Regeringens proposition 2018/19:162

En ny beteckning för kommuner på regional

Prop.

nivå och vissa frågor om regionindelning

2018/19:162

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 september 2019

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag om att beteckningen för kommuner på regional nivå ska ändras från landsting till region. Regeringens lagförslag innebär att ett antal lagar ändras genom att den nuvarande beteckningen landsting byts ut mot region.

Propositionen innehåller också förslag till ändringar i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting. Regeringen föreslår att det vid prövning av frågan om ändring i regionindelningen ska tas särskild hänsyn till önskemål och synpunkter från den eller de regioner som närmast berörs av ändringen. Det ska krävas särskilda skäl för att besluta om en ändring i regionindelningen mot en berörd regions vilja. Vid en sådan prövning ska också särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast berörs av ändringen. Vidare ska befolkningens önskemål och synpunkter beaktas vid ändringar i regionindelningen. Berörda regioner ska, om det inte är uppenbart obehövligt, som ett led i beredningen av ett yttrande eller en ansökan om ändrad regionindelning inhämta synpunkter från befolkningen.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2020. I några fall föreslås av författningstekniska skäl ett något senare ikraftträdandedatum. Ändringarna i tryckfrihetsförordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

1

Prop. 2018/19:162 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ...............................................................

18

2

Lagtext

............................................................................................

26

 

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) om

 

 

 

ändringar i Sveriges indelning i kommuner och

 

 

 

landsting ...........................................................................

26

 

2.2

Förslag till lag om ändring i kommunallagen

 

 

 

(2017:725) ........................................................................

37

 

2.3

Förslag till lag om ändring i

 

 

 

tryckfrihetsförordningen...................................................

62

 

2.4

Förslag till lag om ändring i riksdagsordningen...............

63

 

2.5

Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken .................

64

 

2.6

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken .....................

66

 

2.7

Förslag till lag om ändring i brottsbalken.........................

67

 

2.8

Förslag till lag om ändring i jordabalken .........................

71

 

2.9

Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken ................

73

 

2.10

Förslag till lag om ändring i miljöbalken .........................

76

 

2.11

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.......

78

 

2.12

Förslag till lag om ändring i lagen (1933:269) om

 

 

 

ägofred..............................................................................

81

 

2.13

Förslag till lag om ändring i lagen (1965:269) med

 

 

 

särskilda bestämmelser om kommuns och annan

 

 

 

menighets utdebitering av skatt, m.m...............................

84

 

2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (1966:314) om

 

 

 

kontinentalsockeln............................................................

88

 

2.15

Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om

 

 

 

allmänna förvaltningsdomstolar .......................................

89

 

2.16

Förslag till lag om ändring i väglagen (1971:948) ...........

90

 

2.17

Förslag till lag om ändring i skadeståndslagen

 

 

 

(1972:207) ........................................................................

91

 

2.18

Förslag till lag om ändring i expropriationslagen

 

 

 

(1972:719) ........................................................................

92

 

2.19

Förslag till lag om ändring i lagen (1974:174) om

 

 

 

identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. ..............

95

 

2.20

Förslag till lag om ändring i lagen (1975:689) om

 

 

 

tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare ...................

96

 

2.21

Förslag till lag om ändring i lagen (1978:160) om

 

 

 

vissa rörledningar .............................................................

97

 

2.22

Förslag till lag om ändring i förfogandelagen

 

 

 

(1978:262) ........................................................................

98

 

2.23

Förslag till lag om ändring i lagen (1979:417) om

 

 

 

utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i

 

 

 

rikets indelning i kommuner och landsting ......................

99

 

2.24

Förslag till lag om ändring i lagen (1980:578) om

 

 

 

ordningsvakter................................................................

100

 

2.25

Förslag till lag om ändring i lagen (1981:324) om

 

 

 

medborgarvittnen ...........................................................

101

2

2.26Förslag till lag om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för

rättegångskostnad i vissa mål m.m. ...............................

102

2.27Förslag till lag om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare,

arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i

 

totalförsvarsplaneringen ................................................

103

2.28Förslag till lag om ändring i tandvårdslagen

(1985:125) .....................................................................

104

2.29Förslag till lag om ändring i sparbankslagen

(1987:619) .....................................................................

109

2.30Förslag till lag om ändring i konkurslagen

(1987:672) .....................................................................

111

2.31Förslag till lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under

krig eller krigsfara m.m. ................................................

112

2.32Förslag till lag om ändring i kulturmiljölagen

(1988:950) .....................................................................

113

2.33Förslag till lag om ändring i lagen (1990:659) om

 

särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster ...............

114

2.34

Förslag till lag om ändring i arkivlagen (1990:782) ......

116

2.35Förslag till lag om ändring i begravningslagen

(1990:1144) ...................................................................

118

2.36Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1402) om

 

övertagande av vissa sjukhem och andra

 

 

vårdinrättningar .............................................................

119

2.37

Förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45) ....

120

2.38Förslag till lag om ändring i lagen (1991:419) om

resekostnadsersättning vid sjukresor .............................

121

2.39Förslag till lag om ändring i folkbokföringslagen

(1991:481) .....................................................................

123

2.40Förslag till lag om ändring i lagen (1991:586) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta..................

124

2.41Förslag om lag om ändring i bostadsrättslagen

(1991:614) .....................................................................

127

2.42Förslag till lag om ändring i lagen (1991:687) om

särskild löneskatt på pensionskostnader ........................

129

2.43Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1109) om

uppdragsutbildning i vissa fall.......................................

130

2.44Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om

psykiatrisk tvångsvård...................................................

131

2.45Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1129) om

rättspsykiatrisk vård ......................................................

134

2.46Förslag till lag om ändring i lagen (1992:339) om

proportionellt valsätt......................................................

135

2.47Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1140) om

Sveriges ekonomiska zon ..............................................

136

2.48Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1403) om

totalförsvar och höjd beredskap.....................................

137

Prop. 2018/19:162

3

Prop. 2018/19:162

2.49

Förslag till lag om ändring i sametingslagen

 

 

 

(1992:1433) ....................................................................

138

 

2.50

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:335) om

 

 

 

Barnombudsman.............................................................

140

 

2.51

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om

 

 

 

stöd och service till vissa funktionshindrade..................

141

 

2.52

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1651) om

 

 

 

läkarvårdsersättning .......................................................

147

 

2.53

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1652) om

 

 

 

ersättning för fysioterapi ................................................

155

 

2.54

Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen

 

 

 

(1994:200) ......................................................................

163

 

2.55

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:260) om

 

 

 

offentlig anställning........................................................

164

 

2.56

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:692) om

 

 

 

kommunala folkomröstningar ........................................

165

 

2.57

Förslag till lag om ändring i stiftelselagen

 

 

 

(1994:1220) ....................................................................

169

 

2.58

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1809) om

 

 

 

totalförsvarsplikt.............................................................

171

 

2.59

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1811) om

 

 

 

disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. ......................

173

 

2.60

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:479) om

 

 

 

nordisk konvention om socialt bistånd och sociala

 

 

 

tjänster............................................................................

176

 

2.61

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) om

 

 

 

insättningsgaranti ...........................................................

177

 

2.62

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1649) om

 

 

 

byggande av järnväg.......................................................

178

 

2.63

Förslag till lag om ändring i vapenlagen (1996:67) .......

179

 

2.64

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:764) om

 

 

 

företagsrekonstruktion....................................................

180

 

2.65

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:810) om

 

 

 

registrering av riksdagsledamöters åtaganden och

 

 

 

ekonomiska intressen .....................................................

181

 

2.66

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1156) om

 

 

 

receptregister ..................................................................

185

 

2.67

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1157) om

 

 

 

läkemedelskommittéer ...................................................

188

 

2.68

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:735) om

 

 

 

riksfärdtjänst...................................................................

189

 

2.69

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:736) om

 

 

 

färdtjänst.........................................................................

190

 

2.70

Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) ............

191

 

2.71

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:812) med

 

 

 

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet................

193

 

2.72

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:938) om

 

 

 

behandling av personuppgifter om

 

 

 

totalförsvarspliktiga........................................................

194

 

2.73

Förslag till lag om ändring i bokföringslagen

 

4

 

(1999:1078) ....................................................................

195

2.74Förslag till lag om ändring i revisionslagen

(1999:1079) ...................................................................

197

2.75Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229) ...................................................................

198

2.76Förslag till lag om ändring i lagen (2001:99) om den

officiella statistiken .......................................................

203

2.77Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

(2001:453) .....................................................................

204

2.78Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen

enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och

 

socialavgiftslagen (2000:980) .......................................

209

2.79Förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) om

läkemedelsförmåner m.m. .............................................

210

2.80Förslag till lag om ändring i lagen (2002:1022) om

revision av statlig verksamhet m.m. ..............................

213

2.81Förslag till lag om ändring i lagen (2003:192) om

gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet .....

214

2.82Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1210) om

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ...........

216

2.83Förslag till lag om ändring i smittskyddslagen

(2004:168) .....................................................................

223

2.84Förslag till lag om ändring i lagen (2004:773) om

kommunalekonomisk utjämning ...................................

228

2.85Förslag till lag om ändring i lagen (2004:1199) om

handel med utsläppsrätter ..............................................

235

2.86Förslag till lag om ändring i lagen (2005:225) om

rättsintyg i anledning av brott........................................

236

2.87Förslag till lag om ändring i naturgaslagen

(2005:403) .....................................................................

237

2.88Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

(2005:551) .....................................................................

238

2.89Förslag till lag om ändring i lagen (2005:590) om

insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. ....................

240

2.90Förslag till lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner,

 

landsting, kommunalförbund och

 

 

samordningsförbund......................................................

241

2.91

Förslag till lag om ändring i vallagen (2005:837) .........

242

2.92Förslag till lag om ändring i lagen (2006:323) om

utbyte av sprutor och kanyler ........................................

257

2.93Förslag till lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd

beredskap.......................................................................

259

2.94Förslag till lag om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd

beredskap.......................................................................

266

2.95Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1570) om

skydd mot internationella hot mot människors hälsa..... 267

Prop. 2018/19:162

5

Prop. 2018/19:162

2.96

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:459) om

 

 

 

strukturfondspartnerskap................................................

271

 

2.97

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om

 

 

 

värdepappersmarknaden.................................................

272

 

2.98

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:344) om

 

 

 

hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.........................

274

 

2.99

Förslag till lag om ändring i patientdatalagen

 

 

 

(2008:355) ......................................................................

276

 

2.100

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:552) om

 

 

 

katastrofmedicin som en del av svenska insatser

 

 

 

utomlands .......................................................................

279

 

2.101

Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen

 

 

 

(2008:579) ......................................................................

281

 

2.102

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:962) om

 

 

 

valfrihetssystem..............................................................

283

 

2.103

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:47) om

 

 

 

vissa kommunala befogenheter ......................................

284

 

2.104

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:128) om

 

 

 

yrkeshögskolan...............................................................

290

 

2.105

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

 

sekretesslagen (2009:400) ..............................................

291

 

2.106

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:724) om

 

 

 

nationella minoriteter och minoritetsspråk .....................

299

 

2.107

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1079) om

 

 

 

tjänster på den inre marknaden.......................................

300

 

2.108

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:294) om

 

 

 

säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i

 

 

 

kommuner och landsting ................................................

301

 

2.109

Förslag till lag om ändring i luftfartslagen

 

 

 

(2010:500) ......................................................................

302

 

2.110

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:566) om

 

 

 

vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

 

 

 

förvaltningen ..................................................................

304

 

2.111

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om

 

 

 

regionalt utvecklingsansvar............................................

305

 

2.112

Förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen

 

 

 

(2010:659) ......................................................................

307

 

2.113

Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen

 

 

 

(2010:696) ......................................................................

308

 

2.114

Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) ........

310

 

2.115

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:801) om

 

 

 

införande av skollagen (2010:800).................................

328

 

2.116

Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen

 

 

 

(2010:900) ......................................................................

330

 

2.117

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1065) om

 

 

 

kollektivtrafik.................................................................

337

 

2.118

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1350) om

 

 

 

uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och

 

 

 

konkurrensförhållanden..................................................

342

6

 

 

 

2.119

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1919) om

 

Prop. 2018/19:162

 

fördelning av vissa statsbidrag till regional

 

 

 

kulturverksamhet ...........................................................

343

 

2.120

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029) om

 

 

 

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet............

344

 

2.121

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

 

(2011:1244) ...................................................................

345

 

2.122

Förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen

 

 

 

(2012:210) .....................................................................

349

 

2.123

Förslag till lag om ändring i taxitrafiklagen

 

 

 

(2012:211) .....................................................................

350

 

2.124

Förslag till lag om ändring i lagen (2012:263) om

 

 

 

kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

 

 

 

mänskliga organ ............................................................

351

 

2.125

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:407) om

 

 

 

hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i

 

 

 

Sverige utan nödvändiga tillstånd..................................

354

 

2.126

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:513) om

 

 

 

ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat

 

 

 

land inom Europeiska ekonomiska

 

 

 

samarbetsområdet..........................................................

356

 

2.127

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:514) om

 

 

 

landstingens och kommunernas kostnadsansvar för

 

 

 

viss vård i utlandet.........................................................

357

 

2.128

Förslag till lag om ändring i bibliotekslagen

 

 

 

(2013:801) .....................................................................

359

 

2.129

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:852) om

 

 

 

registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ..

361

 

2.130

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:948) om

 

 

 

stöd vid korttidsarbete ...................................................

362

 

2.131

Förslag till lag om ändring i patientlagen (2014:821) ...

363

 

2.132

Förslag till lag om ändring i lagen (2015:62) om

 

 

 

identifiering av rapporteringspliktiga konton med

 

 

 

anledning av FATCA-avtalet ........................................

365

 

2.133

Förslag till lag om ändring i lagen (2015:602) om

 

 

 

överlämnande av allmänna handlingar för förvaring.....

366

 

2.134

Förslag till lag om ändring i lagen (2015:911) om

 

 

 

identifiering av rapporteringspliktiga konton vid

 

 

 

automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella

 

 

 

konton............................................................................

367

 

2.135

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:35) om

 

 

 

bidrag för glasögon till vissa barn och unga..................

368

 

2.136

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:659) om

 

 

 

avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och

 

 

 

sjukvården .....................................................................

370

 

2.137

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1145) om

 

 

 

offentlig upphandling ....................................................

371

 

2.138

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1146) om

 

 

 

upphandling inom försörjningssektorerna .....................

372

 

2.139

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1147) om

 

 

 

upphandling av koncessioner ........................................

373

7

Prop. 2018/19:162

2.140

Förslag till lag om ändring i hälso- och

 

 

 

sjukvårdslagen (2017:30) ...............................................

375

 

2.141

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:151) om

 

 

 

meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter................

389

 

2.142

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:209) om

 

 

 

hälsoundersökning av barn och unga som vårdas

 

 

 

utanför det egna hemmet ................................................

390

 

2.143

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:372) om

 

 

 

stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården ................

391

 

2.144

Förslag till lag om ändring i museilagen (2017:563)......

393

 

2.145

Förlag till lag om ändring i lagen (2017:571) om

 

 

 

försöksverksamhet med branschskolor...........................

394

 

2.146

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:612) om

 

 

 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och

 

 

 

sjukvård..........................................................................

395

 

2.147

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:630) om

 

 

 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

 

 

 

terrorism .........................................................................

399

 

2.148

Förslag till lag om ändring i förvaltningslagen

 

 

 

(2017:900) ......................................................................

400

 

2.149

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:90) om

 

 

 

insyn i finansiering av partier.........................................

401

 

2.150

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:222) om

 

 

 

bostadsanpassningsbidrag ..............................................

403

 

2.151

Förslag till lag om ändring i strålskyddslagen

 

 

 

(2018:396) ......................................................................

404

 

2.152

Förslag till lag om ändring i säkerhetsskyddslagen

 

 

 

(2018:585) ......................................................................

405

 

2.153

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:597) om

 

 

 

kommunal bokföring och redovisning............................

407

 

2.154

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:649) om

 

 

 

förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid

 

 

 

hem för vård eller boende...............................................

417

 

2.155

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:672) om

 

 

 

ekonomiska föreningar...................................................

418

 

2.156

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:744) om

 

 

 

försäkringsmedicinska utredningar ................................

419

 

2.157

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1212) om

 

 

 

nationell läkemedelslista ................................................

421

 

2.158

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1214) om

 

 

 

ändring i patientdatalagen (2008:355)............................

423

 

2.159

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1241) om

 

 

 

ändring i lagen (2018:1212) om nationell

 

 

 

läkemedelslista ...............................................................

424

 

2.160

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1276) om

 

 

 

ändring i offentlighets- och sekretesslagen

 

 

 

(2009:400) ......................................................................

425

 

2.161

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1625) om

 

 

 

skyldighet för vissa offentliga funktionärer att

 

8

 

anmäla innehav av finansiella instrument ......................

426

 

 

 

2.162

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1937) om

 

 

tillgänglighet till digital offentlig service ......................

427

2.163

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1997) om

 

 

ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)..............

429

2.164

Förslag till lag om ändring i lagen (2019:212) om

 

 

viss gemensam offentlig service....................................

430

2.165

Förslag till lag om ändring i lagen (2019:504) om

 

 

ansvar för god forskningssed och prövning av

 

 

oredlighet i forskning ....................................................

431

2.166

Förslag till lag om ändring i lagen (2019:000) om

 

 

ändring i skyddslagen (2010:305) .................................

432

3 Ärendet och dess beredning .........................................................

433

4Landstingens, kommunernas och befolkningens synpunkter

vid ändringar i landstingsindelningen ..........................................

434

4.1Nuvarande reglering i indelningslagen och

kommunallagen .............................................................

434

4.2Landstingens, kommunernas och befolkningens

synpunkter vid indelningsändringar ..............................

435

4.3Reglerna om indelningsändringar för kommuner och

landsting bör harmoniseras ytterligare ..........................

436

4.4Landstingens synpunkter vid ändringar i

landstingsindelningen....................................................

437

4.5Kommunernas synpunkter vid ändringar i

landstingsindelningen....................................................

440

4.6Befolkningens synpunkter vid ändringar i

 

 

landstingsindelningen....................................................

441

5

En ny beteckning för kommuner på regional nivå .......................

446

 

5.1

Bakgrund

.......................................................................

446

 

5.2

Beteckningen ska ändras ...............................................

448

 

5.3

Någon definition bör inte införas i kommunallagen......

453

 

5.4

Gotlands kommun .........................................................

454

 

 

5.4.1

Bakgrund ......................................................

454

 

 

5.4.2

Fortsatt möjlighet att använda

 

 

 

 

beteckningarna regionfullmäktige och

 

 

 

 

regionstyrelse................................................

455

6

Författningsändringar till följd av en ny beteckning ....................

457

 

6.1

Allmänt om följdändringarna ........................................

457

 

 

6.1.1

Ändring i ellagen ..........................................

458

 

 

6.1.2

Ändring i hälso- och sjukvårdslagen ............

459

 

 

6.1.3

Följdändringar i tryckfrihetsförordningen

 

 

 

 

och riksdagsordningen..................................

460

7

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser................................

461

8

Konsekvenser...............................................................................

463

8.1Landstingens, kommunernas och befolkningens

synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen.........

463

8.1.1

Konsekvenser för kommuner och

 

 

landsting .......................................................

463

8.1.2

Andra konsekvenser .....................................

464

Prop. 2018/19:162

9

Prop. 2018/19:162

8.2

Ny beteckning för kommuner på regional nivå ..............

465

 

 

8.2.1

Konsekvenser för landstingen och

 

 

 

 

kommunerna..................................................

465

 

 

8.2.2

Konsekvenser för statliga myndigheter .........

465

 

 

8.2.3

Konsekvenser för övriga................................

465

9

Författningskommentarer..............................................................

466

 

9.1

Förslaget till lag om ändring i lagen (1979:411) om

 

 

 

ändringar i Sveriges indelning i kommuner och

 

 

 

landsting

.........................................................................

466

 

9.2

Förslaget till lag om ändring i kommunallagen

 

 

 

(2017:725) ......................................................................

468

 

9.3

Förslaget till lag om ändring i

 

 

 

tryckfrihetsförordningen.................................................

468

 

9.4

Förslaget till lag om ändring i riksdagsordningen ..........

469

 

9.5

Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken ............

469

 

9.6

Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken ................

469

 

9.7

Förslaget till lag om ändring i brottsbalken....................

469

 

9.8

Förslaget till lag om ändring i jordabalken.....................

470

 

9.9

Förslaget till lag om ändring i utsökningsbalken............

470

 

9.10

Förslaget till lag om ändring i miljöbalken ....................

470

 

9.11

Förslaget till lag om ändring i

 

 

 

socialförsäkringsbalken ..................................................

470

 

9.12

Förslaget till lag om ändring i lagen (1933:269) om

 

 

 

ägofred............................................................................

470

 

9.13

Förslaget till lag om ändring i lagen (1965:269) med

 

 

 

särskilda bestämmelser om kommuns och annan

 

 

 

menighets utdebitering av skatt, m.m.............................

471

 

9.14

Förslaget till lag om ändring i lagen (1966:314) om

 

 

 

kontinentalsockeln..........................................................

471

 

9.15

Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289) om

 

 

 

allmänna förvaltningsdomstolar .....................................

471

 

9.16

Förslaget till lag om ändring i väglagen (1971:948) ......

471

 

9.17

Förslaget till lag om ändring i skadeståndslagen

 

 

 

(1972:207) ......................................................................

471

 

9.18

Förslaget till lag om ändring i expropriationslagen

 

 

 

(1972:719) ......................................................................

472

 

9.19

Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:174) om

 

 

 

identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. ............

472

 

9.20

Förslaget till lag om ändring i lagen (1975:689) om

 

 

 

tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare .................

472

 

9.21

Förslaget till lag om ändring i lagen (1978:160) om

 

 

 

vissa rörledningar ...........................................................

472

 

9.22

Förslaget till lag om ändring i förfogandelagen

 

 

 

(1978:262) ......................................................................

472

 

9.23

Förslaget till lag om ändring i lagen (1979:417) om

 

 

 

utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i

 

 

 

rikets indelning i kommuner och landsting ....................

473

 

9.24

Förslaget till lag om ändring i lagen (1980:578) om

 

 

 

ordningsvakter................................................................

473

10

 

 

 

 

9.25Förslaget till lag om ändring i lagen (1981:324) om

medborgarvittnen...........................................................

473

9.26Förslaget till lag om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för

rättegångskostnad i vissa mål m.m. ...............................

473

9.27Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i

totalförsvarsplaneringen ................................................

473

9.28Förslaget till lag om ändring i tandvårdslagen

(1985:125) .....................................................................

474

9.29Förslaget till lag om ändring i sparbankslagen

(1987:619) .....................................................................

474

9.30Förslaget till lag om ändring i konkurslagen

(1987:672) .....................................................................

474

9.31Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:97) om

förfarandet hos kommunerna,

 

förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under

 

krig eller krigsfara m.m. ................................................

474

9.32Förslaget till lag om ändring i kulturmiljölagen

(1988:950) .....................................................................

474

9.33Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:659) om

 

särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster ...............

475

9.34

Förslaget till lag om ändring i arkivlagen (1990:782) ...

475

9.35Förslaget till lag om ändring i begravningslagen

(1990:1144) ...................................................................

475

9.36Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra

vårdinrättningar .............................................................

475

9.37Förslaget till lag om ändring i minerallagen

(1991:45) .......................................................................

475

9.38Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:419) om

resekostnadsersättning vid sjukresor .............................

476

9.39Förslaget till lag om ändring i folkbokföringslagen

(1991:481) .....................................................................

476

9.40Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:586) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta..................

476

9.41Förslaget till lag om ändring i bostadsrättslagen

(1991:614) .....................................................................

476

9.42Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:687) om

särskild löneskatt på pensionskostnader ........................

476

9.43Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1109) om

uppdragsutbildning i vissa fall.......................................

476

9.44Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1128) om

psykiatrisk tvångsvård...................................................

477

9.45Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1129) om

rättspsykiatrisk vård ......................................................

477

9.46Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:339) om

proportionellt valsätt......................................................

477

9.47Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1140) om

Sveriges ekonomiska zon ..............................................

477

Prop. 2018/19:162

11

Prop. 2018/19:162

9.48

Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1403) om

 

 

 

totalförsvar och höjd beredskap......................................

477

 

9.49

Förslaget till lag om ändring i sametingslagen

 

 

 

(1992:1433) ....................................................................

477

 

9.50

Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:335) om

 

 

 

Barnombudsman.............................................................

478

 

9.51

Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:387) om

 

 

 

stöd och service till vissa funktionshindrade..................

478

 

9.52

Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1651) om

 

 

 

läkarvårdsersättning .......................................................

478

 

9.53

Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1652) om

 

 

 

ersättning för fysioterapi ................................................

478

 

9.54

Förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen

 

 

 

(1994:200) ......................................................................

478

 

9.55

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:260) om

 

 

 

offentlig anställning........................................................

479

 

9.56

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:692) om

 

 

 

kommunala folkomröstningar ........................................

479

 

9.57

Förslaget till lag om ändring i stiftelselagen

 

 

 

(1994:1220) ....................................................................

479

 

9.58

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1809) om

 

 

 

totalförsvarsplikt.............................................................

479

 

9.59

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1811) om

 

 

 

disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. ......................

479

 

9.60

Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:479) om

 

 

 

nordisk konvention om socialt bistånd och sociala

 

 

 

tjänster............................................................................

480

 

9.61

Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1571) om

 

 

 

insättningsgaranti ...........................................................

480

 

9.62

Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1649) om

 

 

 

byggande av järnväg.......................................................

480

 

9.63

Förslaget till lag om ändring i vapenlagen (1996:67).....

480

 

9.64

Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:764) om

 

 

 

företagsrekonstruktion....................................................

480

 

9.65

Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:810) om

 

 

 

registrering av riksdagsledamöters åtaganden och

 

 

 

ekonomiska intressen .....................................................

480

 

9.66

Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1156) om

 

 

 

receptregister ..................................................................

481

 

9.67

Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1157) om

 

 

 

läkemedelskommittéer ...................................................

481

 

9.68

Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:735) om

 

 

 

riksfärdtjänst...................................................................

481

 

9.69

Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:736) om

 

 

 

färdtjänst.........................................................................

481

 

9.70

Förslaget till lag om ändring i ellagen (1997:857) .........

481

 

9.71

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:812) med

 

 

 

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet................

482

 

9.72

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:938) om

 

 

 

behandling av personuppgifter om

 

12

 

totalförsvarspliktiga........................................................

482

9.73Förslaget till lag om ändring i bokföringslagen

(1999:1078) ...................................................................

482

9.74Förslaget till lag om ändring i revisionslagen

(1999:1079) ...................................................................

482

9.75Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229) ...................................................................

482

9.76Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:99) om

den officiella statistiken.................................................

483

9.77Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen

(2001:453) .....................................................................

483

9.78Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och

socialavgiftslagen (2000:980) .......................................

483

9.79Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:160) om

läkemedelsförmåner m.m. .............................................

483

9.80Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:1022) om

revision av statlig verksamhet m.m. ..............................

483

9.81Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:192) om

gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet .....

484

9.82Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:1210) om

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ...........

484

9.83Förslaget till lag om ändring i smittskyddslagen

(2004:168) .....................................................................

484

9.84Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:773) om

kommunalekonomisk utjämning ...................................

484

9.85Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:1199) om

handel med utsläppsrätter ..............................................

484

9.86Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:225) om

rättsintyg i anledning av brott........................................

485

9.87Förslaget till lag om ändring i naturgaslagen

(2005:403) .....................................................................

485

9.88Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen

(2005:551) .....................................................................

485

9.89Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:590) om

insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. ....................

485

9.90Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner,

 

landsting, kommunalförbund och

 

 

samordningsförbund......................................................

485

9.91

Förslaget till lag om ändring i vallagen (2005:837) ......

485

9.92Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:323) om

utbyte av sprutor och kanyler ........................................

486

9.93Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

extraordinära händelser i fredstid och höjd

 

beredskap.......................................................................

486

9.94Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:546) om

utrymning och inkvartering m.m. under höjd

 

beredskap.......................................................................

486

Prop. 2018/19:162

13

Prop. 2018/19:162

9.95

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:1570) om

 

 

 

skydd mot internationella hot mot människors hälsa .....486

 

9.96

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:459) om

 

 

 

strukturfondspartnerskap................................................

487

 

9.97

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528) om

 

 

 

värdepappersmarknaden.................................................

487

 

9.98

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:344) om

 

 

 

hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.........................

487

 

9.99

Förslaget till lag om ändring i patientdatalagen

 

 

 

(2008:355) ......................................................................

487

 

9.100

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:552) om

 

 

 

katastrofmedicin som en del av svenska insatser

 

 

 

utomlands .......................................................................

487

 

9.101

Förslaget till lag om ändring i konkurrenslagen

 

 

 

(2008:579) ......................................................................

487

 

9.102

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:962) om

 

 

 

valfrihetssystem..............................................................

488

 

9.103

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:47) om

 

 

 

vissa kommunala befogenheter ......................................

488

 

9.104

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:128) om

 

 

 

yrkeshögskolan...............................................................

488

 

9.105

Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

 

sekretesslagen (2009:400) ..............................................

488

 

9.106

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:724) om

 

 

 

nationella minoriteter och minoritetsspråk .....................

488

 

9.107

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1079) om

 

 

 

tjänster på den inre marknaden.......................................

489

 

9.108

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:294) om

 

 

 

säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i

 

 

 

kommuner och landsting ................................................

489

 

9.109

Förslaget till lag om ändring i luftfartslagen

 

 

 

(2010:500) ......................................................................

489

 

9.110

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:566) om

 

 

 

vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

 

 

 

förvaltningen ..................................................................

489

 

9.111

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:630) om

 

 

 

regionalt utvecklingsansvar............................................

489

 

9.112

Förslaget till lag om ändring i patientsäkerhetslagen

 

 

 

(2010:659) ......................................................................

490

 

9.113

Förslaget till lag om ändring i radio- och tv-lagen

 

 

 

(2010:696) ......................................................................

490

 

9.114

Förslaget till lag om ändring i skollagen (2010:800)......

490

 

9.115

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:801) om

 

 

 

införande av skollagen (2010:800).................................

490

 

9.116

Förslaget till lag om ändring i plan- och bygglagen

 

 

 

(2010:900) ......................................................................

490

 

9.117

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:1065) om

 

 

 

kollektivtrafik.................................................................

491

 

9.118

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:1350) om

 

 

 

uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och

 

14

 

konkurrensförhållanden..................................................

491

9.119

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:1919) om

Prop. 2018/19:162

 

fördelning av vissa statsbidrag till regional

 

 

kulturverksamhet ...........................................................

491

9.120

Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1029) om

 

 

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet............

491

9.121

Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

(2011:1244) ...................................................................

491

9.122

Förslaget till lag om ändring i yrkestrafiklagen

 

 

(2012:210) .....................................................................

492

9.123

Förslaget till lag om ändring i taxitrafiklagen

 

 

(2012:211) .....................................................................

492

9.124

Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:263) om

 

 

kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

 

 

mänskliga organ ............................................................

492

9.125

Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:407) om

 

 

hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i

 

 

Sverige utan nödvändiga tillstånd..................................

492

9.126

Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:513) om

 

 

ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat

 

 

land inom Europeiska ekonomiska

 

 

samarbetsområdet..........................................................

492

9.127

Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:514) om

 

 

landstingens och kommunernas kostnadsansvar för

 

 

viss vård i utlandet.........................................................

493

9.128

Förslaget till lag om ändring i bibliotekslagen

 

 

(2013:801) .....................................................................

493

9.129

Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:852) om

 

 

registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ..

493

9.130

Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:948) om

 

 

stöd vid korttidsarbete ...................................................

493

9.131

Förslaget till lag om ändring i patientlagen

 

 

(2014:821) .....................................................................

493

9.132

Förslaget till lag om ändring i lagen (2015:62) om

 

 

identifiering av rapporteringspliktiga konton med

 

 

anledning av FATCA-avtalet ........................................

494

9.133

Förslaget till lag om ändring i lagen (2015:602) om

 

 

överlämnande av allmänna handlingar för förvaring.....

494

9.134

Förslaget till lag om ändring i lagen (2015:911) om

 

 

identifiering av rapporteringspliktiga konton vid

 

 

automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella

 

 

konton............................................................................

494

9.135

Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:35) om

 

 

bidrag för glasögon till vissa barn och unga..................

494

9.136

Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:659) om

 

 

avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och

 

 

sjukvården .....................................................................

494

9.137

Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1145) om

 

 

offentlig upphandling ....................................................

495

9.138

Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1146) om

 

 

upphandling inom försörjningssektorerna .....................

495

 

 

15

Prop. 2018/19:162

9.139

Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1147) om

 

 

 

upphandling av koncessioner .........................................

495

 

9.140

Förslaget till lag om ändring i hälso- och

 

 

 

sjukvårdslagen (2017:30) ...............................................

495

 

9.141

Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:151) om

 

 

 

meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter................

496

 

9.142

Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:209) om

 

 

 

hälsoundersökning av barn och unga som vårdas

 

 

 

utanför det egna hemmet ................................................

496

 

9.143

Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:372) om

 

 

 

stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården ................

496

 

9.144

Förslaget till lag om ändring i museilagen

 

 

 

(2017:563) ......................................................................

496

 

9.145

Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:571) om

 

 

 

försöksverksamhet med branschskolor...........................

496

 

9.146

Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:612) om

 

 

 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och

 

 

 

sjukvård..........................................................................

497

 

9.147

Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:630) om

 

 

 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

 

 

 

terrorism .........................................................................

497

 

9.148

Förslaget till lag om ändring i förvaltningslagen

 

 

 

(2017:900) ......................................................................

497

 

9.149

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:90) om

 

 

 

insyn i finansiering av partier.........................................

497

 

9.150

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:222) om

 

 

 

bostadsanpassningsbidrag ..............................................

497

 

9.151

Förslaget till lag om ändring i strålskyddslagen

 

 

 

(2018:396) ......................................................................

498

 

9.152

Förslaget till lag om ändring i säkerhetsskyddslagen

 

 

 

(2018:585) ......................................................................

498

 

9.153

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:597) om

 

 

 

kommunal bokföring och redovisning............................

498

 

9.154

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:649) om

 

 

 

förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid

 

 

 

hem för vård eller boende...............................................

498

 

9.155

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:672) om

 

 

 

ekonomiska föreningar...................................................

498

 

9.156

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:744) om

 

 

 

försäkringsmedicinska utredningar ................................

499

 

9.157

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1212) om

 

 

 

nationell läkemedelslista ................................................

499

 

9.158

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1214) om

 

 

 

ändring i patientdatalagen (2008:355)............................

499

 

9.159

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1241) om

 

 

 

ändring i lagen (2018:1212) om nationell

 

 

 

läkemedelslista ...............................................................

499

 

9.160

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1276) om

 

 

 

ändring i offentlighets- och sekretesslagen

 

16

 

(2009:400) ......................................................................

499

 

 

 

9.161

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1625) om

 

 

skyldighet för vissa offentliga funktionärer att

 

 

anmäla innehav av finansiella instrument......................

500

9.162

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1937) om

 

 

tillgänglighet till digital offentlig service ......................

500

9.163

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1997) om

 

 

ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)..............

500

9.164

Förslaget till lag om ändring i lagen (2019:212) om

 

 

viss gemensam offentlig service....................................

500

9.165

Förslaget till lag om ändring i lagen (2019:504) om

 

 

ansvar för god forskningssed och prövning av

 

 

oredlighet i forskning ....................................................

500

9.166

Förslaget till lag om ändring i lagen (2019:000) om

 

 

ändring i skyddslagen (2010:305) .................................

501

Bilaga 1

Sammanfattning av betänkandet

 

 

Myndighetsgemensam indelning – samverkan på

 

 

regional nivå (SOU 2018:10) ........................................

503

Bilaga 2

Lagförslag i betänkandet ...............................................

511

Bilaga 3

Förteckning över remissinstanserna ..............................

894

Bilaga 4

Lagrådsremissens lagförslag .........................................

896

Bilaga 5

Lagrådets yttrande .........................................................

898

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 5 september

 

 

2019 ....................................................................................

899

Prop. 2018/19:162

17

Prop. 2018/19:162

18

1Förslag till riksdagsbeslut

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kommunal- lagen (2017:725).

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tryckfrihets- förordningen.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i riksdags- ordningen.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångs- balken.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i föräldrabalken.

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken.

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utsöknings- balken.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialför- säkringsbalken.

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred.

13.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

14.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

15.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

16.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i väglagen (1971:948).

17.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skade- ståndslagen (1972:207).

18.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i expro- priationslagen (1972:719).

19.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

20.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare.

21.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

22.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i förfo- gandelagen (1978:262).

23.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting.

24.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter.

25.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen.

26.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.

27.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknads- organisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen.

28.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tandvårds- lagen (1985:125).

29.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sparbanks- lagen (1987:619).

30.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672).

31.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndig- heterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

32.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kulturmiljö- lagen (1988:950).

33.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

34.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i arkivlagen (1990:782).

35.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i begrav- ningslagen (1990:1144).

36.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vård- inrättningar.

37.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45).

38.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor.

39.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i folkbok- föringslagen (1991:481).

40.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

41.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bostadsrätts- lagen (1991:614).

42.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader.

43.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall.

44.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

45.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

46.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.

47.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.

Prop. 2018/19:162

19

Prop. 2018/19:162 48. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.

49.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sametings- lagen (1992:1433).

50.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman.

51.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

52.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning.

53.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

54.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdes- skattelagen (1994:200).

55.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning.

56.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar.

57.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220).

58.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

59.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

60.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster.

61.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

62.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

63.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vapenlagen (1996:67).

64.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

65.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen.

66.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister.

67.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer.

68.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst.

69.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst.

70.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857).

71.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

20

72.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen Prop. 2018/19:162 (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvars-

pliktiga.

73.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078).

74.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i revisionslagen (1999:1079).

75.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

76.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

77.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).

78.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

79.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

80.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

81.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

82.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

83.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168).

84.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning.

85.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

86.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott.

87.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403).

88.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

89.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

90.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund.

91.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vallagen (2005:837).

92.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler.

93.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

21

Prop. 2018/19:162 94. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.

95.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

96.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap.

97.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

98.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

99.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patientdatalagen (2008:355).

100.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands.

101.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579).

102.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

103.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

104.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan.

105.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offent- lighets- och sekretesslagen (2009:400).

106.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

107.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.

108.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting.

109.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i luftfartslagen (2010:500).

110.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

111.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar.

112.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patient- säkerhetslagen (2010:659).

113.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).

114.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).

115.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800).

116.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).

22

117.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

118.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden.

119.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kultur- verksamhet.

120.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

121.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

122.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210).

123.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211).

124.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ.

125.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

126.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

127.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet.

128.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i biblioteks- lagen (2013:801).

129.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

130.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

131.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patientlagen (2014:821).

132.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet.

133.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring.

134.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

135.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga.

136.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården.

137.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Prop. 2018/19:162

23

Prop. 2018/19:162 138. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

139.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

140.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

141.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter.

142.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

143.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

144.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i museilagen (2017:563).

145.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor.

146.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

147.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

148.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i förvaltningslagen (2017:900).

149.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier.

150.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

151.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i strålskyddslagen (2018:396).

152.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585).

153.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

154.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende.

155.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

156.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar.

157.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista.

158.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355).

159.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedels- lista.

24

160. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen Prop. 2018/19:162 (2018:1276) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400).

161.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument.

162.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

163.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

164.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service.

165.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.

166.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2019:000) om ändring i skyddslagen (2010:305).

25

Prop. 2018/19:162

2Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting1

dels att rubriken till lagen samt 2 kap. 1, 3, 4, 6–8 §§, 3 kap. 1–5, 10–12, 14, 16–18, 22, 27, 29, 30, 32, 34, 37, 39, 40 §§, 4 kap. 1 § och rubriken till 2 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 1 a och 7 a §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Lag om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

2 kap. Ändring i indelningen

ilandsting

Föreslagen lydelse

Lag om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och regioner

2 kap. Ändring i indelningen

iregioner2

 

 

 

1 §3

 

 

 

Regeringen får besluta om änd-

Regeringen får besluta om änd-

 

ring i rikets indelning i landsting,

ring i rikets indelning i regioner, om

 

om det inte finns hinder mot en

det inte finns hinder mot en

 

motsvarande ändring i läns-

motsvarande ändring i läns-

 

indelningen.

Bestämmelser om

indelningen.

Bestämmelser om

 

sambandet

mellan

landstings-

sambandet

mellan regionindel-

 

indelningen

och länsindelningen

ningen och länsindelningen finns i

 

finns i 1 kap. 1 § kommunallagen

1 kap.

1 §

kommunallagen

 

(2017:725). En ändring i lands-

(2017:725). En ändring i region-

 

tingsindelningen får dock ske en-

indelningen får dock ske endast om

 

dast om ändringen kan antas

ändringen kan antas medföra

 

medföra bestående fördel för ett

bestående fördel för en region eller

 

landsting eller en del av ett lands-

en del av en region eller andra

 

ting eller andra fördelar från allmän

fördelar från allmän synpunkt.

 

synpunkt. Regeringen får meddela

 

 

 

 

1 Lagen omtryckt 1988:198.

 

 

 

 

 

Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:1693.

 

 

 

26

2 Senaste lydelse av rubriken till 2 kap. 1991:1693.

 

 

3 Senaste lydelse 2017:732.

 

 

 

 

de föreskrifter som behövs för ändringens genomförande.

Kammarkollegiet får dock besluta om en indelningsändring som bör ske med anledning av en sådan ändring i den kommunala indelningen som avses i 1 kap. 3 §.

Prop. 2018/19:162

Regeringen får meddela före- skrifter om genomförandet av en beslutad indelningsändring.

Vid prövning av frågan om indelningsändring ska särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller de regioner som närmast berörs av ändringen. Om en sådan region motsätter sig en indelningsändring, får ändringen beslutas endast om det finns särskilda skäl. Särskild hänsyn ska även tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast berörs av ändringen. Befolkningens önske- mål och synpunkter ska beaktas.

1 a §

Kammarkollegiet får besluta om en indelningsändring som bör ske med anledning av en sådan ändring i den kommunala indelningen som

 

 

 

 

 

avses i 1 kap. 3 §.

 

 

 

 

 

3 §4

 

Kammarkollegiets beslut enligt

Kammarkollegiets beslut

enligt

1 § andra

stycket

eller

2 §

1 a eller 2 § överklagas

till

överklagas hos regeringen.

 

regeringen.

 

 

 

 

 

4 §5

 

En fråga om ändring i lands-

En fråga om ändring i region-

tingsindelningen

kan

väckas

av

indelningen kan väckas av en

landsting eller medlem av ett

region eller medlem av en region

landsting som skulle beröras av

som skulle beröras av ändringen.

ändringen. Ansökan om en sådan

Ansökan om en sådan ändring

ändring ska

ges

in till Kammar-

ska ges in till Kammarkollegiet.

kollegiet.

Regeringen och Kammarkollegiet kan också ta upp en fråga om indelningsändring på eget initiativ.

4Senaste lydelse 2016:740.

5 Senaste lydelse 2016:740.

27

Prop. 2018/19:162

 

 

 

6 §6

 

 

En

indelningsändring

träder

En

indelningsändring

träder

i kraft den 1 januari det år som be-

i kraft den 1 januari det år som be-

stäms i beslutet om ändringen. Om

stäms i beslutet om ändringen. Om

ändringen är av sådan omfattning

ändringen är av sådan omfattning

att ett landsting enligt den nya

att en region enligt den nya

indelningen inte bör företrädas av

indelningen inte bör företrädas av

de gamla

landstingsfullmäktige,

de gamla regionfullmäktige, träder

träder ändringen i kraft den 1 januari

ändringen i kraft den 1 januari året

året efter det år då val i hela riket av

efter det år då val i hela riket av

fullmäktige har ägt rum.

 

fullmäktige har ägt rum.

 

Ett beslut om indelningsändring

Ett beslut om indelningsändring

enligt

1 §

första

stycket

ska

enligt

1 § första stycket

ska

meddelas senast ett år innan

meddelas senast ett år innan

ändringen ska träda i kraft. Om det

ändringen ska träda i kraft. Om det

finns synnerliga skäl, får beslutet

finns synnerliga skäl, får beslutet

meddelas vid en senare tidpunkt,

meddelas vid en senare tidpunkt,

dock inte senare än åtta månader

dock inte senare än åtta månader

före ikraftträdandet. Ett beslut om

före ikraftträdandet. Ett beslut om

indelningsändring enligt 1 § andra

indelningsändring enligt 1 a § ska

stycket ska meddelas senast tre

meddelas senast tre månader innan

månader innan ändringen ska träda

ändringen ska träda i kraft.

 

i kraft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §7

 

 

Vid ändringar i indelningen i

Vid ändringar i indelningen i

landsting

tillämpas

bestämmel-

regioner tillämpas bestämmelserna

serna i 1 kap. om

 

 

i 1 kap. om

 

1.ekonomisk reglering i 6–10 §§,

2.rättskapacitet i 13 §,

3.fördelning av beslutanderätt i 14–16 §§,

4.indelningsdelegerade i 17 §,

5.beredning och verkställighet i 18 §,

6.överklagande i 19 §, och

7.utredning om indelningsändring i 22, 23, 25 och 26 §§. Då ska det som där sägs om

1. kommun i stället gälla lands-

1. kommun i stället gälla region,

ting,

 

 

 

2. kommunfullmäktige

i stället

2. kommunfullmäktige

i stället

gälla landstingsfullmäktige, och

gälla regionfullmäktige, och

 

3. kommunstyrelse i stället gälla

3. kommunstyrelse i stället gälla

landstingsstyrelse.

 

regionstyrelse.

 

7 a §

Berörda regioner ska, om det inte är uppenbart obehövligt, som ett led i beredningen av ett yttrande eller en

28

6

Senaste lydelse 2016:740.

7

Senaste lydelse 2016:740.

ansökan om ändrad region- Prop. 2018/19:162 indelning inhämta synpunkter från

befolkningen.

 

 

8 §8

 

Om en

indelningsändring innebär

Om en indelningsändring innebär

att ett nytt landsting bildas, får

att en ny region bildas, får

1. landstinget lämna bidrag till en

1. regionen lämna bidrag till en

kommun inom landstinget i den

kommun inom regionen i den

utsträckning det behövs för att

utsträckning det behövs för att

motverka att bildandet leder till höjd

motverka att bildandet leder till

kommunalskatt, och

höjd kommunalskatt, och

2. kommunerna inom landstinget

2. kommunerna

inom regionen

lämna bidrag till varandra, om det

lämna bidrag till varandra, om det

behövs för att jämna ut ekonomiska

behövs för att jämna ut ekonomiska

effekter

mellan

kommunerna på

effekter mellan

kommunerna på

grund av att uppgifter förts över

grund av att uppgifter förts över

från landstinget

till kommunerna

från regionen till kommunerna eller

eller omvänt.

 

omvänt.

 

Bidrag får som längst lämnas till utgången av det femte året från det att indelningsändringen har trätt i kraft.

De närmare villkoren för bidragsgivningen ska regleras i en över- enskommelse mellan de berörda parterna.

3kap. 1 §9

Detta kapitel innehåller bestäm-

Detta kapitel innehåller bestäm-

melser som ska tillämpas om

melser som ska tillämpas om

regeringen enligt 1 kap. 17 § eller

regeringen enligt 1 kap. 17 § eller

2 kap. 7 § första stycket 4 har

2 kap.

7 §

första stycket

4

har

beslutat att en kommun eller ett

beslutat att en kommun eller en

landsting ska företrädas av in-

region

ska

företrädas

av

in-

delningsdelegerade.

delningsdelegerade.

 

 

2§10

De

indelningsdelegerade

och

De

indelningsdelegerade och

ersättare för dessa utses från varje

ersättare för dessa utses från varje

kommun eller landsting vars område

kommun eller region vars område

helt eller delvis ska ingå i

helt eller delvis ska ingå i

kommunen

eller landstinget

enligt

kommunen eller regionen enligt

den

nya

indelningen (ändrings-

den

nya indelningen (ändrings-

berörda kommuner och landsting).

berörda kommuner och regioner).

8Senaste lydelse 2016:740.

9 Senaste lydelse 2016:740.

10 Senaste lydelse 2016:740.

29

Prop. 2018/19:162

 

 

 

 

 

3 §11

 

 

 

 

 

 

Antalet indelningsdelegerade och

Antalet indelningsdelegerade och

ersättare från varje kommun och

ersättare från varje kommun och

landsting bestäms av fullmäktige i

region bestäms av fullmäktige i

ändringsberörda

kommuner

 

och

ändringsberörda

kommuner

 

och

landsting. Om kommunerna eller

regioner. Om kommunerna eller

landstingen inte är överens om

regionerna inte är överens om

antalet,

ska

regeringen

fastställa

antalet,

ska

regeringen

fastställa

antalet

indelningsdelegerade

och

antalet

indelningsdelegerade

och

ersättare.

 

 

 

 

 

ersättare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §12

 

 

 

 

 

 

De

indelningsdelegerade

 

och

De

indelningsdelegerade

 

och

deras ersättare ska väljas av full-

deras ersättare ska väljas av full-

mäktige i ändringsberörda kom-

mäktige i ändringsberörda kom-

muner och landsting inom 30 dagar

muner och regioner inom 30 dagar

efter det att kommunen eller

efter det att kommunen eller

landstinget fått del av regeringens

regionen fått del av regeringens

beslut

om

indelningsändring,

om

beslut

om

indelningsändring,

om

inte regeringen bestämmer en senare

inte regeringen

bestämmer

en

tidpunkt.

 

 

 

 

 

senare tidpunkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §13

 

 

 

 

 

 

De

indelningsdelegerade

 

och

De

indelningsdelegerade

 

och

deras ersättare väljs bland dem som

deras ersättare väljs bland dem som

är ledamöter eller ersättare i

är ledamöter eller ersättare i

fullmäktige

i

ändringsberörda

fullmäktige

i

ändringsberörda

kommuner och landsting.

 

 

kommuner och regioner.

 

 

 

Under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om

proportionellt valsätt ska valet vara proportionellt. Om ersättarna inte väljs

proportionellt, ska det vid valet bestämmas i vilken ordning ersättarna ska

tjänstgöra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 §14

 

 

 

 

 

 

Indelningsdelegerade

är

enligt

Indelningsdelegerade

är

enligt

1 kap.

17 §

och

2 kap.

7 §

första

1 kap.

17 §

och

2 kap.

7 §

första

stycket 4 beslutande församling för

stycket 4 beslutande församling för

kommunen eller landstinget enligt

kommunen eller regionen enligt

den nya indelningen.

 

 

 

den nya indelningen.

 

 

 

11 §15

Indelningsdelegerade ska tillsätta Indelningsdelegerade ska tillsätta ett arbetsutskott för beredning av ett arbetsutskott för beredning av ärenden och verkställighet av ärenden och verkställighet av beslut. Om det behövs för att beslut. Om det behövs för att

 

11

Senaste lydelse 2016:740.

 

12

Senaste lydelse 2016:740.

 

13

Senaste lydelse 2016:740.

30

14

Senaste lydelse 2016:740.

15

Senaste lydelse 2016:740.

fullgöra sådana uppgifter, får indelningsdelegerade tillsätta flera utskott eller anlita nämnder och beredningar i ändringsberörda kommuner och landsting.

fullgöra sådana uppgifter, får Prop. 2018/19:162 indelningsdelegerade tillsätta flera

utskott eller anlita nämnder och beredningar i ändringsberörda kommuner och regioner.

12§16

Om inte något annat följer av lag

Om inte något annat följer av lag

eller annan författning får ansvaret

eller annan författning får ansvaret

för

beredning,

förvaltning

och

för

beredning,

förvaltning och

verkställighet inom

ett

utskotts

verkställighet inom

ett

utskotts

verksamhetsområde lämnas över till

verksamhetsområde lämnas över till

partssammansatta

organ.

Detta

partssammansatta

organ.

Detta

gäller dock endast ärenden som

gäller dock endast ärenden som

avser

förhållandet

 

mellan

avser

förhållandet

 

mellan

kommunen eller landstinget enligt

kommunen eller regionen enligt

den nya indelningen som arbets-

den nya indelningen som arbets-

givare och dess anställda.

 

 

givare och dess anställda.

 

Bestämmelserna i

7 kap.

20–25 §§

kommunallagen

(2017:725)

tillämpas i fråga om partsammansatta organ. Det som där sägs om fullmäktige och nämnd ska då i stället gälla indelningsdelegerade och utskott.

14§17

Indelningsdelegerade ska besluta i ärenden som har väckts av

1.ett utskott,

2.en indelningsdelegerad genom motion,

3.revisorerna om ärendet avser granskning eller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget, och

4. fullmäktige

eller styrelse i

4. fullmäktige

eller styrelse i

ändringsberörda

kommuner och

ändringsberörda

kommuner och

landsting.

 

regioner.

 

16§18

Indelningsdelegerade

får be-

Indelningsdelegerade får be-

stämma att ett utskott i sin tur får

stämma att ett utskott i sin tur får

uppdra åt en ledamot eller ersättare

uppdra åt en ledamot eller ersättare

eller åt en anställd hos ändrings-

eller åt en anställd hos ändrings-

berörda kommuner och

landsting

berörda kommuner och regioner att

att besluta på utskottets vägnar.

besluta på utskottets vägnar.

Första stycket gäller inte sådana ärenden som anges i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725).

17§19

Indelningsdelegerade samt ledamöter i ett fullmäktige som har utsett indelningsdelegerade får ställa interpellationer och frågor till

16

Senaste lydelse 2017:732.

 

17

Senaste lydelse 2016:740.

 

18

Senaste lydelse 2017:732.

31

19

Senaste lydelse 2017:732.

Prop. 2018/19:162

32

1. ordföranden i ett utskott, och

2. ordföranden i en nämnd eller

2. ordföranden i en nämnd eller

beredning i ändringsberörda kom-

beredning i ändringsberörda kom-

muner och landsting.

 

muner och regioner.

 

Indelningsdelegerade får

även

Indelningsdelegerade får

även

besluta att ordföranden i en nämnd

besluta att ordföranden i en nämnd

får överlåta besvarandet av en

får överlåta besvarandet av en

interpellation eller fråga till någon

interpellation eller fråga till någon

som har utsetts av fullmäktige för

som har utsetts av fullmäktige för

ändringsberörda

kommuner

och

ändringsberörda

kommuner

och

landsting och som är ledamot i

regioner och som är ledamot i

styrelsen för en sådan juridisk

styrelsen för en sådan juridisk

person som avses i 10 kap. 2–6 §§

person som avses i 10 kap. 2–6 §§

kommunallagen

(2017:725)

eller

kommunallagen

(2017:725)

eller

till ordföranden i styrelsen eller

till ordföranden i styrelsen eller

annan nämnd i ett kommunal-

annan nämnd i ett kommunal-

förbund som ändringsberörda kom-

förbund som ändringsberörda kom-

muner och landsting är medlemmar

muner och regioner är medlemmar

i.

 

 

i.

 

 

18§20

I fråga om indelningsdelegerades arbetsformer i övrigt tillämpas bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om

1.ordförande och vice ordförande i 5 kap. 11 §,

2.tillkännagivande om och kallelse till sammanträden i 5 kap. 13–15 §§,

3.ersättare i 4 kap. 22 § och 5 kap. 17–20 §§,

4.beslutsförhet i 5 kap. 45 och 46 §§,

5.jäv i 5 kap. 47 och 48 §§,

6.rätt och skyldighet för andra än ledamöterna att medverka i 5 kap. 40 och 41 §§,

7.hur ärenden bereds i 5 kap. 26, 28, 29 och 33 §§,

8.bordläggning och återremiss i 5 kap. 50 och 51 §§,

9.offentlighet och ordning vid sammanträdena i 5 kap. 42 och 43 §§,

10.hur ärendena avgörs i 5 kap. 52–57 §§,

11.interpellationer i 5 kap. 59–62 §§,

12.frågor i 5 kap. 64 §, dock inte till den del det i 64 § hänvisas till 63 §,

och

13.protokollet i 5 kap. 65–69 §§ och 8 kap. 12 §.

Då ska det som där sägs om

1.fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,

2.en ledamot i fullmäktige i stället gälla en indelningsdelegerad,

3.styrelsen i stället gälla arbetsutskottet,

4.nämnd eller fullmäktigeberedning i stället gälla utskott, och

5. kommunens eller

landstingets

5. kommunens

eller

regionens

anslagstavla

i 5 kap.

13 §

andra

anslagstavla

i 5 kap.

13 §

andra

stycket och

8 kap.

12 §

kom-

stycket och

8 kap.

12 §

kom-

munallagen

avse anslagstavlan i

munallagen

avse

anslagstavlan i

20Senaste lydelse 2017:732.

ändringsberörda kommuner och ändringsberörda kommuner och

landsting.regioner.

Vid tillämpningen av 5 kap. 26, 28, 41 och 61 §§ kommunallagen ska dock det som där sägs om nämnd även gälla utskott.

22§21

Valbar som ledamot eller ersättare i utskott är den som vid tidpunkten för ett sådant val

1. är indelningsdelegerad eller ersättare för indelningsdelegerad, eller

2. har rösträtt vid val av full-

2. har rösträtt vid val av full-

mäktige i kommunen eller lands-

mäktige i kommunen eller regionen

tinget enligt den nya indelningen.

enligt den nya indelningen.

I fråga om valbarhet i övrigt tillämpas bestämmelserna om valbarhetshinder i 7 kap. 3 § och 4 kap. 5 § 1 kommunallagen (2017:725). Det som där sägs om nämnd ska då i stället gälla utskott.

27§22

Arbetsutskottet

ska

upprätta

Arbetsutskottet

ska

upprätta

förslag till budget för kommunen

förslag till budget för kommunen

eller landstinget enligt den nya

eller regionen enligt den nya

indelningen. I fråga om tidsfrister

indelningen. I fråga om tidsfrister

tillämpas 11 kap.

8

och 9 §§

tillämpas 11 kap.

8

och 9 §§

kommunallagen (2017:725).

kommunallagen (2017:725).

29§23

I fråga om utskott i övrigt tillämpas bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om

1.omröstning, beslut och reservation i 4 kap. 24–27 §§,

2.ersättarnas tjänstgöring och rätt att närvara vid sammanträden i 6 kap. 17 §,

3.ordförande och vice ordförande i 6 kap. 21 och 22 §§,

4.tidpunkt för sammanträden i 6 kap. 23 §,

5.offentlighet och närvarorätt i 6 kap. 25 § första och tredje styckena och 26 §,

6.beslutsförhet i 6 kap. 27 §,

7.jäv i 6 kap. 28–32 §§,

8.hur ärendena avgörs i 6 kap. 33 §,

9.protokollet i 6 kap. 35 §,

10.delgivning i 6 kap. 36 §, och

11.personalföreträdare i 7 kap. 10–19 §§.

Då ska det som där sägs om

1.fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,

2.styrelsen i stället gälla arbetsutskottet,

3.nämnd i stället gälla utskott,

4.en ledamot eller en ersättare i fullmäktige i stället gälla en indelningsdelegerad eller en ersättare,

21Senaste lydelse 2017:732.

22Senaste lydelse 2017:732.

23Senaste lydelse 2017:732.

Prop. 2018/19:162

33

Prop. 2018/19:162

34

5. förtroendevald i stället gälla ledamot i utskott, och

6. anslagstavla avse anslags-

6. anslagstavla avse anslags-

tavlan i ändringsberörda kommuner

tavlan i ändringsberörda kommuner

och landsting.

och regioner.

30§24

Ändringsberörda kommuner och

Ändringsberörda kommuner och

landsting ska tillhandahålla medel

regioner ska tillhandahålla

medel

för indelningsdelegerades verk-

för indelningsdelegerades

verk-

samhet.

 

 

 

samhet.

 

 

 

 

 

Kostnaderna ska fördelas mellan

Kostnaderna ska fördelas mellan

kommuner

och

landsting i

kommuner

och

regioner

i

förhållande

till

de

sammanlagda

förhållande

till

de

sammanlagda

beskattningsbara

förvärvsinkoms-

beskattningsbara

förvärvsinkoms-

ter som enligt lagen (1965:269) med

ter som enligt lagen (1965:269) med

särskilda bestämmelser om kom-

särskilda bestämmelser om kom-

muns och annan menighets utdebi-

muns och annan menighets utdebi-

tering av skatt, m.m. ska ligga till

tering av skatt, m.m. ska ligga till

grund för kommunernas bestäm-

grund för kommunernas bestäm-

mande av skattesatsen för uttag av

mande av skattesatsen för uttag av

skatt för det år då beslutet om

skatt för det år då beslutet om

indelningsändringen meddelas.

indelningsändringen meddelas.

 

Om endast en del av en kommun

Om endast en del av en kommun

eller ett landsting ingår i kommunen

eller en region ingår i kommunen

eller landstinget enligt den nya

eller regionen enligt den nya

indelningen, ska fördelningen ske i

indelningen, ska fördelningen ske i

förhållande

till

de

sammanlagda

förhållande

till

de

sammanlagda

beskattningsbara

förvärvsinkom-

beskattningsbara

förvärvsinkoms-

sterna för den kommun- eller

terna för den delen av kommunen

landstingsdelen.

 

 

eller regionen.

 

 

 

 

32§25

Indelningsdelegerade ska

lämna

Indelningsdelegerade

ska

lämna

en redovisning till fullmäktige och

en redovisning till fullmäktige och

revisorerna

i kommunen

eller

revisorerna i kommunen eller

landstinget enligt den nya in-

regionen enligt den nya in-

delningen.

Redovisningen

ska

delningen.

Redovisningen

ska

lämnas snarast möjligt och senast den

lämnas snarast möjligt och senast

15 april det år indelningsändringen

den 15 april

det år

indelnings-

träder i kraft.

 

 

ändringen träder i kraft.

 

 

34§26

Valbar som revisor är den som vid

Valbar som revisor är den som vid

tidpunkten för ett sådant val har

tidpunkten för ett sådant val har

rösträtt vid val av fullmäktige i

rösträtt vid val av fullmäktige i

24Senaste lydelse 2016:740.

25Senaste lydelse 2016:740.

26Senaste lydelse 2017:732.

kommunen eller landstinget enligt

kommunen eller regionen enligt Prop. 2018/19:162

den nya indelningen.

den nya indelningen.

Den som är indelningsdelegerad eller ersättare för delegerad är inte valbar som revisor. I övrigt tillämpas bestämmelserna om valbarhetshinder i 7 kap. 3 § och 4 kap. 4 § andra stycket kommunallagen (2017:725).

37§27

Revisorerna ska det år indel-

Revisorerna ska det år indel-

ningsändringen träder i kraft till

ningsändringen träder i kraft till

fullmäktige i kommunen eller

fullmäktige i kommunen eller

landstinget enligt den nya indel-

regionen enligt den nya indelningen

ningen lämna en berättelse med

lämna

en

berättelse

med

redogörelse för resultatet av revi-

redogörelse för resultatet av revi-

sionen av utskottens verksamhet.

sionen av utskottens verksamhet.

De sakkunnigas rapporter ska lämnas tillsammans med revi- sionsberättelsen.

I fråga om anmärkningar tillämpas 12 kap. 13 § kommunallagen (2017:725). Det som där sägs om nämnder och förtroendevalda ska då i stället gälla utskott och ledamöter och ersättare i utskott.

39§28

Ändringsberörda kommuner och

Ändringsberörda kommuner och

landsting samt deras

medlemmar

regioner samt deras

medlemmar

har rätt att få prövat om ett beslut av

har rätt att få prövat om ett beslut av

indelningsdelegerade,

ett utskott

indelningsdelegerade,

ett utskott

eller ett partssammansatt organ är

eller ett partssammansatt organ är

lagligt genom att överklaga beslutet

lagligt genom att överklaga beslutet

till förvaltningsrätten.

 

till förvaltningsrätten.

 

40§29

I fråga om överklagande gäller bestämmelserna i 13 kap. kom- munallagen (2017:725) om

1.tillämpningsområde i 3 §,

2.hur besluten överklagas i 4 §,

3.tiden för överklagande i 5 och 6 §§,

4.grunder för upphävande av besluten i 7–9 §§,

5.handläggningen i domstol i 10–13 §§,

6.när beslut får verkställas i 14 §, och

7.rättelse av verkställighet i 15 §.

Det som

i 13 kap.

13 § andra

Det

som

i 13 kap.

13 § andra

stycket

kommunallagen sägs om

stycket kommunallagen sägs om

rätten

att

överklaga

domstolens

rätten

att

överklaga

domstolens

beslut ska även gälla ändrings-

beslut ska även gälla ändrings-

berörda

kommuner och landsting

berörda kommuner och regioner

samt deras medlemmar.

 

samt deras medlemmar.

 

27Senaste lydelse 2017:732.

28Senaste lydelse 2016:740.

29Senaste lydelse 2017:732.

35

Prop. 2018/19:162

36

4kap. 1 §30

Om en ändrad landstings- eller

Om en ändrad region- eller

kommunindelning skall träda i kraft

kommunindelning ska träda i kraft

den 1 januari året efter det år då

den 1 januari året efter det år då

ordinarie val hålls till landstings-

ordinarie val hålls till region- och

och kommunfullmäktige, skall

kommunfullmäktige, ska redan det

redan det valet avse landstinget och

valet avse regionen och kommunen

kommunen enligt den nya indel-

enligt den nya indelningen.

ningen.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

30Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2016:740.

Prop. 2018/19:162

2.2Förslag till lag om ändring i kommunallagen (2017:725)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1–4, 6, 8 och 10 §§, 2 kap. 1–9 §§, 3 kap. 1, 4 och 6–14 §§, 4 kap. 2, 4, 5, 18, 23, 29 och 33 §§, 5 kap. 1, 5, 13, 38, 41, 48, 61 och 63 §§, 6 kap. 1, 2, 7, 11, 12, 15, 26 och 31 §§, 7 kap. 3, 5, 6, 11, 13, 14, 20 och 23 §§, 8 kap. 1, 2, 9, 10, 13–15 och 17 §§, 9 kap. 2, 15, 19–22, 24–35, 37 och 38 §§, 10 kap. 1–3, 6, 8 och 9 §§, 11 kap. 1, 2, 5, 8, 14 och 22 §§, 12 kap. 3 och 12 §§, 13 kap. 1, 5, 6, 8, 10 och 13 §§, rubriken till 3 kap., och rubrikerna närmast före 1 kap. 1 och 10 §§ och

4 kap. 2 § kommunallagen (2017:725) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 kap.

Kommuner och landsting

Kommuner och regioner

1 §

Sverige är indelat i kommuner och landsting. Varje landsting omfattar ett län, om inte något annat är särskilt beslutat.

Sverige är indelat i kommuner och regioner. Varje region omfattar ett län, om inte något annat är särskilt beslutat.

2 §

Kommuner och landsting sköter på demokratins och den kommu- nala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i denna lag eller annan författning.

Kommuner och regioner sköter på demokratins och den kommu- nala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i denna lag eller annan författning.

Bestämmelser om att kommuner

3 §

 

Bestämmelser om att kommuner

och landsting har rätt att ta ut skatt

och regioner har rätt att ta ut skatt

för skötseln av sina uppgifter och

för skötseln av sina uppgifter och

att meddela

föreskrifter finns i

att meddela

föreskrifter finns i

regeringsformen.

regeringsformen.

 

 

4 §

 

Beslutanderätten i kommuner

Beslutanderätten i kommuner

och landsting utövas av valda

och regioner utövas av valda

församlingar

(fullmäktige) som

församlingar

(fullmäktige) som

utses av röstberättigade medlem-

utses av röstberättigade medlem-

mar i allmänna val.

mar i allmänna val.

Beslut kan också fattas av andra kommunala organ i enlighet med vad som anges i denna lag eller annan författning.

37

Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Prop. 2018/19:162

6 §

Medlem av ett landsting är den

Medlem av en region är den som

som är medlem av en kommun

är medlem av en kommun inom

inom landstinget.

regionen.

Rösträtt vid val av ledamöter och

8 §

Rösträtt vid val av ledamöter och

ersättare i landstingsfullmäktige har

ersättare i regionfullmäktige har

den som är röstberättigad vid val av

den som är röstberättigad vid val av

ledamöter och ersättare i kom-

ledamöter och ersättare i kom-

munfullmäktige i en kommun inom

munfullmäktige i en kommun inom

landstinget.

regionen.

Ändringar i Sveriges indelning i

Ändringar i Sveriges indelning i

kommuner och landsting

kommuner och regioner

10 §

Bestämmelser om indelnings-

Bestämmelser om indelnings-

ändringar finns i lagen (1979:411)

ändringar finns i lagen (1979:411)

om ändringar i Sveriges indelning i

om ändringar i Sveriges indelning i

kommuner och landsting.

kommuner och regioner.

2 kap.

1 §

Kommuner och landsting får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar.

Kommuner och regioner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar.

2 §

Kommuner och landsting får inte

Kommuner och regioner får inte

ha hand om sådana angelägenheter

ha hand om sådana angelägenheter

som enbart staten, en annan

som enbart staten, en annan

kommun, ett annat landsting eller

kommun, en annan region eller

någon annan ska ha hand om.

någon annan ska ha hand om.

3 §

Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

4 §

Kommuner och landsting får inte

Kommuner och regioner får inte

fatta beslut med tillbakaverkande

fatta beslut med tillbakaverkande

kraft till nackdel för medlemmarna.

kraft till nackdel för medlemmarna.

Sådana beslut får dock fattas om

Sådana beslut får dock fattas om

det finns synnerliga skäl för det.

det finns synnerliga skäl för det.

38

 

 

 

 

 

 

5 §

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2018/19:162

Kommuner och landsting får ta

Kommuner och regioner får ta ut

 

ut avgifter för tjänster och

avgifter för tjänster och nyttigheter

 

nyttigheter som de tillhandahåller.

som de tillhandahåller. För tjänster

 

För tjänster eller nyttigheter som de

eller nyttigheter som de är skyldiga

 

är skyldiga att tillhandahålla får

att tillhandahålla får dock avgifter

 

dock avgifter endast tas ut om det

endast tas ut om det följer av lag

 

följer av lag eller annan författning.

eller annan författning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuner och landsting får inte

Kommuner och regioner får inte

 

ta ut högre avgifter än som

ta ut högre avgifter än som

 

motsvarar

kostnaderna

för

de

motsvarar

kostnaderna

för

de

 

tjänster eller nyttigheter som de

tjänster eller nyttigheter som de

 

tillhandahåller.

 

 

 

 

tillhandahåller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuner

och

landsting

får

Kommuner och regioner får

 

driva

näringsverksamhet,

om

den

driva

näringsverksamhet,

om

den

 

drivs utan vinstsyfte och syftar till

drivs utan vinstsyfte och syftar till

 

att

tillhandahålla

allmännyttiga

att

tillhandahålla

allmännyttiga

 

anläggningar

eller

tjänster

åt

anläggningar eller tjänster åt

 

medlemmarna.

 

 

 

 

medlemmarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuner

och

landsting

får

Kommuner och regioner får

 

genomföra åtgärder för att allmänt

genomföra åtgärder för att allmänt

 

främja näringslivet

i kommunen

främja näringslivet

i kommunen

 

eller landstinget.

 

 

 

eller regionen.

 

 

 

 

 

Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om

 

det finns synnerliga skäl för det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelser om kommunernas

Bestämmelser om kommunernas

 

och

landstingens angelägenheter

och

regionernas angelägenheter

 

finns även i lagen (2009:47) om

finns även i lagen (2009:47) om

 

vissa kommunala befogenheter och

vissa kommunala befogenheter och

 

i annan lag eller annan författning.

i annan lag eller annan författning.

 

3 kap. Kommunernas och

 

3 kap. Kommunernas och

 

 

landstingens organisation

 

regionernas organisation

 

 

 

och verksamhetsformer

 

 

och verksamhetsformer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

 

 

 

I varje kommun och i varje

I varje kommun och i varje

 

landsting finns det en beslutande

region finns det en beslutande

 

församling, ett fullmäktige.

 

församling, ett fullmäktige.

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullmäktige

ska

tillsätta

de

Fullmäktige

ska

tillsätta

de

 

nämnder

som

utöver

styrelsen

nämnder

som

utöver

styrelsen

39

Prop. 2018/19:162 behövs för att fullgöra kom- munens eller landstingets upp- gifter enligt lag eller annan för- fattning och för övrig verksamhet.

behövs för att fullgöra kom- munens eller regionens uppgifter enligt lag eller annan författning och för övrig verksamhet.

6 §

Kommuner och landsting får inrätta partssammansatta organ som inom en nämnds verksam- hetsområde ska svara för bered- ning, förvaltning och verkställighet av de ärenden som fullmäktige har bestämt.

Kommuner och regioner får inrätta partssammansatta organ som inom en nämnds verksam- hetsområde ska svara för bered- ning, förvaltning och verkställighet av de ärenden som fullmäktige har bestämt.

7 §

Kommuner och landsting får besluta att en nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution.

Kommuner och regioner får besluta att en nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan under nämnden att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution.

8 §

Kommuner och landsting får bilda kommunalförbund och lämna över skötseln av kommunala ange- lägenheter till sådana förbund.

Kommuner och regioner får bilda kommunalförbund och lämna över skötseln av kommunala ange- lägenheter till sådana förbund.

9 §

Kommuner och landsting får besluta att en nämnd ska vara gemensam med en annan kommun eller ett annat landsting.

Kommuner och regioner får besluta att en nämnd ska vara gemensam med en annan kommun eller en annan region.

 

 

 

 

10 §

 

 

 

 

Kommuner

och

landsting

ska

Kommuner och regioner ska utse

 

utse revisorer för granskning av den

revisorer för granskning av den

 

kommunala verksamheten.

 

kommunala verksamheten.

 

 

 

 

 

11 §

 

 

 

 

Kommuner

och

landsting

får,

Kommuner

och

regioner

får,

 

med de begränsningar som framgår

med de begränsningar som framgår

 

av lag, överlämna skötseln av

av lag, överlämna skötseln av

 

kommunala

angelägenheter

till

kommunala

angelägenheter

till

 

kommunala

bolag,

stiftelser

och

kommunala

bolag,

stiftelser

och

 

föreningar.

 

 

 

föreningar.

 

 

 

 

 

 

 

12 §

 

 

 

 

Kommuner

och

landsting

får,

Kommuner

och

regioner

får,

 

med de begränsningar som framgår

med de begränsningar som framgår

40

av lag, överlämna

skötseln

av

av lag, överlämna

skötseln

av

kommunala angelägenheter till

kommunala angelägenheter till Prop. 2018/19:162

privata utförare.

privata utförare.

13 §

Bestämmelser om den kommunala organisationen under krig eller krigs- fara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Bestämmelser

om

kommuners

Bestämmelser

om

kommuners

och

landstings

organisation

och

och

regioners

organisation

och

befogenheter

vid

extraordinära

befogenheter

 

vid

extraordinära

händelser i fredstid finns i lagen

händelser i fredstid finns i lagen

(2006:544) om

kommuners

och

(2006:544) om kommuners och

landstings åtgärder inför och vid

regioners åtgärder inför och vid

extraordinära

händelser

i fredstid

extraordinära händelser i fredstid

och höjd beredskap.

 

 

 

och höjd beredskap.

 

 

Bestämmelser

om

att

 

14 §1

 

 

 

 

 

 

landsting

Bestämmelser

om

att Gotlands

samt

Gotlands

kommun

får

kommun får beteckna fullmäktige

beteckna fullmäktige och styrelsen

och styrelsen som regionfull-

som regionfullmäktige och region-

mäktige och regionstyrelsen finns i

styrelsen finns i lagen (2010:630)

lagen (2010:630) om regionalt

om regionalt utvecklingsansvar.

utvecklingsansvar.

 

 

 

 

 

 

 

 

4 kap.

 

 

 

 

 

 

Kommunal- och landstingsråd

Kommunal- och regionråd

 

Den som inom kommunen eller

2 §

 

 

 

 

 

 

Den som inom kommunen eller

landstinget fullgör ett för-

regionen

fullgör

ett

för-

troendeuppdrag

heltid

eller

troendeuppdrag

heltid

eller

betydande del av heltid ska ha

betydande del av heltid ska ha

benämningen

kommunalråd,

bor-

benämningen

kommunalråd,

bor-

garråd, landstingsråd, oppositions-

garråd, regionråd, oppositionsråd

råd eller en annan benämning som

eller en annan benämning som

fullmäktige bestämmer.

 

 

fullmäktige bestämmer.

 

En sådan förtroendevald får tidigast väljas av fullmäktige vid första

sammanträdet efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet.

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

 

Den som är vald till ledamot eller

Den som är vald till ledamot eller

ersättare i fullmäktige är inte valbar

ersättare i fullmäktige är inte valbar

som revisor inom den kommunen

som revisor inom den kommunen

eller det landstinget.

 

 

 

eller den regionen.

 

 

Den som är redovisningsskyldig

Den som är redovisningsskyldig

till kommunen eller landstinget är

till kommunen eller regionen är

inte

valbar

som

revisor

för

inte

valbar

 

som

revisor

för

1 Senaste lydelse 2018:1350.

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Kommuner och regioner ska verka för att förtroendevalda med funktionsnedsättning kan delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra för- troendevalda.

Prop. 2018/19:162 granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldig- heten. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller andra närstående till den redo- visningsskyldige.

granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldig- heten. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller andra närstående till den redo- visningsskyldige.

5 §

Den som är vald till revisor är

Den som är vald till revisor är

inom den kommunen eller det

inom kommunen eller regionen

landstinget inte valbar som

inte valbar som

1.ledamot eller ersättare i fullmäktige, i en nämnd eller en full- mäktigeberedning, eller

2.ledamot eller ersättare i en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2–6 §§.

18 §

Fullmäktige får besluta att en

Fullmäktige får besluta att en

sådan förtroendevald som anges i

sådan förtroendevald som anges i

2 § första stycket för sina uppdrag

2 § första stycket för sina uppdrag

ska få ekonomiska och andra

ska få ekonomiska och andra

förmåner som svarar mot de löne-

förmåner som svarar mot de löne-

och anställningsvillkor som gäller

och anställningsvillkor som gäller

för dem som är anställda hos

för dem som är anställda hos

kommunen eller landstinget.

kommunen eller regionen.

Fullmäktige får bestämma hur ersättare ska utses för förtroendevalda som beviljas ledighet till följd av bestämmelsen i första stycket.

23 §

Kommuner och landsting ska verka för att förtroendevalda med funktionsnedsättning kan delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra för- troendevalda.

29 §

Kommuner och landsting får ge

Kommuner och regioner får ge

ekonomiskt bidrag och annat stöd

ekonomiskt bidrag och annat stöd

till politiska partier för att stärka

till politiska partier för att stärka

deras ställning i den kommunala

deras ställning i den kommunala

demokratin (partistöd).

demokratin (partistöd).

Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.

42

 

33 §

Prop. 2018/19:162

Kommuner och landsting

får

Kommuner och regioner får

anställa politiska sekreterare för att

anställa politiska sekreterare för att

biträda de förtroendevalda i

det

biträda de förtroendevalda i

det

politiska arbetet.

 

politiska arbetet.

 

Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till utgången av det år då val av fullmäktige ska hållas nästa gång i hela landet.

Bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd ska inte

tillämpas för politiska sekreterare.

 

 

 

 

 

5 kap.

 

 

Fullmäktige beslutar i ärenden av

1 §

 

 

Fullmäktige beslutar i ärenden av

principiell

beskaffenhet

eller

principiell

beskaffenhet

eller

annars av större vikt för kommunen

annars av större vikt för kommunen

eller landstinget, främst

 

eller regionen, främst

 

1.mål och riktlinjer för verksamheten,

2.budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,

3.nämndernas organisation och verksamhetsformer,

4.val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,

5.val av revisorer,

6.grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,

7.årsredovisning och ansvarsfrihet,

8. folkomröstning i kommunen

8. folkomröstning i kommunen

eller landstinget, och

eller regionen, och

9. extra val till fullmäktige.

 

Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar.

5 §

Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha.

Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst

 

 

 

 

1.

21 i kommuner med högst 8 000 röstberättigade,

 

 

 

 

2.

31

i

kommuner

med

över

2. 31

i

kommuner

med

över

8 000

röstberättigade

 

och

i

8 000 röstberättigade och i regioner

landsting

med

högst

 

140 000

med högst 140 000 röstberättigade,

röstberättigade,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

41 i kommuner med över 16 000 röstberättigade,

 

 

 

 

4.

51

i

kommuner

med

över

4. 51

i kommuner med över

24 000

röstberättigade

och

i

24 000

röstberättigade

och

i

landsting

med

över

 

140 000

regioner

 

med över

 

140 000

röstberättigade,

 

 

 

 

 

röstberättigade,

 

 

 

 

5.

61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade,

 

 

 

 

6.

71

i

landsting med

över

6. 71

i

regioner

med

över

200 000 röstberättigade, och

 

 

200 000 röstberättigade, och

 

 

7.

101

i

kommuner

med

över

7. 101

i kommuner med över

600 000

 

röstberättigade

och

i

600 000

 

röstberättigade

och

i

landsting med över 300 000

regioner med över 300 000

röstberättigade.

 

 

 

 

 

röstberättigade.

 

 

 

 

43

Ordföranden och vice ord- föranden i en nämnd, revisorerna och de anställda i kommunen eller regionen är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det och om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess.

Prop. 2018/19:162

13 §

Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med

fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas.

Fullmäktiges sammanträden ska

Fullmäktiges sammanträden ska

tillkännages på kommunens

eller

tillkännages på kommunens eller

landstingets anslagstavla minst en

regionens anslagstavla minst en

vecka före sammanträdesdagen.

vecka före sammanträdesdagen.

 

38 §

Kommunen har rätt att få

Kommunen har rätt att få

ersättning för de kostnader som

ersättning för de kostnader som

föranleds av att ett landsting an-

föranleds av att en region anlitar

litar valnämnden.

 

valnämnden.

41 §

Ordföranden och vice ord- föranden i en nämnd, revisorerna och de anställda i kommunen eller landstinget är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det och om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess.

48 §

Den som är redovisningsskyldig

Den som är redovisningsskyldig

till kommunen eller landstinget får

till kommunen eller regionen får

inte delta i

inte delta i

1.val av revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten, eller

2.handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksamheten. Detsamma gäller make, sambo, förälder, barn, syskon eller någon annan

närstående till den redovisningsskyldige.

 

 

61 §

 

Interpellationer ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds

 

eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse

 

ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

 

Interpellationer bör ställas endast

Interpellationer bör ställas endast

 

i angelägenheter av större intresse

i angelägenheter av större intresse

 

för kommunen eller landstinget.

för kommunen eller regionen.

 

 

63 §

 

Fullmäktige får

besluta att

Fullmäktige får besluta att

 

ordföranden i en nämnd får överlåta

ordföranden i en nämnd får överlåta

 

besvarandet av en interpellation till

besvarandet av en interpellation till

 

en av fullmäktige utsedd ledamot i

en av fullmäktige utsedd ledamot i

 

styrelsen för en sådan juridisk

styrelsen för en sådan juridisk

 

person som avses i 10 kap. 2–6 §§

person som avses i 10 kap. 2–6 §§

44

eller till ordföranden

i styrelsen

eller till ordföranden i styrelsen

eller annan nämnd i ett kommu- nalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i.

eller annan nämnd i ett kommu- Prop. 2018/19:162 nalförbund som kommunen eller

regionen är medlem i.

6kap. 1 §2

Styrelsen ska leda och samordna

Styrelsen ska leda och samordna

förvaltningen av kommunens eller

förvaltningen av kommunens eller

landstingets angelägenheter och ha

regionens angelägenheter och ha

uppsikt över övriga nämnders och

uppsikt över övriga nämnders och

eventuella gemensamma nämnders

eventuella gemensamma nämnders

verksamhet. Styrelsen ska även ha

verksamhet. Styrelsen ska även ha

uppsikt över sådan avtals-

uppsikt över sådan avtals-

samverkan som sker enligt 9 kap.

samverkan som sker enligt 9 kap.

37 § eller enligt annan lag eller

37 § eller enligt annan lag eller

författning.

 

 

författning.

Styrelsen ska också ha uppsikt

Styrelsen ska också ha uppsikt

över kommunal

verksamhet

som

över kommunal verksamhet som

bedrivs i sådana juridiska personer

bedrivs i sådana juridiska personer

som avses i 10 kap. 2–6 §§ och

som avses i 10 kap. 2–6 §§ och

sådana kommunalförbund

som

sådana kommunalförbund som

kommunen eller

landstinget är

kommunen eller regionen är

medlem i.

 

 

medlem i.

2 §

Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden.

Fullmäktige får besluta

 

1. att en nämnd ska ha hand om

1. att en nämnd ska ha hand om

en eller flera verksamheter i hela

en eller flera verksamheter i hela

kommunen eller landstinget,

kommunen eller regionen,

2. att en nämnd ska ha hand om

2. att en nämnd ska ha hand om

en eller flera verksamheter för en

en eller flera verksamheter för en

del av kommunen eller landstinget,

del av kommunen eller regionen,

3.att en nämnd ska ha hand om verksamheten vid en eller flera anläggningar, och

4.att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt en annan nämnd.

En nämnd får inte bestämma om

7 §

En nämnd får inte bestämma om

rättigheter

eller

skyldigheter

för

rättigheter eller skyldigheter för

kommunen

eller

landstinget

i

kommunen eller regionen i ärenden

ärenden där nämnden företräder

där nämnden företräder kommunen

kommunen

eller

landstinget som

eller regionen som part.

part.

 

 

 

 

En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven

tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.

2 Senaste lydelse 2018:569.

 

45

Prop. 2018/19:162

 

 

 

 

 

11 §

 

 

Styrelsen ska följa de frågor som

Styrelsen ska följa de frågor som

 

kan inverka på kommunens eller

kan inverka på kommunens eller

 

landstingets utveckling och eko-

regionens utveckling och eko-

 

nomiska ställning.

 

 

nomiska ställning.

 

Styrelsen ska också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra

 

myndigheter göra de framställningar som behövs.

 

 

 

 

 

 

 

12 §

 

 

Styrelsen

får

från övriga

Styrelsen

får från övriga

 

nämnder, beredningar och anställda

nämnder, beredningar och anställda

 

i

kommunen

eller landstinget

i kommunen eller regionen begära

 

begära in de yttranden och upp-

in de yttranden och upplysningar

 

lysningar som behövs för att

som behövs för att styrelsen ska

 

styrelsen ska kunna fullgöra sina

kunna fullgöra sina uppgifter.

 

uppgifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 §

 

 

Styrelsen får själv eller genom

Styrelsen får själv eller genom

 

ombud företräda kommunen eller

ombud företräda kommunen eller

 

landstinget i alla mål och ärenden,

regionen i alla mål och ärenden, om

 

om inte någon annan ska göra det

inte någon annan ska göra det på

 

på grund av lag eller annan författ-

grund av lag eller annan författning

 

ning eller beslut av fullmäktige.

 

eller beslut av fullmäktige.

 

Detta gäller också mål där någon

Detta gäller också mål där någon

 

har

begärt

laglighetsprövning

av

har begärt

laglighetsprövning av

 

fullmäktiges beslut, om inte full-

fullmäktiges beslut, om inte full-

 

mäktige beslutar att själv företräda

mäktige beslutar att själv företräda

 

kommunen

eller

landstinget

i

kommunen eller regionen i målet.

 

målet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 §

 

 

En nämnd får kalla en ledamot

En nämnd får kalla en ledamot

 

eller en ersättare i fullmäktige, en

eller en ersättare i fullmäktige, en

 

annan nämnd eller beredning, en

annan nämnd eller beredning, en

 

revisor, en anställd hos kommunen

revisor, en anställd hos kommunen

 

eller landstinget eller en särskild

eller regionen eller en särskild

 

sakkunnig att närvara vid ett

sakkunnig att närvara vid ett

 

sammanträde med nämnden för att

sammanträde med nämnden för att

 

lämna upplysningar.

 

 

lämna upplysningar.

 

Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det,

 

delta i överläggningarna men inte i besluten.

 

 

 

 

 

 

 

31 §

 

 

Om ett ärende hos en nämnd

Om ett ärende hos en nämnd

 

berör ett aktiebolag där kommunen

berör ett aktiebolag där kommunen

 

eller landstinget äger minst hälften

eller regionen äger minst hälften av

 

av aktierna eller en stiftelse där

aktierna eller en stiftelse där

 

kommunen eller landstinget utser

kommunen eller regionen utser

 

minst hälften

av

styrelseleda-

minst hälften av styrelseleda-

46

möterna, ska den som handlägger

möterna, ska den som handlägger

Personalföreträdarna utses av den eller de lokala arbetstagar- organisationer som kommunen eller regionen har kollektivavtal med.

ärendet inte anses jävig enligt 28 §

ärendet inte anses jävig enligt 28 § Prop. 2018/19:162

2 eller 5 enbart på grund av att han

2 eller 5 enbart på grund av att han

eller hon är ställföreträdare för

eller hon är ställföreträdare för

bolaget eller stiftelsen eller på

bolaget eller stiftelsen eller på

något annat sätt är knuten dit. Detta

något annat sätt är knuten dit. Detta

gäller inte när en nämnd handlägger

gäller inte när en nämnd handlägger

ärenden som avser myndighets-

ärenden som avser myndighets-

utövning mot enskilda.

utövning mot enskilda.

Den som handlägger ett ärende hos en nämnd ska inte heller anses jävig enligt 28 § 5 enbart på grund av att han eller hon tidigare har deltagit i handläggningen av ärendet hos en annan nämnd.

7 kap.

3 §

Direktören är inte valbar till

Direktören är inte valbar till

förtroendeuppdrag i kommunen,

förtroendeuppdrag i kommunen,

landstinget eller kommunalförbund

regionen eller kommunalförbund

som kommunen eller landstinget är

som kommunen eller regionen är

medlem i.

medlem i.

Den som är chef för en förvaltning som hör till en nämnds verksamhetsområde får inte väljas till ledamot eller ersättare i nämnden.

5 §

En nämnd får uppdra åt en

En nämnd får uppdra åt en

anställd hos kommunen eller

anställd hos kommunen eller

landstinget att besluta på nämndens

regionen att besluta på nämndens

vägnar i ett visst ärende eller en viss

vägnar i ett visst ärende eller en viss

grupp av ärenden, dock inte i de fall

grupp av ärenden, dock inte i de fall

som avses i 6 kap. 38 §.

som avses i 6 kap. 38 §.

 

6 §

Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsom- råde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att fatta beslutet.

Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsom- råde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller regionen att fatta beslutet.

11 §

Personalföreträdarna utses av den eller de lokala arbetstagar- organisationer som kommunen eller landstinget har kollektivavtal med.

13 §

Personalföreträdarna har rätt att

Personalföreträdarna har rätt att

närvara vid en nämnds behandling

närvara vid en nämnds behandling

47

Prop. 2018/19:162 av ärenden som rör förhållandet mellan kommunen eller landstinget som arbetsgivare och dess anställda. Nämnden får i enskilda fall besluta att personalföreträdarna får närvara även vid behandlingen av andra ärenden.

av ärenden som rör förhållandet mellan kommunen eller regionen som arbetsgivare och dess anställda. Nämnden får i enskilda fall besluta att personalföreträdarna får närvara även vid behandlingen av andra ärenden.

14 §

Personalföreträdarna har inte rätt att närvara vid handläggning av

1.ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild, såvida inte ärendet rör en obestämd krets av enskilda,

2.förhandlingar med en arbetstagarorganisation,

3.uppsägningar av kollektivavtal,

4.arbetskonflikter,

 

5. rättstvister mellan kommunen

5. rättstvister mellan kommunen

 

eller landstinget och en arbetstagar-

eller regionen och en arbetstagar-

 

organisation, eller

 

 

organisation, eller

 

 

 

6. ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster.

 

 

 

 

 

 

 

20 §

 

 

 

 

 

 

 

Fullmäktige får inrätta parts-

Fullmäktige får inrätta parts-

 

sammansatta

organ

för

sådana

sammansatta organ för sådana

 

ärenden

som

rör

förhållandet

ärenden som rör förhållandet

 

mellan kommunen eller lands-

mellan

kommunen eller regionen

 

tinget som arbetsgivare och dess

som arbetsgivare och dess anställda

 

anställda eller, i fråga om en

eller, i fråga om en gemensam

 

gemensam

nämnd,

förhållandet

nämnd,

förhållandet

mellan

de

 

mellan de samverkande kommu-

samverkande

kommunerna

eller

 

nerna

eller

landstingen

som

regionerna

som

arbetsgivare

och

 

arbetsgivare

och deras anställda.

deras anställda. Detta gäller dock

 

Detta gäller dock inte om något

inte om något annat följer av lag

 

annat följer av lag eller annan

eller annan författning.

 

 

 

författning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De partssammansatta organen ska inom en nämnds verksamhetsområde

 

svara för beredning, förvaltning och verkställighet av de ärenden som

 

fullmäktige har bestämt enligt första stycket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 §

 

 

 

 

 

 

 

Ett

partssammansatt organ ska

Ett partssammansatt

organ

ska

 

bestå av företrädare för dels kom-

bestå av företrädare för dels kom-

 

munen eller landstinget, dels de

munen eller regionen, dels de

 

anställda.

 

 

 

 

 

anställda.

 

 

 

 

 

 

Kommunens

eller

landstingets

Kommunens

 

eller

regionens

 

företrädare

väljs av

fullmäktige

företrädare

väljs

av

fullmäktige

 

eller,

om

fullmäktige

bestämmer

eller, om

fullmäktige

bestämmer

 

det, av en nämnd.

 

 

det, av en nämnd.

 

 

 

 

De anställdas företrädare utses av

De anställdas företrädare utses av

 

den eller de lokala arbetstagar-

den eller de lokala arbetstagar-

 

organisationer

som

kommunen

organisationer

som

kommunen

48

eller

landstinget har slutit

kollek-

eller regionen har slutit kollektiv-

tivavtal med om partssammansatta

avtal med om partssammansatta Prop. 2018/19:162

organ.

organ.

8kap. 1 §

Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får, om fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detsamma gäller unionsmedbor- gare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket.

Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom regionen får, om fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detsamma gäller unionsmedbor- gare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket.

 

 

 

 

2 §

 

 

 

Ärende om att hålla folk-

Ärende om att hålla folk-

omröstning i en viss fråga får i

omröstning i en viss fråga får i

fullmäktige väckas av minst tio

fullmäktige väckas av minst tio

procent av

de

röstberättigade

procent av

de

röstberättigade

kommun- eller landstingsmedlem-

kommun- eller regionmedlem-

marna enligt lagen (1994:692) om

marna enligt lagen (1994:692) om

kommunala

 

folkomröstningar

kommunala

 

folkomröstningar

(folkinitiativ). Initiativet ska vara

(folkinitiativ). Initiativet ska vara

skriftligt, ange den aktuella frågan

skriftligt, ange den aktuella frågan

samt

innehålla

initiativtagarnas

samt

innehålla

initiativtagarnas

egenhändiga

 

namnteckningar,

egenhändiga

 

namnteckningar,

uppgifter om när namnteckning-

uppgifter om när namnteckning-

arna

gjorts, namnförtydliganden,

arna

gjorts,

namnförtydliganden,

personnummer

och uppgift om

personnummer och uppgift om

deras adresser.

 

 

deras adresser.

 

Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet.

9 §

Varje kommun och landsting ska på sin webbplats ha en anslags- tavla. Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webb- platsen.

Kommuner och landsting ska i sina lokaler eller på annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan.

Varje kommun och region ska på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan ska vara lättill- gänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen.

Kommuner och regioner ska i sina lokaler eller på annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan.

10 §

Anslagstavlan ska innehålla

1.tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,

2.tillkännagivanden av justerade protokoll,

49

Styrelsens förslag till budget ska hållas tillgängligt för allmänheten på kommunens eller regionens webbplats från och med tillkänna- givandet av det sammanträde med fullmäktige då budgeten ska fast- ställas.

Prop. 2018/19:162

3. tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en

 

nämnd,

 

 

 

 

 

 

4. justerade

protokoll

i den

4. justerade

protokoll i

den

 

utsträckning

kommunen

eller

utsträckning

kommunen

eller

 

landstinget bestämmer och det inte

regionen bestämmer och det inte

 

strider mot lag eller annan för-

strider mot lag eller annan för-

 

fattning, och

 

 

fattning, och

 

 

5.upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap. Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller

annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

När en handling, som anslagits med stöd av andra stycket, varit anslagen under föreskriven tid ska den som begärt åtgärden få ett bevis om det.

 

 

 

13 §

 

 

 

 

Kommunala

 

föreskrifter

ska

Kommunala

föreskrifter

ska

kungöras genom att det på

kungöras genom att det på

kommunens

eller landstingets

kommunens

 

eller

regionens

anslagstavla

 

tillkännages

att

anslagstavla

 

tillkännages

att

protokollet för de beslutade före-

protokollet för de beslutade före-

skrifterna har justerats.

 

skrifterna har justerats.

 

 

Gällande

kommunala

före-

Gällande

föreskrifter

ska finnas

skrifter ska finnas tillgängliga för

tillgängliga

för

allmänheten

allmänheten på

kommunens eller

kommunens

 

eller

regionens

landstingets webbplats. De ska där

webbplats. De ska där vara samlade

vara samlade i kommunens eller

i kommunens

eller

regionens

landstingets

författningssamling

författningssamling eller på något

eller på något annat sätt. Innehållet

annat sätt. Innehållet i samlingen

i samlingen ska framgå av ett

ska framgå av ett register eller

register eller

någon

annan

någon annan förteckning på

förteckning på webbplatsen.

 

webbplatsen.

 

 

 

Första och andra styckena gäller inte om

1.det i lag eller annan författning anges att föreskrifterna ska kungöras eller göras tillgängliga på något annat sätt, eller

2.föreskrifterna på grund av sekretess inte får lämnas ut till var och en.

14 §

Styrelsens förslag till budget ska hållas tillgängligt för allmänheten på kommunens eller landstingets webbplats från och med tillkänna- givandet av det sammanträde med fullmäktige då budgeten ska fast- ställas.

 

 

 

15 §

 

 

 

Årsredovisningen

ska hållas

Årsredovisningen

ska hållas

 

tillgänglig

för allmänheten på

tillgänglig för allmänheten på

 

kommunens

eller

landstingets

kommunens

eller

regionens

 

webbplats från och med tillkänna-

webbplats från och med tillkänna-

50

givandet av det sammanträde med

givandet av det sammanträde med

fullmäktige då

årsredovisningen

fullmäktige då

årsredovisningen Prop. 2018/19:162

ska godkännas.

 

ska godkännas.

 

 

17 §

 

Bestämmelser

om allmänhetens

Bestämmelser

om allmänhetens

insyn i verksamhet som genom

insyn i verksamhet som genom

avtal lämnas över från en kommun,

avtal lämnas över från en kommun,

ett landsting eller ett helägt

en region eller ett helägt

kommunalt bolag till en privat

kommunalt bolag till en privat

utförare finns i 10 kap. 3 och 9 §§.

utförare finns i 10 kap. 3 och 9 §§.

9kap. 2 §

Om inget annat anges eller följer

Om inget annat anges eller följer

av bestämmelserna om kommuner

av bestämmelserna om kommuner

och landsting i denna lag, tillämpas

och regioner i denna lag, tillämpas

dessa även för kommunalförbund.

dessa även för kommunalförbund.

När ett kommunalförbund har

När ett kommunalförbund har

hand om en angelägenhet som det

hand om en angelägenhet som det

finns bestämmelser om i en särskild

finns bestämmelser om i en särskild

författning, ska den författningens

författning, ska den författningens

bestämmelser om kommuner eller

bestämmelser om kommuner eller

landsting tillämpas för förbundet.

regioner tillämpas för förbundet.

Om det i någon annan författning finns särskilda bestämmelser om kommunalförbund för ett visst ändamål, ska de tillämpas i stället för

bestämmelserna i denna lag.

 

 

 

 

 

15 §

 

 

Revisorer i ett kommunal-

Revisorer i ett kommunal-

förbund är skyldiga att på begäran

förbund är skyldiga att på begäran

lämna

upplysningar till de

lämna

upplysningar till de

förtroendevalda revisorerna i varje

förtroendevalda revisorerna i varje

kommun eller landsting som är

kommun eller region som är

medlem

i

kommunalförbundet.

medlem

i

kommunalförbundet.

Skyldigheten

gäller upplysningar

Skyldigheten

gäller upplysningar

om

 

 

om

 

 

1.kommunalförbundets angelägenheter, och

2.sådana juridiska personer som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och till vilka kommunalförbundet enligt 10 kap. 2–6 §§ lämnat över skötseln av en kommunal angelägenhet.

19 §

 

Fullmäktige får besluta att en

Fullmäktige får besluta att en

 

nämnd ska vara gemensam med en

nämnd ska vara gemensam med en

 

annan kommun eller ett annat

annan kommun eller en annan

 

landsting.

region.

 

20 §

 

En gemensam nämnd tillsätts i

En gemensam nämnd tillsätts i

 

någon av de samverkande kom-

någon av de samverkande kom-

 

munerna eller landstingen och

munerna eller regionerna och ingår

51

Ledamöter och ersättare väljs av fullmäktige i de samverkande kommunerna och regionerna. Var och en av de samverkande kom- munerna och regionerna ska vara representerade i den gemensamma nämnden med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter.

Prop. 2018/19:162 ingår i denna kommuns eller detta landstings organisation.

i denna kommuns eller regions organisation.

 

 

 

21 §

 

 

Kommuner

och landsting

får

Kommuner och regioner får

genom en gemensam nämnd full-

genom en gemensam nämnd full-

göra uppgifter enligt 3 kap. 4 §.

göra uppgifter enligt 3 kap. 4 §.

En gemensam nämnd får fullgöra

En gemensam nämnd får fullgöra

uppgifter för vilka det enligt lag

uppgifter för vilka det enligt lag

eller annan författning ska finnas en

eller annan författning ska finnas en

eller flera nämnder i varje kommun

eller flera nämnder i varje kommun

eller landsting.

Uppgifter

som

eller region.

Uppgifter

som

kommun- eller landstingsstyrelsen

kommun- eller regionstyrelsen har

har vid höjd beredskap enligt lagen

vid höjd beredskap enligt lagen

(2006:544) om

kommuners

och

(2006:544) om

kommuners

och

landstings åtgärder inför och vid

regioners åtgärder inför och vid

extraordinära

händelser i fredstid

extraordinära händelser i fredstid

och höjd beredskap får dock inte

och höjd beredskap får dock inte

fullgöras av en gemensam nämnd.

fullgöras av en gemensam nämnd.

 

 

 

22 §

 

 

En gemensam nämnds uppgifter

En gemensam nämnds uppgifter

ska närmare preciseras i en

ska närmare preciseras i en

överenskommelse mellan de berör-

överenskommelse mellan de berör-

da kommunerna och landstingen.

da kommunerna och regionerna.

24 §

Ledamöter och ersättare väljs av fullmäktige i de samverkande kommunerna och landstingen. Var och en av de samverkande kom- munerna och landstingen ska vara representerade i den gemensamma nämnden med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter.

 

25 §

 

 

Förtroendevalda i en gemensam

Förtroendevalda i en gemensam

 

nämnd har rätt till ersättning av den

nämnd har rätt till ersättning av den

 

kommun eller det landsting som

kommun eller den region som har

 

har valt dem.

valt dem.

 

 

26 §

 

 

Budgeten upprättas av den

Budgeten upprättas av

den

 

kommun eller det landsting som

kommun eller region som har

 

har tillsatt nämnden. Budgeten ska

tillsatt nämnden. Budgeten

ska

 

upprättas efter samråd med de

upprättas efter samråd med de

 

övriga samverkande kommunerna

övriga samverkande kommunerna

52

och landstingen.

och regionerna.

 

Företrädare för anställda i kom- muner eller regioner som samverkar i en gemensam nämnd får i den omfattning som anges i 7 kap. 13–16 §§ närvara vid sam- manträden med den gemensamma nämnden.
Fullmäktige i en kommun eller en region som bildat en gemensam nämnd har rätt att begära upplysningar från nämnden. Ord- föranden och vice ordföranden i nämnden samt de anställda i de samverkande kommunerna och regionerna är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess.

27 §

Fullmäktige i en kommun eller ett landsting som bildat en gemen- sam nämnd har rätt att begära upplysningar från nämnden. Ord- föranden och vice ordföranden i nämnden samt de anställda i de samverkande kommunerna och landstingen är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess.

28 §

Företrädare för anställda i kom- muner eller landsting som samverkar i en gemensam nämnd får i den omfattning som anges i 7 kap. 13–16 §§ närvara vid sam- manträden med den gemensamma nämnden.

 

 

 

 

29 §

 

 

 

 

 

Ledamöter

i

fullmäktige i

Ledamöter

i

fullmäktige

i

kommuner eller

landsting

som

kommuner

eller

regioner

som

bildat en gemensam nämnd får

bildat en gemensam nämnd får

ställa interpellationer om nämndens

ställa interpellationer om nämndens

handläggning. För att hämta in

handläggning. För att hämta in

upplysningar får ledamöterna ställa

upplysningar får ledamöterna ställa

frågor. Interpellationer och

frågor

frågor. Interpellationer och frågor

ska riktas till nämndens ordförande.

ska riktas till nämndens ordförande.

 

 

 

 

30 §

 

 

 

 

 

En gemensam nämnd får, utöver

En gemensam nämnd får, utöver

vad som anges i 7 kap. 5 §, även

vad som anges i 7 kap. 5 §, även

under

samma

förutsättningar

under

samma

förutsättningar

uppdra åt en anställd i någon av de

uppdra åt en anställd i någon av de

samverkande

kommunerna

eller

samverkande

kommunerna

eller

landstingen att besluta på nämn-

regionerna att besluta på nämndens

dens vägnar.

 

 

 

vägnar.

 

 

 

 

 

 

 

 

31 §

 

 

 

 

 

Om en gemensam nämnd med

Om en gemensam nämnd med

stöd av 7 kap. 5 § uppdrar åt en

stöd av 7 kap. 5 § uppdrar åt en

förvaltningschef

inom nämndens

förvaltningschef

inom nämndens

verksamhetsområde att fatta beslut,

verksamhetsområde att fatta beslut,

får

nämnden

överlåta

åt

får

nämnden

överlåta

 

åt

förvaltningschefen att i sin tur

förvaltningschefen att i sin tur

uppdra åt en annan anställd inom

uppdra åt en annan anställd inom

kommunen eller landstinget eller i

kommunen eller

regionen eller

i

Prop. 2018/19:162

53

Prop. 2018/19:162

någon

av

de

samverkande

någon

av

 

de

 

samverkande

 

kommunerna eller landstingen att

kommunerna eller regionerna att

 

fatta beslutet.

 

 

 

 

fatta beslutet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 §

 

 

 

 

 

 

 

Justeringen

av

en

gemensam

Justeringen

av

en gemensam

 

nämnds protokoll ska tillkännages

nämnds protokoll ska tillkännages

 

på var och en av de samverkande

på var och en av de samverkande

 

kommunernas

och landstingens

kommunernas

och

regionernas

 

anslagstavlor.

 

 

 

 

anslagstavlor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 §

 

 

 

 

 

 

 

Reglementet för

en

gemensam

Reglementet för en gemensam

 

nämnd ska antas av fullmäktige i

nämnd ska antas av fullmäktige i

 

var och en av de samverkande

var och en av de samverkande

 

kommunerna eller landstingen.

kommunerna eller regionerna.

 

 

 

 

 

 

34 §

 

 

 

 

 

 

 

En gemensam nämnd ska grans-

En gemensam nämnd ska grans-

 

kas av revisorerna i var och en av

kas av revisorerna i var och en av

 

de samverkande kommunerna eller

de samverkande kommunerna eller

 

landstingen.

 

 

 

 

regionerna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 §

 

 

 

 

 

 

 

Fråga om ansvarsfrihet och om

Fråga om ansvarsfrihet och om

 

anmärkning

för

en

gemensam

anmärkning för en gemensam

 

nämnd ska prövas av fullmäktige i

nämnd ska prövas av fullmäktige i

 

var och en av de samverkande

var och en av de samverkande

 

kommunerna eller landstingen.

kommunerna eller regionerna.

 

 

 

 

 

 

37 §3

 

 

 

 

 

 

 

En kommun eller ett landsting får

En kommun eller en region får

 

ingå avtal om att någon av dess

ingå avtal om att någon av dess

 

uppgifter helt eller delvis ska

uppgifter helt eller delvis ska

 

utföras av en annan kommun eller

utföras av en annan kommun eller

 

ett annat landsting (avtalssam-

en annan region (avtalssam-

 

verkan).

Sådan avtalssamverkan

verkan).

Sådan

avtalssamverkan

 

hindras inte av kravet i 2 kap. 1 §

hindras inte av kravet i 2 kap. 1 § på

 

på anknytning till kommunens eller

anknytning

till

kommunens

eller

 

landstingets

område

eller

dess

regionens

 

område

eller

dess

 

medlemmar.

 

 

 

 

medlemmar.

 

 

 

 

 

 

Kommuner

och

landsting

får

Kommuner och regioner får

 

inom ramen för avtalssamverkan,

inom ramen

för avtalssamverkan,

 

med de begränsningar som följer av

med de begränsningar som följer av

 

6 kap. 38 §, komma överens om att

6 kap. 38 §, komma överens om att

 

uppdra åt en anställd i den andra

uppdra åt en anställd i den andra

 

kommunen eller i det andra lands-

kommunen

eller

i

den

andra

 

tinget att

besluta på kommunens

regionen att besluta på kommunens

54

3 Senaste lydelse 2018:569.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eller landstingets vägnar i ett visst

eller regionens vägnar i ett visst

ärende eller en viss grupp av

ärende eller en viss grupp av

ärenden. I så fall tillämpas 7 kap.

ärenden. I så fall tillämpas 7 kap.

4–8 §§.

4–8 §§.

Om det i annan lag eller författning finns bestämmelser som avviker

från denna paragraf, tillämpas de bestämmelserna.

 

 

 

 

 

 

38 §4

 

 

 

Styrelsen

ska

årligen

till

Styrelsen

ska

årligen

till

fullmäktige

rapportera

om

fullmäktige

rapportera

om

kommunens

eller

landstingets

kommunens

eller

regionens

avtalssamverkan enligt 37 §

eller

avtalssamverkan enligt 37 §

eller

enligt annan lag eller författning.

enligt annan lag eller författning.

10kap. 1 §

Fullmäktige i kommuner

eller

Fullmäktige i kommuner eller

landsting får, om det inte i lag eller

regioner får, om det inte i lag eller

annan författning anges att ange-

annan författning anges att ange-

lägenheten ska bedrivas av en

lägenheten ska bedrivas av en

kommunal nämnd, besluta

att

kommunal nämnd, besluta att

lämna över skötseln av en kom-

lämna över skötseln av en kom-

munal angelägenhet till en juridisk

munal angelägenhet till en juridisk

person eller en enskild individ.

person eller en enskild individ.

Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning, får den

lämnas över endast om det finns stöd för det i lag.

 

 

 

Med ett helägt kommunalt bolag

2 §

 

 

 

Med ett helägt kommunalt bolag

avses ett aktiebolag där kommunen

avses ett aktiebolag där kommunen

eller

landstinget direkt

eller

eller regionen direkt eller indirekt

indirekt innehar samtliga aktier.

innehar samtliga aktier.

Med ett delägt kommunalt bolag

Med ett delägt kommunalt bolag

avses ett aktiebolag eller handels-

avses ett aktiebolag eller handels-

bolag

där kommunen

eller

bolag där kommunen eller regionen

landstinget bestämmer tillsammans

bestämmer tillsammans med någon

med någon annan.

 

annan.

 

 

 

Om en kommun eller ett

3 §

 

 

 

Om en kommun eller en region

landsting med stöd av 1 § lämnar

med stöd

av

1 §

lämnar över

över skötseln av en kommunal

skötseln

av

en

kommunal

angelägenhet till ett helägt kom-

angelägenhet till ett helägt kom-

munalt bolag, ska fullmäktige

 

munalt bolag, ska fullmäktige

1.fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,

2.se till att det fastställda kommunala ändamålet och de

kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,

4Senaste lydelse 2018:569.

Prop. 2018/19:162

55

Prop. 2018/19:162 3. utse samtliga styrelseledamöter,

4.se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas,

5.utse minst en lekmannarevisor, och

6.se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

Det som anges i 3 § 1–4 och 6

6 §

 

 

 

Det som anges i 3 § 1–4 och 6

gäller också när kommunen ensam

gäller också när kommunen eller

eller landstinget ensamt bildar en

regionen ensam bildar en stiftelse

stiftelse

för

en

kommunal

för

en kommunal

angelägenhet.

angelägenhet.

Fullmäktige

ska

Fullmäktige ska även utse minst en

även utse minst en revisor i en

revisor i en sådan stiftelse. Till

sådan stiftelse. Till revisor i

revisor i stiftelsen ska fullmäktige

stiftelsen

ska

fullmäktige

utse

utse någon av de revisorer som

någon av de revisorer som valts

valts enligt 12 kap. 4 §.

 

enligt 12 kap. 4 §.

 

 

 

 

 

 

Det som anges i 4 § gäller också

Det som anges i 4 § gäller också

en förening där kommunen eller

en förening där kommunen eller

landstinget bestämmer tillsammans

regionen bestämmer tillsammans

med någon annan och en stiftelse

med någon annan och en stiftelse

som kommunen eller landstinget

som

kommunen

eller

regionen

bildar

tillsammans

med

någon

bildar tillsammans med någon

annan

för

en

kommunal angelä-

annan för en kommunal

angelä-

genhet.

 

 

 

 

 

genhet.

 

 

Det som anges i 3 § om bolagsordningen ska vid tillämpningen av första och andra styckena i stället avse stadgarna i en förening och

stiftelseförordnandet eller stiftelseurkunden i en stiftelse.

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

När skötseln av en kommunal

När skötseln av en kommunal

angelägenhet

genom

avtal

har

angelägenhet genom avtal har

lämnats över till en privat utförare,

lämnats över till en privat utförare,

ska kommunen eller

landstinget

ska

kommunen

eller

regionen

kontrollera och följa upp verksam-

kontrollera och följa upp verksam-

heten.

 

 

 

heten.

 

 

Om en kommun eller ett

9 §

 

 

 

Om en kommun eller en region

landsting sluter avtal med en privat

sluter avtal med en privat utförare,

utförare, ska

kommunen

eller

ska

kommunen

eller

regionen

landstinget genom avtalet tillför-

genom avtalet

tillförsäkra sig

säkra sig information som gör det

information som gör det möjligt att

möjligt att ge allmänheten insyn i

ge allmänheten insyn i den

den verksamhet som lämnas över.

verksamhet som lämnas över.

56

Kommuner och regioner ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodo- ses.

11kap. 1 §

Kommuner och landsting ska ha

Kommuner och regioner ska ha

en god ekonomisk hushållning i sin

en god ekonomisk hushållning i sin

verksamhet och i sådan verk-

verksamhet och i sådan verk-

samhet som bedrivs genom sådana

samhet som bedrivs genom sådana

juridiska

personer som avses i

juridiska

personer som avses i

10 kap. 2–6 §§. Fullmäktige

ska

10 kap. 2–6 §§. Fullmäktige

ska

besluta om riktlinjer för god

besluta om riktlinjer för god

ekonomisk

hushållning

för

ekonomisk

hushållning

för

kommunen eller landstinget. Om

kommunen eller regionen. Om

kommunen eller landstinget har en

kommunen eller regionen har en

sådan

resultatutjämningsreserv

sådan

resultatutjämningsreserv

som avses i 14 §, ska riktlinjerna

som avses i 14 §, ska riktlinjerna

även omfatta hanteringen av den.

även omfatta hanteringen av den.

2 §

Kommuner och landsting ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodo- ses.

5 §

Kommuner och landsting ska

Kommuner och regioner ska

varje år upprätta en budget för nästa

varje år upprätta en budget för nästa

kalenderår (budgetår).

kalenderår (budgetår).

Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag från andra stycket får göras

1.i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i anspråk enligt 14 §, eller

2.om det finns synnerliga skäl.

8 §

Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt.

Om det finns särskilda skäl för

Om det finns särskilda skäl för

det, får budgetförslaget upprättas i

det, får budgetförslaget upprättas i

november månad. I så fall ska

november månad. I så fall ska

styrelsen före

oktober månads

styrelsen före oktober månads

utgång föreslå skattesatsen för den

utgång föreslå skattesatsen för den

kommunalskatt

eller landstings-

kommunalskatt eller regionskatt

skatt som ingår i den preliminära

som ingår i den preliminära

inkomstskatten under det följande

inkomstskatten under det följande

året.

 

året.

Prop. 2018/19:162

57

Prop. 2018/19:162

58

14 §5

Kommuner och landsting får till

Kommuner och regioner får till

en resultatutjämningsreserv reser-

en resultatutjämningsreserv reser-

vera medel som får användas för att

vera medel som får användas för att

utjämna intäkter över en konjunk-

utjämna intäkter över en konjunk-

turcykel.

turcykel.

Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, som överstiger

1.en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, eller

2. två procent

av

summan av

2. två

procent

av

summan av

skatteintäkter

samt

generella

skatteintäkter

samt

generella

statsbidrag och

kommunalekono-

statsbidrag och

kommunalekono-

misk utjämning,

om

kommunen

misk utjämning,

om

kommunen

eller landstinget har ett negativt

eller regionen har ett negativt eget

eget kapital, inklusive ansvarsför-

kapital,

inklusive

ansvarsför-

bindelsen för pensionsförpliktelser.

bindelsen för pensionsförpliktelser.

 

 

22 §

 

 

 

Kommuner och landsting får inte

Kommuner och regioner får inte

upplåta panträtt i sin egendom till

upplåta panträtt i sin egendom till

säkerhet för en fordran.

säkerhet för en fordran.

Vid förvärv av egendom får de dock överta betalningsansvaret för lån som tidigare har tagits upp mot säkerhet av panträtt i egendomen.

12kap. 3 §

Revisorernas granskning omfattar inte ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild i andra fall än

1. när handläggningen av sådana

1. när handläggningen av sådana

ärenden har vållat kommunen eller

ärenden har vållat kommunen eller

landstinget ekonomisk förlust,

regionen ekonomisk förlust,

2.när granskningen gäller hur nämnderna verkställer egna gynnande beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen (2001:453),

3.när granskningen gäller hur nämnderna verkställer avgöranden av allmänna förvaltningsdomstolar, eller

4.när granskningen sker från allmänna synpunkter.

12 §

Revisorerna ska varje år till fullmäktige lämna en berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående budgetåret. De sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen.

5Senaste lydelse 2018:600.

Granskningsrapport enligt 10 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) som Prop. 2018/19:162 har lämnats för ett aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § ska också bifogas

revisionsberättelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisionsberättelsen

för sådana

Revisionsberättelsen

för sådana

kommunalförbund som kommunen

kommunalförbund som kommunen

eller landstinget ingår i ska också

eller

regionen

ingår

i

ska också

bifogas

revisorernas

berättelse

bifogas

revisorernas

berättelse

utom i det fall som avses i 9 kap.

utom i det fall som avses i 9 kap.

13 §.

Vidare

ska

revisions-

13 §.

 

Vidare

ska

 

revisions-

berättelsen för aktiebolag, handels-

berättelsen för aktiebolag, handels-

bolag,

ekonomisk

förening

och

bolag, ekonomisk förening och

stiftelse till vilken kommunen eller

stiftelse till vilken kommunen eller

landstinget lämnat över skötseln av

regionen lämnat över skötseln av

en kommunal angelägenhet enligt

en kommunal angelägenhet enligt

10 kap. 2–6 §§ bifogas revisions-

10 kap. 2–6 §§ bifogas revisions-

berättelsen.

 

 

 

 

 

berättelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

 

 

Varje medlem av en kommun

Varje medlem av en kommun

eller ett landsting har rätt att få

eller en region har rätt att få

lagligheten

av

kommunens

eller

lagligheten av kommunens eller

landstingets

beslut prövad genom

regionens beslut prövad genom att

att överklaga beslutet till förvalt-

överklaga beslutet till förvalt-

ningsrätten.

 

 

 

 

 

ningsrätten.

 

 

 

 

 

Lagligheten

av

en

gemensam

Lagligheten av en gemensam

nämnds beslut får överklagas på

nämnds beslut får överklagas på

samma sätt av varje medlem av de

samma sätt av varje medlem av de

samverkande

kommunerna

och

samverkande

kommunerna

och

landstingen.

 

 

 

 

 

regionerna.

 

 

 

 

 

Lagligheten av ett kommunal-

Lagligheten av ett kommunal-

förbunds beslut får överklagas på

förbunds beslut får överklagas på

samma sätt av varje medlem av de

samma sätt av varje medlem av de

kommuner

eller

landsting

som

kommuner eller regioner som ingår

ingår i kommunalförbundet samt av

i kommunalförbundet

samt

av

förbundsmedlemmarna.

 

 

förbundsmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §

 

 

 

 

 

 

 

Överklagandet ska ha kommit in

Överklagandet ska ha kommit in

till förvaltningsrätten

inom

tre

till

förvaltningsrätten

inom

tre

veckor från den dag då det

veckor från den dag då det

tillkännagavs

kommunens,

tillkännagavs

kommunens,

landstingets

eller

kommunalför-

regionens

eller kommunalför-

bundets anslagstavla att protokollet

bundets anslagstavla att protokollet

över beslutet justerats. Tiden för

över beslutet justerats. Tiden för

överklagande

av

en

gemensam

överklagande av en gemensam

nämnds beslut räknas från det att

nämnds beslut räknas från det att

tillkännagivandet skett på anslags-

tillkännagivandet skett på anslags-

tavlorna

i samtliga samverkande

tavlorna

i

samtliga

samverkande

kommuner och landsting.

 

kommuner och regioner.

 

59

Prop. 2018/19:162 Tillkännagivandet av protokollsjusteringen måste finnas på anslagstavlan under hela överklagandetiden för att tiden ska löpa ut.

 

 

 

 

 

6 §

 

 

 

 

 

 

Om

överklagandet

före

Om

överklagandet

 

före

överklagandetidens utgång

har

överklagandetidens

utgång

har

kommit in till kommunen, lands-

kommit in till kommunen, regionen

tinget eller

kommunalförbundet i

eller

kommunalförbundet

i

stället

stället för till förvaltningsrätten, ska

för

till

förvaltningsrätten,

ska

överklagandet

ändå

prövas.

överklagandet

ändå

prövas.

Detsamma gäller när överklagandet

Detsamma gäller när överklagandet

av en gemensam nämnds beslut

av en gemensam nämnds beslut

kommit in till någon av de

kommit in till någon av de

samverkande kommunerna

eller

samverkande kommunerna

eller

landstingen.

 

 

 

regionerna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

 

 

 

Ett överklagat beslut ska upphävas, om

 

 

 

 

 

 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt,

 

 

 

 

 

 

2. beslutet rör något som inte är

2. beslutet rör något som inte är

en angelägenhet

för

kommunen

en angelägenhet

för

kommunen

eller landstinget,

 

 

 

eller regionen,

 

 

 

 

3.det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller

4.beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Första stycket 3 och 4 gäller inte beslut enligt 11 kap. 5 § andra och tredje styckena samt 12 och 13 §§ och beslut om att använda medel från en resultatutjämningsreserv enligt 14 §.

Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut.

 

 

 

 

 

10 §

 

 

 

 

 

Vid tillämpningen av förvalt-

Vid tillämpningen av förvalt-

 

ningsprocesslagen (1971:291)

ska

ningsprocesslagen

(1971:291)

ska

 

kommunen,

landstinget,

den

kommunen,

regionen,

den

 

gemensamma nämnden eller kom-

gemensamma nämnden eller kom-

 

munalförbundet anses som part.

munalförbundet anses som part.

 

 

 

 

 

13 §

 

 

 

 

 

Om förvaltningsrättens eller kammarrättens beslut har gått klaganden

 

emot, får endast klaganden överklaga beslutet.

 

 

 

 

 

Om

förvaltningsrätten

eller

Om

förvaltningsrätten

eller

 

kammarrätten

har

upphävt

ett

kammarrätten

har

upphävt

ett

 

beslut eller förbjudit att det verk-

beslut eller förbjudit att det verk-

 

ställs, får domstolens beslut över-

ställs, får domstolens beslut över-

 

klagas av kommunen eller lands-

klagas av kommunen eller regionen

 

tinget och av deras medlemmar.

och av deras medlemmar.

 

 

Om

förvaltningsrätten

eller

Om

förvaltningsrätten

eller

 

kammarrätten

har

upphävt

ett

kammarrätten

har

upphävt

ett

 

beslut av ett

kommunalförbund

beslut av ett kommunalförbund

 

eller en gemensam nämnd eller

eller en gemensam nämnd eller

60

förbjudit

att

det

verkställs,

får

förbjudit

att

det

verkställs,

får

domstolens beslut överklagas av förbundet eller av nämnden, liksom av varje kommun och landsting som är medlem i förbundet eller samverkar i nämnden och av deras medlemmar.

domstolens beslut överklagas av Prop. 2018/19:162 förbundet eller av nämnden, liksom

av varje kommun och region som är medlem i förbundet eller samverkar i nämnden och av deras medlemmar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

61

Prop. 2018/19:162

2.3Förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 9 och 12 §§ tryckfrihetsförordningen1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

12 kap.

Juryledamöter väljs av lands-

9 §

Juryledamöter väljs av full-

tingsfullmäktige i länet. Om en

mäktige i kommunen på regional

kommun i länet inte tillhör ett

nivå i länet. I Gotlands län är det

landsting, väljer

landstingsfull-

kommunfullmäktige i Gotlands

mäktige samt kommunfullmäktige i

kommun som väljer.

kommunen. I Gotlands län är det

 

kommunfullmäktige

i Gotlands

 

kommun som väljer.

Ska valet utföras av mer än en valmyndighet, fördelar länsstyrelsen antalet juryledamöter inom vardera gruppen mellan valmyndigheterna med ledning av folkmängden.

När en juryledamot ska väljas, ska tingsrätten anmäla detta till den valmyndighet som enligt första stycket ska genomföra valet.

12 §

Om en juryledamot avgår eller han eller hon upphör att vara valbar, ska valmyndigheten enligt 9 § utse en ersättare för återstoden av valperioden. Valet ska göras inom den jurygrupp som juryledamoten tillhörde.

Valet får göras av landstings-

Valet får göras av styrelsen i

styrelsen

i

stället

för

av

kommunen på regional nivå i stället

landstingsfullmäktige.

Ett sådant

för av fullmäktige. Ett sådant val

val gäller dock endast fram till

gäller dock endast fram till

fullmäktiges nästa möte.

 

fullmäktiges nästa möte.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

62

1 Tryckfrihetsförordningen omtryckt 2018:1801.

Prop. 2018/19:162

2.4Förslag till lag om ändring i riksdagsordningen

Härigenom föreskrivs att tilläggsbestämmelse 13.6.2 riksdagsordningen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse

13.6.2

En riksrevisor ska skriftligen anmäla följande förhållanden till riksdagen:

1.innehav och ändring i innehavet av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

2.avtal av ekonomisk karaktär med tidigare arbetsgivare, såsom avtal om löne- eller pensionsförmån som utges under tid som omfattas av uppdraget i Riksrevisionen,

3.avlönad anställning som inte är av endast tillfällig karaktär,

4.inkomstbringande självständig verksamhet som bedrivs vid sidan av uppdraget som riksrevisor,

5. uppdrag hos en kommun eller

5. uppdrag hos en kommun eller

ett landsting, om uppdraget inte är

en region, om uppdraget inte är av

av endast tillfällig karaktär, och

endast tillfällig karaktär, och

6.andra anställningar och uppdrag eller annat ägande som kan antas påverka uppdragets utförande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

63

Prop. 2018/19:162

2.5Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 7 § och 15 kap. 6 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §1

 

 

 

 

 

Val av nämndeman i tingsrätt

Val av nämndemän i tingsrätt

 

förrättas av kommunfullmäktige.

förrättas av kommunfullmäktige.

 

Val av nämndeman i hovrätt

Val av nämndemän i hovrätt

 

förrättas av landstingsfullmäktige. I

förrättas av regionfullmäktige. I

 

Gotlands län förrättas valet av

Gotlands län förrättas valet av

 

kommunfullmäktige

i

Gotlands

kommunfullmäktige i

Gotlands

 

kommun.

 

 

 

 

kommun.

 

 

 

 

 

Valet skall vara proportionellt,

Valet ska vara proportionellt, om

 

om det begärs av minst så många

det begärs av minst så många

 

väljande som motsvarar det tal man

väljande som motsvarar det tal man

 

får om samtliga väljandes antal

får om samtliga väljandes antal

 

delas med det antal personer valet

delas med det antal personer valet

 

avser ökat med 1. Om förfarandet

avser ökat med 1. Bestämmelser om

 

vid sådant proportionellt val finns

förfarandet vid sådant proport-

 

bestämmelser i

lagen

(1992:339)

ionellt val finns i lagen (1992:339)

 

om proportionellt valsätt.

om proportionellt valsätt.

 

 

Vid val av nämndemän skall

Vid val av nämndemän ska det

 

eftersträvas

att

nämndemanna-

eftersträvas

att

nämndemanna-

 

kåren får en allsidig samman-

kåren får en allsidig samman-

 

sättning med hänsyn till ålder, kön,

sättning med hänsyn till ålder, kön,

 

etnisk bakgrund och yrke. Om det

etnisk bakgrund och yrke. Om det

 

finns flera alternativa sätt att uppnå

finns flera alternativa sätt att uppnå

 

en allsidig sammansättning, bör de

en allsidig sammansättning, bör de

 

personer väljas som inte tidigare

personer väljas som inte tidigare

 

tjänstgjort

som

nämndemän eller

tjänstgjort som nämndemän eller

 

som tjänstgjort kortast tid.

som tjänstgjort kortast tid.

 

 

 

 

 

 

 

15 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 §2

 

 

 

 

 

En åtgärd som avses i 1, 2 eller

En åtgärd som avses i 1, 2 eller

 

3 § får beviljas endast om sökanden

3 § får beviljas endast om sökanden

 

hos rätten ställer säkerhet för skada

hos rätten ställer säkerhet för skada

 

som

kan

tillfogas

 

motparten.

som kan tillfogas motparten. Om

 

Förmår sökanden ej ställa säkerhet

sökanden

inte

förmår

ställa

 

och har han visat synnerliga skäl

säkerhet och har visat synnerliga

 

för

sitt anspråk,

får

rätten befria

skäl för sitt anspråk,

får

rätten

64

1 Senaste lydelse 2006:850.

 

 

 

 

 

 

 

2 Senaste lydelse 1981:828.

 

 

 

 

 

 

 

honom därifrån. Staten, kommuner, landstingskommuner och kommu- nalförbund behöver ej ställa säkerhet.

I fråga om beskaffenheten av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsök- ningsbalken. Säkerheten skall prövas av rätten, om den ej har godkänts av motparten.

befria honom eller henne därifrån. Prop. 2018/19:162 Staten, kommuner, regioner och kommunalförbund behöver inte

ställa säkerhet.

I fråga om beskaffenheten av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsök- ningsbalken. Säkerheten ska prövas av rätten, om den inte har godkänts av motparten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

65

Prop. 2018/19:162

2.6Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 16 § föräldrabalken1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse

11 kap.

16 §2

I ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år ska rätten eller överförmyndaren ge denna person tillfälle att

yttra sig, om det kan ske.

 

 

 

 

 

I ärenden om anordnande av

I ärenden om anordnande av

godmanskap

enligt

4 §

eller

godmanskap

enligt

4 §

eller

förvaltarskap

ska rätten också

förvaltarskap

ska rätten

också

inhämta yttranden från den enskil-

inhämta yttranden från den enskil-

des make eller sambo, barn och

des make eller sambo, barn och

framtidsfullmaktshavare, överför-

framtidsfullmaktshavare, överför-

myndaren

och

vårdinrättning,

om

myndaren och vårdinrättning, om

det inte är obehövligt. Yttranden

det inte är obehövligt. Yttranden

ska också, om det behövs, inhämtas

ska också, om det behövs, inhämtas

från andra närstående samt från den

från andra närstående samt från den

eller de kommunala nämnder som

eller de kommunala nämnder som

fullgör uppgifter inom social-

fullgör uppgifter inom social-

tjänsten och den eller de nämnder

tjänsten och den eller de nämnder

som utövar landstingets ledning av

som utövar regionens ledning av

omsorgsverksamheten.

Den

som

omsorgsverksamheten.

Den

som

ansökan avser ska höras muntligen,

ansökan avser ska höras muntligen,

om det kan ske utan skada för

om det kan ske utan skada för

honom eller henne och det inte är

honom eller henne och det inte är

uppenbart att han eller hon inte

uppenbart att han eller hon inte

förstår vad saken gäller. Rätten får

förstår vad saken gäller. Rätten får

dock avstå från att höra den

dock avstå från att höra den

enskilde muntligen om han eller

enskilde muntligen om han eller

hon själv har gjort ansökan eller

hon själv har gjort ansökan eller

medgett

förordnandet

eller

det

medgett förordnandet eller det

annars finns särskilda skäl.

 

annars finns särskilda skäl.

 

Andra stycket gäller även i ärenden hos överförmyndaren om förordnande av god man enligt 4 § eller förvaltare.

Myndigheter och inrättningar som anges i andra stycket är skyldiga att lämna sådana uppgifter som kan vara av betydelse i ärendet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

66

1

Balken omtryckt 1995:974.

2

Senaste lydelse 2017:311.

Prop. 2018/19:162

2.7Förslag till lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs att 20 kap. 4 och 5 §§, 29 kap. 2 §, 36 kap. 9 § och 37 kap. 2 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20kap. 4 §1

Den som har valts till sådant

Den som har valts till sådant

uppdrag hos staten eller hos en

uppdrag hos staten eller hos en

kommun

med

vilket

följer

kommun med vilket följer

myndighetsutövning får av

rätten

myndighetsutövning

får av

rätten

skiljas från uppdraget, om han har

skiljas från uppdraget, om han eller

begått brott för vilket är stadgat

hon har begått brott för vilket är

fängelse i två år eller däröver och

stadgat fängelse i två år eller

han genom brottet har visat sig

däröver och han eller hon genom

uppenbarligen olämplig att inneha

brottet har visat sig uppenbarligen

uppdraget.

 

 

olämplig att inneha uppdraget.

Med uppdrag hos staten eller hos

Med uppdrag hos staten eller hos

kommun

likställs

uppdrag

hos

kommun

likställs

uppdrag

hos

styrelse,

verk, nämnd, kommitté

styrelse,

verk, nämnd, kommitté

eller annan sådan myndighet som

eller annan sådan myndighet som

hör till staten eller till kommun,

hör till staten eller till kommun,

landsting eller kommunalförbund.

region eller kommunalförbund.

5 §2

Utan hinder av vad som annars är föreskrivet får åklagare åtala brott varigenom följande personer har åsidosatt vad som åligger dem i

utövningen av anställningen eller uppdraget:

 

 

 

1. arbetstagare hos staten eller en kommun,

 

 

2. ledamot av

styrelse,

verk,

2. ledamot av

styrelse,

verk,

nämnd, kommitté eller annan sådan

nämnd, kommitté eller annan sådan

myndighet som hör till staten eller

myndighet som hör till staten eller

till kommun,

landsting

eller

till

kommun,

region

eller

kommunalförbund,

 

kommunalförbund,

 

 

3.den som utövar uppdrag som är reglerat i författning,

4.den som omfattas av lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. eller som annars fullgör lagstadgad tjänsteplikt,

5.den som utan att inneha anställning eller uppdrag som avses i 1–4 utövar myndighet.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket ska dock gälla

1.vad som i denna balk föreskrivs om att åtal inte får ske utan förordnande av regeringen eller den regeringen har bemyndigat och

1

Senaste lydelse 2012:625.

67

2

Senaste lydelse 2012:301.

I fråga om åtal för brott som i utövningen av anställningen eller uppdraget begåtts av riksdags- ledamot, statsråd, justitieråd eller innehavare av anställning eller uppdrag hos riksdagen eller dess organ gäller särskilda bestäm- melser.
Föreslagen lydelse

Prop. 2018/19:162 2. vad som i annan lag eller författning är föreskrivet om åtal för gärning, för vilken straff är föreskrivet endast om den förövas av innehavare av anställning eller uppdrag som avses i första stycket.

Om det inte finns särskilda bestämmelser för ett visst fall, får åklagare åtala brott mot sådan tystnadsplikt som gäller till förmån för enskild målsägande endast om denne anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Om åtal för brott som i utövningen av anställningen eller uppdraget begåtts av riksdags- ledamot, statsråd, justitieråd eller innehavare av anställning eller uppdrag hos riksdagen eller dess organ gäller särskilda bestäm- melser.

Lydelse enligt prop. 2018/19:154

29 kap.

2 §

Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas

1.om den tilltalade avsett att brottet skulle få allvarligare följder än det faktiskt fått,

2.om den tilltalade visat stor hänsynslöshet,

3.om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig,

4.om den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende,

5.om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet genom tvång, svek eller missbruk av hans eller hennes ungdom, oförstånd eller beroende ställning,

6.om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering,

7.om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet,

8.om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person, eller

9. om

brottet begåtts mot en

9. om brottet begåtts mot en

person på grund av att han eller hon

person på grund av att han eller hon

eller någon närstående innehaft ett

eller någon närstående innehaft ett

uppdrag som förtroendevald i stat,

uppdrag som förtroendevald i stat,

kommun,

landsting, Sametinget

kommun, region, Sametinget eller

eller Europaparlamentet.

Europaparlamentet.

68

Lydelse enligt prop. 2018/19:164

Föreslagen lydelse

Prop. 2018/19:162

36kap. 9 §

Om sanktionsvärdet uppgår till minst 500 000 kronor, ska företagsboten för ett större företag sättas högre än vad som följer av 8 § (förhöjd företagsbot). Den förhöjda företagsboten ska fastställas till ett belopp som är befogat med hänsyn till företagets finansiella ställning. En förhöjd företagsbot får dock högst bestämmas till ett belopp som motsvarar femtio gånger sanktionsvärdet.

Med större företag avses enskilda näringsidkare och juridiska personer som motsvarar de kriterier som anges i 1 kap. 3 § första stycket 4

årsredovisningslagen (1995:1554).

 

Bestämmelserna i denna paragraf

Bestämmelserna i denna paragraf

gäller inte staten, kommuner eller

gäller inte staten, kommuner eller

landsting.

regioner.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

37kap. 2 §3

Regeringen eller den myndighet

Regeringen eller den myndighet

som

regeringen

bestämmer

som

regeringen

 

bestämmer

förordnar

ordförande och

vice

förordnar

ordförande

och

vice

ordförande

i

övervakningsnämn-

ordförande

i

övervakningsnämn-

derna. Vice ordföranden tjänstgör

derna. Vice ordföranden tjänstgör

vid förfall för ordföranden i dennes

vid förfall för ordföranden i dennes

ställe. Vid förfall för både

ställe. Vid förfall för både

ordföranden och vice ordföranden

ordföranden och vice ordföranden

förordnas

tillfällig

ersättare

av

förordnas

tillfällig

ersättare

av

Kriminalvården. Ordföranden, vice

Kriminalvården. Ordföranden, vice

ordföranden och tillfällig ersättare

ordföranden och tillfällig ersättare

skall vara lagfarna och ha

ska vara lagfarna och ha erfarenhet

erfarenhet

av

tjänstgöring

som

av tjänstgöring som domare.

 

domare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga ledamöter

utses genom

Övriga ledamöter utses genom

val. För dessa väljs lika många

val. För dessa väljs lika många

ersättare. Val förrättas av kommun-

ersättare. Val förrättas av kommun-

fullmäktige,

om

övervaknings-

fullmäktige,

om

övervaknings-

nämndens

 

verksamhetsområde

nämndens

 

verksamhetsområde

omfattar endast en kommun, och

omfattar endast en kommun, och

annars

av

landstingsfullmäktige.

annars av regionfullmäktige. Om

Om det inom nämndens verksam-

det inom nämndens verksamhets-

hetsområde även finns en kommun

område även finns en kommun som

som ej ingår i ett landsting,

inte ingår i en region, förrättas valet

förrättas valet av landstingsfull-

av regionfullmäktige och kommun-

mäktige

och

kommunfullmäktige

fullmäktige

med den

fördelning

med den fördelning dem emellan

dem

emellan

som

länsstyrelsen

3 Senaste lydelse 2005:967.

 

 

 

 

 

 

 

69

Prop. 2018/19:162 som länsstyrelsen bestämmer efter

bestämmer efter befolkningstalen.

befolkningstalen. Ingår

flera

län

Ingår flera län eller delar av län i

eller delar av län i övervaknings-

övervakningsnämnds verksamhets-

nämnds

verksamhetsområde,

fast-

område, fastställer regeringen efter

ställer

regeringen

efter

samma

samma grunder antalet ledamöter

grunder

antalet

ledamöter

och

och ersättare för varje län eller del

ersättare för varje län eller del av

av län.

län.

 

 

 

 

 

Landstingsfullmäktiges och kom-

Regionfullmäktiges och kom-

munfullmäktiges val av ledamöter

munfullmäktiges val av ledamöter

eller ersättare skall vara propor-

eller ersättare ska vara propor-

tionellt, om det begärs av minst så

tionellt, om det begärs av minst så

många

ledamöter

i landstings-

många ledamöter i regionfull-

fullmäktige eller kommunfull-

mäktige eller kommunfullmäktige

mäktige som motsvarar den kvot,

som motsvarar den kvot, vilken

vilken erhålls om antalet närvar-

erhålls om antalet närvarande leda-

ande ledamöter delas med det antal

möter delas med det antal personer

personer som valet avser, ökat med

som valet avser, ökat med 1. Om

1. Om kvoten är ett brutet tal, skall

kvoten är ett brutet tal, ska den

den avrundas till närmast högre

avrundas till närmast högre hela tal.

hela tal. Om förfarandet vid sådant

Bestämmelser om förfarandet vid

proportionellt val finns bestäm-

sådant proportionellt val finns i

melser i lagen (1992:339) om

lagen (1992:339) om proportionellt

proportionellt valsätt. Om er-

valsätt. Om ersättarna inte väljs

sättarna

inte väljs proportionellt,

proportionellt, ska det vid valet

skall vid valet även den ordning

även bestämmas i vilken ordning

bestämmas, i vilken de skall kallas

de ska kallas till tjänstgöring.

till tjänstgöring.

Ledamot och annan än tillfällig ersättare utses för fyra år. Om en ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår före tidens utgång, inträder en ersättare enligt den ordning mellan ersättarna som har bestämts vid valet. Avgår en ledamot eller ersättare som inte har utsetts vid proportionellt val, utses e