Konstitutionsutskottets betänkande

2018/19:KU3

 

Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till följdändringar med anledning av de föreslagna ändringarna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, och föreslår att riksdagen antar regeringens lag­förslag med en viss ändring av 49 kap. 5 § rättegångsbalken. Den av utskottet föreslagna ändringen tar hänsyn till ändringar i paragrafen som har trätt i kraft den 1 juli 2018. Utskottet lämnar även ett lagförslag som tar hänsyn till vissa ändringar i paragrafen som har föreslagits träda i kraft den 1 april 2019.

De lagförslag som föreslås i den nu aktuella propositionen görs mot bakgrund av de grundlagsändringar som föreslagits i regeringens proposition 2017/18:49 Ändrade mediegrundlagar. Det rör sig om följdändringar i 16 författningar där hänvisningar görs till bestämmelser i tryckfrihets­förordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Inga följdmotioner har väckts med anledning av propositionen.

Betänkandet innehåller ett särskilt yttrande (SD).

Behandlade förslag

Proposition 2017/18:260 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Följdändringar med anledning av översynen av TF och YGL

Särskilt yttrande

Lagförslagen (SD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Bilaga 3
Utskottets lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Lagförslagen

Riksdagen antar

a) regeringens förslag till

1. lag om ändring i rättegångsbalken med den ändringen att 49 kap. 5 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,

2. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173),

3. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

4. lag om ändring i arkivlagen (1990:782),

5. lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden,

6. lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument,

7. lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden,

8. lag om ändring i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.,

9. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,

10. lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet,

11. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

12. lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen,

13. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696),

14. lag om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material,

15. lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud,

16. lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring,

b) utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2018:1252) om ändring i rättegångsbalken.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:260 punkterna 2–16 och bifaller delvis proposition 2017/18:260 punkt 1.

 

Stockholm den 6 november 2018

På konstitutionsutskottets vägnar

Marta Obminska

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Marta Obminska (M), Ida Karkiainen (S), Ida Drougge (M), Jonas Millard (SD), Per-Arne Håkansson (S), Linda Ylivainio (C), Mia Sydow Mölleby (V), Erik Ottoson (M), Matheus Enholm (SD), Laila Naraghi (S), Tuve Skånberg (KD), Erik Ezelius (S), Bengt Eliasson (L), Fredrik Lindahl (SD), Jonas Eriksson (MP), Louise Meijer (M) och Thomas Hammarberg (S).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Den 30 maj 2018 beslutade riksdagen att som vilande anta regeringens förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och till lag om ändring i yttrande­frihetsgrundlagen med vissa ändringar (prop. 2017/18:49, bet. 2017/18:KU16, rskr. 2017/18:336). Under hösten 2018 behandlar utskottet det vilande grund­lagsförslaget i betänkande 2017/18:KU2. Utskottet föreslår i det betänkandet att riksdagen slutligt antar det vilande förslaget till lag om ändring i tryck­frihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen.

I proposition 2017/18:260 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar föreslår regeringen vissa följdändringar till grundlagsändringarna i författningar där hänvisningar görs till bestämmelser i tryckfrihets­förordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Förslagen innebär i huvudsak att hänvisningar görs till motsvarande bestämmelser som föreslås i regeringens proposition 2017/18:49 Ändrade mediegrundlagar.

Regeringen har inhämtat Lagrådets yttrande. Lagrådet har lämnat förslagen utan erinran.

Inga följdmotioner har lämnats med anledning av propositionen om följd­ändringar.

Regeringens förslag finns förtecknad i bilaga 1. Förslagen i dess helhet finns i bilaga 2.

Efter att proposition 2017/18:260 Följdändringar till ändrade medie­grundlagar lämnades till riksdagen har vissa ändringar i 49 kap. 5 § rättegångs­balken beslutats av riksdagen (prop. 2017/18:86, bet. 2017/18:JuU24, rskr. 2017/18:288, SFS 2018:533 och prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378, SFS 2018:1252). Det först beslutade lagförslaget trädde i kraft den 1 juli 2018 och det andra föreslogs träda i kraft den 1 april 2019. Av förbiseende samordnades inte lagförslagen vid riksdagsbehandlingen, vilket skulle få till följd att vissa ändringar som trädde i kraft den 1 juli 2018 skulle falla bort i samband med att paragrafen ändras den 1 april 2019. Justitie­utskottet föreslog därför på eget initiativ att riksdagen skulle rätta felaktigheten genom att anta utskottets förslag till lag om ändring i lagen (2018:1252) om ändring i rättegångsbalken (bet. 2018/19:JuU2). Riksdagen fattade beslut enligt justitieutskottets förslag den 24 oktober 2018 (rskr. 2018/19:2). Av förbiseende gjordes inte heller någon samordning av justitieutskottets förslag till rättelse och av regeringens förslag till lag om ändring i 49 kap. 5 § rätte­gångsbalken i nu aktuell proposition.

Konstitutionsutskottet måste nu vid sin beredning ta hänsyn till de ovan beskrivna ändringarna avseende 49 kap. 5 § rättegångsbalken som har beslutats. Dels de ändringar som gjorts i gällande rätt sedan propositionen beslutades, dels den beslutade ändringsförfattningen (2018:1252) som träder i kraft den 1 april 2019 och de ändringar som gjorts i den.

Utskottets överväganden

Följdändringar med anledning av översynen av TF och YGL

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag med den ändringen att 49 kap. 5 § rättegångsbalken ska ha den lydelse utskottet föreslår. Riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2018:1252) om ändring i rättegångs­balken.

Jämför särskilt yttrande (SD).

Propositionen

Förslagen i proposition 2017/18:49 Ändrade mediegrundlagar innebär bl.a. att strukturen i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och numreringen av paragraferna ändras. Det innebär bl.a. att längre paragrafer delas upp och att vissa bestämmelser flyttas. De föreslagna ändringarna i TF och YGL behöver följas av ändringar i författningar som hänvisar till bestämmelser i grundlagarna, så att hänvisningarna görs till rätt bestämmelse efter lagändringarna. Som exempel nämns ändrade hänvisningar som föranleds av portalparagrafen i 1 kap. 1 § TF, och bestämmelserna om meddelar- och anskaffarfrihet som flyttas till nya paragrafer i TF (1 kap. 7 §). Även i YGL flyttas motsvarande bestämmelser. I flera författningar finns hänvisningar till bestämmelser om handlingars offentlighet i 2 kap. TF. I några författningar finns även hänvisningar till tryckfrihets- och yttrandefrihets­brotten i 7 kap. TF och 5 kap. YGL. Dessa kapitel disponeras om, och de flesta paragrafer byter plats.

Till följd av ändringar i TF och YGL finns det enligt regeringen skäl att ändra hänvisningar i arkivlagen (1990:782), lagen (1991:1559) med före­skrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden (tillämpningslagen), lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument, lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m., offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, förkortad OSL), lagen (2010:566) om vidare­utnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, radio- och tv-lagen (2010:696) och lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna hand­lingar för förvaring.

Förslagen till ändringar i YGL innebär också att termen radioprogram ersätts av termen program i YGL och att termen juryman ersätts av termen juryledamot i TF. Termerna används även i vissa författningar med hänvisning till TF eller YGL. Följdändringar bör därför enligt regeringen göras i bl.a. tillämpningslagen och OSL.

Även vissa materiella ändringar som föreslås i TF och YGL bör enligt regeringen få genomslag i de författningar som hänvisar till de aktuella bestämmelserna, dels i form av att det genomgående anges att skyddet i grundlagarna riktar sig till var och en, dels genom att reglerna om tystnadsplikt i YGL anpassas till reglerna i TF. Regeringens bedömning är att det i vissa fall innebär att skyddet utökas. Mot denna bakgrund ändras de hänvisningar till TF och YGL som finns i rättegångsbalken, konkurslagen (1987:672), lagen (1996:242) om domstolsärenden, lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelse­verksamhet och lagen (2014:836) om näringsförbud så att hänvisningarna avser de paragrafer där motsvarande bestämmelser tas in i de nya lydelserna av TF och YGL.

Regeringen föreslår även att vissa hänvisningar till den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § YGL som görs i kreditupplysningslagen (1973:1173), tillämpnings­lagen och lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material ändras så att hänvisningarna avser de nya lydelserna av paragrafer i grundlagen.

