Tilläggsdirektiv till Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (U 2018:02)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 8 mars 2018 kommittédirektiv om konfessionella inslag i skolväsendet (dir. 2018:15). Enligt de ursprungliga direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 31 december 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2019.

     (Utbildningsdepartementet)