om ett förtydligande i Förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställ- ningar fick även arbetsgivare med hängavtal från och med 1 augusti 2014 möjlighet att kunna beviljas stöd till yrkesintroduktions- anställningar. Alla organisationer vill dock inte godkänna hängavtal.

Det ekonomiska stödet på 115 kronor per anställd och dag för handledning, upplevs vara för lågt för att täcka kostnaderna för att avsätta tid för handledning i en tjänst.

Sammanfattningsvis kan nämnas att branscherna efterfrågar en regional stödstruktur, information om vad handledning innebär, handledarutbildningar samt praktiska verktyg för utbildningsplaner och dylikt. Yrkesintroduktionsanställningar är en helt ny anställ- ningsform som innefattar ett arbetsplatslärande utan stöd i natio- nella kursplaner eller av utbildade lärare. Det är viktigt att samtliga inblandade känner att lärandet på arbetsplatserna håller en hög kvalitet. Att bygga upp en bra verksamhet med kvalitetssäkrat lärande på arbetsplatserna tar tid och måste få ta tid.

117

Bilaga 3

SOU 2018:81

Förslag på åtgärder på hur arbetsplatslärandet kan utvecklas

Arbetsgivare tycker att det är svårt att särskilja de olika typerna av lärande på arbetsplatserna som förkommer. En enkel matris som översiktligt förklarar de största skillnaderna mellan till exempel apl, LIA, olika typer av lärlingar (gymnasielärlingar, vuxlärlingar, bransch- lärlingar och traditionella lärlingar) och yrkesintroduktionsanställda skulle underlätta för arbetsgivarna. Denna matris skulle kunna publiceras på en myndighets webbplats. Det bör då vara en myn- dighets webbplats som arbetsgivarna har förtroende för och ofta besöker.

Det finns en stor variation i terminologi rörande yrkesintroduk- tionsanställningar. De flesta förkortar nu yrkesintroduktionsavtal med YA. I vissa fall förekommer förkortningen YI. Det blandas då lätt samman med yrkesintroduktionsprogrammet. Även när namnen skrivs ut, blir det ibland missförstånd. Dessutom skapar branscherna egna uttryck för yrkesintroduktionsanställningar såsom EGF, yrkespraktik, industrins yrkesår etc. En enhetlig terminologi skulle förenkla förståelsen.

För att kunna besöka arbetsplatser som har anställt ungdomar på yrkesintroduktionsavtal och kunna bjuda in till olika typer av sam- mankomster behöver sekretariatet arbetsgivarnas kontaktuppgifter. Sekretessreglerna hos Arbetsförmedlingen gör att sekretariatet inte får tillgång till dessa uppgifter, vilket försvårar arbetet.

2015

Under 2015 hölls fyra sammanträden.

Föredragande externa gäster:

Sammanträde 1: Gymnasie- och kunskapslyftsminister

Aida Hadzialic, Anders H Eriksson, pol. sakk. och Jacob Johansson, kansliråd Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten Utbildnings- departementet.

Mats Andersson, ESF-rådet.

Sammanträde 2: Birgitta Falkeborn från Arbetsförmedlingen.

118

SOU 2018:81

Bilaga 3

Sammanträde 3: Birgitta Falkeborn, Arbetsförmedlingen, Kerstin Sjösvärd Äldrecentrum och Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan.

Sammanträde 4: Birgitta Falkeborn från Arbetsförmedlingen.

YA-delegationens första sammanträde 2015

Vid YA-delegationens första sammanträde 2015 deltog Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. YA-delegationen var enig om att det skulle behövas tid och tålamod i den fortsatta pro- cessen. Ledamöterna menade att företagen var intresserade av anställningsformen men att det också behövs intresserade ungdomar att anställa. Man poängterade att anställningsformen inte får vara för svår att förstå. Man behöver finna okomplicerade generella lös- ningar, som går att sälja in till både ungdomar och företagen. Andra åtgärder, som exempelvis nystartsjobb, konkurrerar med YA. Regionala stödstrukturer behövs för att underlätta för företagen. Stödet skulle till exempel kunna gälla identifiering av kompetenser, upprättande av utbildningsplaner, dokumentation och matchning.

På ministerns fråga om det formella utbildningssystemet skulle kunna komma in svarade några ledamöter att man skulle kunna koppla delar av utbildningen i YA-anställningarna till Yrkesvux. Möjligheten att kunna kombinera och integrera utbildning i svenska för invandrare med YA-anställningar efterlystes.

Vid sammanträdet presenterade Mats Andersson från ESF-rådet Europeiska Socialfondens program för 2014–2020 utifrån kopp- lingarna till YA-anställningar.

YA-delegationens andra sammanträde 2015

Vid YA-delegationens andra sammanträde deltog Birgitta Falkeborn från Arbetsförmedlingen. Hon berättade att två avtal hade tillkommit vilket gav en total på 39 avtal. Ledamöterna menade att Arbetsför- medlingens sekretess är ett problem som måste lösas. Då inte Arbetsförmedlingen lämnar ut information om vilka arbetsgivare som fått stöd för att anställa på yrkesintroduktionsavtalen, vet inte parterna var de YA-anställda finns inom den egna branschen. Det

119

Bilaga 3

SOU 2018:81

innebär att de inte kan lyfta goda exempel och inte heller kontrollera och kvalitetssäkra YA-anställningarna. Birgitta Falkeborn berättade att Arbetsförmedlingens juridiska avdelning håller på och ser över sekretessbestämmelserna.

Arbetsförmedlingen håller också på och ser över sina hand- läggningsrutiner. Hantering av ansökan om stöd för YA-anställ- ningar är fortfarande en hantering som sker sällan, speciellt i mindre orter. Det gör att vissa lokala arbetsförmedlare inte riktigt har rutin på hanteringen. Parterna önskar att handläggningen skulle kunna skötas centralt i framtiden.

Ett annat önskemål som framkom var att YA-delegationen är intresserade av att veta hur många som anställts på yrkesintroduk- tionsavtal utan att arbetsgivaren ansökt om eller fått stöd. Dessa YA- anställningar kommer nämligen inte med i Arbetsförmedlingens statistik. En tanke som väcktes vid sammanträdet var om Stats- kontoret skulle kunna undersöka omfattningen av detta mörkertal.

I början på september 2015 lanserades YA-delegationens web- baserade handledarutbildning. Ledamöterna gav YA-sekretariatet i uppdrag att komplettera handledarutbildningen med en del om hur man kan utveckla en språkutvecklande arbetsplats och vad en handledare bör tänka på när hen tar emot en nyanställd med bristande kunskaper i det svenska språket. Ledamöterna gav även YA-sekretariatet i uppdrag att försöka göra handledarutbildningen så generell som möjligt. Detta för att arbetsgivare skulle ha nytta av den även för andra anställningsformer eller praktik.

YA-delegationens tredje sammanträde 2015

Vid årets tredje sammanträde informerade Birgitta Falkeborn från Arbetsförmedlingen om ett förslag som Arbetsförmedlingen har tagit fram, efter önskemål från flera parter, om hur ansökningsför- farandet kring det ekonomiska stödet för yrkesintroduktionsanställ- ningar skulle kunna förändras. I förslaget föreslås en omvänd ansök- ningsordning där arbetsgivarna först skickar in ansökan om stöd för YA-anställningar till de centrala parterna. Dessa skulle då avgöra om ansökningen uppfyllde kraven i kollektivavtalet. Därefter skulle utlåtandet gå till Arbetsförmedlingen, förslagsvis till en regional instans. En följdeffekt av förslaget skulle bli att parterna skulle få full

120

SOU 2018:81

Bilaga 3

kontroll över beviljade YA-anställningar. Problematiken som Arbets- förmedlingens sekretess medför, skulle då lösas. En av frågorna som måste lösas är när anställningen skulle anses påbörjad – när förslaget kommit in till parterna eller när det kommit in till Arbetsförmed- lingen? Förslaget liknar det förfarande som Statskontoret har före- slagit.

YA-delegationen mottog förslaget överlag positivt. Det positiva som framhölls var att sekretessproblematiken löses. Det blir par- terna som tecknat avtalen som får tolka dem och det blir tydligare att YA inte är en arbetsmarknadsåtgärd. De flesta ansåg att förslaget skulle vara hanterbart. Riskerna som framhölls var att vissa små orga- nisationer har svårt att ta på sig ökade arbetsuppgifter. Skulle dessutom antalet YA-anställningar öka kraftigt kan det bli svårt med administrationen. Samtidigt framgår det inte i förslaget exakt hur processen kommer bli och vilka arbetsuppgifter som kan läggas på parterna. Viktigt är också att tiden för ansökningsförfarandet inte förlängs, så att arbetsgivarna måste avvakta innan de kan anställa på avtalen. När och till vem ska ansökan anses ha kommit in för att anställning kan ske?

Vid sammanträdet informerade Kerstin Sjösvärd, forskning & utveckling Äldrecentrum, om hur man kan stötta språkutvecklande arbetsplatser. YA-delegationen gav sekretariatet i uppgift att utöka handledarutbildningen med ett språkstöd för arbetsplatser som anställer nyanlända. Erfarenheterna och kompetenserna från Äldre- centrum ska då användas.

Vidare så informerade Stefan Skimutis från Myndigheten för yrkeshögskolan om den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande; NQF som regeringen beslutat om. Från och med den 1 januari 2016 kan utbildningsanordnare utanför det for- mella utbildningsväsendet t ex branschorganisationer och Folkhög- skolor ansöka om att få sina kvalifikationer (utbildningsbevis) nivå- placerade.

121

Bilaga 3

SOU 2018:81

YA-delegationens fjärde sammanträde 2015

Vid årets sista sammanträde konstaterades att:

Arbetsgivarna har svårt att orientera sig i det utbud som finns gällande lönesubventionerade insatser.

Det finns en god uppslutning från politiker, fack och arbetsgivar- organisationer gällande YA.

Det krävs tydlighet kring hur information om YA ska spridas och vem som har ansvaret för detta. En nationellt övergripande struk- tur skulle eventuellt behövas.

Ett urval av reflektioner från YA-delegationens årsrapport 2015

Parterna är positiva till anställningsformen och arbetar med att ut- veckla former och innehåll. Flera av parterna har framhållit att det är ovanligt att arbetsgivare och fackföreningar har en sådan förankrad samsyn. Avtal om yrkesintroduktionsanställningar är en ny före- teelse på svensk arbetsmarknad.

En utmaning för parterna är att få arbetsgivare att välja att anställa på yrkesintroduktionsavtal i stället för till exempel nystartsjobb, som är mer känt. Budskapet, som behöver kommuniceras, är att yrkesintroduktionsanställningar är en långsiktig insats som bidrar till företagens kompetensförsörjning och inte en kortsiktig arbets- marknadsåtgärd.

Parterna har påbörjat arbetet med att bygga upp stödstrukturer och ta fram branschanpassat stödmaterial för arbetsplatslärande. Arbetet med att förbättra förutsättningarna för arbetsplatslärande kan utvecklas. Det gäller såväl branschernas stöd till arbetsgivare, som det mer generella stöd som YA-delegationen tillhandahåller.

YA-delegationen bedömer att det kan finnas behov av att synlig- göra de två huvudsakliga modeller som växt fram inom yrkesintro- duktionsavtalen. Den ena modellen förutsätter att den nyanställda har en godkänd yrkesexamen inom en relevant inriktning. I de fallen blir YA-anställningen ett sätt att färdigutbilda och ge den nyan- ställde färdighetsträning. Den andra modellen öppnar upp för ung- domar som inte har gått ett relevant yrkesprogram. Då kan YA- anställningen fungera som en introduktion till yrket och motivera

122

SOU 2018:81

Bilaga 3

ungdomen till vidare studier. YA-delegationen anser att det är vik- tigt att nivån i handlednings-/utbildningsplanen anpassas till vilken modell anställningen gäller. Handlar det om färdigutbildning efter ett av gymnasiets yrkesprogram kan arbetsgivaren räkna med att vissa förkunskaper finns.

YA-delegationen fokuserar enligt regeringens direktiv på kvalite- ten på arbetsplatslärandet och inte på antalet anställningar. Att infor- mera om och sprida kunskap om anställningsformen är en uppgift primärt för parterna. Initialt har det behövts fokus på anställnings- formen och främjandet av denna. För att få kvalitet förutsätts ett bra upplägg av arbetsplatslärandet. I ett andra steg behövs nu fokus på ett användarvänligt och tillgängligt handledarstöd samt på utform- ningen av handlednings-/utbildningsplaner. Framöver behöver fo- kus läggas på ett systematiskt kvalitetsarbete.

YA-delegationen behöver göra mer för att utveckla ytterligare stöd och göra sitt arbete mer känt. Parterna kan stötta arbetet genom att till exempel informera om och bjuda in YA-sekretariatet att med- verka i konferenser och seminarier samt informera om och länka till den nya webbsidan www.ya-delegationen.se. Parterna skulle också kunna använda den kompetens och den erfarenhet som finns inom YA-sekretariatet i högre grad. Samverkan och kopplingarna mellan parterna och YA-delegationen är överlag viktig.

2016

Under år 2016 hölls tre sammanträden.

Föredragande externa gäster:

Sammanträde 1: Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmark- nadsdepartementet.

Sammanträde 2: Jenny Oretun Wilnier från Arbetsmarknads- departementet.

Sammanträde 3: Jasmina Hedentorp från Arbetsförmedlingen.

123

Bilaga 3

SOU 2018:81

YA-delegationens första sammanträde 2016

Vid YA-delegationens första möte för året deltog statssekreterare Irene Wennemo. Hon berättade bland annat att regeringen bereder en förändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintro- duktionsanställningar för att öppna upp YA-anställningarna även för nyanlända. Statskontorets förslag kring förändrad process runt bevil- jande av stöd för YA kommer att behandlas framöver.

Industri och tekniksektorn har utvecklat ett valideringsverktyg med hjälp av statsbidraget för YA. De framförde önskemål om att YA-sekretariatet skulle stödja deras arbete med att implementera det. Ledamöterna inom branscherna fastighet, handel och el uttryckte intresse för detta. YA-sekretariatet fick i uppdrag att undersöka i vilken form detta kan göras. Ett förslag var att gå ihop och gemen- samt ansöka om statsbidrag för att implementera valideringsverk- tygen.

Industri- och teknikbranschen tar över kostnaderna för de regio- nala YA-stödjarna i Småland och Skåne från och med 1 mars, då det inte fanns tillräckligt utrymme i YA-delegationens budget för en fortsättning. Men YA-sekretariatet fortsätter att projektleda och utvärdera projektet t o m 2016-08-31.

YA-delegationens andra sammanträde 2016

YA-sekretariatet informerade om dragningen på Utbildningsdeparte- mentet av YA-delegationens årsrapport för Statssekreterare Roger Mörtvik. Han lovade att ta upp problemet med Arbetsförmed- lingens sekretess gentemot YA-delegationen och parterna gällande kontaktuppgifter till arbetsgivare som beviljas stöd för YA-anställ- ningar med Arbetsmarknadsdepartementet. Han kommer även ta upp det faktum att kombinationen YA-anställningar och sfi försvåras av formuleringen i förordningen att minst 15 procent av lärandet i en YA- anställning måste vara arbetsplatsförlagt. Roger Mörtvik uppmuntrade YA-delegationen att fortsätta arbetet med kombinationen YA/svenska språket samt validering.

YA-sekretariatet informerade ledamöterna om innehållet i Stats- kontorets rapport. Där framkommer det att YA-anställda överlag är nöjda med anställningsformen samtidigt som vissa är osäkra på om de får det som de har rätt till. Merparten av arbetsgivarna upplever

124

SOU 2018:81

Bilaga 3

att de inte behöver stöd med lärandet på arbetsplatsen men få känner till att det finns stöd att få. Utrymme för förbättring finns och här behövs branschernas stödstrukturer.

Jenny Oretun Wilnier från Arbetsmarknadsdepartementets arbets- marknadsenhet berättade att bakgrunden till Förordning om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsan- ställningar1 är den så kallade migrationsöverenskommelsen (Insatser med anledning av flyktingkrisen) mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna publi- cerades den 23 oktober 2015. Där tas yrkesintroduktionsanställningar upp.

Utvidgning av möjligheter till YA-jobb

För att nyanlända snabbare ska komma i arbete är det av stor vikt att kunna ge möjligheter att kombinera arbetslivserfarenhet och ut- bildning. Den befintliga modellen med YA-jobb bör därför utvidgas till att också kunna omfatta nyanlända enligt i övrigt samma villkor som nu gäller i modellen. Detta skulle kunna göras förutsatt ny prövning och godkännande av EU-kommissionen och vara beroende av nya förhandlingar mellan parterna avseende de förändrade vill- koren för YA-anställningar.

YA-jobb bör även utvidgas till att gälla arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal. En förutsättning för detta är att villkoren för den anställde motsvarar kollektivavtalsnivå, samt att den utbild- ning och handledning som arbetstagaren har rätt till säkras. Det bör utredas hur och vem som ska säkerställa detta.

Jenny Oretun Wilnier berättade att förordningsändringen som nu är gjord gäller den första delen av överenskommelsen. Frågan om den andra delen bereds inom regeringskansliet. Det finns ingen ut- sedd aktör som har ansvar för att informera om ändringen i förord- ningen.

Ledamöterna rapporterade om läget inom sina branscher beträf- fande anpassning av avtalen till de nya målgrupperna nyanlända och långtidsarbetslösa, som förordningen för stöd har öppnat upp för. Ledamöterna menade att det tar tid att förhandla fram ett nytt avtal och att avtalen inte kan särskilja olika etniska grupper. En lösning

1Förordningsändringen har nummer SFS 2016:366 och utkom den 3 maj 2016.

125

Bilaga 3

SOU 2018:81

kan vara att helt stryka åldersgränsen i kollektivavtalen även om åldersgränsen för vissa grupper kvarstår för ekonomiskt stöd.

De regionala YA-stödjarna Rickard Bäck, region Småland med inriktning industri och teknik, Johan Ståhl, region Skåne med inrikt- ning industri och teknik och Rasmus Jonsson Västra Götalands- regionen med generell inriktning informerade om sitt arbete. Utma- ningar som de har stött på:

Låg kännedom om YA, de har fått fokusera på att främja.

Svårigheten att få gehör för YA kan delvis förklaras av att arbets- marknadsinsatser prioriteras.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen har ibland varit problema- tiskt då de inte prioriterar YA.

En mer generös åldersgräns efterfrågas. Personer som läser på yrkesvux faller på åldersstrecket.

Oklart vem som äger YA-frågan. Någon utsedd aktör skulle be- hövas med ett informationsuppdrag.

YA-delegationens tredje och tillika årets sista sammanträde 2016

Vid YA-delegationens tredje sammanträde deltog Jasmina Heden- torp från Arbetsförmedlingen. Hon informerade bland annat om att en rutin för att inhämta tillstånd att lämna ut kontaktuppgifter till YA-delegationen från arbetsgivare som beviljats stöd för YA-anställ- ningar har införts. Rutinen innebär att handläggare på Arbetsför- medlingen centralt brevledes skickar ut en medgivandeblankett till arbetsgivarna och ber dessa fylla i och returnera per post. Med- givandena samlas ihop och skickas med jämna mellanrum till YA- sekretariatet. Det är en arbetskrävande rutin för Arbetsförmed- lingen och delvis även för arbetsgivare. YA-delegationen mejlar samtliga arbetsgivare och informerar dem om det stöd som finns och att de kanske kommer bli kontaktade framöver för intervjuer.

Vid sammanträdet redogjorde ledamöterna för läget beträffande huruvida branschen är villig att öppna upp avtalen för de nya grupper som arbetsgivare nu kan anställa och få ekonomiskt stöd för vid YA- anställningar. I juni 2016 trädde Förordning (2016:366) om ändring

126

SOU 2018:81

Bilaga 3

i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställ- ningar i kraft. Den största förändringen var att förordningen öppnar upp för stöd till nyanlända och långtidsarbetslösa över 25 år.

Ledamöterna menade att det inte finns ett entydigt svar då bran- scherna är olika och flera av avtalen om yrkesintroduktionsanställ- ningar skiljer sig från förordningen om ekonomiskt stöd. Men några av förklaringarna som nämndes var:

Arbetsförmedlingens sekretess gör att parterna inte har redskap för att kontrollera att avtalen följs och kvalitetssäkra lärandet. Det medför en avvaktande hållning till att öppna upp för nya grupper.

En förhandling är, per definition, en förhandling. Det medför att även andra önskemål och krav som inte rör YA, kan läggas in i förhandlingsspelet.

Det kan finnas andra faktorer mellan parterna som påverkar viljan att förhandla om YA.

