Regeringens proposition 2018/19:158

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Prop.

 

2018/19:158

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 augusti 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till en ny reglering för att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensions- institut (andra tjänstepensionsdirektivet) med avseende på en ny typ av institut, tjänstepensionsföretag. Andra tjänstepensionsdirektivet ersätter Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (första tjänstepensionsdirektivet). Med tjänstepensionsinstitut avses i båda direktiven sådana institut som inte redan lyder under harmoniserade regler på EU-nivå och som förvaltar fonderade medel utifrån syftet att tillhandahålla tjänstepensionsförmåner. Liksom första tjänstepensionsdirektivet är andra tjänstepensionsdirektivet byggt på en princip om minimiharmonisering, dvs. medlemsstaterna har frihet att införa mera långtgående krav än vad som följer av direktivet. Den nya regleringen ska enligt vad som föreslås i propositionen tas in i en ny lag om tjänstepensionsföretag med andra tjänstepensionsdirektivet som grund.

Understödsföreningar som meddelar försäkring avseende tjänste- pension, s.k. tjänstepensionskassor, omfattas av andra tjänstepensions- direktivet, liksom de omfattas av första tjänstepensionsdirektivet. Tjänste- pensionskassor tillämpar i dag den upphävda lagen (1972:262) om under- stödsföreningar. I propositionen föreslås bestämmelser som gör det möjligt för tjänstepensionskassor att fortsätta driva verksamhet som tjänstepensionsföretag enligt den nya lagen om tjänstepensionsföretag.

Försäkringsföretag som endast meddelar försäkring avseende tjänste- pension har enligt den bedömning som görs i propositionen möjlighet att

1

Prop. 2018/19:158 driva verksamhet som omfattas av andra tjänstepensionsdirektivet. Denna möjlighet bör utnyttjas i svensk rätt. Det föreslås därför att försäkrings- företag efter omvandling ska få driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag.

I propositionen föreslås särskilda rörelseregler för tjänstepensions- företag. De rörelsereglerna motsvarar delvis den befintliga regleringen i försäkringsrörelselagen (2010:2043). Bland annat ska särskilda bestäm- melser om investeringar, kapitalkrav, företagsstyrning och information tillämpas enligt den nya lagen om tjänstepensionsföretag. Dessa rörelse- regler baserar sig delvis direkt på andra tjänstepensionsdirektivet. När det gäller kapitalkrav föreslås en förstärkt reglering i förhållande till direktivet genom införande av ett riskbaserat kapitalkrav för tjänstepensionsföretag.

I propositionen föreslås även att tjänstepensionsföretag ska offentlig- göra sina principer för aktieägarengagemang samt delar av sina invest- eringsstrategier och överenskommelser med kapitalförvaltare. Förslaget innebär att ett EU-direktiv om ökat aktieägarengagemang genomförs även beträffande tjänstepensionsföretag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 december 2019, utom en bestämmelse om avgifter vid återköp och överföring av försäkring som föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Det föreslås även att bestäm- melser om att tjänstepensionsföretag ska lämna vissa årliga redogörelser ska tillämpas första gången 2020. Vissa övergångsbestämmelser föreslås för befintliga understödsföreningar och livförsäkringsföretag som över- väger att gå över från att driva verksamhet enligt den upphävda lagen om understödsföreningar respektive försäkringsrörelselagen till att driva verk- samhet enligt den nya lagen om tjänstepensionsföretag.

2

Innehållsförteckning

Prop. 2018/19:158

Förslag till riksdagsbeslut ..............................................................

13

Lagtext ...........................................................................................

15

Förslag till lag om tjänstepensionsföretag .......................

15

Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om

 

tryggande av pensionsutfästelse m.m. .............................

85

Förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen

 

(1970:979) .......................................................................

87

Förslag till lag om ändring i konkurslagen

 

(1987:672) .......................................................................

88

Förslag till lag om ändring i lagen (1987:1245) om

 

styrelserepresentation för de privatanställda ...................

91

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1385) om

 

Sveriges riksbank ............................................................

92

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om

 

årsredovisning i försäkringsföretag .................................

93

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) om

 

insättningsgaranti.............................................................

95

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:764) om

 

företagsrekonstruktion.....................................................

96

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om

 

utländska försäkringsgivares och

 

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige .................

97

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:890) om

 

försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara

 

m.m................................................................................

111

Förslag till lag om ändring i bokföringslagen

 

(1999:1078) ...................................................................

112

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:35) om

 

byte av redovisningsvaluta i finansiella företag ............

113

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:562) om

 

internationell rättslig hjälp i brottmål ............................

115

Förslag till lag om ändring i revisorslagen

 

(2001:883) .....................................................................

116

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om

 

bank- och finansieringsrörelse.......................................

118

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:575) om

 

europabolag ...................................................................

120

Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

 

(2005:551) .....................................................................

122

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om

 

särskild tillsyn över finansiella konglomerat.................

123

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:595) om

 

europakooperativ ...........................................................

135

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om

 

värdepappersmarknaden ................................................

138

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

 

sekretesslagen (2009:400) .............................................

141

 

3

Prop. 2018/19:158

4

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om

 

betaltjänster ....................................................................

142

Förslag till lag om ändring i delgivningslagen

 

(2010:1932) ....................................................................

143

Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen

 

(2010:2043) ....................................................................

144

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:2044) om

 

införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043).........

155

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:755) om

 

elektroniska pengar ........................................................

156

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:484) om en

 

databas för övervakning av och tillsyn över

 

finansmarknaderna .........................................................

157

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:836) om

 

näringsförbud .................................................................

159

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1306) med

 

kompletterande bestämmelser till

 

EU:s marknadsmissbruksförordning ..............................

161

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:630) om

 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

 

terrorism .........................................................................

162

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1219) om

 

försäkringsdistribution ...................................................

164

Ärendet och dess beredning ..........................................................

165

Tjänstepension – en bakgrund.......................................................

166

Inledning ........................................................................

166

Tjänstepensionsplanen ...................................................

167

Olika tjänstepensionsmodeller .......................................

168

Tjänstepensionsförmånerna............................................

169

Tryggande av tjänstepension ..........................................

170

4.5.1

Tryggande genom försäkring ........................

170

4.5.2

Tryggande i pensionsstiftelse ........................

175

4.5.3

Kontotryggande .............................................

177

Finansinspektionens tillsynsverktyg trafikljuset ............

178

Första tjänstepensionsdirektivet .....................................

179

Andra tjänstepensionsdirektivet .....................................

180

Tillämpningsområde och utgångspunkter för den nya

 

regleringen ....................................................................................

180

En ny tjänstepensionsreglering bör införas ....................

180

Regleringen avser försäkringsavtal och

 

försäkringsrörelse ...........................................................

183

Vilka företag ska kunna bli tjänstepensionsföretag? ......

188

Vad avses med tjänstepensionsförsäkring? ....................

194

En ny lag om tjänstepensionsföretag..............................

199

Utgångspunkter för den nya lagen..................................

201

Konkurrensneutralitet.....................................................

203

Villkor för verksamhet som tjänstepensionsföretag......................

206

Tillståndsplikt för verksamhet som

 

tjänstepensionsföretag ....................................................

206

Vad ett tillstånd ska avse ...............................................

208

Omvandling av försäkringsföretag till

 

tjänstepensionsföretag och vice versa............................

211

Förutsättningar för omvandling.....................................

214

Grundläggande bestämmelser om ett

 

tjänstepensionsföretags verksamhet ..............................

217

Gränsöverskridande verksamhet ..................................................

226

Gränsöverskridande verksamhet som drivs av

 

tjänstepensionsföretag ...................................................

226

Utländska tjänstepensionsinstituts verksamhet i

 

Sverige

...........................................................................

235

Solvensregler................................................................................

241

Försäkringstekniska avsättningar ..................................

241

8.1.1

Omfattningen av de försäkringstekniska

 

 

avsättningarna...............................................

241

8.1.2

Beräkningen av de försäkringstekniska

 

 

avsättningarna...............................................

244

8.1.3

Bestämmande av premier .............................

254

Investeringar..................................................................

255

8.2.1

Grundläggande bestämmelser.......................

255

8.2.2

Förvaring av tillgångar .................................

266

8.2.3

Användning av derivatinstrument.................

271

8.2.4

Investeringar i uppdragsgivande företag.......

272

8.2.5

Särskilt om fondförsäkringstillgångar ..........

276

8.2.6

Investeringar i särskilda typer av

 

 

tillgångar.......................................................

277

8.2.7

Villkorade investeringsbeslut .......................

278

8.2.8

Kvantitativa investeringsbestämmelser ........

279

8.2.9

Investeringsbestämmelser för

 

 

gränsöverskridande verksamhet....................

280

8.2.10

Kapitalförvaltning.........................................

282

8.2.11

Nya EU-regler om aktieägares rättigheter ....

282

Skuldtäckning................................................................

286

8.3.1

Grundläggande principer ..............................

286

8.3.2

Värdering av tillgångar som används för

 

 

skuldtäckning................................................

290

8.3.3

Aktier och andelar i dotterföretag.................

291

8.3.4

När fordringar på någon annan än

 

 

försäkringstagare får användas för

 

 

skuldtäckning................................................

293

8.3.5

Register över tillgångar som används för

 

 

skuldtäckning................................................

294

8.3.6

Förmånsrätt...................................................

296

Kapitalbas......................................................................

298

8.4.1

Tjänstepensionsföretag ska ha en

 

 

tillräcklig kapitalbas .....................................

298

8.4.2

Kapitalbasens sammansättning.....................

300

8.4.3

Värdering av kapitalbasen ............................

308

8.4.4

Nivåindelning av kapitalbasen......................

312

Kapitalkrav ....................................................................

313

Prop. 2018/19:158

5

Prop. 2018/19:158

6

8.5.1Ett riskkänsligt kapitalkrav anpassat för

tjänstepensionsförsäkring ..............................

313

8.5.2Väsentliga risker ska beaktas i det

riskkänsliga kapitalkravet..............................

322

8.5.3Uttaxeringsrätt och garantier från

arbetsgivaren .................................................

330

8.5.4Minimikapitalkravet motsvarar direktivets

kapitalkrav.....................................................

331

8.5.5Ett garantibelopp anger den lägsta tillåtna

 

solvensnivån ..................................................

334

8.5.6

Underrättelse ifall kapitalkraven inte

 

 

uppfylls..........................................................

336

Företagsstyrning............................................................................

338

Styrelsens ansvar m.m....................................................

338

Grundläggande krav på företagsstyrningssystemet ........

340

Proportionalitet...............................................................

342

Styrdokument .................................................................

344

9.4.1

Ett tjänstepensionsföretags olika

 

 

styrdokument.................................................

344

9.4.2

Försäkringstekniskt beräkningsunderlag

 

 

och ingivande av försäkringstekniska

 

 

riktlinjer.........................................................

351

9.4.3

Ingivande av investeringsriktlinjer och

 

 

offentliggörande samt deras innehåll.............

354

Kontinuitet......................................................................

358

Ett tjänstepensionsföretags ledning och centrala

 

funktioner

.......................................................................

359

9.6.1

Två personer i ledningen för ett

 

 

tjänstepensionsföretag ...................................

359

9.6.2

Ett tjänstepensionsföretags centrala

 

 

funktioner ......................................................

361

9.6.3Lämplighetskrav för ledning och centrala

funktioner ......................................................

363

9.6.4Rapportering från dem som arbetar med

 

centrala funktioner.........................................

371

Riskhantering .................................................................

376

9.7.1

System för riskhantering................................

376

9.7.2

Regelbunden utvärdering...............................

380

9.7.3Användande av externa

 

kreditvärderingsinstitut..................................

382

9.7.4

Riskhanteringsfunktion .................................

383

Risk- och solvensbedömning..........................................

387

System för internkontroll................................................

393

9.9.1

Innehållet i systemet för internkontroll .........

393

9.9.2

Funktion för regelefterlevnad ........................

394

Aktuariefunktion ............................................................

398

Funktion för internrevision.............................................

403

Uppdragsavtal ................................................................

405

9.12.1Ett tjänstepensionsföretags möjligheter att

ingå uppdragsavtal.........................................

405

9.12.2

Anmälan av uppdragsavtal ...........................

411

9.12.3

Åtgärder som krävs av ett

 

 

tjänstepensionsföretag som ingår

 

 

uppdragsavtal................................................

413

System för ersättningar..................................................

415

Information ..................................................................................

419

Grundläggande bestämmelser om information..............

419

Pensionsbesked..............................................................

425

Överlåtelser av försäkringsbestånd ..............................................

428

Tillåtna överlåtelser av försäkringsbestånd mellan

 

svenska företag och var de överlåtelserna ska

 

regleras ..........................................................................

428

Krav på stämmans godkännande av överlåtelser

 

mellan svenska företag ..................................................

435

Tillståndskrav för att verkställa ett överlåtelseavtal ......

436

Förutsättningar för tillstånd ...........................................

437

Finansinspektionens utredningsåtgärder........................

439

Registrering, underrättelser och övergång av ansvar.....

440

Gränsöverskridande överlåtelse till ett utländskt

 

tjänstepensionsinstitut ...................................................

441

Övertagande av bestånd från ett utländskt

 

tjänstepensionsinstitut ...................................................

446

Medling .........................................................................

454

Särskilda bestämmelser vid likvidation och konkurs ....

455

Associationsrättsliga och avtalsrättsliga frågor............................

456

Associationsrättsliga regler för

 

tjänstepensionsaktiebolag ..............................................

456

Associationsrättsliga regler för ömsesidiga

 

tjänstepensionsbolag......................................................

463

Associationsrättsliga regler för

 

tjänstepensionsföreningar ..............................................

472

Europabolag och europakooperativ ...............................

476

Avtalsrätt .......................................................................

478

Tillsyn, ingripanden och andra åtgärder.......................................

482

Tillsyn över tjänstepensionsföretag ...............................

482

13.1.1

Registrering av och tillsyn över

 

 

tjänstepensionsföretag ..................................

482

13.1.2

Kapitaltillägg ................................................

497

Ingripanden mot tjänstepensionsföretag och andra

 

åtgärder..........................................................................

500

13.2.1

När Finansinspektionen ska ingripa..............

500

13.2.2

Hur Finansinspektionen ska ingripa .............

504

13.2.3

Ingripande om ett tjänstepensionsföretag

 

 

inte uppfyller det riskkänsliga

 

 

kapitalkravet .................................................

509

13.2.4

Förlängd tidsfrist vid synnerligen

 

 

ogynnsamma marknadsförhållanden ............

516

13.2.5

Ingripande om minimikapitalkravet eller

 

 

garantibeloppet inte uppfylls ........................

520

Prop. 2018/19:158

7

Prop. 2018/19:158

8

13.2.6

Återkallelse av tillstånd i vissa fall................

525

13.2.7

Ingripanden mot vissa typer av

 

 

moderföretag och mot den som saknar

 

 

tillstånd ..........................................................

529

Grupper och finansiella konglomerat............................................

532

Grupptillsyn....................................................................

532

14.1.1

Tjänstepensionsföretag ska omfattas av

 

 

grupptillsyn....................................................

532

14.1.2

Fall då grupptillsyn ska utövas ......................

536

14.1.3

Grupptillsyn över tjänstepensionsföretag

 

 

ska utövas vid sidan av grupptillsynen

 

 

över försäkringsföretag..................................

549

14.1.4

Nivån för grupptillsyn ...................................

558

14.1.5Fortsatt tillsyn över de enskilda företagen

 

i en grupp.......................................................

566

14.1.6

Grupptillsynsmyndighet ................................

567

14.1.7

Beslut att inte beakta företag i

 

 

grupptillsynen................................................

569

14.1.8

Parallella regelverk........................................

571

14.1.9

Gruppsolvens – kapitalbas och

 

 

kapitalkrav på gruppnivå ...............................

574

14.1.10

Gruppsolvens – beräkning av kapitalbas

 

 

och kapitalkrav på gruppnivå ........................

576

14.1.11

Gruppsolvens – tillsyn över och

 

 

övervakning av den gruppbaserade

 

 

kapitalbasen och det gruppbaserade

 

 

kapitalkravet ..................................................

582

14.1.12

Gruppsolvens – kapitaltillägg och

 

 

åtgärder om en grupp inte uppfyller

 

 

kapitalkravet ..................................................

586

14.1.13

Gruppsolvens för tjänstepensionsföretag

 

 

som är dotterföretag till vissa typer av

 

 

holdingföretag ...............................................

589

14.1.14

Riskkoncentrationer och transaktioner

 

 

inom en grupp................................................

593

14.1.15

God kontroll över och rapportering av

 

 

transaktioner inom grupper med vissa

 

 

typer av moderföretag ...................................

598

14.1.16

Företagsstyrning inom gruppen.....................

601

14.1.17

Tillgång till information ................................

604

14.1.18

Offentliggörande på gruppnivå......................

609

14.1.19

Lämplighetskrav för ledningen i vissa

 

 

typer av moderföretag ...................................

611

Särskild tillsyn över finansiella konglomerat .................

615

14.2.1

Tjänstepensionsföretag ska omfattas av

 

 

den särskilda tillsynen över finansiella

 

 

konglomerat...................................................

615

14.2.2

Ändrade definitioner i konglomeratlagen......

619

Vissa övriga frågor

........................................................................

627

Ägarprövning .................................................................

627

Återförsäkring ...............................................................

630

Redovisningsregler........................................................

632

Distributionsfrågor ........................................................

638

15.4.1

Distributionsregler för

 

 

tjänstepensionsföretag och utländska

 

 

tjänstepensionsinstitut...................................

638

15.4.2

Avtalsfrihet när det gäller

 

 

distributionsregler.........................................

647

Överklagande m.m. .......................................................

650

Följdändringar i annan lagstiftning................................

653

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och

 

finansiering av terrorism................................................

655

Offentliggörande av solvens- och

 

verksamhetsrapport .......................................................

657

Avräkning från kapitalbasen i kreditinstitut av

 

innehav i tjänstepensionsföretag....................................

659

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser................................

660

Ikraftträdande ................................................................

660

Ikraftträdandebestämmelse för

 

tjänstepensionsföretags årliga redogörelser...................

661

Ingen ytterligare förlängning av övergångsperioden

 

för understödsföreningar ...............................................

662

Förlängd övergångstid för försäkrings-företagens

 

tjänstepensionsverksamhet ............................................

663

En övergångsbestämmelse för annan

 

försäkringsverksamhet än

 

tjänstepensionsverksamhet ............................................

665

Konsekvensanalys

........................................................................

666

Inledning

........................................................................

666

Problem och mål med regleringen.................................

667

Alternativa lösningar .....................................................

668

17.3.1

Vad händer om inte reglerna införs? ............

668

17.3.2Konsekvenser om de nationella tilläggen

inte införs......................................................

669

Berörda av regleringen ..................................................

671

17.4.1Understödsföreningar

 

(tjänstepensionskassor).................................

671

17.4.2

Försäkringsföretag........................................

672

17.4.3

Särskilt om små och medelstora företag.......

673

Konsekvenser för företagen...........................................

674

17.5.1

Konsekvenser för nya företag.......................

674

17.5.2

Konsekvenser för tjänstepensionskassor ......

674

17.5.3

Konsekvenser för försäkringsföretag............

676

17.5.4Konsekvenser av det nya riskkänsliga

 

kapitalkravet .................................................

679

17.5.5

Konkurrensförhållanden ...............................

680

17.5.6

Penningtvättsregler .......................................

680

Konsekvenser för tjänstepensionsmarknaden................

680

Konsekvenser för nuvarande och framtida

 

pensionärer ....................................................................

681

Prop. 2018/19:158

9

Prop. 2018/19:158

Samhällsekonomiska konsekvenser m.m. ......................

683

 

Konsekvenser för myndigheter ......................................

684

 

17.9.1

Bolagsverket..................................................

684

 

17.9.2

Finansinspektionen........................................

684

 

17.9.3

Sveriges Domstolar .......................................

685

 

Konsekvenser av genomförandet av direktivet om

 

 

aktieägares rättigheter ....................................................

685

 

Författningskommentar.................................................................

686

 

Förslaget till lag om tjänstepensionsföretag ...................

686

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1967:531) om

 

 

tryggande av pensionsutfästelse m.m. ............................

795

 

Förslaget till lag om ändring i förmånsrättslagen

 

 

(1970:979) ......................................................................

796

 

Förslaget till lag om ändring i konkurslagen

 

 

(1987:672) ......................................................................

796

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1987:1245) om

 

 

styrelserepresentation för de privatanställda ..................

797

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:1385) om

 

 

Sveriges riksbank ...........................................................

797

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1560) om

 

 

årsredovisning i försäkringsföretag ................................

798

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1571) om

 

 

insättningsgaranti ...........................................................

798

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:764) om

 

 

företagsrekonstruktion....................................................

798

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:293) om

 

 

utländska försäkringsgivares och

 

 

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige ................

799

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:890) om

 

 

försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara

 

 

m.m. ...............................................................................

805

 

Förslaget till lag om ändring i bokföringslagen

 

 

(1999:1078) ....................................................................

806

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:35) om

 

 

byte av redovisningsvaluta i finansiella företag .............

806

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:562) om

 

 

internationell rättslig hjälp i brottmål .............................

807

 

Förslaget till lag om ändring i revisorslagen

 

 

(2001:883) ......................................................................

807

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:297) om

 

 

bank- och finansieringsrörelse........................................

807

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:575) om

 

 

europabolag ....................................................................

807

 

Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen

 

 

(2005:551) ......................................................................

808

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:531) om

 

 

särskild tillsyn över finansiella konglomerat..................

808

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:595) om

 

 

europakooperativ............................................................

815

10

 

 

 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528) om

 

 

värdepappersmarknaden ................................................

816

 

Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

sekretesslagen (2009:400) .............................................

817

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:751) om

 

 

betaltjänster ...................................................................

817

 

Förslaget till lag om ändring i delgivningslagen

 

 

(2010:1932) ...................................................................

817

 

Förslaget till lag om ändring i

 

 

försäkringsrörelselagen (2010:2043).............................

818

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:2044) om

 

 

införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ........

823

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:755) om

 

 

elektroniska pengar........................................................

823

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:484) om

 

 

en databas för övervakning av och tillsyn över

 

 

finansmarknaderna ........................................................

823

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:836) om

 

 

näringsförbud ................................................................

824

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1306)

 

 

med kompletterande bestämmelser till EU:s

 

 

marknadsmissbruksförordning ......................................

824

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:630) om

 

 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

 

 

terrorism ........................................................................

825

 

Förslaget till lag om ändring i lagen (2018:1219) om

 

 

försäkringsdistribution...................................................

825

Bilaga 1

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

 

 

2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet

 

 

i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut........................

827

Bilaga 2

Sammanfattning av promemorian En ny reglering

 

 

för tjänstepensionsföretag..............................................

876

Bilaga 3

Promemorians lagförslag...............................................

878

Bilaga 4

Förteckning över remissinstanserna ..............................

998

Bilaga 5

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

 

 

2017/828 av den 17 maj 2017 om ändring av

 

 

direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av

 

 

aktieägares långsiktiga engagemang .............................

999

Bilaga 6

Lagrådsremissens lagförslag ........................................

1024

Bilaga 7

Lagrådets yttrande ........................................................

1174

Bilaga 8

Parallelluppställning över genomförandet i svensk

 

 

rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

 

 

2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet

 

 

i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut.......................

1181

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 29 augusti

 

 

2019 ...................................................................................

1189

Prop. 2018/19:158

11

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2018/19:158

Regeringens förslag:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tjänstepensionsföretag.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i förmånsrätts- lagen (1970:979).

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672).

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions- instituts verksamhet i Sverige.

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bokförings- lagen (1999:1078).

13.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.

14.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

15.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i revisorslagen (2001:883).

16.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

17.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag.

18.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolags- lagen (2005:551).

19.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

20.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ.

21.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

22.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

23.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster.

13

Prop. 2018/19:158 24. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i delgivnings- lagen (2010:1932).

25.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkrings- rörelselagen (2010:2043).

26.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043).

27.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

28.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finans- marknaderna.

29.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud.

30.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknads- missbruksförordning.

31.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

32.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

14

2

Lagtext

Prop. 2018/19:158

Regeringen har följande förslag till lagtext

2.1Förslag till lag om tjänstepensionsföretag

Härigenom föreskrivs1 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om den tjänstepensions- verksamhet som drivs av svenska tjänstepensionsföretag.

2 § För utländska tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige gäller lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions- instituts verksamhet i Sverige.

Ord och uttryck i lagen

Tjänstepensionsföretag

3 § Med tjänstepensionsföretag avses tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidigt tjänstepensionsbolag och tjänstepensionsförening.

Tjänstepensionsförsäkring

4 § Med tjänstepensionsförsäkring avses livförsäkring enligt 2 kap. 11 § som har samband med yrkesutövning och där utbetalning av försäkrings- belopp (engångsbelopp eller periodiska utbetalningar) är beroende av att en eller flera personer uppnår eller förväntas uppnå en viss ålder samt försäkringar som meddelas som tillägg till sådana försäkringar.

Behörig myndighet, EES, försäkringsföretag och försäkringsholdingföretag m.fl.

5 § I denna lag betyder

1.behörig myndighet: en utländsk myndighet som har behörighet att utföra uppgifter enligt nationella bestämmelser som genomför

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensions- institut, i den ursprungliga lydelsen,

2.blandat finansiellt holdingföretag: ett sådant företag som avses i 1 kap. 3 § 4 lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om

 

verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen, och

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av

 

vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets

15

och rådets direktiv (EU) 2017/828.

Prop. 2018/19:158 3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4.Solvens II-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU,

5.EES-försäkringsgivare: en utländsk försäkringsgivare vars hemland hör till EES och som omfattas av Solvens II-direktivet,

6.försäkringsföretag: ett företag som har tillstånd att driva försäkrings- rörelse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043),

7.försäkringsgivare från tredjeland: en utländsk försäkringsgivare vars hemland inte hör till EES och som skulle omfattas av Solvens II-direktivet om dess hemland hörde till EES,

8.försäkringsholdingföretag: ett moderföretag

a)som inte är ett försäkringsföretag, en EES-försäkringsgivare, ett försäkringsföretag från tredjeland eller ett blandat finansiellt holding- företag, och

b)vars huvudsakliga verksamhet är att förvärva och förvalta andelar i dotterföretag som uteslutande eller huvudsakligen är försäkringsföretag, EES-försäkringsgivare eller försäkringsgivare från tredjeland,

9. försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet: ett moderföretag som inte är ett försäkringsföretag, en EES-försäkringsgivare, en försäkringsgivare från tredjeland, ett blandat finansiellt holdingföretag eller ett försäkringsholdingföretag och som har minst ett dotterföretag som är försäkringsföretag,

10. MTF-plattform, OTF-plattform och reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

11. uppdragsgivande företag: den som i egenskap av arbetsgivare betalar försäkringspremier till tjänstepensionsföretaget.

Försäkringstagare och försäkrad

6 § Med försäkringstagare avses den som har ingått ett avtal om försäkring med ett tjänstepensionsföretag. Med försäkrad avses den vars intresse är försäkrat mot en skada eller den vars liv eller hälsa en försäkring gäller för.

Ägarintresse

7 § Med ägarintresse avses att ett företag direkt eller indirekt innehar minst 20 procent av kapitalet eller minst 20 procent av samtliga röster i ett annat företag.

Nära förbindelser

8 § Ett tjänstepensionsföretag och ett annat företag ska anses ha nära förbindelser, om

1.det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterföretag äger minst 20 procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i det andra företaget,

2.det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller

16

3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse Prop. 2018/19:158 med en och samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande

till en och samma fysiska person.

Nära förbindelser ska även ett tjänstepensionsföretag och en fysisk person anses ha, om

1. den fysiska personen

a)äger minst 20 procent av kapitalet i tjänstepensionsföretaget,

b)disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i tjänstepensions- företaget, eller

c)på annat sätt har sådant inflytande över tjänstepensionsföretaget att personens ställning motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett dotterföretag, eller

2. det finns en annan likartad förbindelse mellan tjänstepensions- företaget och den fysiska personen.

Kvalificerat innehav

9 § Med ett kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller på annat sätt möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget.

10 § Vid bedömningen av om ett innehav är kvalificerat enligt 9 § ska följande bestämmelser i 4 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument tillämpas:

2 § första stycket 1 om depåbevis,

4 § om beräkning av innehavet,

5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller röstetal,

12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för clearing och avveckling eller förvaltas för någon annans räkning,

13 § om aktier som ingår i handelslager,

14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, och

16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.

Vid bedömningen ska det också tillämpas sådana föreskrifter

om marknadsgaranters aktier som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap. 15 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

om undantag för vissa moderföretag som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella instrument.

Det som föreskrivs om aktier i de bestämmelser som ska tillämpas enligt första och andra styckena ska också tillämpas för andra andelar i företag.

11 § Aktier eller andelar som ett värdepappersinstitut eller ett kredit- institut som driver finansieringsrörelse innehar till följd av verksamhet enligt 2 kap. 1 § 6 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska inte beaktas vid bedömningen av om ett innehav är kvalificerat enligt 9 §, under förutsättning att

1.rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i emittentens förvaltning, och

2.aktierna eller andelarna avyttras inom ett år från förvärvet.

17

Prop. 2018/19:158 Första stycket gäller också för aktier eller andelar som innehas under motsvarande förutsättningar av ett utländskt värdepappersföretag eller av ett utländskt kreditinstitut som driver finansieringsrörelse.

Anknutet företag

12 § Ett anknutet företag är ett företag som är

1.ett dotterföretag,

2.ett företag som annars är föremål för ägarintresse, eller

3.ett företag som har gemensam eller i huvudsak gemensam ledning med ett annat företag.

Gemensam eller i huvudsak gemensam ledning

13 § Företag har gemensam eller i huvudsak gemensam ledning om de

1.står under samma ledning på grund av ett avtal mellan företagen eller en bestämmelse i företagens bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar, eller

2.har styrelser eller motsvarande organ i utländska företag som till större delen består av samma personer och som har fullgjort sitt uppdrag under räkenskapsåret och fram till dess att årsredovisningar har upprättats i de berörda företagen.

Tillämpning av försäkringsrörelselagen och lagen om försäkringsdistribution

Försäkringsrörelselagen

14 § Utöver bestämmelserna i denna lag gäller för tjänstepensions- företag och för tillsynen över sådana företag de bestämmelser i försäkringsrörelselagen (2010:2043) som anges i denna lag.

15 § Bestämmelserna i 1 kap. 24 och 25 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043) om övergångsregler för vissa försäkringar gäller för tjänste- pensionsföretag.

Lagen om försäkringsdistribution

16 § Utöver bestämmelserna i denna lag gäller lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution för tjänstepensionsföretag. Vid tillämpningen av bestämmelserna i den lagen ska det som sägs om försäkringsföretag avse tjänstepensionsföretag. Vid tillämpningen av 9 kap. 14 § tredje stycket lagen om försäkringsdistribution, får avgiften inte vara så stor att tjänste- pensionsföretaget därefter inte uppfyller kraven i 4 kap. 1 § denna lag.

Bemyndigande

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad tjänstepensionsföretag ska iaktta vid tillämpningen av 16 §.

18

2 kap. Tillstånd för tjänstepensionsföretag

Prop. 2018/19:158

Tillståndsplikt

1 § Tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag får bara drivas efter tillstånd. Tillstånd får ges ett aktiebolag, ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag, en tjänstepensionsförening, ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening.

Europabolag och europakooperativ

2 § I fråga om europabolag och europakooperativ som driver tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag enligt denna lag och som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag eller artiklarna 37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar ska följande bestämmelser om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

4 § första stycket 4 om ledningsprövning,

15 kap. 12 § om återkallelse av tillstånd,

16 kap. 36 § om tystnadsplikt,

4 kap. 9 § första stycket 1 försäkringsrörelselagen (2010:2043) om avtal med eller till förmån för styrelseledamot,

11 kap. 8 § och 13 kap. 17 § försäkringsrörelselagen om uppgifter inför styrelseval,

11 kap. 10 § och 13 kap. 11 § försäkringsrörelselagen om jäv för styrelseledamot, och

17 kap. 13 § försäkringsrörelselagen om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen och närvara vid sådant sammanträde samt delta i överläggningarna.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår att de i första stycket angivna bestämmelserna om styrelsen eller dess ledamöter ska tillämpas också på ett europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter.

Förhandsbesked

3 § Finansinspektionen ska, efter ansökan, lämna förhandsbesked om huruvida det krävs tillstånd för en planerad verksamhet.

