Interpellation 2018/19:179 Rymdstrategin

av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Alliansregeringen tog initiativ till att tillsätta Rymdutredningen i april 2014 (SOU 2015:75). Utredningen föreslog bland annat att Sverige skulle anta en rymdstrategi, vilket Alliansen har förespråkat sedan dess.

Riksdagen har fattat beslut om utbildningsutskottets betänkande om en nationell strategi för svensk rymdverksamhet med långsiktiga strategiska mål. Strategin presenterades av regeringen under våren 2018 och beslutades av riksdagen under hösten 2018.

Rymdverksamheten i Sverige är framgångsrik, men för att den ska stå sig internationellt och inte vi inte ska bli helt förbisprungna behöver en stor satsning ske nu. Rymdverksamheten ger positiva effekter på allt från utbildning och forskning till viktiga komplement för försvar och miljö. Nya jobb och innovationer kommer Sverige till del. För att citera generaldirektören för Rymdstyrelsen Anna Rathsman: ”Allt som forskas på i rymden, kan användas på jorden.”

Rymdstyrelsen har den övergripande kunskapen i Sverige när det gäller rymdforskning och utveckling. Myndigheten inväntar nu direktiv från regeringen om hur man ska arbeta i framtiden. I strategidokumentet framgår att Sverige ska öka i sitt inflytande som rymdnation, säkra både klimatmål och teknikjobb samt öppna för satellituppsändningar från Esrange. För detta behövs mer resurser och personal.

Regeringen ska även se över rymdlagen. Lagen är nu 37 år gammal och behöver förnyas. För att kunna förbättra forskningen och även locka privata finansiärer är det viktigt med ett tydligt och uppdaterat regelverk.

Därför vill jag ställa två frågor till statsrådet Matilda Ernkrans:

 

  1. Hur och när kommer statsrådet att komma med ett tydligt uppdrag till Rymdstyrelsen?
  2. Hur och när kommer statsrådet att se till att Sverige får en modern och uppdaterad rymdlag?