Tilläggsdirektiv till Läkemedelsutredningen (S 2016:07)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 9 augusti 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 17 november 2016 kommittédirektiven Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel (dir. 2016:95). Enligt direktiven skulle uppdraget slutredovisas senast den 1 december 2018.

Av direktiven framgår bl.a. att utredaren ska analysera och överväga om nuvarande system med ett särskilt statsbidrag för läkemedel inom förmånen är ändamålsenligt eller om det bör förändras samt analysera hur finansieringssystemet för läkemedel kan göras långsiktigt hållbart, effektivt, tydligt och mer förutsägbart för stat och landsting. Utredaren ska överväga olika alternativ för hur ansvarsfördelningen mellan stat och landsting när det gäller finansieringen av läkemedel kan utformas. Utredaren ska väga för- och nackdelar med olika alternativa lösningar och därefter lämna förslag till åtgärder som utredaren bedömer bäst uppfyller målen. De förslag som utredaren lämnar i finansieringsdelen ska även följas av lämpliga förslag för ett funktionellt och ändamålsenligt subventions- och prissättningssystem.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2018.

     (Socialdepartementet)