Civilutskottets betänkande

2018/19:CU3

 

Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

 

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag att riksdagen ska godkänna 2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (2010 års HNS-konvention). Utskottet ställer sig också bakom regeringens förslag till lag om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen och till ändringar i bl.a. sjölagen.

Förslagen innebär att fartygets ägare ska vara ansvarig för en skada som orsakas av vissa farliga och skadliga ämnen som transporteras till sjöss. Fartygsägaren ska även vara skyldig att ha en ansvarsförsäkring. Om fartygsägarens ansvar inte räcker till för att betala uppkomna skador, ska en skadelidande ha möjlighet att få ersättning från en internationell fond. Fonden ska finansieras genom avgifter som betalas av dem som tar emot farliga och skadliga ämnen efter sjötransport i bulk. Det införs också sanktioner som gäller när vissa skyldigheter enligt de nya reglerna åsidosätts.

Förslagen innebär också att Transportstyrelsen ska ta över vissa av Sjöfartsverkets uppgifter.

Den nya lagen och lagändringarna med anledning av Sveriges tillträde till konventionen föreslås i huvudsak träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i fråga om mottagande av far­liga och skadliga ämnen och lagändringarna till följd av att Transport­styrelsen tar över vissa uppgifter från Sjöfartsverket föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Behandlade förslag

Proposition 2017/18:268 Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

Riksdagen

a) godkänner

1. 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen,

2. att Sverige vid tillträdet till protokollet lämnar en förklaring om att tillämpningen inte ska omfatta fartyg med en dräktighet om högst 200 som i inrikes trafik transporterar farliga och skadliga ämnen i förpackad form,

3. att Sverige vid tillträdet till protokollet, i förhållande till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar i dess lydelse enligt 1996 års ändringsprotokoll, förbehåller sig rätten att undanta fordringar med anledning av skador som avses i 2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen,

b) antar regeringens förslag till

1. lag om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen,

2. lag om ändring i miljöbalken,

3. lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja,

4. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

5. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,

6. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),

7. lag om ändring i lagen (2010:976) om ändring i sjölagen (1994:1009),

8. lag om ändring i lagen (2013:325) om ändring i lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken,

9. lag om ändring i lagen (2017:723) om ändring i sjölagen (1994:1009).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:268 punkterna 1–12.

 

Stockholm den 6 november 2018

På civilutskottets vägnar

Emma Hult

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Emma Hult (MP), Larry Söder (KD), Johan Löfstrand (S), Mats Green (M), Elin Lundgren (S), Cecilie Tenfjord Toftby (M), Mikael Eskilandersson (SD), Leif Nysmed (S), Ola Johansson (C), Momodou Malcolm Jallow (V), Jörgen Warborn (M), Roger Hedlund (SD), Sanne Lennström (S), Joakim Järrebring (S), Robert Hannah (L), Angelica Lundberg (SD) och Lars Beckman (M).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2017/18:268 Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen.

Den internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (HNS-konventionen) antogs av Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO) 1996. Konventionen trädde inte i kraft eftersom inte tillräckligt många länder anslöt sig till den. År 2010 antogs ett tilläggsprotokoll till konventionen med vissa ändringar. Efter ändringarna benämns konven­tionen 2010 års HNS-konvention. Ett tillträde till protokollet innebär ett tillträde till 2010 års HNS-konvention.

HNS-utredningen har i betänkandet Skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods (SOU 2006:92) föreslagit att Sverige ska ansluta sig till 1996 års HNS-konvention. Vidare har en utredare i promemorian Skadeståndsansvar för miljöfarliga sjötransporter (Ds 2012:14) lämnat ett underlag för bedömningen av om Sverige ska tillträda 2010 års HNS-konvention och föreslagit de författningsändringar som behövs eller som annars bedöms lämpliga i samband med ett tillträde. Promemorian har remissbehandlats.

I propositionen behandlas också en begäran från Transportstyrelsen med förslag till ändringar i sjölagen (1994:1009). Begäran har remissbehand­lats.

