Fråga 2018/19:867 Rymdprojekt

av Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Den svenska flyg- och rymdindustrin har ca 12 000 anställda. Det är en viktig industri som kännetecknas av många innovationer som förvisso utvecklas för rymd, men som också kommer till nytta på jorden. I internationella sammanhang har Sverige utmärkt sig positivt med många framgångsrika forskningsrön, och svenskutvecklade produkter finns representerade på flera internationella rymdmissioner. Det finns också ett flertal satelliter som levererar data sedan många år.

Så sent som förra året antog Sverige en rymdstrategi. I inledningen till densamma skriver den förra socialdemokratiska rymdministern att ”Sverige är ett litet land men en stor rymdnation”. Det känns därför mycket märkligt att inse att de aviserade anslagen som står till buds inför årets ministermöte och förhandlingar med Esa (Europeiska rymdorganisationen)  är kraftigt kringskurna, samtidigt som Sverige redan lånar pengar av Esa. Detta har Rymdstyrelsen påtalat för regeringen bland annat i sitt budgetunderlag inför åren 2020–2022.

Med tanke på den höga grad av internationell samverkan och de anmärkningsvärt långa ledtider som råder inom rymdindustrin var vi många som förväntade oss att rymdstrategin skulle bidra till ökad tydlighet och mer långsiktiga villkor för inblandade parter.

Med hänvisning till detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att Sverige framgent ska kunna vara en aktiv och pålitlig partner i olika Esaprojekt?