Detaljplanekravet

Delbetänkande av Översiktsplaneutredningen

Stockholm 2017

SOU 2017:64

SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Wolters Kluwer Sverige AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).

En kort handledning för dem som ska svara på remiss.

Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Emma Franzén och Elanders Sverige AB

Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2017

ISBN 978-91-38-24649-8

ISSN 0375-250X

Till statsrådet Peter Eriksson

Regeringen beslutade den 19 januari 2017 att tillkalla en särskild utre- dare med uppdrag att utreda och lämna förslag på hur översiktspla- neringen kan utvecklas för att underlätta efterföljande planering m.m. (dir. 2017:6). Enligt direktiven ska utredaren med förtur behandla frågan om hur kommunen kan ges större möjligheter att besluta om en tillkommande eller befintlig bebyggelse behöver regleras med en detaljplan. Utredaren ska även föreslå hur angränsande lagstiftning kan utformas om kravet på detaljplan begränsas.

Tekniska rådet Inger Holmqvist utsågs den 19 januari 2017 till sär- skild utredare.

Som sakkunniga att biträda utredningen förordnade bostads- och digitaliseringsministern den 13 mars 2017 rättssakkunniga Anna-Karin Berglund och Kristina Börjevik Kovaniemi, kanslirådet Ivar Frostenson, departementssekreterarna Rikard Sandart, Helena Strigård och Gunilla Renbjer. Den 10 april 2017 förordnades kan- slirådet Jonas Manole som sakkunnig. Den 8 maj 2017 förordnades departementssekreteraren Ann-Kristin Kaplan som sakkunnig.

Kanslirådet Johan Hjalmarsson anställdes som huvudsekreterare från och med den 1 februari 2017. Landskapsarkitekten Emma Franzén anställdes samma dag som utredningssekreterare. Från och med den 15 februari 2017 anställdes rättssakkunnig Joel Björk- Werner som utredningssekreterare.

Utredningen har bedrivits i nära samarbete med utredningens sakkunniga. Därutöver har utredningen biståtts av flera företrädare för berörda myndigheter, kommuner och organisationer. Betänkan- det är därför skrivet i vi-form. Jag är emellertid ensam ansvarig för samtliga förslag.

Utredningen har antagit namnet Översiktsplaneutredningen. Utredningen överlämnar härmed delbetänkandet Detaljplanekravet (SOU 2017:64).

Stockholm i juni 2017

Inger Holmqvist

/ Johan Hjalmarsson

Joel Björk-Werner

Emma Franzén

Innehåll

Sammanfattning ................................................................

11

1

Författningsförslag.....................................................

33

1.1Förslag till lag om betydelsen av termerna

 

tätbebyggelse och samlad bebyggelse ....................................

33

1.2

Förslag till lag om ändring i miljöbalken ...............................

34

1.3

Förslag till lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)......

35

1.4Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen

(2010:900) ...............................................................................

38

1.5Förslag till förordning om betydelsen av termerna

tätbebyggelse och samlad bebyggelse ....................................

53

1.6Förslag till förordning om ändring i förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd .......

57

1.7Förslag till förordning om ändring i plan- och

byggförordningen (2011:338) ................................................

58

1.8Förslag till förordning om ändring i

 

miljöprövningsförordningen (2013:251)

............................... 61

2

Inledning..................................................................

63

2.1

Översiktsplaneutredningens direktiv ....................................

63

2.2

Bakgrunden till uppdraget......................................................

63

2.3

Utredningens arbetsformer....................................................

66

2.4

Betänkandets disposition........................................................

67

5

Sammanfattning SOU 2017:64

3

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

..... 69

3.1

Gällande rätt ...........................................................................

69

 

3.1.1

Motiven bakom dagens detaljplanekrav.................

70

 

3.1.2

Omfattningen och innebörden av dagens

 

 

 

detaljplanekrav.........................................................

73

3.2

Tidigare förslag .......................................................................

89

 

3.2.1

Plangenomförandeutredningens förslag................

90

 

3.2.2

Förslagen i propositionen En enklare

 

 

 

planprocess ..............................................................

97

 

3.2.3

Förslagen i propositionen Genomförande

 

 

 

av Seveso III-direktivet.........................................

102

 

3.2.4

Tidigare förslag om att utveckla

 

 

 

detaljplanekravet ...................................................

105

3.3EU-rättsliga och internationella krav med relevans för

 

utredningen ...........................................................................

111

 

3.3.1

MKB- och SMB-direktiven...................................

111

 

3.3.2

Seveso III-direktivet .............................................

118

 

3.3.3

Århuskonventionen ..............................................

121

3.4

För- och nackdelar med detaljplan ......................................

124

3.5

Detaljplanekravet i några grannländer.................................

129

4

Våra överväganden om kravet på detaljplan.................

131

4.1

Kommittédirektiven anger ramarna för förslagen ..............

131

4.2EU-rätten och Sveriges internationella åtaganden

begränsar hur kravet på detaljplan kan utformas................

133

4.3Förslaget att begränsa detaljplanekravet i propositionen En enklare planprocess tillgodoser inte kraven i EU-

rätten .....................................................................................

142

4.4Våra utgångspunkter för hur kravet på detaljplan kan

reformeras .............................................................................

147

6

SOU 2017:64

Sammanfattning

4.5Möjligheterna att bygga utan detaljplan bör utvidgas

och förtydligas.......................................................................

157

4.5.1Plan- och bygglagen bör ge tydligare stöd för ändringar och kompletteringar i bebyggelsen

utan detaljplan........................................................

157

4.5.2Innebörden av termen sammanhållen

 

bebyggelse kan tolkas på flera sätt........................

162

4.5.3

Möjligheterna till undantag från

 

 

detaljplanekravet bör även gälla sammanhållen

 

 

bebyggelse ..............................................................

166

4.5.4Förslaget från Plan- och byggutredningen bör

inte genomföras .....................................................

175

4.6Kravet på detaljplan behöver utformas med hänsyn

till MKB-direktivet ...............................................................

177

4.6.1MKB-direktivet medför att vissa åtgärder

alltid bör omfattas av detaljplanekravet ...............

177

4.6.2Kriterierna för vad som utgör en betydande miljöpåverkan bör preciseras på

förordningsnivå......................................................

187

4.6.3Behovsbedömningen förutsätter inget krav

 

på särskilt samråd med berörda myndigheter ......

191

4.6.4

Byggnadsnämndens bedömning av

 

 

miljöpåverkan ska framgå av beslutet om lov

 

 

eller förhandsbesked..............................................

193

4.6.5Ett byggnadsverks inverkan på omgivningen

bör bedömas i förhållande till hela åtgärden ........

195

4.7De termer som används för kravet på detaljplan bör

samordnas med kraven på bygglov ......................................

198

4.7.1Termen ”industriändamål” bör ersättas med

 

 

”ett industriområde”..............................................

198

 

4.7.2

Det behövs ytterligare överväganden innan

 

 

 

övriga termer kan samordnas................................

201

4.8

Några närliggande frågor......................................................

213

4.9

Våra förslag i förhållande till kraven i EU-rätten ...............

218

7

Sammanfattning

 

SOU 2017:64

5

Ett ändrat krav på detaljplan motiverar följdändringar

 

i angränsande lagstiftning

......................................... 225

5.1Vårt uppdrag om följdändringar i angränsande lagstiftning bör ses mot bakgrund av tidigare lagda

förslag ....................................................................................

225

5.2Detaljplanens betydelse för tillämpningen av

angränsande lagstiftning.......................................................

231

5.2.1Många lagar är kopplade till att det ska finnas

en detaljplan för sammanhållen bebyggelse.........

231

5.2.2Detaljplanen har omfattande rättsverkningar

enligt annan lagstiftning .......................................

233

5.3Principförslaget i promemorian Nya steg för en

effektivare plan- och bygglag ...............................................

235

5.4

Det är inte lämpligt att knyta alla krav till termen

 

 

samlad bebyggelse.................................................................

240

5.5

Samhällets krav på den enskilde behöver vara tydliga ........

244

 

5.5.1

De områden som utgör tätbebyggelse och

 

 

 

samlad bebyggelse behöver preciseras i förväg

 

 

 

med bindande verkan ............................................

244

5.5.2Andra lagar bör inte enbart kopplas till detaljplanen, oavsett om detaljplanekravet

ändras eller inte .....................................................

245

5.5.3Innebörden av tätbebyggelse och samlad

 

bebyggelse behöver preciseras och redovisas

 

 

i förväg ...................................................................

247

5.5.4

Betydelsen av termerna tätbebyggelse och

 

 

samlad bebyggelse behöver läggas fast på

 

 

lagnivå ....................................................................

251

5.5.5Kriterier för tätbebyggelse och samlad

bebyggelse..............................................................

254

5.5.6Länsstyrelsen bör peka ut vilka områden som

 

utgör tät- respektive samlad bebyggelse ..............

265

5.5.7

Alternativ som övervägts men förkastats ............

275

8

SOU 2017:64

Sammanfattning

5.6Överväganden och förslag om hur angränsande

lagstiftning bör utformas......................................................

276

5.6.1

Ordningslagen .......................................................

278

5.6.2

Miljöbalken m.m....................................................

298

5.6.3Lagen med särskilda bestämmelser om

 

 

gaturenhållning och skyltning m.m.

..................... 306

 

5.6.4

Väglagen .................................................................

314

 

5.6.5

Lagen om ägofred ..................................................

318

 

5.6.6

Minerallagen...........................................................

322

 

5.6.7

Jordabalken ............................................................

326

 

5.6.8

Lagen om allmänna vattentjänster ........................

335

 

5.6.9

Plan- och bygglagen m.m......................................

340

6

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser ................

351

6.1

Dag för ikraftträdande ..........................................................

351

6.2

Övergångsbestämmelser.......................................................

352

7

Konsekvenser..........................................................

355

7.1

Om konsekvensredovisningen .............................................

355

7.2

Konsekvenser för staten .......................................................

356

7.3

Konsekvenser för kommuner...............................................

365

7.4

Konsekvenser för företag .....................................................

372

7.5

Konsekvenser för enskilda ...................................................

376

7.6

Konsekvenser för miljön ......................................................

382

7.7

Konsekvenser för bostadsbyggandet ...................................

389

7.8

EU-rätten ..............................................................................

389

7.9

Övriga konsekvenser ............................................................

390

8

Författningskommentar ............................................

391

8.1Förslaget till lag om betydelsen av termerna

tätbebyggelse och samlad bebyggelse ..................................

391

8.2 Förslaget till lag om ändring i miljöbalken..........................

393

9

Sammanfattning

SOU 2017:64

8.3Förslaget till lag om ändring i ordningslagen

(1993:1617) ...........................................................................

394

8.4Förslaget till lag om ändring i plan- och bygglagen

(2010:900) .............................................................................

396

8.5Förslaget till förordning om betydelsen av termerna

tätbebyggelse och samlad bebyggelse..................................

410

8.6 Förslaget till förordning om ändring i förordningen

 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd .....

417

8.7Förslaget till förordning om ändring i plan-

och byggförordningen (2011:338) ......................................

418

8.8Förslaget till förordning om ändring i

miljöprövningsförordningen (2013:251) ............................

420

Bilagor

 

 

Bilaga 1 Kommittédirektiv 2017:6 ................................................

421

Bilaga 2

Författningsförslag i promemorian Nya steg för en

 

 

effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31 ....................

439

Bilaga 3

Kort historik kring plan- och bygglagstiftningen

 

 

i Sverige ............................................................................

459

Bilaga 4

Om detaljplanekravet i våra nordiska grannländer ........

463

Bilaga 5

Konsultrapport: GIS-analys, samlad bebyggelse ...........

473

10

SOU 2017:64

Sammanfattning

Sammanfattning

Vårt uppdrag

Översiktsplaneutredningens uppdrag omfattar fyra frågor. Vi ska

1.se över hur översiktsplaneringen kan utvecklas i syfte att under- lätta efterföljande planering

2.föreslå begränsningar i kravet på att kommunerna i vissa fall måste göra en detaljplan och föreslå hur angränsande lagstift- ning kan utformas i anslutning till dessa begränsningar

3.se över behovet av att kommunen ska kunna bestämma upp- låtelseformer, t.ex. genom en bestämmelse i en detaljplan

4.se över behovet av att införa en privat initiativrätt så att en en- skild exploatör kan genomföra vissa formella beredningsåtgär- der i arbetet med att ta fram en detaljplan.

Detta delbetänkande handlar om punkten 2, dvs. detaljplanekravet. Enligt kommittédirektiven ska vi föreslå hur kommunen kan ges större möjligheter att besluta om en tillkommande eller befintlig bebyggelse behöver regleras med en detaljplan. Vi ska även föreslå hur angränsande lagstiftning kan utformas om kravet på detaljplan begränsas.

Enligt regeringen ska inriktningen vara att lagstiftarens krav på detaljplan ska begränsas men att kommunen även i fortsättningen ska kunna ställa krav på att det ska finnas detaljplan i den omfattning som gäller i dag. Detta ligger i linje med förslagen i propositionen En enk- lare planprocess (prop. 2013/14:126), som emellertid inte resulterade i ändrad lagstiftning vid riksdagsbehandlingen. Enligt direktiven ska utgångspunkten samtidigt vara att de ändringar i kravet på detaljplan

11

Sammanfattning

SOU 2017:64

som syftade till att genomföra Sevesodirektivet ska gälla även i fort- sättningen.

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

Gällande rätt

Detaljplanekravet i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, innebär att lagstiftaren ställer krav på att kommunen i vissa fall ska pröva markens lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning genom en detaljplan. Det gäller – något förenklat – i fyra fall, nämligen för

1.en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,

2.en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang,

3.vissa byggnadsverk, bl.a. om byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efter- frågan på området för bebyggande, och

4.en åtgärd som utgör en nyetablering av en kemteknisk s.k. Seveso- verksamhet.

Trots den tredje punkten krävs det ingen detaljplan om byggnads- verket kan prövas genom ett bygglov eller ett förhandsbesked. Det förutsätter dock att användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kravet på detaljplan gäller inte heller i de fall som tillräcklig reglering har gjorts med områdes- bestämmelser. Särskilda bestämmelser gäller dessutom för vind- kraftverk.

I avsnitt 3 redogör vi för den närmare innebörden av detaljplane- kravet och motiven bakom gällande rätt.

12

SOU 2017:64

Sammanfattning

Tidigare förslag av betydelse för utredningen

Ändringar i detaljplanekravet har föreslagits tidigare. Vi redogör i betänkandet för de förslag som har betydelse för våra förslag. Det handlar om

Plangenomförandeutredningens förslag i betänkandet En effek- tivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34),

Förslaget i propositionen En enklare planprocess (prop. 2013/14: 126), som inte antogs vid riksdagsbehandlingen,

Förslaget i propositionen Genomförande av Seveso III-direkti- vet1 (prop. 2014/15:60),

Plan- och byggutredningens förslag i betänkandet Översyn av PBL och va-lagen (SOU 1996:168), och

PBL-kommitténs förslag i betänkandet Får jag lov? Om plane- ring och byggande (SOU 2005:77).

Internationell rätt har betydelse

för hur detaljplanekravet kan utformas

Möjligheten att utveckla kravet på detaljplan i PBL påverkas av kon- ventioner som Sverige har tillträtt och krav i EU-rätten. Bland annat anger våra direktiv att vi ska analysera hur våra förslag förhåller sig till kraven i MKB-direktivet2, SMB-direktivet3 och Århuskonventionen4. Kopplingarna till Seveso III-direktivet innebär att det även finns skäl att översiktligt redovisa innehållet i det direktivet.

1Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG.

2Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedöm- ning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.

3Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan.

4Konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (SÖ 2005:28).

13

Sammanfattning

SOU 2017:64

Detaljplanen som planinstrument

Vi redovisar även för- och nackdelar med detaljplanen som plan- instrument. Nyttan med detaljplanen är främst att planen

innebär en lämplighetsprövning där olika intressen vägs samman till en långsiktigt hållbar helhet

utgör en arena för dialogen mellan medborgarna, kommunen och övriga myndigheter och bidrar till ett bättre beslutsunderlag

lägger fast rättigheter och skyldigheter samt ökar värdet för fastig- heter som kan bebyggas

skapar förutsättningar för en rationell myndighetsutövning och ett samordnat genomförande.

Nackdelarna består främst i att det tar tid och kostar pengar att ta fram en detaljplan. Ett planprojekt tenderar även att aktualisera frågor som inte direkt har med de åtgärder som planen syftar till att möjlig- göra. Kommunens kapacitet för att hantera detaljplaner kan leda till att även önskvärda planprojekt måste avvakta andra detaljplaner innan de kan genomföras. Eftersom små byggföretag sällan har möjlighet att engagera sig i byggprojekt som förutsätter detaljplaneläggning kan detaljplanen även ha en konkurrenshämmande effekt.

Internationell utblick

Enligt våra direktiv ska vi studera och analysera systemen för fysisk planering på kommunal nivå i vissa andra länder. I en bilaga redo- gör vi kortfattat för resultatet av våra studier hittills. Bilagan utgör en delredovisning av den större genomgång som vi avser att göra i ett senare betänkande.

Våra överväganden om kravet på detaljplan

Det finns brister i hur MKB-direktivet har genomförts i PBL – förslaget i propositionen En enklare planprocess bör inte genomföras

Medlemskapet i EU och anslutningen till Århuskonventionen ger vissa förutsättningar för hur svensk rätt kan utformas. Under vårt

14

SOU 2017:64

Sammanfattning

utredningsarbete har vi konstaterat att det finns brister i hur EU- rätten har genomförts i svensk rätt när det gäller genomförandet av MKB-direktivet.

Direktivet innehåller krav på att vissa åtgärder (”projekt”) ska miljöbedömas, om de kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Miljöbedömningen innebär bl.a. att konsekvenserna för miljön ska redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning samt krav på samråd med berörda myndigheter. Processen för att avgöra om det behövs en miljöbedömning eller inte brukar benämnas behovsbedömning. Det innebär att myndigheten tar ställning till om en verksamhet eller en åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte.

En brist i PBL handlar om att direktivet ställer krav på att vissa kriterier ska tillämpas vid behovsbedömningen, vilket inte alltid sker i dag. Enligt PBL krävs det dessutom bara en detaljplan om använd- ningen av ett nytt byggnadsverk har en betydande inverkan på omgiv- ningen, medan direktivet utgår från att åtgärdens samlade miljöpåver- kan ska bedömas. I linje med detta föreslår vi att ett byggnadsverks inverkan på omgivningen ska bedömas i förhållande till hela bygg- nadsverket och inte bara till dess användning.

Dessa brister medför enligt vår uppfattning att förslaget i propo- sitionen En enklare planprocess inte är förenligt med kraven i MKB- direktivet. Förslaget är inte heller, enligt vår uppfattning, förenligt med Århuskonventionen. Det hänger samman med att det enligt för- slaget i propositionen inte skulle krävas någon detaljplan för ett bygg- nadsverk vars användning kan antas medföra en betydande miljö- påverkan, om åtgärden har stöd i en aktuell översiktsplan. Eftersom miljöorganisationer inte har rätt att överklaga kommunens beslut om översiktsplan får dessa organisationer inte den rätt till rättslig pröv- ning som konventionen föreskriver. Förslaget i propositionen bör inte genomföras.

Våra utgångspunkter för hur kravet på detaljplan kan reformeras

Vi menar att kommunen behöver ett instrument för att kunna sam- ordna och lösa de frågor som uppstår i ett komplext byggprojekt. Att ta bort detaljplanen från plan- och byggprocessen gör det svårare att hantera sådana projekt. Vi anser att detaljplanen bör vara huvud- regeln, men att kommunen behöver ges reella möjligheter för att

15

Sammanfattning

SOU 2017:64

kunna släppa på kravet på detaljplan i de fall projektet kan genom- föras utan en sådan plan. Samtidigt anser vi att kommunerna i dag inte tar tillvara på det utrymme som den nuvarande regleringen fak- tiskt ger för att i vissa fall kunna tillåta ny bebyggelse utan föregående detaljplaneläggning.

Enligt vår uppfattning finns det inget behov av att förändra detalj- planekravet i de delar som genomför Seveso III-direktivet. De pro- jekt som hänger samman med MKB-direktivet och som i dag ska miljöbedömas enligt PBL bör även i fortsättningen miljöbedömas på det sättet. Miljöbedömningen bör liksom i dag vara kopplad till detalj- planen och inte till bygglovet.

Vi konstaterar även att det saknas förutsättningar för att redan nu föreslå en begränsning av kravet på detaljplan som är kopplad till en utvecklad översiktsplan, dvs. till de förslag som vi enligt kommitté- direktiven ska utreda inom ramen för vårt nästa delbetänkande.

Möjligheterna att bygga utan detaljplan bör utvidgas och förtydligas

Som nämnts ovan avser detaljplanekravet i dag bl.a.

1.en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,

2.en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang, och

3.vissa byggnadsverk, om byggnadsverkets användning får bety- dande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrå- gan på området för bebyggande.

Som nämnts finns en undantagsregel som anger att punkten 3 inte gäller om byggnadsverket kan prövas genom ett bygglov eller ett förhandsbesked.

Vi anser att detaljplanekravet bör förtydligas för att klargöra möj- ligheterna att pröva ”en ny sammanhållen bebyggelse” respektive ”en bebyggelse som ska förändras eller bevaras” genom ett bygglov eller ett förhandsbesked, snarare än genom en detaljplan. Förslaget hänger samman med att kommunerna ibland ställer krav på detaljplan i situationer där PBL inte uttryckligen kräver det.

16

SOU 2017:64

Sammanfattning

Vi föreslår att kravet på detaljplan för ”en ny sammanhållen be- byggelse” respektive ”en bebyggelse som ska förändras eller beva- ras” inte ska gälla om åtgärden kan prövas genom ett bygglov eller förhandsbesked. Lagtekniskt föreslår vi att det undantag som redan gäller för vissa byggnadsverk (punkten 3) även ska gälla för punk- terna 1 och 2. Genom den ändringen kan villkoren ”om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen” (punkten 1) respektive ”om regleringen behöver ske i ett sammanhang” (punkten 2) tas bort.

När tillämpningsområdet för undantagsregeln utvidgas blir det även möjligt att genom nya motivtexter klargöra när det är möjligt att pröva ”en ny sammanhållen bebyggelse” respektive ”en bebyg- gelse som ska förändras eller bevaras” genom ett bygglov eller ett för- handsbesked.

Vi menar att större förändringar i bebyggelsestrukturen även i fortsättningen bör prövas genom en detaljplan. Mindre förändringar bör dock kunna prövas genom ett bygglov eller ett förhandsbesked. Så kan vara fallet när det handlar om förändringar eller kompletter- ingar inom ramen för en befintlig bebyggelsestruktur. Har den över- gripande strukturen väl lagts fast, i form av byggnader, gator, vägar, fastighetsindelning, vatten och avlopp, el och annan teknisk försörj- ning, kan det finnas förutsättningar för att pröva den önskade föränd- ringen inom ramen för ett bygglov eller förhandsbesked, i stället för genom detaljplaneläggning.

Vi tänker då bl.a. på följande situationer:

Ändrad användning för en befintlig byggnad som inte har någon omgivningspåverkan av betydelse, t.ex. att ta i anspråk en bygg- nad som tidigare använts för kontorsändamål för bostäder eller vice versa.

Nybyggnad av en eller flera nya byggnader som i allt väsentligt ansluter till den befintliga bebyggelsestrukturen i området när det gäller bl.a. läge, omfattning och användning och som inte heller medför någon omgivningspåverkan av betydelse. Det kan bl.a. handla om att komplettera med nya byggnader i tidigare obebygg- da luckor i en kvartersstruktur. Det gäller även situationen när ett eller flera nya bostadshus möjliggörs i en befintlig villabebyggelse genom att en eller flera större fastigheter delas.

17

Sammanfattning

SOU 2017:64

Vi avser alltså åtgärder av begränsad omfattning där den färdiga detaljplanen eller detaljplaneprocessen inte tillför några väsentliga mervärden, men som ändå vanligtvis prövas genom detaljplanelägg- ning i dag. Det handlar bl.a. om sådana åtgärder som ofta prövas genom s.k. frimärksplaner, dvs. där kommunen gör en ny detaljplan som enbart omfattar en enda fastighet eller ett enstaka kvarter.

I de fall som området redan är planlagt, men den önskade åtgärden strider mot den gällande planen, bör det alltså vara möjligt att upp- häva den gällande planen i stället för att göra en ny detaljplan.

MKB-direktivet innebär att vissa åtgärder behöver omfattas av ett strikt krav på detaljplan

Detaljplanekravet är i dag utformat så att byggnadsnämnden kan komma till slutsatsen att någon detaljplan inte behövs, trots att åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Detta utgör en brist i förhållande till kraven i MKB-direktivet. Bristen består bl.a. i att det inte sker någon behovsbedömning utifrån de kriterier som anges i MKB-direktivet. Dessa kriterier har i svensk rätt införts i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskriv- ningar, MKBF.

Vi menar att detaljplanekravet även ska omfatta vissa åtgärder som kräver bygglov, om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att området är ianspråktaget eller kan tas i anspråk för vissa verksamheter eller åtgärder. Det gäller sådana verksamheter och åtgärder som enligt gällande rätt innebär att redovisningen av miljökonsekvenser ska uppfylla ytterligare krav i miljöbalken till följd av kraven i MKB-direktivet (jfr 4 kap. 34 § andra stycket PBL). Det bör gälla om området är ianspråktaget eller kan tas i anspråk för

ett industriområde

ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat pro- jekt för sammanhållen bebyggelse

en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar

en hamn för fritidsbåtar

18

SOU 2017:64

Sammanfattning

ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggning- ar, utanför sammanhållen bebyggelse

en permanent campingplats

en nöjespark

en djurpark.

Vi föreslår att detaljplanekravet inte ska omfatta spårvägar och tun- nelbanor, trots att dessa omfattas av MKB-direktivet. Anledningen är att spårvägar och tunnelbanor kan prövas antingen genom en detalj- plan eller enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

Trots att ett byggnadsverk kan antas medföra en betydande miljöpåverkan bör ett sådant byggnadsverk i vissa fall kunna prövas genom ett bygglov eller förhandsbesked. Det gäller sådana fall där byggnadsverket ändå kommer att miljöbedömas enligt miljöbalken.

Som nämnts ovan är det en brist i förhållande till MKB-direktivet att PBL inte anger vilka kriterier som ska tillämpas vid behovs- bedömningen. Detta gäller om området är ianspråktaget eller kan tas i anspråk för vissa verksamheter och åtgärder som anges i MKB- direktivet. Vi föreslår att regeringen ska få meddela föreskrifter i vilka fall en åtgärd ska antas medföra en sådan miljöpåverkan. Det handlar i praktiken om att införa krav på att byggnadsnämnden, vid sin bedöm- ning av om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska tillämpa vissa kriterier som anges i bilaga 2 till MKBF.

Vi föreslår även att regeringen ska få meddela föreskrifter om att vissa åtgärder ska eller inte ska antas medföra en betydande miljöpå- verkan. Även detta handlar om sådana åtgärder där området är ianspråktaget eller kan tas i anspråk för sådana verksamheter och åtgärder som avses i MKB-direktivet. Avsikten är att regeringen ska kunna förenkla byggnadsnämndernas bedömningar genom att klar- göra att vissa åtgärder aldrig respektive alltid kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Vilka åtgärder som skulle kunna omfattas av förslaget får beredas i annan ordning.

MKB-direktivet innehåller inte något krav på att myndigheten måste genomföra ett samråd med andra berörda myndigheter i sam- band med behovsbedömningen, vilket är en skillnad i förhållande till de krav som finns på motsvarande bedömningar enligt SMB-direkti- vet. Vi menar att det inte heller finns anledning att införa sådana krav.

19

Sammanfattning

SOU 2017:64

Enligt MKB-direktivet ska medlemsstaterna säkerställa att resul- tatet av de ansvariga myndigheternas behovsbedömningar görs till- gängliga för allmänheten. Av den anledningen föreslår vi att skälen för byggnadsnämndens bedömning ska framgå av beslutet om lov eller förhandsbesked, när det gäller slutsatsen att vissa åtgärder inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

MKB-direktivet innehåller krav på att medlemsstaterna ska se till att det sker en miljöbedömning för vissa projekt, om dessa kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det gäller bl.a. anlägg- ning av industriområden. I PBL används i stället termen industri- ändamål. Det innebär att en detaljplan, vars genomförande kan an- tas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområ- det får tas i anspråk för industriändamål, ska ha en utförligare redo- visning av miljökonsekvenserna. Termen industriändamål, som om- fattar fler åtgärder än ”anläggning av industriområden”, innebär att kravet på redovisning av miljökonsekvenser är högre ställt än vad som krävs enligt MKB-direktivet. Vi föreslår därför att kravet på detalj- plan ska vara kopplat till om området är ianspråktaget eller kan tas i anspråk som ett industriområde i stället för industriändamål. Där- igenom minskar risken för dubbla miljöbedömningar för åtgärder som ändå kommer att miljöbedömas enligt bestämmelserna i miljö- balken.

Vi förordar även en samordning mellan de termer som används i kravet på detaljplan och de termer som används i kraven på bygg- lov. Vi konstaterar dock att det behövs ytterligare utredning av denna fråga innan det finns tillräckligt med underlag för att föreslå en lagändring. Sammanfattningsvis ser vi ett behov av att ändra PBL på följande sätt.

Kravet på bygglov bör ändras så att det avser skidbackar, skidlif- tar och linbanor i stället för skidbackar med liftar och kabinbanor.

Vi anser att det är lämpligt att kravet på detaljplan avser småbåts- hamnar, i stället för en hamn för fritidsbåtar.

Kravet på detaljplan bör även avse en campingplats, i stället för en permanent campingplats.

När det gäller kravet på bygglov bör detta även i fortsättningen av- se parkeringsplatser utomhus, samtidigt som kravet på detaljplan bör

20

SOU 2017:64

Sammanfattning

avse en parkeringsanläggning. Därigenom tydliggörs att det finns en skillnad mellan kravet på bygglov och kravet på planläggning.

Några ytterligare slutsatser med anledning av uppdraget att se över detaljplanekravet

Utöver de förslag som vi har redovisat ovan redovisar vi även några slutsatser som vi har dragit under utredningsarbetet.

Vi menar att större planavvikelser är ett olämpligt alternativ till att öka möjligheten att kunna bygga utan detaljplan i flera fall.

Kommunens uppfattning bör även i fortsättningen väga tungt när det gäller bedömningen av om en detaljplan behövs.

Det finns inte något behov av att statliga myndigheter ska kun- na begränsa möjligheten att pröva vissa åtgärder, som normalt ska prövas genom detaljplaneläggning, genom ett bygglov eller förhandsbesked.

Talerätten för miljöorganisationer behöver inte utvidgas till att även omfatta byggnadsnämndens beslut om bygglov och för- handsbesked för att uppfylla kraven i Århuskonventionen.

Vi bedömer att våra förslag uppfyller kraven i MKB-direktivet, SMB-direktivet, Sevesodirektivet och Århuskonventionen.

Ett ändrat krav på detaljplan motiverar följdändringar i angränsande lagstiftning

Många lagar bygger på antagandet att bebyggelse av viss omfattning ska regleras med en detaljplan. I de fall som lagstiftaren har önskat knyta vissa bestämmelser till sådan bebyggelse har dessa ofta knutits till själva detaljplanen. Enligt gällande rätt kan förekomsten av en detaljplan bl.a. medföra krav på tillstånd, att vissa åtgärder är förbjud- na eller att åtgärderna kan utföras utan sådana tillstånd som annars skulle behövas.

Om kravet på detaljplan förändras – så att sammanhållen bebyg- gelse inte med nödvändighet kommer att omfattas av en detaljplan

– uppstår ett behov av att göra ändringar i angränsande lagstiftning.

21

Sammanfattning

SOU 2017:64

Behovet av att ändra sådan lagstiftning finns dock oavsett om kra- vet på detaljplan förändras eller inte.

Förslaget i promemorian Nya steg för en effektivare plan- och bygglag bör inte ligga till grund för lagstiftning

Principförslaget i departementspromemorian (Ds 2014:31) byggde på tanken att krav i angränsande lagstiftning, som i dag är kopplad till förekomsten av en detaljplan, även skulle kopplas till termen samlad bebyggelse. Sådan bebyggelse skulle enligt promemorian anses före- ligga om bebyggelsen omfattar minst 10–20 hus, om de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark o.d. Termen skulle alltså avse samma områden som motsvarande term avsåg enligt den äldre plan- och bygglagen (1987:10). Kommunens uppfattning om vilka områden som utgör samlad bebyggelse skulle redovisas i översiktsplanen.5

Under remissbehandlingen kritiserades förslaget av remissinstan- serna, bl.a. eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande. Några remissinstanser menade även att förslaget i departementspromemo- rian skulle innebära att vissa krav skulle få alltför stor räckvidd, om kraven även skulle gälla inom samlad bebyggelse.

Vi delar remissinstansernas kritik och menar att förslaget i pro- memorian i väsentliga delar måste utvecklas för att kunna ligga till grund för lagstiftning.

Vissa krav bör gälla inom samlad bebyggelse

– men andra krav bör enbart gälla inom tätbebyggelse

De krav som i dag är kopplade till förekomsten av en detaljplan är i flera fall av sådan karaktär att de endast bör gälla inom tätbebyg- gelse, dvs. tätorter och annan bebyggelse av större omfattning än vad som avses med termen samlad bebyggelse. Det gäller exempel- vis vissa krav i ordningslagen (1993:1617) och vissa krav på bygglov

5 Skillnaden mellan samlad och sammanhållen bebyggelse kan beskrivas på följande sätt. Samlad bebyggelse avser bebyggelsegrupper av viss minsta storlek och används för att beskri- va var vissa krav gäller, t.ex. när det gäller kraven på bygglov. Sammanhållen bebyggelse inne- bär att bebyggelsen ska ha en viss struktur och omfattning. Termen används bl.a. för att be- skriva kravet på att kommunen i vissa fall ska pröva en ny bebyggelse genom en detaljplan.

22

SOU 2017:64

Sammanfattning

enligt PBL. Enligt vår bedömning skulle det föra för långt att ut- sträcka de krav som i dag endast gäller inom områden med detalj- plan till att även gälla inom samlad bebyggelse, vilket även omfattar mindre byar och liknande. En sådan ändring skulle leda till att nack- delarna med den tillkommande administrationen inte motsvarar nyt- tan med kraven. Samtidigt finns det andra krav som även i framtiden bör vara kopplade till de områden som enligt departementsprome- morian skulle benämnas samlad bebyggelse.

Vi drar slutsatsen att de olika kraven inte kan hanteras på ett en- hetligt sätt. Vi menar att det behövs två olika indelningar, där vissa krav ska gälla inom samlad bebyggelse och andra krav enbart inom tätbebyggelse.

Länsstyrelsen ska peka ut vilka områden

som utgör tät- respektive samlad bebyggelse på förhand

Från rättssäkerhetssynpunkt behöver samhällets krav vara förutsebara för den enskilde. Vi anser att samhället dels ska precisera vad som av- ses med tätbebyggelse respektive samlad bebyggelse, dels peka ut vil- ka områden som utgör sådana områden på förhand med bindande verkan. Enligt vår bedömning är det möjligt att åstadkomma en sådan ordning så att den blir både rättssäker för den enskilde och ändamåls- enlig.

Vi föreslår att berörda lagar ändras så att vissa krav också ska till- lämpas inom en tätbebyggelse eller en samlad bebyggelse. I en ny lag anger riksdagen på en övergripande nivå om vad som avses med tät- respektive samlad bebyggelse. Regeringen bemyndigas att utveckla innebörden av vad som utgör sådan bebyggelse för att skapa tydliga kriterier, t.ex. hur uttrycket ska förhålla sig till vissa kart- och registerdata. Utifrån dessa kriterier tar Statistiska centralbyrån med stöd av en GIS-analys (geografiskt informationssystem) fram en karta över vilka områden i landet som utgör sådan bebyggelse. Med denna karta som grund får länsstyrelsen meddela föreskrifter om vilka områden i länet som utgör tät- respektive samlad bebyggelse. I normalfallet kommer länsstyrelsens beslut att sammanfalla med den GIS-analys som Statistiska centralbyrån har tagit fram. Om det finns särskilda skäl, bör länsstyrelsen kunna göra avsteg i förhållande till de områden som pekats ut genom GIS-analysen, t.ex. om resultatet av denna är uppenbart oriktigt. Innan länsstyrelsen beslutar om vilka

23

Sammanfattning

SOU 2017:64

områden som utgör tät- respektive samlad bebyggelse ska länssty- relsen samråda med berörda myndigheter och kommuner.

Vilka områden som utgör tät- respektive samlad bebyggelse kom- mer formellt att framgå av länets författningssamling, men görs i praktiken tillgängliga för allmänheten genom karttjänster via läns- styrelsernas webbplatser. Vilka områden som omfattas ska omprövas årligen för att säkerställa att de områden som pekas ut som tät- res- pektive samlad bebyggelse speglar eventuella förändringar i bebyggel- sen. Genom att koppla tillämpligheten av berörda lagar och förord- ningar till de områden som länsstyrelsen har pekat ut blir det entydigt och förutsebart var kraven enligt berörda lagar kommer att vara till- lämpliga. GIS-analysen tryggar i sin tur att områdena pekas ut på ett enhetligt vis över landet.

Kriterier för tät- respektive samlad bebyggelse

Vi anser att ett område ska utgöra samlad bebyggelse om

1.bebyggelsegruppen omfattar minst 20 hus där avståndet mellan husen inte överstiger vissa mått, eller

2.berör ett sådant område som avses i punkten 1 och som enligt fas- tighetskartan utgör en ospecificerad, låg, hög eller sluten bebyg- gelse, ett industriområde, ett torg, en begravningsplats, ett anlägg- ningsområde, en idrottsplan eller en start- eller landningsbana. Plantskolor, fröplantager, golfbanor, skjutbanor, täkter, rengärden och motionsanläggningar ska dock inte ingå i samlad bebyggelse.

Även områden vars area understiger 2 hektar ska inkluderas i sam- lad bebyggelse om de helt eller till övervägande del ligger inom ett sådant område som avses i 1 och 2.

Tätbebyggelse ska definieras på motsvarande sätt, men där ska bebyggelsegruppen omfatta minst 50 hus.

Ordningslagen

Vi anser att ordningslagen bör ändras i linje med det som föreslogs i departementspromemorian, men att kraven ska kopplas till tät- bebyggelse i stället för till samlad bebyggelse.

24

SOU 2017:64

Sammanfattning

Det innebär att kravet på att anmäla allmänna sammankomster utomhus, respektive offentliga tillställningar som det inte krävs till- stånd för, även ska gälla i de fall som dessa anordnas inom tätbebyg- gelse och inte enbart inom områden med detaljplan. Även skyldig- heten att anmäla en allmän sammankomst som anordnas inomhus bör gälla inom tätbebyggelse.

Även kravet på att en offentlig plats inom detaljplanelagt område inte får användas på visst sätt, utan tillstånd av Polismyndigheten, bör utökas till att omfatta alla offentliga platser inom tätbebyggelse. Det gäller om den offentliga platsen ska användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget.

Vidare bör kravet på tillstånd från Polismyndigheten för spräng- ning och skjutning med eldvapen utökas så att det även omfattar tätbebyggelse och inte bara, som i dag, inom ett område som om- fattas av detaljplan. Motsvarande ska även gälla för de särskilda reg- ler som gäller för vissa luft- eller fjädervapen.

Vi anser att definitionen av offentlig plats inte behöver ändras.

Miljöbalken m.m.

Vi anser att miljöbalken bör ändras när det gäller definitionen av avloppsvatten, i linje med det som föreslogs i departementsprome- morian. Definitionen bör dock kopplas till tätbebyggelse och inte till samlad bebyggelse. Det innebär att definitionen, som bl.a. avser vat- ten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning, även ska omfatta mot- svarande avvattning av mark inom tätbebyggelse.

I linje med det som föreslogs i departementspromemorian bör miljöprövningsförordningen (2013:251) ange att anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.50 gäller för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter inom samlad bebyggelse. För asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom samlad bebyggelse bör anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.150 gälla.

Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska den som avser att anordna en gödselstad m.m. inom ett område med detaljplan normalt anmäla detta till miljö- och hälso- skyddsnämnden. Om det i en kommun finns tätbebyggt område som

25

Sammanfattning

SOU 2017:64

inte omfattas av detaljplan, får kommunen, om särskilda skäl föran- leder det, enligt gällande rätt föreskriva att en sådan bestämmelse även ska gälla ett tätbebyggt område. Bemyndigandet avser även till- lämpningsområdet för vissa andra kommunala föreskrifter inom hälsoskyddsområdet. I linje med det som föreslogs i promemorian anser vi att bemyndigandet även bör avse samlad bebyggelse som inte omfattas av detaljplan.

Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

I departementspromemorian föreslogs ändringar i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Bland annat skulle kommunens ansvar för gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder på sådana gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade i en detaljplan, och för vilka kommunen är huvudman, utvidgas till att även gälla motsvarande områden som kommunen har iordningställt för att tillgodose gemensamma behov inom samlad bebyggelse.

Vi menar att dessa ändringar inte behövs till följd av bestämmelsen i 6 kap. 21 § PBL som verkar ha förbisetts i arbetet med prome- morian. Den bestämmelsen innebär att kommunen ska svara för underhållet av gator och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för. Detta gäller även om detaljplanen upphävs.

Väglagen

I departementspromemorian föreslogs en ändring i väglagen (1971:948). Ändringen syftade till att den ändring som föreslogs i lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning inte skulle leda till ändrat ansvar för att underhålla rastplatser i anslutning till områden för motorväg eller motortrafikled. Eftersom vi nu menar att det inte behövs någon ändring i lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning behöver inte heller väglagen ändras i detta avseende.

26

SOU 2017:64

Sammanfattning

Lagen om ägofred

Med ägofred avses hur den enskilde jordägarens mark skyddas mot intrång av främmande betesdjur. Om en fastighet används för bete av bl.a. hästar och nötkreatur finns en skyldighet att anordna stäng- sel, om någon av grannarna yrkar på det (s.k. stängselskyldighet). I lagen (1933:269) om ägofred finns ett undantag som innebär att stängselskyldighet inte gäller inom områden med detaljplan.

När det gäller bestämmelserna om ägofred gör vi ingen annan bedömning än den bedömning som gjordes i departementsprome- morian. Vi instämmer därmed i bedömningen att det inte behövs någon ändring i denna lag.

Minerallagen

I minerallagen (1991:45) finns bestämmelser om undersökning och bearbetning av fyndigheter av vissa mineraliska ämnen, s.k. konces- sionsmineral, på egen eller annans mark. Om en prospektör får bearbetningskoncession innebär det en rätt gentemot markägaren att efter en s.k. markanvisningsförrättning att bedriva bearbetning på dennes mark. I lagen finns bestämmelser som påverkar möjlig- heten till undersökningsarbete respektive möjligheten att få mark- anvisning på annans mark, bl.a. inom områden med detaljplan.

När det gäller minerallagen gör vi ingen annan bedömning än den bedömning som gjordes i departementspromemorian. Vi in- stämmer därmed i bedömningen att det inte finns behov av någon ändring i denna lag.

Jordabalken

Inte heller i jordabalken behövs det någon ändring, vilket ligger i linje med den bedömning som gjordes i departementspromemorian. För- slagen att länsstyrelsen ska peka ut vilka områden som utgör tät- res- pektive samlad bebyggelse leder emellertid till att våra skäl skiljer sig något åt från de skäl som redovisades i promemorian. Det gäller bedömningen i promemorian av att det inte behövs någon ändring av bestämmelserna som anger att giltighetstiden för nyttjanderätter

27

Sammanfattning

SOU 2017:64

endast är 25 år inom områden med detaljplan, mot de 50 år som annars gäller.

Lagen om allmänna vattentjänster

I lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) finns bestämmelser som hänger samman med bestämmelserna om detaljplan i PBL. Bland annat ska sådan mark som i en detaljplan har redovisats som allmän plats utgöra allmän platsmark enligt vattentjänstlagen. För sådana områden ska berörda fastighetsägare i vissa fall betala avgifter för en allmän va-anläggning. Vidare gäller bl.a. att en fastighetsägare normalt ska betala avgifter för en obebyggd fastighet om fastigheten enligt en detaljplan är avsedd för bebyggelse.

När det gäller vattentjänstlagen gör vi ingen annan bedömning än den bedömning som gjordes i promemorian. Vi instämmer därmed i bedömningen att det inte finns behov av någon ändring i denna lag.

Plan- och bygglagen

Vi föreslår flera följdändringar i PBL. Bland annat bör kravet på bygg- lov för en annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, där ändringen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäcknings- material eller att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt, även gälla inom tätbebyggelse. Även kravet på bygglov för en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring inom ett område med detaljplan bör utvidgas till att även gälla inom tätbebyggelse.

Vi föreslår att undantaget från kravet på bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en- eller tvåbo- stadshus med tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär, ska utökas till att även gälla inom tätbebyggelse.

Vidare ska undantaget från kravet på bygglov, inom område med detaljplan, för att på andra byggnader än en- eller tvåbostadshus byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård, om åtgärden inte väsentligt ändrar bygg- nadens eller områdets karaktär, utökas till att gälla även inom tätbe- byggelse.

28

SOU 2017:64

Sammanfattning

Undantaget från kravet på bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel, om den inte pla- ceras närmare gränsen än 4,5 meter, ska utökas till att gälla även inom tätbebyggelse.

Kravet på rivningslov och marklov ska utökas till att även gälla inom tätbebyggelse. Kravet ska emellertid inte gälla om kommunen i områdesbestämmelser beslutar att bygglov inte krävs.

För att göra regelverket enhetligt bör formuleringen ”samman- hållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfatt- ningen av byggnadsverk i bebyggelsen”, som med några variationer förekommer på ett par ställen i PBL, ändras till ”samlad bebygg- else”. Motsvarande justering bör även göras i plan- och byggförord- ningen (2011:338).

Vidare bör byggnadsnämndens möjligheter att ingripa med före- lägganden för ökad trafiksäkerhet inom områden med detaljplan utvidgas till att gälla alla områden. Byggnadsnämnden ska inte få ingripa med förelägganden i de fall som väghållningsmyndigheten respektive länsstyrelsen har rätt att ingripa med förelägganden en- ligt väglagen, dvs. när det gäller allmän väg.

Slutligen görs bedömningen att kravet på bygglov för vissa skyl- tar eller ljusanordningar, som vanligtvis gäller inom områden med detaljplan, normalt även ska gälla inom en tätbebyggelse.

Ikraftträdande och övergångsfrågor

De författningsändringar respektive nya bestämmelser som är direkt kopplade till förslaget att ändra kravet på detaljplan föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Övriga förslag, som hänger samman med införandet av en ny lag och förordning för att reglera innebörden av termerna tät- respek- tive samlad bebyggelse, föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Vissa övergångsbestämmelser föreslås med innebörden att de nya bestämmelserna inte ska tillämpas på ärenden respektive åtgärder som har påbörjats före den 1 januari 2019 respektive den 1 juli 2019.

29

Sammanfattning

SOU 2017:64

Förslagens konsekvenser

Det ändrade kravet på detaljplan

Förslaget innebär både lättnader och skärpningar. Lättnaderna inne- bär att kravet på att kommunen ska göra en detaljplan minskar i vissa fall. Byggnadsnämnden kan därigenom i stället pröva en ”ny sam- manhållen bebyggelse” respektive en ”bebyggelse som ska förändras eller bevaras” genom ett bygglov eller förhandsbesked i fler fall än tidigare. Skärpningarna är huvudsakligen av lagteknisk karaktär och innebär ett förtydligande av den ordning som redan är avsedd genom gällande rätt.

Att fler åtgärder kan prövas genom bygglov och förhandsbesked ger förutsättningar för en smidigare process, vilket innebär att tiden från idé till färdigt byggprojekt kan kortas i vissa fall. Kortare ledtider ger förutsättningar för att fler mindre och medelstora exploatörer kan ta initiativ till byggprojekt som i dag förutsätter detaljplaneläggning. Detta kan på sikt leda till ökad konkurrens inom byggsektorn och därmed ett ökat utbud av bostäder. Ett genomförande av förslagen kan därigenom sägas bidra till att effektivisera plan- och byggproces- sen och förbättra förutsättningarna för bostadsbyggandet.

Förslaget innebär samtidigt att bebyggelse i vissa fall kan till- komma utan det underlag och de samråd som krävs inom ramen för detaljplaneprocessen. Det innebär att bebyggelse kan tillkomma på ett sätt som är olämpligt i förhållande till olika statliga intressen. Det begränsade underlaget kan även leda till att bebyggelsen utfor- mas på ett sätt om inte långsiktigt hållbart. Risken för att så ska ske bedöms dock vara liten.

Det har inte varit möjligt att beräkna i vilken utsträckning som det kan vara möjligt att undvara en detaljplan och i stället pröva åtgärden genom ett bygglov eller ett förhandsbesked.

Länsstyrelsen ska peka ut vilka områden

som utgör tätbebyggelse respektive samlad bebyggelse

Förslaget att länsstyrelsen årligen med bindande verkan ska peka ut vilka områden i länet som utgör tät- respektive samlad bebyggelse innebär att det blir tydligare inom vilka områden som vissa krav gäller enligt bl.a. PBL, miljöbalken och ordningslagen. Förslaget bör bidra

30

SOU 2017:64

Sammanfattning

till att effektivisera prövningen hos berörda myndigheter och bidra till ökad rättssäkerhet för enskilda. Förslaget medför även vissa kost- nader för staten.

Ändringarna i angränsande lagstiftning

Förslaget att ändra PBL, miljöbalken och ordningslagen leder till att vissa krav inte bara kommer att gälla inom områden med detaljplan utan även inom områden med tätbebyggelse respektive samlad bebyggelse. Det kan i vissa avseenden medföra högre krav kommuner och enskilda. Konsekvenserna bedöms dock vara små och propor- tionerliga i förhållande till syftet med de föreslagna ändringarna.

31

1 Författningsförslag

1.1Förslag till

lag om betydelsen av termerna tätbebyggelse och samlad bebyggelse

Härigenom föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 § Med termen tätbebyggelse avses i

1.miljöbalken,

2.ordningslagen (1993:1617), och

3.plan- och bygglagen (2010:900),

ett sådant område som följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 § andra stycket.

2 § Med termen samlad bebyggelse avses i plan- och bygglagen (2010:900) ett sådant område som följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 § andra stycket.

Föreskrifter om tätbebyggelse och samlad bebyggelse

3 § Regeringen får meddela föreskrifter om kriterier för tätbebyggel- se och samlad bebyggelse. Sådana föreskrifter ska avse bebyggelse av en viss minsta omfattning och täthet eller mark som används eller kommer att användas för ett visst ändamål.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får därefter meddela föreskrifter om vilka geografiska områden som ut- gör tätbebyggelse eller samlad bebyggelse.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

33

Författningsförslag

SOU 2017:64

1.2Förslag till

lag om ändring i miljöbalken

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 2 § miljöbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 kap.

2 §

Med avloppsvatten avses

1.spillvatten eller annan flytande orenlighet,

2.vatten som använts för kylning,

3. vatten som avleds för sådan

3. vatten som avleds för sådan

avvattning av mark inom detalj-

avvattning av mark inom en

plan som inte görs för en viss eller

detaljplan

eller

en

tätbebyggelse

vissa fastighetes räkning, eller

som inte görs för en viss eller

 

vissa fastigheters räkning, eller

4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

 

I lagen (2018:000) om bety-

 

delsen

av

termerna

tätbebyggelse

 

och

samlad

bebyggelse finns

 

bestämmelser om vad som avses

 

med tätbebyggelse i första stycket 3.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

34

SOU 2017:64

Författningsförslag

1.3Förslag till

lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Härigenom föreskrivs i fråga om ordningslagen (1993:1617) dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 3 §, av följande ly-

delse,

dels att 2 kap. 5 § och 3 kap. 1 och 6 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

3 §

I lagen (2018:000) om betydel- sen av termerna tätbebyggelse och samlad bebyggelse finns bestäm- melser om vad som avses med tät- bebyggelse i denna lag.

2kap.

5 §

Den som avser att inom ett

Den som avser att inom ett

område som redovisas i detaljplan

område som redovisas i detaljplan

anordna en sådan allmän sam-

eller inom en tätbebyggelse anord-

mankomst utomhus eller offent-

na en sådan allmän sammankomst

lig tillställning som det inte krävs

utomhus eller offentlig tillställ-

tillstånd för enligt 4 § skall anmäla

ning som det inte krävs tillstånd

detta.

 

 

 

för enligt 4 § ska anmäla detta.

Anmälningsskyldighet

gäller

Anmälningsskyldighet gäller

också för en allmän samman-

också för en allmän samman-

komst som anordnas

inomhus

komst som anordnas inomhus

inom ett område som redovisas i

inom ett område som redovisas i

detaljplan och för en offentlig

detaljplan eller inom en tätbebyg-

tillställning som anordnas ut-

gelse och för en offentlig till-

omhus utom detaljplanelagt om-

ställning som anordnas utomhus

råde, om det på grund av det

utanför sådana områden, om det

förväntade antalet

deltagare vid

på grund av det förväntade anta-

sammankomsten

eller

tillställ-

let deltagare vid sammankomsten

ningen finns risk

för

att

ord-

eller tillställningen finns risk för

35

Författningsförslag SOU 2017:64

ningen störs eller säkerheten

att ordningen störs eller säker-

äventyras vid den eller, som en

heten äventyras vid den eller,

direkt följd av den, i dess omedel-

som en direkt följd av den, i dess

bara omgivning eller för att tra-

omedelbara omgivning eller för

fiken störs.

att trafiken störs.

En allmän sammankomst som avses i 1 § första stycket 4 behö- ver inte anmälas, om den med hänsyn till det förväntade antalet del- tagare, den utvalda platsen och tiden för sammankomsten samt de anordningar som avses förekomma kan antas äga rum utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken.

Om det kan ske utan fara för ordning och säkerhet eller för tra- fiken, får anordnaren befrias från anmälningsskyldigheten i fråga om allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar av visst slag. Ett beslut om befrielse får förenas med villkor.

3 kap.

1 §1

En offentlig plats inom detalj-

En offentlig plats inom detalj-

planelagt område får inte utan

planelagt område eller inom tät-

tillstånd av Polismyndigheten

bebyggelse får inte utan tillstånd

användas på ett sätt som inte

av Polismyndigheten användas på

stämmer överens med det ända-

ett sätt som inte stämmer över-

mål som platsen har upplåtits för

ens med det ändamål som platsen

eller som inte är allmänt veder-

har upplåtits för eller som inte är

taget. Tillstånd behövs dock inte,

allmänt vedertaget. Tillstånd be-

om platsen tas i anspråk endast

hövs dock inte, om platsen tas i

tillfälligt och i obetydlig omfatt-

anspråk endast tillfälligt och i

ning och utan att inkräkta på

obetydlig omfattning och utan

någon annans tillstånd.

att inkräkta på någon annans till-

 

stånd.

I fråga om allmänna vägar gäller kravet på Polismyndighetens tillstånd endast sådana åtgärder som inte är reglerade i väglagen (1971:948).

1 Senaste lydelse 2014:590.

36

SOU 2017:64 Författningsförslag

 

 

6 §2

 

 

Sprängning

och skjutning

Sprängning

och skjutning

med eldvapen får inte utan till-

med eldvapen får inte utan till-

stånd

av Polismyndigheten äga

stånd av

Polismyndigheten äga

rum inom område som omfattas

rum inom ett område som om-

av detaljplan.

 

fattas av detaljplan eller inom en

 

 

 

tätbebyggelse.

 

 

 

 

Förbudet gäller inte för sådan

 

 

 

sprängning och skjutning med eld-

 

 

 

vapen som sker på övnings- eller

 

 

 

skjutfält som hör till försvars-

 

 

 

makten.

 

 

Den som är under 18 år får

Den som är under 18 år får

inte utan tillstånd av Polismyn-

inte utan tillstånd av Polismyn-

digheten inom område som om-

digheten inom ett område som

fattas av detaljplan utomhus an-

omfattas av detaljplan eller inom

vända luft- eller fjädervapen med

en tätbebyggelse, utomhus använ-

vilka kulor, hagel eller andra pro-

da luft- eller fjädervapen med

jektiler kan skjutas ut. Detsamma

vilka kulor, hagel eller andra

gäller utanför sådant område, om

projektiler kan skjutas ut. Det-

inte

vapnet

används under

samma

gäller

utanför sådana

uppsikt av någon som har fyllt 20

områden, om inte vapnet an-

år.

 

 

vänds under uppsikt av någon

 

 

 

som har fyllt 20 år.

Skjutbanor som inte hör till försvarsmakten får användas endast efter tillstånd av Polismyndigheten. Regeringen eller den myndig- het som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om utfö- rande och besiktning av skjutbana.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

2 Senaste lydelse 2014:590.

37

Författningsförslag

SOU 2017:64

1.4Förslag till

lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Härigenom föreskrivs3 att 1 kap. 4 §, 4 kap. 2, 34 och 42 §§, 9 kap. 2, 3, 5–8, 10, 11, 13, 39 och 40 §§, 11 kap. 22 och 23 §§ och 16 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

4 §4

I denna lag avses med

allmän plats: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat om- råde som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov,

bebygga: att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk, bebyggelse: en samling av byggnadsverk som inte enbart består av

andra anläggningar än byggnader,

byggherre: den som för egen räkning utför eller låter utföra pro- jekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten,

byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den,

byggnadsnämnden: den eller de nämnder som fullgör kommu- nens uppgifter enligt denna lag,

byggnadsverk: en byggnad eller annan anläggning,

byggprodukt: en produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i ett byggnadsverk,

exploateringsavtal: avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen,

3Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 16 april om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.

4Senaste lydelse 2017:181.

38

SOU 2017:64

Författningsförslag

dock inte avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur,

genomförandetiden: den tid för genomförandet av en detaljplan som ska bestämmas enligt 4 kap. 21–25 §§,

kvartersmark: mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller vattenområde,

markanvisning: ett avtal mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande,

medfinansieringsersättning: ersättning som en byggherre eller en fastighetsägare i samband med genomförande av en detaljplan åtar sig att betala för en del av en kommuns kostnad för bidrag till byggande av en viss väg eller järnväg som staten eller ett landsting ansvarar för,

miljönämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter på miljö- och hälsoskyddsområdet,

nybyggnad: uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidi- gare uppförd byggnad till en ny plats,

ombyggnad: ändring av en byggnad som innebär att hela byggna- den eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt för- nyas,

omgivningsbuller: buller från flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik och vägar,

planläggning: arbetet med att ta fram en regionplan, en över- siktsplan, en detaljplan eller områdesbestämmelser,

samlad bebyggelse: områden som utgör samlad bebyggelse enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 § andra stycket lagen (2018:000) om betydelsen av ter- merna tätbebyggelse och samlad bebyggelse,

sammanhållen bebyggelse: bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark,

tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym,

tomt: ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt

39

Författningsförslag

SOU 2017:64

anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål,

tätbebyggelse: områden som ut- gör tätbebyggelse enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 § andra stycket lagen om betydelsen av termerna tätbebyggelse och sam- lad bebyggelse,

underhåll: en eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde, och

ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

4 kap.

2 §5

Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vatten- områdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera

bebyggelsemiljöns utformning för

 

1. en ny sammanhållen bebyg-

1. en ny sammanhållen bebyg-

gelse, om det behövs med hänsyn

gelse,

till omfattningen av bygglovsplik-

 

tiga byggnadsverk i bebyggelsen,

 

2. en bebyggelse som ska för-

2. en bebyggelse som ska för-

ändras eller bevaras, om regler-

ändras eller bevaras,

ingen behöver ske i ett samman-

 

hang,

 

3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en

sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och

 

a) byggnadsverkets använd-

a) byggnadsverket får en bety-

ning får betydande inverkan på

dande inverkan på omgivningen,

omgivningen eller om det råder

 

stor efterfrågan på området för be-

 

byggande, eller

 

 

 

5 Senaste lydelse 2015:235.

 

40

SOU 2017:64 Författningsförslag

 

b) om det råder stor efterfrågan

 

på området för bebyggande, eller

b) byggnadsverket placeras i

c) byggnadsverket placeras i

närheten av en verksamhet som

närheten av en verksamhet som

omfattas av lagen (1999:381) om

omfattas av lagen (1999:381) om

åtgärder för att förebygga och

åtgärder för att förebygga och

begränsa följderna av allvarliga

begränsa följderna av allvarliga

kemikalieolyckor, och

kemikalieolyckor,

4. en åtgärd som kräver bygg-

4. en åtgärd som kräver bygg-

lov vid nyetablering av en verk-

lov vid nyetablering av en verk-

samhet som omfattas av lagen

samhet som omfattas av lagen

om åtgärder för att förebygga

om åtgärder för att förebygga

och begränsa följderna av allvar-

och begränsa följderna av allvar-

liga kemikalieolyckor.

liga kemikalieolyckor, och

 

5. en åtgärd som kräver bygg-

 

lov, om åtgärden kan antas med-

 

föra en betydande miljöpåverkan

 

på grund av att området är ian-

 

språktaget eller kan tas i anspråk

 

för

Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnads- verket kan prövas i samband med

a)ett industriområde,

b)ett köpcentrum, en parke- ringsanläggning eller något annat projekt för sammanhållen bebygge- lse,

c)en skidbacke, en skidlift eller en linbana med tillhörande anlägg- ningar,

d)en hamn för fritidsbåtar,

e)ett hotellkomplex eller en fri- tidsby med tillhörande anlägg- ningar, utanför sammanhållen be- byggelse,

f)en permanent campingplats,

g)en nöjespark, eller

h)en djurpark.

Trots första stycket 1–3 krävs det ingen detaljplan om åtgärden kan prövas i samband med en

41

1. en verksamhet eller åtgärd som avses i 2 § första stycket 5 ah,
2. en spårväg, eller
3. en tunnelbana.

Författningsförslag

SOU 2017:64

en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en bety- dande miljöpåverkan.

prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och, i fråga om en ny sammanhållen bebyg- gelse, åtgärden inte kan antas medföra en betydande miljöpå- verkan.

34 §6

Om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljö- påverkan, ska redovisningen enligt 33 § första stycket 4 i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer av 6 kap. 12 § och 13 § första stycket miljöbalken.

Redovisningen ska också uppfylla kraven i 6 kap. 7 § första och andra styckena miljöbalken, om genomförandet av detaljplanen kan antas få en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för

1. industriändamål,

2.ett köpcentrum, en parke- ringsanläggning eller något annat projekt för sammanhållen bebyg- gelse,

3.en skidbacke, skidlift eller lin- bana med tillhörande anlägg- ningar,

4.en hamn för fritidsbåtar,

5.ett hotellkomplex eller en fri- tidsby med tillhörande anläggning- ar, utanför sammanhållen bebyg- gelse,

6.en permanent campingsplats,

7.en nöjespark,

8.en djurpark,

9. en spårväg, eller

10. en tunnelbana.

