Tilläggsdirektiv till Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 11 januari 2018

Förlängd tid och tilläggsuppdrag

Regeringen beslutade den 16 juni 2016 kommittédirektiv om Dataskyddsförordningen - behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde (dir. 2016:52). Enligt direktiven ska uppdraget redovisas senast den 31 augusti 2017.

Av direktiven framgår att utredaren bl.a. ska analysera vilka konsekvenser förordning (EU) 2016/679 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) medför i fråga om personuppgiftsbehandling inom Socialdepartementets verksamhetsområde och föreslå behövliga och lämpliga anpassningar av författningar inom verksamhetsområdet till följd av den nya förordningen. Detta uppdrag redovisades i betänkandet Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU: 2017:66).

Utredaren fick den 15 juni 2017 i tilläggsuppdrag att utreda behovet av en särskild författning med bestämmelser om personuppgiftsbehandling för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (dir. 2017:67). Om utredaren ser att sådana behov finns, ska behövliga författningsförslag lämnas. Utredaren ska även analysera de rättsliga möjligheterna för Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån att lämna ut personuppgifter till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för användning i myndighetens analysprojekt och vid behov lämna författningsförslag som möjliggör nödvändigt uppgiftsutlämnande. Tilläggsuppdraget skulle redovisas senast den 15 januari 2018. Tiden för uppdraget förlängs nu t.o.m. den 30 juni 2018.

     (Socialdepartementet)