Riksdagsskrivelse 2018/19:195

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU22 En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 maj 2019

Andreas Norlén

Annalena Hanell