När ursprungsavtalen om YA tecknades fanns ett syfte med åldersgränsen. Därför kan hela syftet med YA kan behövas disku- teras inför en omförhandling av avtalen.

YA-sekretariatet informerade om att mandaten för ledamöterna som representerar arbetsmarknadens parter i YA-delegationen går ut i december 2016. Anledningen till tidsbegränsningen i mandaten är att regeringen ville ha möjlighet att lyfta in nya organisationer eller nya branscher i YA-delegationen. Utbildningsdepartementet kommer ta ställning till sammansättningen i YA-delegationen och fatta beslut i frågan.

Ledamöterna påpekade att det är viktigt att båda avtalsparter i en bransch samtidigt är representerade i YA-delegationen.

Synpunkter till YA-delegationens årliga rapportering till regeringen

Viktigt att Regeringen förstår att det tar tid för branscherna att utveckla strukturer för YA. Parterna tror långsiktigt på anställ- ningsformen.

127

Bilaga 3

SOU 2018:81

Gymnasieskolan täcker i dagsläget inte branschernas behov av kompetens. Det gäller kvantitet men även när det gäller inrikt- ningar. YA är ett sätt att relativt snabbt lära upp personer till anställningsbarhet inom olika yrken.

YA är branschernas svar på lärlingsmodell.

Arbetsförmedlingens sekretess är fortfarande ett problem. De centrala arbetsgivarorganisationerna påpekade att de inte längre får kopior av besluten och arbetsgivarorganisationerna har aldrig fått ta del av besluten. Det gör det omöjligt för de flesta branscher att bevaka att avtalen följs men gör det också svårt att sprida goda exempel.

Ekonomiskt stöd behövs för att fortsätta att utveckla strukturen runt YA.

Parterna önskar att de så kallade främjandemedlen för YA åter- införs. Arbetsgivarna har fortfarande låg kännedom om anställ- ningsformen. Uppsökande verksamhet behövs.

Det ekonomiska stödet för handledare skulle behöva vara större. Beloppet som arbetsgivarna får för detta i dag anses inte vara i närheten av vad det kostar att avsätta tid för en handledare som ska lära upp en nyanställd. Att handledarrollen fungerar är strate- giskt för YA-anställningar.

Ett urval av reflektioner från YA-delegationens årsrapport 2016

Kompetensförsörjningsåtgärd – inte arbetsmarknadsåtgärd

Det är viktigt att kommunikationen om YA blir rätt så att arbets- givare med behov av kompetensförsörjning enligt YA-modellen får kännedom om och förstår upplägget. YA anställningar blandas ofta ihop med arbetsmarknadsåtgärder, även av handläggare på Arbets- förmedlingen.

128

SOU 2018:81

Bilaga 3

Informationsansvar

För att YA, som modell, ska kunna utvecklas behövs fortsatta infor- mationsinsatser. YA behöver bli mer känt bland arbetsgivare för att de ska kunna ta till sig anställningsformen och fylla den med ett innehåll som passar deras behov. Samtidigt som det är det svåra med YA är det också däri styrkan ligger: En arbetsgivare har med YA möjlighet att skräddarsy en utbildning utifrån individens förkunskaper och förutsätt- ningar samt arbetsplatsens kompetensbehov. Eftersom parterna äger avtalen har de en avgörande roll i informationsarbetet.

Regionala stödstrukturer

Arbetsmarknadens parter har länge sett ett behov av regionala stöd- strukturer för att både informera om avtalen och stötta arbetsgivarna i lärandedelarna. Regionala stödstrukturer behöver fortsätta att ut- vecklas i någon form.

YA som komplement till en gymnasial utbildning

YA som modell för kompetensförsörjning fyller ett behov inom många branscher. Möjligheten att låta en gymnasial apl eller lärlings- utbildning övergå till en YA-anställning behöver synliggöras i större utsträckning.

Fler valideringsmodeller behövs

Arbetsmarknadens parters arbete med att ta fram stödstrukturer för lä- rande på arbetsplatsen är viktigt för att säkra kvaliteten på lärandet. Framför allt behöver fler valideringsmodeller utvecklas. De modeller som finns måste också implementeras så att de kommer till användning. Parterna uppskattar statsbidraget för att utveckla förutsättningarna för lärande på arbetsplatser kopplat till yrkesintroduktionsanställningar. Samtidigt säger de att de korta ledtiderna på ett år gör att det inte går att bygga en stabil projektstruktur för det man skulle vilja genomföra. Flera av organisationerna är små och har få eller inga anställda. De ser medfinansieringskravet på 50 procent som ett hinder som är svårt att lösa.

129

Bilaga 3

SOU 2018:81

Stöd för arbetsplatser som anställer nyanlända

YA-delegationen är positiv till migrationsöverenskommelsen när det gäller att öppna upp stödet för att även gälla äldre nyanlända. YA- delegationen ser ett ökat behov av att stötta arbetsplatser som an- ställer personer som inte har svenska som modersmål. Modeller för hur arbetsgivare kan kombinera YA med sfi behöver synliggöras. YA-delegationen ser också att de valideringsmodeller som finns bör finnas tillgängliga på olika språk.

Begränsningen av lärandedelen försvårar för arbetsgivare

YA-delegationens bedömning är att den vanligaste modellen för för- delningen av arbete och lärande inom YA-anställningar på heltid är 75 procent arbete och 25 procent lärande på arbetsplatsen i form av handledning. I förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställ- ningar 10 § anges att om handledning och utbildning sammantaget utgör 15 procent av arbetstiden får utbildningen inte utgöras av vissa utbildningar, till exempel utbildning på gymnasialnivå eller utbild- ning i svenska för invandrare. När fördelningen arbete/lärande i an- ställningen består av 25 procent lärande innebär detta att endast 10 procent går att förlägga till det formella utbildningssystemet. Denna begränsning försvårar för arbetsgivare som vill ge sina YA- anställda ungdomar en fullständig gymnasieexamen. Med tanke på att det i migrationsöverenskommelsen står att YA-modellen bör ut- vidgas till att också kunna omfatta nyanlända bör anställnings- formen kunna kopplas till svenska för invandrare i en högre grad än 10 procent. Därför föreslår YA-delegationen att regeringen under- söker om denna begränsning går att ta bort.

Öppna upp och förenkla YA

Arbetsmarknadens parter lyfter att YA-modellen kunde göras till- gänglig för fler. Även de som är anställda inom en bransch men inte har yrkeserfarenhet inom en annan yrkesroll som finns på arbets- platsen borde kunna anställas på YA. På det sättet skulle anställda kunna utvecklas på arbetsplatsen, företagen kunna satsa på befintlig personal samt få en öppning att kunna anställa ungdomar på platsen

130

SOU 2018:81

Bilaga 3

som blir vakant. Det finns uppgifter om att både arbetsgivare och förmedlare på Arbetsförmedlingen väljer andra anställningsformer på grund av att ansökningsprocessen upplevs som omständlig. Statskontoret rekommenderar i sin delrapport att Arbetsförmed- lingen utreder om det finns möjlighet att frångå myndighetens krav på att individen som anställs med yrkesintroduktion ska vara in- skrivna som arbetssökande.

2017

Under år 2017 hölls fyra sammanträden.

Föredragande externa gäster:

Sammanträde 1: Utredare Mats Wadman, Arbetsmarknadsdepar- tementet.

Sammanträde 2: Madelene Syrén, Arbetsförmedlingen, Förmed- lingsavdelningen, Enheten Tjänster och Program.

YA-delegationens första sammanträde 2017

Vid YA-delegationens första sammanträde konstaterade ordföran- den att år 2017 är ett viktigt år för YA-delegationen. Många kollek- tivavtal har öppnats upp enligt den utökade förordningen om ekono- miskt stöd till arbetsgivare. Kommunikationen om anställnings- formen kan behöva anpassas utifrån de nya målgrupperna. YA- delegationen har en delvis ny sammansättning och en utredare från Arbetsdepartementet ser över hanteringen av YA-anställningar.

Utredare Mats Wadman är utsedd av Arbetsmarknadsdeparte- mentet. Han redogjorde för uppdraget att se över förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar (A2016:D), bilaga 3. Leda- möterna fick möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Ledamöterna i YA-delegationen gick därefter igenom rekom- mendationerna och reflektionerna i den årsrapport som ska lämnas till regeringen. YA-sekretariatet informerade om att YA-delega- tionens handledarutbildning nu är kompletterad med ett avsnitt för handledare som ska handleda någon som behöver extra stöd (lång- tidsarbetslösa).

131

Bilaga 3

SOU 2018:81

YA-delegationens andra sammanträde 2017

Vid YA-delegationens andra sammanträde informerade ordförande ledamöterna om att Översynen av förordningen om stöd för yrkes- introduktionsanställningar (A 2016:D) som leds av Mats Wadman kommer rapportera uppdraget i sin helhet den 31 augusti 2017.

Madelene Syrén, Arbetsförmedlingen berättade om myndighe- tens hantering av det ekonomiska stödet för YA-anställningar. YA är en udda åtgärd hos Arbetsförmedlingen eftersom anställnings- formen ägs av parterna och avtalen skiljer sig åt. Det gör det svårt för myndigheten att informera arbetsgivare om anställningsformen. Det samma gäller snabbspår och andra anställningsformer där par- terna är aktivt involverade.

Några av synpunkterna som framfördes av ledamöterna var:

Vägar från praktik via YA till en tillsvidareanställning behöver synliggöras och implementeras. Det är arbetskrävande att få till praktikplatser och det är slöseri med resurser att inte utnyttja det genom att informera om möjligheten att ”hänga på” en YA- anställning när individerna inte har hunnit bli fullt anställ- ningsbara. Ledamöterna upplever att det är svårt i dagsläget att nå fram med denna information till arbetsförmedlare och därigenom har matchningen blivit svårare. Stödet från AF behöver förbättras och hanteringen måste bli snabbare för annars slutar det med att arbetsgivarna tröttnar och gör en ”vanlig rekrytering” av någon som står närmare arbetsmarknaden.

Rutinerna gällande samråd och information om fattade stöd till de centrala arbetstagarorganisationerna måste ses över, så de bör- jar fungera igen. Det var länge sedan de fick mejl om de beslut som fattas. Dessutom ska nu denna rutin även användas vid arbetsgivares medgivande till hävande av sekretess till YA-dele- gationen.

Det behövs någon form av regional struktur liknande projektet Ung verkstad, som matchar ihop ungdomar och arbetsplatser. Det skulle kunna vara Arbetsförmedlingen som håller ihop det, men det skulle även kunna vara en annan aktör.

Arbetsförmedlare har svårt att se skillnaden mellan YA och en arbetsmarknadsåtgärd. Det blir ett hinder för att få till fler an- ställningar.

132

SOU 2018:81

Bilaga 3

Ska det bli fler YA-anställningar måste parterna och Arbetsför- medlingen kroka arm.

Decentraliserad handläggning fungerar inte då det är extremt svårt att nå ut till alla lokala arbetsförmedlare med nya och förändrade avtal. Ledamöterna rekommenderar någon typ av cen- tralisering av handläggningen. Några få personer som är ordent- ligt insatta i detaljerna i alla avtal. I dag ”drunknar” YA bland andra anställningsformer.

Arbetsgivarcentrum skulle kunna ta ett större ansvar för YA.

Ledamöterna gav YA-sekretariatet i uppdrag att ta fram en studie- handledning till handledarutbildningen.

YA-delegationens tredje sammanträde 2017

Sammanträdet genomfördes i slutet av YA-delegationens studie- besök i Nederländerna. Några av ledamöternas reflektioner från stu- diebesöket var att:

Nederländernas struktur med organisationer som Cooperation Organisation for Vocational Education, Training and the Labour Market (SBB) är intressant och det finns lärdomar och inspira- tion att hämta från den.

Deras struktur med många regionala rådgivare, verkar underlätta för arbetsgivare, utbildningsinstitutioner och för den som ska utbildas.

SBB i Nederländerna hjälper företagen att få en struktur vilket underlättar för dem att ta emot och lära upp på arbetsplatsen.

Ordföranden berättade att Översynen av förordningen om stöd för yrkesintroduktionsanställningar (A 2016:D) som leds av Mats Wad- man överlämnades till Arbetsmarknadsdepartementet den 31 augusti 2017 i form av ett pm. Förslaget ska remitteras och förhoppningsvis skickas ut till YA-delegationen och övriga remissinstanser under september. Den blir inte offentlig förrän under remissen.

Några ledamöter från fackliga organisationer menade att det är av största vikt att arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna har en

133

Bilaga 3

SOU 2018:81

samsyn runt anställningsformen. Kollektivavtalens framtid i sam- band med YA är en stor fråga. I dag står det och väger, framåt eller bakåt. De intar en avvaktande hållning inför besked om vad som kommer att hända.

YA-delegationens fjärde sammanträde 2017

Vid YA-delegationens fjärde sammanträde diskuterades promemo- rian Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningar Dnr A2017/02195–1 som gick ut på remiss den 20 november 2017. Ordförande konstaterade att YA-delegationen står med som remiss- instans och ska därmed lämna in ett yttrande. Parterna har möjlighet att lämna separata yttranden och dessa behöver inte gå i linje med delegationens yttrande. YA-sekretariatet fick i uppdrag att skissa på ett förslag till yttrande utifrån diskussionerna under sammanträdet. Vid kommande sammanträde kan beslut tas om innehållet i yttrandet.

Vid sammanträdet var partsorganisationerna inte klara med de egna ståndpunkterna kring remissförslagen. Diskussionen under mötet byggde därmed på ledamöternas egna tankar kring förslagen.

Utöver diskussionen om remissen så diskuterade ledamöterna YA-delegationens arbetsplan för år 2018. Ledamöterna gav YA- sekretariatet i uppgift att möjliggöra att handledare som har genom- fört YA-delegationens handledarutbildning ska kunna få ett intyg samt att komplettera handledarutbildningen med extra material om normkritiskt tänkande på arbetsplatsen. I övrigt kommer fokus att ligga på YA-delegationens årsrapport och slutrapport.

Ett urval av rekommendationer och reflektioner hämtade från YA-delegationens årsrapport 2017

YA-delegationens rekommendationer:

Återinför främjandemedel för YA för branscher som har avtal om yrkesintroduktionsanställningar och låt det bli en långsiktig sats- ning.

Återinför främjandemedel för yrkesintroduktionsanställningar för nya branscher som avser att teckna kollektivavtal om yrkes- introduktionsanställningar.

134

SOU 2018:81

Bilaga 3

Utse en aktör med ansvar för att främja nya avtal. YA-sekreta- riatet skulle kunna vara denna aktör.

Arbetsförmedlingen bör se över hur YA-sekretariatet och arbets- givarorganisationerna, trots sekretessen, kan beredas möjlighet att ta del av vilka arbetsgivare som har anställt på yrkesintroduk- tionsavtal. Dessutom måste Arbetsförmedlingen säkerställa sin rutin att de centrala arbetstagarorganisationerna får ta del av samtliga beslut, vilket inte är fallet i dag.

YA-delegationens reflektioner:

Det skulle kunna gynna både arbetssökande och arbetsgivare om en större del av arbetstiden kan användas till formell utbildning, där så behövs.

Att byta till ”lärande” och ”plan för lärande” i förordningstexten och i Arbetsförmedlingens kommunikation skulle vara mer rätt- visande och ge en mer positiv signal till arbetsgivare och hand- ledare.

Kravet på tillhörighet i annat kollektivavtalsområde kan utgöra ett hinder vid omställningar.

Ett högre handledarbidrag skulle ge en tydligare signal på att handledare har en viktig och strategisk roll i arbetsplatsens kom- petensförsörjning. Dessutom krävs en högre insats för arbets- platser som handledleder nyanlända och långtidsarbetslösa.

Det skulle kunna gagna såväl arbetsgivare som arbetssökare om branscherna och arbetsförmedlare informerar om, och aktivt utnyttjar, möjligheten att låta en arbetsmarknadsutbildning, -åtgärd eller praktik övergå till en YA-anställning.

Rutinen som medför att individen som får en YA-anställning måste skrivas in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen ger en felaktig signal om att YA är en arbetsmarknadsåtgärd.

Arbetsförmedlingens huvudkontor har svårt att nå ut med nyhe- ter i avtalen till de lokala arbetsförmedlarna. Det innebär att arbetsförmedlare kan ge arbetsgivare felaktig information och neka dessa stöd.

135

Bilaga 3

SOU 2018:81

Arbetsförmedlingen skulle kunna initiera insatser tillsammans med arbetsgivare för att diskutera intresset och möjliga upplägg för att underlätta för nyanlända att få en YA-anställning.

Processen och ansvarsfördelningen för information om nya/ omarbetade avtal skulle kunna tydliggöras och förbättras av såväl parterna som Arbetsförmedlingen, så att arbetsgivare snabbt kan få dra nytta av stödet för YA-anställningar.

Anställning genom bemanningsföretag och sommarjobb om- fattar ofta specifika arbetsuppgifter för att lösa arbetstoppar. Det behöver inte med automatik innebära att personen har det som arbetsgivaren kräver för att vara anställningsbar.

Det skulle vara värdefullt om det gick att administrera stats- bidraget, så att branscherna fick ett helt år på sig att hinna genom- föra det som de har sökt medel för att utveckla.

Synpunkter har framförts på att branscherna behöver utveckla strukturer för arbetsplatslärande, så att dessa finns på plats när det blir sämre konjunkturer. Det är viktigt med långsiktighet i utvecklingsarbetet.

Vissa branscher kanske skulle behöva se över sin organisation och sin kommunikationsstrategi utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv.

Det verkar finnas behov av information om hur processen om lokala avtal kan underlättas.

2018

Under år 2018 hölls tre sammanträden.2

YA-delegationens första sammanträde 2018

Vid YA-delegationens första sammanträde 2108 gick ett första för- slag till yttrande på remissen kring Översynen av yrkesintroduk- tionsanställningar igenom. Ledamöterna var i stort positiva till för- slaget till skrivelse men behövde förankra vissa förändringar i texten

2Ett fjärde och sista sammanträde är planerat till oktober 2018 då även representanter från Arbetsförmedlingen är inbjudna att medverka.

136

SOU 2018:81

Bilaga 3

i de egna organisationerna. Ledamöterna var eniga om att motsätta sig förslaget att omvandla YA-delegationen till en självständig kommitté. De ansåg att anställningsformen bygger på kollektivavtal och att parterna därmed bör ingå i en delegation. Ledamöterna ombads skicka sina organisationers individuella svar till YA-sekre- tariatet.

Ledamöterna påmindes om att YA-delegationens slutrapport ska lämnas senast första november 2018. Ett förslag till disposition visades och ledamöterna uppmuntrades att inkomma med inspel.

YA-delegationen gav YA-sekretariatet i uppdrag att initiera djup- intervjuer med YA-anställda om hur de upplever det arbetsplats- förlagda lärandet. Detta då detta är en aspekt som skulle vara intressant att få med i slutrapporten. YA-sekretariatet fick även i uppdrag att anordna ett halvdagsseminarium med fokus på mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Målgruppen är parter med avtal om yrkesintroduktionsanställning. Syftet är att parterna ska kunna sam- tala om frågorna och utbyta erfarenheter.

YA-delegationens andra sammanträde 2018

Vid YA-delegationens andra sammanträde informerade ordförande Pia Enochsson från dragningen av YA-delegationens årsrapport för statssekreterare Erik Nilsson, Utbildningsdepartementet och stats- sekreterare Irene Wennemo, Arbetsmarknadsdepartementet. Vid mötet framgick att Arbetsdepartementet arbetade med samman- ställning av inkomna yttranden gällande promemorian Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningar (Dnr A2017/02195–5) men att beslut om förslagen i promemorian inte kommer att tas innan riksdagsvalet i september 2018. YA-delegationens uppdrag avslutas därmed i enlighet med direktivet den 1 november 2018. Det ekonomiska stödet till arbetsgivare som anställer på yrkesintroduk- tionsavtal berörs inte utan kvarstår.

YA-sekretariatet informerade ledamöterna om att de verkar för att hitta en tillhörighet för YA-delegationens handledarutbildning som är uppskattad och använd. Mötet diskuterade i vilken utsträck- ning information kan kvarstå på YA-delegationens webbplats efter det att YA-delegationen uppdrag är slut. En samlad generell infor- mation om YA finns inte någon annan stans.

137

Bilaga 3

SOU 2018:81

YA-delegationen har fyllt en funktion och medfört bransch- överskridande samverkan. Ledamöterna är fortsatt positiva till anställningsformen som är ett flexibelt och tidseffektivt komple- ment till formell utbildning. Ledamöterna ser att det finns ett fortsatt behov till samverkan runt arbetsplatslärande. YA-sekretaria- tet informerade om en eventuell möjlighet att ansöka om medel från Socialfonden för fortsatt samverkan och utveckling. Ledamöterna var positiva till att få mer information och diskutera detta vidare och ett datum sattes för ett möte i juni på Garnisonen med företrädare från ESF-rådet.

Sara Rågwall och Isabella Palomba Rydén slutar arbetet på sekre- tariatet den sista augusti. Marianne Feldt och Nona Rakic fortsätter arbetet oktober ut.

YA-delegationens tredje sammanträde 2018

Vid YA-delegationens tredje sammanträde redogjorde ledamöterna för nuläget och uttryckte oro över vad som kommer hända med YA- delegationens webbplats och handledarutbildning. Ordförande infor- merade om att Arbetsförmedlingen har varit tydlig med att de inte anser det lämpligt att de ska ta över driften.

Förslaget till slutrapport gicks igenom och några smärre förslag till förändringar framkom. Reviderade texter kommer skickas ut till ledamöterna för påseende.

Vid YA-delegationens nästkommande och tillika sista samman- träde 11 oktober 2018 kommer representanter från Arbetsförmed- lingen medverka för att informera och ta emot synpunkter gällande eventuella förändringar i rutiner för parterna när YA-delegationen och YA-sekretariatet uppdrag är avslutat.

Rekommendationer och reflektioner hämtade från

YA-delegationens årsrapport 2018

Rekommendationer:

Återinför främjandemedel för YA för branscher som har avtal om yrkesintroduktionsanställningar och låt det bli en långsiktig sats- ning.

138

SOU 2018:81

Bilaga 3

Återinför främjandemedel för yrkesintroduktionsanställningar för nya branscher som avser att teckna kollektivavtal om yrkes- introduktionsanställningar.

Utse en aktör med ansvar för att främja nya avtal. YA-sekreta- riatet skulle kunna vara denna aktör.

Arbetsförmedlingen bör se över hur YA-sekretariatet och arbets- givarorganisationerna, trots sekretessen, kan beredas möjlighet att ta del av vilka arbetsgivare som har anställt på yrkesintroduk- tionsavtal.

Reflektioner:

Det skulle kunna gynna både arbetssökande och arbetsgivare om en större del av arbetstiden kan användas till formell utbildning, där så behövs.

Att byta till ”lärande” och ”plan för lärande” i förordningstexten3 och i Arbetsförmedlingens kommunikation skulle vara mer rätt- visande och ge en mer positiv signal till arbetsgivare och hand- ledare.

Ett högre handledarbidrag skulle ge en tydligare signal på att handledare har en viktig och strategisk roll i arbetsplatsens kom- petensförsörjning.

Det skulle vara värdefullt om det gick att administrera stats- bidraget, så att branscherna fick ett helt år på sig att hinna genom- föra det som de har sökt medel för att utveckla.

3I förordningstexten används ordet ”utbildning” och ”utbildningsplan”. Ordet utbildning är för många förknippat med formell utbildning och inte med arbetsplatslärande.

139

SOU 2018:81

Bilaga 4

Slutredovisning av pilotprojektet regionala YA-stödjare

YA-delegationens sekretariat har under ett år drivit och samordnat ett pilotprojekt med tre regionala YA-stödjare. Projektet, som har pågått från och med

1 september 2015 till och med 31 augusti 2016, har genomförts i samarbete med Västra Götalandsregionen och med industri- och teknikbranschen i region Skåne och Småland. De regionala YA-stödjarna har varit verksamma i samma regioner.

Syftet med projektet har varit att underlätta organisationen av arbetsplatslärandet för de företag som har anställt, eller kommer att anställa, ungdomar på yrkesintroduktionsavtal. Syftet har också varit att stimulera regional samverkan och kunskapsöverföring mellan branscher när det gäller utveckling av lärandet på arbetsplatser.

Målet med pilotprojektet har varit att hitta en långsiktigt hållbar form för att stödja branscherna i lärande på arbetsplatser inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar.

I denna redovisning beskrivs bakgrunden till projektet, YA-sekretariatets planering och genomförande samt YA-stödjarnas arbete. Slutligen diskuteras några slutsatser och rekommendationer.

Som bilagor till rapporten finns den annons som gick ut inför anställningen av YA-stödjarna, projektplanen för hela projektet och YA-stödjarnas projektplaner samt YA-stödjarnas sammanfattning av arbetet i respektive region.

Bakgrund

Bakgrunden till pilotprojektet var ett önskemål av arbetsmarknadens parter, som såg ett behov av regionala stödstrukturer för att stötta arbetsgivare som ska anställa eller har anställt på yrkesintroduktionsavtal.

Arbetsmarknadens parters erfarenhet var att arbetsgivare kan behöva praktiskt stöd både med anställningen och med planeringen av lärandet. Arbetsmarknadens parter – som utgörs ofta av små organisationer med få personella resurser – upplevde att de inte hade möjlighet att stötta arbetsgivarna i den utsträckning som behövdes.

141

Bilaga 4

SOU 2018:81

Genomförande

Projektet planerades i samverkan med region och bransch

YA-sekretariatet planerade projektet tillsammans med region- och branschföreträdare och inledde på uppdrag av YA-delegationen samtal med flera branscher för att sondera inom vilka branscher respektive regioner det kunde vara gynnsamt att testa ett upplägg med regionala YA-stödjare.

Eftersom målet med projektet var att hitta en långsiktigt hållbar form för att stödja branscherna i lärandet på arbetsplatserna valde YA-sekretariatet att gå vidare med två modeller: en branschspecifik YA-stödjare och en generell YA-stödjare som jobbar mot flera branscher. På detta sätt ville sekretariatet bredda underlaget för att kunna ge rekommendationer för framtida satsningar.

Sekretariatet valde att gå vidare med ett förslag att använda strukturen inom Teknikcollege. Därför anställdes två branschspecifika YA-stödjare, båda processledare inom Teknikcollege. De har haft placering i Skåne respektive Småland.

Det andra förslaget som sekretariatet gick vidare med var att anställa en generell YA-stödjare i Västra Götalandsregionen. Denna YA-stödjare har haft sin placering vid Pedagogiskt centrum vid Göteborgsregionens kommunalförbund.

På detta sätt har två modeller testats i tre regioner.

Anställda i YA-delegationen

YA-stödjarna anställdes formellt som sekreterare i YA-delegationen och ordnades organisatoriskt som en fristående verksamhet under YA-sekretariatet. YA- delegationen finansierade projektet under sex månader, därefter tog Industriförbundet över finansiering för de två branschspecifika stödjarna. YA- sekretariatet fortsatte finansieringen av YA-stödjaren i Västra Götalandsregionen. YA-stödjaruppdraget har varit på halvtid.

Samordning av YA-sekretariatet

Projektet har samordnats av en person på YA-sekretariatet. Ungefär var sjätte vecka har projektsamordnaren sammankallat YA-stödjarna till gemensamma träffar. Syftet med träffarna har varit att lära av varandra, undersöka synergier och lägga upp inriktningen till nästa avstämning. I vissa fall har träffarna även lett till gemensamma aktiviteter för YA-stödjarna. Mellan mötena har samordnaren hållit löpande kontakt med stödjarna över mejl och telefon. YA-stödjarna har

142

SOU 2018:81

Bilaga 4

rapporterat genomförda insatser till projektsamordnaren genom att skicka in en loggbok varannan vecka.

YA-delegationen har under pilotens genomförande informerats om utvecklingen i samband med delegationens sammanträden och stödjarna har presenterat sitt arbete för YA-delegationen muntligen. Information om YA-stödjarna har publicerats på ya-delegationen.se.

YA-sekretariatet arrangerade en gemensam träff för YA-stödjare, branschernas YA-främjare samt Arbetsförmedlingens branschstrateger. Detta har i sin tur lett till regionala samarbeten i samtliga pilotregioner. YA-stödjarna har träffat Arbetsförmedlingens projekt Ung Framtid för att diskutera beröringspunkter och utreda möjligheter till gemensamma aktiviteter.

Utvärdering av YA-sekretariatet

För att följa upp projektets syfte och mål och för att effektivisera genomförandet och ta vara på erfarenheter från projektet, har projektet dokumenterats och utvärderats av en person på YA-sekretariatet.

YA-stödjarnas loggbok och de gemensamma träffarna har använts som underlag för dokumentation och utvärdering. Tillsammans med YA-stödjarna och YA- stödjarnas samordnare har genomförda insatser analyserats.

Ansatsen har varit att göra en så kallad processutvärdering. En processutvärdering syftar dels till att utvärdera hur själva genomförandet av en insats har fungerat och dels till att göra varje steg i genomförandet så effektivt som möjligt.1Eftersom YA-sekretariatet står för utvärdering av det projekt som de själva har samordnat och fokus i dokumentation och utvärdering har legat på YA-stödjarnas arbete och inte på satsningens om helhet, gör inte denna slutredovisning anspråk på att vara en processutvärdering.

Gemensamt upplägg

YA-sekretariatet tog inledningsvis fram en projektplan för hela pilotsatsningen.

Ett syfte med projektet har varit att stötta arbetsgivare som har anställt eller ska anställa på YA. Följande beskrivning riktar sig till arbetsgivare och är hämtad från ya-delegationen.se2 och visar ett sätt på vilket syftet har konkretiserats:

1Se exempelvis Karin Sjöberg. Lärande utvärdering genom följeforskning. Lund: Studentlitteratur, 2009.

2YA-delegationen, YA-stödjare, www.ya-delegationen.se, 2016-08-25. (Informationen kommer att tas bort september 2016. Kontakta YA-delegationen för mer information.)

143

Bilaga 4

SOU 2018:81

Du kan vända dig till YA-stödjarna om du behöver stöd

inför beslut om val av arbetssökande

vid utformning av handlednings- och utbildningsplan

vid introduktion av en nyanställd på yrkesintroduktionsavtal

vid planering av upplägget och genomförandet av handledningen/utbildningen

inför uppföljning, dokumentation och utvärdering.

Du kan även vända dig till YA-stödjarna om du vill ha information om de generella regler som gäller för yrkesintroduktionsanställningar.

Tanken var att arbetet med arbetsgivare skulle ge YA-stödjarna information om vad arbetsgivare behöver hjälp med och hur detta kan organiseras. Detta skulle ge underlag till projektmålet – att hitta långsiktigt hållbara former att stödja branscherna i lärandet på arbetsplatserna.

Ett andra syfte med projektet var att stimulera till regional samverkan och kunskapsöverföring mellan branscher när det gäller utveckling av lärandet på arbetsplatser. Från ya-delegationen.se3:

YA-stödjarna kommer att samverka med relevanta aktörer på regional och lokal nivå. En del i uppdraget innebär även att underlätta regional samverkan och kunskapsöverföring mellan branscher, bland annat genom informationsträffar, erfarenhetsutbyten och handledarträffar.

YA-stödjarnas regionala anpassningar

YA-stödjarna inledde sitt arbete med att, med utgångspunkt i den övergripande projektplanen, ta fram en gemensam genomförandeplan för sitt arbete.

Genomförandeplanen visar hur de tänkte sig att arbetet med att stötta arbetsplatser skulle utvecklas under den första halvårsperioden som projektet inledningsvis var begränsat till.

Fas 1: Kartläggning av läget i regionen och spridning av information om YA

Fas 2: Utvärdering av fas 1 och fortsatt arbete utifrån det

Fas 3: Aktivt stöttande av arbetsplatser och fortsatt kartläggning och information

YA-stödjarna konkretiserade genomförandeplanen i regionala projektplaner med aktiviteter planerade utifrån regionala förutsättningar och behov. En utgångspunkt för projektet har varit den regionala förankringen. YA-stödjarna har haft hela

3ibid.

144

SOU 2018:81

Bilaga 4

ansvaret att planera aktiviteter utifrån de möjligheter och behov som de har identifierat inom sin region.

Regionerna – en kort lägesbeskrivning

Skåne

YA-stödjaren i Skåne har arbetat inom Teknikcolleges nätverk och har varit i kontakt med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i regionen. Enligt YA- stödjaren har dessa visat ett intresse för yrkesintroduktionsanställningar. Detta då de ser ett behov av anställningsformen inom respektive bransch.

YA-stödjaren i Skåne har sett att flera branscher i regionen arbetar med att se över sin kompetensförsörjning. Trä- och möbelindustrin har i dagsläget inget inflöde av unga och behöver därför se över hela utbildningsstrukturen. Eftersom få ungdomar kommer till branschen från gymnasieskolan måste branschen rekrytera från annat håll. YA-stödjaren menar att lösningen skulle kunna vara en lärlingsutbildning som sedan byggs på med YA i ett nästa steg.

Småland

Även i Småland har YA-stödjaren arbetet inom Teknikcolleges nätverk. Specifikt för Smålandsregionen är att ungdomsarbetslösheten är låg. Stora företag i regionen har stort behov av arbetskraft och anställer de som har gått ut gymnasiet även om deras gymnasieexamen inte har relevant inriktning. I och med detta finns det inte många unga kvar i regionen för andra att anställa och därmed inte heller för yrkesintroduktionsanställningar.

Eftersom företagen anställer ungdomar som inte har relevant gymnasieutbildning finns det ett stort behov av att lära upp dem när de anställs. För detta arbete har de anlitat ett utbildningsföretag. Ungdomarna är anställda hos utbildningsföretaget under tiden som de lärs upp. YA-stödjaren har tagit kontakt med berörda parter och med lokal arbetsgivarorganisation och presenterat modellen med yrkesintroduktionsanställning som en möjlig anställningsform efter att utbildningsföretaget är klara med ungdomarna. Samtliga organisationer har ställt sig positiva till en fortsatt dialog och ska ta upp frågan med sina centralorganisationer.

Västra Götaland

YA-stödjaren i Västra Götaland har med hjälp av nätverken inom Göteborgsregionen (GR) och Västragötalandsregionen (VGR) rört sig över ett stort geografiskt område. Samtliga 13 kommuner inom GR och samtliga

36 kommuner inom VGR har nåtts av informationen om yrkesintroduktionsavtal.

145

Bilaga 4

SOU 2018:81

I Västra Götaland, där YA-stödjaren främst har arbetat mot offentlig sektor, påverkade flyktingströmmen hösten 2015 arbetet avsevärt. Kommunerna hade fokus på flyktingmottagandet och fick prioritera om resurser och arbetsinsatser. I det akuta läge som då var fanns ingen tid över för yrkesintroduktionsanställningar.4

YA-stödjarnas arbete

Här beskrivs YA-stödjarnas arbete utifrån några gemensamma huvuddrag som har varit de mest framträdande i deras arbete.

Litet behov av stöd

Enligt YA-stödjarnas regionala projektplaner skulle informationsarbete pågå under hela projekttiden, men arbetet med att stötta arbetsplatser skulle ändå uppta merparten av projektets slutfas. Under projektet har stöttandet av arbetsplatser nästan helt uteblivit och därför har YA-stödjarna fortsatt sprida information i större utsträckning än vad som specificerades i ursprungsplanen.

En uppenbar orsak till uteblivet stöttande är Arbetsförmedlingens sekretess när det gäller vilka arbetsgivare som har anställt på YA. YA-stödjarna har letat i sina egna nätverk och fått ta del av YA-sekretariatets kontakter. De företag som YA- stödjarna har varit i kontakt med som redan har anställt på YA, har inte behövt något stöd. För YA-stödjarna har det varit svårt att borra djupare i frågan om vilket behov av stöd som finns.

Enligt Statskontorets delrapport Utvärdering av stöd för yrkesintroduktions- anställningar uppger en av tio arbetsgivare att de har haft behov av stöd eller hjälp från någon arbetsgivarorganisation, yrkesnämnd eller motsvarande. Den vanligaste typen av stöd som arbetsgivare efterfrågar från sina arbetsgivarorganisationer är allmän information om anställningsformen.5 Samtidigt betyder det inte att det inte finns förbättringsmöjligheter och därmed behov av stöd hos de arbetsgivare som har anställt på YA, vilket även Statskontoret nämner.

Låg kännedom om YA

Enligt YA-stödjarnas analys har den låga kännedomen om YA bidragit till att de inte har kommit närmare i arbetet med att hjälpa arbetsgivare. YA-stödjarna

4Förordningsändring av att ekonomiskt stöd skulle omfatta även nyanlända kom sommaren 2016.

5Statskontoret. Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Statskontoret; 2016:12,

70- 71.

146

SOU 2018:81

Bilaga 4

konstaterade tidigt att arbetsgivares kännedom om anställningsformen är låg och att informationen om YA är färskvara. Om arbetsgivaren inte har ett anställningsbehov när YA-stödjaren är på plats, glöms YA som alternativ lätt bort. YA-stödjarna har alltså inte kunnat se att deras information har lett till någon yrkesintroduktionsanställning och därmed har de heller inte kunnat samla på sig egna arbetsplatser att hjälpa. 6

Olika regionala förutsättningar för informationsarbetet

Gemensamt för YA-stödjarna i Skåne och Småland är att de har arbetat inom de nätverk som de redan är etablerade i genom sitt arbete som processledare på Teknikcollege. De har därmed kunnat lägga till information om yrkesintroduktionsanställningar i mycket annat arbete som de redan utför.

YA-stödjaren i Västra Götaland har fått tillgång till regionens nätverk. Dock har YA-stödjaren inte haft en tidigare roll i dessa nätverk och har därför enbart kunnat arbeta genom att bjuda in sig till nätverksmöten. I jämförelse med YA-stödjarna i Skåne och Småland har detta upplägg krävt mer ställtid för både nätverksträffar och för uppföljning av genomförda träffar.

Yrkesintroduktionsanställning och gymnasiet en möjlighet

En långsiktig och strategisk satsning som YA-stödjarna har utrett är möjligheten att koppla på YA efter att ungdomen har slutfört sin gymnasieutbildning. Det är med utgångspunkt i Teknikcolleges upplägg som detta utreds för alla tre regioner. Teknikcollege i Hudiksvall har infört denna möjlighet. YA-stödjarna har besökt Hudiksvall för att lära av deras genomförande.

På samma tema testade YA-stödjarna efter ett förslag från YA-sekretariatet att bjuda in yrkeslärare i Göteborgsregionen till en inspirationsträff om YA. Träffen ställdes dock in eftersom för få anmälde sig. Förmodligen berodde det låga deltagarantalet på att träffen skulle ha hållits i slutet på terminen då lärare är upptagna av betygsättning.

Några slutsatser och rekommendationer

Syftet med projektet har varit att underlätta organisationen av arbetsplatslärandet för de företag som har anställt, eller kommer att anställa, ungdomar på yrkesintroduktionsavtal. Syftet har också varit att stimulera regional samverkan och kunskapsöverföring mellan branscher när det gäller utveckling av lärandet på arbetsplatser.

6Samma resonemang återfinns i YA-delegationens årliga arbetsredovisning 2015.

147

Bilaga 4

SOU 2018:81

Målet med pilotprojektet har varit att hitta en långsiktigt hållbar form för att stödja branscherna i lärande på arbetsplatser inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar.

Det går inte att dra några egentliga slutsatser på det lilla underlag som pilotprojektet gett. Men några iakttagelser kan ändå lyftas fram.

Låg kännedom och långsamma processer kräver tid och tålamod

YA-stödjarna har liksom andra (t.ex. Statskontoret och YA-delegationen) konstaterat att kännedomen om YA är låg hos arbetsgivare. De har också upplevt att det är svårt att få informationen att ta fäste. Vid uppföljande kontakt har det hänt att arbetsgivare inte kommer ihåg att de har fått information om YA vid tidigare nätverksträff.

Enligt YA-stödjarnas kontakter inom industri-, snickeri- och gjuteribranschen ser branscherna själva ett behov av att se över sin kompetensförsörjning och YA är ett alternativ som de tittar på.

Den här bilden liknar den som YA-delegationen tidigare har lyft fram i sina årliga arbetsredovisningar. Intresset hos arbetsgivarna är, om inte lågt så i alla fall, lågmält. Intresset hos branschorganisationerna är större. Det här gör att processen från information om YA till faktisk anställning är lång. Branscherna själva menar att YA behöver institutionaliseras som kompetensutvecklingsform för att volymerna ska öka. Därtill behövs tid och tålamod för att låta anställningsformen etableras.

YA-stödjarna är inne på samma linje. De nådde aldrig riktigt ända fram till syftet att stötta arbetsgivare med anställningen och med lärandet. Orsakerna som de själva lyfter fram är redan nämnda: låg kännedom och långsamma processer från det att arbetsgivaren får information till att de anställer, ingen efterfrågan på stöd hos de arbetsgivare som de har varit i kontakt med, samt Arbetsförmedlingens sekretess. På samma sätt som YA behöver tid för att utvecklas, behöver en stödfunktion likt YA-stödjarna tid för att hitta sin form.

Fördel branschspecifik YA-stödjare

Utifrån detta pilotprojekt går det inte att ge en generell rekommendation för hur en landsomfattande struktur för regionala YA-stödjare skulle kunna se ut. I dagsläget tycks behov och förutsättningar i landet se olika ut och därför behövs olika strukturer och lösningar i olika regioner. YA-sekretariatet uppfattar det som avgörande att branschorganisationer identifierar konkreta behov och tar initiativ till fortsatta satsningar. En YA-stödjare behöver ha branschkunskap och mandat från branschen för att skapa trovärdighet i kontakten med arbetsgivare.

148

SOU 2018:81

Bilaga 4

YA-stödjarna själva har sett att det är en fördel att begränsa en YA-stödjares uppdrag till en eller några branscher. Med ett helt öppet uppdrag som i Västra Götalandsregionen har det varit svårt att nå de som faktiskt ska anställa – arbetsgivarna.

Att ha tillgång till befintliga nätverk och att samarbeta med andra aktörer tror YA- sekretariatet är viktigt för att nå ut. YA är jämförelsevis inte den informationsmässigt mest lättillgängliga anställningsformen. Att därför kroka arm med andra aktörer skulle underlätta informationsspridningen.

149

SOU 2018:81

Bilaga 5

Promemoria

2018-02-23

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)

U 2014:07

Yttrande över promemorian Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningar

Dnr A2017/02195-1

Sammanfattning

Detta yttrande är ett gemensamt svar (förutom Svensk Handel, som har valt att endast lämna ett enskilt yttrande) från Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställ- ningar, fortsatt kallad YA-delegationen.

Almega, Teknikföretagen och TMF (Trä- och Möbelföretagen, Grafiska Företagen) reserverar sig mot ställningstagandet i förslag 5.1.1 b.

Delegationen är partsammansatt1, består av 12 ledamöter och leds av ordförande Pia Enochsson. Till sin hjälp har YA-delegationen ett sekretariat som står för det dagliga operativa arbetet. Organisationerna som ingår i YA-delegationen är egna remissinstanser som kan komma att lämna enskilda svar som skiljer sig från detta gemensamma yttrande.

YA-delegationens arbete styrs av direktiv U2014:51. Enligt direktivet ska YA-delegationen främja arbetsmarknadens parters arbete med att bygga upp långsiktigt hållbara strukturer för ett strukturerat lärande på arbetsplatserna och utveckla förutsättningarna för sådant lärande.

Kommittédirektivet antogs vid regeringssammanträdet den 3 april 2014. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 november 2018.

1Almega, Fastighetsanställdas förbund, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Handelsanställdas förbund, IF Metall, KFS (Kommunala Företagens samorganisation), SEKO (Service- och kommunikationsfacket), Svensk Handel, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Svenska kommunalarbetareförbundet, Teknikarbetsgivarna, TMF (Trä- och Möbelföretagen, Grafiska Företagen)

151

Bilaga 5

SOU 2018:81

Idetta ärende har YA-delegationens ledamöter beslutat. YA- sekretariatet har varit föredragande.

Sammanfattande synpunkter

YA-delegationen ställer sig positiv till att utredaren har uppmärksammat behovet av fortsatt stöd för arbetsplatslärande. Branscherna och de enskilda arbetsgivarna kan i dagsläget inte förlita sig helt på det formella utbildningsväsendets möjlighet att utbilda tillräckligt för arbetsmarkna- dens behov. Yrkesintroduktionsanställningar är ett av flera verktyg för att råda bot på arbetsmarknadens behov av kompetens. Arbetet är fortfarande i sin linda och branscherna och enskilda arbetsgivare behöver ta ett större ansvar för att lära upp nya medarbetare och behöver fortsatt stöd i detta.

YA-delegationen anser inte att stödet för yrkesintroduktionsanställ- ningar, som bygger på partsöverenskommelser, ska kunna ges till arbetsgivare som saknar kollektivavtal om yrkesintroduktion.

Yrkesintroduktionsanställningar bygger på en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter om anställningsvillkor för att säkra kompetens- försörjningen inom branschen. Om anställningsformen utvidgas till att omfatta icke kollektivavtalsanslutna frångås detta system.

Anställningsformen har redan ett komplext upplägg i och med branschernas olika avtal. Med utredarens förslag till ny definition riskerar den att bli ännu svårare att kommunicera, förstå och administrera. Det finns därmed en risk att anställningsformen blir än mer svårhanterlig både för arbetsgivare och arbetsförmedlare, samtidigt som antalet kontrollmekanismer utökas.

Efter det att denna översyn initierades har det tillkommit förslag på nya anställningsformer som introduktionsanställningar och etablerings- anställningar. Frågan är därför om behovet finns att utvidga YA till att omfatta nya målgrupper utan kollektivavtal om YA kvarstår när andra anställningsformer eventuell tillkommer.

Slutligen vill YA-delegationen framhålla att det finns en styrka i att en partsammansatt delegation har stort inflytande över, samt tar ansvar för, det arbete som genomförs genom YA-sekretariatet. Parterna har investerat mycket i ett systemtänk och stödstrukturer som riskerar att undermineras om stödet allmängiltigförklaras. Om YA- sekretariatet ombildas till en självständig kommitté, och delegationen till en

152

SOU 2018:81

Bilaga 5

referensgrupp, finns det en risk att det skapas en struktur som minskar parternas inflytande över den process som rör parternas egna avtal.

Avsnitt 5.1.1 Definitionen av yrkesintroduktionsanställning

YA-delegationen tillstyrker förslag 5.1.1 a

YA-delegationen avstyrker förslag 5.1.1 b

Almega, Teknikföretagen och TMF reserverar sig mot ställningstagandet i 5.1.1.b.

YA-delegationen anser inte att stödet för yrkesintroduktionsan- ställningar, som bygger på partsöverenskommelser, ska kunna ges till arbetsgivare som saknar kollektivavtal om yrkesintroduktion.

Samtliga organisationer i YA-delegationen har tecknat avtal om yrkes- introduktionsanställningar och är därför inte rätt instans för att yttra sig kring tänkta villkor och regelverk för de branscher som av olika anled- ningar valt att inte teckna yrkesintroduktionsavtal. Om regeringen be- slutar att öppna upp stödet för branscher utan avtal om yrkesintroduk- tion anser YA-delegationen att detta bör regleras i en separat förordning.

Yrkesintroduktionsavtalen borgar för att det lärande som sker, går i linje med branschens krav för anställningsbarhet. Flera parter har tagit fram kompetensprofiler och valideringsmodeller som kan användas bland annat för att kartlägga, lägga upp en lärandeplan och validera lärande- resultatet. YA-delegationen ser en risk med att arbetsgivare som har valt att ställa sig utanför branschens avtal därmed inte heller kommer lära ut enligt branschens riktlinjer.

Yrkesintroduktionsanställningar bygger på en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter om anställningsvillkor för att säkra kompetens- försörjningen inom branschen. Om anställningsformen utvidgas till att omfatta icke kollektivavtalsanslutna frångås detta system.

Anställningsformen har redan ett komplext upplägg i och med bransch- ernas olika avtal. Med utredarens förslag till ny definition riskerar den att bli ännu svårare att kommunicera, förstå och administrera. Det finns där- med en risk att anställningsformen blir än mer svårhanterlig både för arbetsgivare och arbetsförmedlare, samtidigt som antalet kontrollmeka- nismer utökas.

153

Bilaga 5

SOU 2018:81

Avsnitt 5.1.2 Lönefrågan

YA-delegationen avstår från att svara.

YA-delegationens primäruppdrag handlar om lärande och delegationen väljer därför att inte yttra sig i denna fråga.

Avsnitt 5.1.3 Utbildningsplanen 9 a §

YA-delegationen avstyrker förslaget.

YA-delegationen instämmer med utredaren i att handledarens kompe- tens är avgörande för att det arbetsplatsförlagda lärandet ska bli kvalita- tivt och till nytta för verksamheten. Delegationen anser dock att det i nuläget inte är möjligt att kräva att handledare ska ha genomgått hand- ledarutbildning. Delegationen förordar därför att kravet omformuleras till en rekommendation. Om så blir fallet vill YA-delegationen i första hand rekommendera branschernas egna handledarutbildningar samt YA- delegationens handledarutbildning.

De flesta arbetsgivare är vana vid att introducera och lära upp nya medarbetare. Yrkesintroduktionsanställningar kräver att arbetsgivaren upprättar en individuell lärandeplan och tillsätter en ansvarig handledare. Detta är fortfarande nytt och kan fortfarande upplevas som svårt. YA- delegationen anser därför inte att tiden är mogen än att införa ett krav på att handledaren måste ha genomgått en handledarutbildning för att få ekonomiskt stöd, men ser gärna en rekommendation.

För arbetsgivaren är det viktigt med snabba rekryteringsprocesser. Ett krav på genomgången handledarutbildning skulle förlänga och försvåra rekryteringsprocessen.

Stora arbetsgivare klarar ofta av att leva upp till kravet med utbildade handledare men för små arbetsgivare är situationen en annan. I en undersökning som YA-sekretariatet gjort framkom det dessutom att många YA-anställda har fler än en handledare under sin YA-anställning. Det komplicerar det föreslagna kravet ytterligare.

YA-delegationen ser även en risk med att införa ytterligare kontroll- funktioner till en anställningsform som redan är komplex.

154

SOU 2018:81

Bilaga 5

Avsnitt 5.1.4 Tillsyn och uppföljning

YA-delegationen avstyrker förslaget

YA-delegationen anser att det är värdefullt med kontroll så att anställ- ningsformens villkor följs. Hos arbetsgivare med kollektivavtal om YA eller hängavtal står facket som garant för att individen får det överens- komna lärande på arbetsplatsen.

Avsnitt 5.2.1 Begreppet utbildning

YA-delegationen tillstyrker förslaget med ett förbehåll.

YA-delegationen anser att det är positivt att begreppet utbildning ersätts med begreppet lärande, då begreppet utbildning ofta förknippas med formell utbildning. Formell utbildning kan visserligen ske inom ramen för YA-anställningar men de flesta arbetsgivare lär upp den YA-anställde genom handledning på arbetsplatsen. YA-delegationen anser därför att förordningen bör förtydliga vikten av lärande på arbetsplatsen. Till exempel genom att ändra skrivningen i förordningen till ”……anställningar som innehåller en andel med lärande eller lärande

genom handledning.”

Avsnitt 5.2.2 Karenstiden mellan anställningar med stöd för yrkesintroduktionsanställning

YA-delegationen tillstyrker förslaget med ett förbehåll.

YA-delegationen föreslår att även den YA-anställde får möjlighet att byta arbetsgivare under sin anställningsperiod om det finns skäl till detta. För YA-anställda i branscher där en lärlingsperiod är obligatorisk kan detta bli avgörande för att kunna få ut sitt yrkesbevis inom rimlig tid.

Avsnitt 5.2.3 Lärandet inom ramen för stöd för yrkesintroduktionsanställning

YA-delegationen tillstyrker förslaget med ett förbehåll.

YA-delegationen anser att det är positivt att arbetsgivare som behöver använda sig av extern utbildning får möjlighet att göra det för hela lärandeperioden utan en begräsning i omfattning. Detta är något som YA-delegationen efterlyst i tidigare årsrapporter.

Detta öppnar upp möjligheten för nyanlända att kombinera språk (sfi) med lönearbete. Det skulle förstärka målgruppens möjligheter till

155

Bilaga 5

SOU 2018:81

etablering på arbetsmarknaden, till exempel för de som har en yrkes- utbildning via Komvux, utbildning eller yrkeskunnande från hemlandet.

YA-delegationen ser dock att det finns en risk med förslaget att den an- ställde måste ha antagits till utbildningen innan lärandeplanen upprättas. Detta riskerar att fördröja och kanske förhindra YA-anställningen.

Om behov uppstår bör en lärandeplan kunna förändras under anställningsperioden.

Avsnitt 5.3.1 YA-delegationen

a) Flytta ansvaret för delegationen och statsbidraget

YA-delegationen tillstyrker förslaget men vill framhålla att detta inte får medföra att yrkesintroduktionsanställningar kommer att blandas ihop med arbetsmarknadsåtgärder. Anställningsformen är en kompetensför- sörjningsåtgärd.

YA-delegationens arbete har i hög grad påverkats av beslut som fattats av Arbetsmarknadsdepartementet rörande förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

Information mellan YA-delegationen och Arbetsmarknadsdepartementet torde underlättas om ansvaret för YA-delegationen överförs till Arbets- marknadsdepartementet.

YA-delegationen kommer även fortsatt att ha behov av samverkan med myndigheter och utredningar som sorterar under Utbildningsdeparte- mentet.

b)Förändrad sammansättning av delegationen

YA-delegationen avstyrker förslaget.

YA-delegationen vill framhålla att det finns en styrka i att en partsam- mansatt delegation har stort inflytande över, samt tar ansvar för, det arbete som genomförs genom YA-sekretariatet. Om YA- sekretariatet ombildas till en självständig kommitté, och delegationen till en referens- grupp, finns det en risk att det skapas en struktur som minskar parternas inflytande över den process som rör parternas egna avtal.

Att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet och stödet därtill är ett viktigt arbete som fortfarande pågår både inom de egna organisationerna och gemensamt genom delegationen. Parterna står för kännedom om

156

SOU 2018:81

Bilaga 5

behoven inom branschen på både lokal och regional nivå. Om delega- tionen ombildas till en referensgrupp finns det en risk att parternas engagemang sjunker.

C. Främjandemedel och statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och för yrkesutbildning

YA-delegationen tillstyrker förslagen att återinföra främjandemedel för stöd för yrkesintroduktionsanställningar och att statsbidraget för utveckling av stödstrukturer förlängs.

YA-delegationen avstyrker förslaget att flytta ansvaret för prövning, utbetalning och uppföljning av främjandemedel och statsbidrag till YA- delegationen.

YA-delegationen har i de senaste årsredovisningarna framhållit att främjandemedel bör återinföras. Dels för att det har tillkommit nya målgrupper så som nyanlända och långtidsarbetslösa och dels för att nya branscher har tecknat avtal eller står i begrepp att teckna avtal.

Statsbidraget har fyllt en viktig funktion genom att vara ett incitament som gjort det möjligt för branscherna att komma igång med systemut- veckling. Som exempel kan nämnas det arbetskrävande arbetet med att ta fram kompetensprofiler och valideringsmodeller. Mycket arbete kvarstår dock inom detta område. YA-delegationen ser att validering fyller en viktig funktion i samband med arbetsplatslärande och yrkesintroduktionsanställningar. YA-delegationen instämmer i att statsbidraget för utveckling av stödstrukturer bör förlängas.

Om regeringen ändå väljer att flytta ansvaret för prövning, utbetalning och uppföljning av främjandemedel och statsbidrag till YA-delegationen, måste regelverket vara transparant och rättssäkert utan risk för jäv.

d)Förlängning av delegationens uppdrag

YA-delegationen tillstyrker förslaget.

Branscherna och de enskilda arbetsgivarna kan i dagsläget inte förlita sig på det formella utbildningsväsendets möjlighet att utbilda tillräckligt för arbetsmarknadens behov. Yrkesintroduktionsanställningar är ett av många verktyg för att råda brist på arbetsmarknadens behov av kompe- tens. Arbetet är fortfarande i sin linda och branscherna och enskilda arbetsgivare behöver ta ett större ansvar för att lära upp nya medarbetare och behöver fortsatt stöd i detta.

157

Bilaga 5

SOU 2018:81

YA-delegationen ser att yrkesintroduktionsanställningar är ett nytt sätt att förhålla sig till kompetensförsörjning på den svenska arbetsmark- naden. Det tar därför tid att utveckla och att hitta rätt former för att nå ut med information om anställningsformen

YA-delegationen arbetar för att synliggöra hur anställningsformen kan användas på olika sätt. Ungdomar eller arbetslösa behöver byta inrikt- ning, nyanlända behöver etableras på arbetsmarknaden och i dessa sam- manhang kan yrkesintroduktionsanställningar vara en viktig pusselbit.

Efter det att YA-delegationen bildades och direktivet togs fram har stödet öppnats upp för nya målgrupper. Det senaste året har nya avtal tillkommit och YA-sekretariatet känner till att diskussioner om att teckna avtal pågår i nya branscher.

Arbetsplatslärande och validering är fortfarande under utveckling och behöver fortsatt en central instans som kan bistå med stöd och underlätta branschöverskridande kunskapsöverföring.

e) Förtydligande av delegationens uppdrag

YA-delegationen tillstyrker förslaget med ett förbehåll.

YA-delegationen vill framhålla vikten av att översynen av direktivet görs i samverkan med arbetsmarknadens parter.

Avsnitt 5.3.2 Uppdrag

Uppdrag till YA-delegationen om att nå arbetssökande

YA-delegationen avstyrker förslaget.

Villkoren för att anställa på yrkesintroduktionsavtal ser olika ut för olika branscher. Det är svårt att kommunicera anställningsformen generellt till ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa på ett lättförståeligt och rättvisande sätt.

YA-delegationen anser att Arbetsförmedlingen, tillsammans med branscherna, bör arbeta mer aktivt med anställningsformen i sitt matchningsarbete. YA-anställningar bör beaktas tidigt när kedjor av validering, utbildning och andra åtgärder, så som till exempel snabbspår, planeras för en individs etablering på arbetsmarknaden.

158

SOU 2018:81

Bilaga 5

Delegationen vill även framhålla att begreppet arbetssökande kan vara missvisande, då arbetslöshet inte är ett krav för att anställas på yrkesintroduktionsavtal.

Uppdrag om jämställdhet

YA-delegationen tillstyrker förslaget.

Utbildningsplaner

YA-delegationen tillstyrker förslaget med ett förbehåll.

Förbehållet är att delegationen inte omvandlas till en självständig kommitté.

Förslaget förutsätter att problemet med Arbetsförmedlingens sekretess gentemot YA-delegationen löses.

Avsnitt 5.4 Frågor i uppdragsbeskrivningen som Översynen övervägt men där inga förslag lämnas

5.4.2Informationsutbytet

Sedan starten 2014 har YA-delegationen begärt att få ta del av kontaktuppgifter till de arbetsgivare som beviljas ekonomiskt stöd för yrkesintroduktionsanställning. Detta för att kunna uppfylla kraven i delegationens direktiv.

Arbetsförmedlingen har det senaste året infört möjlighet för arbetsgivare att lämna medgivande till att häva sekretessen men rutinen fungerar långt ifrån tillfredställande.

YA-delegationen hade gärna sett ett förslag i remissen om hur sekretessen skulle kunna hanteras. Särskilt då flera av översynens förslag bygger på att denna problematik har fått en lösning.

5.5 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar framgent

Avsnitt 5.5.2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar i snabbspåren

YA-delegationen instämmer i att stödet för yrkesintroduktionsan- ställningar skulle kunna användas mer strategiskt i snabbspåren.

159

Bilaga 5

SOU 2018:81

Avsnitt 5.5.3 Regional kompetensförsörjningsfunktion

YA-delegationen instämmer i att man i framtiden bör överväga om en regional struktur kan överta hela eller delar av Arbetsförmedlingens och YA-delegationens ansvar för stödet för yrkesintroduktionsanställningar. Detta bygger dock på att vissa regionala förutsättningar är uppfyllda.

