Riksdagsskrivelse 2018/19:14

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2018/19:NU5 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 november 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson