Tilläggsdirektiv till Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning (U 2017:10)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 november 2017 kommittédirektiv om en utvecklad studie- och yrkesvägledning (dir. 2017:116). Uppdraget ska enligt utredningens direktiv slutredovisas senast den 31 oktober 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 januari 2019.

     (Utbildningsdepartementet)