160

Centrala kollektivavtal rörande yrkesintroduktionsanställningar, krav för ekonomiskt stöd

2018-10-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bransch

 

 

Avtalsparter

Kan anställas med

 

Förkunskap

 

Längd

 

Lokalt

 

 

 

 

 

 

stöd

 

Enligt förordning =

 

Enligt

 

avtal

 

 

 

 

 

 

 

Sakna relevant yrkeserfarenhet

 

förordning=

 

 

 

 

 

 

 

Enligt förordning =

 

eller

 

6–12 mån

 

krävs

 

 

 

 

 

 

Ungdomar (15–24 år),

 

arbetslös***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nyanlända**, långtidsarbetslösa*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buss

 

 

Sveriges Bussföretag (Transportföretagen)

Enligt förordning

 

Enligt förordning

Enligt

Ja

 

(Transportföretagen)

 

 

& Kommunal (för bussförare och mekaniker)

 

förordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt

 

 

 

 

Bygg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrkesintroduktions-

 

 

BI (Sveriges Byggindustrier) & Byggnads

Enligt förordning

 

Enligt förordning

förordning

-

 

 

anställning

 

 

Installatörsföretagen (f.d. EIO) & SEF

 

El- och energiprogrammet,

Enligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

 

 

Ungdomar (15 – 24 år)

förordning

-

 

 

 

 

(Svenska elektrikerförbundet)

ej fullgjort 1 600 timmar

 

 

 

 

 

 

Enligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

 

 

Installatörsföretagen (f.d. EIO) & SEF

 

ETG-konceptet

 

 

 

 

 

 

Ungdomar (15 – 24 år)

förordning

-

 

 

ETG-konceptet

 

 

(Svenska elektrikerförbundet)

(Elteknikbranschens gymnasieskolor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraftverksavtalet

 

 

Energiföretagens Arbetsgivareförening

Enligt förordning

 

Enligt förordning

Enligt

överenskom-

 

 

 

 

melse med

 

 

 

(EFA) & SEF (Svenska elektrikerförbundet)

 

förordning

 

 

 

 

 

 

 

 

region/avdel-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ning krävs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt

Ja (Kommu-

 

Energi

 

 

Sobona (KFS) & Kommunal

Enligt förordning

 

Enligt förordning

förordning

 

nals avdel-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ningsnivå och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ombudsman)

 

 

 

 

Sobona (KFS) & SEKO (Service- och

Ungdomar (19 – 24 år), nyanlända**,

 

 

 

Enligt

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi

 

 

Enligt förordning

förordning

 

 

 

 

 

 

kommunikationsfacket)

långtidsarbetslösa*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprenadmaskin-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskinentreprenörerna & Byggnads

Enligt förordning

 

Enligt förordning

förordning

 

 

 

 

avtalet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

rörande kollektivavtal centrala över Översikt yrkesintroduktionsanställningar

2018:81 SOU

6 Bilaga

162

6 Bilaga

Centrala kollektivavtal rörande yrkesintroduktionsanställningar, krav för ekonomiskt stöd

2018-10-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bransch

 

 

Avtalsparter

Kan anställas med

 

Förkunskap

 

 

Längd

 

Lokalt

 

 

 

 

 

 

 

stöd

 

Enligt förordning =

 

 

Enligt

 

avtal

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakna relevant yrkeserfarenhet

 

 

förordning=

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt förordning =

 

eller

 

 

6–12 mån

 

krävs

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomar (15–24 år),

 

arbetslös***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nyanlända**, långtidsarbetslösa*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almega Fastighetsarbetsgivarna &

 

 

 

 

Enligt

Ja

 

 

Fastighet

 

 

Enligt förordning

 

Enligt förordning

förordning

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsanställdas förbund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighet

 

 

Fastigo & Fastighetsanställdas förbund

Enligt förordning

 

Enligt förordning

förordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighet

 

 

Fastigo & Kommunal

Enligt förordning

Enligt förordning

 

förordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighet

 

 

KFO & Fastighetsanställdas förbund

Enligt förordning

 

Enligt förordning

Enligt

Ja

 

 

 

 

 

förordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handel

 

 

Svensk Handel & Handelsanställdas

Ungdomar (15 – 24 år), ej hängavtal

 

Slutförd utbildning på gymnasial nivå

 

12 mån

 

Muntligt

 

 

Detaljhandel

 

 

förbund

 

 

 

samråd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handel

 

 

KFO & Handelsanställdas förbund

Ungdomar (15 – 24 år), ej hängavtal

 

Slutförd utbildning på gymnasial nivå

 

12 mån

 

Muntligt

 

 

Detaljhandel

 

 

(butiksavtalet)

 

 

 

samråd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handel

 

 

KFO & Handelsanställdas förbund

Ungdomar (15 – 24 år), ej hängavtal

 

Slutförd utbildning på gymnasial nivå

 

12 mån

 

Muntligt

 

 

Detaljhandel

 

 

(stormarknadsavtalet)

 

 

 

samråd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri/BÄF

 

 

Byggnadsämnesförbundet & IF Metall

Enligt förordning

 

Enligt förordning

Enligt

Ja

 

 

Byggnadsämnesindustrin

 

 

 

SOU

 

 

 

 

förordning

 

och Buteljglasindustrin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri/Grafisk

 

 

Grafiska företagen & GS-facket

Enligt förordning

 

Enligt förordning

Enligt

Ja

2018:81

 

 

 

 

 

 

Förpackningsavtalet

 

 

(förpackningsavtalet)

 

förordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrala kollektivavtal rörande yrkesintroduktionsanställningar, krav för ekonomiskt stöd

2018-10-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bransch

 

Avtalsparter

 

Kan anställas med

 

 

Förkunskap

 

Längd

 

Lokalt

 

 

 

 

 

 

stöd

 

 

Enligt förordning =

 

Enligt

 

avtal

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakna relevant yrkeserfarenhet

 

förordning=

 

 

 

 

 

 

 

Enligt förordning =

 

 

eller

 

6–12 mån

 

krävs

 

 

 

 

 

 

Ungdomar (15–24 år),

 

 

arbetslös***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nyanlända**, långtidsarbetslösa*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri/Grafisk

 

Grafiska företagen &

Enligt förordning

 

Enligt förordning

Enligt

Ja

 

Infomediaavtalet

 

GS-facket (infomediaavtalet)

 

förordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri/Gruv

 

Gruvornas Arbetsgivareförbund & IF Metall

Enligt förordning

 

Enligt förordning

Enligt

Ja

 

 

 

förordning

 

 

 

IKEM & IF Metall (Gemensamma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri/IKEM

 

metallavtalet, I-avtalet; Stenindustrin resp

 

 

 

 

 

 

Enligt

 

 

 

 

 

Allokemi, Nordic Sugar, Glasindustrin, Kemiska

Enligt förordning

 

Enligt förordning

Ja

 

 

 

förordning

 

 

 

fabriker, Återvinningsföretag, Tvättindustrin och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeraffinaderier)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutförd utbildning på gymnasial nivå

 

 

 

 

 

Industri/Livsmedels-

 

Livsmedelsföretagen &

 

 

 

 

Enligt

Ja

 

 

Ungdomar (15 – 24 år)

 

från Teknikcollege eller motsvarande

 

avtalet

 

Livsmedelsarbetarförbundet

 

förordning

 

 

 

 

 

 

industriell utbildning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri/Stål- och

 

Stål och Metall Arbetsgivareförbundet & IF

Enligt förordning

 

Enligt förordning

Enligt

Ja

 

metallindustrin

 

Metall

 

förordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri/Svetsmeka-

 

SVEMEK & IF Metall

Enligt förordning

Enligt förordning

Enligt

Ja

 

niska industrin

 

förordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri/Sågverk

 

Föreningen Sveriges Skogsindustrier & GS

Ungdomar (15 – 24 år)

 

Enligt förordning

Enligt

Ja

 

 

 

förordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri/Teknikavtalet

 

Teknikarbetsgivarna &

Enligt förordning

 

Enligt förordning

Enligt

Ja

 

 

 

IF Metall

 

 

 

 

 

 

förordning

 

 

 

 

Industri/Teko

 

TEKO (Sveriges textil- och modeföretag) &

Enligt förordning

 

Enligt förordning

Enligt

Ja

 

 

IF Metall

 

förordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163

2018:81 SOU

6 Bilaga

164

6 Bilaga

Centrala kollektivavtal rörande yrkesintroduktionsanställningar, krav för ekonomiskt stöd

2018-10-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bransch

 

 

Avtalsparter

 

Kan anställas med

 

 

Förkunskap

 

Längd

 

Lokalt

 

 

 

 

 

 

 

 

stöd

 

 

Enligt förordning =

 

Enligt

 

avtal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakna relevant yrkeserfarenhet

 

förordning=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt förordning =

 

 

eller

 

6–12 mån

 

krävs

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomar (15–24 år),

 

 

arbetslös***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nyanlända**, långtidsarbetslösa*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri/Trä- och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt

 

 

 

 

 

möbel

 

 

TMF (Trä- och möbelföretagen) & GS

 

Enligt förordning

 

Enligt förordning

Ja

 

 

 

 

 

 

förordning

 

 

Stoppmöbel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri/Trä- och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt

 

 

 

 

 

möbel

 

 

TMF (Trä- och möbelföretagen) & GS

 

Enligt förordning

 

Enligt förordning

Ja

 

 

 

 

 

 

förordning

 

 

Träindustri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomar (16 – 24 år), nyanlända**,

För personer som saknar

Enligt

 

 

 

 

 

Järnvägsinfrastruktur

 

 

Almega Tjänsteförbunden & Seko

 

järnvägsteknisk bakgrund eller

Ja

 

 

 

 

 

långtidsarbetslösa*

förordning

 

 

Kommunal

 

 

 

 

utbildning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verksamhet BAL T

 

 

SKL (Sveriges kommuner och landsting),

 

Enligt förordning förutom endast

Enligt förordning

Enligt

Ja

 

 

(vård- och omsorg samt barn-

 

 

Sobona (Pacta) & Kommunal

 

arbetslösa personer

förordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och fritidsverksamhet)

 

 

SKL, Sobona (Pacta) & OFRs

 

Enligt förordningen men arbetslösa

Arbetslösa eller personer med

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunal

 

 

 

eller personer med universitet- eller

universitet- eller högskoleutbildning

 

 

 

 

 

 

 

 

förbundsområde Allmän kommunal

 

Enligt

 

 

 

 

 

verksamhet

 

 

verksamhet (Akademikerförbundet SSR,

 

högskoleutbildning eller motsvarande

eller motsvarande från ett svenskt eller

Ja

 

 

 

 

 

från ett svenskt eller utländskt

utländskt lärosäte som inte har fått

förordning

 

 

Akademiker BAL T

 

 

Ledarna, Teaterförbundet, Vision) samt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lärosäte som inte har fått möjlighet att

möjlighet att arbeta inom sin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AkademikerAlliansen (16 SACO förbund)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arbeta inom sin profession.

profession.

 

 

 

 

 

 

Kommunal

 

 

SKL (Sveriges kommuner och landsting),

 

Enligt förordning

Fullföljt vård- och omsorgsutbildning

Enligt

Ja

 

 

verksamhet BUI T

 

 

Sobona (Pacta) & Kommunal

 

men saknar relevant yrkeserfarenhet

förordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt

Ja (Kommunals

SOU

 

verksamhet

 

 

Sobona (KFS) & Kommunal

 

Ungdomar (16 – 24 år)

 

Enligt förordning

 

 

 

 

 

 

avdelningsnivå

 

 

KFS Branschavtal Vård

 

 

 

 

förordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och ombudsman)

 

 

och Omsorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018:81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrala kollektivavtal rörande yrkesintroduktionsanställningar, krav för ekonomiskt stöd

2018-10-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bransch

 

Avtalsparter

 

Kan anställas med

 

 

Förkunskap

 

 

Längd

 

Lokalt

 

 

 

 

 

 

 

stöd

 

 

Enligt förordning =

 

 

Enligt

 

avtal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakna relevant yrkeserfarenhet

 

 

förordning=

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt förordning =

 

 

eller

 

 

6–12 mån

 

krävs

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomar (15–24 år),

 

 

arbetslös***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nyanlända**, långtidsarbetslösa*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskinföraravtalet

 

Maskinentreprenörerna & Seko

 

Enligt förordning

 

Enligt förordning

 

Enligt

-

 

 

 

 

 

 

 

förordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenkonst

 

Svensk scenkonst & Teaterförbundet

Ungdomar (15 – 24 år)

 

Enligt förordning

 

Enligt

 

Ja

 

 

 

 

 

förordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviceentreprenad-

 

Almega Tjänsteförbunden &

 

Ungdomar (18 – 24 år)

 

Enligt förordning

 

6 mån

 

Ja

 

 

företag

 

Fastighetsanställdas förbund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialservice-

 

Almega Tjänsteförbunden, specialservice

 

Ungdomar (18 – 24 år)

 

Enligt förordning

 

6 mån

 

Ja

 

 

företag

 

& Fastighetsanställdas förbund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsbruk

 

Skogs- & Lantarbetsgivarförbundet SLA &

 

Ungdomar (15 – 24 år)

 

Enligt förordning

 

Enligt

 

Ja

 

 

 

GS-facket

 

 

 

förordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trädgårdsanläggning

 

Skogs- & Lantarbetsgivarförbundet SLA &

 

Ungdomar (15 – 24 år)

 

Enligt förordning

 

Enligt

 

Ja (ombuds-

 

 

 

 

 

 

 

man från

 

 

 

 

Kommunal

 

 

 

 

 

 

 

förordning

 

Kommunal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagslärling: enligt förordning.

 

 

 

 

 

 

 

VVS

 

 

 

 

 

 

Anställda Under Utbildning (AUU):

 

Enligt

 

 

 

 

 

Företagslärling resp.

 

Installatörsföretagen & Byggnads

 

Enligt förordning

 

Slutfört VVS- och fastighetsprogrammet på

 

-

 

 

 

 

 

 

 

förordning

 

 

 

Anställda under utbildning

 

 

 

 

 

 

gymnasial nivå eller vuxenutbildning till VVS-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

montör, industrirörmontör, VVS-isolerare och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

isoleringsplåtslagare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVS

 

Installatörsföretagen & Byggnads

 

Enligt förordning

Enligt förordning

 

Enligt

-

 

 

 

Kyla och sprinkler

 

 

 

förordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018:81 SOU

6 Bilaga

166

6 Bilaga

Centrala kollektivavtal rörande yrkesintroduktionsanställningar, krav för ekonomiskt stöd

2018-10-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bransch

 

 

Avtalsparter

 

Kan anställas med

 

 

Förkunskap

 

 

Längd

 

Lokalt

 

 

 

 

 

 

 

stöd

 

 

Enligt förordning =

 

 

Enligt

 

avtal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakna relevant yrkeserfarenhet

 

 

förordning=

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt förordning =

 

 

eller

 

 

6–12 mån

 

krävs

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomar (15–24 år),

 

 

arbetslös***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nyanlända**, långtidsarbetslösa*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatten- och avlopp

 

 

Sobona (KFS) & Kommunal

 

Enligt förordning

 

Enligt förordning

 

Enligt

Ja (Kommunals

 

KFS Branschavtal VA

 

 

 

 

 

förordning

 

avdelningsnivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och ombudsman)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väg- och Banavtalet

 

 

Sveriges Byggindustrier & Seko

 

Enligt förordning

 

Enligt förordning

 

Enligt

-

 

 

 

 

 

 

 

förordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fyllt 25 år och under en ramtid om 15 månader varit arbetslös på heltid i 12 månader varav de senaste 6 månaderna sammanhängande.

**Fyllt 25 år och (a) har en etableringsplan enligt lagen eller (b) under de senaste 12 månaderna har avslutat sin etableringsplan eller

(c) inom de senaste 36 månaderna har beviljats uppehållstillstånd eller uppehållskort och är familjemedlem till en EES-medborgare.

***Arbetslös och inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i sammanlagt 90 kalenderdagar under en ramtid om 4 månader räknat från dagen före beslutstillfället.

2018:81 SOU

SOU 2018:81

Bilaga 7

Yrkesintroduktionsanställningar

– en studie

YA-sekretariatet

26 februari 2018

167

Bilaga 7

SOU 2018:81

Sammanfattning

YA-sekretariatet har, på uppdrag av YA-delegationen, genomfört en enkät- undersökning bland 42 arbetsgivare som har anställt på yrkesintroduktionsavtal från juni 2017 till oktober 2017. Syftet med studien är att YA-delegationen ska få större vetskap om hur anställningsformen, arbetsplatslärandet samt informationen om yrkesintroduktionsanställningar fungerar idag.

En förstudie publicerades 20 oktober 2017. Ett flertal observationer som gjordes i förstudien bekräftas i denna studie. Arbetsgivare är övervägande positiva och kan tänka sig att använda anställningsformen igen. De yrkesintroduktions- anställda blir i stor utsträckning erbjudna fortsatt anställning.

Arbetsgivarna tycks främst behöva rekrytera på grund av ökad arbetsbelastning. Arbetsgivare som använder yrkesintroduktionsanställning för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen är främst verksamma på mindre arbetsplatser. Att anställningsformen innehåller en lärandedel tycks vara den vanligaste orsaken att anställa på just yrkesintroduktionsavtal.

Det är relativt vanligt att den yrkesintroduktionsanställda har fler handledare under YA-perioden. Långt ifrån alla handledare har genomgått en handledarutbildning. Dock har handledarna ofta erfarenhet av att handleda på arbetsplatsen.

Parternas informationsarbete gentemot arbetsgivarna är centralt för att dessa ska känna till anställningsformen. Arbetsförmedlingen är också en viktig informationskälla för arbetsgivarna. Det är av stor vikt att arbetsförmedlare känner till anställningsformen.

YA-delegationens webb finns information för arbetsgivare som vill anställa, en handledarutbildning för arbetsplatslärande samt information om yrkesintroduktionsanställning för arbetsförmedlare. Stödmaterialet skulle kunna underlätta för fler arbetsgivare, handledare och arbetsförmedlare om webbplatsen blev mer välkänd.

168

SOU 2018:81

Bilaga 7

Inledning

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar, hädanefter kallad YA-delegationen, ska enligt regeringens direktiv1 samla och sprida information om hur ett väl strukturerat och relevant lärande kan utformas samt följa och analysera hur förutsättningarna för lärande inom ramen för yrkesintroduktionsanställningarna utvecklas. YA-delegationen har även fått ett muntligt uppdrag av ansvarigt statsråd att sprida information om och främja anställningsformen.

I enlighet med YA-delegationens uppdrag genomförde YA-sekretariatet en förstudie baserad på intervjuer med 30 arbetsgivare som publicerades 20 oktober 2017. Syftet med förstudien var att YA-delegationen skulle få större vetskap om hur anställningsformen, arbetsplats- lärandet samt informationen om yrkesintroduktionsanställningar fungerar idag.

Sedan oktober 2017 har YA-delegationen fått tillgång till kontaktuppgifter till fler arbetsgivare och därför togs beslutet att genomföra denna studie. Detta för att se om tendenserna i förstudien kan styrkas eller om nya aspekter skulle framkomma.

Denna studie är en enkätundersökning baserad på svar från 42 arbetsgivare. Resultatet är inte generaliserbart, givet ett lågt antal respondenter, men studien kan indikera vilka positiva och negativa aspekter arbetsgivare ser med anställningsformen samt om och hur arbetsplatslärandet kan utvecklas. Studien kan även fungera som ett underlag för YA- delegationens kommunikation om yrkesintroduktionsanställningar med Regeringen, arbetsmarknadens parter, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare samt andra relevanta aktörer.

Disposition

Studien inleds med en kort bakgrund där relevanta resultat från YA-sekretariatets förstudie samt Statskontorets delrapporter presenteras. Därefter följer beskrivning av metod, datainsamling och operationalisering.2 Resultatet inleds med en beskrivning av materialet. Därefter följer resultat för respektive variabel under avsnitten Anställningsformen, Lärande samt Information. Avslutningsvis förs ett resonemang kring resultatet, delvis kopplat till YA- sekretariatets förstudie och Statskontorets delrapporter.

Bakgrund

YA-sekretariatet publicerade en förstudie den 20 oktober 2017. Förstudien bygget på intervjuer med 30 arbetsgivare. Frågeunderlaget bestod av öppna frågor som lämnade utrymme för fria svar. Dessa analyserades med diskursanalys.

1Direktiv U2014:51

2För utförlig beskrivning av operationaliseringen, se bilaga 2.

169

Bilaga 7

SOU 2018:81

Statskontoret fick i februari 2014 i uppdrag av Regeringen att utvärdera yrkesintroduktions- anställningar. Detta gjordes i två delrapporter samt en slutrapport.

Nedan presenteras relevanta slutsatser som dras i YA-sekretariatets förstudie samt i Stats- kontorets delrapporter.

Anställningen

I förstudien studeras bland annat varför arbetsgivare behövde rekrytera, varför de valde yrkesintroduktionsanställning samt positiva och negativa aspekter med anställningsformen. Det konstateras att arbetsgivarna främst behövde rekrytera på grund av ökad arbetsbelastning samt personalavgångar (YA-sekretariatet 2017, s. 8). Anledningar till behov av att rekrytera tycks inte vara kopplade till specifika branscher (ibid., s. 9). Svar som indikerade ett långsiktigt tänk kring kompetensförsörjning återfanns främst hos arbetsgivare som var verksamma på arbetsplatser med maximalt nio anställda (ibid., s. 10).

I förstudien observeras att de vanligaste anledningarna till att arbetsgivare valde att anställa på just yrkesintroduktionsavtal var att det är en vana inom branschen samt att anställningsformen är ett sätt att lära upp nya medarbetare (YA-sekretariatet, s. 10). I Statskontorets delrapport från 2015 konstateras att de tre vanligaste skälen till att arbetsgivare valde att anställa på yrkesintroduktionsavtal var ”Det är ett sätt att ställa upp för samhället”, ”Lönekostnaden i yrkesintroduktion motsvarar bättre en nyanställd persons produktivitet, jämfört med andra anställningsformer” samt ”Vi behöver säkra vår framtida kompetensförsörjning” 3 (Statskontoret 2015, s. 49). Arbetsgivarna fick välja mellan fördefinierade svarsalternativ och flera svarsalternativ kunde uppges.