Lagrådet har yttrat sig över regeringens lagförslag.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (2010 års HNS-konvention) och att Sverige vid tillträde till protokollet lämnar den föreslagna förklaringen och gör det föreslagna förbehållet (avsnitt 6–8 i prop. 2017/18:268). Riksdagen antar vidare regeringens lagförslag.

 

Propositionen

Sveriges tillträde till HNS-konventionen

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner 2010 års HNS-konvention.

Regeringen föreslår också att riksdagen godkänner att Sverige vid tillträdet lämnar en förklaring om att tillämpningen inte ska omfatta fartyg med en dräktighet om högst 200 som i inrikes trafik transporterar farliga och skadliga ämnen i förpackad form.

Vidare föreslår regeringen att Sverige vid tillträdet till protokollet, i förhåll­ande till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadestånds­ansvar i dess lydelse enligt 1996 års ändringsprotokoll, förbehåller sig rätten att undanta fordringar med anledning av skador som avses i 2010 års HNS-konvention.

Lagstiftning

I propositionen lämnar regeringen lagförslag som föranleds av Sveriges tillträde till 2010 års HNS-konvention. Det föreslås en ny lag om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen och att det ska införas ett nytt 11 kap. i sjölagen (1994:1009), men också andra ändringar i sjölagen och i vissa andra lagar.

Förslagen innebär i huvudsak följande. Fartygets ägare ska vara ansvarig för en skada som orsakas av vissa farliga och skadliga ämnen som transporteras till sjöss. Ägaren till ett fartyg som transporterar sådana ämnen ska även vara skyldig att ha en ansvarsförsäkring eller en annan betryggande säkerhet, vilket ska kunna styrkas genom ett certifikat som ska medföras ombord på fartyget. Om fartygsägarens ansvar inte räcker till för att betala uppkomna skador, ska en skadelidande ha möjlighet att få ersättning från en internationell fond. Fonden ska finansieras genom avgifter som betalas av dem som tar emot farliga och skadliga ämnen efter sjötransport i bulk. Mottagarna ska vara skyldiga att lämna uppgift om den mängd ämnen de tagit emot. Genom förslagen införs även sanktioner mot den som åsidosätter uppgiftsskyldigheten, försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att medföra certifikat.

I propositionen föreslår regeringen också ändringar i sjölagen som inte är föranledda av Sveriges tillträde till 2010 års HNS-konvention. Uppgiften att pröva en ansökan om medgivande till att ett fartyg ska anses som svenskt och vara berättigat att föra svensk flagg ska anförtros Transportstyrelsen i stället för Sjöfartsverket. Detsamma ska gälla uppgiften att upprätta förteckningar över besiktningsmän och särskilda ledamöter vid sammanträden för sjöförklaring och i dispaschmål.

Den nya lagen om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen och lagändringarna med anledning av Sveriges tillträde till HNS-konventionen föreslås i huvudsak träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Bestäm­melserna om uppgiftsskyldighet i fråga om mottagande av far­liga och skadliga ämnen och lagändringarna till följd av att Transport­styrelsen tar över vissa uppgifter från Sjöfartsverket föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör bifalla regeringens förslag om godkännande och anta regeringens lagförslag.

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2017/18:268 Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen:

1.Riksdagen godkänner 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (avsnitt 6).

2.Riksdagen godkänner att Sverige vid tillträdet till protokollet lämnar en förklaring om att tillämpningen inte ska omfatta fartyg med en dräktighet om högst 200 som i inrikes trafik transporterar farliga och skadliga ämnen i förpackad form (avsnitt 6 och 7).

3.Riksdagen godkänner att Sverige vid tillträdet till protokollet, i förhållande till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar i dess lydelse enligt 1996 års ändringsprotokoll, förbehåller sig rätten att undanta fordringar med anledning av skador som avses i 2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (avsnitt 6 och 8).

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009).

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:976) om ändring i sjölagen (1994:1009).

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:723) om ändring i sjölagen (1994:1009).

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja.

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag