Näringsutskottets betänkande

2018/19:NU5

 

Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till modernare regler om varumärken och företagsnamn. Förslagen innebär bl.a. att varumärkeslagen blir mer teknikneutral när det gäller vad som kan utgöra ett varumärke och att det införs en ny, mer överskådlig lag om företagsnamn som ska ersätta den nuvarande firmalagen. 

De nya lagarna och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Behandlade förslag

Proposition 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn.

 

 

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Utskottets överväganden

Lagförslagen

Propositionen

Utskottets ställningstagande

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Lagförslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877),

2. lag om företagsnamn,

3. lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel,

4. lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse,

5. lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485),

6. lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,

7. lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157),

8. lag om ändring i prokuralagen (1974:158),

9. lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar,

10. lag om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund,

11. lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla

bolag,

12. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

13. lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av

kväveoxider vid energiproduktion,

14. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),

15. lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa

bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar,

16. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

17. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

18. lag om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska

intressegrupperingar,

19. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

20. lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor,

21. lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306),

22. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares

och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

23. lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och

kontoföring av finansiella instrument,

24. lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund,

25. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

26. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

27. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i

Skatteverkets beskattningsverksamhet,

28. lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,

29. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

30. lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag,

31. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

32. lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ,

33. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),

34. lag om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek,

35. lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar

från den offentliga förvaltningen,

36. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696),

37. lag om ändring i alkohollagen (2010:1622),

38. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),

39. lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna

handlingar för förvaring,

40. lag om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar,

41. lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:267 punkterna 1–41.

 

Stockholm den 25 oktober 2018

På näringsutskottets vägnar

Lars Hjälmered

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lars Hjälmered (M), Jennie Nilsson (S), Mattias Jonsson (S), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Mattias Bäckström Johansson (SD), Monica Haider (S), Helena Lindahl (C), Tobias Andersson (SD), Camilla Brodin (KD), Åsa Eriksson (S), Arman Teimouri (L), Eric Palmqvist (SD), Lorentz Tovatt (MP), Annika Qarlsson (C), Patrik Engström (S), David Josefsson (M) och Lorena Delgado Varas (V).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Bakgrund

Den 16 december 2015 antog Europaparlamentet och rådet ett nytt varumärkesdirektiv: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkes­lagstiftning. EU:s medlemsstater ska ha genomfört direktivet senast den 14 januari 2019.

Regeringen gav i maj 2015 en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett förslag till hur direktivet ska genomföras i Sverige (dir. 2015:53). Utredaren skulle också analysera hur de ändringar i varumärkeslagen som motiveras av direktivet förhåller sig till firmarätten. I mån av tid skulle uppdraget dessutom omfatta en redaktionell översyn av firmalagstiftningen, liksom en analys av om regleringen av skyddet för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel i varumärkeslagen behöver ändras med hänsyn till vissa inter­nationella handelsavtal. Vidare skulle utredaren analysera reglerna om skydd för allmänt kända konstnärsnamn och likartade namn och bedöma om det finns behov av lagändringar. Uppdraget redovisades i november 2016 i betänkandet En känneteckensrättslig reform (SOU 2016:79) och har därefter remiss­behandlats.

Regeringen tog därefter fram en lagrådsremiss och beslutade i april 2018 att begära in Lagrådets yttrande över lagförslagen. De lagförslag som lämnas i propositionen följer i allt väsentligt Lagrådets förslag. I förhållande till lagrådsremissens förslag har regeringen också gjort vissa språkliga och redaktionella ändringar.

Utskottets överväganden

Lagförslagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till lagändringar och nya lagar.

 

Propositionen

Varumärken

I propositionen lämnar regeringen förslag som syftar till att modernisera och förenkla lagstiftningen om varumärken. Avsikten med förslagen är också att genomföra EU:s nya varumärkes­direkti­v i svensk rätt. I propo­sitionen anförs att varumärken har kommit att få en allt viktigare roll för företagens utveckling, både i Sverige och globalt. För att svenska företag ska kunna konkurrera på bästa sätt anger regeringen att reglerna behöver vara enkla, förutsebara och rättssäkra.

De förslag som lämnas i propositionen innebär bl.a. att den svenska varu­märkeslagen närmar sig lagstiftningen i andra EU-länder och de regler som gäller för EU-varumärken. Varumärkeslagen blir vidare mer teknikneutral när det gäller vad som kan utgöra ett varumärke, och enligt förslaget ska ett varumärke exempelvis kunna bestå av alla tecken som har särskiljnings­förmåga och som tydligt kan återges i Patent- och registreringsverkets varumärkesregister. Det ska inte längre krävas att ett tecken kan återges grafiskt för att kunna vara ett varumärke. Färger och ljud ska kunna läggas till i uppräkningen av exempel på tecken som kan utgöra ett varumärke. Ensamrätt ska inte kunna förvärvas till ett kännetecken som endast utgörs av en form eller en annan egenskap som följer av varans art, är nödvändig för att varan ska uppnå ett tekniskt resultat eller ger varan ett betydande värde.

Förslagen i propositionen innebär även att skyddet för varumärken utvidgas till att omfatta varumärkes­förfalsk­ningar även i de fall varorna endast passerar landet utan att släppas ut på marknaden här (s.k. transitering). Av förslaget följer att en rättighetshavare till ett varumärke får ökade möjligheter att ingripa mot varumärkesförfalskningar i transitering och få varorna förstörda.

Företagsnamn

Regeringen föreslår också en ny lag om företagsnamn, som ska ersätta den nuvarande firmalagen. I propositionen anförs att ensamrätten till företagsnamn och andra näringskännetecken har stor betydelse för många företag eftersom företagsnamnet i många fall är det enda kännetecken som ett företag använder för att nå ut till kunder. Den goodwill som är knuten till ett företagsnamn kan också påverka t.ex. ett företags möjligheter att finansiera sin verksamhet, att få de tillstånd som krävs för etablering av verksamheten och att behålla och rekrytera den personal som behövs.

Den nuvarande regleringen av skydd för näringskännetecken finns huvudsakligen i firmalagen (1974:156), som under åren har ändrats vid flera tillfällen. Ändringarna har som regel haft samband med motsvarande ändringar i varumärkeslagen, och i vissa fall även i annan immaterialrättslig lagstiftning. Det har däremot inte gjorts någon redaktionell och språklig översyn av firmalagen, och lagstiftningen har med tiden blivit alltmer svår­tillgänglig. Mot denna bakgrund föreslår regeringen en ny lag om företagsnamn som ska vara mer överskådlig och lättare att tillämpa än den nuvarande firmalagen.

Beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

I propositionen föreslås vidare en ny lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. I den nya lagen ska det samlas bestämmelser om sanktioner vid intrång i rätten till vissa beteckningar som är skyddade inom EU. Det sker dels genom att befintliga regler förs över från varumärkeslagen för beteckningar som skyddas enligt EU-förordningar, dels genom att motsvarande regler införs för beteckningar som är skyddade enligt internationella avtal.

Ikraftträdande

De nya lagarna och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill inledningsvis framhålla att immateriella tillgångar, som exempelvis varumärken, får en allt större betydelse för svenska företags möjligheter att växa och skapa nya jobb. Utskottet ser därför positivt på att reglerna för varumärkesskydd anpassas till den tekniska utvecklingen och blir mer lika i EU:s medlemsstater. Utskottet välkomnar även att den nuvarande firmalagen uppdateras och görs mer lättillgänglig.

Utskottet har följaktligen inget att invända mot vare sig de föreslagna nya lagarna eller lagändringarna och tillstyrker därmed regeringens proposition.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

 

Propositionen

Proposition 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877).

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om företagsnamn.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485).

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157).

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i prokuralagen (1974:158).

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund.

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619).

13.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion.

14.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614).

15.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar.

16.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

17.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220).

18.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar.

19.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

20.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

21.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306).

22.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

23.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

24.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund.

25.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i revisionslagen (1999:1079).

26.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

27.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

28.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt.

29.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

30.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag.

31.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

32.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ.

33.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486).

34.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek.

35.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

36.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).

37.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i alkohollagen (2010:1622).

38.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

39.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring.

40.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar.

41.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag