Ju2019/00814/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:336 av Anders Hansson (M)
Datainspektionen och GDPR

Anders Hansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att stärka Datainspektionen i dess arbete så att svenska företag och myndigheter kan få svar på sina frågor rörande GDPR.

Datainspektionen har de senaste åren bedrivit ett omfattande arbete med att förbereda sig för de nya uppgifter som följer av EU:s dataskyddsförordning som trädde i kraft i maj 2018. Det är en stor reform som har medfört genomgripande förändringar i Datainspektionens uppdrag, verksamhet och organisation.

För att ge Datainspektionen de förutsättningar som krävs för att hantera det utökade uppdraget har myndigheten tillförts 30 miljoner kronor i ökat anslag, vilket bland annat möjliggjort rekrytering av ett stort antal nya medarbetare. Regeringen har även gett Datainspektionen i uppdrag att ta fram informations- och utbildningsmaterial och vidta andra åtgärder för att underlätta små och medelstora företags anpassning till EU:s dataskyddsförordning.

Dataskyddsreformen har lett till ett rekordhögt inflöde av förfrågningar och ärenden till Datainspektionen från privata och offentliga verksamheter. Trots ett stort fokus på att förbereda och genomföra de uppgifter som följer av reformen har det ökade behovet av vägledning och stöd inte kunnat mötas fullt ut. En rad åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med balanserna och stärka den utåtriktade verksamheten. Myndigheten bedömer att man har goda förutsättningar för att minska balanserna väsentligt under året. Jag kommer att följa utvecklingen noga.

Stockholm den 13 mars 2019

Morgan Johansson