I proposition 2017/18:49 Ändrade mediegrundlagar föreslås bl.a. en ny bilageregel som träffar skrifter som inte är periodiska (1 kap. 6 § TF). Förslaget innebär att bestämmelsen, under vissa angivna förutsättningar, även ska omfatta fall när en tryckt skrift som inte är periodisk, t.ex. en bok, distribueras i form av databasinnehåll och innehållet återges oförändrat. Regeringen föreslår att när en tryckt skrift som inte är periodisk tillhandahålls ur en databas som omfattas av den nya bilageregeln i TF ska tillämpningslagens bestämmelser om inspelning och dokumentation tillämpas. Detta uppnås genom ändrade hänvisningar till bilageregeln i tillämpningslagen. Regeringen föreslår även att bestämmelsen i tillämpningslagen om gemensam handläggning av tryck- och yttrandefrihetsmål utvidgas till att även omfatta ansökningsmål om borttagande av yttranden som utgör tryckfrihetsbrott i databaser som omfattas av bilagereglerna i TF.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019, dvs. samtidigt som grundlagsändringarna.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till följdändringar med anledning av de föreslagna ändringarna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Efter att regeringen beslutade propositionen har det dock gjorts ändringar i 49 kap. 5 § rättegångsbalken som utskottet måste ta hänsyn till. Det har gjorts ändringar i gällande rätt, dvs. i lydelsen av 49 kap. 5 §, och det har beslutats en ändringsförfattning som träder i kraft den 1 april 2019 avseende samma paragraf. Ändringsförfattningen har därefter ändrats. Mot den bakgrunden föreslår utskottet att riksdagen antar regeringens lagförslag med den ändringen att 49 kap. 5 § rättegångsbalken ska ha den lydelse utskottet föreslår. Utskottet föreslår också att riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2012:1252) om ändring i rättegångsbalken.

Särskilt yttrande

 

Lagförslagen (SD)

Jonas Millard (SD), Matheus Enholm (SD) och Fredrik Lindahl (SD) anför:

 

När utskottet behandlade regeringens proposition 2017/18:49 Ändrade medie­grundlagar (bet. 2017/18:KU16) framförde vi i reservationer vissa invändningar mot förslagen till ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som vi vid den slutliga behandlingen av det vilande grundlagsförslaget har valt att inte följa upp eftersom vi inte vill förkasta hela förslaget. Vi vill dock även i detta sammanhang hänvisa till dessa invändningar. De följdändringar med bl.a. uppdaterade hänvisningar som behandlas i detta betänkande och som följer som en logisk konsekvens av ändringarna i grundlagarna ser vi inte någon möjlighet eller anledning att reservera oss mot, trots följdändringarnas tillkortakommanden.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2017/18:260 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173).

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672).

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i arkivlagen (1990:782).

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

13.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).

14.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material.

15.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud.

16.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Utskottets lagförslag

1 Ändring i regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

 

49 kap.

5 §[1]

En tingsrätts beslut får överklagas särskilt, om tingsrätten i beslutet

1. avvisat ett ombud, ett biträde eller en försvarare eller ogillat ett yrkande om detta,

2. ogillat ett yrkande av tredje man att få delta i rättegången som intervenient eller målsägande eller prövat fråga enligt 13 kap. 7 § om övertagande av ett käromål,

3. förelagt en part eller någon annan att lägga fram skriftligt bevis eller att tillhandahålla föremål för syn eller besiktning eller vid prövning enligt 3 kap. 3 § andra stycket 4 eller 5 tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 § andra stycket 4 eller 5 yttrandefrihetsgrundlagen funnit det vara av synnerlig vikt att en uppgift som avses där lämnas vid vittnesförhör eller förhör med en part under sanningsförsäkran,

2. ogillat ett yrkande av tredje man att få delta i rättegången som intervenient eller målsägande eller prövat en fråga enligt 13 kap. 7 § om övertagande av ett käromål,

3. förelagt en part eller någon annan att lägga fram skriftligt bevis eller att tillhandahålla föremål för syn eller besiktning eller vid prövning enligt 3 kap. 4 § första stycket 4 eller 5 tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 4 § första stycket 4 eller 5 yttrandefrihetsgrundlagen funnit det vara av synnerlig vikt att en uppgift som avses där lämnas vid vittnesförhör eller förhör med en part under sanningsförsäkran,

4. prövat en fråga om utdömande av förelagt vite eller häkte eller om ansvar för förseelse i rättegången eller om skyldighet för någon att ersätta rättegångskostnad,

5. prövat en fråga om ersättning eller förskott av allmänna medel till målsägande eller enskild part eller om ersättning eller förskott till biträde, försvarare, vittne, sakkunnig eller någon annan,

6. prövat en fråga i tvistemål om kvarstad eller annan åtgärd enligt 15 kap. eller i brottmål om häktning, tillstånd till restriktioner enligt 24 kap. 5 a §, en åtgärd som avses i 25–28 kap. eller omhändertagande enligt 28 kap. brottsbalken,

7. avslagit en begäran om biträde eller försvarare, avslagit en begäran om byte av biträde eller försvarare eller utsett någon annan än den parten föreslagit till ett sådant uppdrag,

8. prövat en fråga som gäller rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) i annat fall än som avses i 5 eller 7,

9. avslagit en begäran om att ersättning till vittne som åberopats av en enskild part ska betalas av allmänna medel enligt 36 kap. 24 § andra stycket, eller

10. prövat en fråga enligt 33 kap. brottsbalken om avräkning av tiden för vissa frihetsberövanden.

 

 


2 Förslag till lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2018:1252) om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs att 49 kap. 5 § rättegångsbalken i stället för lydelsen enligt lagen (2018:000) om ändring i lagen (2018:1252) om ändring i rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

 

Lydelse enligt riksdagens beslut (rskr. 2018/19:2)

Utskottets förslag

 

49 kap.

5 §

En tingsrätts beslut får överklagas särskilt, om tingsrätten i beslutet

1. avvisat ett ombud, ett biträde eller en försvarare eller ogillat ett yrkande om detta,

2. ogillat ett yrkande av tredje man att få delta i rättegången som intervenient eller målsägande eller prövat fråga enligt 13 kap. 7 § om övertagande av ett käromål,

3. förelagt en part eller någon annan att lägga fram skriftligt bevis eller att tillhandahålla föremål för syn eller besiktning eller vid prövning enligt 3 kap. 3 § andra stycket 4 eller 5 tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 § andra stycket 4 eller 5 yttrandefrihetsgrundlagen funnit det vara av synnerlig vikt att en uppgift som avses där lämnas vid vittnesförhör eller förhör med en part under sanningsförsäkran,

2. ogillat ett yrkande av tredje man att få delta i rättegången som intervenient eller målsägande eller prövat en fråga enligt 13 kap. 7 § om övertagande av ett käromål,

3. förelagt en part eller någon annan att lägga fram skriftligt bevis eller att tillhandahålla föremål för syn eller besiktning eller vid prövning enligt 3 kap. 4 § första stycket 4 eller 5 tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 4 § första stycket 4 eller 5 yttrandefrihetsgrundlagen funnit det vara av synnerlig vikt att en uppgift som avses där lämnas vid vittnesförhör eller förhör med en part under sanningsförsäkran,

4. prövat en fråga om utdömande av förelagt vite eller häkte eller om ansvar för förseelse i rättegången eller om skyldighet för någon att ersätta rättegångskostnad,

5. prövat en fråga om ersättning eller förskott av allmänna medel till målsägande eller enskild part eller om ersättning eller förskott till biträde, försvarare, vittne, sakkunnig eller någon annan,

6. prövat en fråga i tvistemål om kvarstad eller annan åtgärd enligt 15 kap. eller i brottmål om häktning, tillstånd till restriktioner enligt 24 kap. 5 a §, en åtgärd som avses i 25–28 kap. eller omhändertagande enligt 28 kap. brottsbalken,

7. avslagit en begäran om biträde eller försvarare, avslagit en begäran om byte av biträde eller försvarare eller utsett någon annan än den parten föreslagit till ett sådant uppdrag,

8. prövat en fråga som gäller rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) i annat fall än som avses i 5 eller 7, eller

9. avslagit en begäran om att ersättning till vittne som åberopats av en enskild part ska betalas av allmänna medel enligt 36 kap. 24 § andra stycket.

 

 

 


[1] Senaste lydelse 2018:533.