Förutsättningar för tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag

Förutsättningar för tillstånd

4 § Ett företag ska ges tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag, om

1.bolagsordningen eller stadgarna stämmer överens med denna lag och andra författningar som reglerar ett företags bolagsordning eller stadgar samt i övrigt innehåller de särskilda bestämmelser som behövs med hänsyn till omfattningen och arten av den planerade verksamheten,

19

Prop. 2018/19:158 2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar företagets verksamhet,

3.den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i ett tjänstepensions- aktiebolag bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av tjänstepensionsaktiebolaget, och

4.den som avses ingå i styrelsen för företaget eller vara verkställande direktör i det, eller vara ersättare för någon av dem, eller den som avses ansvara för en sådan central funktion som anges i 9 kap. 8 § uppfyller de lämplighetskrav som anges i 9 kap. 3 §.

Vid bedömningen enligt första stycket 3 ska kriterierna i 12 kap. 2 och

3 §§ beaktas.

Omvandling av försäkringsföretag till tjänstepensionsföretag

5 § Ett försäkringsföretag ska ges tillstånd att driva tjänstepensions- verksamhet som tjänstepensionsföretag (omvandling), om

1.förutsättningarna enligt 4 § är uppfyllda,

2.den rätt som tillkommer försäkringstagarna, de försäkrade och andra ersättningsberättigade inte försämras, och

3.ansökan om tillstånd har godkänts

a)i fråga om ett försäkringsaktiebolag, genom ett bolagsstämmobeslut som stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman,

b)i fråga om ett ömsesidigt försäkringsbolag, genom ett bolagsstämmo- beslut som stöds av minst två tredjedelar av de röstande, och

c)i fråga om en försäkringsförening, genom ett föreningsstämmobeslut som stöds av minst två tredjedelar av de röstande.

Nära förbindelser

6 § Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn över företaget.

Tillstånds varaktighet samt förlängning och ändring av tillstånd

7 § Tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensions- företag ges tills vidare eller, om särskilda omständigheter ger anledning till det, för bestämd tid, högst tio år, och därutöver till det löpande räkenskapsårets slut.

Vid förlängning av ett tillstånd som har getts ett tjänstepensionsföretag för bestämd tid samt vid ändring av ett meddelat tillstånd gäller 4 och 6 §§ i tillämpliga delar.

8 § Beslut att ansöka om förlängning av ett tillstånd ska i ett tjänste- pensionsaktiebolag och ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag fattas av bolagsstämman och i en tjänstepensionsförening av föreningsstämman.

20

Prövning av bolagsordning och stadgar

9 § Frågan om godkännande av bolagsordning eller stadgar för ett företag ska prövas i samband med prövningen av om företaget ska få tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag.

Ett företags beslut om att anta bolagsordning eller stadgar får inte registreras innan bolagsordningen eller stadgarna har godkänts.

10 § Ett tjänstepensionsföretag som har beslutat att ändra sin bolags- ordning eller sina stadgar ska ansöka om godkännande av ändringen. Ändringen ska godkännas om bolagsordningen eller stadgarna stämmer överens med denna lag och andra författningar som reglerar ett företags bolagsordning eller stadgar samt i övrigt innehåller de särskilda bestämmelser som behövs med hänsyn till omfattningen och arten av företagets verksamhet.

Ett tjänstepensionsföretags beslut om ändring av bolagsordning eller stadgar får inte registreras innan ändringen har godkänts.

Vad ett tillstånd ska avse

11 § Tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensions- företag ska avse en eller flera av följande försäkringsklasser eller risk som hänför sig till en sådan klass:

I a, försäkring där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller periodiska utbetalningar) är beroende av en persons eller flera personers liv, dock inte försäkringar enligt klass III,

I b, försäkring som meddelas som tillägg till försäkring enligt klass I a,

II a, försäkring som utfaller vid giftermål,

II b, försäkring som utfaller vid födelse,

III, försäkring som avses i klasserna I a, II a och II b och som är anknuten till fonder vilka förvaltas av den som har rätt att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller till specialfonder vilka förvaltas av den som har rätt att förvalta specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (fondförsäkring), och

IV, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring som gäller för längre tid än fem år, under obestämd tid eller till dess den försäkrade uppnått en viss ålder och som inte får sägas upp av tjänstepensionsföretaget eller får sägas upp bara under särskilda förhållanden som anges i försäkringsavtalet.

Ansökan om tillstånd

Ansökan om tillstånd före registrering eller bildande

12 § Ett aktiebolag får ansöka om tillstånd att driva tjänstepensions- verksamhet som tjänstepensionsföretag innan bolaget har registrerats i aktiebolags- eller europabolagsregistret.

Om ett aktiebolag har ansökt om tillstånd inom sex månader från det att stiftelseurkunden undertecknades, ska tidsfristen i 2 kap. 22 § aktiebolags- lagen (2005:551) för när styrelsen ska anmäla bolaget för registrering räknas från tillståndsbeslutet.

Ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag och en tjänstepensionsförening ska ansöka om tillstånd innan bolaget respektive föreningen har bildats.

Prop. 2018/19:158

21

Prop. 2018/19:158

22

Verksamhetsplan

13 § En ansökan om tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag ska innehålla en plan för den tilltänkta verk- samheten.

Prövningen av ansökan

14 § En ansökan om tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag, liksom frågor om godkännande av bolagsordning eller stadgar enligt 9 eller 10 §, prövas av Finansinspektionen.

Bemyndigande

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad en sådan verksamhetsplan som avses i 13 § ska innehålla.

3 kap. Gränsöverskridande verksamhet

Rätt att driva gränsöverskridande verksamhet

1 § Ett tjänstepensionsföretag får driva gränsöverskridande verksamhet om Finansinspektionen godkänner det.

Med gränsöverskridande verksamhet avses tjänstepensionsverksamhet där förhållandet mellan det uppdragsgivande företaget och den som i egenskap av försäkringstagare eller försäkrad har rätt till ersättning regleras av social- och arbetsmarknadslagstiftning på tjänstepensions- området i ett annat land inom EES.

Underrättelse om den planerade verksamheten

2 § Ett tjänstepensionsföretag ska underrätta Finansinspektionen om det avser att driva gränsöverskridande verksamhet.

Underrättelsen ska innehålla uppgift om

1.det uppdragsgivande företagets namn och hemvist,

2.vilket lands social- och arbetsmarknadslagstiftning som reglerar förhållandet mellan det uppdragsgivande företaget och den som i egenskap av försäkringstagare eller försäkrad har rätt till ersättning (värdlandet), och

3.det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som ska ligga till grund för tjänstepensionsförsäkringarna.

Godkännande av den planerande verksamheten

Förutsättningar för godkännande

3 § Finansinspektionen ska godkänna den planerade verksamheten om inspektionen bedömer att

1.tjänstepensionsföretagets organisation är ändamålsenlig med hänsyn till den planerade verksamheten,

2.företagets finansiella situation är tillfredsställande med hänsyn till den planerade verksamheten, och

3.den som ska leda verksamheten har tillräcklig kompetens och erfarenhet och i övrigt är lämplig för uppgiften.

Meddelande till den behöriga myndighetenProp. 2018/19:158

4 § Om Finansinspektionen godkänner den planerade verksamheten, ska inspektionen lämna ett meddelande till den behöriga myndigheten i värdlandet.

Meddelandet ska lämnas inom tre månader från det att underrättelsen enligt 2 § togs emot.

Finansinspektionen ska underrätta tjänstepensionsföretaget om att meddelandet lämnas.

Beslut ifall verksamheten inte godkänns

5 § Om Finansinspektionen bedömer att det inte finns förutsättningar för att godkänna den planerade verksamheten enligt 3 § eller av någon annan anledning inte lämnar ett meddelande enligt 4 § första stycket, ska inspektionen meddela beslut om detta inom tre månader från det att underrättelsen enligt 2 § togs emot.

Underrättelse om tillämpliga regler

6 § Om Finansinspektionen med anledning av ett meddelande enligt 4 § första stycket får information om vilka regler för verksamheten som är tillämpliga i värdlandet, ska inspektionen underrätta tjänstepensions- företaget om dessa regler.

Om Finansinspektionen får information om att reglerna för verk- samheten har ändrats, ska inspektionen underrätta tjänstepensionsföretaget om ändringarna.

När verksamheten får påbörjas

7 § Den gränsöverskridande verksamheten får påbörjas när tjänste- pensionsföretaget har tagit emot en underrättelse från Finansinspektionen om vilka regler för verksamheten som är tillämpliga i värdlandet, eller i varje fall sex veckor efter det att den behöriga myndigheten i det landet tagit emot inspektionens meddelande enligt 4 § första stycket.

Underrättelse om ändrade förhållanden

8 § Om något av de förhållanden som angetts i en underrättelse enligt 2 § ska ändras sedan verksamheten har inletts, ska tjänstepensions- företaget underrätta Finansinspektionen om ändringen minst en månad innan den genomförs.

Om Finansinspektionen anser att ändringen inte får göras utan ett nytt förfarande enligt 1–7 §§, ska inspektionen meddela beslut om det inom en månad från det att underrättelsen om ändringen togs emot.

4 kap. Grundläggande bestämmelser om ett tjänstepensionsföretags verksamhet

Stabilitet

1 § Tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag ska drivas

med en för verksamhetens omfattning och art tillfredsställande soliditet,

23

Prop. 2018/19:158 likviditet och kontroll över försäkringsrisker, investeringsrisker och verksamhetsrisker, så att åtagandena mot försäkringstagarna, de försäkrade och andra ersättningsberättigade kan fullgöras.

Information

Skyldighet att lämna information

2 § Ett tjänstepensionsföretag ska lämna den information som behövs om företaget och de tjänstepensionsförsäkringar som företaget meddelar till försäkringstagarna, de försäkrade, andra ersättningsberättigade och dem som erbjuds att teckna en tjänstepensionsförsäkring. Informationen ska vara anpassad efter försäkringarnas art och tydligt visa försäkringarnas villkor och värdeutveckling.

Pensionsbesked

3 § Ett tjänstepensionsföretag ska varje år lämna ett pensionsbesked till dem som i egenskap av försäkringstagare eller försäkrade är berättigade till ersättning ur en tjänstepensionsförsäkring. Pensionsbeskedet ska inne- hålla uppgifter om de individuella förmånerna för den aktuella försäk- ringen och en upplysning om var ytterligare information finns tillgänglig.

God tjänstepensionsstandard

4 § Ett tjänstepensionsföretags verksamhet ska drivas enligt god tjänste- pensionsstandard.

Förbud mot främmande verksamhet

5 § Ett tjänstepensionsföretag får inte driva annan verksamhet än tjänste- pensionsverksamhet avseende tjänstepensionsförsäkringar och därmed sammanhängande verksamhet.

Förbud mot att ställa säkerhet för tredje man

6 § I tjänstepensionsverksamhet som drivs enligt denna lag får säkerhet inte ställas för tredje man.

Upplåning

7 § Ett tjänstepensionsföretag får ta upp eller ta över lån (upplåning) bara om det görs för att tillgodose tillfälliga likviditetsbehov eller för att upp- fylla kraven på en tillräcklig kapitalbas i 7 kap.

Utöver första stycket krävs att den samlade upplåningen är av ringa betydelse med hänsyn till verksamhetens omfattning och kapitalbasens storlek.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på att upplåningen ska vara av ringa betydelse.

24

Tillämpning av försäkringsrörelselagen

Prop. 2018/19:158

8 § Följande bestämmelser i 4 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043) gäller för tjänstepensionsföretag:

9 och 10 §§ om avtal med en jävskrets om tjänster,

11 § om försäkringar med solidarisk ansvarighet,

12 § om förbud mot att förespegla återbäring,

13 § om förbud mot meddelande av nya försäkringar vid likvidation eller konkurs,

14–16 §§ om sekretess m.m.,

17 § om huvudkontor i Sverige, och

17 a och 17 b §§ om återköp och överföring.

Vid tillämpning av bestämmelserna ska det som sägs om försäkrings- företag gälla tjänstepensionsföretag.

9 § Tjänstepensionsföretag ska även tillämpa 4 kap. 17 c § försäkrings- rörelselagen (2010:2043) och föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap. 18 § 5 samma lag. Vid tillämpning av bestämmelserna ska det som sägs om försäkringsföretag gälla tjänstepensionsföretag.

Rätt att meddela föreskrifter

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilka åtgärder ett tjänstepensionsföretag ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet, likviditet och riskhantering som avses i 1 §,

2.vilken information ett tjänstepensionsföretag ska lämna enligt 2 §,

3.innehållet i pensionsbeskedet som avses i 3 §,

4.vilka åtgärder ett tjänstepensionsföretag ska vidta för att uppfylla de krav på god tjänstepensionsstandard som avses i 4 §, och

5.villkor för upplåning enligt 7 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om hur infor- mation ska lämnas enligt 2 och 3 §§.

5 kap. Försäkringstekniska avsättningar

Omfattningen av de försäkringstekniska avsättningarna

1 § Ett tjänstepensionsföretags försäkringstekniska avsättningar ska motsvara det belopp som krävs för att företaget vid varje tidpunkt ska kunna uppfylla alla åtaganden som skäligen kan förväntas uppkomma med anledning av ingångna försäkringsavtal.

De försäkringstekniska avsättningarna ska motsvara företagets ansvarighet för

1.försäkringsfall, förvaltningskostnader och andra kostnader under resten av avtalsperioden för löpande försäkringar (livförsäkrings- avsättning),

2.inträffade oreglerade försäkringsfall, kostnader för regleringen av dessa samt återbäring som förfallit till betalning men inte betalats ut (oreglerade skador),

25

Prop. 2018/19:158 3. sådan återbäring som är garanterad i nominella eller reala belopp (garanterad återbäring) och som inte omfattas av 1 eller 2,

4.återbäring som är villkorad av värdeförändringar på tillgångar eller av ett visst försäkringstekniskt resultat som försäkringstagarna, de försäkrade eller andra ersättningsberättigade står risken för (villkorad återbäring), och

5.fondförsäkringsåtaganden där försäkringstagarna, de försäkrade eller andra ersättningsberättigade bär investeringsrisken.

Beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna

Beräkningsmetoder

2 § Ett tjänstepensionsföretag ska beräkna de försäkringstekniska avsättningarna utan avdrag för avgiven återförsäkring och de ska motsvara det förväntade nuvärdet av de framtida kassaflöden som kan uppkomma med anledning av ingångna försäkringsavtal.

Försäkringstekniska avsättningar som motsvarar ett tjänstepensions- företags ansvarighet enligt 1 § andra stycket 4 eller 5 får tas upp till värdet på placeringstillgångarna för vilka försäkringstagarna, de försäkrade eller andra ersättningsberättigade bär investeringsrisken, om värdet inte är lägre än resultatet av en beräkning enligt första stycket.

Aktsam beräkning

3 § Beräkningen enligt 2 § ska grundas på antaganden om dödlighet och andra riskmått, räntesatser samt driftskostnader som var för sig är akt- samma.

Beräkning vid solidarisk ansvarighet

4 § Ett tjänstepensionsföretag som ansvarar solidariskt för en försäkring ska vid beräkningen av företagets försäkringstekniska avsättningar bara beakta den del av försäkringen som enligt avtal mellan företagen avser det företaget.

Hur ofta beräkningen ska göras

5 § Beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna ska göras minst en gång om året.

Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta om undantag från första stycket. Beräkningarna ska dock alltid göras minst vart tredje år.

Aktuariefunktion och krav på dem som utför beräkningarna

6 § De försäkringstekniska avsättningarna ska beräknas under överin- seende av aktuariefunktionen som avses i 9 kap. 13 §. De som utför beräkningarna ska ha den kunskap och erfarenhet av dessa frågor som krävs med hänsyn till omfattningen och arten av företagets verksamhet.

Bemyndigande

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräkning enligt 1–6 §§.

26

6 kap. Investeringar

Prop. 2018/19:158

Grundläggande bestämmelser för samtliga investeringar

Aktsamhet och undantag för vissa tillgångar

1 § Ett tjänstepensionsföretags tillgångar ska investeras i enlighet med 2–11 §§ och också i övrigt på ett aktsamt sätt.

Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller inte för tillgångar som motsvarar avsättningar för villkorad återbäring och för fondförsäkringsåtaganden där försäkringstagarna, de försäkrade eller andra ersättningsberättigade bär investeringsrisken.

Intressen som ska styra investeringarna

2 § Ett tjänstepensionsföretags tillgångar ska investeras på det sätt som bäst gagnar försäkringstagarnas, de försäkrades och andra ersättnings- berättigades intressen på såväl kort som lång sikt. Vid intressekonflikter ska investeringar göras uteslutande i försäkringstagarnas, de försäkrades och andra ersättningsberättigades intressen.

Riskkontroll

3 § Ett tjänstepensionsföretag får bara göra investeringar i sådana finan- siella instrument och andra tillgångar vars risker företaget kan identifiera, mäta, övervaka, hantera, kontrollera och rapportera samt på lämpligt sätt beakta i den egna risk- och solvensbedömningen enligt 9 kap. 20 §.

Riskspridning

4 § Ett tjänstepensionsföretag ska göra sina investeringar i finansiella instrument och andra tillgångar så att lämplig riskspridning uppnås.

Samtliga tillgångar ska, med beaktande av tjänstepensionsföretagets försäkringsåtaganden och förändringar i tillgångarnas framtida värde och avkastning, investeras så att företagets betalningsberedskap är tillfreds- ställande och den förväntade avkastningen tillräcklig.

5 § Ett tjänstepensionsföretag ska göra sina investeringar i finansiella instrument och andra tillgångar på ett sådant sätt att det undviker

1.överdrivet beroende av någon särskild tillgång, emittent, låntagare eller företagsgrupp, och

2.ackumulation av risker i företagets samlade portfölj.

Investeringar i tillgångar från en och samma emittent eller låntagare eller från företag i en sådan grupp av emittenter eller låntagare med inbördes anknytning som avses i tredje stycket får inte innebära att det blir en överdriven riskkoncentration för tjänstepensionsföretaget.

Med en grupp av emittenter eller låntagare med inbördes anknytning avses två eller flera fysiska eller juridiska personer som utgör en helhet från risksynpunkt därför att

någon av dem har direkt eller indirekt ägarinflytande över en eller flera av de övriga i gruppen, eller

de har sådan inbördes anknytning att någon eller samtliga av de övriga kan råka i betalningssvårigheter om en av dem drabbas av finansiella problem.

27

Prop. 2018/19:158 Första och andra styckena gäller inte i fråga om sådana tillgångar som svenska staten eller en utländsk stat svarar för.

Reglerade marknader, andra handelsplatser och onoterade tillgångar

6 § Ett tjänstepensionsföretags tillgångar ska till övervägande del inve- steras på reglerade marknader. Investeringar i finansiella instrument och andra tillgångar som inte är föremål för handel på en reglerad marknad, en MTF-plattform eller en OTF-plattform ska hållas på aktsamma nivåer.

Miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer

7 § Ett tjänstepensionsföretag får beakta miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer i sina investeringsbeslut.

Förvaring av tillgångar

8 § Ett tjänstepensionsföretags tillgångar ska förvaras på ett sådant sätt att de alltid är identifierbara och åtkomliga för företaget. Förvaringen ska ske på ett säkert sätt och ska inte ge upphov till intressekonflikter.

Derivatinstrument

9 § Ett tjänstepensionsföretag får använda derivatinstrument för att sänka den finansiella risken i företaget eller för att i övrigt effektivisera förvaltningen av företagets tillgångar och skulder.

Uppdragsgivande företag

10 § Av de samlade tillgångarna i ett tjänstepensionsföretag som bara har ett enda uppdragsgivande företag, får

1.högst 5 procent utgöras av aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier samt obligationer och andra skuldförbindelser, om värdepapperen eller skuldförbindelserna getts ut av det uppdragsgivande företaget, och

2.högst 10 procent utgöras av sådana tillgångar som avses i 1 och som har getts ut av företag i en grupp av emittenter eller låntagare med inbördes anknytning som det uppdragsgivande företaget ingår i.

Första stycket gäller inte i fråga om sådana tillgångar som svenska staten eller en utländsk stat svarar för.

Särskilt om fondförsäkringstillgångar

11 § Ett tjänstepensionsföretag ska investera premier för fondförsäkring så att de så nära som möjligt motsvarar andelar i sådana fonder som är knutna till försäkringen och som försäkringstagaren eller den försäkrade från tid till annan bestämmer. Företaget får begränsa antalet fonder som premier får investeras i.

Tjänstepensionsföretaget får använda utdelning och ersättning vid inlösen av andelarna bara för förvärv av nya andelar i anknutna fonder och för utbetalning eller betalning av kostnader enligt försäkringsavtalet.

28

Skuldtäckning

Krav på skuldtäckning

12 § Ett tjänstepensionsföretag ska ha tillgångar för skuldtäckning som minst uppgår till ett belopp som motsvarar de försäkringstekniska avsätt- ningarna.

De tillgångar som motsvarar försäkringstekniska avsättningar ska, ut- över det som följer av 1–11 §§, investeras och värderas enligt 13–15 §§.

Hänsyn till åtagandenas art och löptid

13 § Ett tjänstepensionsföretags tillgångar som motsvarar försäkrings- tekniska avsättningar ska investeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till åtagandenas art och löptid.

Värdering till verkligt värde

14 § De tillgångar som ett tjänstepensionsföretag använder för skuld- täckning ska värderas till verkligt värde. Från detta värde ska avdrag göras för skulder som hänför sig till förvärvet av tillgången.

Fordringar på någon annan än försäkringstagare

15 § Ett tjänstepensionsföretags fordringar på någon annan än försäk- ringstagare ska beaktas bara till den del de överstiger fordringar som gäldenären har på företaget.

Register över tillgångar som används för skuldtäckning

16 § Ett tjänstepensionsföretag ska föra ett register som vid varje tid- punkt utvisar de tillgångar som används för skuldtäckning och tillgångar- nas värde.

Om en tillgång som har antecknats i registret har upplåtits med sådan rätt att dess fulla värde inte kan utnyttjas för skuldtäckning, ska detta antecknas i registret.

Förmånsrätt

17 § Förmånsrätt enligt 4 a § förmånsrättslagen (1970:979) följer med fordran som

1.grundas på försäkringsavtal, eller

2.avser återbetalning av premier för att ett försäkringsavtal inte har kommit till stånd eller har upphört att gälla.

Förmånsrätten omfattar de tillgångar som finns upptagna i det register som anges i 16 § när tjänstepensionsföretaget försätts i konkurs eller utmätning äger rum.

Principer för aktieägarengagemang

18 § Ett tjänstepensionsföretag som investerar i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska anta principer för sitt aktieägarengagemang i fråga om sådana aktier. Av principerna ska det framgå hur företaget integrerar aktieägar- engagemanget i sin investeringsstrategi.

Principerna ska beskriva hur tjänstepensionsföretaget

Prop. 2018/19:158

29

Prop. 2018/19:158

30

1.övervakar relevanta frågor om bolag som det investerar i (portfölj- bolag), däribland bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolags- styrning,

2.för dialoger med företrädare för portföljbolag,

3.utövar rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet,

4.samarbetar med andra aktieägare,

5.kommunicerar med relevanta intressenter i portföljbolag, och

6.hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter.

Paragrafen gäller inte för tillgångar som motsvarar avsättningar för vill- korad återbäring och för fondförsäkringsåtaganden där försäkringstagarna, de försäkrade eller andra ersättningsberättigade bär investeringsrisken.

19 § Ett tjänstepensionsföretag ska varje år redogöra för hur principerna för aktieägarengagemang som avses i 18 § har tillämpats.

Redogörelsen ska innehålla

1.en allmän beskrivning av tjänstepensionsföretagets röstningsbeteende i portföljbolagen,

2.en förklaring av de viktigaste omröstningarna, och

3.uppgift om i vilka frågor tjänstepensionsföretaget har använt sig av råd eller röstningsrekommendationer från en röstningsrådgivare.

Av redogörelsen ska det också framgå hur tjänstepensionsföretaget har röstat på portföljbolagens stämmor. Omröstningar som är obetydliga på grund av ämnet eller storleken på aktieinnehavet behöver dock inte redo- visas.

20 § Ett tjänstepensionsföretag får avstå från att uppfylla ett eller flera av kraven i 18 och 19 §§, om företaget tydligt anger skälen för det.

21 § Principerna för aktieägarengagemang enligt 18 §, den årliga redo- görelsen enligt 19 § och uppgifter enligt 20 § ska hållas tillgängliga på tjänstepensionsföretagets webbplats. Om tjänstepensionsföretaget inte har en egen webbplats får informationen hållas tillgänglig på en annan webb- plats som enkelt kan nås.

Om tjänstepensionsföretaget inte redovisar omröstningar i den årliga redogörelsen på grund av att företaget har gett en sådan kapitalförvaltare som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828, i uppdrag att ansvara för investeringarna, ska tjänstepensionsföretaget på webbplatsen uppge var kapitalförvaltaren har offentliggjort informationen om omröstningarna.

Informationen ska tillhandahållas utan kostnad.

Bemyndiganden

22 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.användning av derivatinstrument enligt 9 §,

2.värdering av de tillgångar som avses i 14 § till verkligt värde, och

3.förande av register enligt 16 §.

7 kap. Kapitalbas

Tillräcklig kapitalbas

1 § Ett tjänstepensionsföretag ska vid varje tidpunkt, utöver tillgångar som krävs för skuldtäckning enligt 6 kap. 12 §, ha en tillräcklig kapitalbas.

Kapitalbasen ska minst uppgå till det riskkänsliga kapitalkravet beräknat enligt 8 kap. 1–6 §§. Kapitalbasen ska dock aldrig vara mindre än det högsta av minimikapitalkravet beräknat enligt 8 kap. 7–12 §§ eller garanti- beloppet enligt 8 kap. 13 och 14 §§.

Kapitalbasens sammansättning

2 § Kapitalbasen får omfatta följande poster:

1.inbetalt aktiekapital, garantikapital eller verksamhetskapital,

2.konsolideringsfond,

3.övrigt eget kapital, och

4.obeskattade reserver.

3 § Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta att också andra poster än de som anges i 2 § får ingå i kapitalbasen.

Avräkning från kapitalbasen

Immateriella tillgångar, utdelning och förutbetalda anskaffningskostnader

4 § Från kapitalbasen enligt 2 § ska tjänstepensionsföretaget räkna av immateriella tillgångar, utdelningar och förutbetalda anskaffnings- kostnader.

Aktier och tillskott i vissa företag

5 § Avräkning från kapitalbasen ska också göras, i de fall som anges i andra stycket, av det bokförda värdet av aktierna och av det som har skjutits till i annan form (tillskott) i

1.ett tjänstepensionsföretag,

2.ett försäkringsföretag, ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar, ett värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag,

3.ett utländskt återförsäkringsföretag,

4.ett försäkringsholdingföretag, eller

5.ett finansiellt institut.

En sådan avräkning av det bokförda värdet av aktier eller tillskott ska göras om

1.tjänstepensionsföretagets ägarandel överstiger 10 procent av före- tagets eget kapital, eller

2.tjänstepensionsföretagets ägarandel understiger 10 procent av före- tagets eget kapital men

a) tillskottet eller summan av tillskotten överstiger 10 procent av det egna kapitalet eller de egna fonderna i företaget eller det sammanlagda bokförda värdet av sådana tillskott överstiger 10 procent av tjänste- pensionsföretagets kapitalbas, eller

Prop. 2018/19:158

31

Prop. 2018/19:158 b) tjänstepensionsföretaget direkt eller indirekt äger minst 20 procent av kapitalet eller av samtliga röster i företaget eller i övrigt utövar ett be- tydande inflytande över företagets driftsmässiga och finansiella styrning och ägandet utgör ett led i en varaktig förbindelse mellan tjänstepensions- företaget och det andra företaget.

6 § Avräkning enligt 5 § ska inte göras för tillskott som avser företag som tillsammans med tjänstepensionsföretaget omfattas av grupptillsyn med avseende på gruppsolvens. Avräkning ska inte heller göras för tillskott som avser företag som gemensamt med tjänstepensionsföretaget omfattas av tillsyn enligt lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Skillnad i värderingen av försäkringstekniska avsättningar

7 § Om det belopp som de försäkringstekniska avsättningarna uppgår till enligt 5 kap. 2 § är högre än det belopp som de försäkringstekniska avsättningarna uppgår till enligt de regler för extern redovisning som tjänstepensionsföretaget tillämpar, ska skillnaden mellan beloppen räknas av från kapitalbasen.

Bemyndigande

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om villkor för att ta in, räkna av och bestämma omfattningen av poster i kapitalbasen samt hur den i övrigt ska beräknas enligt 2–7 §§.

8 kap. Kapitalkrav

Riskkänsligt kapitalkrav

Beräkning av det riskkänsliga kapitalkravet

1 § Det riskkänsliga kapitalkravet utgör den minsta storlek på kapital- basen som krävs för att tjänstepensionsföretaget med 97 procents sannolikhet ska ha tillgångar under kommande tolv månader som täcker värdet av åtagandena gentemot försäkringstagarna, de försäkrade och andra ersättningsberättigade (skyddsnivå). Denna skyddsnivå ska även beaktas vid beräkningen av kapitalkravet för var och en av de risker som ingår i det riskkänsliga kapitalkravet.

Det riskkänsliga kapitalkravet ska beräknas under antagandet att tjänste- pensionsföretaget kommer att fortsätta driva sin verksamhet.

Beräkningsmetod

2 § Det riskkänsliga kapitalkravet ska beräknas genom en justerad sammanläggning av kapitalkraven för marknadsrisk enligt 3 § och försäkringsrisk enligt 4 § med tillägg av kapitalkravet för operativ risk enligt 5 §. Det riskkänsliga kapitalkravet ska därefter minskas med ett justeringsbelopp enligt 6 §.

32

Kapitalkravet för marknadsrisk

3 § Kapitalkravet för marknadsrisk ska beräknas genom en justerad sammanläggning av kapitalkraven för

1.ränterisk,

2.aktiekursrisk,

3.fastighetsprisrisk,

4.ränteskillnadsrisk,

5.valutakursrisk, och

6.koncentrationsrisk.

Kapitalkravet för försäkringsrisk

4 § Kapitalkravet för försäkringsrisk ska beräknas genom en justerad sammanläggning av kapitalkraven för åtminstone

1.långlevnads- och dödlighetsrisk,

2.sjuklighetsrisk,

3.annullationsrisk, och

4.kostnadsrisk.

Kapitalkravet för operativ risk

5 § Kapitalkravet för operativ risk ska beräknas med beaktande av sådana operativa risker som tjänstepensionsföretaget är utsatt för och som inte har beaktats vid beräkningen av kapitalkravet för marknadsrisk eller försäkringsrisk.

Justeringsbelopp

6 § Justeringsbeloppet enligt 2 § ska motsvara den minskning av tjänste- pensionsföretagets oförutsedda förluster som beror på

1.att företagets åtaganden gentemot försäkringstagarna, de försäkrade eller andra ersättningsberättigade minskar till följd av villkoren i försäkringsavtalet,

2.att företagets uppskjutna skatt förändras, eller

3.en kombination av 1 och 2.

Minimikapitalkrav

Beräkning av minimikapitalkravet

7 § Minimikapitalkravet för försäkring som avses i 2 kap. 11 § klasserna I a, II, III och IV utgör summan av följande belopp:

1.Det belopp som är lika med 4 procent av den del av försäkrings- tekniska avsättningar enligt 5 kap. 1 § som motsvarar åtaganden med en finansiell eller försäkringsteknisk risk för tjänstepensionsföretaget, utan avdrag för avgiven återförsäkring (bruttoavsättning), multiplicerat med en faktor som motsvarar förhållandet för det föregående räkenskapsåret mellan sådana försäkringstekniska avsättningar efter avdrag för avgiven återförsäkring och bruttoavsättningen. Faktorn får dock inte under- stiga 0,85.

2.Det belopp som är lika med 1 procent av försäkringstekniska avsätt- ningar i övrigt beräknade på det sätt som anges i 1, om det belopp som ska täcka driftskostnaderna är bestämt för längre tid än fem år.

Prop. 2018/19:158

33

Prop. 2018/19:158 3. Det belopp som är lika med 25 procent av de nettodriftskostnader som är hänförliga till sådana avtal under föregående räkenskapsår som inte är förenade med någon investeringsrisk för tjänstepensionsföretaget och där det belopp som ska täcka driftskostnaderna inte är bestämt för längre tid än fem år.

34

4.Det belopp som är lika med 0,3 procent av samtliga positiva risk- summor multiplicerat med en faktor som motsvarar förhållandet för det föregående räkenskapsåret mellan de positiva risksummorna efter avdrag för avgiven återförsäkring och de positiva risksummorna utan sådant avdrag. Faktorn får dock inte understiga 0,5.

För försäkringar enbart för dödsfall ska vid tillämpningen av första stycket 4 i stället för 0,3 procent gälla 0,1 procent om försäkringstiden är högst tre år och 0,15 procent om försäkringstiden är längre än tre år men högst fem år.

Minimikapitalkrav för tilläggsförsäkringar

8 § Minimikapitalkravet för försäkringar enligt 2 kap. 11 § klass I b (tilläggsförsäkring) ska beräknas med utgångspunkt i premiebasen eller ersättningsbasen.

Premiebasen

9 § Premiebasen grundas på det högsta av

1.ett belopp som uppgår till förfallna premier brutto under det före- gående räkenskapsåret med avdrag för dels ingående skatter och avgifter, dels premier för de försäkringsavtal som annullerats under samma tid, eller

2.bruttovärdet av de intjänade premierna.

Premiebasen utgörs av 18 procent av det högsta beloppet enligt första stycket, till den del beloppet motsvarar högst femtio miljoner euro, och 16 procent av återstoden.

Ersättningsbasen

10 § Ersättningsbasen grundas på ett belopp bestående av

1.genomsnittet av utbetalda ersättningar brutto för vart och ett av de tre föregående räkenskapsåren med avdrag för mottagna regressbelopp under samma tid, och

2.en tredjedel av avsättningen för oreglerade skador brutto vid det före- gående räkenskapsårets utgång minskad med en tredjedel av avsättningen för oreglerade skador brutto vid början av den treårsperiod som slutar med det föregående räkenskapsårets utgång.

Ersättningsbasen utgörs av 26 procent av detta belopp till den del beloppet motsvarar högst trettiofem miljoner euro och 23 procent av åter- stoden.

Beräkning av minimikapitalkravet för tilläggsförsäkring

11 § Minimikapitalkravet för tilläggsförsäkring utgörs av det högsta av premiebasen eller ersättningsbasen, multiplicerad med en kvot som för de tre närmast föregående räkenskapsåren motsvarar förhållandet mellan å ena sidan summan av utbetalda ersättningar och förändringen i avsätt- ningen för oreglerade skador efter avdrag för återförsäkrares andel samt å

andra sidan summan av utbetalda ersättningar och förändringen i avsätt- Prop. 2018/19:158 ningen för oreglerade skador utan avdrag för återförsäkrares andel. Kvoten

får dock inte understiga 0,5.

Om tjänstepensionsföretagets verksamhet inte har pågått så länge som

förutsätts enligt bestämmelserna om ersättningsbasen, ska minimikapital-

kravet beräknas med utgångspunkt i premiebasen.

12 §

Om det beräknade minimikapitalkravet för tilläggsförsäkring är

lägre

än föregående års minimikapitalkrav, ska minimikapitalkravet

i stället bestämmas till minimikapitalkravet för föregående år multiplicerat

med förhållandet mellan försäkringstekniska avsättningar för oreglerade

skador vid utgången av det närmaste föregående räkenskapsåret och de

försäkringstekniska avsättningarna för oreglerade skador i början av det

närmast föregående räkenskapsåret. Vid beräkningarna ska återförsäkring

inte ingå i de försäkringstekniska avsättningarna. Kvoten får inte över-

stiga 1,0.

Garantibelopp

13 § Garantibeloppet ska uppgå till ett belopp som motsvarar 790 pris-

basbelopp enligt socialförsäkringsbalken.

14 § Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen i ett enskilt fall

besluta att garantibeloppet sätts ned med högst hälften.

Åtgärder ifall kapitalkraven inte uppfylls

15 § Ett tjänstepensionsföretag ska omedelbart underrätta Finansinspek-

tionen om företaget inte uppfyller det riskkänsliga kapitalkravet, minimi-

kapitalkravet eller garantibeloppet eller om det finns risk för detta under

de närmaste tre månaderna.

I 15 kap. 5 och 8 §§ finns bestämmelser om skyldigheten att upprätta en

åtgärdsplan eller en finansiell saneringsplan ifall det riskkänsliga kapital-

kravet, minimikapitalkravet eller garantibeloppet inte uppfylls.

Bemyndiganden

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. beräkningen av det riskkänsliga kapitalkravet enligt 2–6 §§, och

2. villkoren för nedsättning av garantibeloppet enligt 14 §.

9 kap. Företagsstyrning

Företagsstyrningssystem

 

1 § Ett tjänstepensionsföretag ska ha ett företagsstyrningssystem som

 

säkerställer att företaget styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt. Systemet

 

ska regelbundet ses över.

 

Företagsstyrningssystemet ska vara utformat så att det står i proportion

 

till storleken, arten, omfattningen och komplexiteten i tjänstepensions-

 

företagets verksamhet.

35

 

Prop. 2018/19:158

36

Kontinuitet i verksamheten

2 § Ett tjänstepensionsföretag ska ha system, resurser och rutiner som är lämpliga för att verksamheten ska kunna drivas med kontinuitet och i enlighet med gällande regler.

Ett tjänstepensionsföretag ska ha en beredskapsplan.

Lämplighetskrav

3 § Ett tjänstepensionsföretag ska säkerställa att

1.den som ingår i styrelsen för företaget eller är verkställande direktör i det, eller är ersättare för någon av dem, har de insikter och den erfarenhet som krävs för att delta i ledningen av tjänstepensionsföretaget och i övrigt är lämplig för uppgiften, och

2.den som ansvarar för eller utför arbete i en sådan central funktion som avses i 8 § har de insikter och den erfarenhet som krävs för en sådan uppgift och i övrigt är lämplig för uppgiften.

Tjänstepensionsföretaget ska snarast möjligt till Finansinspektionen anmäla ändringar av vilka som ingår i dess ledning enligt första stycket 1 eller som ansvarar för en central funktion i företaget enligt första stycket 2.

Tjänstepensionsföretaget ska underrätta inspektionen om någon av de personer som avses i första stycket har ersatts på grund av att han eller hon inte längre uppfyller lämplighetskraven.

Styrdokument

4 § Ett tjänstepensionsföretag ska upprätta och följa följande styr- dokument:

1.styrdokument för riskhantering med avseende på de risker som avses i 15 § andra stycket 1–7,

2.styrdokument för internkontroll,

3.styrdokument för internrevision,

4.försäkringstekniska riktlinjer,

5.styrdokument för verksamhet som omfattas av bestämmelser om uppdragsavtal enligt denna lag,

6.styrdokument för uppgiftslämnande till Finansinspektionen och kvalitetskontroll av uppgifterna,

7.styrdokument för ersättningar,

8.investeringsriktlinjer, och

9.styrdokument för hantering av intressekonflikter mellan företagets intressenter.

Styrdokumenten ska fastställas av styrelsen. De ska utvärderas och ses över minst en gång per år.

5 § De försäkringstekniska riktlinjerna ska ges in till Finansinspektionen senast den dag de börjar användas. Detta gäller också när riktlinjerna ändras.

Tillsammans med riktlinjerna ska det lämnas en redogörelse för de konsekvenser som riktlinjerna får för tjänstepensionsföretaget, försäkringstagarna, de försäkrade och andra ersättningsberättigade.

Riktlinjerna ska kompletteras med ett försäkringstekniskt beräknings- underlag.

Om det med hänsyn till försäkringarnas beskaffenhet eller av något annat särskilt skäl saknas anledning att upprätta ett försäkringstekniskt beräkningsunderlag, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta om undantag från skyldigheten att upprätta ett sådant underlag.

6 § Ett tjänstepensionsföretag ska regelbundet offentliggöra information om styrdokumentet för ersättningar.

7 § Investeringsriktlinjerna ska ges in till Finansinspektionen senast den dag de börjar användas. Detta gäller också när riktlinjerna ändras. Investeringsriktlinjerna ska ses över snarast möjligt om det sker en väsentlig förändring av investeringspolicyn. Investeringsriktlinjerna ska offentliggöras.

Tillsammans med riktlinjerna ska det lämnas en redogörelse för de konsekvenser som riktlinjerna får för tjänstepensionsföretaget, försäkringstagarna, de försäkrade och andra ersättningsberättigade.

Investeringsriktlinjerna ska innehålla uppgifter om

1.metoder för att mäta investeringsrisker,

2.tjänstepensionsföretagets processer för riskhantering och fördelning mellan olika tillgångar i förhållande till pensionsåtagandenas art och löp- tid, samt

3.hur hänsyn tas i investeringspolicyn till miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer.

Centrala funktioner

Vilka centrala funktioner ett tjänstepensionsföretag ska ha

8 § Ett tjänstepensionsföretag ska ha funktioner för riskhantering, regelefterlevnad och internrevision samt en aktuariefunktion (centrala funktioner).

Skyldighet att rapportera till Finansinspektionen

9 § Den som ansvarar för en central funktion i ett tjänstepensionsföretag ska underrätta Finansinspektionen om styrelsen eller den verkställande direktören inte vidtar lämpliga åtgärder inom skälig tid efter att de informerats om att det inom funktionen har

1.upptäckts att det finns en betydande risk att företaget inte kommer att uppfylla ett väsentligt krav enligt lag och detta kan få väsentlig påverkan på försäkringstagarnas, de försäkrades eller andra ersättningsberättigades intressen, eller

2.konstaterats att det förekommit en väsentlig överträdelse av lag eller andra bestämmelser som gäller för företagets verksamhet.

Funktionen för riskhantering

10 § Funktionen för riskhantering ska ges en struktur som underlättar genomförande av det riskhanteringssystem som avses i 14 §.

Funktionen för riskhantering ska

1.utvärdera systemet för riskhantering,

2.identifiera, värdera och övervaka de risker som omfattas av systemet för riskhantering, och

Prop. 2018/19:158

37

Prop. 2018/19:158 3. rapportera till styrelsen och den verkställande direktören om de risker som tjänstepensionsföretaget är eller kan komma att bli exponerat för samt beroenden mellan risker.

Funktionen för regelefterlevnad

11 § Funktionen för regelefterlevnad ska

1.rapportera till styrelsen och den verkställande direktören i fråga om efterlevnaden av

a) bestämmelserna i denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag,

b) de bestämmelser i försäkringsrörelselagen (2010:2043) som enligt denna lag gäller för tjänstepensionsföretag, och

c) föreskrifter och riktlinjer som har meddelats av en behörig myndighet i ett annat land inom EES där tjänstepensionsföretaget, i förekommande fall, driver gränsöverskridande verksamhet,

2.lämna råd till företagets styrelse och den verkställande direktören om hur bristande efterlevnad av bestämmelser enligt 1 kan förebyggas,

3.bedöma konsekvenserna av förändringar i bestämmelser enligt 1, och

4.identifiera och bedöma risker för bristande efterlevnad av bestämmel- serna enligt 1.

Funktionen för internrevision

12 § Funktionen för internrevision ska

1.utvärdera det system för internkontroll som avses i 18 §,

2.utvärdera andra delar av företagsstyrningssystemet, och

3.rapportera resultat och lämna rekommendationer efter utvärdering- arna till tjänstepensionsföretagets styrelse.

Funktionen för internrevision ska utföra sina uppgifter med opartiskhet och vara oberoende från den verksamhet som utvärderas.

Den som ska ansvara för eller utföra arbete i funktionen för intern- revision ska ha de kunskaper och erfarenheter av funktionens uppgifter som är tillräckliga med hänsyn till arten, omfattningen och komplexiteten av företagets verksamhet.

Aktuariefunktionen

13 § Aktuariefunktionen ska

1.samordna och svara för kvaliteten i de försäkringstekniska beräk- ningarna och utredningarna,

2.bistå styrelsen och den verkställande direktören och på eget initiativ rapportera till dem i frågor som rör metoder, beräkningar och bedömningar av

a) de försäkringstekniska avsättningarna, b) värderingen av försäkringsriskerna, och

c) återförsäkringsskydd och andra riskreduceringstekniker, och

3.bidra till tjänstepensionsföretagets riskhanteringssystem.

Den som ska ansvara för eller utföra arbete i aktuariefunktionen ska ha de kunskaper och erfarenheter av funktionens uppgifter som är tillräckliga med hänsyn till arten, omfattningen och komplexiteten av riskerna i tjänstepensionsföretagets verksamhet.

38

Tjänstepensionsföretaget ska utse minst en oberoende person som ansvarar för aktuariefunktionen.

System för riskhantering

Grundläggande bestämmelse om riskhanteringssystem

14 § Ett tjänstepensionsföretag ska ha ett system för riskhantering. Systemet ska innehålla de strategier, processer och rapporteringsrutiner som behövs för att säkerställa att företaget fortlöpande kan identifiera, värdera, övervaka, hantera och rapportera risker samt beroenden mellan risker.

Systemet ska vara integrerat i företagets organisations- och besluts- struktur. Det ska vara utformat med lämplig hänsyn till de personer som leder företaget eller ingår i en central funktion.

Omfattningen av riskhanteringssystemet

15 § Systemet för riskhantering ska avse såväl de risker som täcks av det riskkänsliga kapitalkravet som risker som inte, eller bara delvis, täcks av det kravet.

Systemet ska omfatta risker inom följande områden:

1.försäkringsrisker,

2.matchningsrisker,

3.investeringsrisker, särskilt avseende derivatinstrument och liknande åtaganden,

4.likviditets- och koncentrationsrisker,

5.operativa risker,

6.risker hänförliga till återförsäkring och andra riskreduceringstekniker,

7.miljörisker, sociala risker och företagsstyrningsrisker hänförliga till investeringsportföljen och dess förvaltning, och

8.beroenden mellan risker som företaget är eller kan komma att bli exponerat för.

Om försäkringstagarna, de försäkrade eller andra ersättningsberättigade bär investeringsrisker, ska systemet för riskhantering även beakta riskerna ur deras synvinkel.

Regelbunden utvärdering

16 § Ett tjänstepensionsföretag ska regelbundet bedöma hur känsliga de försäkringstekniska avsättningarna och kapitalbasen är för de antaganden som ligger till grund för fastställandet av den ränta som används vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna.

Analys av externa bedömningar från kreditvärderingsinstitut

17 § Ett tjänstepensionsföretag som använder bedömningar från externa kreditvärderingsinstitut vid beräkningar av de försäkringstekniska avsättningarna eller det riskkänsliga kapitalkravet ska, när det är möjligt, göra en egen bedömning av de externa värderingarna.

System för internkontroll

18 § Ett tjänstepensionsföretag ska ha ett system för internkontroll.

Prop. 2018/19:158

39

Prop. 2018/19:158

Systemet ska omfatta

 

1. förvaltnings- och redovisningsmetoder,

 

2. ramar för internkontrollen,

 

3. lämpliga rapporteringsrutiner, och

 

4. funktionen för regelefterlevnad.

 

System för ersättningar

 

19 § Ett tjänstepensionsföretag ska ha ett system för ersättningar som

 

skapar en sund och effektiv riskhantering.

 

Systemet ska omfatta ersättningar till

 

1. dem som ingår i styrelsen för företaget eller är verkställande direktör

 

i det, eller är ersättare för någon av dem,

 

2. dem som ansvarar för eller utför arbete i centrala funktioner, och

 

3. andra som kan påverka företagets riskprofil.

 

Risk- och solvensbedömning

 

Egen risk- och solvensbedömning

20 § Ett tjänstepensionsföretag ska genomföra och dokumentera en egen risk- och solvensbedömning.

I den egna risk- och solvensbedömningen ska det göras en bedömning av

1.företagets totala solvensbehov med hänsyn till dess specifika risk- profil, risktolerans och affärsstrategi,

2.företagets fortlöpande efterlevnad av bestämmelserna om det risk- känsliga kapitalkravet och minimikapitalkravet samt försäkringstekniska avsättningar, och

3.hur betydande skillnaderna är mellan företagets riskprofil och de antaganden om risker som har legat till grund för beräkningen av det riskkänsliga kapitalkravet.

För bedömningen enligt andra stycket 1 ska tjänstepensionsföretaget ha processer som säkerställer att de risker som företaget är eller kan komma att bli exponerat för, på såväl kort som lång sikt, identifieras och värderas. Företaget ska redovisa de processer som använts vid bedömningen.

Den egna risk- och solvensbedömningen ska ingå som en integrerad del i tjänstepensionsföretagets affärsstrategier och ska beaktas vid företagets strategiska beslut.

Regelbundna bedömningar

21 § Den egna risk- och solvensbedömningen ska genomföras minst en gång per år. Om en väsentlig förändring skett av de risker som företaget är utsatt för, ska en ny sådan bedömning genomföras snarast möjligt.

Rapportering

22 § Ett tjänstepensionsföretag ska rapportera resultatet av varje egen risk- och solvensbedömning till Finansinspektionen.

40

Uppdragsavtal

Prop. 2018/19:158

Grundläggande bestämmelser om uppdragsavtal

23 § Ett tjänstepensionsföretag får, med de begränsningar som följer av 24 §, uppdra åt någon annan att utföra ett visst arbete och vissa funktioner som ingår i företagets tjänstepensionsverksamhet (uppdragsavtal). Ett sådant uppdrag inskränker inte företagets ansvar enligt denna lag.

Tjänstepensionsföretaget ska välja uppdragstagare med omsorg och löpande följa upp den verksamhet som omfattas av uppdragsavtal för att säkerställa att verksamheten fungerar tillfredsställande.

Ett uppdragsavtal ska vara skriftligt och tydligt ange parternas rättigheter och skyldigheter.

Begränsningar i möjligheten att ingå uppdragsavtal

24 § Ett uppdragsavtal mellan ett tjänstepensionsföretag och en uppdragstagare får inte leda till att

1.kvaliteten i företagsstyrningssystemet försämras,

2.den operativa risken i företaget ökar väsentligt,

3.Finansinspektionens möjlighet att utöva tillsyn över företagets verk- samhet försämras, eller

4.försäkringstagarnas, de försäkrades och andra ersättningsberättigades möjlighet till tillfredsställande och fortlöpande service inte kan upprätt- hållas.

Anmälan av uppdragsavtal

25 § Ett tjänstepensionsföretag ska anmäla ett uppdragsavtal till Finans- inspektionen innan avtalet börjar gälla. Om det inträffar väsentliga för- ändringar som rör den verksamhet som omfattas av avtalet, ska företaget snarast möjligt anmäla detta till Finansinspektionen.

Åtgärder som krävs vid uppdragsavtal

26 § Ett tjänstepensionsföretag som ingår ett uppdragsavtal ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att uppdragstagaren

1.samarbetar med Finansinspektionen när det gäller den verksamhet eller de funktioner som omfattas av uppdragsavtalet,

2.ger tjänstepensionsföretaget, dess revisorer och Finansinspektionen tillgång till uppgifter som rör den verksamhet eller de funktioner som omfattas av uppdragsavtalet, och

3.ger Finansinspektionen faktiskt tillträde till uppdragstagarens lokaler.

Rätt att meddela föreskrifter

27 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.de krav som ska gälla för dem som är verksamma i ett tjänstepensions- företag enligt 3, 12 och 13 §§,

2.innehållet i styrdokumenten enligt 4 §,

3.innehållet i det försäkringstekniska beräkningsunderlaget enligt 5 §,

4.vad redogörelsen enligt 7 § ska innehålla,

5.uppgifterna för funktionen för riskhantering enligt 10 §,

41

Prop. 2018/19:158 6. uppgifterna för funktionen för regelefterlevnad enligt 11 §,

7.uppgifterna för funktionen för internrevision enligt 12 §,

8.uppgifterna för aktuariefunktionen enligt 13 §,

9.innehållet i systemet för riskhantering enligt 15 § samt omfattningen av riskerna i detta system,

10.kraven på de regelbundna utvärderingar som ska göras enligt 16 §,

11.hur en bedömning av externa värderingar enligt 17 § ska genom-

föras,

12.vad som ska ingå i risk- och solvensbedömningen enligt 20 § och rapporteringen av resultatet av denna enligt 22 §, och

13.vad ett tjänstepensionsföretag ska beakta när ett uppdragsavtal ingås enligt 23 § och innehållet i ett sådant avtal.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om hur informa- tion om styrdokumentet för ersättningar ska offentliggöras enligt 6 §.

10 kap. Associationsrättsliga bestämmelser för tjänstepensionsföretag

Tjänstepensionsaktiebolag

Tillämpning av allmänna bestämmelser för aktiebolag

1 § För tjänstepensionsaktiebolag gäller föreskrifter för aktiebolag i allmänhet, om inte något annat följer av denna lag eller av sådana bestämmelser i försäkringsrörelselagen (2010:2043) som det hänvisas till i denna lag. Hänvisningar i aktiebolagslagen (2005:551) till bestämmelser i samma lag ska i förekommande fall avse de bestämmelser i denna lag eller i försäkringsrörelselagen som gäller i stället för eller utöver aktie- bolagslagen.

Vid tillämpningen av 8 kap. 9 och 30 §§ och 37 § andra stycket och 23 kap. 21 a § aktiebolagslagen ska det som sägs om Bolagsverket avse Finansinspektionen.

Bestämmelserna i 32 kap. aktiebolagslagen om aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning gäller inte för tjänstepensionsaktiebolag.

Tillämpning av försäkringsrörelselagen

 

2 § Följande

bestämmelser

i

11 kap.

försäkringsrörelselagen

(2010:2043) ska tillämpas på tjänstepensionsaktiebolag:

4–6 §§ om bolagsstämma,

7, 7 a och 8–11 §§ om bolagets ledning,

12 och 13 §§ om revision,

14 och 15 §§ om vissa penninglån och emissioner i livförsäkrings- aktiebolag som inte får dela ut vinst,

16–19 §§ om värdeöverföringar från och överskottshantering i livför- säkringsaktiebolag,

20 och 21 §§ om ombildning till livförsäkringsaktiebolag som får dela ut vinst,

22–29 §§ om minskning av aktiekapitalet och reservfonden,

30 § om lån m.m. till närstående,

42

– 38 och 39 §§ om särskilt bokslut och ogiltighet vid fusion,

 

40–44 §§ om delning,

46 och 47 §§ om likvidation, och

51 § om skadestånd.

Vid tillämpning av bestämmelserna ska det som sägs om försäkrings- aktiebolag och livförsäkringsaktiebolag avse tjänstepensionsaktiebolag.

Hinder mot bildande

3 § Ett tjänstepensionsaktiebolag får inte bildas om teckning av aktier innebär att någon som inte har bedömts lämplig enligt 2 kap. 4 § första stycket 3 kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget.

Bolagsordningens innehåll

4 § Ett tjänstepensionsaktiebolags bolagsordning ska, utöver vad som följer av 3 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551), innehålla uppgifter om

1.vilka försäkringsklasser verksamheten ska avse, och

2.huruvida bolaget ska driva tjänstepensionsverksamhet utanför EES. I ett tjänstepensionsaktiebolag gäller, i stället för 3 kap. 3 § aktiebolags-

lagen, att det i bolagsordningen ska anges hur bolagsstämman får förfoga över bolagets vinst eller på annat sätt täcka bolagets förlust.

Revisionsutskott

5 § I fråga om revisionsutskott ska ett tjänstepensionsaktiebolag anses som ett sådant aktiebolag som avses i 8 kap. 49 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Revisorns uppdragstid

6 § I fråga om uppdragstid för revisorn ska ett tjänstepensionsaktiebolag anses som ett sådant aktiebolag som avses i 9 kap. 21 a § aktiebolagslagen (2005:551). Möjligheten enligt den paragrafen att förlänga revisionsupp- draget till högst tjugo eller tjugofyra år gäller dock inte uppdrag i ett tjänstepensionsaktiebolag.

Domstols entledigande av revisorn

7 § I fråga om en domstols entledigande av revisorn ska ett tjänstepen- sionsaktiebolag anses som ett sådant aktiebolag som avses i 9 kap. 22 a § aktiebolagslagen (2005:551).

EU:s revisorsförordning

8 § Bestämmelser om revision av tjänstepensionsaktiebolag finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG.

Överlåtande bolag vid fusion

9 § Ett tjänstepensionsaktiebolag får vara överlåtande bolag vid en fu- sion bara om ett annat tjänstepensionsaktiebolag eller en motsvarande

Prop. 2018/19:158

43

Prop. 2018/19:158

44

juridisk person med hemvist i ett annat land inom EES är övertagande bolag.

Tillämpliga bestämmelser vid fusion

10 § Vid fusion med ett tjänstepensionsaktiebolag tillämpas 11–13 och 15 §§ i detta kapitel i stället för 23 kap. 19–21, 22–24, 32, 33 och 45 §§ aktiebolagslagen (2005:551).

Ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan

11 § Ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan ska göras av så- väl överlåtande som övertagande bolag. Vid en gränsöverskridande fusion ska ansökan dock göras av det eller de svenska bolag som deltar i fusionen. Ansökan ska ges in till Finansinspektionen inom en månad från det att planen har blivit gällande i samtliga bolag. Om planen har registrerats enligt 23 kap. 14 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551), ska ansök- an dessutom ges in senast två år efter det att uppgift om registreringen har kungjorts enligt 27 kap. 3 § samma lag.

Vid fusion genom kombination ska bolagen också ansöka om tillstånd enligt 2 kap. 4 § och godkännande av bolagsordningen enligt 2 kap. 9 § för det övertagande bolaget. Vid gränsöverskridande fusion gäller detta bara om det övertagande bolaget ska ha hemvist i Sverige.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om ansökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska vidare under- rätta Bolagsverket om beslut som har fått laga kraft och som har meddelats med anledning av sådana ansökningar.

12 § Vid behandlingen av en ansökan enligt 11 § första stycket ska Finansinspektionen pröva om försäkringstagarna, de försäkrade och andra borgenärer tillförsäkras en betryggande säkerhet, ifall de inte redan har en sådan säkerhet och om ett sådant skydd behövs med hänsyn till de fusionerande bolagens ekonomiska förhållanden.

När en ansökan ska avslås

13 § En ansökan enligt 11 § första stycket ska avslås, om

1.fusionsplanen inte har godkänts i behörig ordning eller till sitt innehåll strider mot lag eller annan författning eller mot bolagsordningen,

2.fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer eller om prövning av fusionen pågår enligt den lagen eller förordningen,

3.försäkringstagarna, de försäkrade och andra borgenärer inte har till- försäkrats betryggande säkerhet enligt 12 § eller de fusionerande bolagens ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att fusionen inte kan anses förenlig med försäkringstagarnas, de försäkrades och andra borgenärers intressen, eller

4.det är motiverat av hänsyn till allmänintresset.

Vid fusion genom kombination ska en ansökan också avslås om revi- sorsyttrandena enligt 23 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) inte utvi- sar att de överlåtande bolagens sammanlagda verkliga värde för det över- tagande bolaget uppgår till minst aktiekapitalet i detta.

Om ansökan inte kan beviljas på grund av att prövning pågår enligt konkurrenslagen eller rådets förordning (EG) nr 139/2004 och prövningen kan antas bli avslutad inom kort tid, får ärendet förklaras vilande under högst sex månader.

Registrering av fusionen

14 § I stället för det som föreskrivs om tidpunkten för anmälan för regist- rering i 23 kap. 25 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) ska anmälan göras senast två månader efter det att Finansinspektionens tillstånd att verkställa fusionsplanen har fått laga kraft.

Absorption av helägt dotterbolag

15 § Vid absorption av ett helägt dotterbolag ska ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen göras av moderbolaget. Ansökan ska ges in till Finansinspektionen inom en månad från det att planen har blivit gällande hos moderbolaget. Om planen har registrerats enligt 23 kap. 30 § aktie- bolagslagen (2005:551) ska ansökan dessutom ges in senast två år efter det att uppgift om registreringen har kungjorts enligt 27 kap. 3 § samma lag.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket om en ansökan och om beslut som har fått laga kraft som har meddelats med anledning av ansök- ningen.

Vid behandlingen av en ansökan tillämpas 12 och 13 §§.

Tvångslikvidation

16 § Utöver det som föreskrivs om tvångslikvidation i 25 kap. aktie- bolagslagen (2005:551) gäller att Bolagsverket ska besluta att ett tjänste- pensionsaktiebolag ska gå i likvidation, om

1.ett tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensions- företag för en bestämd tid har gått ut utan att något nytt tillstånd har getts, eller

2.tillståndet att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensions- företag har återkallats utan att bolaget i stället har fått ett tillstånd att driva försäkringsrörelse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller någon annan tillståndspliktig finansiell rörelse.

En fråga om likvidation enligt första stycket prövas på ansökan av styrelsen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en aktieägare eller på anmälan av Finansinspektionen.

I ärenden enligt första stycket 2 ska 25 kap. 24 § aktiebolagslagen inte tillämpas. Beslut om likvidation i sådana ärenden ska fattas så snart det är praktiskt möjligt, dock senast dagen efter det att ansökan eller anmälan om likvidation kom in till Bolagsverket. Beslutet gäller omedelbart.

Kontrollbalansräkningens innehåll

17 § Utöver det som föreskrivs i 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) om kontrollbalansräkningens innehåll ska det vid beräkningen av ett tjänstepensionsaktiebolags eget kapital lämnas uppgift om den ökning av tillgångarnas sammanlagda värde som skulle följa om de redovisades till försäljningsvärdet med avdrag för de förväntade försälj- ningskostnaderna. Sådana tillgångar som anges i 4 kap. 2 § 4 och 5 lagen

Prop. 2018/19:158

45

Prop. 2018/19:158 (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska tas upp till an- skaffningsvärdet minskat med nödvändiga avskrivningar och nedskriv- ningar, om ett högre värde fås genom detta.

Följande värdehandlingar får tas upp till högre värde än det som följer av lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, om de används för skuld- täckning och om de kan avyttras till detta högre värde vid sådana tid- punkter att förutsättningarna att infria de försäkringsåtaganden som värde- handlingarna säkerställer kan anses tillfredsställande:

1.obligationer eller andra skuldförbindelser som svenska staten, en svensk kommun eller därmed jämförlig samfällighet svarar för,

2.obligationer eller andra skuldförbindelser som Europeiska unionen eller en utländsk stat eller centralbank svarar för,

3.obligationer eller andra skuldförbindelser som en utländsk kommun eller därmed jämförlig utländsk samfällighet med befogenhet att kräva in offentlig uppbörd svarar för,

4.obligationer eller andra skuldförbindelser som en internationell orga- nisation svarar för,

5.obligationer och andra skuldförbindelser som en bank, ett kreditmark- nadsföretag, Svenska skeppshypotekskassan eller ett värdepappersbolag med tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 och 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden svarar för,

6.obligationer och andra skuldförbindelser som ett utländskt kredit- institut svarar för,

7.obligationer och andra skuldförbindelser som ett publikt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt bolag svarar för,

8.skuldförbindelser som fysiska personer och andra subjekt än de som anges i 1–7 svarar för och för vilka panträtt i fastighet inom en viss andel av fastighetens eller tomträttens värde, eller tomträtt har lämnats som säkerhet, och

9.skuldförbindelser som fysiska personer och andra subjekt än de som anges i 1–7 svarar för och för vilka annan betryggande säkerhet än panträtt i fastighet eller tomträtt har lämnats.

Om det finns särskilda skäl för det får andra värdehandlingar än de som avses i andra stycket tas upp över det verkliga värdet, dock högst till an- skaffningsvärdet. Detta gäller värdehandlingar som utgörs av reversford- ringar som ska betalas eller kan sägas upp till betalning av tjänstepensions- aktiebolaget först efter längre tid än ett år.

Hinder mot beslut om upphörande av likvidation

18 § Om ett tjänstepensionsaktiebolags tillstånd enligt 2 kap. 4 § har avsett en bestämd tid som har gått ut utan att något nytt tillstånd har getts eller om tillståndet har återkallats, får det inte beslutas att en likvidation ska upphöra och verksamheten återupptas. Detta gäller utöver det som föreskrivs i 25 kap. 45 § aktiebolagslagen (2005:551).

Företagsnamn

19 § Ett tjänstepensionsaktiebolags företagsnamn ska innehålla ordet tjänstepension.

46

Ömsesidiga tjänstepensionsbolag

Prop. 2018/19:158

Tillämpning av lagen om ekonomiska föreningar

20 § Vid tillämpning av sådana bestämmelser i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar som det hänvisas till i 22–46 §§ eller i de bestämmelser som anges i 21 § ska det som sägs om

1.ekonomisk förening avse ömsesidigt tjänstepensionsbolag,

2.medlem avse delägare,

3.stadgar avse bolagsordning, och

4.föreningsstämma avse bolagsstämma.

Hänvisningar i lagen om ekonomiska föreningar till bestämmelser i samma lag ska i förekommande fall avse de bestämmelser i denna lag eller i försäkringsrörelselagen (2010:2043) som gäller i stället för eller utöver bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar.

Tillämpning av försäkringsrörelselagen

21 § Följande bestämmelser i 12 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska tillämpas på ömsesidiga tjänstepensionsbolag:

1 § om delägare,

4 § med definitioner,

4 a § om elektroniska hjälpmedel vid kallelser m.m.,

6–9 och 12–17 §§ om bildande av ett ömsesidigt försäkringsbolag,

18–22 §§ om registrering av bolaget,

22 a § om ändring av bolagsordningen,

23 § om förlagsinsatser,

25 och 26–30 §§ om bolagets ledning,

33–40 §§ om bolagsstämma,

43 § om kompetenskrav m.m. vid revision,

44–62 §§ om allmän granskning,

63–67 §§ om vinstutdelning m.m.,

68–72 §§ om förlusttäckning och fördelning av överskott i ömsesidiga livförsäkringsbolag,

76–78 §§ om likvidation,

79 § om konkurs,

90 § om registrering m.m., och

91 § om straff och vite.

Vid tillämpning av bestämmelserna ska det som sägs om ömsesidiga försäkringsbolag och ömsesidiga livförsäkringsbolag avse ömsesidiga tjänstepensionsbolag.

Ansvar för ett ömsesidigt tjänstepensionsbolags förpliktelser

22 § I ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag har delägarna inte något per- sonligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser.

I bolagsordningen för ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag får det dock föreskrivas att en delägare som i egenskap av arbetsgivare är försäkrings- tagare ska täcka sådana skulder, avsättningar eller förluster i tjänstepen- sionsverksamheten som bolaget inte kan täcka med egna tillgångar eller medel, genom att göra kapitaltillskott till bolaget (uttaxering).

47

Prop. 2018/19:158

48

Bemyndigande

23 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att bestämmelserna om koncerner i denna lag, i föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag, i försäkringsrörelse- lagen (2010:2043), i föreskrifter som har meddelats med stöd av försäk- ringsrörelselagen och i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, ska gälla helt eller delvis för en grupp av företag som inte utgör en koncern enligt 1 kap. 10–14 §§ lagen om ekonomiska föreningar, men som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

Återbetalning av garantikapital

24 § Garantikapitalet ska betalas tillbaka när det inte längre behövs för att verksamheten ska kunna drivas ändamålsenligt och en återbetalning är förenlig med bestämmelserna om kapitalbasens sammansättning och storlek i 7 kap. Bestämmelser om villkor för sådan återbetalning finns i 12 kap. 66 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Garantikapitalet ska också betalas tillbaka om inte registrering sker en- ligt 12 kap. 18 § försäkringsrörelselagen.

Bolagsordningens innehåll

25 § Ett ömsesidigt tjänstepensionsbolags bolagsordning ska innehålla uppgifter om

1.bolagets företagsnamn,

2.den ort i Sverige där bolagets styrelse ska ha sitt säte,

3.föremålet för bolagets verksamhet och vilka försäkringsklasser verk- samheten ska avse,

4.huruvida bolaget ska driva tjänstepensionsverksamhet utanför EES,

5.antalet eller lägsta och högsta antalet av de styrelseledamöter, reviso- rer och eventuella styrelsesuppleanter som får utses av bolagsstämman och tiden för styrelseledamöternas och revisorernas uppdrag,

6.den krets av försäkrade som i denna egenskap är delägare, om inte bara försäkringstagarna är delägare,

7.garantikapitalet,

8.regler för hur rösträtten och förslagsrätten ska utövas, hur beslut ska fattas på stämman och i vilken utsträckning garanterna ska ha rösträtt,

9.för vilka slag av försäkringar, i vilka situationer, intill vilket belopp eller vilken andel och i vilken ordning uttaxering kan göras hos delägare som i egenskap av arbetsgivare är försäkringstagare och hur uttaxeringen ska genomföras,

10.i vilken ordning garanterna ska betala in det tecknade garanti- kapitalet,

11.huruvida och i vilken ordning vinst ska delas ut till garanterna och i vilken ordning garantikapitalet ska betalas tillbaka,

12.hur en bolagsstämma ska sammankallas,

13.de ärenden som ska förekomma på en ordinarie bolagsstämma,

14.de regler enligt vilka bolagsstämman får förfoga över bolagets vinst eller på annat sätt täcka bolagets förlust,

15.antal och sammanlagt belopp av de tjänstepensionsförsäkringar som ska vara tecknade innan bolaget kan anses bildat,

16. hur tillgångarna ska fördelas mellan delägarna vid bolagets upp- Prop. 2018/19:158 lösning,

17.huruvida förlagsinsatser som avses i 11 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska förekomma och vad som i så fall ska gälla för dem, och

18.huruvida bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta.

Tillämpliga bestämmelser om bolagets ledning

26 § Bestämmelserna om föreningens ledning i 7 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska tillämpas på ömsesidiga tjänstepensions- bolag med de undantag och tillägg som följer av 27 § i detta kapitel och av 12 kap. 25 och 26–30 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Revisionsutskott

27 § I fråga om revisionsutskott ska ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag anses som en sådan ekonomisk förening som avses i 7 kap. 47 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Tillämpliga bestämmelser om bolagsstämma

28 § Bestämmelserna om föreningsstämma i 6 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska tillämpas på ömsesidiga tjänstepensionsbolag med de undantag och tillägg som följer av 29 § i detta kapitel och 12 kap. 29 och 33–40 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Kungörande av beslut om uttaxering

29 § Ett beslut om att ändra bolagsordningen i fråga om delägarnas ansvar vid uttaxering enligt 22 § andra stycket ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstidningar som styrelsen bestämmer. Beslutet ska kungöras genast efter att det har registrerats. Dessutom ska en underrättelse om beslutet skickas till varje delägare vars postadress är känd.

Tillämpliga bestämmelser om revision och särskild granskning

30 § Bestämmelserna om revision och särskild granskning i 8 och 9 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska tillämpas på ömsesidiga tjänstepensionsbolag med de avvikelser och tillägg som följer av 31–34 §§ i detta kapitel och 12 kap. 43 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Revisorns uppdragstid

31 § I fråga om uppdragstid för revisorn ska ett ömsesidigt tjänstepensi- onsbolag anses som en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 54 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Möjligheten enligt den para- grafen att förlänga revisionsuppdraget till högst tjugo eller tjugofyra år gäller dock inte uppdrag i ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag.

49

Prop. 2018/19:158

50

Revisionsberättelsen

32 § I fråga om revisionsberättelsens innehåll ska ett ömsesidigt tjänste- pensionsbolag anses som en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 56–59 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Koncernrevision

33 § I fråga om koncernrevision ska ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag anses som en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 60 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Domstols entledigande av revisorn

34 § I fråga om en domstols entledigande av revisorn ska ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag anses som en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 55 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

EU:s revisorsförordning

35 § Bestämmelser om revision av ömsesidiga tjänstepensionsbolag finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014.

Frivillig likvidation

36 § Beslut om frivillig likvidation av ett ömsesidigt tjänstepensions- bolag fattas av bolagsstämman. För beslut om likvidation i andra fall än när det finns grund för tvångslikvidation enligt 37 § krävs att det stöds av två tredjedelar av samtliga röstande. Mer långtgående villkor för att beslu- tet ska bli giltigt får föreskrivas i bolagsordningen.

När det finns grund för tvångslikvidation enligt 37 § gäller beslutet ome- delbart. I övriga fall får bolagsstämman bestämma att beslutet om likvida- tion ska gälla omedelbart eller från och med en viss senare dag.

Bestämmelsen om anmälan av beslutet i 17 kap. 9 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska tillämpas på ömsesidiga tjänstepensions- bolag.

Tvångslikvidation

37 § Bestämmelsen om allmän domstols beslut om likvidation i 17 kap. 16 § första stycket 1 lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska tillämpas på ömsesidiga tjänstepensionsbolag. Bolagsverket ska besluta att ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag ska gå i likvidation, om

1.bolagets hela försäkringsbestånd har överlåtits,

2.ett tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensions- företag för en bestämd tid har gått ut utan att något nytt tillstånd har getts,

3.tillståndet att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensions- företag har återkallats utan att bolaget i stället har fått ett tillstånd att driva försäkringsrörelse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043), eller

4.bolaget inte har någon behörig styrelse eller verkställande direktör som är anmäld till försäkringsregistret.

En fråga om likvidation enligt första stycket prövas på ansökan av styrelsen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en delägare eller en röstberättigad som inte är delägare eller på anmälan av Finans- inspektionen. I de fall som avses i första stycket 4 prövas frågan även på

ansökan av en borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av att det finns någon som kan företräda bolaget. I de fall som avses i första stycket 3 ska beslut om likvidation fattas så snart det är praktiskt möjligt, dock senast dagen efter det att ansökan eller anmälan om likvidation kom in till Bolagsverket.

Beslut om likvidation ska inte meddelas om det styrks att likvidations- grunden upphört under ärendets handläggning. Ett beslut om likvidation gäller omedelbart.

Bestämmelser om allmän domstols beslut om likvidation vid konkurs finns i 18 kap. 13 och 14 §§ lagen om ekonomiska föreningar.

Tillämpliga bestämmelser om genomförande av likvidationen

38 § För genomförandet av en likvidation tillämpas 17 kap. 12, 18, 19 och 23–45 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar med de tillägg som föreskrivs i 12 kap. 76–78 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043). I ärenden om likvidation enligt 37 § första stycket 3 tillämpas dock inte 17 kap. 12 och 18 §§ lagen om ekonomiska föreningar.

Överlåtande bolag vid fusion

39 § Ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag får vara överlåtande bolag vid en fusion bara om ett annat ömsesidigt tjänstepensionsbolag eller en mot- svarande juridisk person med hemvist i ett annat land inom EES är övertagande bolag.

Tillämpliga bestämmelser vid fusion

40 § Vid fusion med ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag tillämpas 16 kap. 1–16, 20, 24–40 och 42–51 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar med de ändringar och tillägg som föreskrivs i 41–45 §§ i detta kapitel.

Ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan

41 § Ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan ska göras av så- väl överlåtande som övertagande bolag. Vid en gränsöverskridande fusion ska ansökan dock göras av det eller de svenska bolag som deltar i fusionen. Ansökan ska ges in till Finansinspektionen inom en månad från det att fusionsplanen blivit gällande i samtliga bolag. Om planen har registrerats enligt 16 kap. 12 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, ska ansökan dessutom ges in senast två år efter det att uppgift om registrering- en har kungjorts enligt 19 kap. 5 § samma lag.

Vid fusion genom kombination ska bolagen också ansöka om tillstånd enligt 2 kap. 4 § och godkännande av bolagsordningen enligt 2 kap. 9 § för det övertagande bolaget. Vid gränsöverskridande fusion gäller detta bara om det övertagande bolaget ska ha hemvist i Sverige.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om ansökningar enligt första stycket och om beslut som har fått laga kraft och som har meddelats med anledning av sådana ansökningar.

42 § Vid behandlingen av en ansökan enligt 41 § första stycket ska Finansinspektionen pröva om försäkringstagarna, de försäkrade och andra

Prop. 2018/19:158

51

Prop. 2018/19:158 borgenärer tillförsäkras en betryggande säkerhet, i fall de inte redan har en sådan säkerhet och om ett sådant skydd behövs med hänsyn till de fusione- rande bolagens ekonomiska förhållanden.

När en ansökan ska avslås

43 § En ansökan enligt 41 § första stycket ska avslås, om

1.fusionsplanen inte har godkänts i behörig ordning eller till sitt innehåll strider mot lag eller annan författning eller mot bolagsordningen,

2.fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller rådets förordning (EG) nr 139/2004 eller om prövning av fusionen pågår enligt den lagen eller förordningen,

3.försäkringstagarna, de försäkrade och andra borgenärer inte har till- försäkrats betryggande säkerhet enligt 42 § eller de fusionerande bolagens ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att fusionen inte kan anses förenlig med försäkringstagarnas, de försäkrades och andra borgenärers intressen, eller

4.det är motiverat av hänsyn till allmänintresset.

Om ansökan inte kan beviljas på grund av att prövning pågår enligt kon- kurrenslagen eller rådets förordning (EG) nr 139/2004 och prövningen kan antas bli avslutad inom kort tid, får ärendet förklaras vilande under högst sex månader.

Registrering av fusionen

44 § Det som sägs om föreningsregistret i 16 kap. 12 § och 24 § första stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska i stället avse för- säkringsregistret.

I stället för det som föreskrivs om tidpunkten för anmälan för registre- ring i 16 kap. 24 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar ska anmälan göras senast två månader efter det att Finansinspektionens tillstånd att verkställa fusionsplanen har fått laga kraft.

Absorption av helägt dotterbolag

45 § Bestämmelserna om fusion genom absorption i 16 kap. 28 och 29 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska bara gälla vid fusion mellan bolag enligt 39 § i detta kapitel. Ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen ska göras av moderbolaget och ges in till Finans- inspektionen inom en månad från det att planen har blivit gällande hos det bolaget. Om planen har registrerats enligt 16 kap. 12 § lagen om ekonomiska föreningar, ska ansökan dessutom ges in senast två år efter det att uppgift om registreringen har kungjorts enligt 19 kap. 5 § samma lag.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket om en ansökan och om beslut som har meddelats med anledning av ansökan och som fått laga kraft. Bolagsverket ska registrera tillståndet enligt 16 kap. 29 § lagen om ekonomiska föreningar. Det som sägs där om föreningsregistret ska i stället avse försäkringsregistret.

Vid behandlingen av en ansökan tillämpas 42 och 43 §§.

52

Företagsnamn

Prop. 2018/19:158

46 § Ett ömsesidigt tjänstepensionsbolags företagsnamn ska innehålla

 

orden ömsesidig och tjänstepension.

Bolagets styrelse får anta ett särskilt företagsnamn. Ett särskilt företags- namn får inte innehålla ordet ömsesidig.

Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från företagsnamn som är införda i försäkringsregistret. I övrigt finns bestämmelser om registreringen i lagen (2018:1653) om företagsnamn.

Tjänstepensionsföreningar

Vad en tjänstepensionsförening är

47 § En tjänstepensionsförening är en förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att som tjänstepen- sionsföretag driva tjänstepensionsverksamhet i vilken medlemmarna deltar genom att använda föreningens tjänster som försäkringstagare eller som försäkrad.

Tillämpning av allmänna bestämmelser för ekonomiska föreningar

48 § Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska tillämpas på tjänstepensionsföreningar, om inte något annat följer av denna lag eller av sådana bestämmelser i försäkringsrörelselagen (2010:2043) som det hän- visas till i denna lag. Hänvisningar i lagen om ekonomiska föreningar till bestämmelser i samma lag ska i förekommande fall avse de bestämmelser i denna lag eller i försäkringsrörelselagen som gäller i stället för eller utöver lagen om ekonomiska föreningar. Vid tillämpningen av lagen om ekonomiska föreningar på tjänstepensionsföreningar ska det som sägs om

1.ekonomisk förening avse tjänstepensionsförening, och

2.föreningsregistret avse försäkringsregistret.

Tillämpning av försäkringsrörelselagen

49 § Följande bestämmelser i 13 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska tillämpas på tjänstepensionsföreningar:

3 § med grundläggande bestämmelser,

7 § om registrering m.m.,

8 § om föreningens medlemmar m.m.,

10–12 §§ om föreningens ledning,

14–17 §§ om föreningsstämma,

18 § om revision och särskild granskning,

19–25 §§ om återbäring och annan användning av föreningens egen- dom,

28–30 §§ om likvidation,

30 a § om upplösning utan föregående likvidation,

36 och 37 §§ om fusion, och

38 § om skadestånd.

Vid tillämpning av bestämmelserna ska det som sägs om försäkrings- förening och livförsäkringsförening avse tjänstepensionsförening.

53

Prop. 2018/19:158

54

Ansvar för en tjänstepensionsförenings förpliktelser

50 § Utöver bestämmelserna om ansvar för en förenings skyldigheter i 1 kap. 9 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar får det i en tjänste- pensionsförenings stadgar föreskrivas att en medlem som i egenskap av arbetsgivare är försäkringstagare ska täcka sådana skulder, avsättningar eller förluster i tjänstepensionsverksamheten som föreningen inte kan täcka med egna tillgångar eller medel, genom att göra kapitaltillskott till föreningen (uttaxering).

Verksamhetskapital

51 § En tjänstepensionsförening får inte bildas utan verksamhetskapital. Kapitalet får tillskjutas även av andra än medlemmar.

För registrering av en tjänstepensionsförening krävs att hela verksam- hetskapitalet har betalats in.

Verksamhetskapitalet ska betalas tillbaka när det inte längre behövs för att verksamheten ska kunna drivas ändamålsenligt och en återbetalning är förenlig med bestämmelserna om kapitalbasens storlek och samman- sättning i 7 kap. Verksamhetskapitalet ska också betalas tillbaka om inte registrering sker enligt 13 kap. 7 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Stadgar

52 § En tjänstepensionsförenings stadgar ska, utöver vad som följer av 3 kap. 1 § 1–3 och 5–10 lagen om (2018:672) om ekonomiska föreningar, innehålla uppgifter om

1.vilka försäkringsklasser verksamheten ska avse,

2.huruvida föreningen ska driva tjänstepensionsverksamhet utanför EES,

3.de villkor som ska gälla för inträde i föreningen,

4.storleken på verksamhetskapitalet,

5.den eventuella rätt till avkastning som tillfaller den som skjutit till verksamhetskapital,

6.den eventuella rösträtt på föreningsstämma som tillfaller den som skjutit till verksamhetskapital,

7.i vilken ordning verksamhetskapitalet ska betalas in och betalas till- baka,

8.för vilka slag av försäkringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och i vilken ordning uttaxering kan göras hos medlemmar som i egenskap av arbetsgivare är försäkringstagare och hur uttaxeringen ska genomföras, och

9.hur föreningens förlust får täckas.

Revisionsutskott

53 § I fråga om revisionsutskott ska en tjänstepensionsförening anses som en sådan ekonomisk förening som avses i 7 kap. 47 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Revisorns uppdragstid

54 § I fråga om uppdragstid för revisorn ska en tjänstepensionsförening anses som en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 54 § lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar. Möjligheten enligt den paragrafen att förlänga revisionsuppdraget till högst tjugo eller tjugofyra år gäller dock inte uppdrag i en tjänstepensionsförening.

Revisionsberättelsen

55 § I fråga om revisionsberättelsens innehåll ska en tjänstepensions- förening anses som en sådan förening som avses i 8 kap. 56–59 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Koncernrevision

56 § I fråga om koncernrevision ska en tjänstepensionsförening anses som en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 60 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Domstols entledigande av revisorn

57 § I fråga om domstols entledigande av revisorn ska en tjänstepen- sionsförening anses som en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 55 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

EU:s revisorsförordning

58 § Bestämmelser om revision av tjänstepensionsföreningar finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014.

Tvångslikvidation

59 § Utöver det som föreskrivs om tvångslikvidation i 17 kap. 11 § och 16 § första stycket 1–3 lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller att Bolagsverket ska besluta att en tjänstepensionsförening ska gå i likvidation, om

1.föreningens hela försäkringsbestånd har överlåtits,

2.ett tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensions- företag för en bestämd tid har gått ut utan att något nytt tillstånd har getts, eller

3.tillståndet att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensions- företag har återkallats utan att föreningen i stället har fått ett tillstånd att driva försäkringsrörelse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043).

En fråga om likvidation enligt första stycket prövas på ansökan av sty- relsen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en förenings- medlem eller en innehavare av förlagsandelar eller på anmälan av Finans- inspektionen.

I ärenden om likvidation enligt första stycket 3 ska 17 kap. 12 § lagen om ekonomiska föreningar inte tillämpas. Beslut om likvidation i sådana ärenden ska fattas så snart det är praktiskt möjligt, dock senast dagen efter det att ansökan eller anmälan om likvidation kom in till Bolagsverket. Beslutet gäller omedelbart.

Överlåtande förening vid fusion

60 § En tjänstepensionsförening får vara överlåtande förening vid en fusion bara om en annan tjänstepensionsförening eller en motsvarande

Prop. 2018/19:158

55

Prop. 2018/19:158

56

juridisk person med hemvist i ett annat land inom EES är övertagande förening.

Tillämpliga bestämmelser vid fusion

61 § Vid fusion med en tjänstepensionsförening tillämpas 62–64 §§ i detta kapitel i stället för 16 kap. 17–19, 21–23 och 41 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Bestämmelser om tillämpning av 16 kap. 24 § lagen om ekonomiska föreningar finns i 13 kap. 36 § försäkringsrörelse- lagen (2010:2043). När fusionen avser en tjänstepensionsförening och ett helägt dotterbolag ska det som sägs i 62–64 §§ om överlåtande förening avse dotterbolaget.

Ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan

62 § Ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan ska göras av såväl överlåtande som övertagande tjänstepensionsförening. Vid en gräns- överskridande fusion ska ansökan dock göras av den eller de svenska föreningar som deltar i fusionen. Ansökan ska ges in till Finans- inspektionen inom en månad från det att fusionsplanen blivit gällande i samtliga föreningar. Om planen har registrerats enligt 16 kap. 12 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, ska ansökan dessutom ges in senast två år efter det att uppgift om registreringen har kungjorts enligt 19 kap. 5 § samma lag.

Vid fusion genom kombination ska föreningarna också ansöka om tillstånd enligt 2 kap. 4 § och godkännande av stadgarna enligt 2 kap. 9 § för den övertagande föreningen. Vid gränsöverskridande fusion gäller detta bara om den övertagande föreningen ska ha hemvist i Sverige.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om ansökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska vidare under- rätta Bolagsverket om beslut som har fått laga kraft och som har meddelats med anledning av sådana ansökningar.

63 § Vid behandlingen av en ansökan enligt 62 § första stycket ska Finansinspektionen pröva om försäkringstagarna, de försäkrade och andra borgenärer tillförsäkras en betryggande säkerhet, ifall de inte redan har en sådan säkerhet och om ett sådant skydd behövs med hänsyn till de fusionerande tjänstepensionsföreningarnas ekonomiska förhållanden.

När en ansökan ska avslås

64 § En ansökan enligt 62 § första stycket ska avslås, om

1.fusionsplanen inte har godkänts i behörig ordning eller till sitt innehåll strider mot lag eller annan författning eller mot stadgarna,

2.fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller rådets förordning (EG) nr 139/2004 eller om prövning av fusionen pågår enligt den lagen eller förordningen,

3.försäkringstagarna, de försäkrade och andra borgenärer inte har till- försäkrats betryggande säkerhet enligt 63 § eller de fusionerande föreningarnas ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att fusionen inte kan anses förenlig med försäkringstagarnas, de försäkrades och andra borgenärers intressen, eller

4.det är motiverat av hänsyn till allmänintresset.

Om ansökan inte kan beviljas på grund av att prövning pågår enligt Prop. 2018/19:158 konkurrenslagen eller rådets förordning (EG) nr 139/2004 och prövningen

kan antas bli avslutad inom kort tid, får ärendet förklaras vilande under högst sex månader.

Företagsnamn

65 § I stället för det som föreskrivs om en förenings företagsnamn i 20 kap. 1 § första stycket första meningen och 2 § tredje meningen lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska följande gälla. En tjänstepensi- onsförenings företagsnamn ska innehålla ordet tjänstepensionsförening. Ordet tjänstepensionsförening eller en förkortning av det ordet får inte finnas med i ett särskilt företagsnamn.

Endast tjänstepensionsföreningar får använda ordet tjänstepensionsföre- ning i sitt företagsnamn.

Straff

66 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 65 § andra stycket.

11 kap. Överlåtelse av försäkringsbestånd

Ett tjänstepensionsföretags rätt överlåta försäkringsbestånd

1 § Ett tjänstepensionsföretag får helt eller delvis överlåta sitt försäk- ringsbestånd till

1.ett annat tjänstepensionsföretag,

2.ett försäkringsföretag, eller

3.ett utländskt tjänstepensionsinstitut som är registrerat eller auktoris- erat i ett land inom EES (utländskt tjänstepensionsinstitut).

Ett tjänstepensionsföretag får helt eller delvis överta ett bestånd av tjänstepensionsavtal från ett utländskt tjänstepensionsinstitut som inte driver verksamhet i Sverige.

I 14 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043) finns bestämmelser om överlåtelser av försäkringsbestånd från ett försäkringsföretag. I 9 kap. lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions- instituts verksamhet i Sverige finns bestämmelser om överlåtelser av be- stånd av tjänstepensionsavtal från ett utländskt tjänstepensionsinstitut som driver verksamhet i Sverige.

Överlåtelse från ett tjänstepensionsföretag till ett annat tjänstepensionsföretag eller ett försäkringsföretag

Stämmans godkännande och handlingar som ska hållas tillgängliga

2 § Ett avtal om överlåtelse ska för att bli giltigt godkännas av stämman i det överlåtande företaget. Minst en vecka före den stämma då den frågan ska behandlas ska följande handlingar hållas tillgängliga för aktieägarna och de röstberättigade och sedan även läggas fram på stämman:

1.ett förslag till stämmobeslut,

2.överlåtelseavtalet,

57

Prop. 2018/19:158 3. styrelsens redogörelse för omständigheter som kan vara av vikt vid bedömningen av förslagets lämplighet för företaget och för de försäkrade, försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade, och

4. ett yttrande av revisorerna över redogörelsen som avses i 3.

Om årsredovisningen inte ska behandlas på stämman, ska även följande handlingar hållas tillgängliga och läggas fram:

1.den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, tillsammans med stämmans beslut om företagets vinst eller förlust,

2.revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,

3.styrelsens redogörelse för sådana händelser efter det att årsredovis- ningen lämnades som är av väsentlig betydelse för företagets ställning, och

4.ett yttrande av revisorerna över redogörelsen som avses i 3. Handlingarna ska genast skickas till de aktieägare och röstberättigade

som begär det och uppger sin postadress.

Registrering av stämmobeslut

3 § Inom fyra månader från stämmans beslut om godkännande av över- låtelseavtalet ska det överlåtande företaget anmäla beslutet till Bolags- verket för registrering. Om en talan mot stämmans beslut har ogillats ska tiden dock räknas från den dag när domen fick laga kraft.

Om en anmälan inte har gjorts inom föreskriven tid eller om Bolagsver- ket genom ett beslut som har fått laga kraft har avskrivit en anmälan eller vägrat registrering av beslutet, har frågan om överlåtelse fallit.

Tillstånd att verkställa ett överlåtelseavtal

4 § Ett tjänstepensionsföretag får verkställa ett överlåtelseavtal med till- stånd av Finansinspektionen.

Ansökan om tillstånd

5 § Ansökan om tillstånd att verkställa ett överlåtelseavtal ska göras av både det överlåtande och det övertagande företaget. Ansökningarna ska ges in till Finansinspektionen inom fyra månader från det att stämmans beslut registrerades.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket om ansökningarna och om beslut som har meddelats med anledning av dem och som har fått laga kraft. Om ansökningarna inte har gjorts inom föreskriven tid eller om de har avslagits, ska Bolagsverket förklara att frågan om överlåtelse har fallit.

Förutsättningar för tillstånd

6 § Tillstånd att verkställa överlåtelseavtalet ska ges, om

1.den rätt som tillkommer försäkringstagarna, de försäkrade och andra ersättningsberättigade inte försämras,

2.det övertagande företaget har den kapitalbas som krävs sedan överlåt- elsen har beaktats, och

3.den behöriga myndigheten i värdlandet i förekommande fall sam- tycker till överlåtelsen eller inte har yttrat sig.

58

Föreläggande om komplettering

7 § Finansinspektionen får förelägga de ansökande företagen att ge in den ytterligare utredning som är nödvändig för att inspektionen ska kunna bedöma om den rätt som tillkommer de försäkrade, försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade försämras.

Kungörande av ansökningar

8 § Om ansökningarna inte ska avslås genast ska Finansinspektionen i Post- och Inrikes Tidningar och lämpliga ortstidningar kungöra ansök- ningarnas innehåll med uppgift om att ett avtal om överlåtelse av försäk- ringsbestånd har ingåtts och var avtalet och annan utredning hålls tillgäng- liga.

Kungörelsen ska innehålla föreläggande för försäkrade, försäkringstag- are och andra ersättningsberättigade som berörs av överlåtelsen att inom en bestämd tid, minst en månad efter kungörelsen, anmäla till Finans- inspektionen om de har något att invända mot ansökningarna.

Yttrande från myndigheten i värdlandet

9 § Innan Finansinspektionen ger tillstånd att verkställa ett överlåtelse- avtal som leder till gränsöverskridande verksamhet ska inspektionen ge den behöriga myndigheten i värdlandet tillfälle att yttra sig. Tiden för att yttra sig får inte vara kortare än tre månader.

Registrering av och ansvar för överlåtet bestånd

10 § När tillstånd att verkställa ett överlåtelseavtal har getts ska det över- tagande företaget genast anmäla tillståndsbeslutet till Bolagsverket för registrering.

Bolagsverket ska genast registrera beslutet. När registreringen har gjorts övergår ansvaret för det överlåtna försäkringsbeståndet på det övertagande företaget.

Underrättelser från det övertagande företaget

11 § När överlåtelsen har verkställts ska det övertagande företaget under- rätta varje försäkringstagare och försäkrad som berörs. Finansinspektionen får besluta på vilket sätt underrättelsen ska lämnas.

Kungörande vid gränsöverskridande verksamhet

12 § Om en överlåtelse leder till gränsöverskridande verksamhet, ska Finansinspektionen offentliggöra överlåtelsen i värdlandet enligt bestämmelserna där. Om överlåtelsen offentliggörs på motsvarande sätt i det berörda landet, behöver inspektionen inte offentliggöra beslutet där.

Överlåtelse från ett tjänstepensionsföretag till ett utländskt tjänstepensionsinstitut

Godkännande av en överlåtelse och information som ska göras tillgänglig

13 § En överlåtelse till ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska godkännas av

Prop. 2018/19:158

59

Prop. 2018/19:158 1. en majoritet av de försäkringstagare och försäkrade som är ersätt- ningsberättigade enligt de försäkringsavtal som omfattas av överlåtelsen, eller av en majoritet av deras företrädare, och

2. det uppdragsgivande företaget.

Det överlåtande företaget ska göra information om villkoren för över- låtelsen tillgänglig för dem som enligt första stycket ska godkänna den. Informationen ska lämnas i god tid innan det övertagande institutet lämnar in en ansökan om godkännande till den behöriga myndigheten i institutets hemland.

Krav på godkännande från den behöriga myndigheten

14 § Överlåtelsen får verkställas efter godkännande från den behöriga myndigheten i det övertagande institutets hemland enligt bestämmelserna i det landet.

Finansinspektionens bedömning av överlåtelsen

15 § Finansinspektionen ska på begäran av den behöriga myndigheten i det övertagande institutets hemland göra en bedömning av överlåtelsen. Finansinspektionen ska bedöma om

1.den rätt som tillkommer försäkringstagarna, de försäkrade och andra ersättningsberättigade försämras, och

2.det överlåtande företaget har den kapitalbas som krävs med beaktande av det försäkringsbestånd som ska överlåtas.

Finansinspektionen ska lämna sin bedömning till den andra myndig- heten inom åtta veckor från det att begäran togs emot.

Information från Finansinspektionen till behörig myndighet

16 § Om överlåtelsen leder till gränsöverskridande verksamhet ska Finansinspektionen informera den behöriga myndigheten i det övertagande institutets hemland om vilka regler för verksamheten som är tillämpliga på det försäkringsbestånd som överlåts. Informationen ska lämnas inom fyra veckor från det att Finansinspektionen tog emot en underrättelse om ett beslut om godkännande av överlåtelsen från den behöriga myndigheten.

Ansvar för överlåtet bestånd

17 § Ansvaret för det överlåtna försäkringsbeståndet övergår från det överlåtande företaget till det övertagande institutet när institutet har tagit emot ett beslut om godkännande av överlåtelsen från den behöriga myn- digheten i hemlandet. Om institutet inte har tagit emot någon information om godkännandet inom sju veckor från det att beslutet fattades, får avtalet ändå verkställas och ansvaret för försäkringsbeståndet övergår därmed till institutet.

Övertagande från ett utländskt tjänstepensionsinstitut

Tillstånd att verkställa ett överlåtelseavtal

18 § Ett tjänstepensionsföretag får med tillstånd av Finansinspektionen verkställa ett avtal om överlåtelse som innebär övertagande av ett bestånd

60

av tjänstepensionsavtal från ett utländskt tjänstepensionsinstitut som inte Prop. 2018/19:158 driver verksamhet i Sverige.

Ansökan om tillstånd

19 § Ansökan om tillstånd att verkställa överlåtelseavtalet ska göras av det övertagande företaget och ges in till Finansinspektionen.

Ansökan ska innehålla

1.det skriftliga överlåtelseavtalet,

2.uppgifter om avtalsparternas namn, hemvist och det land inom EES där respektive part är registrerad eller auktoriserad,

3.en beskrivning av det bestånd av tjänstepensionsavtal som ska övertas och det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser om pensionsför- måner som ligger till grund för avtalen,

4.namn och hemvist för arbetsgivare eller egenföretagare som erbjuder pensionsförmåner enligt de tjänstepensionsavtal som ingår i det bestånd som ska överlåtas, eller som gör inbetalningar till tjänstepensionsinstitutet,

5.dokumentation om att överlåtelsen har godkänts av den arbetsgivare eller egenföretagare som avses i 4 och en majoritet av de personer som har eller kommer att ha rätt till pensionsförmåner enligt tjänstepensionsavtalen eller den överenskommelse som ligger till grund för dem, eller av en majoritet av företrädare för dessa personer, och

6.uppgifter om vilket land som är värdland i fråga om de tjänste- pensionsavtal som ingår i överlåtelsen.

Behörig myndighets bedömning

20 § Finansinspektionen ska utan dröjsmål översända ansökan till den behöriga myndigheten i det överlåtande institutets hemland för bedömning.

Förutsättningar för tillstånd

21 § Tillstånd att verkställa överlåtelseavtalet ska ges, om

1.all information enligt 19 § har lämnats,

2.den behöriga myndigheten i det överlåtande institutets hemland har godkänt överlåtelsen,

3.de rättigheter som tillkommer försäkringstagarna, de försäkrade och andra ersättningsberättigade hos det övertagande företaget före och efter överlåtelsen är tillräckligt skyddade,

4.det övertagande företaget har den kapitalbas som krävs sedan över- låtelsen har beaktats,

5.det övertagande företagets organisation är ändamålsenlig med hänsyn till överlåtelsen, och

6.den som deltar i ledningen av det övertagande företaget har tillräcklig kompetens och erfarenhet och i övrigt är lämplig för uppgiften med hänsyn till överlåtelsen.

Föreläggande om komplettering

22 § Finansinspektionen får förelägga det övertagande företaget att ge in den ytterligare utredning som är nödvändig för att inspektionen ska kunna bedöma om de rättigheter som tillkommer försäkringstagarna, de

61

Prop. 2018/19:158 försäkrade och andra ersättningsberättigade hos det övertagande företaget är tillräckligt skyddade.

Frister för beslut och underrättelser

23 § Finansinspektionen ska meddela beslut med anledning av en ansök- an inom tre månader från det att ansökan togs emot. Inspektionen ska därefter inom två veckor underrätta den behöriga myndigheten i det överlåtande institutets hemland om beslutet.

Finansinspektionen ska informera det övertagande företaget om de regler för verksamheten som ska tillämpas på det överlåtna beståndet. Informationen ska lämnas inom en vecka från det att inspektionen tog emot den från den behöriga myndigheten i det överlåtande institutets hemland.

Registrering och ansvar för överlåtet bestånd

24 § När tillstånd att verkställa ett överlåtelseavtal har getts ska det över- tagande företaget genast anmäla tillståndsbeslutet till Bolagsverket för re- gistrering.

Bolagsverket ska genast registrera beslutet. När registreringen har gjorts övergår ansvaret för det överlåtna beståndet på det övertagande företaget.

Medling av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

25 § Om Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i ett utländskt tjänstepensionsinstituts hemland inte kan komma överens om förfarandet eller innehållet i en åtgärd, får inspektionen hänskjuta ärendet till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för medling i enlighet med artikel 31 andra stycket c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepen- sionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upp- hävande av kommissionens beslut 2009/79/EG.

Överlåtelse vid ett tjänstepensionsföretags likvidation eller konkurs

Överlåtelser vid likvidation eller konkurs

26 § Försäkringsbeståndet ska vid tjänstepensionsföretagets likvidation eller konkurs om möjligt överlåtas till ett eller flera tjänstepensionsföretag, försäkringsföretag eller utländska tjänstepensionsinstitut.

Förutsättningar för överlåtelse vid likvidation eller konkurs

27 § För överlåtelse av ett försäkringsbestånd vid tjänstepensionsföre- tagets likvidation eller konkurs ska samma förutsättningar gälla som om företaget inte hade gått i likvidation eller försatts i konkurs, med undantag för kravet i 6 § 1.

62

Talan i konkurs om återgång av överlåtelseavtalProp. 2018/19:158

28 § Vid tillämpning av det som föreskrivs om rätt till talan om återgång av avtal i konkurslagen (1987:672) ska ett överlåtelseavtal anses ingånget den dag tillstånd att verkställa avtalet gavs.

12 kap. Lämplighetsprövning av ägare i tjänstepensionsaktiebolag

Tillämpning av bestämmelser i försäkringsrörelselagen

1 § Följande bestämmelser i 15 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043) gäller för tjänstepensionsaktiebolag:

1 och 2 §§ om krav på förvärvstillstånd,

3 § om bekräftelse av att ansökan kommit in,

7 § om förvärvstillstånd vid nära förbindelser,

8 § om när beslut i fråga om förvärvstillstånd ska meddelas m.m.,

10 § om beslut om tid för genomförande av förvärv,

11 § om anmälningsskyldighet för den som avyttrar,

12 § om anmälningsskyldighet för försäkringsaktiebolag,

13 § om anmälningsskyldighet för ägare som är juridisk person,

15 och 16 §§ om avyttringsplikt,

17 § om när aktier inte får medräknas, och

18 § om förordnande av förvaltare.

Vid tillämpning av bestämmelserna ska det som sägs om försäkrings- aktiebolag gälla tjänstepensionsaktiebolag. Hänvisningarna i 15 kap. 15, 17 och 18 §§ försäkringsrörelselagen till 15 kap. 14 § den lagen ska i stället avse 5 § detta kapitel.

Förutsättningar för tillstånd till förvärv

2 § Tillstånd till förvärv som avses i 15 kap. 1 och 2 §§ försäkrings- rörelselagen (2010:2043) ska ges om förvärvaren bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av tjänstepensions- aktiebolaget och det kan antas att förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn ska tas till förvärvarens sannolika påverkan på tjänstepensions- aktiebolaget.

3 § Vid bedömningen av förvärvarens lämplighet ska följande beaktas:

1.förvärvarens anseende och kapitalstyrka,

2.om den som till följd av förvärvet kommer att ingå i styrelsen för tjänstepensionsaktiebolaget eller vara verkställande direktör i det, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av ett tjänstepensionsaktiebolag och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift, och

3.om det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att motverka att tjänstepensionsaktiebolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet.

4 § Om förvärvaren är ett försäkringsholdingföretag, ett företag som

 

skulle vara ett försäkringsholdingföretag om ett eller flera av dess

 

dotterföretag som är tjänstepensionsföretag i stället var försäkringsföretag,

63

 

Prop. 2018/19:158 eller ett blandat finansiellt holdingföretag, ska det vid bedömningen av förvärvarens anseende särskilt beaktas om dess ledning uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 19 kap. 63 § första stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043), 16 kap. 40 § första stycket denna lag respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Röstningsförbud

5 § Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier inte får företräda fler aktier vid stämman än som motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat

1.om ägaren motverkar eller kan antas komma att motverka att tjänstepensionsaktiebolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet,

2.om ägaren i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i närings- verksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet, eller

3.om ägaren är ett försäkringsholdingföretag, ett företag som skulle vara ett försäkringsholdingföretag om ett eller flera av dess dotterföretag som är tjänstepensionsföretag i stället var försäkringsföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag, och dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 19 kap. 63 § första stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043), 16 kap. 40 § första stycket denna lag respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier inte har ansökt om tillstånd till ett förvärv som avses i 15 kap. 1 eller 2 § försäkringsrörelse- lagen, får Finansinspektionen besluta att ägaren inte får företräda aktierna vid stämman till den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat innehav av aktier, får innehavaren inte företräda aktierna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

Bemyndigande

6 § Regeringen får meddela föreskrifter om handläggningen av tillståndsärenden för tjänstepensionsaktiebolag enligt 2–4 §§ och 15 kap. 1–3 och 7 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043).

13 kap. Offentliggörande

Redogörelser för investeringar i vissa aktier

1 § Ett tjänstepensionsföretag som investerar i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska i fråga om sådana aktier redogöra för hur de viktigaste inslagen i investeringsstrategin stämmer överens med profilen och löptiden för företagets åtaganden och hur de inslagen bidrar till tillgångarnas utveck- ling på medellång till lång sikt.

64

Paragrafen gäller inte för tillgångar som motsvarar avsättningar för vill- Prop. 2018/19:158 korad återbäring och för fondförsäkringsåtaganden där försäkringstagarna,

de försäkrade eller andra ersättningsberättigade bär investeringsrisken.

2 § Om en sådan kapitalförvaltare som avses i artikel 2 i Europaparla- mentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om ut- nyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828, investerar för ett tjänstepensionsföretag och investeringarna avser aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska tjänstepensionsföretaget i fråga om sådana aktier redogöra för

1.hur överenskommelsen med kapitalförvaltaren främjar att investe- ringsstrategin och investeringsbesluten stämmer överens med profilen och löptiden för tjänstepensionsföretagets åtaganden,

2.hur överenskommelsen med kapitalförvaltaren främjar investerings- beslut som grundas på bedömningar av portföljbolagens finansiella och icke-finansiella resultat på medellång till lång sikt och främjar ett engage- mang i portföljbolagen i syfte att förbättra deras resultat på medellång till lång sikt,

3.hur dels metoden och tiden för utvärdering av kapitalförvaltarens prestationer, dels ersättningen för kapitalförvaltningstjänsterna stämmer överens med profilen och löptiden för tjänstepensionsföretagets åtaganden och hur det långsiktiga resultatet i absoluta tal beaktas,

4.hur tjänstepensionsföretaget bevakar dels kapitalförvaltarens kost- nader för portföljens omsättning, dels portföljens avsedda omsättnings- hastighet eller gränser för omsättningshastigheten, och

5.hur lång tid överenskommelsen med kapitalförvaltaren gäller.

Om överenskommelsen med kapitalförvaltaren saknar en eller flera av de delar som redogörelsen ska omfatta, ska tjänstepensionsföretaget tyd- ligt ange skälen för det.

3 § Den information som avses i 1 och 2 §§ ska hållas tillgänglig utan kostnad på tjänstepensionsföretagets webbplats. Om tjänstepensionsföre- taget inte har en egen webbplats får informationen hållas tillgänglig på en annan webbplats som enkelt kan nås.

Informationen ska uppdateras varje år. Tjänstepensionsföretaget får dock avstå från att göra en uppdatering om det inte har skett någon väsentlig förändring.

14 kap. Tillsyn

Tillämpning av försäkringsrörelselagen

1 § Följande bestämmelser i 17 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043) gäller för tjänstepensionsföretag och för tillsynen över dem:

4 § om underrättelse från ett försäkringsföretag om påbörjad verk- samhet,

10 § om förordnande av aktuarie,

11 § om förordnande av revisor,

– 13 § om sammankallande av styrelsen eller stämma,

65

 

Prop. 2018/19:158 – 15 § om Finansinspektionens befogenheter vid ett försäkringsföretags likvidation, och

17 § om rapport angående de försäkringstekniska avsättningarna. Vid tillämpning av bestämmelserna ska det som sägs om försäkrings-

företag gälla tjänstepensionsföretag.

Registreringsmyndighet

2 § Bolagsverket är registreringsmyndighet för tjänstepensionsföretag. Bolagsverket ska enligt 17 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)

föra ett försäkringsregister. I registret skrivs de uppgifter in som enligt denna lag, aktiebolagslagen (2005:551), lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar eller andra författningar ska anmälas för registrering.

Tillsynen och dess omfattning

3 § Finansinspektionen har tillsyn över tjänstepensionsföretag. Tillsynen omfattar att verksamheten drivs enligt

1.denna lag,

2.andra författningar som reglerar företagets verksamhet,

3.företagets bolagsordning eller stadgar, och

4.styrdokument som företaget har upprättat och som har sin grund i författningar som reglerar företagets verksamhet.

Finansinspektionen har dessutom tillsyn över att tjänstepensions- företagets ägare och styrning uppfyller lämplighetskraven i denna lag.

Finansinspektionens tillsyn ska utgå från en proaktiv och riskbaserad metod.

Samarbete och utbyte av information

4 § Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och ut- byta information med behöriga myndigheter, Europeiska kommissionen och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Upplysningar från ett tjänstepensionsföretag

5 § Ett tjänstepensionsföretag ska lämna Finansinspektionen de upplys- ningar om sin verksamhet som inspektionen begär. Om företaget driver gränsöverskridande verksamhet ska det, i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, lämna de upplysningar till behörig myndighet i det andra landet som den myndigheten behöver för att fullgöra sina uppgifter.

Platsundersökning

6 § Finansinspektionen får när inspektionen anser att det är nödvändigt genomföra en undersökning hos ett tjänstepensionsföretag.

Styrelsen och den verkställande direktören ska vid den tidpunkt som Finansinspektionen bestämmer hålla tjänstepensionsföretagets tillgångar, räkenskapsmaterial och andra handlingar tillgängliga för granskning av

66

befattningshavare hos inspektionen eller av någon annan som inspektionen Prop. 2018/19:158 har förordnat.

Finansinspektionen får genomföra en undersökning hos ett företag som har fått i uppdrag av ett tjänstepensionsföretag att utföra viss verksamhet eller vissa funktioner, om det behövs för tillsynen över tjänstepensions- företaget.

Upplysningar från och undersökningar hos andra än tjänstepensionsföretag

7 § Skyldigheten enligt 5 och 6 §§ att lämna upplysningar och hålla till- gångar och handlingar tillgängliga för granskning gäller även för

1.styrelsen och den verkställande direktören eller motsvarande organ i ett företag vars verksamhet uteslutande ska vara att biträda ett tjänste- pensionsföretag eller som ett tjänstepensionsföretag har ett bestämmande inflytande i,

2.ordföranden och den verkställande direktören eller motsvarande befattningshavare i en skaderegleringsnämnd, villkorsnämnd eller annat liknande organ som biträder ett tjänstepensionsföretag, och

3.styrelsen och den verkställande direktören i ett aktiebolag, om Finans- inspektionen med bolagets samtycke har fattat beslut om en sådan skyldig- het.

8 § Om det finns intressegemenskap mellan å ena sidan ett tjänste- pensionsföretag och å andra sidan ett aktiebolag som denna lag inte är tillämplig på eller en ekonomisk förening, får Finansinspektionen före- lägga aktiebolaget eller föreningen att lämna en särskild redovisning över intressegemenskapen. Finansinspektionen får dock bara besluta om ett sådant föreläggande om det behövs med hänsyn till tillsynen över tjänste- pensionsverksamheten. Redovisningen ska lämnas enligt anvisningar av Finansinspektionen.

Revisorers och särskilda granskares rapporteringsskyldighet

9 § En revisor eller en särskild granskare ska genast rapportera till Finansinspektionen om han eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett tjänstepensionsföretag får kännedom om förhållanden som

1.kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar företagets verksamhet,

2.kan påverka företagets fortsatta drift negativt,

3.kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultat- räkningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktie- bolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 36 eller 37 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, eller

4.kan innebära att företaget brister eller har brustit i uppfyllandet av kapitalkrav som gäller för företaget enligt 8 kap.

Revisorn och den särskilda granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av uppdrag som revisor eller

67

Prop. 2018/19:158

68

särskild granskare i tjänstepensionsföretagets moderföretag eller dotter- företag eller ett företag som har en likartad förbindelse med tjänste- pensionsföretaget.

Allmänt ombud vid konkurs

10 § Om ett tjänstepensionsföretag har försatts i konkurs, ska Finans- inspektionen förordna ett allmänt ombud. Det allmänna ombudet ska som konkursförvaltare delta i konkursboets förvaltning tillsammans med den eller de förvaltare som utses enligt konkurslagen (1987:672). Det allmänna ombudet ska se till att försäkringstagarna, de försäkrade och andra ersättningsberättigade omfattas av den förmånsrätt som följer av försäkringsavtalen.

Det allmänna ombudet kan göra en sådan framställning om entledigande av förvaltare som avses i 7 kap. 5 § konkurslagen.

Även om beslut om delning av konkursboets förvaltning har fattats, får det allmänna ombudet delta i förvaltningen i dess helhet.

Bestämmelserna i konkurslagen om arvode till konkursförvaltare gäller också det allmänna ombudet.

Redogörelse för ett tjänstepensionsföretags förmåga att hantera ändrade ekonomiska förhållanden

11 § På begäran av Finansinspektionen ska ett tjänstepensionsföretag upprätta och till inspektionen lämna en redogörelse för företagets förmåga att hantera händelser eller förändringar av ekonomiska förhållanden som skulle kunna påverka företagets finansiella ställning negativt.

Första stycket gäller även för verksamhet som omfattas av uppdragsavtal enligt 9 kap. 23 §.

Kapitaltillägg

12 § Finansinspektionen får besluta om ett tillägg till det riskkänsliga kapitalkravet (kapitaltillägg) för ett tjänstepensionsföretag, om

1.företagets riskprofil avviker väsentligt från de antaganden som ligger till grund för beräkningen av det riskkänsliga kapitalkravet enligt 8 kap. 1–6 §§, eller

2.företagets företagsstyrningssystem avviker väsentligt från kraven i 9 kap. 1 §, samtidigt som avvikelserna medför att företaget inte kan garantera en korrekt identifiering, mätning, övervakning, hantering och rapportering av de risker som företaget exponeras för eller kan komma att bli exponerat för och det är osannolikt att bristerna kan åtgärdas inom skälig tid.

13 § Ett kapitaltillägg som avses i 12 § 1 ska beräknas så att det säker- ställer att tjänstepensionsföretaget uppfyller skyddsnivån enligt 8 kap. 1 §.

Ett kapitaltillägg som avses i 12 § 2 ska vara proportionellt mot de risker som finns på grund av bristerna i företagsstyrningssystemet.

14 § Efter ett beslut om kapitaltillägg ska tjänstepensionsföretagets risk- känsliga kapitalkrav utgöras av summan av kapitaltillägget och det risk- känsliga kapitalkravet beräknat enligt 8 kap. 1–6 §§.

Prop. 2018/19:158

15 § När kapitaltillägg beslutas enligt 12 § 2, ska Finansinspektionen förelägga tjänstepensionsföretaget att vidta de åtgärder som behövs för att avhjälpa de brister som har föranlett kapitaltillägget.

16 § Ett beslut om kapitaltillägg ska omprövas minst en gång per år. Beslutet ska ändras när de förhållanden som låg till grund för beslutet har ändrats.

Avgifter

17 § Tjänstepensionsföretag ska med avgifter bidra till att täcka kost- naderna för Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska central- byråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Rätt att meddela föreskrifter

18 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilka upplysningar ett tjänstepensionsföretag ska lämna till Finans- inspektionen enligt 5 § och när de ska lämnas, och

2.att vissa uppgifter som enligt 5 § ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i 17 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om hur upplys- ningar ska lämnas enligt 5 §.

15 kap. Ingripanden och andra åtgärder

Grundläggande bestämmelser om ingripande mot tjänstepensionsföretag

När Finansinspektionen ska ingripa

1 § Finansinspektionen ska ingripa om

1.ett tjänstepensionsföretag har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag, andra författningar som reglerar företagets verksamhet, företagets bolagsordning eller stadgar eller företagets försäkringstekniska riktlinjer, beräkningsunderlag, investeringsriktlinjer eller styrdokument för hantering av intressekonflikter eller andra sådana styrdokument som har sin grund i författningar som reglerar företagets verksamhet,

2.bolagsordningen, stadgarna, de försäkringstekniska riktlinjerna, beräkningsunderlaget, investeringsriktlinjerna, styrdokumentet för hantering av intressekonflikter eller de övriga styrdokumenten inte längre är tillfredsställande med hänsyn till omfattningen och arten av företagets verksamhet, eller

3.försäkringsbeståndet inte är tillräckligt för den riskutjämning som krävs.

69

Prop. 2018/19:158 Om ett tjänstepensionsföretag driver gränsöverskridande verksamhet och företaget inte rättar sig efter ett föreläggande om rättelse som Finansinspektionen eller en behörig myndighet i det andra landet har beslutat, ska inspektionen vidta de åtgärder som behövs för att förhindra fortsatta överträdelser. Finansinspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten i det andra landet om vilka åtgärder som vidtas.

Hur Finansinspektionen ska ingripa

2 § Ett ingripande med stöd av 1 § sker genom beslut om

1.föreläggande att inom viss tid vidta en viss åtgärd eller upphöra med ett visst agerande,

2.förbud att verkställa beslut, eller

3.anmärkning.

Finansinspektionen får också med stöd av 10 § begränsa ett tjänstepen- sionsföretags förfoganderätt eller förbjuda företaget att förfoga över sina tillgångar i Sverige.

Om en överträdelse är allvarlig ska tjänstepensionsföretagets tillstånd återkallas eller, om det är tillräckligt, varning meddelas.

Omständigheter som ska beaktas och Finansinspektionens möjligheter att avstå från ingripande

3 § Vid valet av ingripande ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Särskild hänsyn ska tas till skador som har uppstått och graden av ansvar.

I försvårande riktning ska det beaktas om tjänstepensionsföretaget tidigare har begått en överträdelse.

I förmildrande riktning ska det beaktas om

1.företaget i väsentlig utsträckning genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och

2.företaget snabbt har upphört med överträdelsen sedan den anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen.

4 § Finansinspektionen får avstå från ingripande om

1.en överträdelse är ringa eller ursäktlig,

2.tjänstepensionsföretaget gör rättelse, eller

3.någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot företaget och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

Åtgärder vid bristande uppfyllelse av det riskkänsliga kapitalkravet

5 § Om ett tjänstepensionsföretag inte uppfyller det riskkänsliga kapital- kravet enligt 8 kap. 1–6 §§, i förekommande fall efter beslut om kapital- tillägg enligt 14 kap., ska företaget inom två månader från det att bristen upptäcktes

1.upprätta en åtgärdsplan för att åter uppfylla det riskkänsliga kapital- kravet inom högst tolv månader från samma tidpunkt, och

2.överlämna planen till Finansinspektionen.

Om ett tjänstepensionsföretag inte fullgör sina skyldigheter enligt första stycket, får inspektionen förelägga företaget att fullgöra skyldigheterna.

70

Ett tjänstepensionsföretag ska vidta de åtgärder som anges i åtgärds- Prop. 2018/19:158 planen.

6 § Om Finansinspektionen anser att åtgärderna i en åtgärdsplan som avses i 5 § första stycket 1 är otillräckliga, ska inspektionen förelägga tjänstepensionsföretaget att göra de ändringar i planen som krävs för att företaget, om planen följs, inom högst tolv månader från det att bristen upptäcktes åter ska uppfylla det riskkänsliga kapitalkravet.

Om det är lämpligt, får Finansinspektionen genom ett eller flera beslut förlänga tidsfristen för ett tjänstepensionsföretag att enligt en sådan plan som avses i 5 § första stycket 1 åter uppfylla det riskkänsliga kapitalkravet med sammanlagt högst ett år och sex månader.

Vid prövningen av om förlängning ska ske och när tiden för en sådan förlängning fastställs, ska Finansinspektionen särskilt beakta i vilken grad den bristande uppfyllelsen av det riskkänsliga kapitalkravet beror på förhållanden som stått utanför tjänstepensionsföretagets kontroll och om företaget skäligen kunde förväntas räkna med dem.

7 § Om ett tjänstepensionsföretag inte uppfyller det riskkänsliga kapital- kravet och det beror på synnerligen ogynnsamma marknadsförhållanden som företaget inte skäligen kunde förväntas räkna med, får Finans- inspektionen förlänga tidsfristen för företaget att enligt en sådan plan som avses i 5 § första stycket 1 åter uppfylla det riskkänsliga kapitalkravet. Tidsfristen får förlängas med sammanlagt högst tolv år, genom ett eller flera beslut.

Ett tjänstepensionsföretag ska under tidsfristen regelbundet ge in en lägesrapport om vilka åtgärder som har vidtagits och i vilken mån det risk- känsliga kapitalkravet åter uppfyllts. Finansinspektionen ska i samband med beslut om förlängd tidsfrist också besluta hur ofta rapporten ska ges in. Inspektionen ska då särskilt beakta tiden för förlängning av tidsfristen. En lägesrapport ska inte ges in oftare än var tredje månad.

Om ett tjänstepensionsföretags lägesrapport visar att det inte har skett några väsentliga framsteg med att åter uppfylla det riskkänsliga kapital- kravet från det att bristen konstaterades fram till dess att rapporten gavs in, ska Finansinspektionen besluta att den förlängda tidsfristen ska upphöra att gälla. Finansinspektionen får avstå från att fatta ett sådant beslut om det finns särskilda skäl.

Åtgärder vid bristande uppfyllelse av minimikapitalkrav eller garantibelopp

8 § Om ett tjänstepensionsföretag inte uppfyller minimikapitalkravet enligt 8 kap. 7–12 §§ eller garantibeloppet enligt 8 kap. 13 §, ska företaget inom en månad från det att bristen upptäcktes

1.upprätta en finansiell saneringsplan med åtgärder för att åter uppfylla minimikapitalkravet eller garantibeloppet inom högst tre månader från samma tidpunkt, och

2.överlämna planen till Finansinspektionen.

Ett tjänstepensionsföretag ska vidta de åtgärder som anges i den finansiella saneringsplanen.

71

Prop. 2018/19:158

9 § Om Finansinspektionen anser att åtgärderna i en finansiell sanerings-

 

plan som avses i 8 § är otillräckliga, ska Finansinspektionen förelägga

 

tjänstepensionsföretaget att göra de ändringar i planen som enligt

 

inspektionens mening krävs för att företaget, om planen följs, inom tre

 

månader från det att bristen upptäcktes åter ska uppfylla minimikapital-

 

kravet eller garantibeloppet.

 

Om det är lämpligt, får Finansinspektionen genom ett eller flera beslut

 

förlänga tidsfristen enligt 8 § första stycket 1 med sammanlagt högst

 

nio månader.

 

Vid prövningen av om förlängning ska ske och när tiden för en sådan

 

förlängning fastställs, ska Finansinspektionen särskilt beakta i vilken grad

 

den bristande uppfyllelsen av minimikapitalkravet eller garantibeloppet

 

beror på förhållanden som stått utanför tjänstepensionsföretagets kontroll

 

och om företaget skäligen kunde förväntas räkna med dem.

 

Förbud eller begränsning i rätten att förfoga över tillgångar

10 § Finansinspektionen får begränsa ett tjänstepensionsföretags för- foganderätt eller förbjuda företaget att förfoga över sina tillgångar i Sverige, om

1.företaget inte följer gällande bestämmelser om försäkringstekniska avsättningar,

2.företaget inte uppfyller det riskkänsliga kapitalkravet enligt 8 kap. 1–6 §§, i förekommande fall efter beslut om kapitaltillägg enligt 14 kap., och det finns särskilda omständigheter som ger anledning att befara att företagets finansiella ställning kommer att försämras ytterligare,

3.företaget inte uppfyller minimikapitalkravet enligt 8 kap. 7–12 §§ eller garantibeloppet enligt 8 kap. 13 §, eller

4.det vid beslut om återkallelse av företagets tillstånd bedöms vara nöd- vändigt för att skydda de intressen som försäkringstagarna, de försäkrade och andra ersättningsberättigade har.

Finansinspektionen får besluta hur tjänstepensionsverksamheten ska drivas efter ett beslut enligt första stycket.

Återkallelse av tillstånd

11 § Finansinspektionen ska återkalla ett tjänstepensionsföretags till- stånd, om företaget

1.inte har anmälts för registrering inom föreskriven tid eller anmälan har avskrivits eller avslagits genom ett beslut som har fått laga kraft,

2.har förklarat sig avstå från tillståndet,

3.har försatts i konkurs eller om beslut har fattats om att företaget ska gå i tvångslikvidation,

4.inte uppfyller minimikapitalkravet enligt 8 kap. 7–12 §§ eller garanti- beloppet enligt 8 kap. 13 § och företagets finansiella saneringsplan enligt 8 §, trots ett föreläggande enligt 9 §, är uppenbart otillräcklig,

5.inte inom en månad från den tidpunkt då företaget upptäckte att det inte uppfyllde minimikapitalkravet enligt 8 kap. 7–12 §§ eller garanti- beloppet enligt 8 kap. 13 § har överlämnat en finansiell saneringsplan i enlighet med 8 § till Finansinspektionen,

72

6. inte inom de tidsfrister som anges i 8 och 9 §§ har vidtagit de åtgärder Prop. 2018/19:158 som finns angivna i företagets finansiella saneringsplan, i förekommande

fall efter ändringar till följd av ett föreläggande enligt 9 §, eller

7.får tillstånd att driva försäkringsrörelse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043).

12 § Om någon som ingår i ett tjänstepensionsföretags styrelse eller är dess verkställande direktör eller ansvarar för en sådan central funktion som anges i 9 kap. 8 § inte uppfyller de krav som anges i 9 kap. 3 §, ska Finans- inspektionen återkalla företagets tillstånd. Det får dock ske bara om Finansinspektionen först har beslutat att anmärka på att personen ingår i styrelsen eller är verkställande direktör eller ansvarar för en central funktion och om han eller hon, sedan en av inspektionen bestämd tid av högst tre månader har gått, fortfarande finns kvar i styrelsen eller som verkställande direktör eller som ansvarig för en central funktion.

I stället för att återkalla tillståndet får Finansinspektionen besluta att en styrelseledamot eller verkställande direktör eller den som ansvarar för en central funktion inte längre får kvarstå i sin befattning. Finansinspektionen får då förordna en ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till dess tjänste- pensionsföretaget har utsett en ny styrelseledamot eller verkställande direktör eller ansvarig för en central funktion.

13 § Finansinspektionen får återkalla ett tjänstepensionsföretags till- stånd, om företaget

1.inte längre uppfyller kraven för tillstånd,

2.inte inom ett år från det tillstånd gavs har börjat driva sådan verk- samhet som tillståndet avser,

3.under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit tjänste- pensionsverksamhet,

4.inte inom två månader från det att bristen i fråga om uppfyllelse av det riskkänsliga kapitalkravet enligt 8 kap. 1–6 §§, i förekommande fall efter beslut om kapitaltillägg enligt 14 kap., konstaterades har upprättat en åtgärdsplan enligt 5 § och överlämnat den till Finansinspektionen,

5.inte inom de tidsfrister som anges i 5–7 §§ har vidtagit sådana åt- gärder för att åter uppfylla det riskkänsliga kapitalkravet enligt 8 kap. 1–6 §§, i förekommande fall efter beslut om kapitaltillägg enligt 14 kap., som finns angivna i en åtgärdsplan med eventuella ändringar till följd av ett föreläggande enligt 6 §, eller

6.i annat fall allvarligt åsidosätter bestämmelser som gäller för före- tagets verksamhet.

I stället för att återkalla tillståndet får Finansinspektionen meddela en varning, om det är tillräckligt.

14 § Om ett tjänstepensionsföretags tillstånd återkallas, får Finans- inspektionen bestämma hur avvecklingen av verksamheten ska ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta hela eller delar av verksamheten.

73

Prop. 2018/19:158

74

Anmälan av vissa beslut till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

15 § Finansinspektionen ska till Europeiska försäkrings- och tjänstepen- sionsmyndigheten anmäla beslut om begränsning av ett tjänstepensions- företags förfoganderätt över sina tillgångar, beslut om förbud för ett tjänstepensionsföretag att förfoga över tillgångarna och beslut om åter- kallelse av ett tjänstepensionsföretags tillstånd.

Sanktionsavgift

16 § Om Finansinspektionen har meddelat ett beslut om anmärkning eller varning mot ett tjänstepensionsföretag, får inspektionen besluta att företaget ska betala en sanktionsavgift.

Avgiften tillfaller staten.

17 § Sanktionsavgiften ska fastställas till lägst 5 000 kronor och högst 50 miljoner kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av tjänstepensionsföretagets om- sättning närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under tjänstepensionsföretagets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

Avgiften får inte vara så stor att tjänstepensionsföretaget därefter inte uppfyller kraven enligt 4 kap. 1 §.

18 § När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 3 § samt till tjänstepensionsföretagets finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som gjorts till följd av regelöverträdelsen.

Förseningsavgift

19 § Om ett tjänstepensionsföretag inte i tid lämnar de upplysningar som har föreskrivits med stöd av 14 kap. 18 § första stycket, får Finansinspek- tionen besluta att företaget ska betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift och förseningsavgift

20 § En sanktionsavgift eller förseningsavgift ska betalas till Finans- inspektionen inom 30 dagar efter det att beslutet om den har fått laga kraft eller inom den längre tid som anges i beslutet.

21 § Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift eller försenings- avgift får verkställas enligt utsökningsbalken, om avgiften inte har betalats inom den tid som avses i 20 §.

22 § Om sanktionsavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den tid som anges i 20 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Prop. 2018/19:158

23 § En beslutad sanktionsavgift eller förseningsavgift faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet fick laga kraft.

Ingripande mot vissa typer av moderföretag

24 § Om någon i ledningen för ett sådant holdingföretag som avses i 16 kap. 2 § 3 b eller c inte uppfyller de krav som anges i 16 kap. 40 § första stycket, får Finansinspektionen förelägga företaget att rätta till för- hållandet.

Vite

25 § Finansinspektionens beslut om föreläggande enligt denna lag får förenas med vite.

Bemyndiganden

26 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.innehållet i en åtgärdsplan enligt 5 §, och

2.innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 8 §.

16 kap. Grupptillsyn

Grupptillsyn över tjänstepensionsföretag

1 § Särskild tillsyn över tjänstepensionsföretag som ingår i en grupp (grupptillsyn) ska utövas enligt detta kapitel.

I en grupp ingår ett företag, dess dotterföretag och andra anknutna företag samt de företag som dotterföretaget har ett ägarintresse i.

Grupptillsynen enligt detta kapitel omfattar krav inom följande om- råden:

gruppsolvens (14–22 §§),

rapportering av riskkoncentrationer och transaktioner inom en grupp (23–26 §§),

god kontroll över och rapportering av transaktioner inom grupper med vissa typer av moderföretag (27 och 28 §§),

företagsstyrning inom gruppen (29–31 §§),

tillgång till information (32–39 §§), och

lämplighetskrav för ledningen i vissa typer av moderföretag (40 §).

Fall då grupptillsyn ska utövas

2 § För fullständig grupptillsyn gäller 14–26 och 29–40 §§. Sådan tillsyn ska utövas över

1.tjänstepensionsföretag som är moderföretag till eller har ägarintresse i åtminstone ett annat tjänstepensionsföretag, ett utländskt tjänstepensions- institut, ett försäkringsföretag, en EES-försäkringsgivare eller en försäkringsgivare från tredjeland,

75

Prop. 2018/19:158 2. tjänstepensionsföretag som har en gemensam eller i huvudsak gemen- sam ledning med ett annat tjänstepensionsföretag, ett utländskt tjänste- pensionsinstitut, ett försäkringsföretag, en EES-försäkringsgivare eller en försäkringsgivare från tredjeland, och

3. tjänstepensionsföretag vars moderföretag är

a)ett utländskt tjänstepensionsinstitut, ett försäkringsföretag, en EES-försäkringsgivare eller en försäkringsgivare från tredjeland,

b)ett företag som skulle vara ett försäkringsholdingföretag om tjänste- pensionsföretaget var ett försäkringsföretag, eller

c)ett blandat finansiellt holdingföretag.

3 § För begränsad grupptillsyn gäller 27 och 28 §§. Sådan tillsyn ska utövas över tjänstepensionsföretag vars moderföretag är

1.ett försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet, eller

2.ett företag som inte är ett tjänstepensionsföretag eller ett utländskt tjänstepensionsinstitut och som skulle vara ett försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet om tjänstepensionsföretaget var ett försäkrings- företag.

Förhållandet mellan grupptillsyn enligt detta kapitel och grupptillsyn enligt annan reglering

4 § Ett tjänstepensionsföretag som omfattas av grupptillsyn enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller av nationell lagstiftning i ett annat land inom EES som genomför Solvens II-direktivet ska inte omfattas av grupptillsyn enligt detta kapitel.

5 § Om en grupptillsyn utövas med stöd av en sådan annan reglering som avses i 4 § och den tillsynen inte omfattar samtliga krav inom de områden som anges i 1 § tredje stycket, ska den kompletteras med den tillsyn som behövs för att grupptillsynen ska motsvara kraven enligt detta kapitel.

6 § Om ett tjänstepensionsföretag som omfattas av sådan grupptillsyn som avses i 4 § är anknutet företag till ett tjänstepensionsföretag som inte omfattas av sådan grupptillsyn, ska båda företagen omfattas av grupp- tillsyn enligt detta kapitel.

Nivån för grupptillsyn

7 § Om det i toppen av en grupp finns ett tjänstepensionsföretag, ett utländskt tjänstepensionsinstitut, ett försäkringsföretag eller en EES-för- säkringsgivare som är moderföretag till ett sådant tjänstepensionsföretag som avses i 2 § 1 eller 2, ska bestämmelserna om grupptillsyn i detta kapitel tillämpas bara på nivån för detta yttersta moderföretag.

Första stycket gäller även om

1.det yttersta moderföretaget är ett företag som skulle vara ett försäkringsholdingföretag om tjänstepensionsföretaget som är dotter- företag i stället var ett försäkringsföretag, eller

2.det yttersta moderföretaget är ett blandat finansiellt holdingföretag.

76

8 § Om det i toppen av en grupp finns ett tjänstepensionsföretag, ett utländskt tjänstepensionsinstitut, ett försäkringsföretag eller en EES-försäkringsgivare som är moderföretag till ett sådant moderföretag som avses i 2 § 3 b eller c, ska bestämmelserna om grupptillsyn i detta kapitel tillämpas bara på nivån för detta yttersta moderföretag.

Fortsatt tillsyn över enskilda tjänstepensionsföretag

9 § Ett tjänstepensionsföretag som ingår i en grupp som omfattas av grupptillsyn enligt denna lag eller försäkringsrörelselagen (2010:2043) står även under tillsyn som enskilt tjänstepensionsföretag enligt denna lag.

Grupptillsynsmyndighet

10 § Finansinspektionen ska vara grupptillsynsmyndighet och ansvara för den grupptillsyn som ska utövas enligt 2, 3, 5 och 6 §§.

Beslut om att inte beakta ett företag i en grupp vid grupptillsynen

11 § Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta att, helt eller delvis, inte beakta ett företag som ingår i en grupp vid grupptillsynen enligt denna lag, om

1.företaget är beläget utomlands och det finns rättsliga hinder mot överföring av nödvändig information,

2.företaget är av ringa betydelse med hänsyn till syftet med grupp- tillsynen, eller

3.det skulle vara olämpligt eller vilseledande med hänsyn till syftet med grupptillsynen att låta företaget omfattas av den.

När första stycket 2 är tillämpligt på flera företag, får ett sådant beslut fattas bara om företagen tillsammans är av ringa betydelse med hänsyn till syftet med grupptillsynen.

Parallella regelverk

Beslut om undantag från grupptillsyn när tillsyn utövas enligt lagen om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

12 § Om ett blandat finansiellt holdingföretag omfattas av tillsyn enligt lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat och av grupptillsyn enligt detta kapitel, får Finansinspektionen besluta om undan- tag från detta kapitel så att det blandade finansiella holdingföretaget bara behöver tillämpa de relevanta bestämmelserna för konglomerat.

Ett beslut enligt första stycket får fattas bara om tillsynen över företaget enligt den lagen kan anses likvärdig med grupptillsynen enligt detta kapitel, särskilt när det gäller riskbaserad tillsyn.

Beslut om undantag från grupptillsyn när tillsyn utövas enligt lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

13 § Om ett blandat finansiellt holdingföretag omfattas av grupptillsyn enligt detta kapitel och av gruppbaserad tillsyn enligt lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, får Finans- inspektionen besluta om undantag från detta kapitel så att det blandade

Prop. 2018/19:158

77

Prop. 2018/19:158 finansiella holdingföretaget bara behöver tillämpa de relevanta bestäm- melserna för den största sektorn enligt 2 kap. 3 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Ett beslut enligt första stycket får fattas bara om tillsynen över företaget enligt lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag kan anses likvärdig med grupptillsynen enligt detta kapitel, särskilt när det gäller riskbaserad tillsyn.

Gruppsolvens

Kapitalbas och kapitalkrav på gruppnivå

14 § Ett sådant tjänstepensionsföretag som avses i 2 § ska säkerställa att det inom gruppen sammantaget finns en gruppbaserad kapitalbas som alltid minst uppgår till

1.ett gruppbaserat kapitalkrav beräknat enligt 15–17 §§, eller

2.det högre belopp som Finansinspektionen har beslutat enligt 20 §.

Metoder för beräkning av kapitalbas och kapitalkrav

15 § Kapitalbasen och kapitalkravet för en grupp som står under grupp- tillsyn enligt detta kapitel ska beräknas enligt en sammanläggnings- och avräkningsmetod. Om det är lämpligt, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta att kapitalbasen och kapitalkravet i stället ska beräknas enligt en konsolideringsmetod, eller enligt en kombination av de metoderna.

Proportionellt beaktande av innehav

16 § Vid beräkningen av den gruppbaserade kapitalbasen och det grupp- baserade kapitalkravet ska ett anknutet företag beaktas proportionellt efter det innehav som ett sådant tjänstepensionsföretag som avses i 2 § 1 eller 2 eller ett sådant moderföretag som avses i 2 § 3 a, b eller c har i det anknutna företaget. Om det finns särskilda skäl, får innehav beaktas till en annan andel.

Finansinspektionen ska besluta vilken proportionell andel som ska beaktas när det inte finns kapitalbindningar mellan vissa av företagen i en grupp.

Vissa avdrag vid beräkning av den gruppbaserade kapitalbasen

17 § När den gruppbaserade kapitalbasen beräknas ska avdrag göras så att inte dubbelräkning sker av poster som ingår i kapitalbasen i flera företag i gruppen.

Avdrag ska också göras för värden som skapats internt inom gruppen och som härrör från ömsesidig finansiering.

Återkommande beräkningar av kapitalbas och kapitalkrav på gruppnivå

18 § Den gruppbaserade kapitalbas och det gruppbaserade kapitalkrav som gäller enligt detta kapitel ska beräknas minst en gång per år. Beräk- ningarna ska utföras av ett sådant tjänstepensionsföretag som avses i 2 §. Företaget ska även rapportera resultatet av beräkningen till Finans- inspektionen.

78

Övervakning av kapitalkrav på gruppnivå

19 § Det företag som ska ansvara för rapporteringen enligt 18 § ska fort- löpande övervaka kapitalkravet för gruppen. Om det finns grundad anled- ning att anta att gruppens riskprofil förändrats väsentligt sedan dagen för den senaste rapporteringen av kapitalkravet på gruppnivå, ska företaget göra en ny beräkning av detta krav och snarast möjligt rapportera resultatet till Finansinspektionen. Inspektionen får under samma förutsättningar begära en förnyad beräkning av kapitalkravet.

Kapitaltillägg på gruppnivå till det gruppbaserade kapitalkravet

20 § Finansinspektionen får besluta om ett kapitaltillägg utöver det gruppbaserade kapitalkravet, om detta kapitalkrav inte stämmer överens med gruppens riskprofil eller om förutsättningarna enligt 14 kap. 12 § 2 är uppfyllda.

Bestämmelserna i 14 kap. 13–16 §§ ska gälla för ett sådant beslut om kapitaltillägg som avses i första stycket.

Åtgärder om en grupp inte uppfyller det gruppbaserade kapitalkravet

21 § Om en grupp inte uppfyller det gruppbaserade kapitalkrav som gäller enligt 14 § eller om det finns risk för detta under de närmaste tre månaderna, ska det tjänstepensionsföretag som anges i 18 § underrätta Finansinspektionen omgående.

Bestämmelserna i 15 kap. 5–9 §§ om åtgärdsplan, förlängd tidsfrist, underrättelse och finansiell saneringsplan ska gälla i tillämpliga delar vid en sådan brist.

Gruppsolvens för tjänstepensionsföretag som är dotterföretag till vissa typer av företag

22 § När ett tjänstepensionsföretag är dotterföretag till ett företag som skulle vara ett försäkringsholdingföretag om tjänstepensionsföretaget var ett försäkringsföretag eller till ett blandat finansiellt holdingföretag, ska beräkningen av gruppsolvens göras med hänsyn även till det moder- företaget. Beräkningen ska göras enligt 15–17 och 20 §§.

Vid beräkningen enligt första stycket ska moderföretaget hanteras som ett tjänstepensionsföretag som omfattas av

1.bestämmelserna om riskkänsligt kapitalkrav i 8 kap. 1–6 §§, och

2.villkor enligt 7 kap. 2–7 §§ för att poster ska få ingå i kapitalbasen.

Riskkoncentrationer och transaktioner inom en grupp

Rapportering och tillsyn av väsentliga riskkoncentrationer och betydande transaktioner inom en grupp

23 § Väsentliga riskkoncentrationer och betydande transaktioner inom en grupp ska minst en gång per år rapporteras till Finansinspektionen.

Även betydande transaktioner som har gjorts med fysiska personer som har nära förbindelser med något företag inom gruppen ska rapporteras.

Om en transaktion har en mycket betydande omfattning, ska den rapporteras snarast möjligt.

Rapporteringen ska göras av ett sådant tjänstepensionsföretag som avses i 2 §.

Prop. 2018/19:158

79

Prop. 2018/19:158

24 § Finansinspektionen ska för varje enskild grupp besluta vilka riskkoncentrationer och transaktioner som ska anses vara väsentliga och betydande. Tillsammans med detta ska inspektionen bestämma lämpliga tröskelvärden. Tröskelvärdena ska baseras på kapitalkrav eller försäkringstekniska avsättningar eller båda dessa värden och hänsyn ska tas till gruppens struktur och riskhanteringssystem. Inspektionen ska, innan dessa beslut meddelas, ha hört gruppen.

Vid bedömningen av riskkoncentrationer ska Finansinspektionen beakta risker för spridning inom gruppen, intressekonflikter samt riskernas nivå och omfattning.

Undantag från kravet på tillsyn över riskkoncentrationer och transaktioner inom en grupp

25 § Om det i en grupp finns ett sådant moderföretag som avses i 7 eller 8 § och det företaget i sin tur är dotterföretag till ett sådant företag som avses i 3 kap. 1 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, får Finansinspektionen besluta att på nivån för detta dotter- företag inte tillämpa bestämmelserna om tillsyn enligt 23 och 24 §§ avseende riskkoncentrationer och transaktioner inom en grupp.

26 § Finansinspektionen får besluta att tillsyn över sådana riskkon- centrationer och transaktioner inom en grupp som avses i 23 och 24 §§ inte ska utövas på nivån för ett sådant tjänstepensionsföretag som avses i 2 § 1 eller 2 eller på nivån för det moderföretag som avses i 2 § 3 b eller c och som är ett anknutet företag till ett reglerat företag eller självt är ett reglerat företag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som omfattas av lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

God kontroll över och rapportering av transaktioner inom grupper med vissa typer av moderföretag

27 § Ett sådant tjänstepensionsföretag som avses i 3 § ska ha god kontroll över sina transaktioner med

1.moderföretaget, och

2.företag som är anknutna till tjänstepensionsföretagets moderföretag. Tjänstepensionsföretaget ska rapportera sådana transaktioner som anges i första stycket som är betydande till Finansinspektionen. Företaget ska

göra detta minst en gång per år. Om en transaktion har en mycket betydande omfattning, ska företaget rapportera den snarast möjligt.

28 § Finansinspektionen ska för varje enskild grupp besluta vilka transaktioner som ska anses vara betydande. Tillsammans med detta ska inspektionen bestämma lämpliga tröskelvärden. Tröskelvärdena ska baseras på kapitalkrav eller försäkringstekniska avsättningar eller båda dessa värden och hänsyn ska tas till gruppens struktur och riskhanterings- system.

Finansinspektionen ska, innan dessa beslut meddelas, ha hört gruppen.

80

Företagsstyrning inom gruppen

29 § Bestämmelserna i 9 kap. om företagsstyrning ska gälla i tillämpliga delar på gruppnivå.

Ett sådant tjänstepensionsföretag som avses i 2 § ska ansvara för att kraven på företagsstyrning följs på gruppnivå.

System för riskhantering, internkontroll och rapportering ska genom- föras konsekvent i alla företag som omfattas av grupptillsyn så att dessa system och rapporter kan kontrolleras på gruppnivå.

30 § Systemet för internkontroll inom en grupp ska omfatta

1.rutiner avseende gruppsolvens för att identifiera och mäta alla betydande risker gruppen är utsatt för och på lämpligt sätt anpassa kapital- basen till riskerna, och

2.sunda rapporterings- och redovisningsmetoder för att övervaka och hantera transaktioner inom gruppen och riskkoncentrationer.

31 § En egen risk- och solvensbedömning som omfattar hela gruppen ska genomföras i enlighet med 9 kap. 20–22 §§.

Finansinspektionen får besluta att tjänstepensionsföretaget i stället får göra en egen risk- och solvensbedömning enligt 9 kap. 20–22 §§ på grupp- nivå och på nivån för ett dotterföretag inom gruppen. En enda handling ska då omfatta samtliga bedömningar.

Ett beslut enligt andra stycket påverkar inte dotterföretagets skyldigheter enligt 9 kap. 20–22 §§ denna lag eller enligt 10 kap. 11–13 §§ försäkrings- rörelselagen (2010:2043).

Tillgång till information

Informationsutbyte inom en grupp

32 § Ett sådant tjänstepensionsföretag som avses i 2 §, ett företag som ingår i samma grupp som ett sådant tjänstepensionsföretag och sådana fysiska personer som avses i 23 § andra stycket ska på begäran lämna information till varandra som behövs för att uppfylla kraven i detta kapitel.

Första stycket gäller bara företag och fysiska personer som har hemvist i Sverige.

Skyldighet att lämna upplysningar till Finansinspektionen

33 § Ett sådant tjänstepensionsföretag som avses i 2 § ska på begäran av Finansinspektionen lämna de upplysningar till inspektionen som behövs för grupptillsynen enligt detta kapitel.

34 § Om ett tjänstepensionsföretag inte fullgör sin upplysningsskyldig- het enligt 33 § inom skälig tid, får Finansinspektionen förelägga ett annat företag inom gruppen som har hemvist i Sverige att lämna upplysningar som rör detta företag direkt till inspektionen, om upplysningarna behövs för grupptillsynen enligt detta kapitel.

Finansinspektionens kontroller på plats

35 § Finansinspektionen får på plats kontrollera all information som behövs för grupptillsynen enligt detta kapitel hos

Prop. 2018/19:158

81

Prop. 2018/19:158 1. ett tjänstepensionsföretag som omfattas av grupptillsynen,

2.företag som är anknutna till tjänstepensionsföretaget,

3.moderföretag till tjänstepensionsföretaget, och

4.företag som är anknutna till tjänstepensionsföretagets moderföretag.

Tystnadsplikt

36 § En styrelseledamot eller annan befattningshavare hos ett företag som vid fullgörande av skyldigheter enligt detta kapitel får kunskap om affärsförhållanden i ett företag eller hos en person som enligt 32 § ska lämna uppgifter, får inte obehörigen röja vad han eller hon fått veta och inte heller utnyttja kunskapen i strid med uppgiftslämnarens intresse.

Uppgiftsskyldighet i samband med utredningar om brott

37 § Ett företag som vid fullgörandet av skyldigheter enligt detta kapitel får sådan kunskap som avses i 36 §, är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersöknings- ledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brott- mål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utrednings- order.

Meddelandeförbud

38 § Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt 37 § får besluta att företaget samt dess styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 37 § eller att det pågår en förundersökning, ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder får dock förbudet tids- begränsas bara om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig hjälp eller den utländska myndighet som har utfärdat utrednings- ordern samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet, ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förbudet ska upphöra.

Straff

39 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 38 §.

82

Lämplighetskrav för ledningen i vissa typer av moderföretag

Prop. 2018/19:158

40 § Ett sådant moderföretag som avses i 2 § 3 b eller c och som har

 

hemvist i Sverige ska säkerställa att de som ingår i styrelsen för företaget

 

eller är verkställande direktör i det, eller är ersättare för någon av dem,

 

uppfyller de krav som anges i 9 kap. 3 § första stycket 1.

 

Moderföretaget ska snarast möjligt till Finansinspektionen anmäla

 

ändringar av vilka som ingår i dess ledning enligt första stycket.

 

Moderföretaget ska underrätta inspektionen om någon av de personer

 

som avses i första stycket har ersatts på grund av att han eller hon inte

 

längre uppfyller lämplighetskraven.

 

Rätt att meddela föreskrifter

 

41 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

 

meddela föreskrifter om

 

1.hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapital- kravet ska beräknas enligt 15–17, 20 och 22 §§,

2.innehållet i samt omfattningen och fullgörandet av rapporteringen enligt 18 §,

3.innehållet i en åtgärdsplan och en finansiell saneringsplan enligt 21 § andra stycket,

4.vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt 23 och 33 §§,

5.företagsstyrningssystem inom en grupp enligt 29 §, och

6.innehållet i en egen risk- och solvensbedömning inom en grupp enligt 31 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om hur och när ett företag ska lämna upplysningar enligt 23 och 33 §§.

17 kap. Överklagande m.m.

Överklagande av Finansinspektionens beslut

1 § Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Förordnande om att ett beslut ska gälla omedelbart

2 § Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, före- läggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Förklaring att ärendet onödigt uppehålls

3 § Om beslut i ett ärende om tillstånd enligt 2 kap. 4 § inte har med- delats inom sex månader från det att ansökan gavs in, eller i ett ärende enligt 3 kap. 3 § eller 11 kap. 23 § första stycket inom tre månader, får sökanden begära förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

En sådan begäran ska göras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövnings- tillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

83

Prop. 2018/19:158 Om rätten lämnar en förklaring ska ansökan anses ha avslagits av Finansinspektionen om beslut därefter inte har meddelats inom mot- svarande tidsfrister som anges i första stycket för respektive ärende.

Överklagande av Bolagsverkets beslut

4 § Bolagsverkets beslut i ärenden enligt 10 kap. 16, 37 och 59 §§ får överklagas till tingsrätten i den ort där tjänstepensionsföretagets styrelse har sitt säte.

Skrivelsen med överklagandet ska ges in till Bolagsverket inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid ett överklagande enligt första stycket gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om 4 kap. 9 § och i övrigt den 15 december 2019.

2.En årlig redogörelse enligt 6 kap. 19 § ska hållas tillgänglig första gången 2020.

3.Tjänstepensionsföretag får trots vad som sägs i 4 kap. 5 § till utgången av 2034 driva verksamhet avseende andra försäkringar än tjänstepensions- försäkringar som avses i 1 kap. 4 § om

a) de försäkringsavtal som verksamheten avser har ingåtts före ikraft- trädandet av denna lag, och

b) verksamheten avseende de försäkringar som inte är tjänstepensions- försäkringar utgör en ringa andel av företagets verksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som avses med ringa andel i första stycket b.

84

En arbetsgivare får i balans- räkningen som skuld under rubriken Avsatt till pensioner redovisa vad arbetsgivaren enligt en allmän pensionsplan har åtagit sig att redovisa under denna rubrik.
Aktiebolag, ömsesidiga försäk- ringsbolag, försäkringsföreningar, ömsesidiga tjänstepensionsbolag, tjänstepensionsföreningar,
ekonomiska föreningar och sparbanker får under rubriken Avsatt till pensioner redovisa även upplupen del av en pensionsutfästelse som inte omfattas av en allmän pensionsplan. I fråga om arbetstagare, som har ett bestämmande inflytande över bolaget eller föreningen, eller sådan arbetstagares efterlevande får, under den tid inflytandet består, arbetsgivaren dock inte redovisa andra pensionsutfästelser än sådana som ingår i en allmän pensionsplan. Vid bedömningen av om en arbetstagare har ett bestämmande inflytande ska, utöver arbetstagarens eget innehav av aktier eller andelar, även arbetstagarens föräldrars, far- och morföräldrars, makes, avkomlings och avkomlings makes samlade innehav räknas med.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att det som sägs i andra stycket första meningen ska gälla även för andra arbetsgivare än som avses där.

2.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531)

Prop. 2018/19:158

 

om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

 

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1967:531) om tryggande av

 

pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

5 §1

Arbetsgivare äger i balans- räkningen som skuld under rubriken Avsatt till pensioner upptaga vad han enligt allmän pensionsplan åtagit sig att redovisa under denna rubrik.

Aktiebolag, ömsesidigt försäk- ringsbolag, ekonomisk förening och sparbank äger under rubriken Avsatt till pensioner redovisa även upplupen del av pensionsutfästelse som ej omfattas av allmän pensionsplan. I fråga om arbetstagare, som har bestämmande inflytande över bolaget eller föreningen, eller sådan arbetstagares efterlevande får, under den tid inflytandet består, vid redovisningen avseende dock icke fästas vid annan pensionsutfästelse än sådan som ingår i allmän pensionsplan. Till grund för bedömandet huruvida en person har bestämmande inflytande lägges hans eget samt hans föräldrars, far-

och morföräldrars, makes, avkomlings och avkomlings makes samlade innehav av aktier eller andelar.

Regeringen eller myndighet som

regeringen bestämmer kan förordna att vad som sägs i andra stycket första punkten skall äga tillämpning även på annan arbets- givare än som avses där.

1 Senaste lydelse 1975:1388.

85

Prop. 2018/19:158

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

86

Förmånsrätt följer med försäkringstagares och andra ersättningsberättigades fordran hos försäkringsgivare i den egendom och i den omfattning som anges i 6 kap. 13 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), 6 kap. 17 § lagen (2019:000) om tjänstepensions- företag och 5 kap. 11 § lagen (1998:293) om utländska försäk- ringsgivares och tjänstepensions- instituts verksamhet i Sverige.

2.3

Förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen Prop. 2018/19:158

 

(1970:979)

 

Härigenom

föreskrivs att 4 a §

förmånsrättslagen1 (1970:979) ska ha

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 a §2

Förmånsrätt följer med försäkringstagares och andra ersättningsberättigades fordran hos försäkringsgivare i den egendom och i den omfattning som anges i 6 kap. 13 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 5 kap. 11 § lagen (1998:293) om utländska försäk- ringsgivares och tjänstepensions- instituts verksamhet i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

1

Lagen omtryckt 1975:1248.

87

2

Senaste lydelse 2015:709.

Prop. 2018/19:158

2.4

 

Förslag till lag om ändring i konkurslagen

 

 

 

 

(1987:672)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom

föreskrivs

att

7 kap.

13 §,

8 kap.

7 §

och

9 kap.

5 §

 

konkurslagen (1987:672) ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 §1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltaren

skall

upprätta

en

Förvaltaren

ska

upprätta

en

 

bouppteckning. I denna skall boets

bouppteckning. I denna ska boets

 

tillgångar tas upp till noggrant

tillgångar tas upp till noggrant

 

uppskattade

värden.

Bouppteck-

uppskattade

 

värden.

 

Bouppteck-

 

ningen

skall

vidare

innehålla

ningen ska vidare innehålla uppgift

 

uppgift om varje borgenärs namn

om

varje

borgenärs

 

namn

och

 

och postadress.

 

 

 

 

 

postadress.

 

 

 

 

 

 

 

Om det finns anledning, skall

Om

det

finns

anledning,

ska

 

bouppteckningen också

innehålla

bouppteckningen

också innehålla

 

uppgift om egendom som inte ingår

uppgift om egendom som inte ingår

 

i boet på grund av att den finns

i boet på grund av att den finns

 

utomlands. Har gäldenären upp-

utomlands.

Om

gäldenären

har

 

givit att sådan egendom saknas

uppgett att sådan egendom saknas,

 

skall

bouppteckningen

innehålla

ska

bouppteckningen

innehålla

 

uppgift om detta.

 

 

 

 

uppgift om detta.

 

 

 

 

 

I den utsträckning det behövs

I den utsträckning det behövs ska

 

skall

 

bouppteckningen

också

bouppteckningen

också innehålla

 

innehålla en förteckning över dels

en

 

förteckning

 

över

dels

 

räkenskapsmaterial,

dels

andra

räkenskapsmaterial,

dels andra

 

handlingar som rör boet.

 

 

 

handlingar som rör boet.

 

 

Bouppteckningen skall av för-

Bouppteckningen ska av för-

 

valtaren ges in till rätten och

valtaren ges in till rätten och

 

tillsynsmyndigheten så

snart

som

tillsynsmyndigheten så snart som

 

möjligt och senast en vecka före

möjligt och senast en vecka före

 

edgångssammanträdet.

 

 

 

edgångssammanträdet.

 

 

 

Har en av gäldenären under-

Har en av gäldenären under-

 

skriven bouppteckning förut getts

skriven bouppteckning förut getts

 

in till rätten, behöver någon ny

in till

rätten,

behöver

någon

ny

 

bouppteckning

inte upprättas,

om

bouppteckning inte upprättas, om

 

förvaltaren anser att denna är till-

förvaltaren anser att denna är till-

 

förlitlig. I så fall skall han snarast

förlitlig. I så fall ska förvaltaren

 

anmäla

det

till

rätten

 

och

snarast anmäla det till rätten och

 

tillsynsmyndigheten.

 

 

 

 

tillsynsmyndigheten.

 

 

 

 

Skall

bevakningsförfarande

äga

Om

bevakningsförfarande

ska

 

rum och har någon bouppteckning

äga rum och någon bouppteckning

 

ännu

inte getts

in till

rätten, skall

ännu inte har getts in till rätten, ska

1Senaste lydelse 2004:431.

88

förvaltaren så snart som möjligt och senast en vecka från beslutet om bevakningsförfarandet skicka en förteckning över borgenärerna med uppgift om varje borgenärs post- adress till rätten och tillsyns- myndigheten. I konkurs hos en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett företag som driver verk- samhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet skall till bouppteckningen eller borgenärs- förteckningen bifogas uppgift om insättningsborgenärerna och deras fordringsbelopp med upplupen ränta. Detsamma gäller i ett värde- pappersbolags konkurs om bolaget har tillstånd att ta emot insättningar på konto. I ett livförsäkringsbolags konkurs skall på motsvarande sätt bifogas uppgift om försäkrings- tagarna och deras fordringar.

förvaltaren så snart som möjligt och Prop. 2018/19:158 senast en vecka från beslutet om bevakningsförfarandet skicka en

förteckning över borgenärerna med uppgift om varje borgenärs post- adress till rätten och tillsyns- myndigheten. I konkurs hos en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett företag som driver verk- samhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet ska till bouppteckningen eller borgenärs- förteckningen bifogas uppgift om insättningsborgenärerna och deras fordringsbelopp med upplupen ränta. Detsamma gäller i ett värde- pappersbolags konkurs om bolaget har tillstånd att ta emot insättningar på konto. I ett livförsäkringsbolags eller ett tjänstepensionsföretags konkurs ska på motsvarande sätt bifogas uppgift om försäkrings- tagarna och deras fordringar.

8 kap.

7 §2

Försäljning av lös egendom som inte sker genom fortsättande av gäldenärens rörelse ska ske på auktion eller på annat sätt efter vad förvaltaren anser vara mest fördelaktigt för boet. Om egendom säljs till konkursgäldenären eller någon denne sådan närstående person som anges i 4 kap. 3 § ska försäljningen ha föregåtts av ett offentligt anbuds- förfarande, om särskilda skäl inte gör det obehövligt.

Lös egendom i vilken en borgenär har panträtt eller någon annan särskild förmånsrätt får inte utan hans samtycke säljas på annat sätt än på auktion, om hans rätt är beroende av försäljningen. Även om samtycke inte lämnas, får egendomen säljas på annat sätt än på auktion, om det är sannolikt att högre pris uppnås därigenom och om tillsynsmyndigheten medger det.

Samtycke enligt andra stycket krävs inte när förvaltaren säljer finansiella instrument, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller valuta till gällande marknadspris eller när det är fråga om försäljning av lös egendom genom fortsättande av gäldenärens rörelse.

Särskilda bestämmelser om över-

Särskilda bestämmelser om över-

låtelse av försäkringsbestånd finns

låtelse av försäkringsbestånd finns

i 14 kap. 16 § försäkringsrörelse-

i 14 kap. 16 § försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043).

lagen (2010:2043) och 11 kap. 26 §

2Senaste lydelse 2015:711.

89

Prop. 2018/19:158

lagen (2019:000) om tjänste-

 

pensionsföretag.

 

9 kap.

 

5 §3

En borgenär som till säkerhet för sin fordran har panträtt i fast eller lös egendom behöver inte bevaka fordringen för att få rätt till betalning ur den

pantsatta egendomen.

 

En borgenär som har en fordran

En borgenär som har en fordran

hos en bank, ett kreditmarknads-

hos en bank, ett kreditmarknads-

företag eller ett företag som driver

företag eller ett företag som driver

verksamhet enligt lagen (2004:299)

verksamhet enligt lagen (2004:299)

om inlåningsverksamhet på grund

om inlåningsverksamhet på grund

av en insättning på räkning behöver

av en insättning på räkning behöver

inte bevaka sin fordran i ett sådant

inte bevaka sin fordran i ett sådant

instituts konkurs, om uppgift om

instituts konkurs, om uppgift om

fordringen har lämnats enligt 7 kap.

fordringen har lämnats enligt 7 kap.

13 §

sjätte

stycket. Detsamma

13 §

sjätte

stycket. Detsamma

gäller

beträffande

värdepappers-

gäller

beträffande

värdepappers-

bolag som har tillstånd att ta emot

bolag som har tillstånd att ta emot

insättningar

konto.

En

insättningar

konto.

En

försäkringstagare

behöver

inte

försäkringstagare

behöver

inte

bevaka sin fordran i ett liv-

bevaka sin fordran i ett liv-

försäkringsbolags

konkurs,

om

försäkringsbolags eller ett tjänste-

uppgift om

fordringen lämnats

pensionsföretags

konkurs,

om

enligt det angivna lagrummet.

 

uppgift om

fordringen lämnats

 

 

 

 

 

enligt det angivna lagrummet.

 

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

90

3 Senaste lydelse 2004:431.

2.5

Förslag till lag om ändring i lagen (1987:1245) Prop. 2018/19:158

 

om styrelserepresentation för de privatanställda

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1987:1245) om styrelserepresentation

för de privatanställda ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

2 §1

 

Med företag avses i denna lag

Med företag avses i denna lag

aktiebolag, bank, hypoteksinstitut,

aktiebolag, bank, hypoteksinstitut,

försäkringsföretag och ekonomisk

försäkringsföretag,

tjänste-

förening samt europakooperativ för

pensionsföretag och

ekonomisk

vilket lagen gäller enligt 1 b §.

förening samt europakooperativ för

 

 

vilket lagen gäller enligt 1 b §.

Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt

1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 2 § sparbanks- lagen (1987:619), 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller 1 kap. 10–14 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar är moder- företag och dotterföretag i förhållande till varandra, eller företag som enligt 13–16 §§ lagen (2011:427) om europeiska företagsråd utövar ett bestämmande inflytande över ett annat företag och de företag över vilka detta inflytande utövas.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

1 Senaste lydelse 2018:714.

91

Prop. 2018/19:158

2.6

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1385)

 

 

om Sveriges riksbank

 

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges

 

riksbank1 ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.

1 §2

Med bankinstitut förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker och utländska bankföretag som med stöd av 4 kap. 1 eller 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse driver bankrörelse från filial här i landet.

Med

finansinstitut

förstås

Med

finansinstitut

förstås

bankinstitut,

 

kreditmarknads-

bankinstitut,

kreditmarknads-

företag,

värdepappersinstitut,

företag,

 

värdepappersinstitut,

Första–Fjärde AP-fonderna enligt

Första–Fjärde AP-fonderna enligt

lagen

(2000:192)

om

allmänna

lagen (2000:192) om allmänna

pensionsfonder (AP-fonder), Sjätte

pensionsfonder (AP-fonder), Sjätte

AP- fonden enligt lagen (2000:193)

AP-fonden enligt lagen (2000:193)

om Sjätte AP-fonden, försäkrings-

om Sjätte AP-fonden, försäkrings-

företag som har tillstånd att driva

företag som har tillstånd att driva

försäkringsrörelse

här

i landet

försäkringsrörelse här i landet

enligt

 

försäkringsrörelselagen

enligt

försäkringsrörelselagen

(2010:2043),

Svenska

skepps-

(2010:2043),

tjänstepensions-

hypotekskassan

samt

utländska

företag som har tillstånd att driva

företag som med stöd av 4 kap. 1, 3

tjänstepensionsverksamhet

enligt

eller

4 §

lagen om bank- och

lagen

 

(2019:000)

om

finansieringsrörelse

driver

tjänstepensionsföretag,

Svenska

verksamhet från filial i Sverige.

skeppshypotekskassan

samt

 

 

 

 

 

 

utländska företag som med stöd av

 

 

 

 

 

 

4 kap. 1, 3 eller 4 § lagen om bank-

 

 

 

 

 

 

och finansieringsrörelse

driver

 

 

 

 

 

 

verksamhet från filial i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

1Lagen omtryckt 1999:19.

2 Senaste lydelse 2011:457.

92

2.7

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) Prop. 2018/19:158

 

om årsredovisning i försäkringsföretag

Härigenom föreskrivs1 att 1 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1kap. 1 §2

Denna lag är tillämplig på

Denna lag är tillämplig på

försäkringsföretag.

Med

försäk-

försäkringsföretag.

Med

försäk-

ringsföretag

avses

försäkrings-

ringsföretag avses i denna lag

aktiebolag,

ömsesidiga

försäk-

1. försäkringsaktiebolag,

ömse-

ringsbolag

och

försäkrings-

sidiga försäkringsbolag och försäk-

föreningar

som

omfattas av

ringsföreningar som

omfattas av

försäkringsrörelselagen

 

försäkringsrörelselagen

 

(2010:2043).

 

 

 

(2010:2043), och

 

 

2.tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag och tjänstepensionsföreningar som omfattas av lagen (2019:000) om tjänstepensionsföretag.

Vid tillämpningen av bestäm- melserna i denna lag på tjänste- pensionsföretag ska det som sägs om

1. livförsäkringsföretag

avse

tjänstepensionsföretag,

 

2. försäkringsaktiebolag

avse

tjänstepensionsaktiebolag,

 

3.ömsesidiga försäkringsbolag avse ömsesidiga tjänstepensions- bolag,

4.ömsesidiga livförsäkringsbolag avse ömsesid- iga tjänstepensionsbolag,

5.försäkringsföreningar avse tjänstepensionsföreningar, och

6.livförsäkringsföreningar avse tjänstepensionsföreningar.

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslutande

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om

 

verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen.

93

2

Senaste lydelse 2015:713.

Prop. 2018/19:158 eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.

Från denna lag får medges undantag för sådana försäkringsföretag som får undantas från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 20 § samma lag. Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen.

För sådana företag som medgivits undantag från denna lag ska i stället sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § andra stycket gälla.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

94

2.8

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) Prop. 2018/19:158

 

om insättningsgaranti

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska

ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §1

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning enligt garantin:

1.en bank,

2.ett kreditmarknadsföretag,

3.ett värdepappersbolag,

4.ett försäkringsföretag,

5.ett återförsäkringsföretag,

6. en understödsförening,

7. ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

8. en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond,

9. en pensionsfond,

10. ett landsting, en kommun eller en statlig myndighet, eller

11. en insättare som inte har

identifierats enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

6.ett tjänstepensionsföretag,

7.en understödsförening,

8.ett finansiellt institut enligt

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

9. en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond,

10. en pensionsfond,

11. ett landsting, en kommun eller en statlig myndighet, eller

12. en insättare som inte har

identifierats enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

1 Senaste lydelse 2017:638.

95

Prop. 2018/19:158

2.9

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:764)

 

 

om företagsrekonstruktion

 

 

 

 

Härigenom

föreskrivs att

1 kap.

3 § lagen

(1996:764) om

företags-

 

rekonstruktion ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

1 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §1

 

 

 

 

Bestämmelserna i denna lag om

Bestämmelserna i denna lag om

 

gäldenär gäller inte bankaktie-

gäldenär

gäller

inte bankaktie-

 

bolag,

sparbank,

medlemsbank,

bolag,

sparbank,

medlemsbank,

 

kreditmarknadsföretag,

försäk-

kreditmarknadsföretag,

försäk-

 

ringsföretag,

värdepappersbolag,

ringsföretag,

tjänstepensions-

 

clearingorganisation

och

värde-

företag,

värdepappersbolag, clear-

 

papperscentral.

 

 

ingorganisation

och

värde-

 

 

 

 

 

 

papperscentral.

 

 

Bestämmelserna avser inte heller sådana gäldenärer i vars verksamhet staten, en kommun, ett landsting, ett kommunalförbund, en församling eller en kyrklig samfällighet har ett bestämmande inflytande.

Bestämmelserna i denna lag om gäldenär gäller inte heller ett finansiellt institut eller holdingföretag som är försatt i resolution enligt lagen (2015:1016) om resolution.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

1Senaste lydelse 2016:50.

96

2.10 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) Prop. 2018/19:158 om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige2

dels att 1 kap. 5–7 §§, 2 kap. 1 a–3 §§, 3 kap. 2 och 6 §§, 8 kap. 1 b § och 9 kap. 1 och 4 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas elva nya paragrafer, 8 kap. 6 §, 9 kap. 9–17 §§ och 10 kap. 4 b §, och närmast före 9 kap. 9 § och 10 kap. 4 b § nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 10 kap. 4 a § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Förordnande om att ett beslut ska gälla omedelbart”.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1kap. 5 §3

I denna lag avses med

1.EES-försäkringsgivare: utländsk försäkringsgivare vars hemland hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och vars verksamhet inom EES står under finansiell tillsyn endast av den behöriga myndigheten i hemlandet,

2.försäkringsgivare från tredje land: annan utländsk försäkringsgivare än EES-försäkringsgivare som enligt sitt hemlands lag är en juridisk person,

3. utländskt

tjänstepensions-

3. utländskt

tjänstepensions-

 

 

 

 

 

 

institut: utländskt institut vars

institut: utländskt institut vars

hemland hör till EES och som utan

hemland hör till EES och som utan

att vara försäkringsgivare enligt

att vara försäkringsgivare enligt

denna lag omfattas av Europa-

denna

lag omfattas

av

Europa-

parlamentets och

rådets direktiv

parlamentets och rådets direktiv

2003/41/EG av den 3 juni 2003 om

(EU)

2016/2341

av

den

verksamhet i och tillsyn över

14 december 2016 om verksamhet i

tjänstepensionsinstitut,

och tillsyn över tjänstepensions-

 

 

 

 

institut,

i

den

ursprungliga

 

 

 

 

lydelsen,

 

 

 

 

4.hemland: det land där försäkringsgivaren eller det utländska tjänstepensionsinstitutet har sitt säte och, när det gäller försäkringsgivaren i en försäkringssammanslutning, det land där sammanslutningens ledning finns,

5.behörig myndighet: den nationella myndighet utomlands som enligt lag eller annan författning har behörighet att utöva tillsyn över EES- försäkringsgivare, utländskt tjänstepensionsinstitut eller försäkringsgivare från tredje land.

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om

 

verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen.

 

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2005:1123.

97

3

Senaste lydelse 2005:1123.

Prop. 2018/19:158

Bestämmelserna

i 2

och

3 kap.

i denna lag tillämpas på EES-

 

försäkringsgivare och bestämmelserna i 4–7 kap. på försäkringsgivare från

 

tredje land. Bestämmelserna i 8–10 kap. gäller både EES-försäk-

 

ringsgivare och försäkringsgivare från tredje land.

 

 

 

 

 

För

utländska

tjänstepensions-

För

utländska

tjänstepensions-

 

institut gäller bestämmelserna i 2,

institut gäller bestämmelserna i 2,

 

3, 8 och 10 kap. i tillämpliga delar.

3, 8, 9 och 10 kap. i tillämpliga

 

 

 

 

 

 

 

delar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 §4

 

 

 

 

 

 

 

Med skadeförsäkring förstås i denna lag sådan försäkring som avses i

 

2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

 

 

 

 

 

Med livförsäkring förstås i denna lag sådan försäkring som avses i 2 kap.

 

12 § försäkringsrörelselagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med

 

tjänstepensionsförsäkring

Med

tjänstepensionsförsäkring

 

förstås

i

denna

lag

sådan

liv-

förstås i denna lag sådan försäkring

 

försäkring som har samband med

som

avses

i

1 kap.

4 § lagen

 

yrkesutövning och där utbetalning

(2019:000)

om

tjänstepensions-

 

av försäkringsbelopp

(engångs-

företag.

 

 

 

 

 

belopp eller periodiska utbetal-

 

 

 

 

 

 

 

 

ningar) är beroende av att en eller

 

 

 

 

 

 

 

 

flera personer uppnår eller förvän-

 

 

 

 

 

 

 

 

tas uppnå en viss ålder samt försäk-

 

 

 

 

 

 

 

 

ring som meddelas som tillägg till

 

 

 

 

 

 

 

 

sådana livförsäkringar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med återförsäkring förstås i denna lag sådan försäkring som avses i

 

1 kap. 9 § försäkringsrörelselagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Med

tjänstepension

förstås i

Med

tjänstepension

förstås i

 

denna lag sådana avtal som ett

denna lag sådana avtal som ett

 

utländskt

tjänstepensionsinstitut

utländskt

tjänstepensionsinstitut

 

ingår med arbetsgivare här i landet

ingår med arbetsgivare och som

 

och som syftar till att trygga

syftar till att trygga förmåner som

 

förmåner som har samband med

har

samband

med yrkesutövning

 

yrkesutövning och som

 

 

och som

 

 

 

 

1.betalas ut i form av engångsbelopp eller periodiska utbetalningar och beror av att en eller flera personer uppnår eller förväntas uppnå en viss ålder, eller

2.kompletterar förmåner enligt 1 och tillhandahålls sekundärt i form av utbetalningar vid dödsfall, invaliditet eller upphörande av anställning eller i form av bidrag eller tjänster vid sjukdom, medellöshet eller dödsfall.

Femte stycket gäller inte sådana avtal om tjänstepension som tecknas för

egen räkning av egenföretagare.

Ersättning som betalas i form av livränta eller sjukränta tillhör livförsäkring, om ersättningen betalas från en livförsäkring, och skade- försäkring, om ersättningen betalas från en skadeförsäkring. Om en sådan ränta har köpts i ett livförsäkringsföretag, ska den dock i detta företag höra till livförsäkring.

98

4 Senaste lydelse 2015:714.

För sådan livränta eller sjukränta som tillhör skadeförsäkring gäller de särskilda bestämmelserna om livförsäkring i 5 kap. 2, 5 och 11 §§ samt 7 kap. 4–12 §§.

7 §5

Med skadeförsäkringsrisk som är belägen i Sverige avses

1.risk som är hänförlig till egendom som finns i Sverige, när försäkringen avser antingen en byggnad eller en byggnad och dess lösöre, till den del byggnaden och lösöret täcks av samma försäkring,

2.risk som är hänförlig till ett fordon som är registrerat i Sverige utom, när fordonet köps i syfte att införas och stadigvarande brukas i ett annat EES-land, under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning,

3.risk som är hänförlig till ett fordon som är registrerat i ett annat EES-land än Sverige och som köps i syfte att införas och stadigvarande brukas i Sverige, under 30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning,

4.risk i samband med resa eller semester, när försäkringen har ingåtts för högst fyra månader och försäkringstagaren har tecknat den i Sverige.

När försäkringen inte avser försäkringsobjekt som avses i första stycket eller motsvarande försäkringsobjekt i utlandet anses skadeförsäkrings- risken vara belägen i Sverige, om försäkringstagaren är en fysisk person som har sin vanliga vistelseort här eller, om försäkringstagaren är en juridisk person, det etableringsställe som försäkringen gäller finns i Sverige.

När det gäller livförsäkring anses

När det gäller livförsäkring anses

Sverige vara det land där

Sverige vara det land där

åtagandet skall fullgöras om, i det

åtagandet ska fullgöras om, i det

fall då försäkringstagaren är en

fall då försäkringstagaren är en

fysisk person, denne har sin

fysisk person, denne har sin

vistelseort här eller, om försäk-

vistelseort här eller, om försäk-

ringstagaren är en juridisk person,

ringstagaren är en juridisk person,

det etableringsställe som försäk-

det etableringsställe som försäk-

ringen gäller finns i Sverige.

ringen gäller finns i Sverige.

När det

gäller

tjänstepensions-

När det gäller tjänstepensions-

försäkring anses Sverige vara det

försäkring anses Sverige vara det

land där åtagandet skall fullgöras,

land där åtagandet ska fullgöras,

om det

uppdragsgivande

företag

om det

uppdragsgivande företag

som åtagandet avser och som i

som åtagandet avser och som i

egenskap av arbetsgivare skall göra

egenskap av arbetsgivare ska göra

inbetalningar till EES-försäkrings-

inbetalningar till EES-försäkrings-

givaren, har sitt etableringsställe i

givaren, har sitt etableringsställe i

Sverige.

 

 

 

Sverige.

När

det

gäller

tjänstepension

När

det gäller tjänstepension

anses Sverige vara det land där

anses Sverige vara det land där

åtagandet skall fullgöras, om det

åtagandet ska fullgöras, om

uppdragsgivande

företag

som

förhållandet mellan det uppdrags-

åtagandet

avser

och som i

givande företaget och den som har

5Senaste lydelse 2007:337.

Prop. 2018/19:158

99

Prop. 2018/19:158 egenskap av arbetsgivare skall göra inbetalningar till det utländska tjänstepensionsinstitutet, har sitt etableringsställe i Sverige.

eller kommer att få rätt till ersättning regleras av svensk social- och arbetsmarknads- lagstiftning på tjänstepensions- området.

2 kap.

1 a §6

Ett utländskt tjänstepensionsinstitut som i sitt hemland har tillstånd eller är registrerat för att bedriva verksamhet avseende tjänstepension får bedriva sådan verksamhet i Sverige

1.från en sekundäretablering här i landet,

2.genom gränsöverskridande verksamhet.

Tjänstepensionsverksamheten

Tjänstepensionsverksamheten

får inledas så snart tjänstepensions-

får inledas så snart tjänstepensions-

institutet tagit emot de uppgifter

institutet tagit emot de uppgifter

från Finansinspektionen som avses

från Finansinspektionen som avses

i 3 kap. 2 §

tredje stycket,

eller i

i 3 kap. 2 §

fjärde stycket, eller i

varje fall två månader efter det att

varje fall sex veckor efter det att

inspektionen

från den behöriga

inspektionen

från

den

behöriga

myndigheten i försäkringsgivarens

myndigheten

i

tjänstepensions-

hemland tagit emot en underrättelse

institutets hemland tagit emot en

med sådant innehåll som anges i 2 §

underrättelse

med

sådant

innehåll

tredje stycket eller 3 §

fjärde

som anges i 2 § tredje stycket eller

stycket.

 

 

3 § fjärde stycket.

 

 

2 §7

En underrättelse enligt 1 § 1 om sekundäretablering ska innehålla

1.uppgifter om sekundäretableringens adress och om vem som ska vara dess företrädare,

2.en plan över den tilltänkta verksamheten där det framgår hur etableringen är organiserad och vilket slags försäkringsrörelse som ska drivas där, och

3.ett intyg utfärdat av hemlandsmyndigheten om EES-försäkrings- givarens kapitalbas.

Varje gång en EES-försäkringsgivare åtar sig ett uppdrag att från en sekundäretablering här i landet meddela tjänstepensionsförsäkring ska en särskild underrättelse lämnas till den behöriga myndigheten i försäkrings- givarens hemland. Underrättelsen ska innehålla

1.uppgift om den som i egenskap av arbetsgivare ska betala försäkrings- premierna, och

2.uppgift om det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som ska ligga till grund för försäkringarna.

Varje gång ett utländskt Varje gång ett utländskt

 

tjänstepensionsinstitut åtar sig ett

tjänstepensionsinstitut

åtar

sig ett

 

uppdrag att från en sekundär-

uppdrag att från en sekundär-

 

etablering här i landet ingå avtal

etablering ingå avtal

om

tjänste-

100

6

Senaste lydelse 2005:1123.

 

 

 

7

Senaste lydelse 2010:2060.

 

 

 

om tjänstepension ska en särskild

pension som ska fullgöras här i

underrättelse med de uppgifter som

landet ska en särskild underrättelse

anges i andra stycket lämnas till

lämnas

till

den

behöriga

den behöriga myndigheten i

myndigheten i

tjänstepensions-

tjänstepensionsinstitutets hemland.

institutets hemland. Underrättelsen

 

ska innehålla uppgift om

 

 

 

1. det

uppdragsgivande

före-

 

tagets namn och hemvist,

 

 

 

2. i vilket land tjänstepensions-

 

avtalen ska fullgöras, och

 

 

3. det huvudsakliga innehållet i

 

de överenskommelser

som

ska

 

ligga till grund för tjänstepensions-

 

avtalen.

 

 

 

 

För verksamhet rörande försäkringar som avses i 2 kap. 11 § första stycket klass 10 försäkringsrörelselagen (2010:2043) (motorfordons- ansvar) och som inte uteslutande gäller försäkring av fraktförares ansvar ska underrättelsen enligt första stycket dessutom innehålla en försäkran att EES-försäkringsgivaren är medlem i Trafikförsäkringsföreningen.

Om försäkringsgivaren avser att ändra sin verksamhet i fråga om förhållanden som anges i första stycket 1 och 2, får ändringen göras tidigast en månad efter det att försäkringsgivaren underrättat Finans- inspektionen om ändringen. Om ändringen innebär att verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring ska inledas, ska dock bestämmelserna i 1 § andra stycket samt andra stycket i denna paragraf tillämpas.

Om ett utländskt tjänstepensionsinstitut avser att ändra sin verksamhet på ett sådant sätt som innebär att verksamhet avseende tjänstepension ska inledas, ska bestämmelserna i 1 a § andra stycket samt tredje stycket i denna paragraf tillämpas.

3 §8

En underrättelse enligt 1 § 2 om gränsöverskridande verksamhet ska innehålla

1.uppgifter om vilket eller vilka slag av risker eller åtaganden försäkringarna ska täcka, och

2.ett intyg utfärdat av hemlandsmyndigheten om

a)försäkringsgivarens kapitalbas, och

b)de försäkringsklasser försäkringsgivarens koncession omfattar.

För verksamhet rörande försäkringar som avses i 2 kap. 11 § första stycket klass 10 i försäkringsrörelselagen (2010:2043) (motorfordons- ansvar) och som inte uteslutande gäller försäkring av fraktförares ansvar ska underrättelsen dessutom innehålla

1.uppgifter om vem som är försäkringsgivarens representant enligt 5 § trafikskadelagen (1975:1410), och

2.en försäkran att försäkringsgivaren är medlem i Trafikförsäkrings- föreningen.

Varje gång en EES-försäkringsgivare åtar sig ett uppdrag att genom gränsöverskridande verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring ska en

8Senaste lydelse 2010:2060.

Prop. 2018/19:158

101

Prop. 2018/19:158 särskild underrättelse lämnas till den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland. Underrättelsen ska innehålla

1.uppgift om den som i egenskap av arbetsgivare ska betala försäk- ringspremierna, och

2.uppgift om det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som ska ligga till grund för försäkringarna.

 

Varje gång ett utländskt tjänste-

Varje gång ett utländskt tjänste-

 

pensionsinstitut åtar sig ett uppdrag

pensionsinstitut åtar sig ett uppdrag

 

att genom gränsöverskridande

att

genom

gränsöverskridande

 

verksamhet ingå avtal om tjänste-

verksamhet ingå avtal om tjänste-

 

pension ska en särskild under-

pension ska en särskild under-

 

rättelse med de uppgifter som anges

rättelse lämnas till den behöriga

 

i tredje stycket lämnas till den

myndigheten

i tjänstepensions-

 

behöriga myndigheten i tjänste-

institutets hemland. Underrättelsen

 

pensionsinstitutets hemland.

 

ska innehålla uppgift om

 

 

 

 

 

 

1. det

uppdragsgivande

före-

 

 

 

 

tagets namn och hemvist,

 

 

 

 

 

 

2. i vilket land tjänstepensions-

 

 

 

 

avtalen ska fullgöras, och

 

 

 

 

 

3. det huvudsakliga innehållet i

 

 

 

 

de

överenskommelser

som

ska

 

 

 

 

ligga till grund för tjänstepensions-

 

 

 

 

avtalen.

 

 

 

 

 

 

Om försäkringsgivaren avser att ändra sin verksamhet i fråga om

 

förhållanden som anges i första och andra styckena, får ändringen göras

 

tidigast en månad efter det att Finansinspektionen underrättats om

 

ändringen av den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland.

 

Om ändringen innebär att verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring

 

ska inledas, ska dock bestämmelserna i 1 § andra stycket samt tredje

 

stycket i denna paragraf tillämpas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §9

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen ska, i samarbete med den behöriga myndigheten i

 

hemlandet, utöva tillsyn över att en EES-försäkringsgivare eller ett

 

utländskt tjänstepensionsinstitut bedriver sin verksamhet i Sverige i

 

enlighet med denna lag och andra författningar som reglerar deras

 

näringsverksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen ska lämna uppgifter till de behöriga myndigheterna

 

i hemländerna, om dessa myndigheter behöver uppgifterna för sin tillsyn

 

över försäkringsgivares och utländska tjänstepensionsinstituts verksam-

 

heter, samt i övrigt ha ett nära samarbete med dessa myndigheter och

 

Europeiska kommissionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När det gäller EES-försäkrings-

När det gäller EES-försäkrings-

 

givare som meddelar tjänste-

givare

som

meddelar

tjänste-

 

pensionsförsäkring och

utländska

pensionsförsäkring

 

 

ska

 

tjänstepensionsinstitut

 

ska

Finansinspektionen,

om

det

 

Finansinspektionen,

om

det

behövs,

senast

två

månader

efter

102

9 Senaste lydelse 2011:832.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

behövs, senast två månader efter det att inspektionen tagit emot en underrättelse enligt 2 kap. 2 § andra eller tredje stycket eller 3 § tredje eller fjärde stycket till den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens

eller tjänstepensionsinstitutets hemland lämna uppgifter om i Sverige tillämplig arbetsrätt på tjänstepensionsområdet samt om de bestämmelser om information som gäller här i landet gentemot dem som ingår eller avser att ingå ett avtal om tjänstepensionsförsäkring eller tjänstepension, liksom gentemot dem som annars är ersättningsberättigade på grund av ett sådant avtal.

Finansinspektionen ska, när försäkringsgivaren eller tjänste- pensionsinstitutet påbörjat sin verksamhet här i landet, underrätta den behöriga myndigheten i hemlandet om väsentliga ändringar i de bestämmelser som anges i tredje stycket.

det att inspektionen tagit emot en Prop. 2018/19:158 underrättelse enligt 2 kap. 2 § andra

stycket eller 3 § tredje stycket till den behöriga myndigheten i

försäkringsgivarens hemland lämna uppgifter om tillämplig svensk social- och arbets- marknadslagstiftning på tjänste- pensionsområdet samt om de bestämmelser om information som gäller här i landet gentemot dem som ingår eller avser att ingå ett avtal om tjänstepensionsförsäkring, liksom gentemot dem som annars är ersättningsberättigade på grund av ett sådant avtal.

När det gäller utländska tjänstepensionsinstitut ska Finans- inspektionen senast sex veckor efter det att inspektionen tagit emot en underrättelse enligt 2 kap. 2 § tredje stycket eller 3 § fjärde stycket till den behöriga myndigheten i tjänstepensions- institutets hemland lämna uppgifter om tillämplig svensk social- och

arbetsmarknadslagstiftning på tjänstepensionsområdet samt om de bestämmelser om information som gäller här i landet gentemot dem som ingår eller avser att ingå ett avtal om tjänstepension, liksom gentemot dem som annars är ersättningsberättigade på grund av ett sådant avtal.

Finansinspektionen ska, när försäkringsgivaren eller tjänste- pensionsinstitutet påbörjat sin verksamhet här i landet, underrätta den behöriga myndigheten i hemlandet om väsentliga ändringar

isocial- och arbetsmarknadslag- stiftningen och i de bestämmelser om information som gäller här i landet.

103

Prop. 2018/19:158

6 §10

Om en EES-försäkringsgivare överträder denna lag eller en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag eller på annat sätt visar sig olämplig att driva verksamhet här, får Finansinspektionen förelägga försäkringsgivaren att vidta rättelse. Inspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland när den förelägger om sådan rättelse. Om försäkringsgivaren inte följer föreläggandet, ska

hemlandsmyndigheten också underrättas.

 

 

 

Om rättelse ändå inte sker, får

Om rättelse ändå inte sker, får

Finansinspektionen

förbjuda

för-

Finansinspektionen

förbjuda

för-

säkringsgivaren

att

fortsätta

sin

säkringsgivaren

att

fortsätta

sin

marknadsföring och att ingå nya

marknadsföring och att ingå nya

försäkringsavtal om risker som är

försäkringsavtal om risker som är

belägna här i landet eller, när det

belägna här i landet eller, när det

gäller livförsäkring, om försäk-

gäller livförsäkring, om försäk-

ringsåtaganden

som

ska fullgöras

ringsåtaganden

som

ska fullgöras

här i landet.

 

 

 

här i landet. Innan ett förbud

 

 

 

 

meddelas, ska inspektionen under-

 

 

 

 

rätta den behöriga myndigheten i

 

 

 

 

försäkringsgivarens hemland.

 

Innan ett förbud meddelas, ska inspektionen underrätta den be- höriga myndigheten i försäkrings- givarens hemland.

I brådskande fall får Finansinspektionen, utan att den behöriga myndigheten underrättats, vidta åtgärder som anges i andra stycket för att hindra ytterligare överträdelser.

Finansinspektionen får i brådskande fall, och utan att den utländska behöriga myndigheten underrättats, även förordna ett ombud att på försäkringsgivarens vägnar ta emot stämning och i övrigt företräda denne när det gäller redan meddelade försäkringar. Inspektionen ska genast införa kungörelse enligt 10 kap. 1 § 1 om förordnandet. Till dess att en sådan kungörelse har införts får en försäkringstagare, om försäk- ringsgivaren inte är en försäkringssammanslutning, sätta in förfallna försäkringspremier hos inspektionen med samma verkan som om de har betalats till försäkringsgivaren.

Om en EES-försäkringsgivare som meddelar tjänstepensionsförsäkring överträder sådana bestämmelser som anges i 2 § tredje stycket, ska Finansinspektionen genast underrätta den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland.

Om en EES-försäkringsgivare, trots de åtgärder som vidtagits av den behöriga myndigheten i hemlandet, fortsätter att överträda den i Sverige tillämpliga arbetsrätten på tjänstepensionsområdet, får Finansinspektionen förbjuda försäkringsgivaren att fortsätta sin marknadsföring och att ingå nya avtal om tjänstepensionsförsäkring som ska fullgöras här i landet. Innan ett förbud meddelas, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland.

104

10 Senaste lydelse 2008:101.

Ett förbud enligt sjätte stycket får meddelas först sedan Finans- Prop. 2018/19:158 inspektionen har förelagt EES-försäkringsgivaren att vidta rättelse, om

inte motsvarande åtgärd har vidtagits av den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland.

Det som sägs i femte–sjunde styckena om EES-försäkringsgivare ska tillämpas på motsvarande sätt för utländska tjänstepensionsinstitut.

8kap.

1 b §11

De

personer,

vilkas

pensioner

De personer, vilkas pensioner

tryggas av ett utländskt tjänste-

tryggas av ett utländskt tjänste-

pensionsinstitut,

skall

ges

den

pensionsinstitut,

ska

ges

 

den

information

som

behövs

om

information som behövs om

institutet och dess verksamhet samt

institutet och dess verksamhet samt

om

tjänstepensionerna

och

de

om tjänstepensionerna och

de

överenskommelser som ligger

till

överenskommelser som ligger

till

grund för pensionerna. Även de

grund för pensionerna. Även de

som erbjuds att ingå avtal om

som erbjuds att ingå avtal om

tjänstepension

skall

ges sådan

tjänstepension

ska

ges

sådan

information.

 

 

 

 

 

information.

 

 

 

 

Regeringen eller den myndighet

Regeringen eller den myndighet

som

regeringen

bestämmer

får

som regeringen bestämmer får

meddela

närmare föreskrifter

om

meddela föreskrifter

om

vilken

vilken

information

 

som

ett

information som ett utländskt

utländskt

tjänstepensionsinstitut

tjänstepensionsinstitut ska lämna.

skall lämna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regerings- formen meddela föreskrifter om hur information ska lämnas enligt första stycket.

6 §

Utöver bestämmelserna i denna lag gäller för utländska tjänste- pensionsinstitut som bedriver försäkringsdistribution i Sverige

bestämmelserna i lagen (2018:1219) om försäkrings- distribution. Vid tillämpningen av bestämmelserna i den lagen ska det som sägs om försäkringsföretag avse utländska tjänstepensions- institut.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad

11 Senaste lydelse 2005:1123.

105

Prop. 2018/19:158

utländska tjänstepensionsinstitut

 

ska iaktta vid tillämpning av första

 

stycket.

 

9 kap.

 

1 §

 

En utländsk försäkringsgivare (överlåtande försäkringsgivare) som

 

driver verksamhet enligt denna lag kan helt eller delvis överlåta ett bestånd

 

av försäkringar som hör till verksamheten till en svensk eller utländsk

 

försäkringsgivare (övertagande försäkringsgivare) under de förutsätt-

 

ningar som anges i detta kapitel.

 

Ett utländskt tjänstepensions-

 

institut som driver verksamhet en-

 

ligt denna lag får helt eller delvis

 

överlåta ett bestånd av tjänste-

 

pensionsavtal under de förutsätt-

 

ningar som anges i 9–17 §§.

4 §12

En försäkringsgivare från tredje

En försäkringsgivare från tredje-

land får med Finansinspektionens

land får med Finansinspektionens

tillstånd helt eller delvis överlåta

tillstånd helt eller delvis överlåta

sitt försäkringsbestånd som avses i

sitt försäkringsbestånd som avses i

1 § till en annan försäkringsgivare.

1 § första stycket till en annan för-

Överlåtelse får ske till

säkringsgivare. Överlåtelse får ske

 

till

1.ett svenskt försäkringsföretag, eller

2.en utländsk försäkringsgivare som har koncession i Sverige eller som är auktoriserad i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Överlåtelse från ett utländskt tjänstepensionsinstitut

9 §

Ett utländskt tjänstepensionsins- titut får med Finansinspektionens tillstånd verkställa ett avtal om att helt eller delvis överlåta sitt be- stånd av tjänstepensionsavtal till ett svenskt tjänstepensionsföretag.

10 §

Ansökan om tillstånd att verk- ställa ett överlåtelseavtal enligt 9 § ska göras av det övertagande företaget. Ansökan ska innehålla

1. det skriftliga överlåtelseavta- let,

106

12 Senaste lydelse 2010:2060.

2.uppgifter om avtalsparternas namn, hemvist och det land inom EES där respektive part är regi- strerad eller auktoriserad,

3.en beskrivning av det bestånd av tjänstepensionsavtal som ska överlåtas och det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser om pensionsförmåner som ligger till grund för avtalen,

4.namn och hemvist för arbets- givare eller egenföretagare som erbjuder pensionsförmåner enligt de tjänstepensionsavtal som ingår i det bestånd som ska överlåtas, eller som gör inbetalningar till tjänste- pensionsinstitutet,

5.dokumentation om att över- låtelsen har godkänts av den ar- betsgivare eller egenföretagare som avses i 4 och en majoritet av de personer som har eller kommer att ha rätt till pensionsförmåner enligt tjänstepensionsavtalen eller den överenskommelse som ligger till grund för dem, eller av en majoritet av företrädare för dessa personer, och

6.uppgifter om vilket lands social- och arbetsmarknadslagstift- ning som är tillämplig på de tjänstepensionsavtal som ingår i överlåtelsen.

11 §

Finansinspektionen ska utan dröjsmål översända en ansökan till den behöriga myndigheten i det överlåtande institutets hemland för bedömning.

12 §

Tillstånd att verkställa ett överlå- telseavtal ska ges, om

1.all information enligt 10 § har lämnats,

2.den behöriga myndigheten i det överlåtande institutets hemland har godkänt överlåtelsen,

3.de rättigheter som tillkommer försäkringstagarna, de försäkrade

Prop. 2018/19:158

107

Prop. 2018/19:158

och andra ersättningsberättigade

 

hos det övertagande företaget före

 

och efter överlåtelsen är tillräckligt

 

skyddade,

 

 

 

4. det övertagande företaget har

 

den kapitalbas som krävs sedan

 

överlåtelsen har beaktats,

 

 

5. det övertagande företagets or-

 

ganisation är ändamålsenlig med

 

hänsyn till överlåtelsen, och

 

 

6. den som deltar i ledningen av

 

det övertagande företaget har

 

tillräcklig kompetens och erfaren-

 

het och i övrigt är lämplig för upp-

 

giften med hänsyn till den

före-

 

slagna överlåtelsen.

 

 

13 §

 

 

 

Finansinspektionen får förelägga

 

det övertagande företaget att ge in

 

den ytterligare utredning som är

 

nödvändig för att inspektionen ska

 

kunna bedöma om de rättigheter

 

som tillkommer försäkringstagar-

 

na, de försäkrade och andra ersätt-

 

ningsberättigade hos det övertag-

 

ande företaget är tillräckligt skydd-

 

ade.

 

 

 

14 §

 

 

 

Finansinspektionen ska meddela

 

beslut med anledning av en ansök-

 

an inom tre månader från det att

 

ansökan togs

emot. Inspektionen

 

ska därefter inom två veckor under-

 

rätta den behöriga myndigheten i

 

det överlåtande institutets hemland

 

om beslutet.

 

 

 

15 §

 

 

 

Om överlåtelsen leder till gräns-

 

överskridande

verksamhet

ska

 

Finansinspektionen informera det

 

övertagande företaget om de regler

 

för verksamheten som ska tillämpas

 

på det överlåtna beståndet. Inform-

 

ationen ska lämnas inom en vecka

 

från det att inspektionen tog emot

 

den från den behöriga myndigheten

108

i det överlåtande institutets hem-

land.

 

 

16 §

Prop. 2018/19:158

I fråga om anmälan och registre-

 

ring av tillståndsbeslutet och om övergång av ansvaret för det över- låtna beståndet ska 11 kap. 24 § lagen (2019:000) om tjänstepen- sionsföretag tillämpas.

17 §

Om Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i ett utländskt tjänstepensionsinstituts hemland inte kan komma överens om förfarandet eller innehållet i en åtgärd, får inspektionen hänskjuta

ärendet till Europeiska försäkrings- och tjänstepensions- myndigheten för medling i enlighet med artikel 31 andra stycket c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrätt- ande av en europeisk tillsyns- myndighet (Europeiska försäk- rings- och tjänstepensionsmyndig- heten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande

av kommissionens beslut 2009/79/EG.

10 kap.

Förklaring att ärendet onödigt uppehålls

4 b §

Om beslut i ett ärende om till- stånd enligt 9 kap. 14 § inte har meddelats inom tre månader från det att ansökan gavs in, får sök- anden begära förklaring av dom- stol att ärendet onödigt uppehålls.

En sådan begäran ska göras hos allmän förvaltningsdomstol. Pröv- ningstillstånd krävs vid överklag- ande till kammarrätten.

Om rätten lämnar en förklaring att ärendet onödigt uppehålls ska ansökan anses ha avslagits av

109

Prop. 2018/19:158

 

Finansinspektionen om beslut där-

 

 

efter inte har meddelats inom

 

 

tre månader.

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

110

2.11 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:890) Prop. 2018/19:158 om försäkringsverksamhet under krig eller

krigsfara m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 och 5 §§ lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

2 kap.

 

 

 

 

 

 

3 §1

 

 

 

Finansinspektionen

får besluta

Finansinspektionen

får

besluta

att ett svenskt försäkringsföretag

att ett svenskt försäkringsföretag

får avvika från bestämmelser i

eller ett svenskt tjänstepensions-

bolagsordningen.

 

 

 

företag får avvika från bestäm-

 

 

 

 

melser i bolagsordningen.

 

 

 

 

5 §2

 

 

 

Under krigsförhållanden och till

Under krigsförhållanden och till

dess krigsbokslut

upprättats

får

dess krigsbokslut upprättats får

återbäring inte gottskrivas liv-

återbäring inte gottskrivas liv-

försäkringstagare

och

beslut

inte

försäkringstagare

eller

andra

fattas om vinstutdelning till aktie-

ersättningsberättigade

och

beslut

ägare eller garanter i liv-

inte fattas om vinstutdelning till

försäkringsföretag.

 

 

aktieägare eller garanter i liv-

 

 

 

 

försäkringsföretag

eller

tjänste-

 

 

 

 

pensionsföretag.

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

1

Senaste lydelse 2010:2063.

111

2

Senaste lydelse 2010:2063.

Prop. 2018/19:158

2.12

Förslag till lag om ändring i bokföringslagen

 

 

(1999:1078)

 

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078) ska ha

 

följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

4 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 §1

 

 

 

 

 

 

Affärshändelserna

ska

kunna

Affärshändelserna

ska

 

kunna

 

presenteras i en och samma

presenteras i en och samma

 

redovisningsvaluta. Redovisnings-

redovisningsvaluta. Redovisnings-

 

valutan ska vara svenska kronor.

valutan ska vara svenska kronor.

 

I aktiebolag,

ekonomiska

för-

I aktiebolag,

ekonomiska

för-

 

eningar,

sparbanker,

medlems-

eningar,

sparbanker,

medlems-

 

banker och

försäkringsföretag får

banker,

försäkringsföretag

och

 

dock redovisningsvalutan i

stället

tjänstepensionsföretag

 

 

får

 

vara euro.

 

 

 

 

dock redovisningsvalutan

i

stället

 

 

 

 

 

 

vara euro.

 

 

 

 

 

Byte av

redovisningsvaluta får

ske endast

vid

ingången

av

ett nytt

räkenskapsår. Bestämmelser om omräkning i samband med byte av redovisningsvaluta finns i årsredovisningslagen (1995:1554).

Om företaget har bytt redovisningsvaluta, får ett nytt byte göras endast om Skatteverket tillåter det. Tillstånd får vägras endast om det finns anledning att anta att bytet har ett otillbörligt syfte.

Trots första–tredje styckena får ett avdelningskontor som är beläget utomlands och som har självständig förvaltning ha sin redovisning i en valuta som i det andra landet godtas som redovisningsvaluta.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

1Senaste lydelse 2017:437.

112

I denna lag avses med
1. försäkringsföretag: försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag och försäkrings- förening som omfattas av försäk- ringsrörelselagen (2010:2043),

2.13 Förslag till lag om ändring i lagen (2000:35) Prop. 2018/19:158 om byte av redovisningsvaluta i finansiella

företag

Härigenom föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1

1. försäkringsföretag:

a) försäkringsaktiebolag, ömse- sidigt försäkringsbolag och försäk- ringsförening som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043), och

b)tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidigt tjänstepensionsbolag och tjänstepensionsförening som omfattas av lagen (2019:000) om tjänstepensionsföretag,

2.kreditinstitut: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kreditmarknadsföretag enligt 1 kap. 5 § 14 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

3.finansiellt företag: de företag som anges i 1 och 2 samt

a)värdepappersbolag enligt 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värde- pappersmarknaden,

b)fondbolag enligt 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

c)börs enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,

d)svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 4 b § lagen om värde- pappersmarknaden,

e)värdepapperscentral enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värde- papperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, och

f)AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

4. koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag.

1 Senaste lydelse 2017:687.

113

Prop. 2018/19:158

 

3 §2

 

 

 

Med stadgar avses

 

 

 

 

 

 

1. bolagsordning i ett aktiebolag,

1. bolagsordning i ett aktiebolag,

ett försäkringsaktiebolag eller

ett

ett

försäkringsaktiebolag,

ett

ömsesidigt försäkringsbolag,

 

tjänstepensionsaktiebolag,

ett

 

 

 

ömsesidigt försäkringsbolag

eller

 

 

 

ett

ömsesidigt

tjänstepensions-

2. reglemente i en sparbank eller

bolag,

 

 

 

 

 

 

3. stadgar i en medlemsbank, en

3. stadgar i en medlemsbank, en

försäkringsförening

eller

en

försäkringsförening, en tjänste-

ekonomisk förening.

 

 

pensionsförening

eller

en

 

 

 

ekonomisk förening.

 

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

114

2 Senaste lydelse 2010:2065.

2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:562)

Prop. 2018/19:158

 

om internationell rättslig hjälp i brottmål

 

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 10 § lagen (2000:562) om internationell

 

rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

5kap. 10 §1

Bestämmelser

 

om

uppgifts-

Bestämmelser

om

uppgifts-

skyldighet

finns

i

19 kap.

 

46 §

skyldighet finns i 8 kap. 2 a § lagen

försäkringsrörelselagen

 

 

(1998:1479)

om värdepappers-

(2010:2043),

8 kap.

 

2 a §

lagen

centraler

och

kontoföring

av

(1998:1479)

om

värdepappers-

finansiella instrument, 2 kap. 20 §

centraler

och

kontoföring

av

lagen (2004:46) om värdepappers-

finansiella instrument, 2 kap. 20 §

fonder,

 

1 kap.

11 §

lagen

lagen (2004:46) om värdepappers-

(2004:297) om bank- och finansi-

fonder,

 

1 kap.

 

 

11 §

lagen

eringsrörelse,

6 kap.

8 §

lagen

(2004:297) om bank- och finansi-

(2006:531) om särskild tillsyn över

eringsrörelse,

6 kap.

8 §

lagen

finansiella

konglomerat,

1 kap.

(2006:531) om särskild tillsyn över

12 §

lagen

(2007:528)

 

om

finansiella

konglomerat,

6 kap.

värdepappersmarknaden,

3 kap.

11 § lagen (2014:968) om särskild

14 § lagen (2010:751) om betal-

tillsyn

över

kreditinstitut

 

och

tjänster, 19 kap.

46 §

försäkrings-

värdepappersbolag,

1 kap.

 

12 §

rörelselagen

(2010:2043),

3 kap.

lagen (2007:528) om värde-

14 §

lagen

(2011:755)

 

om

pappersmarknaden,

 

3 kap.

 

14 §

elektroniska

pengar,

8 kap.

25 §

lagen (2010:751) om betaltjänster,

lagen (2013:561) om förvaltare av

3 kap.

14 § lagen

(2011:755)

om

alternativa

 

investeringsfonder,

elektroniska pengar och 8 kap. 25 §

6 kap. 11 § lagen (2014:968) om

lagen (2013:561) om förvaltare av

särskild tillsyn över kreditinstitut

alternativa investeringsfonder.

 

och

värdepappersbolag

 

och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 kap. 37 § lagen (2019:000) om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tjänstepensionsföretag.

 

 

I de lagar som anges i första stycket finns även bestämmelser om meddelandeförbud och ansvarsbestämmelser för den som bryter mot ett sådant förbud.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

1 Senaste lydelse 2016:56.

115

Prop. 2018/19:158

2.15

Förslag till lag om ändring i revisorslagen

 

 

(2001:883)

 

 

Härigenom föreskrivs att 2 § revisorslagen (2001:883) ska ha följande

 

lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

I denna lag avses med

2 §1

 

 

1.revisor: en auktoriserad eller godkänd revisor,

2.auktoriserad revisor: en revisor som har auktoriserats enligt 4 §,

3.godkänd revisor: en revisor som ursprungligen har godkänts enligt äldre bestämmelser utan att ha avlagt revisorsexamen,

4.revisionsföretag:

a)en revisor som utövar revisionsverksamhet som enskild närings- idkare,

b)ett enkelt bolag med annan revisor, ett handelsbolag eller ett aktie- bolag som en revisor utövar revisionsverksamhet i, eller

c)ett företag som av en behörig myndighet i en annan stat inom EES än Sverige har godkänts att utföra lagstadgad revision,

5. registrerat revisionsbolag: ett revisionsföretag som har registrerats enligt 13, 14 eller 16 a §,

6. revisor från ett tredjeland: någon som har registrerats enligt 16 b §,

7. nätverk: en struktur för samarbete i vilken minst ett revisionsföretag ingår och som

a)tydligt syftar till vinstdelning eller kostnadsdelning,

b)har ett gemensamt ägande eller en gemensam kontroll eller ledning,

c)har gemensamma system för kvalitetssäkring,

d)har en gemensam affärsstrategi,

e)använder ett gemensamt namn, eller

f)i betydande omfattning har gemensam personal,

8.revisionsverksamhet:

a)verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren, samt

b)rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning enligt a,

9. företag av allmänt intresse:

a)företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad,

b)företag som har tillstånd att driva rörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

c) värdepappersbolag

som har

c) värdepappersbolag

som har

tillstånd enligt 2 kap.

2 § första

tillstånd enligt 2 kap.

2 § första

1Senaste lydelse 2016:430.

116

stycket 2 och 8 lagen (2007:528)

stycket 2 och

8 lagen (2007:528) Prop. 2018/19:158

om värdepappersmarknaden, eller

om värdepappersmarknaden,

d) företag som har tillstånd att

d) företag som har tillstånd att

driva rörelse enligt försäkrings-

driva rörelse enligt försäkrings-

rörelselagen (2010:2043), utom

rörelselagen

(2010:2043), utom

sådana företag som har beviljats

sådana företag som har beviljats

undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 §

undantag enligt 1 kap. 19 eller 20 §

i den lagen,

i den lagen, eller

e)företag som har tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet enligt lagen (2019:000) om tjänste- pensionsföretag,

10.EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

11.tredjeland: en stat utanför EES.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

117

Prop. 2018/19:158

2.16

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297)

 

 

om bank- och finansieringsrörelse

 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och

 

finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

3 §1

Tillstånd enligt denna lag behövs inte för finansieringsrörelse som drivs av

1.en bank,

2.ett utländskt bankföretag som har tillstånd att driva bankrörelse i Sverige enligt 4 kap. 4 §,

3. ett

försäkringsföretag,

ett

3. ett

försäkringsföretag,

ett

värdepappersföretag,

Svenska

tjänstepensionsföretag,

 

ett

skeppshypotekskassan

eller

en

värdepappersföretag,

Svenska

pantbank

enligt pantbankslagen

skeppshypotekskassan

eller

en

(1995:1000), i den utsträckning det

pantbank

enligt pantbankslagen

är tillåtet enligt den för dem

(1995:1000), i den utsträckning det

tillämpliga lagstiftningen,

 

är tillåtet enligt den för dem

 

 

 

 

tillämpliga lagstiftningen,

 

4.ett företag som tillhandahåller finansiering i samband med avsättning av tjänster som erbjuds eller varor som framställs eller säljs av

a) företaget, eller

b) ett annat företag i samma koncern eller motsvarande utländska företagsgrupp, förutsatt att

– koncernen eller företagsgruppen inte har som huvudsakligt ändamål att driva finansiell verksamhet, och

– företaget som tillhandahåller finansieringen lånar upp medel från allmänheten bara genom att ge ut sådana överlåtbara värdepapper som avses i punkt 2 i definitionen i 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om värde- pappersmarknaden med en löptid på minst ett år,

5.ett aktiebolag eller en ekonomisk förening om

a)verksamheten består i att vid enstaka tillfällen förvärva fordringar,

och

b)medel för verksamheten inte löpande anskaffas från allmänheten,

6.ett företag som bara finansierar andra företag i samma koncern eller motsvarande utländska företagsgrupp, förutsatt att koncernen eller företagsgruppen inte har som huvudsakligt ändamål att driva finansiell verksamhet,

7.en ekonomisk förening, vilken

a) som medlemmar vid varje tillfälle har högst 1 000 fysiska personer, b) som medlemmar antar bara personer som ingår i en i förväg

identifierbar begränsad krets som också anges i föreningens stadgar,

1 Senaste lydelse 2017:691.

118

c)tar emot återbetalningspliktiga medel bara från medlemmarna eller från finansiella företag, och

d)har till ändamål bara att med sådana medel som avses i c tillgodose finansieringsbehov hos medlemmarna.

Undantagen enligt första stycket 5 och 7 för rörelse som drivs av aktiebolag eller ekonomisk förening gäller även för sådan rörelse som drivs av motsvarande utländska företag.

Tillstånd att driva finansieringsrörelse behövs inte heller för till- handahållande av betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

Prop. 2018/19:158

119

Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 25.2 i SE-förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 23 kap. 23 eller 24 § aktiebolags- lagen (2005:551) och beslutet har fått laga kraft. När det gäller bolag
som driver bank- eller finansieringsrörelse tillämpas i stället 10 kap. 38 § respektive 11 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
När det gäller europabolag som driver försäkringsrörelse som försäkringsföretag eller tjänstepen- sionsverksamhet som tjänstepen- sionsföretag ska Bolagsverket utfärda intyget när beslut om tillstånd att verkställa en fusions- plan har meddelats enligt 11 kap. 33 § försäkringsrörelse- lagen (2010:2043) eller 10 kap. 11 § lagen (2019:000) om tjänste- pensionsföretag och beslutet har fått laga kraft.

Prop. 2018/19:158

2.17

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:575)

 

 

om europabolag

 

 

Härigenom föreskrivs att 6 och 16 §§ lagen (2004:575) om europabolag

 

ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §1

Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 25.2 i SE-förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 23 kap. 23 eller 24 § aktiebolags- lagen (2005:551) och beslutet har vunnit laga kraft. När det gäller bolag som driver bank- eller finansieringsrörelse tillämpas i stället 10 kap. 38 § respektive

11 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

När det gäller europabolag som driver försäkringsrörelse ska Bolagsverket utfärda intyget när beslut om tillstånd att verkställa en fusionsplan har meddelats enligt 11 kap. 33 eller 35 § försäkrings- rörelselagen (2010:2043) och beslutet har vunnit laga kraft.

16 §2

I fråga om europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i SE-förordningen (dualistiskt organiserade europa- bolag) gäller följande.

Om inte annat följer av SE-förordningen, ska bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) och andra författningar om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på ledningsorganet eller dess ledamöter. Detta gäller dock inte bestämmelserna i lagen (1987:1245) om styrelserepre- sentation för de privatanställda.

Det som sägs i följande bestämmelser i aktiebolagslagen om styrelsen eller dess ledamöter ska tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

1Senaste lydelse 2010:2068.

2 Senaste lydelse 2014:544.

120

7 kap. 32, 34 och 35 §§ om upplysningsplikt mot bolagsstämman,

7 kap. 50 § om styrelsens eller en styrelseledamots talan mot bolagsstämmobeslut,

7 kap. 53 § om styrelsens talan mot bolaget,

7 kap. 54 § om skiljeförfarande,

8 kap. 3 § om styrelsesuppleanter,

8 kap. 4 § fjärde stycket om delegation av uppgifter, 8 kap. 9 § om bosättningskrav,

8 kap. 10–12 §§ om hinder mot att vara styrelseledamot,

8 kap. 13 § första stycket andra meningen om ändringar i styrelsens sammansättning,

8 kap. 14 § om förtida avgång,

8 kap. 20 § första stycket om inträde av suppleant, 8 kap. 21 § andra stycket om beslutsunderlag,

8 kap. 23 § om jäv för styrelseledamot,

8 kap. 23 a § om arvoden och annan ersättning till styrelseledamot, 8 kap. 24 och 26 §§ om styrelseprotokoll,

8 kap. 43 § om registrering,

8 kap. 45 § om anmälan av aktieinnehav,

8 kap. 46 a § om arbetsordning,

8 kap. 48 § om information inför styrelseval,

9 kap. 7 § om tillhandahållande av upplysningar m.m.,

9 kap. 17 § om jäv,

9 kap. 28 § första stycket om revisionsberättelsen,

9 kap. 43 § om revisorns underrättelse om brottsmisstanke,

10 kap. 10 § om jäv,

10 kap. 13 § om granskningsrapport,

16 kap. om vissa riktade emissioner m.m.,

21 kap. om lån från bolaget till aktieägare m.m.,

25 kap. 11 § om tvångslikvidation på grund av Bolagsverkets beslut,

25 kap. 45 § andra och tredje styckena om upphörande av likvidation, 25 kap. 46 § om styrelseval efter upphävande av likvidationsbeslut,

27 kap. 6 § om avregistrering av obehöriga företrädare, och

 

29 kap. 1 och 5–14 §§ om skadestånd.

 

 

 

 

För dualistiskt organiserade

För

dualistiskt

organiserade

europabolag som driver försäk-

europabolag som driver försäk-

ringsrörelse gäller även 2 kap. 2 §

ringsrörelse

som

försäkrings-

försäkringsrörelselagen

företag

gäller

även

2 kap.

2 §

(2010:2043).

försäkringsrörelselagen

 

 

(2010:2043).

För

dualistiskt

 

organiserade

europabolag

som

 

driver

tjänstepensionsverksamhet

 

som tjänstepensionsföretag gäller

 

även 2 kap. 2 § lagen (2019:000)

 

om tjänstepensionsföretag.

 

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

Prop. 2018/19:158

121

Prop. 2018/19:158

2.18

Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

 

 

 

(2005:551)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 27 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha

 

följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §1

 

 

 

 

 

 

 

Bolagsverket ska föra ett aktiebolagsregister för registrering enligt

 

denna lag eller annan författning.

Av

13 kap.

1 § första

stycket

 

Av 13 kap.

1 §

första

stycket

 

lagen (2004:297) om bank- och

lagen (2004:297) om bank- och

 

finansieringsrörelse

framgår

 

att

finansieringsrörelse

framgår

att

 

bankaktiebolag

ska

registreras

i

bankaktiebolag ska registreras i

 

bankregistret.

Av

17 kap.

1 §

bankregistret.

Av

17 kap.

1 §

 

försäkringsrörelselagen

 

 

 

försäkringsrörelselagen

 

 

 

(2010:2043) framgår att försäk-

(2010:2043) och 14 kap. 2 § lagen

 

ringsaktiebolag

ska

registreras

i

(2019:000)

 

om

 

tjänste-

 

försäkringsregistret.

När

det

i

pensionsföretag

framgår

att

 

denna lag hänvisas till aktie-

försäkringsaktiebolag

och

tjänste-

 

bolagsregistret,

ska

hänvisningen

pensionsaktiebolag ska registreras i

 

beträffande bankaktiebolag

och

försäkringsregistret.

När

det

i

 

försäkringsaktiebolag avse bank-

denna

lag

hänvisas till

aktie-

 

registret

respektive

försäkrings-

bolagsregistret,

ska

hänvisningen

 

registret.

 

 

 

 

 

 

beträffande

bankaktiebolag avse

 

 

 

 

 

 

 

 

bankregistret

och

hänvisningen

 

 

 

 

 

 

 

 

beträffande

försäkringsaktiebolag

 

 

 

 

 

 

 

 

och tjänstepensionsaktiebolag avse

försäkringsregistret.

I fråga om registrering i aktiebolagsregistret av redovisnings- och revisionshandlingar gäller bestämmelserna i tillämplig lag om års- redovisning i stället för bestämmelserna i detta kapitel.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

1Senaste lydelse 2015:719.

122

2.19

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:531)

Prop. 2018/19:158

 

om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 3 §, 4 kap. 2 och 4 §§, 5 kap. 2, 4, 6 och 12–14 §§, 6 kap. 1, 7, 8 och 10 §§, 7 kap. 1 och 4 §§ och 8 kap. 1, 3 och 4 §§ lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat ska ha följande lydelse

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1kap. 1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om särskild tillsyn över finansiella konglomerat. Vad som avses med finansiella konglomerat framgår av

2 kap.

 

Bestämmelser i denna lag skall

Bestämmelser i denna lag ska

enligt 3 kap. 3 § i vissa fall också

enligt 3 kap. 3 § i vissa fall också

tillämpas på institut och försäk-

tillämpas på institut, försäk-

ringsföretag.

ringsföretag och tjänstepensions-

 

företag.

För ett beslut om tillämpning av vissa bestämmelser i 2 och 3 kap. krävs att Finansinspektionen enligt 6 kap. 2 § första stycket har kommit överens med utländska relevanta behöriga myndigheter om beslutets innehåll.

3 §1

I denna lag betyder

1.AIF-förvaltare: en svensk förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt 1 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investe- ringsfonder,

2.anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga verksamhet är att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla data- tjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappers- bolag eller motsvarande utländska företag,

3.behörig myndighet: Finansinspektionen eller någon annan myndighet inom EES som utövar tillsyn, individuellt eller på gruppnivå, över ett reglerat företag med huvudkontor inom EES,

4.blandat finansiellt holdingföretag: ett moderföretag som inte är ett reglerat företag och som tillsammans med sina dotterföretag, varav minst ett är ett reglerat företag med huvudkontor inom EES, och andra företag utgör ett finansiellt konglomerat,

5.EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

6.finansiellt institut: ett företag som inte är ett kreditinstitut, värde- pappersbolag, fondbolag, eller AIF-förvaltare eller motsvarande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är att

a) förvärva aktier eller andelar,

1 Senaste lydelse 2015:720.

123

Prop. 2018/19:158 b) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2–10, 12 och 15 lagen (2004:297) om bank- och finansierings- rörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § samma lag, eller

c)driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

7. finansiell sektor: ett eller flera av följande företag

a)kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag, AIF-förvaltare eller motsvarande utländska företag samt finansiella institut och anknutna företag (bank- och värdepapperssektorn),

b) försäkringsföretag eller mot-

b) försäkringsföretag eller mot-

svarande utländska företag, försäk-

svarande utländska företag, försäk-

ringsholdingföretag och special-

ringsholdingföretag, specialföretag

företag (försäkringssektorn), och

och

tjänstepensionsföretag

 

(försäkringssektorn), och

c) blandade finansiella holdingföretag,

 

8.fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

9.försäkringsföretag: ett försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkrings- bolag eller en försäkringsförening enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043),

10.försäkringsholdingföretag: ett moderföretag som inte är ett försäkringsföretag eller ett motsvarande utländskt företag eller ett blandat finansiellt holdingföretag och vars huvudsakliga verksamhet är att för- värva och förvalta andelar i dotterföretag som uteslutande eller huvudsak- ligen är försäkringsföretag eller motsvarande utländska företag eller specialföretag,

11.institut: kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag och AIF- förvaltare,

12. konglomeratdirektivet:

 

12. konglomeratdirektivet:

 

 

Europaparlamentets

och rådets

Europaparlamentets

och rådets

direktiv 2002/87/EG

av

den

direktiv

2002/87/EG

av

den

16 december 2002 om extra tillsyn

16 december 2002 om extra tillsyn

över

kreditinstitut,

försäkrings-

över

kreditinstitut,

försäkrings-

företag och värdepappersföretag i

företag och värdepappersföretag

i

ett

finansiellt konglomerat

och

ett

finansiellt konglomerat

och

om ändring av rådets direktiv

om ändring av rådets direktiv

73/239/EEG,

79/267/EEG,

73/239/EEG,

 

79/267/EEG,

92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG

92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG

och 93/22/EEG samt Europa-

och

93/22/EEG

samt

Europa-

parlamentets och rådets

direktiv

parlamentets och rådets direktiv

98/78/EG och 2000/12/EG, senast

98/78/EG

och

2000/12/EG,

i

ändrat genom Europaparlamentets

lydelsen enligt Europaparlamentets

och rådets direktiv 2013/36/EU,

och rådets direktiv 2013/36/EU,

 

13.kreditinstitut: en bank eller ett kreditmarknadsföretag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse,

14.reglerat företag:

a) ett institut eller ett motsvarande utländskt företag, eller

b) ett försäkringsföretag eller ett

b) ett försäkringsföretag eller ett

motsvarande utländskt företag eller

motsvarande utländskt företag, ett

ett specialföretag,

specialföretag eller ett tjänste-

124

pensionsföretag,

15.relevant behörig myndighet:

a)en behörig myndighet som ansvarar för tillsynen över en finansiell företagsgrupp, försäkringsgrupp eller en motsvarande utländsk grupp som ingår i ett finansiellt konglomerat, särskilt över det företag som är det överordnade moderföretaget i bank- och värdepapperssektorn respektive försäkringssektorn,

b)någon annan behörig myndighet än som avses i a som utsetts till sam- ordnare för ett finansiellt konglomerat, eller

c)någon annan behörig myndighet som de myndigheter som avses i a och b kommer överens om är relevant,

16. samordnare: den behöriga myndighet som enligt 4 kap. ansvarar för tillsynen över ett finansiellt konglomerat,

17. sektorsbestämmelser:

de