I YA-sekretariatets förstudie fick arbetsgivarna nämna några positiva och negativa aspekter med anställningsformen. Vanligt förekommande positiva aspekter var det ekonomiska stödet, möjligheten att anställa kvinnor inom mansdominerade branscher, möjligheten att lära känna en ny medarbetare samt att forma en medarbetare efter arbetsplatsens behov. De som nämnde negativa aspekter tog upp att anställningsformen är kortsiktigt resurskrävande, att det ekonomiska stödet är för lågt samt att Arbetsförmedlingens hantering är för långsam (YA- sekretariatet 2017, s. 13).

När respondenterna har fått lämna egna kommentarer nämner flertalet att yrkesintroduktions- anställningar är det enda sättet att lära någon det specifika yrket, att anställningsformen är en förutsättning för att små företag ska överleva och att det är ett bra sätt att hantera personalbrist.

3Andra alternativ var ”vi har svårt att hitta personer att anställa med rätt utbildning”, ”den anställde bidrar med arbetskraft”, ”upplärningen bidrar till att vi själva utvecklas”, ”annat skäl”, ”vet ej”.

170

SOU 2018:81

Bilaga 7

Lärande

I YA-sekretariatets förstudie konstateras att enbart fem av 30 respondenter anger att handledarna har genomgått en handledarutbildning. På två tredjedelar av arbetsplatserna finns minst två handledare för samma yrkesintroduktionsanställda. Ofta hänvisas val av handledare till att handledarna har tidigare erfarenhet av att handleda (YA-sekretariatet 2017, s. 14).

I Statskontorets andra delrapport har 33 handledare intervjuats. Två tredjedelar anger att de någon gång i yrkeslivet har genomgått en handledarutbildning. 28 handledare uppger att de har minst 11 års erfarenhet inom yrket. En majoritet anser att de har tillräckliga kunskaper inom yrkesområdet för att vara lämpliga som handledare. 27 av handledarna uppger att de har stor eller väldigt stor erfarenhet av att handleda ungdomar på arbetsplatsen (Statskontoret 2016, s. 48).

Vad gäller utmaningar och positiva erfarenheter av handledning syns ingen väsentlig skillnad mellan handledare som har respektive inte har handledarutbildning eller på handledare som delar på uppdraget gentemot ensamma handledare. Den mest återkommande utmaning som handledare ser är tidsbrist (YA-sekretariatet 2017, s. 16).

I Statskontorets delrapport anger 88 procent av de anställda att deras handledare har de kunskaper och den yrkeskompetens som krävs för att handleda nyanställda. Enbart sex procent uppger att handledaren inte är tillräckligt kompetent för uppdraget (Statskontoret 2016, s. 46– 47).

Information

I YA-sekretariatets förstudie konstateras att drygt 30 procent av arbetsgivarna fick information om anställningsformen från sin arbetsgivarorganisation. 30 procent fick information från Arbetsförmedlingen (YA-sekretariatet 2017, s. 17).

Vid Statskontorets undersökningar från 2015 konstateras att nära 40 procent av arbetsgivarna4 har fått information om anställningsformen från sin arbetsgivarorganisation. Drygt 30 procent fick information från Arbetsförmedlingen (Statskontoret 2015, s. 41).

I Statskontorets andra delrapport konstateras att enbart 10 procent av arbetsgivarna5 som har anställt på yrkesintroduktionsavtal känner till YA-delegationen (Statskontoret 2016, s.73).

4271 arbetsgivare medverkade i studien.

5375 arbetsgivare deltog i studien.

171

Bilaga 7

SOU 2018:81

Metod

Studien bygger på en enkätundersökning med syfte att ge YA-delegationen en djupare insikt i hur anställningsformen, arbetsplatslärandet samt informationen om yrkesintroduktions- anställningar fungerar idag. Urvalet är 155 arbetsgivare som har anställt på yrkesintroduktionsavtal från maj 2017 till oktober 2017. YA-sekretariatet får enbart kontaktuppgifter till arbetsgivare som frivilligt lämnar medgivande om detta. Urvalet består således av samtliga arbetsgivare som har lämnat medgivande. Totalt har 512 personer anställts på yrkesintroduktionsavtal under denna period. Statistiken över yrkesintroduktions- anställningar baseras på personer som anställs, inte arbetsgivare. Det går därmed inte att avgöra hur stor andel av arbetsgivarna som har valt att lämna medgivande.

Av de 155 arbetsgivare som har kontaktats har 42 valt att delta i studien vilket ger en svarsfrekvens på 27 procent. Givet den låga svarsfrekvensen samt urvalsmetoden kan resultatet inte antas vara gällande för samtliga arbetsgivare som anställer på yrkes- introduktionsavtal. Slutsatser som dras bör därför betraktas med försiktighet.

Enkäten som har skickats ut bygger på öppna frågor som har tagits fram av YA-sekretariatet.6 Detta för att möjliggöra fria svar från arbetsgivarna och på så sätt få en mer diversifierad bild av yrkesintroduktionsanställningar. I YA-sekretariatets förstudie planerades att genomföra telefonintervjuer med arbetsgivare. Det framkom dock att majoriteten hellre ville besvara frågorna skriftligt. Den främsta anledningen till att arbetsgivare inte deltog var tidsbrist. Utifrån dessa aspekter drogs slutsatsen att en enkätundersökning skulle kunna bidra till fler respondenter i denna omgång.

Datainsamling och material

Datainsamling har skett under perioden oktober 2017 till januari 2018. Insamlingen har skett i fyra omgångar med samma struktur.

Inledningsvis har arbetsgivare som lämnat medgivande fått ett mail från YA-sekretariatet med kort information om YA-delegationens arbete samt vilket stöd som YA-delegationen kan erbjuda, så som handledarutbildning. I mailet uppmuntrades arbetsgivarna att självmant ta kontakt med YA-sekretariatet. Detta gjordes för att inleda en kontakt och undersöka om arbetsgivare själva har ett intresse av att komma i kontakt med YA-sekretariatet. Ingen arbetsgivare har under perioden självmant kontaktat YA-sekretariatet.

En vecka efter välkomstmailet har arbetsgivarna kontaktats igen med en förfrågan om att besvara enkäten. 32 arbetsgivare återkopplade efter första mailet med enkätförfrågan. Två

6Se Bilaga 2.

172

SOU 2018:81

Bilaga 7

veckor efter att mailet med enkätförfrågan hade skickats ut skickades ett påminnelsemail. 13 arbetsgivare återkopplade efter påminnelsemailet. Ytterligare två veckor senare skickades ett nytt påminnelsemail. 15 arbetsgivare återkopplade efter det andra påminnelsemailet.

Totalt har 60 av 155 arbetsgivare valt att återkoppla. Av dessa har 20 tackat nej till att delta i enkätundersökningen. Materialet består således av 42 besvarade enkäter.

Operationalisering

Enkäterna bestod av frågor med utrymme för fria svar. En viss operationalisering har gjorts för att lättare få en överblick över materialet. Operationaliseringen är baserad på diskursanalys av arbetsgivarnas svar och har enbart varit möjlig när mönster har kunnat utläsas i svaren. Samtliga variabler är av kvalitativ icke-numerisk karaktär. För redogörelse för respektive variabel se Bilaga 2.

Resultat

Resultatet inleds med statistik över materialet. Därefter presenteras resultat för varje variabel. Materialet är, som tidigare nämnt, litet och resultatet kan inte antas vara gällande för samtliga som anställer på yrkesintroduktionsavtal. Avsnittet är indelat i tre delar; Anställningsformen, Lärande respektive Information. Avslutningsvis förs ett resonemang kring bortfall.

Materialet

För att kunna se tendenser inom branscher fick arbetsgivarna frågan om vilket kollektivavtal de har anställt på, se Tabell 1a. Det vanligast förekommande avtalet är det mellan Installatörsföretagen (EIO) och Svenska elektrikerförbundet (SEF) som 26 respondenter har uppgett. I dagsläget finns drygt 40 yrkesintroduktionsavtal. Få avtalsområden är representerade i studien.

Tabell 1a. I tabellen redovisas de avtal arbetsgivarna har anställt på. Relativ frekvens är avrundat till hela procent.

Avtal

Frekvens

Relativ frekvens (%)

 

 

 

EIO - SEF

26

62

 

 

 

VVS - Byggnads

5

12

 

 

 

Teknikföretagen - IF Metall

3

7

 

 

 

IKEM - IF Metall

1

2

 

 

 

IF Metall (hängavtal)

2

5

 

 

 

Grafiska förbundet - GS Facket

2

5

 

 

 

TMF - GS Facket

1

2

 

 

 

SKL - Kommunal (BUI)

2

5

 

 

 

173

Bilaga 7

SOU 2018:81

Respondenterna har fått svara på hur många anställda det finns på arbetsplatsen7, se Tabell 1b. Det kan konstateras att arbetsgivare som deltagit i studien främst arbetar på Större små arbetsplatser och Mindre små arbetsplatser.

Tabell 1b. I tabellen redovisas angiven storlek på arbetsplatsen. Relativ frekvens är avrundat till hela procent.

Arbetsplatsstorlek

Frekvens

Relativ frekvens (%)

 

 

 

Mindre små arbetsplatser

11

26

 

 

 

Större små arbetsplatser

22

52

 

 

 

Medelstora arbetsplatser

6

14

 

 

 

Stora arbetsplatser

3

7

 

 

 

Av samtliga 42 respondenter har 22 anställt på yrkesintroduktionsavtal tidigare. 20 av dessa är verksamma inom elbranschen. 16 arbetsgivare har anställt minst två personer på yrkesintroduktionsavtal. Den respondent som har anställt flest har 12 yrkesintroduktions- anställda.

Anställningsformen

Arbetsgivarna ombads besvara varför de behövde rekrytera ny personal.8 Gällande Rekrytering, se Tabell 2a, kan konstateras att nära hälften av respondenterna behövde rekrytera på grund av tillfälligt ökad arbetsbelastning. Arbetskraftsbrist och Kompetensbrist är de näst vanligaste anledningarna till rekryteringsbehov.

Tabell 2a. I tabellen redovisas anledningar till rekrytering. Svarsalternativen är inte ömsesidigt uteslutande. Relativ frekvens är avrundat till hela procent.

Rekrytering

Frekvens

Relativ frekvens (%)

 

 

 

Produktion

20

48

 

 

 

Arbetskraftsbrist

9

21

 

 

 

Kompetensbrist

8

19

 

 

 

Framtida behov

3

7

 

 

 

Få in yngre

5

12

 

 

 

Utifrån

1

2

 

 

 

Gällande Rekrytering uppdelat per avtal, se Tabell 2b, kan konstateras att samtliga anledningar förekommer i minst två avtalsområden. Undantaget är Utifrån, men detta har endast uppgetts av en respondent. Den vanligaste anledningen till rekryteringsbehov, Produktion, är relativt koncentrerad i elbranschen medan de näst vanligaste anledningarna Arbetskraftsbrist och Kompetensbrist förekommer i fem respektive sex avtalsområden. Detta

7Operationaliseringen utgår från Arbetsförmedlingens klassificering av företagsstorlek. Mindre små företag har maximalt nio anställda. Större små företag har 10–49 anställda. Mellanstora företag har 50 –249 anställda. Stora företag har minst 250 anställda.

8För utförlig beskrivning av hur svaren har operationaliserats, se bilaga 2.

174

SOU 2018:81

Bilaga 7

indikerar att personalavgångar respektive behov av personal med specifik kompetens tycks vara mer generella anledningar att rekrytera oavsett bransch.

Tabell 2b. I tabellen redovisas anledningar till rekrytering uppdelat på avtal. Svaren är inte ömsesidigt uteslutande.

Avtal (antal respondenter)

Rekrytering

Frekvens

EIO – SEF (26)

Produktion

14

 

Arbetskraftsbrist

5

 

Kompetensbrist

2

 

Framtida behov

2

 

Få in yngre

3

 

 

 

VVS – Byggnads (5)

Produktion

3

 

Arbetskraftsbrist

1

 

Kompetensbrist

1

 

Framtida behov

1

 

Få in yngre

1

 

 

 

Teknikföretagen - IF Metall (3)

Produktion

1

 

Arbetskraftsbrist

1

 

Få in yngre

1

 

 

 

IKEM - IF Metall (1)

Kompetensbrist

1

 

 

 

IF Metall (hängavtal) (2)

Produktion

1

 

Kompetensbrist

1

 

 

 

Grafiska förbundet - GS Facket (2)

Arbetskraftsbrist

1

 

Kompetensbrist

1

 

 

 

TMF - GS Facket (1)

Arbetskraftsbrist

1

 

 

 

SKL - Kommunal (BUI) (2)

Kompetensbrist

1

 

Utifrån

1

 

 

 

175

Bilaga 7

SOU 2018:81

I Tabell 2c, se nedan, kan konstateras att Kompetensbrist är den enda anledningen till rekryteringsbehov oavsett arbetsplatsstorlek. Framtida behov och Få in yngre uppges endast av arbetsgivare verksamma på arbetsplatser med färre än 50 anställda. Detta tyder på att en mer långsiktig strategi kring rekrytering främst förekommer på mindre arbetsplatser.

Tabell 2c. I tabellen redovisas anledningar till rekrytering uppdelat på företagsstorlek. Svarsalternativen är inte ömsesidigt uteslutande.

Arbetsplatsstorlek (antal respondenter)

Rekrytering

Frekvens (%)

 

 

 

 

Mindre små (11)

Produktion

4

(36)

 

Arbetskraftsbrist

3

(27)

 

Kompetensbrist

2

(18)

 

Framtida behov

2

(18)

 

Få in yngre

1

(9)

 

 

 

Större små (22)

Produktion

15 (68)

 

Arbetskraftsbrist

4

(18)

 

Kompetensbrist

2

(9)

 

Framtida behov

1

(5)

 

Få in yngre

4

(18)

 

 

 

 

Mellanstora (6)

Produktion

1

(17)

 

Arbetskraftsbrist

2

(33)

 

Kompetensbrist

3

(50)

 

 

 

 

Stora (3)

Kompetensbrist

2

(67)

 

Utifrån

1

(33)

 

 

 

 

Respondenterna ombads svara på varför de har valt att anställa på yrkesintroduktionsavtal.9 Avseende Varför YA, se Tabell 3a, kan konstateras att arbetsgivare anger fem olika anledningar. Vanligast förekommande är Lärande. Anställningsformen tycks därmed främst användas för att lära upp ny personal. Cirka en femtedel av respondenterna har uppgett Ekonomiskt stöd som anledning till att välja yrkesintroduktionsanställning. Drygt 20 procent har angett Inga andra alternativ, ofta med hänvisning till att de använt anställningsformen tidigare och är nöjda med den.

Tabell 3a. I tabellen redovisas varför arbetsgivare valt att anställa på yrkesintroduktionsavtal. Relativ frekvens är avrundat till hela procent.

Varför YA

Frekvens

Relativ frekvens (%)

 

 

 

Lärande

18

43

 

 

 

Ekonomiskt stöd

9

21

 

 

 

Inga andra alternativ

9

21

 

 

 

Ej eget val

4

10

 

 

 

Få in yngre

2

5

 

 

 

9För utförlig beskrivning av hur svaren har operationaliserats, se bilaga 2.

176

SOU 2018:81

Bilaga 7

I Tabell 3b, se nedan, kan konstateras att Lärande förekommer i sex avtalsområden. Förutom Inga andra alternativ som förekommer i tre avtalsområden är övriga svarsalternativ enbart representerade i maximalt två avtalsområden. Att använda yrkesintroduktionsanställningar för att lära upp medarbetare tycks således vara den mest branschövergripande anledningen att nyttja anställningsformen.

Tabell 3b. I tabellen redovisas varför arbetsgivare valt att anställa på yrkesintroduktionsavtal uppdelat på avtal. Svarsalternativen är inte ömsesidigt uteslutande.

Avtal (antal respondenter)

Varför YA

Frekvens

EIO – SEF (26)

Lärande

8

 

Ekonomiskt stöd

8

 

Inga andra alternativ

7

 

Ej eget val

2

 

 

 

VVS – Byggnads (5)

Lärande

3

 

Inga andra alternativ

1

 

Få in yngre

2

 

 

 

Teknikföretagen - IF Metall (2)

Ekonomiskt stöd

1

 

 

 

IKEM - IF Metall (1)

Lärande

1

 

 

 

IF Metall (hängavtal) (2)

Lärande

1

 

Inga andra alternativ

1

 

 

 

Grafiska förbundet - GS Facket (2)

Lärande

2

 

 

 

TMF - GS Facket (1)

Lärande

1

 

 

 

SKL - Kommunal (BUI) (2)

Ej eget val

2

 

 

 

177

Bilaga 7

SOU 2018:81

I Tabell 3c kan utläsas att Lärande är den enda anledningen att välja YA oavsett arbetsplatsstorlek. Detta indikerar att yrkesintroduktionsanställningar kan användas för att lära upp nya medarbetare oavsett hur stor eller liten arbetsplatsen är. Majoriteten av de arbetsgivare som har angett Ekonomiskt stöd är verksamma på arbetsplatser med färre än 50 anställda. Detta tyder på att ekonomiskt stöd för att anställa är viktigare för mindre arbetsplatser vid val av anställningsform.

Tabell 3c. I tabellen redovisas varför arbetsgivare valt att anställa på yrkesintroduktionsavtal uppdelat på arbetsplatsstorlek. Svarsalternativen är inte ömsesidigt uteslutande.

Arbetsplatsstorlek (antal respondenter)

Varför YA

Frekvens

 

 

 

Mindre små (11)

Lärande

4

 

Ekonomiskt stöd

3

 

Inga andra alternativ

4

 

 

 

Större små (22)

Lärande

10

 

Ekonomiskt stöd

5

 

Inga andra alternativ

4

 

Ej eget val

1

 

Få in yngre

2

 

 

 

Mellanstora (6)

Lärande

3

 

Ekonomiskt stöd

1

 

Inga andra alternativ

1

 

Ej eget val

1

 

 

 

Stora (3)

Lärande

1

 

Ej eget val

2

 

 

 

Arbetsgivarna fick möjlighet att nämna negativa och positiva aspekter med anställningsformen i sin helhet. 27 arbetsgivare såg inga negativa aspekter med anställningsformen. Sex arbetsgivare angav negativa aspekter kring lärandet så som att det inte finns ekonomi att utbilda handledare, att det är energikrävande att lära upp och svårt att verksamhetsanpassa lärandeplanen. Andra negativa aspekter som nämndes var att det är svårt att hitta personer att anställa samt att handläggningen tar lång tid.

54 positiva aspekter nämndes. 21 arbetsgivare tog upp det ekonomiska stödet och 11 nämnde möjligheten att lära upp en ny medarbetare. Övriga aspekter som nämndes var att yrkesintroduktionsanställningar bidrar till att arbetsgivare vågar ta risken att anställa, att det är möjligt att anställa två personer i stället för en, att det är en möjlighet att anpassa lärandet utifrån verksamheten samt att det möjliggör en långsiktig planering beträffande kompetensförsörjning. Sex arbetsgivare nämner positiva aspekter för den som anställs, så som en lugnare start och möjlighet att visa framfötterna.

39 av arbetsgivarna planerar att fortsatt anställa personen som nu är anställd på yrkes- introduktionsavtal. 41 av arbetsgivarna kan tänka sig att anställa på yrkesintroduktionsavtal igen.

178

SOU 2018:81

Bilaga 7

När respondenterna har fått lämna egna kommentarer har ett flertal nämnt att yrkesintroduktionsanställningar är en förutsättning för kompetensförsörjningen inom företaget.

”Det finns inte någon annan möjlighet att utbilda till detta yrke.”

”Se till att fortsätta med denna mycket lyckade anställningsform. Vi har sedan tidigare två YA som nu har fast arbete hos oss och fungerar mycket bra. De två vi nu har kommer bägge få fast anställning efter detta.”

Lärande

Av 42 respondenter uppgav sex att det var svårt att skriva en lärandeplan. Fem av dessa hade inget stöd av parterna under anställningsprocessen, se Tabell 4a. Fyra av respondenterna uppgav att kontakten med Arbetsförmedlingen var positiv och tre respondenter har anställt på yrkesintroduktionsavtal tidigare.

De anledningar som uppgavs till att det var svårt att skriva lärandeplanen var tidsbrist, svårigheten i att formulera arbetsmoment i skrift samt att kombinera behoven av kompetens på arbetsplatsen med den nyanställdes förutsättningar.

Tabell 4a. I tabellen redovisas om de arbetsgivare som tyckte att det var svårt att skriva en lärandeplan har fått hjälp från parterna, haft positiv kontakt med Arbetsförmedlingen respektive anställt på yrkesintroduktionsavtal tidigare.

Hjälp/Info parter

Frekvens

Pos kontakt AF

Frekvens

YA Förut

Frekvens

 

 

 

 

 

 

Ja

1

Ja

1

Ja

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nej

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Nej

0

Ja

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nej

-

 

 

 

 

 

 

Nej

5

Ja

3

Ja

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nej

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Nej

2

Ja

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nej

2

 

 

 

 

 

 

179

Bilaga 7

SOU 2018:81

36 av 42 respondenter angav att det var enkelt att skriva en lärandeplan. I Tabell 4b, se nedan, kan utläsas att 25 av de arbetsgivare som angav att det var lätt att skriva en lärandeplan har fått information eller hjälp från sin arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation. Av de 11 som inte har fått hjälp från sin arbetsgivar-/arbetstagarorganisation har nio upplevt kontakten med Arbetsförmedlingen som positiv. Det kan därmed antas att majoriteten av de som har tyckt att det var enkelt att skriva en lärandeplan har kunnat få någon form av stöd från parterna eller Arbetsförmedlingen.

Anledningar till att det var lätt att skriva lärandeplanen som nämns är att det finns färdiga rutiner/mallar, att den nyanställde har varit på arbetsplatsen tidigare samt att arbetsgivaren vet vilken kompetens som behövs på arbetsplatsen. Detta indikerar att upplevelsen av att det är lätt att skriva en lärandeplan ofta kan hänvisas till att det finns upprättade strukturer att dra nytta av.

Tabell 4b. I tabellen redovisas om de arbetsgivare som tyckte att det var lätt att skriva en lärandeplan har fått hjälp från parterna, haft positiv kontakt med Arbetsförmedlingen respektive anställt på yrkesintroduktionsavtal tidigare.

Hjälp/Info parter

Frekvens

Pos kontakt AF

Frekvens

YA Förut

Frekvens

 

 

 

 

 

 

Ja

25

Ja

20

Ja

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nej

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Nej

5

Ja

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nej

1

 

 

 

 

 

 

Nej

11

Ja

9

Ja

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nej

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Nej

2

Ja

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nej

2

 

 

 

 

 

 

I 37 av fallen sker allt lärande direkt på arbetsplatsen. Övriga fem respondenter anger att arbetsplatslärande kombineras med extern utbildning. På 22 arbetsplatser är minst två personer handledare för samma anställd. Detta hänvisas främst till att olika moment ska läras ut.

14 respondenter anger att handledaren/na har handledarutbildning, 22 uppger att handledaren/na inte har handledarutbildning och i sex av fallen har vissa av handledarna handledarutbildning. De arbetsgivare som anger att handledaren/na inte har gått en handledarutbildning menar att handledarna har den erfarenhet som krävs för att fungera i rollen.

”All personal har en yrkesutbildning i grunden och erfarenhet av att handleda. Någon annan utbildning finns det inte tid eller ekonomi till inom företaget.”

180

SOU 2018:81

Bilaga 7

”De har erfarenhet. Alla anställda är nöjda med handledningen.”

Att ha fler handledare på arbetsplatsen förekommer i fyra avtalsområden, se Tabell 5a. Handledare med handledarutbildning10 förekommer inom fem avtalsområden.

Tabell 5a. I tabellen redovisasförekomsten av fler handledare respektive handledarutbildade handledare fördelat på avtalsområde.

Avtal (antal respondenter)

Fler handledare (22)

Handledarutbildning (14)

 

 

 

EIO - SEF (26)

16

6

 

 

 

VVS - Byggnads (5)

3

1

 

 

 

Teknikföretagen - IF Metall (3)

1

1

 

 

 

IKEM - IF Metall (1)

0

0

 

 

 

IF Metall (hängavtal) (2)

1

2

 

 

 

Grafiska förbundet - GS-facket (2)

0

2

 

 

 

TMF - GS-facket (1)

1

0

 

 

 

SKL - Kommunal (2)

0

2

 

 

 

Vad gäller arbetsplatsstorlek, se Tabell 5b, kan konstateras att flera handledare främst används på större små och mellanstora arbetsplatser. I detta material har ingen av handledarna på de mellanstora arbetsplatserna handledarutbildning.

Tabell 5b. I tabellen redovisas vilka arbetsplatser som har fler handledare respektive handledarutbildade handledare uppdelat på företagsstorlek.

Arbetsplatsstorlek (antal respondenter)

Fler handledare (%)

Handledarutbildning (%)

 

 

 

 

 

Mindre små (11)

4

(36)

2

(18)

 

 

 

Större små (22)

13 (59)

10 (45)

 

 

 

 

 

Mellanstora (6)

5

(83)

0

(0)

 

 

 

 

 

Stora (3)

0

(0)

2

(67)

 

 

 

 

 

Vad gäller Utmaningar i handledning11, se Tabell 6, har sex utmaningar med handledarrollen definierats; Tid, Pedagogik, Uppföljning, Planering, Intressera samt Socialt. 10 respondenter har angett Tid som utmaning, åtta har angett Pedagogik respektive Uppföljning. Planering har uppgetts av sex respontenter medan Socialt respektive Intressera har uppgetts av fem respondenter. Sju handledare har uppgett att de inte ser några utmaningar i rollen.

Handledare med handledarutbildning har i genomsnitt uppgett 0,9 utmaning medan handledare utan handledarutbildning i genomsnitt har uppgett 1,0 utmaning. Det finns en

10Arbetsplatser där vissa handledare har handledarutbildning räknas inte i denna kat egori.

11För utförlig beskrivning av hur svaren har operationaliserats, se bilaga 2.

181

Bilaga 7

SOU 2018:81

försumbar tendens att handledare utan handledarutbildning ser fler utmaningar i rollen än handledare med handledarutbildning.

Vad gäller handledare som är ensamma i rollen har de i genomsnitt uppgett 1,1 utmaning. Handledare som delar uppdraget med andra har i genomsnitt uppgett 0,9 utmaning. Det finns en försumbar tendens att handledare som är ensamma i sitt uppdrag ser fler utmaningar i handledarrollen.

Sociala faktorer som att vara en förebild och knyta an till en nyanställd uppges endast av handledare som delar på uppdraget. Ensamma handledare som har handledarutbildning är den enda gruppen som inte ser Tid och Intressera som en utmaning. Handledarutbildade handledare som delar på uppdraget är den enda gruppen som inte ser Pedagogik eller Planering som utmaningar.

Tabell 6. I tabellen redovisas utmaningar i handledarskapet uppdelat handledarutbildade/icke handledarutbildade handledare som delar på/är ensamma i uppdraget. Svaren är inte ömsesidigt uteslutande.

Handledarutbildning

Antal handledare

Utmaning

Frekvens

 

 

 

 

Ja (14)

En (5)

Pedagogik

2

 

 

Uppföljning

2

 

 

Planering

1

 

 

Inga

1

 

 

 

 

 

Flera (9)

Tid

2

 

 

Uppföljning

2

 

 

Intressera

1

 

 

Socialt

3

 

 

Inga

3

 

 

 

 

Nej (28)

En (15)

Tid

2

 

 

Pedagogik

3

 

 

Uppföljning

4

 

 

Planering

2

 

 

Intressera

1

 

 

Inga

3

 

 

 

 

 

Flera (13)

Tid

6

 

 

Pedagogik

3

 

 

Planering

3

 

 

Intressera

3

 

 

Socialt

2

 

 

 

 

182

SOU 2018:81

Bilaga 7

Vad gäller Positiva erfarenheter av handledarskapet uppger majoriteten av respondenterna att de utvecklas själva i rollen som handledare.

”Det är väldigt utvecklande att ha med sig YA. Vissa saker i vårt yrke är självklart för en erfaren men man får tänka till när man ska lära ut. Givande och roligt.”

”Att vara handledare skapar en förståelse för lärandet i arbetslivet.”

Det näst vanligaste svaret är att det är givande att se en ungdom utvecklas och ta för sig.

”Det är kul att se när ungdomar får självförtroende och verkligen växer och mognar snabbt när de kommer igång i arbetslivet och känner att de duger.”

”Det är positivt att känna att man hjälper någon till ett yrke.”

Information

Arbetsgivarna ombads svara på hur de fick kännedom om anställningsformen.12 Avseende Kännedom om YA, se Tabell 7a, kan konstateras att majoriteten av respondeterna har fått information om yrkesintroduktionsanställning från sin arbetsgivarorganisation.

Tabell 7a. I tabellen redovisas hur arbetsgivare fick kännedom om yrkesintroduktionsanställning.

Svarsalternativen är inte ömsesidigt uteslutande. Relativ frekvens är avrundat till hela procent.

Kännedom om YA

Frekvens

Relativ frekvens (%)

 

 

 

Arbetsgivarorg.

19

45

 

 

 

Arbetsförmedlingen

12

29

 

 

 

Arbetstagarorg.

6

14

 

 

 

Arbetsplatsen

1

2

 

 

 

Utifrån

3

7

 

 

 

Gymnasieskola

1

2

 

 

 

Media

1

2

 

 

 

12För utförlig beskrivning av hur svaren har operationaliserats, se bilaga 2.

183

Bilaga 7

SOU 2018:81

Vid jämförelse mellan olika avtal, se Tabell 7b, kan konstateras att information från arbetsgivarorganisationen respektive Arbetsförmedlingen förekommer i fyra avtalsområden. Information från arbetstagarorganisationen förekommer i tre avtalsområden. Dessa tre källor tycks således vara viktiga oavsett bransch.

Tabell 7b. I tabellen redovisas hur arbetsgivare fick kännedom om yrkesintroduktionsanställning uppdelat på avtal. Svarsalternativen är inte ömsesidigt uteslutande.

Avtal (antal respondenter)

Rekrytering

Frekvens

 

 

 

EIO – SEF (26)

Arbetsgivarorg.

14

 

Arbetsförmedlingen

5

 

Arbetstagarorg.

4

 

Media

1

 

Gymnasieskola

1

 

Utifrån

1

 

Arbetsplatsen

1

 

 

 

VVS – Byggnads (5)

Arbetsgivarorg.

3

 

Arbetsförmedlingen

1

 

Arbetsplatsen

1

 

 

 

Teknikföretagen - IF Metall (3)

Arbetsgivarorg.

1

 

Arbetstagarorg.

1

 

Arbetsförmedlingen

2

 

 

 

IKEM - IF Metall (1)

Arbetstagarorg.

1

 

 

 

IF Metall (hängavtal) (2)

Arbetsförmedlingen

2

 

 

 

Grafiska förbundet - GS Facket (2)

Arbetsförmedlingen

2

 

 

 

TMF - GS Facket (1)

Arbetsgivarorg.

1

 

 

 

SKL - Kommunal (BUI) (2)

Utifrån

2

 

 

 

184

SOU 2018:81

Bilaga 7

I Tabell 7c, se nedan, kan utläsas att information om anställningsformen via arbetsgivarorganisationen är det enda alternativ som förekommer oavsett arbetsplatsstorlek. Information från arbetstagarorganisationen respektive Arbetsförmedlingen förekommer i tre av grupperna. Information från yttre aktörer förekommer enbart på arbetsplatser med minst 50 anställda.

Tabell 7c. I tabellen redovisas hur arbetsgivare fick kännedom om yrkesintroduktionsanställning uppdelat på avtal. Svarsalternativen är inte ömsesidigt uteslutande.

Arbetsplatsstorlek (antal respondenter)

Rekrytering

Frekvens

 

 

 

Små (11)

Arbetsgivarorg.

4

 

Arbetsförmedlingen

5

 

Arbetstagarorg.

2

 

 

 

Mindre små (22)

Arbetsgivarorg.

11

 

Arbetsförmedlingen

6

 

Arbetsplatsen

1

 

HR

1

 

Media

1

 

Gymnasieskolan

1

 

 

 

Mellanstora (6)

Arbetsgivarorg.

2

 

Arbetsförmedlingen

1

 

Arbetstagarorg.

1

 

Arbetsplatsen

1

 

Utifrån

1

 

 

 

Stora (3)

Arbetsgivarorg.

1

 

Utifrån

2

 

 

 

Av 42 respondenter hade sex kännedom om YA-delegationen sedan tidigare. Fyra hade fått information från sin arbetsgivarorganisation, en hade fått information från Arbetsförmedlingen och en hade fått information via media.

Bortfall

Av 512 anställningar har 155 arbetsgivare valt att lämna medgivande om hävande av sekretessen gentemot YA-delegationen. Det går, som tidigare nämnt13, inte att utläsa hur stor andel av arbetsgivarna som har valt att lämna medgivande. Dock förefaller det rimligt att fler än 155 arbetsgivare står för 512 anställningar. Att arbetsgivare har valt att inte lämna medgivande kan bero på att det kräver extra administrativt arbete, att syftet med medgivandet är oklart och/eller en ovilja att lämna ut uppgifter.

Av de 155 som har lämnat medgivanden har 42 valt att delta i studien. Av de 20 som har återkopplat men som valt att inte delta har åtta uppgett att de inte har tid, två har uppgett att de inte har någon anställd på yrkesintroduktionsavtal, två har uppgett att ansvarig är sjukskriven och övriga har inte lämnat någon anledning. Utifrån detta förefaller det rimligt att

13Se Metod, s. 7.

185

Bilaga 7

SOU 2018:81

några av de arbetsgivare som inte har återkopplat har för lite tid, eller inte har intresse av att delta i studien. Att det är en regeringskommitté som skickar ut enkäterna kan också påverka då arbetsgivare eventuellt kan känna sig granskade. Det kan även finnas en viss skepsis då det inte är en obunden part som genomför utvärderingen. Arbetsgivarna som blivit tillfrågade att delta har anställt på yrkesintroduktionsavtal från maj 2017 till oktober 2017 och har därför kommit olika långt i anställningsperioden. För vissa kan det vara första gången de anställer på yrkesintroduktionsavtal. Dessa faktorer kan rimligen också påverka benägenheten att delta.

Analys och reflektioner

Som tidigare nämnt är materialet litet med enbart 42 respondenter. Resonemang görs utifrån resultaten i denna studie kopplat till förstudien samt Statskontorets delrapporter.

Anställningsformen

Det kan konstateras att majoriteten av arbetsgivarna i materialet är positivt inställda till anställningsformen och kan tänka sig att nyttja den igen. De yrkesintroduktionsanställda blir i stor utsträckning erbjudna fortsatt anställning. Detta konstaterades även i YA-sekretariatets förstudie. Resultatet i denna studie stärker således indikationen att anställningsformen fyller ett syfte för arbetsgivare och att den leder till anställning för individerna.

Gällande Rekrytering tycks yrkesintroduktionsanställningar främst blir aktuella vid ökad arbetsbelastning eller vid plötslig personalavgång. Detta var även tendensen i förstudien. De arbetsgivare som anger svar som indikerar ett framtida behov är främst verksamma på arbetsplatser med färre än 50 anställda. I förstudien var fyra av fem arbetsgivare som angav svar som indikerade en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi verksamma på arbetsplatser med maximalt nio anställda. Det kan antas att när anställningsformen används för att säkra den framtida kompetensförsörjningen görs det främst på mindre arbetsplatser.

Samtidigt kan det i detta material utläsas att kompetensbrist är en orsak till rekrytering oavsett avtal och arbetsplatsens storlek. I kommunikationen om yrkesintroduktionsavtal skulle potentialen att genom anställningsformen långsiktigt säkra arbetsplatsens kompetens- försörjning behöva lyftas. Detta skulle troligen gynna arbetsplatser oavsett storlek.

Resultatet visar också att det finns många olika rekryteringsbehov. Flexibiliteten i anställningsformen gör att den används både vid kortsiktiga behov och vid en mer strategisk planering för att säkra framtida kompetensbehov. Det tycks således vara en anställningsform som skulle gynna många arbetsgivare oavsett rekryteringsbehov.

Gällande Varför YA är den vanligaste anledningen möjligheten att lära upp någon under arbete. Denna anledning förekommer i flest branscher och på arbetsplatser av samtliga storlekar. I förstudien är inget svar tydligt dominerande men Lärande är det näst vanligaste

186

SOU 2018:81

Bilaga 7

svaret och förekommer i flest branscher. Detta indikerar att syftet med anställningsformen, att lära upp nya medarbetare, också är en vanlig anledning till att anställningsformen används.

Den näst vanligaste anledningen till att använda just yrkesintroduktionsanställning i detta material är Ekonomiskt stöd. Detta var en anledning som inte förekom i stor utsträckning i förstudien. Dock är det en av tre vanliga anledningar till att välja yrkesintroduktions- anställning i Statskontorets delrapport. Det ekonomiska stödet tycks alltså vara viktigt för att arbetsgivare ska välja att anställa. Positiva aspekter som nämns med anställningsformen är att det har varit möjligt att anställa två personer istället för en, att det är lättare att behålla en person även när produktionen går ned om ekonomiskt stöd finns. Det ekonomiska stödet tycks således vara en säkerhet för arbetsgivarna som gör att de vågar anställa någon som inte är fullärd. Trots att Lärande, i detta material, är den vanligaste anledningen till att anställa skulle anställningarna kanske varit färre om det ekonomiska stödet inte fanns.

Relativt många respondenter har angett att yrkesintroduktionsanställningar var det enda kända anställningsalternativet. Sex av sju som har uppgett detta är verksamma inom elbranschen. 18 av 19 respondenter som har anställt på yrkesintroduktionsavtal tidigare är också verksamma inom elbranschen. I förstudien var den vanligaste anledningen till att anställa på yrkesintroduktionsavtal att det är en rutin inom branschen. Samtliga som angav detta var verksamma inom elbranschen. Detta tyder på att anställningsformen är väl etablerad inom denna bransch. Rimligen skulle fler anställningar komma till stånd i andra branscher om anställningsformen även där blev tydligt etablerad. Det tycks även vara så att när en arbetsgivare en gång anställt på anställningsformen så ser de värdet i att använda sig av den igen. Både i denna studie och i förstudien konstateras att i princip samtliga respondenter kan tänka sig att anställa på yrkesintroduktionsavtal igen. Mer stöd och information från parterna skulle underlätta för arbetsgivare att anställa på yrkesintroduktionsavtal. Detta skulle i sin tur kunna leda till att fler arbetsgivare kan upprätta anställningsformen som en rutin på arbetsplatsen för att lära upp nya medarbetare.

När arbetsgivare fått lämna fria kommentarer har ett flertal nämnt yrkesintroduktions- anställning som en viktig anställningsform för kompetensförsörjningen. Detta kunde även observeras i förstudien. Majoriteten av arbetsgivarna kan dessutom tänka sig att anställa på yrkesintroduktionsavtal igen. Det tycks alltså vara så att även om antalet yrkesintroduktionsanställningar är relativt lågt är anställningsformen viktig för de arbetsgivare som känner till den.

Lärande

Både i denna studie och i förstudien har en tydlig majoritet av arbetsgivarna ansett det vara enkelt att skriva en lärandeplan. Det konstateras också att flertalet av arbetsgivarna som uppger detta har fått hjälp eller information från sin arbetsgivar- och/eller arbetstagar- organisation. Slutsatsen kan dras att anställningen underlättas om arbetsgivare får någon form

187

Bilaga 7

SOU 2018:81

av stöd i att ta fram en lärandeplan. Det är därför fördelaktigt om parterna, Arbetsförmedlingen eller andra relevanta aktörer finns tillgängliga för stöd.

Parterna centralt kan erbjuda stöd i form av färdiga mallar och information om hur arbetsgivaren gör för att skriva en lärandeplan. På lokal nivå kan parterna underlätta för arbetsgivaren genom att finnas tillgängliga för möte eller telefonkontakt. Arbetsförmedlingen kan vara ett stöd genom att berätta om vad som krävs i lärandeplanen och hur en arbetsgivare kan tänka när denna fylls i. Då detta inte ingår i Arbetsförmedlingens uppdrag bör parterna försöka axla det största ansvaret.

YA-delegationens webbplats finns information om hur lärandeplanen kan utformas. Det kan därför underlätta för arbetsgivare om parterna och Arbetsförmedlingen fortsatt informerar om det stöd som YA-delegationen kan erbjuda.

På drygt hälften av arbetsplatserna finns minst två utsedda handledare för varje YA-anställd. I förstudien fanns fler än en handledare på cirka två tredjedelar av arbetsplatserna. Resultatet i denna studie kan stärka indikationen att handledare som delar på uppdraget är relativt vanligt vid yrkesintroduktionsanställningar.

I förstudien hade cirka 17 procent av handledarna genomgått en handledarutbildning. I denna studie konstateras att knappt 30 procent av handledarna har handledarutbildning. En majoritet av handledarna för de yrkesintroduktionsanställda har alltså inte handledarutbildning. Dock verkar det vara fler som har handledarutbildning än vad som indikerades i förstudien. Framförallt om hänsyn tas till Statskontorets rapport där det uppgavs att två tredjedelar av handledarna hade genomgått en handledarutbildning.

Vad gäller Utmaningar i handledarrollen är det enbart operationaliseringarna Tid och Inga som är överensstämmande med svar i förstudien. Resultatet i denna studie är därmed svår att jämföra med förstudien. Det som kan konstateras är att handledare ser många olika utmaningar i handledarrollen. Den utmaning som är vanligast förekommande hos gruppen handledare i denna studie är Tid, vilket överensstämmer med förstudien.

Handledare som delar på uppdraget tycks ha svårare för den sociala aspekten av handledarrollen. Detta beror antagligen på att vid ett delat handledaruppdrag spenderas inte lika mycket tid med den yrkesintroduktionsanställde som när en handledare har eget ansvar för den yrkesintroduktionsanställdes utveckling och lärande.

Utmaningar kopplade till att pedagogiskt förklara arbetsuppgifter samt planera lärandet utifrån individens förkunskaper är relativt vanliga. Dessa delar kan anses vara centrala för ett strukturerat och djupgående lärande. Handledare med handledarutbildning som delar på uppdraget tycks dock inte se detta som utmaningar, vilket kan indikera att lärandet på

188

SOU 2018:81

Bilaga 7

arbetsplatser med dessa handledare eventuellt är mer utvecklande för en yrkesintroduktions- anställd.

Fyra av fem som har angett Intressera som en utmaning är handledare som inte har handledarutbildning. Att motivera och inspirera en nyanställd kan anses centralt för att den yrkesintroduktionsanställde ska trivas på arbetsplatsen och vilja stanna kvar även efter YA- perioden. Det kan finnas en risk att de arbetsplatser som inte har handledarutbildade handledare kan ha svårare att behålla sina yrkesintroduktionsanställda.

Det bör dock konstateras att handledare som ser en utmaning fortfarande kan hitta ett sätt att hantera utmaningen så att det inte påverkar lärandet för den yrkesintroduktionsanställde. I Statskontorets delrapport konstateras dessutom att de yrkesintroduktionsanställda i stor utsträckning är nöjda med lärandet.

Sett till gruppen överlag är, som tidigare nämnt, tidsbrist den vanligast förekommande utmaningen för handledaren. När arbetsgivaren fått uppge negativa aspekter av yrkesintroduktionsanställning har vissa dessutom angett att det är ett problem att det inte finns tid eller ekonomi till att utbilda handledare. Dock menar ett flertal arbetsgivare och en majoritet av handledarna att de har gedigen erfarenhet av att handleda nyanställda och att en handledarutbildning därför inte betraktas som nödvändig. I Statskontorets delrapport konstateras också att handledarna har stor erfarenhet av att handleda nyanställda, oberoende av om de har genomgått en handledarutbildning.

Information

Vad gäller Kännedom om YA kan konstateras att nästan hälften av respondenterna har fått information om anställningsformen genom sin arbetsgivarorganisation. Arbetsplatser av samtliga storlekar har fått information denna väg. Dock är det bara inom fyra av sju avtalsområden som arbetsgivarna har fått information från sin arbetsgivarorganisation. Bland verksamma inom elbranschen har hälften fått information från arbetsgivarorganisationen. I övriga branscher är informationskällorna mer spridda. Då yrkesintroduktionsavtal är ett avtal framtaget av parterna för arbetsgivarnas kompetensförsörjning kan det anses att arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna skulle ha ett större intresse av att vara den främsta informationskälla oavsett avtalsområde. Troligtvis skulle ytterligare informationsinsatser behövas från parternas sida för att fler arbetsgivare ska kunna få kännedom om och därmed kunna nyttja anställningsformen.

Arbetsförmedlingen är också en viktig informationskälla. Detta konstateras både i denna studie, i förstudien samt i Statskontorets delrapport. Det är därför av stor vikt att arbetsförmedlare känner till anställningsformen. Dock har de arbetsgivare som fått information från någon av parterna inte behövt ytterligare information från

189

Bilaga 7

SOU 2018:81

Arbetsförmedlingen. Detta visar vikten av att arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna bedriver ett informationsarbete gentemot arbetsgivare.

Sammanfattade reflektioner

Arbetsgivare är övervägande positiva och kan tänka sig att använda anställningsformen igen. De yrkesintroduktions-anställda blir i stor utsträckning erbjudna fortsatt anställning.

Arbetsgivarna tycks främst behöva rekrytera på grund av ökad arbetsbelastning. Arbetsgivare som använder yrkesintroduktionsanställning för att säkra den långsiktiga kompetens- försörjningen är främst verksamma på mindre arbetsplatser. Att anställningsformen innehåller en lärandedel tycks vara den vanligaste orsaken att anställa på just yrkesintroduktionsavtal.

Det är relativt vanligt att den yrkesintroduktionsanställda har fler handledare under YA- perioden. Långt ifrån alla handledare har genomgått en handledarutbildning. Dock har handledarna ofta erfarenhet av att handleda på arbetsplatsen.

Parternas informationsarbete gentemot arbetsgivarna är centralt för att dessa ska känna till anställningsformen. Arbetsförmedlingen är också en viktig informationskälla för arbetsgivarna. Det är av stor vikt att arbetsförmedlare känner till anställningsformen.

YA-delegationens webb finns information för arbetsgivare som vill anställa, en handledarutbildning för arbetsplatslärande samt information om yrkesintroduktions- anställning för arbetsförmedlare. Stödmaterialet skulle kunna underlätta för fler arbetsgivare, handledare och arbetsförmedlare om webbplatsen blev mer välkänd.

190

SOU 2018:81

Bilaga 7

Bilaga 1 – Utvärderingsfrågor

1.Vilket avtal/hängavtal har du anställt på?

2.Hur många anställda finns på din arbetsplats?

3.Hur många YA-anställda har du?

4.Hur såg ert rekryteringsbehov ut? Varför behövde du anställa?

5.Hur fick du kännedom om YA?

6.Fanns andra anställningsalternativ? I sådana fall varför valdes YA?

7.Har du anställt på YA förut?

8.Hur hittade du person/er att anställa?

9.Har du fått hjälp från facklig organisation och/eller arbetsgivarorganisation? Hur har det stödet sett ut?

10.Hur har kontakten med Arbetsförmedlingen varit? Vad har varit positivt/negativt?

11.Hur var det att sätta upp lärandeplanen? Vad var enkelt/svårt?

12.Hur utsågs handledare? (en eller flera?)

13.Har handledaren/na handledarutbildning?

14.Hur ser lärandet ut? (på arbetsplatsen eller extern utbildning)

15.Vilka utmaningar finns i handledarrollen?

16.Vilka positiva erfarenheter finns av handledarskapet?

17.Hur ser fortsättningen efter YA-anställningen ut?

18.Vilka fördelar ser du med att anställa på YA?

19.Vilka nackdelar ser du med att anställa på YA?

20.Kan du tänka dig att anställa på YA igen?

21.Kände du till YA-delegationen innan vi kontaktade dig? I sådana fall, hur fick du kännedom om oss?

22.Är det något annat du vill tillägga?

191

Bilaga 7

SOU 2018:81

Bilaga 2 – Variabelbeskrivning

Arbetsgivarna ombads svara på vilket avtal de anställt på. I studien förekommer avtalen:

EIO - SEF

VVS - Byggnads

Teknikföretagen - IF Metall

IKEM - IF Metall

IF Metall (hängavtal)

Grafiska förbundet - GS facket

TMF - GS facket

SKL - Kommunal (BUI)

Arbetsgivarna ombads svara på hur många anställda som finns på arbetsplatsen. Denna variabel kommer att kallas Arbetsplatsstorlek och har indelats i grupper i enlighet med Arbetsförmedlingens klassificering. Mindre små arbetsplatser har 0–9 anställda, Större små arbetsplatser har 10–49 anställda, Mellanstora arbetsplatser har 50–249 anställda och Stora arbetsplatser har minst 250 anställda.

Anställningsformen

Arbetsgivarna ombads svara på varför de behövda anställa nya medarbetare. Detta för att YA- delegationen ska få en förståelse för när och varför arbetsgivare behöver rekrytera. Denna variabel kommer att kallas Rekrytering. Den indelas i sex värden baserat på textanalys av respondenternas svar. Värdet Produktion indikerar tillfällig arbetsökning eller tillfälligt många beställningar och uppdrag. Värdet Arbetskraftsbrist indikerar att personalstyrkan behöver utvidgas på grund av uppsägningar eller pensionsavgångar. Värdet Kompetensbrist indikerar att personal med en specifik kompetens behövs. Värdet Framtida behov indikerar att arbetsgivaren ser ett framtida behov av nya medarbetare. Värdet Utifrån indikerar att initiativet till anställning har tagits av utomstående aktörer, så som politiker och beställare. Värdet Få in yngre indikerar ett intresse att få in unga i verksamheten. Värdena är inte ömsesidigt uteslutande.

Arbetsgivarna ombads svara på varför de valt just yrkesintroduktionsanställning. Detta för att YA-delegationen ska få en uppfattning om hur andra arbetsgivare ska kunna uppmuntras att använda anställningsformen. Variabeln kommer att kallas Varför YA och är indelad i 5 värden. Värdet Lärande indikerar att anledningen är det lärande som ingår i anställningen. Värdet Ekonomiskt stöd indikerar att anledningen är det ekonomiska stödet som arbetsgivaren får. Värdet Inga andra alternativ indikerar att arbetsgivaren inte övervägde andra alternativ eller kände till några andra alternativ som kunde vara aktuella. Värdet Ej eget val indikerar att arbetsgivaren inte har fattat ett aktivt beslut om att använda anställningsformen utan att initiativet har tagit från utomstående aktörer. Värdet Få in yngre indikerar att indikerar att anledningen är att få in unga i branschen. Värdena är inte ömsesidigt uteslutande.

192

SOU 2018:81

Bilaga 7

Lärande

För att utläsa skillnader i förutsättningar för att anställa mellan arbetsgivare som tyckte det var enkelt respektive svårt att skriva en lärandeplan skapades tre dikotoma variabler som redovisas i en korstabell.

Den första variabeln heter Hjälp/Info parter. Arbetsgivarna fick svara på om de fått hjälp av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationen. Svaren har operationaliserats till Ja respektive Nej.

Den andra variabeln heter Pos kontakt AF. Arbetsgivarna ombads svara på hur kontakten med Arbetsförmedlingen varit. Svaren har delats in i negativ respektive positiv kontakt. De har sedan kodats till Ja, vilket indikerar en positiv kontakt med Arbetsförmedlingen, samt Nej, vilket indikerar en negativ kontakt med Arbetsförmedlingen.

Den tredje variabeln heter YA förut. Arbetsgivarna ombads svara på om de anställt på yrkesintroduktionsanställning tidigare. Svaren har operationaliserats till Ja respektive Nej.

Arbetsgivarna ombads nämna utmaningar i handledarrollen. Detta för att YA-delegationen ska få insikt i om handledare behöver mer stöd vid arbetsplatslärande. Variabeln heter Utmaningar handledarrollen. Svaren har operationaliserats till sju värden. Värdet Tid indikerar att utmaningarna är kopplade till att tiden inte räcker till. Värdet Pedagogik indikerar att utmaningarna är kopplade till att lära ut, förklara och instruera. Värdet Uppföljning indikerar att utmaningarna är kopplade till uppföljning av lärandet så som kvalitetsgranskning och uppföljningssamtal. Värdet Planering indikerar att utmaningarna är kopplade till upplägg av lärandet och anpassa lärandet till övrig verksamhet. Värdet Intressera indikerar att utmaningarna är kopplade till att motivera, engagera och väcka intresse hos den anställde. Värdet Socialt indikerar att utmaningarna är kopplade till att knyta an till personen som lärs upp. Värdet Inga indikerar att handledarna inte ser några utmaningar i uppdraget. Värdena är inte ömsesidigt uteslutande.

Information

Arbetsgivarna ombads svara på hur de fick kännedom om yrkesintroduktionsanställning. Detta för att YA-delegationen ska kunna utveckla sitt arbete med informationsspridning via de kanaler som når arbetsgivarna. Variabeln kommer att kallas Kännedom om YA och är indelad i sju värden. Värdet Arbetgivarorg. indikerar att arbetsgivarna har fått information om yrkesintroduktions-anställning från arbetsgivarorganisationen. Värdet Arbetsförmedlingen indikerar att arbetsgivarna har fått information om yrkesintroduktionsanställning från Arbetsförmedlingen. Värdet Arbetstagarorg. indikerar att arbetsgivarna har fått information om yrkesintroduktionsanställning från arbetstagarorganisationen. Värdet Arbetsplatsen indikerar att arbetsgivaren har fått information om yrkesintroduktionsanställning från chefer/kollegor. Värdet Utifrån indikerar att arbetsgivarna har fått information om

193

Bilaga 7

SOU 2018:81

yrkesintroduktionsanställning från yttre aktörer så som politiker och tjänstemän. Värdet Gymnasieskola indikerar att arbetsgivaren har fått information om yrkesintroduktions- anställning från en gymnasieskola. Värdet Media indikerar att arbetsgivaren har fått information via mediala kanaler. personen som skulle anställas. Värdena är inte ömsesidigt uteslutande.

194

SOU 2018:81

Bilaga 8

Att lära sig jobbet på jobbet

En intervjustudie med yrkesintroduktionsanställda

Ulrika Berg Olofson på uppdrag av YA-delegationen 2018-06-20

195

Bilaga 8

SOU 2018:81

Sammanfattning

På uppdrag av delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar, hädanefter kallad YA-delegationen, har YA-sekretariatet initierat en studie baserad på intervjuer med yrkesintroduktionsanställda, hädanefter kallade YA-anställda. Studien är genomförd av Ulrika Berg Olofson på uppdrag av YA-delegationen. Syftet med studien är att lära mer om hur lärandet går till på arbetsplatsen utifrån den anställdes perspektiv.

15 YA-anställda på 10 arbetsplatser har intervjuats om hur de har lärt sig sina arbetsuppgifter. Det är vanligt att den YA-anställde inledningsvis går bredvid en erfaren kollega för att observera och lära sig hur kollegan utför arbetet. Därefter har den YA-anställde, under handledning från kollegan, fått börja utföra arbetsuppgifter. Allteftersom den YA-anställde lärt sig har hen fått börja arbeta mer självständigt. På flera av de arbetsplatser som besöktes utförde den YA-anställde uppgifter på egen hand och var ute på egna kunduppdrag.

Flera intervjuade uttrycker att progressionen i lärandet, att gå från att utföra enklare uppgifter till svårare, ökar motivationen för både arbetet i sig och för det fortsatta lärandet. De YA-anställda vill gärna få utmaningar och känna att de klarar av arbetet och att de lär sig mer och mer.

En viktig roll i lärandet har den handledande kollegan. Flera av de intervjuade lyfter fram att en handledare behöver vara lugn, ha tålamod och låta det få ta tid när den YA-anställde lär sig och utför sina arbetsuppgifter. Den YA-anställde behöver få tid att pröva sig fram, ställa frågor, göra fel och testa igen. De intervjuade tycker det är viktigt för lärandet att handledaren lägger tid på att ge konstruktiv feedback, både positiv och negativ.

De arbetsplatser som besöktes har samtliga blivit beviljade ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Det innebär att det finns en utbildningsplan och en utsedd handledare1 för varje YA-anställd. Endast en av de intervjuade kände till vem hens formellt utsedda handledare var. Ingen av de intervjuade kände till sin utbildningsplan. Det går inte att dra några slutsatser utifrån intervjuerna om hur detta har påverkat lärandet. Samtliga intervjuade upplever sig ha fått den handledning de behövt för att lära sig arbetet. Det går inte heller att utesluta att lärandet utgår ifrån planeringen i utbildningsplanen fast de YA-anställda inte känner till detta.

Inledning

Bakgrund

YA-delegationen ska enligt regeringens direktiv2 samla och sprida information om hur ett väl struk- turerat och relevant lärande kan utformas samt följa och analysera hur förutsättningarna för lärande inom ramen för yrkesintroduktionsanställningarna utvecklas. YA-delegationen har även fått ett muntligt förtydligande av uppdraget om att sprida information om och främja anställningsformen.

YA-sekretariatet har i en förstudie3 publicerad oktober 2017 och i en studie publicerad februari 20184 frågat arbetsgivare som anställt på yrkesintroduktionsavtal hur anställningsformen, arbetsplatslärandet samt informationen om yrkesintroduktionsanställningar fungerar. Förstudien visade att arbetsgivare är övervägande positiva och kan tänka sig att använda anställningsformen igen. Enligt arbetsgivarna får de yrkesintroduktionsanställda i stor utsträckning erbjudande om fortsatt anställning. Studien visade att arbetsgivarna främst tycks behöva rekrytera på grund av ökad arbetsbelastning. Orsaken till att de valt att anställa på just yrkesintroduktionsavtal är

1Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

2Direktiv U2014:51

3Delegationen för yrkesintroduktionsanställda 2017

4Delegationen för yrkesintroduktionsanställda 2018

196

SOU 2018:81

Bilaga 8

anställningsformens lärandedel. Studien visade också att det är relativt vanligt att de yrkesintroduktionsanställda har flera handledare under YA-perioden. Långt ifrån alla handledare har genomgått en handledarutbildning. Dock har handledarna ofta erfarenhet av att handleda på arbetsplatsen.

För att komplettera arbetsgivarnas perspektiv i de tidigare studierna, gav YA-delegationen YA- sekretariatet i uppdrag att genomföra en studie baserad på intervjuer med YA-anställda. Upplägget med YA-anställningar är en kombination av anställning och lärande. Det vanligaste är att den YA- anställde lärs upp på arbetsplatsen av en handledare. Genom att intervjua YA-anställda ville YA- delegationen ta reda på hur lärandet går till, det vill säga hur de lär sig det som behövs för yrket.

Studiens genomförande

Syftet med studien är att lära mer om hur lärandet går till på arbetsplatsen utifrån den anställdes perspektiv. Frågor som legat till grund för studien har varit: Hur går det till när de lär sig? Hur ser bra förutsättningar för lärande ut? Hur är lärandet strukturerat? Hur följs lärandet upp?

Totalt har 15 YA-anställda, fördelade på 10 arbetsplatser, intervjuats. De är verksamma inom byggindustrin, gjuteri, kommunalt arbete, textilindustrin, VVS samt som elektriker och låssmed.

YA-delegationen har inga kontaktuppgifter till YA-anställda. För att få ut en intresseanmälan om att ställa upp på intervju mejlade YA-sekretariatet till de arbetsgivare som sekretariatet hade kontaktuppgifter till och fick på det sättet svar från fyra arbetsgivare med totalt fem YA-anställda. Av dem bokades tre anställda in för intervju och övriga två avböjde intervju på grund av tidsbrist. Därpå gick YA-sekretariatet ut med en andra förfrågan till sitt nätverk och fick svar från ett tiotal företag, varpå ytterligare 12 YA-anställda valdes ut för intervju. En av dessa ville bli intervjuad genom mejlväxling. Urvalet i det här skedet grundade sig på att få en variation mellan olika branscher.

Av de 15 intervjuade är 12 män och 3 kvinnor, vilket ger en könsfördelning på 80 % män och 20 % kvinnor. Enligt Arbetsförmedlingens statistik var fördelningen mellan män och kvinnor anställda på yrkesintroduktionsavtal år 2017 totalt sett 80 % respektive 20 %.5 Könsfördelningen i urvalet är därmed representativt med fördelningen av män och kvinnor anställda på yrkesintroduktionsavtal.

Intervjuerna har varit semistrukturerade. Inför intervjuerna förbereddes en intervjuguide med öppna frågor som inte skickades ut på förhand. Intervjupersonernas berättelser och svar fick styra intervjuernas struktur. Intervjuerna är genomförda av Ulrika Berg Olofson och av YA-sekretariatet.

Intervjuerna genomfördes på de YA-anställdas arbetsplatser. En anledning var att underlätta för de som ställde upp att bli intervjuade. En annan orsak var att telefonintervjuer inte bedömdes som lämpliga för ändamålet. Förhoppningen var att de YA-anställda skulle känna sig mer bekväma med att bli intervjuade om intervjuerna genomfördes i deras miljö. Ytterligare en orsak var att skapa en kontext till svaren. Kontexten ger en känsla av sammanhang vilket kan underlätta intervjun genom att till exempel ställa lämpliga följdfrågor.