Ju2019/01419

/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:517 av Anders Hansson (M) Obligatorisk hemförsäkring

___________________________________________________

Anders Hansson har frågat mig om jag avser att se över möjligheterna att göra hemförsäkringen obligatorisk för boende i flerfamiljshus i syfte att öka tryggheten för samtliga boende.

I praktiken omfattas nästan alla som bor i Sverige av en hemförsäkring. Frågan om att göra hemförsäkring obligatorisk för samtliga boende i flerfamiljshus har behandlats i riksdagen flera gånger under senare år. Riksdagen avslog nyligen en motion i ämnet på förslag av civilutskottet (bet. 2018/19:CU6).

Civilutskottet konstaterar i sitt betänkande att motionsyrkanden om obligatorisk hemförsäkring har behandlats av utskottet vid ett stort antal tillfällen. Utskottet har då betonat vikten av att så många som möjligt har en hemförsäkring som skyddar mot oförutsedda utgifter för t.ex. brand eller läckage. Trots att det är önskvärt att alla har ett så bra ekonomiskt skydd som en hemförsäkring ger, har utskottet ansett att det inte borde införas något krav på obligatorisk hemförsäkring. I första hand måste det enligt utskottet nämligen vara upp till var och en att själv avgöra om och i vilken utsträckning han eller hon vill skaffa sig försäkringsskydd.

Jag gör i dagsläget inte någon annan bedömning än den som civilutskottet och riksdagen har gett uttryck för.

Stockholm den 23 april 2019

Morgan Johansson