6 Senaste lydelse 2012:444.

42

SOU 2017:64

Författningsförslag

42 §

Med områdesbestämmelser får kommunen endast reglera

1.grunddragen för användningen av mark- och vattenområden för bebyggelse, fritidsanläggningar, kommunikationsleder och andra jäm- förliga ändamål, om det behövs för att säkerställa syftet med översiktsplanen eller för att tillgodose ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,

2.användningen och utformningen av mark för gemensam an- vändning,

3.största tillåtna byggnads- eller bruksarean för fritidshus och storleken på tomter för sådana hus,

4. omfattningen av kraven på

4. omfattningen av kraven på

bygglov enligt det som anges i

bygglov enligt det som anges i

9 kap. 7 och 8 §§, rivningslov

9 kap. 7 och 8 §§, rivningslov en-

enligt 9 kap. 10 § första stycket 2

ligt 9 kap. 10 § första stycket 2

och marklov enligt 9 kap. 13 §,

och 3 och marklov enligt 9 kap.

och

11 § första stycket och 13 §, och

5. placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tom- ter och i samband med det bestämma

a)om vegetation och markytans utformning och höjdläge inom sådana områden som avses i 9 kap. 13 § 1,

b)om skyddsanordningar för att motverka sådana störningar från omgivningen som avses i 12 § 1, och

c)i frågor som avses i 16 § 2, 4 och 5.

I samband med en reglering enligt första stycket 2 eller 5 får kommunen även reglera skydd för sådana särskilt värdefulla bygg- nadsverk, tomter och bebyggelseområden som avses i 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 13 § samt för sådan mark för gemensam användning som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

43

Författningsförslag

SOU 2017:64

9 kap.

2 §

Det krävs bygglov för

1.nybyggnad,

2.tillbyggnad, och

3.annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att

a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett vä- sentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,

b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller

c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäcknings- material eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett om- råde som omfattas av en detalj- plan.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett områ- de som omfattas av en detaljplan eller inom en tätbebyggelse.

 

 

 

 

3 §7

 

Trots 2 § första stycket 1, 2

Trots 2 § första stycket 1, 2

och 3 b krävs det inte bygglov för

och 3 b krävs det inte bygglov för

en ekonomibyggnad för jord-

en ekonomibyggnad för jord-

bruk, skogsbruk eller annan lik-

bruk, skogsbruk eller annan lik-

nande näring, om åtgärden vidtas

nande näring, om åtgärden vidtas

i ett område som inte omfattas av

utanför områden med detaljplan

en detaljplan.

 

 

 

eller tätbebyggelse.

 

 

 

 

5 §8

 

För en- och tvåbostadshus och

För en- och tvåbostadshus och

tillhörande

komplementbyggna-

tillhörande

komplementbyggna-

der inom ett område med detalj-

der inom ett område med detalj-

plan krävs

det,

trots

2 §,

inte

plan eller tätbebyggelse krävs det,

bygglov för

att

färga

om,

byta

trots 2 §,

inte bygglov för att

7Senaste lydelse 2011:335.

8Senaste lydelse 2017:424.

44

För en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan eller tätbebyggelse krävs det, trots 2 §, inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande bygg- nadsdel, om den inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. En åtgärd som avses i första stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

SOU 2017:64

Författningsförslag

fasadbeklädnad eller byta taktäck- ningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Första stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 6 har bestämt att åtgär- den kräver bygglov.

färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt änd- rar byggnadens eller områdets karaktär.

Första stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 6 eller 7 har bestämt att åtgärden kräver bygglov.

5 a §9 För en- och tvåbostadshus

inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstick- ande byggnadsdel, om den inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. En åtgärd som avses i första stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första stycket gäller inte om

1.kommunen enligt 8 § första stycket 8 har bestämt att åtgär- den kräver bygglov, eller

2.åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseom- råde som avses i 8 kap. 13 §.

6 §10

 

 

För en- och tvåbostadshus och

För en- och tvåbostadshus och

tillhörande komplementbyggna-

tillhörande komplementbyggna-

der, murar och plank utanför ett

der, murar och plank utanför

område med detaljplan krävs det,

områden

med detaljplan

eller

trots 2 § och föreskrifter som har

samlad bebyggelse krävs det, trots

meddelats med stöd av 16 kap.

2 § och

föreskrifter som

har

9Senaste lydelse 2017:424.

10Senaste lydelse 2014:900.

45

Författningsförslag SOU 2017:64

7 §, inte bygglov för att

meddelats med stöd av 16 kap.

 

7 §, inte bygglov för att

1.göra en liten tillbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare grän- sen än 4,5 meter, eller

2.uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter.

En åtgärd som avses i 1 eller 2 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första och andra styckena gäl- ler inte om kommunen enligt 8 § första stycket 3 har bestämt att åtgärden kräver bygglov eller om åtgärden vidtas inom en samman- hållen bebyggelse och bygglov be- hövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

Första och andra styckena gäl- ler inte om kommunen enligt 8 § första stycket 3 har bestämt att åtgärden kräver bygglov.

6 a §11

För andra byggnader än så-

För andra byggnader än såd-

dana som avses i 5 § inom ett

ana som avses i 5 § inom ett

område med detaljplan krävs det,

område med detaljplan eller tät-

trots 2 §, inte bygglov för att fär-

bebyggelse krävs det, trots 2 §, inte

ga om, byta fasadbeklädnad eller

bygglov för att färga om, byta

byta taktäckningsmaterial på

fasadbeklädnad eller byta tak-

fasad eller tak som vetter mot

täckningsmaterial på fasad eller

kringbyggd gård.

tak som vetter mot kringbyggd

 

gård.

Första stycket gäller inte om

Första stycket gäller inte om

1. kommunen enligt 8 § för-

1. kommunen enligt 8 § första

sta stycket 6 har bestämt att åt-

stycket 6 eller 7 har bestämt att

gärden kräver bygglov, eller

åtgärden kräver bygglov, eller

2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseom- råde som avses i 8 kap. 13 §.

11 Senaste lydelse 2017:424.

46

SOU 2017:64

Författningsförslag

7 §

I den omfattning som kommunen med stöd av 4 kap. 15 eller 42 § har bestämt ska gälla som undantag från kravet på bygglov krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att

1.inom ett område med detaljplan, genomföra en åtgärd på det sätt och under den tid som kommunen har bestämt i planen, eller

2.inom ett område som omfattas av områdesbestämmelser på det sätt som kommunen har bestämt i områdesbestämmelserna

a) vidta en åtgärd som avser en komplementbyggnad, b) göra en liten tillbyggnad,

c) göra en tillbyggnad till eller annan ändring av en industri- byggnad, eller

d) vidta en åtgärd som avser ett enkelt fritidshus, en kolonistuga eller annan liknande byggnad.

För att inom en sammanhållen

För att inom en samlad be-

bebyggelse vidta en åtgärd som

byggelse vidta en åtgärd som

avses i första stycket 2 a eller b

avses i första stycket 2 a eller b

krävs medgivande från berörda

krävs medgivande från berörda

grannar för att åtgärden ska få

grannar för att åtgärden ska få

vidtas utan bygglov, om ett sådant

vidtas utan bygglov.

medgivande behövs med hänsyn

 

till omfattningen av byggnadsverk

 

i bebyggelsen.

 

Första och andra styckena gäller inte om en bygglovsprövning är nödvändig för att tillvarata grannars intressen eller allmänna in- tressen.

8 §12

Utöver det som följer av 2–7 §§ krävs det bygglov i den ut- sträckning som framgår av

1.föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,

2.det som kommunen för ett område som utgör en värdefull

miljö

a) i en detaljplan har bestämt för att vidta en åtgärd som avses i 4 § första stycket 3 eller 4 a–4 c §§,

12 Senaste lydelse 2017:424.

47

1. inom ett område med de- taljplan om kommunen inte har bestämt något annat i planen,
2. inom ett område med tätbe- byggelse, om kommunen inte har bestämt något annat i områdes- bestämmelser, och

Författningsförslag

SOU 2017:64

b)i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt för att underhålla eller ändra ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §,

c)i områdesbestämmelser har bestämt för att i området byta en byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller vidta

någon annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utse- ende,

3. det som kommunen i om-

3. det som kommunen i om-

rådesbestämmelser har bestämt

rådesbestämmelser har bestämt

för att utanför en sammanhållen

för att utanför en samlad bebyg-

bebyggelse vidta åtgärder som

gelse vidta åtgärder som avses i

avses i 6 § första stycket 1 och 2,

6 § första stycket 1 och 2,

4.det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring,

5.det som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt för att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grundvattentäkter som avses i 11 kap. 11 § 1 miljöbalken.

6.det som kommunen i en detaljplan har bestämt för att i området färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial,

7.det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt för att i området byta en byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäck- ningsmaterial eller vidta någon annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende,

8.det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om en sådan tillbyggnad som avses i 5 a §.

Första stycket 4 och 5 gäller endast om det finns särskilda skäl för en bygglovsprövning.

10 §

Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad

1. inom ett område med de- taljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen, och

48

Det krävs marklov för schakt- ning, fyllning, trädfällning och skogsplantering utanför områ- den med detaljplan eller tätbebyg- gelse, om

SOU 2017:64 Författningsförslag

2. utanför ett område med

3. utanför sådana områden, om

detaljplan, om kommunen i om-

kommunen i

områdesbestäm-

rådesbestämmelser har bestämt

melser har bestämt att ett riv-

att ett rivningslov krävs.

ningslov krävs.

 

Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnads- delen får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov.

11 §13

Det krävs marklov för schakt-

Det krävs marklov för schakt-

ning eller fyllning som inom ett

ning eller fyllning som inom ett

område med detaljplan avsevärt

område med detaljplan eller tät-

ändrar höjdläget inom en tomt

bebyggelse avsevärt ändrar höjd-

eller för mark inom en allmän

läget inom en tomt eller för mark

plats, om inte kommunen har

inom en allmän plats, om inte

bestämt annat i detaljplanen.

kommunen har bestämt något

 

annat i detaljplanen eller i områ-

 

desbestämmelser.

Om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen, krävs det trots första stycket inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

13 § Det krävs marklov för schakt-

ning, fyllning, trädfällning och skogsplantering i ett område utanför detaljplan, om

1.åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyg- gelse eller i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, statlig flygplats, annan flygplats för allmänt bruk, kärn- reaktor, annan kärnenergianläggning eller annan anläggning som krä- ver ett skydds- eller säkerhetsområde, och

2.kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att det krävs sådant marklov i området.

13 Senaste lydelse 2014:900.

49

2. en upplysning om att för- handsbeskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas,
3. de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen, och
4. skälen för att åtgärden inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, om denna ska vid- tas inom ett område som avses i 4 kap. 2 § första stycket 5 och som inte omfattas av en detaljplan.

Författningsförslag

SOU 2017:64

39 §

Ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas ska inne- hålla

1. en upplysning om att förhandsbeskedet endast gäller om bygg- lov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhands- besked vann laga kraft,

2. en upplysning om att för- handsbeskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas, och

3. de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt med de förutsättningar som gäller för den kommande bygglovsprövningen.

40 §14

Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå

1.vilken giltighetstid lovet har,

2.om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga, och

3.att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.

Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36, 37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

Om ett bygglov avser nybyggnad eller tillbyggnad av en bo- stadsbyggnad utanför ett område med detaljplan ska det, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, även framgå beräknade värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggna- dens fasad och vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslut- ning till byggnaden.

14 Senaste lydelse 2014:902.

50

51
Byggnadsnämnden får föreläg- ga ägaren av en fastighet eller en byggnad att anordna stängsel eller ändra utfart eller annan utgång mot gator eller vägar, om det be- hövs med hänsyn till trafiksäker- heten. Detta gäller dock inte sådan anslutning till allmän väg som avses i 40 § väglagen (1971:948).

SOU 2017:64 Författningsförslag

Om den sökta åtgärden ska vidtas inom ett område som avses i 4 kap. 2 § första stycket 5 och som inte omfattas av en detaljplan, så ska även skälen för att åtgärden inte kan antas medföra en bety- dande miljöpåverkan framgå.

11 kap.

22 §

Om ett byggnadsverk inom

Om ett byggnadsverk inne-

ett område med detaljplan inne-

bär stora olägenheter för trafik-

bär stora olägenheter för trafik-

säkerheten på grund av att för-

säkerheten på grund av att för-

hållandena har ändrats, får bygg-

hållandena har ändrats, får bygg-

nadsnämnden förelägga ägaren

nadsnämnden förelägga ägaren

att ta bort byggnadsverket eller

att ta bort byggnadsverket eller

att vidta någon annan åtgärd

att vidta någon annan åtgärd

med det som avhjälper eller

med det som avhjälper eller

minskar olägenheterna.

minskar olägenheterna.

 

Om byggnadsverket är en byggnad, får ett föreläggande att ta bort eller flytta byggnaden meddelas endast om byggnaden kan flyttas utan svårighet eller har ett ringa värde.

Första och andra styckena gäl- ler inte sådana byggnadsverk som avses i 52 § väglagen (1971:948).

23 § Byggnadsnämnden får före-

lägga ägaren av en fastighet eller en byggnad inom ett område med detaljplan att anordna stängsel eller ändra utfart eller annan utgång mot gator eller vägar, om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten.

Författningsförslag SOU 2017:64

16 kap.

1 §15 Regeringen får meddela föreskrifter om

1. att kommunen ska skicka beslut enligt 3 kap. 27 § om över- siktsplanens aktualitet till myndigheter, kommuner och andra berörda,

2. när genomförandet av en

2. i vilka fall genomförandet

detaljplan på grund av en sådan

av en detaljplan på grund av en

användning som avses i 4 kap.

sådan användning som avses i

34 § andra stycket kan antas

4 kap. 34 § andra stycket kan an-

medföra en betydande miljöpå-

tas medföra en betydande miljö-

verkan, och

påverkan,

 

3. i vilka fall en åtgärd som

 

avses i 4 kap. 2 § första stycket 5

 

kan antas medföra en betydande

 

miljöpåverkan,

 

4. att vissa slag av åtgärder som

 

avses i 4 kap. 2 § första stycket 5

 

ska eller inte ska antas medföra en

 

betydande miljöpåverkan, och

3. undantag från kommunens

5. undantag från kommunens

skyldighet enligt 5 kap. 32 eller

skyldighet enligt 5 kap. 32 eller

39 § att skicka handlingar om

39 § att skicka handlingar om

detaljplaner eller områdesbestäm-

detaljplaner eller områdesbestäm-

melser till länsstyrelsen.

melser till länsstyrelsen.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019 i fråga om 4 kap.

2och 34 §§, 9 kap. 39 och 40 §§ samt 16 kap. 1 § och i övrigt den

1juli 2019.

2.Bestämmelserna i 4 kap. 2 och 34 §§ och 9 kap. 39 och 40 §§ ska inte tillämpas på ärenden om detaljplan, bygglov eller förhands- besked som har påbörjats före den 1 januari 2019.

3.Bestämmelserna i 9 kap. 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 och 13 §§ ska inte tillämpas på åtgärder som har påbörjats före den 1 juli 2019.

15 Senaste lydelse 2011:335.

52

SOU 2017:64

Författningsförslag

1.5Förslag till

förordning om betydelsen av termerna tätbebyggelse och samlad bebyggelse

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Förordningen är meddelad med stöd av 3 § lagen (2018:000) om betydelsen av termerna tätbebyggelse och samlad bebyggelse i fråga om 4–6 §§ och med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Tillämpningsområde

2 § Med tätbebyggelse avses i plan- och byggförordningen (2011:338) ett sådant område som följer av föreskrifter som har med- delats med stöd av 6 §.

3 § Med samlad bebyggelse avses i

1.förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso- skydd,

2.plan- och byggförordningen (2011:338), och

3.miljöprövningsförordningen (2013:251),

ett sådant område som följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 §.

Kriterier för tätbebyggelse

4 § Med tätbebyggelse avses ett område som

1.enligt fastighetskartan eller fastighetsregistrets byggnadsdel lig- ger inom 75 meter från en bostad eller inom 150 meter från en bygg- nad som används för ett annat ändamål än bostad (byggnadsområde) och som direkt eller via ett annat byggnadsområde berör ytterligare minst 49 sådana områden,

2.berör ett sådant område med tätbebyggelse som avses i punk- ten 1 och som enligt fastighetskartan utgör

a) en ospecificerad bebyggelse, b) en låg bebyggelse,

c) en hög bebyggelse,

53

Författningsförslag

SOU 2017:64

d)en sluten bebyggelse,

e)ett industriområde,

f)ett torg,

g)en begravningsplats,

h)ett anläggningsområde, som inte utgör en plantskola, en frö- plantage, en golfbana, en skjutbana, en täkt eller ett rengärde,

i)en idrottsplan, som inte utgör en golfbana eller motionsanlägg- ning, eller

j)en start- och landningsbana, eller

3. är ett område vars area understiger 2 hektar och som helt eller till övervägande del ligger inom ett sådant område med tätbebyg- gelse som avses i punkten 1 eller 2.

Trots första stycket 1 ska en byggnad inte anses ha ett byggnads- område om byggnaden

1.utgör en komplementbyggnad vars area är 25 kvadratmeter eller mindre, eller

2.är markerad som avregistrerad enligt fastighetsregistrets bygg- nadsdel.

Vid tillämpningen av första stycket 1 ska

1.en byggnad anses ha ett byggnadsområde även om den är mar- kerad som planerad i fastighetsregistrets byggnadsdel, och

2.de delar av ett byggnadsområde som enligt fastighetskartan ut- gör en vattenyta anses utgöra en tätbebyggelse bara om en byggnad är belägen inom denna vattenyta.

Kriterier för samlad bebyggelse

5 § Med samlad bebyggelse avses ett område som

1.enligt fastighetskartan eller fastighetsregistrets byggnadsdel ligger inom 75 meter från en bostad eller inom 150 meter från en byggnad som används för ett annat ändamål än bostad (byggnadsom- råde) och som direkt eller via ett annat byggnadsområde berör ytter- ligare minst 19 sådana områden,

2.berör ett sådant område med samlad bebyggelse som avses i punkten 1 och som enligt fastighetskartan utgör

a) en ospecificerad bebyggelse, b) en låg bebyggelse,

c) en hög bebyggelse,

54

SOU 2017:64

Författningsförslag

d)en sluten bebyggelse,

e)ett industriområde,

f)ett torg,

g)en begravningsplats,

h)ett anläggningsområde som inte utgör en plantskola, en frö- plantage, en golfbana, en skjutbana, en täkt eller ett rengärde,

i)en idrottsplan, som inte utgör en golfbana eller motions- anläggning, eller

j)en start- och landningsbana, eller

3. är ett område vars area understiger 2 hektar och som helt eller till övervägande del ligger inom ett sådant område med samlad bebyggelse som avses i punkten 1 eller 2.

Trots första stycket 1 ska en byggnad inte anses ha ett bygg- nadsområde om byggnaden

1.utgör en komplementbyggnad, vars area är 25 kvadratmeter eller mindre, eller

2.är markerad som avregistrerad enligt fastighetsregistrets bygg- nadsdel.

Vid tillämpningen av första stycket 1 ska

1.en byggnad anses ha ett byggnadsområde även om den är markerad som planerad i fastighetsregistrets byggnadsdel, och

2.de delar av ett byggnadsområde som enligt fastighetskartan utgör en vattenyta anses utgöra en samlad bebyggelse bara om en byggnad är belägen inom denna vattenyta.

Föreskrifter om tätbebyggelse och samlad bebyggelse

6 § Länsstyrelsen får efter att ha gett

1.Polismyndigheten,

2.Försvarsmakten,

3.Trafikverket,

4.länsstyrelserna i angränsande län, och

5.kommunerna i länet,

tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om vilka geografiska områden som utgör tätbebyggelse och samlad bebyggelse enligt kriterierna i 4 och 5 §§.

Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen göra undantag från dessa kriterier.

55

Författningsförslag

SOU 2017:64

Karta över tätbebyggelse och samlad bebyggelse

7 § Länsstyrelsen ska redovisa på en karta vilka områden i länet som utgör tätbebyggelse och samlad bebyggelse enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 §. Kartan ska uppdateras årligen.

Underlag till kartan

8 § Statistiska centralbyrån ska senast den 15 januari varje år förse länsstyrelsen med en karta över de områden som avser tätbebyg- gelse och samlad bebyggelse enligt kriterierna i 4 och 5 §§.

Underrättelse om beslut om föreskrifter

9 § När ett beslut om föreskrifter med stöd av 6 § meddelas eller ett tidigare beslut ändras eller upphävs ska beslutet inom två veckor kungöras på det sätt som är föreskrivet för författningar i allmän- het. En kungörelse om beslutet ska också införas i ortstidning.

Kartan över tätbebyggelse och samlad bebyggelse ska göras tillgänglig på länsstyrelsens webbplats.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

56

Om det i en kommun finns samlad bebyggelse som inte om- fattas av detaljplan, får kommu- nen, om särskilda skäl föranle- der det, föreskriva att en bestämmelse som avses i 37, 39 eller 40 § första stycket 2 ska gälla även sådant område med samlad bebyggelse.
I lagen (2018:000) om betydel- sen av termerna tätbebyggelse och samlad bebyggelse finns bestäm- melser om vad som avses med samlad bebyggelse i första stycket.

SOU 2017:64

Författningsförslag

1.6Förslag till

förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Härigenom föreskrivs att 42 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

42 § Om det i en kommun finns

tätbebyggt område som inte om- fattas av detaljplan, får kommu- nen, om särskilda skäl föranle- der det, föreskriva att en be- stämmelse som avses i 37 eller 40 § första stycket 2 skall gälla även sådant tätbebyggt område.

1.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

2.Föreskrifter som en kommun med stöd av 42 § i den äldre lydelsen har beslutat före ikraftträdandet gäller fortfarande.

57

I områden som omfattas av en detaljplan eller inom en tät- bebyggelse krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsent- ligt ändra en skylt.

Författningsförslag

SOU 2017:64

1.7Förslag till

förordning om ändring i plan-

och byggförordningen (2011:338)

Härigenom föreskrivs16 i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338)

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 5 a §, av följande lydelse,

dels att 6 kap. 3, 3 a och 6 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

5 a §

När byggnadsnämnden prövar om en detaljplan behövs till följd av att någon avser att vidta en åtgärd inom ett område som avses i 4 kap. 2 § första stycket 5 plan- och bygglagen (2010:900), ska byggnadsnämnden vid sin bedöm- ning av om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåver- kan tillämpa kriterierna i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

6 kap.

3 §17 I områden som omfattas av

en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt.

16Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedöm- ning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 16 april om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.

17Senaste lydelse 2017:102.

58

I områden som omfattas av en detaljplan eller inom en tätbeby- ggelse krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning om

SOU 2017:64

Författningsförslag

Trots första stycket krävs det inte bygglov för

1.en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter,

2.en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor,

3.en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter,

4.en skylt inomhus,

5.valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäk- tige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller

isamband med folkomröstning,

6.en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,

7.ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvis- ning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90), och

8.ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten en- ligt sjötrafikförordningen (1986:300).

Andra stycket 1 och 3 gäller inte om skylten eller orienteringstav- lan placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygg- lagen (2010:900).

3 a §18 I områden som omfattas av en

detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsent- ligt ändra en ljusanordning om

1.den avsedda användningen av anordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen, eller

2.anordningen placeras på eller i anslutning till en sådan bygg- nad eller inom ett sådant bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen.

6 § Kravet på anmälan enligt 5 § gäller inte

1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som är

a)en komplementbyggnad,

b)ett sådant skärmtak eller en sådan tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 eller 6 § plan- och bygglagen (2010:900), eller

18 Senaste lydelse 2017:102.

59

Författningsförslag

SOU 2017:64

c) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring,

2.annan åtgärd än rivning som rör en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring inom ett område som inte omfattas av en detaljplan,

3.åtgärd som avses i 5 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 i fråga om en byggnad eller tomt som tillhör staten eller ett landsting,

4.åtgärd som rör en sådan byggnad eller annan anläggning som är avsedd för totalförsvaret och som är av hemlig natur,

5. åtgärd

som

avses

i 5 §

5. åtgärd som

avses i 5 §

första stycket 10, 12 eller 13, om

första stycket 10, 12 eller 13, om

åtgärden vidtas utanför ett om-

åtgärden vidtas utanför områden

råde med detaljplan och utanför

med

detaljplan

eller

samlad

en sammanhållen bebyggelse där

bebyggelse, och

 

 

anmälan behövs med hänsyn till

 

 

 

 

omfattningen

av byggnadsverk i

 

 

 

 

bebyggelsen, och

 

 

 

 

 

 

6. åtgärd som avses i 5 § första stycket 3 i fråga om

 

 

a) en sådan komplementbygg-

a) en sådan komplementbygg-

nad,

tillbyggnad

eller takkupa

nad,

tillbyggnad

eller

takkupa

som avses i 5 § första stycket 10,

som avses i 5 § första stycket 10,

12 och 13, om åtgärden vidtas

12 och 13, om åtgärden vidtas

utanför ett område med detaljplan

utanför områden med detaljplan

och

utanför

en

sammanhållen

eller samlad bebyggelse, eller

bebyggelse där anmälan

behövs

 

 

 

 

med hänsyn till omfattningen av

 

 

 

 

byggnadsverk i bebyggelsen, eller

 

 

 

 

b) en sådan komplementbyggnad eller tillbyggnad som avses i 9 kap. 6 § plan- och bygglagen

1.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 i fråga om 2 kap. 5 a § och i övrigt den 1 juli 2019.

2.Bestämmelsen i 2 kap. 5 a § ska inte tillämpas på ärenden om bygglov eller förhandsbesked som har påbörjas före den 1 januari 2019.

3.Bestämmelserna i 6 kap. 3, 3 a, och 6 §§ ska inte tillämpas på åtgärder som har påbörjats före den 1 juli 2019.

60

SOU 2017:64

Författningsförslag

1.8Förslag till

förordning om ändring

i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 6 § och 14 kap. 17 § miljöpröv- ningsförordningen (2013:251) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

6 §

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.50 gäller för anlägg- ning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra

jordarter

 

1. inom område som omfat-

1. inom område som omfat-

tas av detaljplan eller områdes-

tas av detaljplan eller områdes-

bestämmelser, eller

bestämmelser,

2. utanför område som omfattas

2. inom samlad bebyggelse, eller

av detaljplan eller områdesbestäm-

 

melser, om verksamheten bedrivs

 

på samma plats under en längre

 

tid än trettio kalenderdagar under

 

en tolvmånadersperiod

 

 

3. inom övriga områden, om

 

verksamheten bedrivs på samma

 

plats under en längre tid än

 

30 kalenderdagar under en tolv-

 

månadersperiod.

 

I lagen (2018:000) om betydel-

 

sen av termerna tätbebyggelse och

 

samlad bebyggelse finns bestäm-

 

melser om vad som avses med

 

samlad bebyggelse i första stycket 2.

61

Författningsförslag SOU 2017:64

14 kap.

17 §19

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.150 gäller för asfalt-

verk eller oljegrusverk

 

1. som ställs upp inom områ-

1. som ställs upp inom områ-

de med detaljplan eller områdes-

de med detaljplan eller områdes-

bestämmelser, eller

bestämmelser,

2. som ställs upp utanför om-

2. som ställs upp inom samlad

råde med detaljplan eller områdes-

bebyggelse, eller

bestämmelser i mer än 90 kalender-

 

dagar under en tolvmånaders-

 

period.

 

 

3. som ställs upp inom övriga

 

områden i mer än 90 kalender-

 

dagar under en tolvmånaders-

 

period.

 

I lagen (2018:000) om betydel-

 

sen av termerna tätbebyggelse och

 

samlad bebyggelse finns bestäm-

 

melser om vad som avses med

 

samlad bebyggelse i första stycket 2.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

19 Senaste lydelse 2016:1188.

62

2 Inledning

2.1Översiktsplaneutredningens direktiv

Regeringen beslutade den 19 januari 2017 kommittédirektiven En utvecklad översiktsplanering (dir. 2017:6), bilaga 1. Enligt direktiven ska en särskild utredare bl.a. utreda och lämna förslag på hur över- siktsplaneringen kan utvecklas för att underlätta efterföljande planer- ing och hur dialogen mellan staten och kommunen om fysisk pla- nering i större omfattning ska kunna hanteras inom ramen för över- siktsplaneringen.

Enligt direktiven ska utredaren föreslå hur kommunen kan ges större möjligheter att besluta om en tillkommande eller befintlig be- byggelse behöver regleras med en detaljplan. Utredaren ska även före- slå hur angränsande lagstiftning kan utformas om kravet på detaljplan begränsas. Dessa frågor, som enligt direktiven ska redovisas senast den 20 juni 2017, behandlas i detta delbetänkande.

Utredaren ska även utreda behovet av och förutsättningarna för att ge kommunerna möjlighet att reglera upplåtelseformer, exempel- vis genom en bestämmelse i en detaljplan. Utredaren ska därtill ut- reda behovet av och förutsättningarna för att införa en privat initia- tivrätt till detaljplaneläggning.

Av direktiven framgår att utredaren senast den 15 mars 2018 ska redovisa uppdraget om en utvecklad översiktsplanering och upp- draget att ge kommunerna möjlighet att reglera upplåtelseformer. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 november 2018.

2.2Bakgrunden till uppdraget

I plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, finns krav på att kommunen i vissa fall ska pröva om ett mark- eller vattenområde är lämpligt för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelse-

63

Inledning

SOU 2017:64

miljöns utformning genom en detaljplan. Detaljplanekravet utgår från sådana fall där detaljplanen typiskt sett är den lämpligaste regler- ingsformen.

I propositionen En enklare planprocess (prop. 2013/14:126) före- slogs att detaljplanekravet skulle begränsas så att det inte skulle vara obligatoriskt med detaljplan i lika många fall som i dag. Däremot skulle kommunens möjligheter att ställa krav på att det ska finnas en detaljplan inte begränsas. Förslaget vann inte riksdagens stöd och led- de inte till någon lagändring (bet. 2013/14:CU31, rskr. 2013/14:366). Efter regeringens förslag i propositionen Genomförande av Seveso III-direktivet (prop. 2014/15:60) har en mindre del av förslaget till ändrat detaljplanekrav genomförts, men med en något ändrad inrikt- ning jämfört med den som föreslogs i prop. 2013/14:126.

I direktiven framhåller regeringen att den tid som går åt till detalj- planeläggning bl.a. påverkar förutsättningarna för en effektiv kon- kurrens i byggsektorn. De ibland omfattande processerna tar stora personella och ekonomiska resurser i anspråk hos exploatören, men även markinnehavet i sig kan medföra betydande kostnader under planprocessen. Många mindre aktörer i byggsektorn saknar i dag förutsättningar för att genomföra projekt som förutsätter detalj- planeläggning, vilket hämmar bostadsbyggandet (jfr Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande, SOU 2015:105 s. 151). Genom att korta tiden från idé till byggstart kan förutsättningarna, framhåller regeringen, förbättras så att fler mindre och medelstora exploatörer kan ta initiativ till komplexa byggprojekt. Fler aktörer leder till ökad konkurrens och ökad kapacitet inom byggsektorn vil- ket i sin tur skapar förutsättningar för att fler bostäder kan byggas.

Finansministern och bostadsministern presenterade i juni 2016 ett bostadspolitiskt paket med förslag på 22 åtgärder för fler bostäder. I paketet föreslås flera reformer som förutsätter ytterligare utrednings- insatser som ett led i genomförandet. Bland annat aviseras förslag om en utvecklad översiktsplanering, en begränsning av detaljplanekravet och en översyn av kommunens möjligheter att reglera upplåtelsefor- mer. Dessa frågor omfattas av utredningens direktiv.

I det bostadspolitiska paketet anges att kravet på detaljplan bör begränsas i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget i proposi- tionen En enklare planprocess (prop. 2013/14:126), men att förslaget behöver justeras med hänsyn till att delar av förslaget redan har

64

SOU 2017:64 Inledning

genomförts genom propositionen Genomförandet av Seveso III- direktivet (prop. 2014/15:60).

Regeringen framhåller i kommittédirektiven att ett nytt förslag behöver utarbetas som grund för ändrad lagstiftning. Det gäller både bestämmelserna i PBL och de följdändringar i angränsande lag- stiftning som behövs om kravet på detaljplan ändras. Av direktiven framgår att inriktningen bör vara – i linje med vad som föreslogs i prop. 2013/14:126 – att lagstiftarens krav på detaljplan begränsas men att kommunen även i fortsättningen ska kunna ställa krav på att det ska finnas detaljplan i den omfattning som gäller i dag. Utgångs- punkten ska vara att de lagändringar som genomfördes till följd av förslagen i prop. 2014/15:60 ska gälla även i fortsättningen.

Propositionen En enklare planprocess innehöll inga förslag till nödvändiga följdändringar i anslutande lagstiftning. Denna fråga be- handlades i departementspromemorian Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31). I promemorian föreslogs bl.a. att flera lagar, som i dag innehåller krav som är kopplade till förekomsten av en detaljplan, borde ändras så att kraven även skulle gälla inom samlad bebyggelse. Det syftade till att bebyggelseområden, som i dag omfattas av en detaljplan, även i fortsättningen skulle omfattas av sådana krav som enligt angränsande lagstiftning enbart är tillämpliga inom områden med detaljplan. Att det generella kravet på detaljplan förändras skulle därmed inte påverka räckvidden av angränsande lag- stiftning. Författningsförslagen från promemorian redovisas i bila- ga 2, i den utsträckning dessa avser de frågor som vi tar upp i detta betänkande.

Remissbehandlingen av förslagen i departementspromemorian föranledde kritik från remissinstanserna i några avseenden, bl.a. efter- som förslagen ansågs kunna leda till minskad förutsebarhet för en- skilda. Bland annat framförde remissinstanserna att det är otydligt hur termen samlad bebyggelse ska förstås och att det därmed blir otydligt inom vilka områden som angränsande lagstiftning, som är kopplade till förekomsten av en detaljplan, kommer att vara tillämp- lig. Förslagen till följdändringar i angränsande lagstiftning har ännu inte lett till någon proposition.

I direktiven framhåller regeringen att det finns anledning att utre- da möjligheterna att öka förutsebarheten om var angränsande lag- stiftning kommer att vara tillämplig om kravet på detaljplan begrän-

65

Inledning

SOU 2017:64

sas, exempelvis genom att förtydliga innebörden av termen samlad bebyggelse.

Av direktiven framgår sammanfattningsvis att utredaren ska

föreslå hur kravet på detaljplan kan begränsas,

utreda förutsättningarna för att utforma angränsade lagstiftning, som för närvarande innehåller krav som är kopplade till före- komsten av en detaljplan, på ett sätt som i högre grad tillgodo- ser remissinstansernas synpunkter och ökar förutsebarheten för berörda aktörer om var sådan lagstiftning ska vara tillämplig,

föreslå hur angränsande lagstiftning kan utformas om kravet på detaljplan begränsas,

analysera hur förslagen förhåller sig till kraven i MKB-direktivet, SMB-direktivet och Århuskonventionen, och

lämna de författningsförslag och förslag i övrigt som behövs.

Direktiven innehåller även krav på konsekvensbeskrivningar, om in- ternationella jämförelser och samråd med berörda myndigheter, kom- muner och organisationer.

2.3Utredningens arbetsformer

Av direktiven framgår att utredaren ska samråda med Boverket, Folk- hälsomyndigheten, Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, Natur- vårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens geotekniska institut, Sta- tens jordbruksverk, Statens energimyndighet, Trafikverket, länsstyrel- serna, Sveriges Kommuner och Landsting och andra berörda aktörer.

Utredningen har bedömt att även övriga riksintressemyndigheter får anses vara berörda av utredningsuppdraget om en begränsning av detaljplanekravet, dvs. Post- och telestyrelsen, Sametinget, Strålsäker- hetsmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning och Tillväxtver- ket. Även Polismyndigheten, Fastighetsägarna, Naturskyddsför- eningen, Stadsarkitektföreningen, Sveriges arkitekter och Sveriges byggindustrier har bedömts vara berörda i sådan omfattning att det har funnits skäl att samråda med dessa organisationer. För att fånga

66

SOU 2017:64

Inledning

upp relevanta kommunala erfarenheter har utredningen även samrått med Malmö, Järfälla och Östersunds kommuner.

Utredningen har genomfört två större sammankomster där ut- redningsuppdraget och utredningens förslag har diskuterats med fler- talet av ovan nämnda myndigheter och organisationer (alla myndig- heterna hörsammade inte utredningens inbjudan). Därutöver har ut- redningen sammanträtt med de sakkunniga som har knutits till utred- ningen. Utredningen har även deltagit vid ett antal möten och kon- ferenser i syfte att inhämta synpunkter från berörda aktörer. Särskilda överläggningar med andra myndigheter och företrädare för olika sakintressen har också genomförts i syfte att få fram värdefulla syn- punkter och upplysningar.

2.4Betänkandets disposition

Detta betänkande innehåller tre huvudkapitel: om förutsättningarna för hur detaljplanekravet kan begränsas (avsnitt 3), våra överväganden om kravet på detaljplan (avsnitt 4), och en genomgång av de följd- ändringar som behövs i annan lagstiftning om kravet på detaljplan begränsas (avsnitt 5).

Avsnitt 3 inleds med en genomgång av gällande rätt (avsnitt 3.1). Vi redovisar de förslag som lämnats tidigare som har betydelse för våra förslag (3.2). Vi redovisar även innehållet i relevanta EU-direk- tiv och Århuskonventionen, eftersom dessa påverkar hur detaljplane- kravet kan utformas (3.3). Avsnittet innehåller även en redogörelse för detaljplanens funktion i PBL-systemet (3.4). Vi redovisar även kortfattat hur detaljplanekravet ser ut i några grannländer. I bilaga 3 gör vi en kort historisk tillbakablick på plan- och bygglagstift- ningen i Sverige och i bilaga 4 ges ytterligare information om hur plansystemen ser ut i dessa länder.

Avsnitt 4 inleds med en genomgång av de ramar som kommitté- direktiven anger för vårt arbete (4.1). Vi ger även några exempel på hur gällande rätt förhåller sig till EU-rätten och Århuskonventionen (4.2) och hur det förslag som redovisades i propositionen En enklare planprocess (prop. 2013/14:126) förhåller sig till dessa krav (4.3). Vi redovisar även våra utgångspunkter för hur detaljplanekravet kan reformeras (4.4). Därefter redovisar vi våra förslag i dessa avseenden. Dels anser vi att möjligheterna att bygga utan detaljplan bör utvidgas

67

Inledning

SOU 2017:64

och förtydligas (4.5), dels att detaljplanekravet behöver förtydligas för att säkerställa att MKB-direktivet genomförs på ett korrekt sätt (4.6). I anslutning till detta pekar vi även på att det finns ett behov av att samordna de termer och uttryck som används i plan- och bygg- lagen, plan- och byggförordningen och MKB-direktivet (4.7). Vi redo- gör även för några närliggande frågor (4.8) och för hur våra förslag förhåller sig till kraven i EU-rätten och Århuskonventionen (4.9).

Avsnitt 5 inleds med en redogörelse för hur uppdraget att se över angränsande lagstiftning förhåller sig till tidigare lagda förslag (5.1). Vi redovisar hur förekomsten av en detaljplan påverkar till- lämpningen av angränsande lagstiftning i gällande rätt (5.2) och principförslaget i departementspromemorian Nya steg för en effek- tivare plan- och bygglag (Ds 2014:31) (5.3). Vi konstaterar att det inte är lämpligt att knyta alla krav till termen samlad bebyggelse, utan att vissa krav bör knytas till termen tätbebyggelse (5.4). Där- efter redovisar vi våra förslag i dessa avseenden, bl.a. att länsstyrelsen ska besluta vilka områden som utgör tät- respektive samlad bebyg- gelse (5.5). Avsnittet avslutas med en redogörelse för våra över- väganden om hur angränsande lagstiftning bör utformas (5.6). I bilaga 5 finns en konsultrapport som redogör för de tester vi har låtit göra för att visa på möjligheten att genom en GIS-analys iden- tifiera områden som utgör samlad bebyggelse.

I avsnitt 6 behandlar vi vissa ikraftträdande- och övergångsfrå- gor, i avsnitt 7 redogör vi för vilka konsekvenser som våra förslag kan antas ge upphov till och i avsnitt 8 finns kommentarer till våra författningsförslag i avsnitt 1.

68

3Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

I detta avsnitt redogör vi för några väsentliga förutsättningar för möjligheten att utveckla kravet på detaljplan i plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Avsnittet utgör en bakgrund inför redovisningen av våra överväganden och förslag i avsnitt 4.

Avsnittet inleds med en redogörelse för motiven bakom gällande rätt och hur bestämmelserna ska förstås (avsnitt 3.1). Till följd av att förslag till ändringar i detaljplanekravet även har diskuterats tidigare innehåller avsnittet även en redogörelse för tidigare lämnade förslag, i den utsträckning som dessa är av intresse i dag (avsnitt 3.2).

Möjligheten att utveckla kravet på detaljplan i PBL påverkas av konventioner som Sverige har tillträtt och EU-rätten, vilket medför ett behov av att även redovisa sådana förutsättningar (avsnitt 3.3). Vi redovisar även för- och nackdelar med detaljplanen som planinstru- ment (avsnitt 3.4). Avsnittet avslutas med en redogörelse för de inter- nationella studier som vi ska göra enligt våra kommittédirektiv (av- snitt 3.5).

3.1Gällande rätt

Dagens plan- och bygglagstiftning är resultatet av ett långvarigt re- formarbete som skett i många etapper. Den första egentliga planlag- stiftningen i Sverige kom med 1874 års byggnadsstadga. I stadgan slogs för första gången fast ett allmänt plankrav. För varje stad skulle finnas en plan för stadens ordnande och bebyggande.

Med 1947 års byggnadslag infördes begreppet tätbebyggelse. Prin- cipen var att tätbebyggelse bara fick komma till stånd där det allmänna ansåg det lämpligt utifrån en antagen och fastställd stads- eller bygg- nadsplan.

69

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Det var dock inte förrän plan- och bygglagen trädde i kraft 1987 som kommunerna själva gavs möjlighet att själv anta rättsverkande planer. I och med införandet av plan- och bygglagen blev också den översiktliga planeringen obligatorisk för varje kommun.

En kortfattat historisk tillbakablick över hur kravet på detaljplan har vuxit fram finns att läsa i bilaga 3.

3.1.1Motiven bakom dagens detaljplanekrav

Av förarbetena till den äldre plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, framgår att detaljplanen har två huvudsyften (prop. 1985/86:1, s. 149).

Det ena är att reglera förändringar av markanvändning och bebyggelse. Det andra är att mera varaktigt reglera bevarande av vissa byggnader och bebyggelsemiljöer eller reglera förutsättningar för förnyelse och om- byggnad av befintliga bebyggelseområden. I båda fallen handlar det om att för varje fastighet precisera rättigheter och skyldigheter för att man i miljöhänseende ska uppnå en god helhetsverkan och en lämplig samhälls- utveckling. Det är också viktigt att dessa preciseringar sker i former som ger medborgarna och intressenterna information och möjligheter att påverka beslutet.

Dessa båda skäl – helhetssyn på lämplighetsfrågan och intressenternas inflytande – ansågs tala för att det borde finnas ett krav på detaljplan när ÄPBL infördes.

Detaljplanens uppgift kan även utryckas som att planen är avsedd att ge den helhetsbedömning av miljön1 som behövs för ställnings- tagande till olika ärenden om lov inom området. Planen avgör också

– inom givna gränser – omfattningen av samhällets kontroll av miljö- förändringar inom området. I denna mening är planen ett sätt att rationalisera prövningen av efterföljande lovärenden. Med de möjlig- heter som detaljplanen erbjuder att påverka den lokala miljön, ratio- nalisera prövningen av lov m.m. ligger det enligt lagstiftarens mening i hög grad i kommunens eget intresse att använda detaljplan.

Planläggning är emellertid en relativt tids- och kostnadskrävande process, och den färdiga planen för ofta med sig ekonomiska åliggan- den och andra skyldigheter för kommunen. När ÄPBL tillkom an-

1 I propositionen till ÄPBL används ordet ”miljö” i flera betydelser. I de sammanhang som

återges i detta avsnitt uppfattar vi att den föredragande departementschefen främst avser bebyggelsemiljön eller den lokala miljön, snarare än ”miljö” i vid bemärkelse på det sätt som ordet vanligtvis används i dagligt tal i dag.

70

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

sågs det därför inte vara självklart att kommunerna av eget intresse alltid skulle komma att upprätta detaljplaner i tillräcklig utsträckning. Detta medförde att det bedömdes vara nödvändigt att införa bestäm- melser med krav på att en detaljplan ska antas i vissa situationer (a. prop. s. 150).

Detaljplanekravet kan sägas utgöra en precisering av bestämmelsen i 2 kap. 4 § PBL. Denna bestämmelse anger att mark får tas i anspråk för att bebyggas endast om den vid planläggning eller i ärenden om bygglov eller förhandsbesked har bedömts vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Detaljplanekravet tar sikte på sådana fall där detaljplanen typiskt sett är den lämpligaste regleringsformen. Kravet är även utformat med hänsyn till att grunddragen i fråga om bebyggelseutvecklingen ska framgå av översiktsplanen. Det innebär att ny bebyggelse inte alltid behöver föregås av planläggning, då en aktuell översiktsplan i vissa fall kan fungera som ett underlag för prövningen av ansökningar om lov.

Avgörande för frågan när detaljplan ska användas är enligt för- arbetena främst (a. prop. s. 150)

omfattningen och arten av befintlig bebyggelse inom och i an- slutning till det aktuella området

efterfrågan på mark för bebyggelse i området, dvs. bebyggelse- tryckets styrka

förekomsten av motstridiga markanvändningsintressen inom om- rådet, om inte frågorna har lösts genom områdesbestämmelser

allmänhetens intresse av vad som ska hända i området liksom an- talet berörda sakägare och andra enskilda intressenter

regleringsbehov för bebyggelsen som inte har beaktats i översikts- planen eller i områdesbestämmelser

anspråken på kommunens medverkan vid genomförandet av be- byggelsen.

Det är således en rad olika lokala förhållanden som bör vara utgångs- punkt för att avgöra när detaljplanekravet ska hävdas. Enligt för- arbetena ligger det i sakens natur att bedömningen också bör inne-

71

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

fatta en framtidsaspekt, eftersom planläggning just syftar till att behandla den framtida lämpliga miljöutformningen (a. prop. s. 151).

I förarbetena framhålls att kommunens medverkan vid genom- förande av bebyggelse ofta förutsätter en detaljplan. Detaljplane- kravet är utformat utifrån synsättet att det i många fall är naturligt att kommunen engagerar sig vid tillkomsten av bebyggelse och andra anläggningar på olika sätt. Kommunen har en viktig rådgivnings- funktion som en följd av skyldigheten att pröva bygglov. Kommunen har även omfattande uppgifter när det gäller service och teknisk för- sörjning med t.ex. gator, parker, vatten och avlopp samt värme. I samband med tillkomsten av ÄPBL fick kommunen även ökade befogenheter när det gäller att bestämma lämpligheten av olika admi- nistrativa åtgärder, t.ex. fastighetsbildning, gemensamhetsanlägg- ningar och former för exploateringens genomförande. Detaljplanen ansågs vid tillkomsten av ÄBPL vara den naturliga beslutsformen, vilket hade betydelse för hur detaljplanekravet utformades.

Även omsorgen om grannarnas intressen ansågs ha betydelse för utformningen av detaljplanekravet. Bland annat framhölls att om kommunen avstår från planläggning, kan det få till följd att medbor- garna och sakägarna undanhålls insyn och inflytande, att markägare får osäkrare utgångspunkter för byggande och förvaltning, att pröv- ningen av lov blir osäkrare, exempelvis i fråga om miljöutformningen, samt att gemensamma behov, såsom service, va-försörjning, rekrea- tionsmöjligheter med mera inte får en tillfredsställande utformning. För såväl sakägare och andra intressenter kan det enligt förarbetena finnas beaktansvärda intressen av att planläggning sker, där situa- tionen så kräver.

Innebörden av kravet bör enligt förarbetena vara att detaljplan ska antas för områden där samlad bebyggelse2 ska komma till stånd. Kra- vet ansågs vidare behöva gälla för enstaka byggnader vars användning får betydande inverkan på omgivningen, eller som ska ligga där efter- frågan på mark är stor. Samtidigt fanns en insikt om att lämplighets- bedömningen av sådana enstaka byggnader i vissa fall skulle kunna göras i samband med prövningen av bygglov eller förhandsbesked.

2 Vid beredningen av ÄPBL ersattes uttrycket ”samlad bebyggelse” under riksdagsbehand- lingen med uttrycket ”sammanhållen bebyggelse” (bet. BOU 1986/87:1 s. 77).

72

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

I förarbetena konstateras att det i vissa fall är förenat med svå- righeter att avgöra om en detaljplan måste upprättas eller inte. Detalj- planekravet måste med nödvändighet bli allmänt hållet.

De justeringar av detaljplanekravet som har gjorts sedan ÄPBL trädde i kraft har huvudsakligen varit av lagteknisk karaktär. De motiv som redovisades ovan får således anses vara aktuella även för den nu gällande regleringen.

3.1.2Omfattningen och innebörden av dagens detaljplanekrav

Detaljplanekravets funktion

Bestämmelser om detaljplanekravet finns i 4 kap. 2–4 §§ PBL. Inne- börden av kravet är att kommunen i vissa fall ska pröva markens lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelse- miljöns utformning genom en detaljplan. Det gäller i fyra fall, nämli- gen för

en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,

en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen be- höver ske i ett sammanhang,

vissa byggnadsverk, om byggnadsverkets användning får bety- dande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrå- gan på området för bebyggande, och

en åtgärd som innebär att ett byggnadsverk placeras i närheten av en kemteknisk s.k. Sevesoverksamhet eller utgör en nyetable- ring av en sådan verksamhet.

Detaljplan behövs inte, om tillräcklig reglering har skett genom om- rådesbestämmelser. Särskilda regler gäller för vindkraftverk.

Om någon av de angivna förutsättningarna för kravet på detalj- plan föreligger, kan kommunen åberopa behovet av detaljplanelägg- ning som enda skäl för avslag på en ansökan om bygglov (9 kap. 31 § 2 PBL). Den enskilde kan i ett sådant läge inte tvinga kommu- nen till planläggning, utan kommunen kan fritt bestämma tidpunkten för planläggning (prop. 1985/86:1, s. 153).

73

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Beslut som innebär en prövning av detaljplanekravet kan dock överklagas. Ett beslut att vägra bygglov med hänvisning till detalj- planekravet kan med andra ord överklagas av den som önskar bygga. Denne kan då få prövat om kommunen haft fog för att åberopa detalj- planekravet eller om byggnadsföretaget kan prövas i ett ärende om bygglov. Vidare kan t.ex. en granne överklaga ett beslut om bygglov och få prövat om förhållandena är sådana att detaljplan krävs för att tillvarata hans rätt. Om grannen får framgång med sitt överklagande kan dock kommunen inte tvingas att anta en detaljplan.

Bestämmelserna om detaljplanekravet innebär ett krav från sta- tens sida på kommunerna att pröva de åtgärder som avses i 4 kap. 2– 3 §§ PBL. Där regleras alltså i första hand i vilken form åtgärder ska prövas i samband med bygglovsprövning eller i en detaljplanepro- cess. Avgörandet av den frågan har emellertid också den effekten, vad som kan kallas planmonopoleffekten, att den enskilde, om kravet på detaljplan gäller, inte har någon rätt att kräva detaljplaneläggning. Det är alltså upp till kommunen att avgöra om och när en detaljplan ska upprättas. Bestämmelserna om detaljplanekravet har därmed stor betydelse för den enskildes möjligheter att använda sin egendom.

Visserligen reglerar bestämmelserna om detaljplanekravet bara frå- gan om i vilken form beslut ska fattas – genom detaljplaneläggning eller i samband med prövningen av en ansökning om bygglov. Pröv- ningen av detaljplanekravet utgör emellertid en avgörande delfråga i prövningen av bygglovsansökningen.

I situationer där detaljplanekravet eller andra skäl inte kan åberopas som grund för att säga nej till en ansökan om bygglov (som byggnads- nämnden bedömer vara olämplig), kan kommunen ändå besluta att prövningen ska föregås av detaljplaneläggning. Enligt 9 kap. 28 § PBL får nämligen byggnadsnämnden, om arbete påbörjas med att anta en detaljplan, besluta att ärendet om lov inte ska avgöras förrän planarbe- tet har avslutats. Det finns inget som hindrar att beslut om att påbörja planarbete fattas vid samma tillfälle som beslutet om anstånd. Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras utan dröjsmål.

74

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

Författningsregleringen i plan- och bygglagen

Detaljplanekravet finns i 4 kap. PBL. Enligt 4 kap. 2 § ska kommunen pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning med en detaljplan för

1.en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till om- fattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,

2.en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behö- ver ske i ett sammanhang,

3.ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnads- verket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och

a)byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivning- en eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller

b)byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfat- tas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och

4.en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller för- handsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan antas med- föra en betydande miljöpåverkan.

För vindkraftverk gäller särskilda bestämmelser enligt 4 kap. 3 §:

Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för ett vindkraftverk, om

1.vindkraftverket omfattas av krav på bygglov eller anmälan enligt före- skrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 eller 8 §,

2.det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, och

3.kraftverket inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov, förhandsbesked eller anmälan.

Trots 4 kap. 2 och 3 §§ PBL behövs ingen detaljplan, om tillräcklig reglering har gjorts med områdesbestämmelser. Det framgår av 4 kap. 4 §.

75

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Innebörden av författningsregleringen

Den närmare innebörden av de olika delbestämmelserna i 4 kap. 2 och 3 §§ utvecklas i det följande, huvudsakligen utifrån de motiv som angetts i förarbetena till ÄPBL respektive PBL. Redovisningen följer dispositionen av paragraferna.

Första stycket punkt 1: en ny sammanhållen bebyggelse …

Enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 PBL ställs krav på att detaljplan ska upprättas för att pröva lämpligheten och reglera miljön vid tillkoms- ten av ”en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen”. Enligt förarbetena bör behovet av detaljplan i sådana fall vanligtvis vara förutsett i översiktsplanen. Områden för mer intensiv bebyg- gelseutveckling bör enligt förarbetena regelmässigt träffas av bestäm- melsen. Det gäller t.ex. exploateringsområden och kommunens akti- va planläggning för industriområden, service och teknisk försörjning (prop. 1985/86:1, s. 552).

Bestämmelsen gäller bebyggelse som avses komma till stånd, dvs. inte för en befintlig sammanhållen bebyggelse. Omfattningen och arten av de åtgärder som avses bli genomförda bör enligt förarbetena bli avgörande för hur behovet av detaljplan ska bedömas, liksom åtgärdernas omgivningspåverkan och behovet av att samordna fysiska förhållanden. Den avsedda förändringen ska alltså ha en viss volym och effekt för omgivningen. Enligt förarbetena till ÄPBL bör kravet inte knytas till att ett visst bestämt antal byggnader ska komma till stånd, vilket den s.k. PBL-utredningen hade föreslagit. Denna stånd- punkt upprepades i propositionen till nya PBL, som vi strax ska se.

Termen bebyggelse definieras i 1 kap. 4 § PBL som ”en samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader”. Med ”en samling” avses då minst tre byggnader (prop. 2009/10:170 Del 1, s. 143).

Termen bebyggelse ingår i sin tur i uttrycket ”sammanhållen be- byggelse”, som i samma bestämmelse definieras som ”bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark”.

Regeringen anförde följande i propositionen till nya PBL om behovet av de nya definitionerna (a. prop. s. 151 f.).

76

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

En av anledningarna till att en definition av termen ”bebyggelse” bör införas i lagen är de tillämpningsproblem som termen hittills har vållat, särskilt vid tillämpningen av gällande 5 kap. 1 § om krav på detaljplan (jfr prop. 2008/09:146, s. 32 f.). En fråga som har uppkommit är vad som avses med ”sammanhållen” och hur långt ifrån varandra byggnaderna eller anläggningarna kan vara placerade.

Uttrycket ”sammanhållen bebyggelse” bör definieras som ”bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark”. Liksom i dag bör kommunen även enligt den nya lagen pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och bygg- nadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning med detaljplan för en ny sammanhållen bebyggelse.

Det nuvarande uttrycket ”samlad bebyggelse” som används i några be- stämmelser i nuvarande 8 kap. bör i den nya lagen ersättas med uttrycket

”sammanhållen bebyggelse” (se författningskommentaren till 9 kap. 6– 8 §§). För att inte denna förenkling av använda uttryck i lagen ska leda till att dessa senare bestämmelser om krav på bygglov m.m. ändras i sak bör, på samma sätt som föreslås i bestämmelsen om krav på detaljplan (se föreslagna 4 kap. 2 §), i två av bestämmelserna uttrycket ”samman- hållen bebyggelse” förenas med ett krav på ”behov med hänsyn till om- fattningen av byggnadsverk i bebyggelsen”.

Referensen i det återgivna första stycket avser att det tidigare hade varit oklart hur en grupp vindkraftverk skulle ses i förhållande till kra- vet i ÄPBL på att en ny sammanhållen bebyggelse skulle prövas genom planläggning. Detta ledde fram till en reglering som i allt väsentligt motsvarar den nuvarande särregleringen för vindkraft som finns i 4 kap. 3 § PBL.

Eftersom termen ”bebyggelse” och uttrycket ”sammanhållen bebyggelse” finns definierade i 1 kap. 4 § får innebörden av det första ledet i punkten 1 anses vara tydlig. Däremot blir räckvidden enligt vår uppfattning otydlig genom rekvisitet (villkoret) ”om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen”. I författningskommentaren till den nya bestämmelsen sägs bl.a. följande (prop. 2009/10:170 Del 1, s. 425 f.).

I likhet med det som angavs i förarbetena till nuvarande bestämmelser (prop. 1985/86:1, s. 552) är det inte lämpligt att knyta kravet på detalj- plan till ett visst antal byggnader. I stället bör omfattningen och arten av de åtgärder som avses bli genomförda bli avgörande för hur man skall bedöma behovet av detaljplan, liksom åtgärdernas omgivningspåverkan och behovet av att samordna fysiska förhållanden. Den avsedda föränd- ringen ska alltså ha en viss volym och effekt för omgivningen.

För att inte den nya definitionen av ”sammanhållen bebyggelse” ska leda till att det ställs krav på detaljplan så fort några icke lovpliktiga bodar ska byggas kompletteras kravet på detaljplan vid sammanhållen

77

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

bebyggelse med ett behov av en detaljplan också utifrån omfattningen av bygglovpliktiga byggnadsverk i bebyggelsen. Avsikten är att bestäm- melsen inte ska ändras i sak i förhållande till nuvarande bestämmelse.

Innebörden av uttrycket sammanhållen bebyggelse är entydig, på så vis att det ska vara fråga om minst tre byggnadsverk, som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader, på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Det är dock inte tydligt hur villkoret ”om det behövs med hänsyn till om- fattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen” påverkar det första ledet. Författningskommentaren får förstås som att enbart byggnadsverk som kräver bygglov ska beaktas vid bedömningen av om det är fråga om sammanhållen bebyggelse. Samtidigt framgår av författningskommentaren att antalet byggnadsverk över huvud taget inte har någon betydelse för när detaljplanekravet inträder, vilket om- intetgör den klarhet som följer av att lagstiftaren har använt sig av det definierade uttrycket sammanhållen bebyggelse. Det medför enligt vår bedömning att det inte är tydligt hur punkten 1 ska förstås.

För att förstå innebörden av uttrycket ”en sammanhållen bebyg- gelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovsplik- tiga byggnadsverk i bebyggelsen” kan det ligga nära till hands att jäm- föra med andra ställen i PBL där skrivningen ”[behov] med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen” förekommer. Den- na skrivning används även i 9 kap. 6 § tredje stycket och 7 § andra stycket PBL, för att särskilja att vissa lättnader i kraven på bygglov – i områden som inte omfattas av detaljplan – inte gäller i de fall då bebyggelsen har en viss karaktär.

I författningskommentaren till 9 kap. 6 § uttalar regeringen föl- jande om innebörden (a. prop. s. 468).

Innehållet i paragrafen överensstämmer med Lagrådets förslag, men ligger närmare lydelsen av gällande rätt. I samband med den slutliga beredningen av ärendet har framkommit att det nuvarande uttrycket ”samlad bebyg- gelse” bör slopas i den nya lagen och ersättas av det i föreslagna 1 kap. 4 § definierade uttrycket ”sammanhållen bebyggelse”. För att denna föränd- ring inte ska leda till ändrade förutsättningar för tillämpningen av denna paragraf justeras utformningen av tredje stycket på så sätt att ”eller om

åtgärden vidtas inom en sammanhållen bebyggelse och bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen” läggs till.

Den nuvarande skillnaden i betydelse mellan uttrycken ”sammanhål- len bebyggelse” och ”samlad bebyggelse” beskrivs i avsnitt 7.

78

SOU 2017:64 Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

Referensen till avsnitt 7 avser den tidigare återgivna skrivningen på s. 151 i propositionen. Innebörden av hänvisningen till avsnitt 7 bör vara att det använda uttrycket ”behov med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen” behöver läggas till för att det använda uttrycket ”sammanhållen bebyggelse” inte ska ändras i sak, jämfört med vad som gällde enligt ÄPBL.

Jämförelsen med det uttryck som används i 9 kap. 6 och 7 §§ gör emellertid det ännu svårare att förstå innebörden av uttrycket i punk- ten 1. I de bestämmelser som föregick 9 kap. 6 och 7 §§ användes tidi- gare uttrycket ”samlad bebyggelse” (nämligen 8 kap. 4 b och 5 §§ ÄPBL). Enligt förarbetena till den äldre lagen ska samlad bebyggelse anses föreligga om bebyggelsegruppen utgörs av 10–20 hus och de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark och dylikt (bet. BoU 1986/87:1, s. 99). Innebörden av ut- trycket samlad bebyggelse utvecklas ytterligare i avsnitt 5.

Mot denna bakgrund kan vi konstatera att det är vanskligt att med säkerhet uttala sig hur kravet på detaljplan enligt punkten 1 ska för- stås. Uppenbarligen kan bestämmelsen tolkas på flera sätt. Kravet på detaljplan kan förstås som att det inträder såväl vid 3 hus som vid 10–20 hus, förutsatt att byggnaderna ligger på angivet sätt i för- hållande till varandra. Bestämmelsen kan emellertid på goda grunder även förstås som att det inte är möjligt att utgå från antalet byggnader i bebyggelsen, utan att kravet på detaljplan endast beror på ”omfatt- ningen och arten av de åtgärder som avses bli genomförda blir avgörande för hur man ska bedöma behovet av detaljplan, liksom åtgärdernas omgivningspåverkan och behovet av att samordna fysiska förhållanden” och att ”den avsedda förändringen ska alltså ha en viss volym och effekt för omgivningen” (a. prop. s. 425). Vi återkommer till frågan om hur detaljplanekravet för en ny sammanhållen bebyggelse ska förstås i avsnitt 4.5.2.

I detta sammanhang bör även återges att detaljplanekravet om- fattar s.k. randzoner (prop. 1985/86:1, s. 555 f.).

Större tätorters närområden, de s.k. randzonerna, utgör sådana områden är ett exempel där behov av detaljplaneläggning så gott som alltid före- ligger, oavsett byggnadsföretagets omfattning. Behovet av att hushålla med mark, samordna fysiska förhållanden och prioritera mellan mot- stående markanvändningsintressen ställer krav på en sammanvägning som lämpligast sker genom detaljplaneläggning. Att frågorna prövas i bestämda former ger en garanti för att alla intressenter kommer till tals.

79

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Med begreppet större tätorter menar jag orter av en sådan storlek att det i allmänhet finns en uttalad förväntan på förändringar och efterfrågan på den obebyggda marken närmast runt tätortens exploaterade yta. Även inom vissa delar av mindre tätorters närområden kan jämförbara omstän- digheter föreligga och därmed också ett behov av planläggning. Som exempel kan nämnas det område längs en tillfartsväg som ligger i tät- ortens naturliga tillväxtriktning.

Första stycket punkt 2: en bebyggelse som ska förändras eller bevaras …

Enligt 4 kap. 2 § första stycket 2 PBL ställs krav på att detaljplan ska upprättas för att pröva lämpligheten och reglera miljön för ”en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang”. Den andra punkten har enbart ändrats redak- tionellt sedan den infördes genom ÄPBL. Även denna punkt tar i första hand sikte på kommunens aktiva avsikter, bl.a. när det gäller stadsförnyelse och upprustning av bebyggelsen (prop. 1985/86:1, s. 553). Enligt förarbetena bör översiktsplanen och bostadsförsörj- ningsprogrammet – som i dag i princip motsvaras av kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen – till en del ge besked om var plan- läggning i dessa syften avses komma till stånd.

Enligt förarbetena kan det vara svårt att på förhand avgöra vilka typer av förändringar som blir aktuella och om detaljplan därför för- utsätts. Förändringarna kan bland annat inrymma förtätning av bebyggelsen i form av större tillbyggnader och insprängning av nya byggnader. Det kan också vara aktuellt med utvidgning av befintliga bebyggelseområden till att omfatta tidigare obebyggd mark. I båda dessa fall bör detaljplan regelmässigt användas. I de flesta fall måste även äldre planer ändras för att möjliggöra förnyelsen.

Den bebyggelse som ska regleras i ett sammanhang behöver inte utgöras endast av den nya bebyggelse som kanske initierar planlägg- ningen, utan innefattar också den reglering som behövs för en lämplig anknytning till bebyggelsen i grannskapet. En bedömning av när detaljplan krävs kan alltså inte enbart utgå från omfattningen av den avsedda åtgärden utan måste också beakta i vilken fysisk miljö åtgär- den avses bli genomförd.

Många gånger torde detaljplanen användas för att slå vakt om värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer, t.ex. för att säkerställa ett riksintresse för kulturmiljövården eller för att i andra fall trygga

80

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

särskilda inslag i miljön, vilket denna punkt ger visst stöd för. Detalj- planen kan i sådana fall behövas för att bevarandekraven ska kunna hävdas på ett likartat sätt gentemot alla berörda fastighetsägare inom området.

Till skillnad från vad som gällde enligt äldre lagstiftning aktuali- serar förekomsten av befintlig bebyggelse i sig inte detaljplanekravet. Avgörande för frågan om detaljplanekravet bör utlösas eller inte är enligt förarbetena vilket inflytande samhället behöver över bebyggel- sen och dess förändringar.

Inledningen till första stycket punkt 3: ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk …

Av 4 kap. 2 § första stycket 3 PBL framgår att detaljplanekravet i vissa fall även gäller ”ett nytt byggnadsverk som inte är ett vind- kraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan bygg- nad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §”.

Med byggnadsverk avses enligt 1 kap. 4 § ”en byggnad eller annan anläggning”. Termen användes tidigare i den numera upphävda lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Av förarbetena till den lagen framgår att med ”annan anläggning” avses inte bara sådana anläggningar som kräver bygglov enligt PBL (nu- mera 6 kap. 1 § PBF), utan även t.ex. vägar, järnvägar, ledningsnät, plattformar, slussar och dammar (prop. 1993/94:178, s. 127).

En förutsättning för att detaljplanekravet ska gälla är att ”bygg- nadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a § [PBL]”. De byggnader som avses i det lagrum som bestämmelsen hänvisar till är de s.k. Attefallshusen, dvs. sådana komplementbostadshus och komplementbyggnader som i vissa fall kan byggas utan krav på bygglov och som dessutom tillåts strida mot detaljplanen. Inledningen till den tredje punkten omfattar således alla andra byggnader än Attefallshusen, oavsett om dessa omfattas av krav på bygglov eller inte. Motivet till att undanta de s.k. Attefallshusen från kravet på detaljplan är att det är fråga om åtgärder som utgör komplement till redan befintlig bebyggelse samt att dessa byggnader kan uppföras i strid med en detaljplan (prop. 2013/14:127, s. 53).

När det gäller ”andra anläggningar” än byggnader omfattas endast sådana anläggningar som kräver bygglov. Det innebär att kravet bl.a. omfattar nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med lif-

81

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

tar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, frilufts- bad, motorbanor, golfbanor, radio- och telemaster, torn, vissa upplag och materialgårdar, vissa tunnlar och bergrum, vissa fasta cisterner, vissa murar och plank, vissa parkeringsplatser utomhus samt begrav- ningsplatser och transformatorstationer (6 kap. 1 § PBF).

Att bestämmelsen inte omfattar vindkraftverk hänger samman med att dessa särregleras i 6 kap. 3 § PBL.

Som framgår av 4 kap. 2 § andra stycket gäller inte detaljplanekra- vet för byggnadsverken i tredje punkten, så länge som byggnads- verket kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygg- lov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Punkt 3 a: ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen …

Som ett exempel på ett nytt byggnadsverk, vars användning kan få betydande inverkan på omgivningen, nämns i förarbetena till ÄPBL en enstaka större byggnad för t.ex. handel, industri eller service. Det kan gälla störningar av olika slag från verksamheten som sådan eller sekundära effekter i form av trafikalstring eller säkerhetsrisker. I dessa och liknande fall kan det, enligt förarbetena, vara av stort in- tresse för sakägarna och de boende i grannskapet att genom plan- reglering också få klarhet i de framtida möjligheterna till utveckling av verksamheten på platsen (prop. 1985/86:1, s. 553).

Behov av detaljplan kan också aktualiseras när bostadshus ska uppföras i närheten av en störande verksamhet eller omvänt. Behovet av planläggning kan uppstå t.ex. för att skydda landsbygdens närings- liv eller viktiga trafikanläggningar. Enligt förarbetena kan översikts- planen eller enklare planutredningar3 ibland tillgodose detta behov. Ett varaktigt säkerställande av skyddsområde för en viss verksamhet torde dock normalt kräva områdesbestämmelser eller detaljplan. Som exempel nämns i förarbetena till ÄPBL att lokaliseringen av svin- fabriker och liknande större lantbruksbyggnader med påtagliga miljö-

3 Med planutredning avses en utredning som klarlägger förutsättningar och restriktioner i grannskapet till den plats där en byggnadsåtgärd aktualiseras (prop. 1985/86:1 s. 557).

82

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

effekter för befintlig bebyggelse kan behöva den prövning av till- låtlighet och placering som en detaljplan medför (a. prop. 557 f.)4.

Ett ytterligare exempel på anläggningar som kan behöva detalj- regleras enligt förarbetena är småbåtshamnar, som vanligtvis består av anläggningar i vattnet och byggnader, upplag m.m. på land. Inpla- ceringen i ett kanske känsligt strandlandskap med många intressenter motiverar att detaljplan upprättas enligt förarbetena. I vattenområdet blir det aktuellt med flytande och kanske fasta bryggor och pirar som kan störa vattenrörelser, fiske etc. Klubbhus, servicebyggnad, tillfart och parkeringar ska samordnas på land. Vinteruppläggningen ska organiseras i kvarter med erforderliga brandgator och kanske skyd- dande planteringar. Även utformningen av en sådan anläggning bör enligt förarbetena normalt regleras i detaljplan. Samma resonemang är enligt förarbetena tillämpligt på många andra anläggningar, särskilt så- dana som har betydande inverkan på miljön i området.

Som nämnts gäller kravet på detaljplan i denna punkt inte om byggnadsverket kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked. Det förutsätter att användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåver- kan. I detta sammanhang uppstår frågan hur uttrycket ”betydande inverkan på omgivningen” förehåller sig till uttrycket ”betydande mil- jöpåverkan”. I samband med att det senare uttrycket infördes i ÄPBL, som en följd av genomförandet av det s.k. MKB-direktivet i svensk rätt, uttalade regeringen bl.a. följande om innebörden av uttrycket

”betydande inverkan på omgivningen” (prop. 1992/93:60, s. 22).

Detta uttryck är inte liktydigt med betydande miljöpåverkan, som inne- bär en större omgivningspåverkan. Det kan inte råda någon tvekan om att en åtgärd som har betydande miljöpåverkan skall prövas genom detalj- plan och inte med stöd av den undantagsbestämmelse som medger att prövning kan ske i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked.

Innebörden av de båda uttrycken utvecklas ytterligare nedan i an- slutning till våra kommentarer till 4 kap. 2 § andra stycket.

4 I Plan- och bygglagen (2010:900)En kommentar, Didón m.fl. påpekas att eftersom bygglov inte krävs för ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring (jfr 9 kap. 3 § PBL), får exemplet med svinfabriker och liknande större lantbruksbyggnader antas ta sikte på ekonomibyggnader som inte är bygglovsbefriade.

83

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Punkt 3 a: … eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande

Kravet på detaljplan gäller även för ett nytt byggnadsverk, om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. Därmed åsyftas sådana områden där en successiv utbyggnad är att vänta och där utbyggnaden på sikt kan leda till att det uppkommer en sammanhål- len bebyggelse.

Inom områden med ett existerande eller förväntat bebyggelse- tryck blir kravet på detaljplan enligt förarbetena beroende av vilka förhållanden som råder på platsen. Områden där det råder stor efter- frågan på mark för bebyggande torde enligt förarbetena normalt redovisas i översiktsplanen. Ofta bör dessa områden vara desamma som i randzonerna (jfr under punkten 1 ovan). De bör då också behandlas på motsvarande sätt. Bebyggelsetrycket bör i annat fall vara dokumenterat och ha aktualitet för att detaljplanekravet ska gälla. Med detta avses att det under senare år ska ha förekommit ett påvisbart intresse att få bygga i området, vilket kan ha tagit sig ut- tryck i förfrågningar hos byggnadsnämnden, lämnade bygglov eller avslagna ansökningar. Skälet till att detaljplanekravet bör hävdas i dessa situationer är enligt förarbetena att marken bör utnyttjas på ett rationellt och ändamålsenligt sätt, att den samlade bebyggelsens lämplighet och utformning därför kan behöva bedömas i ett sam- manhang samt att sakägarnas och övriga intressenters intresse av tidig information och medverkan måste tillgodoses. Man bör med andra ord inte föregripa den samlade bedömning som måste ske i form av detaljplan genom att ta ställning i det ena ärendet efter det andra (prop. 1985/86:1, s. 556).

Områden med bebyggelsetryck kan enligt förarbetena även ligga långt från tätorterna. Som exempel nämns områden där efterfrågan på mark för fritidsbebyggelse är mycket stark. Ett annat exempel är storstadsregionerna. Bebyggelsetrycket gör sig här gällande på bety- dande avstånd från de centrala delarna. Möjligheterna till pendling och de starka motstående markanvändningsintressen som ofta finns innebär att flera kommuner kan utgöra ett sammanhängande område med bebyggelsetryck. Endast om förhållandena är okomplicerade, kan detaljplaneläggning här undvaras vid lämplighetsbedömningen enligt förarbetena. I sådana fall kan ett ställningstagande i ett bygg- lovsärende exempelvis grundas på en mer preciserad översiktsplan

84

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

eller en enklare så kallad planutredning som klarlägger förutsätt- ningar och restriktioner i grannskapet till den plats där en byggnads- åtgärd aktualiseras.

Även närheten till ett område som redan har en samlad bebygg- else av viss omfattning, t.ex. en bybildning eller en grupp med fri- tidshus, kan utlösa detaljplanekravet. Här går det emellertid inte att säga något allmängiltigt enligt förarbetena. Omfattningen av den aktuella åtgärden och behovet av samordning med befintlig bebyg- gelse och befintliga anläggningar måste vara avgörande. Även den rådande plansituationen, dvs. vilket planmaterial som finns, har bety- delse. Rör det sig om några enstaka byggnadsverk, vilkas lämplighet i stort kan bedömas på grundval av översiktsplanen, kan i vissa fall en enkel planutredning utgöra tillräckligt underlag för den slutliga lämp- lighetsprövningen av ett bygglovsärende.

Punkt 3 b: ett byggnadsverk som placeras i närheten av en s.k. Sevesoverksamhet

De byggnadsverk som omfattas av punkten är sådana som placeras i närheten av en kemteknisk verksamhet som omfattas av den s.k. Sevesolagen, dvs. lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Kravet inför- des i PBL den 1 juni 2015 efter förslag i propositionen Genom- förande av Seveso III-direktivet (prop. 2014/15:60).

Bakgrunden till den nya punkten är att de skedde en stor indu- striolycka i staden Seveso i Italien 1976. Därefter inleddes ett arbete inom Europeiska gemenskapen för att ta fram gemensamma regler för att förebygga och hantera stora industriolyckor. Arbetet ledde fram till det s.k. Sevesodirektivet. Direktivet innehåller krav på åt- gärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olycks- händelser där farliga ämnen ingår. Innebörden av direktivet utvecklas i avsnitt 3.3.2.

Punkten 3 b innebär att det som huvudregel krävs en detaljplan för nya byggnadsverk som placeras i närheten av en befintlig Sevesoverk- samhet. Punkten 3 b hänger ihop med kraven i punkt 4, som innebär att det krävs en detaljplan för lovpliktiga åtgärder vid etablering av nya Sevesoverksamheter. Sevesolagen, som punkten hänvisar till, syftar till att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och att begränsa följderna av sådana olyckor för människors hälsa och miljön.

85

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Det ligger enligt förarbetena i sakens natur att intresset av att reglera markanvändningen genom en detaljplan är större när det är frågan om ett sådant byggnadsverk som människor uppehåller sig på eller i och som därmed kan komma att påverkas i händelse av en olycka vid en Sevesoverksamhet. Om det är fråga om ett byggnads- verk som människor inte annat än undantagsvis uppehåller sig i eller på, t.ex. en mur eller ett upplag, eller om det står klart att inga män- niskor eller miljön kan komma att påverkas negativt i händelse av en olycka vid Sevesoverksamheten, finns vanligtvis inte heller något behov av att åtgärden ska regleras med en detaljplan (a. prop. s. 53).

Byggnadsverket ska anses vara placerat i närheten av en Seveso- verksamhet om byggnadsverket, eller de som uppehåller sig i bygg- naden, kan komma att skadas vid en olycka som berör Sevesoverk- samheten. Detta innebär enligt förarbetena att avståndet till Seveso- verksamheten får stor betydelse för bedömningen. Vid denna be- dömning ska hänsyn tas både till arten av det tillkommande bygg- nadsverket och till de risker som är förknippade med den aktuella Sevesoverksamheten. Bostadsbyggnader och t.ex. skolor, sjukhus och industrier kan således kräva ett större avstånd till Sevesoverksam- heten än viss annan bebyggelse. Kravet på detaljplan ska således prö- vas utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet och beror följakt- ligen på arten av den tillkommande bebyggelsen och på de risker som är förknippade med den aktuella Sevesoverksamheten. Kravet på detaljplan enligt denna punkt är oberoende av kraven i första stycket 3 a. Det är således ingen förutsättning att byggnadsverkets använd- ning även ska få betydande inverkan på omgivningen eller att det ska råda stor efterfrågan på området för bebyggande för att byggnadsver- ket ska omfattas av kravet på detaljplan enligt denna punkt (a. prop. s. 102 f.).

Liksom punkten 3 a omfattas denna punkt av bestämmelsen i andra stycket, vilket innebär att det i vissa fall är möjligt att pröva ett byggnadsverk som placeras i närheten av en Sevesoverksamhet genom ett bygglov eller ett förhandsbesked.

86

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

Första stycket punkt 4: en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en s.k. Sevesoverksamhet

Enligt bestämmelsen ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnads- verk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för en åtgärd som kräver bygglov, vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av Sevesolagen. Även denna punkt infördes i PBL den 1 juni 2015 efter förslag i propositionen Genomförande av Seveso III-direktivet (prop. 2014/15:60).

Med nyetablering avses dels situationen att en ny verksamhet etableras på en viss plats där den inte har funnits tidigare, dels situa- tionen att en befintlig verksamhet utökas på ett sådant sätt att den efter utökningen omfattas av Sevesolagen. Det saknar betydelse på vilket sätt som åtgärden kräver bygglov, t.ex. om det är fråga om en åtgärd som avser nybyggnad, tillbyggnad eller annan ändring än till- byggnad. En befintlig byggnad som tas i anspråk för Sevesoverk- samhet, som tidigare använts för något annat ändamål, omfattas såle- des av detaljplanekravet.

Andra stycket

Som redan nämnts krävs det ingen detaljplan när det är frågan om sådana byggnadsverk som avses i första stycket 3, om byggnadsverket kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Andra stycket är avsett för sådana fall då bedömningen av be- byggelsens lokalisering – med hänsyn till PBL:s bestämmelser om allmänna intressen i 2 kap. liksom grannelagsfrågorna – kan klaras av i samband med prövningen av bygglov eller förhandsbesked. Det kan t.ex. vara fallet vid komplettering med bebyggelse på s.k. lucktomter eller nya bostäder i samband med generationsskifte i ett jordbruks- företag (prop. 1985/86:1, s. 553).

Möjligheten att i vissa fall kunna avstå från planläggning förutsät- ter att användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Bakgrunden till denna begränsning är kra- ven i MKB-direktivet, som ställer krav på att vissa projekt som om- fattas av direktivets bilaga 2 måste miljöbedömas, om projektet kan

87

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

antas medföra en betydande miljöpåverkan. Miljöbedömningen inne- fattar bl.a. att miljökonsekvenserna måste beskrivas i en miljö-kon- sekvensbeskrivning och att samråd måste ske med vissa parter. PBL ger ingen möjlighet att pröva åtgärder som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan genom ett bygglov. Om en åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan gäller ett strikt krav på detalj- plan. Kraven på samråd och att miljökonsekvenserna beskrivs kom- mer därigenom att tillgodoses inom ramen för detaljplaneprocessen.

Det andra ledet i bestämmelsen, som innebär att en prövning genom ett bygglov eller förhandsbesked förutsätter att byggnadsver- kets användning inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, tillkom i samband med nya PBL. Bakgrunden till ändringen var att PBL-kommittén i betänkandet Får jag lov? Om planering och bygg- ande (SOU 2005:77, s. 480 f.) hade uppmärksammat att det förekom- mit att kommuner kringgått kravet på detaljplan genom att ge bygg- lov för byggnader eller anläggningar med stor omgivningspåverkan. Kommittén anförde följande.

Det är inte tillfredsställande att lämpligheten av enstaka byggnader och anläggningar med omgivningspåverkan prövas direkt i samband med bygglovsansökan utan föregående detaljplaneläggning som belyser skilda konsekvenser och ger möjligheter för olika intressenter att påverka. Nuvarande lydelse som innebär ett undantag från plankravet för sådana byggnader och anläggningar bör därför tas bort och kravet på detaljplan förtydligas så att byggnader som får en betydande miljöpåverkan ska prövas genom detaljplan. Ett förtydligande av detaljplanekravet i denna del är vidare motiverat för att Sverige fullt ut ska uppfylla EG-direktivet om miljökonsekvensbeskrivningar för projekt.

Mot denna bakgrund föreslog PBL-kommittén att det nuvarande ut- trycket ”betydande inverkan på omgivningen” skulle ersättas med uttrycket ”betydande miljöpåverkan”. Regeringen såg emellertid svå- righeter med en sådan ändring (prop. 2009/10:170 Del 1, s. 195).

Regeringen delar PBL-kommitténs bedömning att de nuvarande bestäm- melserna om krav på detaljplan inte är helt entydiga i detta avseende. Samtidigt finns det inte tillräckligt underlag för att helt ersätta kravet på detaljplan vid en betydande inverkan på omgivningen med ett krav på detaljplan endast vid en betydande miljöpåverkan. Utöver miljöpåverkan får uttrycket ”betydande inverkan på omgivningen” även anses omfatta betydande inverkan på landskapsbilden eller på den arkitektoniska stads- miljön eller på förutsättningarna för trafiken eller på förutsättningarna för friluftslivet. Uttrycket en ”betydande inverkan på omgivningen” får således anses omfatta mer än uttrycket ”en betydande miljöpåverkan”.

88

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

Bestämmelserna bör dock förtydligas så att det framgår att kravet på detaljplan aldrig kan ersättas av en prövning i ett ärende om bygglov eller förhandsbesked om byggnadsverket kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Ett förtydligande av bestämmelserna i detta avseende innebär inte en skärpning av kravet på detaljplan, utan ger tvärtom en ut- trycklig möjlighet att på ett enklare sätt pröva enstaka byggnadsverk direkt i samband med bygglovsprövningen, så länge planen inte medför en betydande miljöpåverkan. Därmed ges stöd för en rationell hantering av bygglovsprövningen och en tydlig samordning med bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningar.

Det åsyftade förtydligandet utgör följaktligen det sista ledet i be- stämmelsens andra stycke.

Kravet på planläggning för vindkraftverk i 4 kap. 3 §

Som berörts ovan under kommentaren till detaljplanekravet i 4 kap. 2 § första stycket 1, var det tidigare otydligt hur detaljplanekravet skulle förstås i fråga om vindkraftsparker. Innan ÄPBL ändrades den 1 augusti 2009, till följd av förslagen i propositionen Prövning av vindkraftverk (prop. 2008/09:146), skedde även en omfattande dub- belprövning av vindkraftverk enligt bestämmelserna i miljöbalken och ÄPBL. Dessa prövningar handlade till stor del om samma frågor. Ändringarna som genomfördes i ÄPBL innebar bl.a. att de tidigare kraven på detaljplan och bygglov i huvudsak togs bort för sådana vindkraftverk som omfattas av ett tillstånd enligt miljöbalken. Även efter ändringen krävs emellertid en detaljplan när vindkraftverk ska uppföras i områden där det råder stor efterfrågan på mark för bebyg- gelse eller anläggningar.

3.2Tidigare förslag

Enligt direktiven ska utredaren bl.a. föreslå hur kravet på detaljplan kan begränsas. Av direktiven framgår att inriktningen bör vara – i linje med vad som föreslogs i propositionen En enklare planprocess (prop. 2013/14:126) – att lagstiftarens krav på detaljplan begränsas men att kommunen även i fortsättningen ska kunna ställa krav på att det ska finnas en detaljplan i den omfattning som gäller i dag. Utgångspunkten ska vara att de lagändringar som genomfördes till

89

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

följd av förslagen i propositionen Genomförande av Seveso III- direktivet (prop. 2014/15:60) ska gälla även i fortsättningen.

Mot bakgrund av hur uppdraget ser ut finns anledning att över- siktligt redovisa hur de tidigare förslagen såg ut, dvs. Plangenomför- andeutredningens ursprungliga förslag som låg till grund för den efterföljande propositionen, förslaget i propositionen En enklare planprocess – som inte antogs vid riksdagsbehandlingen – och de ändringar som genomfördes 2015 i syfte att genomföra det s.k. Seveso III-direktivet.

3.2.1Plangenomförandeutredningens förslag

Regeringen beslutade i november 2011 att en särskild utredare skulle se över bestämmelserna om genomförande av detaljplan (dir. 2011:104). Utredaren skulle bl.a. åstadkomma en tydlig, effek- tiv och transparent plangenomförandelagstiftning som kunde vinna acceptans hos kommuner och fastighetsägare samtidigt som den skulle skapa förbättrade förutsättningar för planeringen och byg- gandet. Utredningen antog namnet Plangenomförandeutredningen.

Uppdraget utvidgades i november 2012 till att även omfatta hur plan- och byggprocessen kan förenklas och förkortas genom att ut- redaren bl.a. skulle se över kravet på detaljplan (dir. 2012:114).

Plangenomförandeutredningen överlämnade i januari 2013 del- betänkandet Ett effektivare plangenomförande (SOU 2012:91) som i maj 2013 följdes av slutbetänkandet En effektivare plan- och bygg- lovsprocess (SOU 2013:34). I förhållande till vårt uppdrag är det en- bart förslagen i slutbetänkandet som är relevanta.

Plangenomförandeutredningens förslag i sammanfattning

Plangenomförandeutredningens andra delbetänkande innehåller om- fattande förslag till förändringar av PBL-systemet. För att bättre kunna förstå utredningens förslag om att begränsa kravet på detalj- plan finns därför skäl att redovisa relevanta delar av utredningens förslag.

Under rubriken ”Våra utgångspunkter” anförde utredningen bl.a. följande (SOU 2013:34, s. 15 f.).

90

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

Vi anser att större tyngd bör läggas vid översiktsplaneringen. Översikts- planen är det forum där många frågor bör klaras ut, inte minst i dialogen mellan staten och kommunen. Frågor av övergripande karaktär, t.ex. miljökvalitetsnormer, mellankommunal samordning eller riksintressen, bör sålunda redan vara utredda på denna nivå inför den efterföljande dia- logen mellan byggherren och kommunen om det konkreta projektet.

Vi menar att detaljplanekravet i många fall kan slopas, om det finns en aktuell översiktsplan som tydligt redovisar markanvändningen för en tätort eller stadsdel. Om staten och kommunen redan har kommit över- ens om markanvändningen på den översiktliga nivån, bör det vanligtvis vara möjligt att slopa detaljplanekravet.

Om en tydlig och aktuell översiktsplan kan leda till att detaljplaner inte behöver upprättas i samma omfattning som i dag, skapas ett tydligt incitament för kommunerna att lägga större tyngd vid översiktsplaner- ingen. Ansökningar om bygglov kan då prövas direkt mot översiktspla- nen. Detaljplanekravet bör med andra ord kunna begränsas, om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Under rubriken ”Våra förslag” anförde utredningen bl.a. följande (SOU 2013:34, s. 16 f.).

Vi föreslår att översiktsplanen utvecklas som verktyg för att ge tydlig vägledning för efterföljande beslut. Merparten av dialogen mellan stat och kommun bör klaras ut i arbetet med översiktsplanen. När över- siktsplanen upprättas, ska riksintressen, miljökvalitetsnormer, mellan- kommunala frågor och miljöbedömningar så långt möjligt vara avgjor- da. De övergripande strukturerna för lokaliseringen av bebyggelse ska således vara utredda.

Om översiktsplanen uppfyller vissa kriterier, bl.a. att den tydligt redo- visar markanvändningen, ska det kunna leda till att detaljplanekravet upphör att gälla. En sådan översiktsplan kallar vi för områdesplan.

Om staten och kommunen är överens om markanvändningen, upphör detaljplanekravet att gälla inom områdesplanen. Fler ärenden kan då hanteras direkt i bygglovet, vilket underlättar förändringar. Även om staten inte har något krav på detaljplan, kan kommunen fortfarande hävda detaljplanekravet, t.ex. i fall med komplexa genomförandefrågor. Länsstyrelsens möjligheter att ingripa mot efterföljande beslut när det gäller riksintressen och mellankommunala frågor slopas också inom om- rådesplanerna.

Om kommunen och staten inte kommer överens inom ramen för över- siktsplaneprocessen, t.ex. om vissa områden behöver studeras mer i detalj, behålls detaljplanekravet. Behovet av avvikelser från områdesplanen kan tillgodoses genom en ny detaljplan.

Liksom översiktsplanen ska inte heller områdesplanen vara bindande. För befintliga områden bör en områdesplan i normalfallet ange använd- ning, byggnadstyp, maximal totalhöjd, möjlighet till kompletteringar och förändringar samt vilka hänsyn som ska tas i kulturmiljöfrågor, t.ex. om kommunen anser att endast vissa material och utformningar kan

91

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

komma i fråga. För nya områden kan områdesplanen redovisas med oli- ka detaljeringsgrad, men kan i normalfallet göras schematisk. Områdes- planen ger inte samma förutsebarhet som en detaljplan, men planen bör

även i fortsättningen vara ”moraliskt bindande” och få samma tydliga vägledande roll som dagens översiktsplaner.

Planeringshorisonten för bebyggelseutvecklingen bör vara 10 år. Ett krav införs med innebörden att kommunen i översiktsplanen ska redo- visa hur bostadsbehovet ska tillgodoses de närmaste 10 åren. Behovet kan naturligtvis preciseras i områdesplaner. Därigenom länkas PBL bättre till bostadsförsörjningslagen. […]

Områdesplanen kan vid behov ange när ett visst område tidigast kommer att kunna byggas ut för att samordna genomförandet, dvs. när kommunen avser att färdigställa allmänna platser där kommunen för- utses vara huvudman. Bygglov kan vägras med hänsyn till att planen anger att området ska byggas ut vid en senare tidpunkt.

Inflytandet bör ligga på den nivå och i de skeden där det finns en reell möjlighet att påverka. Medborgarinflytandet bör huvudsakligen hanteras inom ramen för översiktsplanen och i mindre omfattning i enskilda projekt. […]

En detaljplan ska generellt sett endast behövas om en bebyggelse eller ett byggnadsverk kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Där- utöver får kommunen neka bygglov med hänsyn till att en detaljplan behövs i vissa särskilt angivna fall. Det gäller bl.a. för en sammanhållen bebyggelse som ska förändras och det råder komplexa fastighetsrättsliga förhållanden eller för ett nytt byggnadsverk, som är beroende av en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för.

Från redogörelsen ovan vill vi särskilt peka på några passager som vi uppfattar som centrala i förhållande till detaljplanekravet. Det gäller följande delar.

Om översiktsplanen uppfyller vissa kriterier, bl.a. att den tydligt redo- visar markanvändningen, ska det kunna leda till att detaljplanekravet upphör att gälla. En sådan översiktsplan kallar vi för områdesplan.

Om staten och kommunen är överens om markanvändningen, upphör detaljplanekravet att gälla inom områdesplanen. […] Även om staten inte har något krav på detaljplan, kan kommunen fortfarande hävda detaljplanekravet, t.ex. i fall med komplexa genomförandefrågor. […]

Om kommunen och staten inte kommer överens inom ramen för över- siktsplaneprocessen, t.ex. om vissa områden behöver studeras mer i detalj, behålls detaljplanekravet. Behovet av avvikelser från områdes- planen kan tillgodoses genom en ny detaljplan.

Ett villkor för att kravet på detaljplan skulle upphöra att gälla var att översiktsplanen uppfyllde vissa kriterier, ett annat att kommunen och staten kommit överens om markanvändningen inom ramen för översiktsplaneprocessen. Anledningen till att vi särskilt vill peka på

92

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

dessa villkor är att dessa mekanismer saknas i Plangenomförande- utredningens författningsförslag, som vi belyser i det följande.

Plangenomförandeutredningens författningsförslag om att begränsa kravet på detaljplan

Detaljplanekravet finns i 4 kap. 2–4 §§ PBL. För att bättre förstå Plangenomförandeutredningens förslag till detaljplanekrav finns skäl att här återge utredningens förslag till 4 kap. 2 §, se figur 3.1.

Författningsförslaget kommenteras kortfattat i utredningens för- fattningskommentar (SOU 2013:34, s. 382).

Detaljplanekravet ändras. Endast en förutsättning blir kvar när lämplig- heten av bebyggelse behöver prövas genom detaljplan, nämligen när åtgärden innebär betydande miljöpåverkan. En åtgärd behöver dock inte prövas med detaljplan om den inte strider mot en områdesplan som är aktuell och förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande. Vilka förut- sättningar som ska gälla för att en områdesplan ska anses vara aktuell regleras i 3 kap. 28 a §.

Kommunen får enligt tredje stycket kräva detaljplan om det behövs vid ny sammanhållen bebyggelse eller byggnadsverk om det behövs med hänsyn till fastighetsrättsliga förhållanden eller om det krävs för inrät- tandet av allmänna platser. Kommunen ges därigenom ett tydligt stöd för att kräva detaljplan i ett enskilt bygglovsärende, t.ex. om det behövs för ett ändamålsenligt genomförande.

I fjärde stycket finns en bestämmelse att det liksom tidigare inte be- hövs någon detaljplan om det är möjligt att pröva åtgärden i ett bygglov eller förhandsbesked.

Förslaget att detaljplanekravet enbart skulle omfatta bygglovspliktiga åtgärder som innebär betydande miljöpåverkan medför att lagstifta- rens krav på detaljplan skulle bli väsentligt mindre omfattande än i dag. Bland annat skulle det inte krävas detaljplan för en ny samman- hållen bebyggelse eller för en bebyggelse som ska förändras (eller be- varas), förutsatt att åtgärderna inte kan anses innebära betydande miljöpåverkan.

93

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Dåvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

Kommunen ska med en detalj-

Kommunen ska med en detalj-

plan pröva ett mark- eller vatten-

plan pröva ett mark- eller vatten-

områdes lämplighet för bebyg-

områdes lämplighet för bebyg-

gelse

och

byggnadsverk

samt

gelse

och

byggnadsverk samt

reglera

bebyggelsemiljöns

ut-

reglera

 

bebyggelsemiljöns

ut-

formning för

 

 

 

 

formning för bygglovspliktiga åt-

1. en ny sammanhållen bebygg-

gärder

som

innebär

betydande

else, om det behövs med hänsyn

miljöpåverkan.

 

 

 

 

till omfattningen av bygglovsplik-

Trots

första

stycket

behövs

tiga byggnadsverk i bebyggelsen,

ingen detaljplan om åtgärden inte

2. en bebyggelse som ska för-

strider mot en aktuell områdes-

ändras eller bevaras, om regle-

plan som är förenlig med läns-

ringen behöver ske i ett samman-

styrelsens granskningsyttrande.

 

hang, och

 

 

 

 

 

Kommunen får bestämma att

3. ett

nytt

byggnadsverk

som

en detaljplan krävs för att pröva

inte är ett vindkraftverk, om

 

1. sammanhållen

bebyggelse

a) byggnadsverket är en bygg-

som ska förändras om det behövs

nad

eller

kräver bygglov enligt

med hänsyn till fastighetsrättsliga

9 kap. eller föreskrifter som har

förhållanden, och

 

 

 

 

meddelats

med

stöd

av 16 kap.

2. byggnadsverk som

för

ett

7 §, och

 

 

 

 

 

 

ändamålsenligt nyttjande är bero-

b) byggnadsverkets

använd-

ende av en allmän plats.

 

 

ning får betydande inverkan på

 

 

 

 

 

 

 

 

omgivningen eller om det råder

 

 

 

 

 

 

 

 

stor efterfrågan på området för

 

 

 

 

 

 

 

 

bebyggande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trots

första

stycket 3

krävs

Trots tredje stycket krävs det

det ingen detaljplan, om bygg-

ingen detaljplan, om byggnads-

nadsverket kan prövas i sam-

verket kan prövas i samband

band med en prövning av ansö-

med en prövning av ansökan om

kan om bygglov eller förhands-

bygglov eller förhandsbesked.

besked

och

användningen av

Första

till

fjärde

 

styckena

byggnadsverket

inte

kan

antas

gäller inte för vindkraftverk.

 

medföra en betydande miljöpå-

 

 

 

 

 

 

 

 

verkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

Det kan konstateras att utredningens författningsförslag till nytt detaljplanekrav inte förutsätter att staten och kommunen är överens om markanvändningen eller att översiktsplanen måste vara utformad på visst sätt. Enligt förslaget förutsätts att översiktsplanen bl.a. ska redovisa områdets huvudsakliga indelning i allmänna platser, kvarters- mark och vattenområden samt principer för bebyggelsens utformning och trafikförsörjningen för att planen ska få status som områdesplan.

Utredningens författningsförslag till nytt detaljplanekrav över- ensstämmer således inte med motivtexten.

Remisskritiken mot Plangenomförandeutredningens förslag

Remissinstanserna var övervägande negativa till utredningens för- slag och endast en del av förslagen har lett till lagstiftning. I det följande sammanfattas remisskritiken mot utredningens förslag. För en utförligare redovisning av remisskritiken hänvisas till den remissammanställning som finns tillgänglig i Regeringskansliet (dnr S2013/3597/PBB).

En remissinstans menar att detaljplanen ses som ett problem, men att detaljplanen i själva verket är en förutsättning för lös- ningar av ett problem. Ambitionen att minska kravet på detaljplan kommer inte i nämnvärd utsträckning att tillföra någon möjlighet till att minska kravet på detaljplan i större projekt.

Merparten av remissinstanserna är negativa till att det statliga detaljplanekravet endast ska omfatta åtgärder som omfattar be- tydande miljöpåverkan. En detaljplan kan även behövas om stat och kommun inte är överens om hur ett riksintresse ska tillgodo- ses. Förslaget omhändertar inte de statliga intressena på ett över- tygande sätt.

Flera remissinstanser var positiva till förslaget att detaljplane- kravet ska upphöra att gälla, om kommunen och staten har kom- mit överens om markanvändningen på översiktsplanenivån.

Några remissinstanser anser att systemet skulle bli än svårare att överblicka och det finns risk för stora skillnader mellan kommu- nerna om kommunens utrymme att bestämma själva skulle öka. Att som utredningen föreslår göra allt detaljplanearbete valbart

95

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

i stället för kravstyrt öppnar för otydlighet, diskussion och frågor kring rättssäkerhet.

Utan detaljplan skulle en byggherre få svårare att överblicka rätts- läget och bedöma vad som är möjligt att bygga, såväl på den egna tomten som på angränsande tomter. Vidare anses det vara oför- utsägbart, ineffektivt och otillräckligt att pröva frågor om markens lämplighet, plushöjder, trafiksäkerhet etc. i varje enskilt bygglov.

Detaljplanekravet är inte bara ett krav från staten på att vissa frågor måste prövas för att staten ska kunna bevaka sina intressen. Kravet är även ett skydd för kommunen, så att oönskade för- ändringar i markanvändningen inte kan uppnås genom ett över- klagat bygglov. Planen säkerställer att kommunen har ett veto genom sin rätt att bestämma om en detaljplan ska antas eller inte.

Några remissinstanser ifrågasätter om utredningens förslag upp- fyller de krav som följer av MKB-direktivet respektive SMB- direktivet. Inte heller anses kraven i Seveso-direktivet vara upp- fyllda. (Innebörden av direktiven utvecklas i avsnitt 3.3.)

Flera remissinstanser anser att kommunen måste kunna ställa krav på detaljplan i fler fall än vad utredningen har föreslagit – flera kommuner menar att dagens möjligheter behöver finnas kvar. Bland annat anser en kommun att detaljplanekravet för ny sam- manhållen bebyggelse behöver finnas kvar, även om det inte behövs med hänsyn till fastighetsrättsliga förhållanden. Det kan också finnas skäl att reglera ny bebyggelse i andra fall, t.ex. i stä- dernas randzoner.

En remissinstans pekar på att många av de fastighetsrättsliga frå- gor som lantmäterimyndigheterna arbetar med är av sådan art att genomförandet snarare underlättas än fördröjs av att frågorna kla- ras ut i en planprocess.

En remissinstans befarar att de större kommunerna i flertalet situationer kommer att ställa krav på detaljplan och menar att det måste finnas en möjlighet att överklaga beslutet att upprätta detaljplan.

96

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

3.2.2Förslagen i propositionen En enklare planprocess

Med utgångspunkt i Plangenomförandeutredningens förslag före- slog den dåvarande regeringen i propositionen En enklare planpro- cess (prop. 2013/14:126) att det inte skulle vara obligatoriskt med detaljplan i lika många fall som enligt de bestämmelser som gällde vid denna tidpunkt. En kommuns möjlighet att ställa krav på att det i vissa fall ska finnas en detaljplan skulle dock inte inskränkas (a. prop. s. 54). Författningsförslaget redovisas i figur 3.2.

Förslaget i propositionen är delvis annorlunda jämfört med Plan- genomförandeutredningens förslag. Några av skillnaderna förklaras av att väsentliga delar av utredningens förslag aldrig ledde till lagstift- ning. Bland annat bedömde regeringen att delar av förslagen behövde beredas ytterligare, bl.a. när det gällde förslagen om områdesplaner och att det i normalfallet inte skulle krävas bygglov för att bygga i enlighet med planen under planens genomförandetid. Regeringen motiverade sitt ställningstagande med att förslagen behövde be- dömas tillsammans med resultatet av några då pågående utredningar, bl.a. Bostadsplaneringskommitténs översyn av de regelverk som styr fysisk planering på regional nivå (SOU 2015:59) och Riksintresse- utredningens översyn av hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken (SOU 2015:99). Vi uppfattar propositionen som att även remisskritiken mot Plangenomförandeutredningens förslag har haft betydelse för regeringens bedömning (a. prop. s. 53).

Bland likheterna mellan utredningsförslaget och den dåvarande regeringens förslag kan nämnas att det obligatoriska kravet på detalj- plan huvudsakligen skulle begränsas till att avse en åtgärd som kräver bygglov, om användningen av byggnadsverket kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En annan likhet mellan förslagen är att kommunen skulle ges större möjligheter att själv bestämma när det skulle krävas en detaljplan.

En skillnad mellan förslagen är att regeringen ansåg att en detalj- plan även skulle behövas i samband med nyetablering av en s.k. Sevesoverksamhet, dvs. en sådan verksamhet som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den s.k. Sevesolagen. Det skulle även krävas en detaljplan för ett nytt byggnadsverk som kräver bygglov, om det behövs med hänsyn till närheten till en Sevesoverksamhet.

97

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Dåvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

2 §

Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vatten- områdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera

bebyggelsemiljöns utformning för

 

 

1. en ny sammanhållen be-

1. en åtgärd som kräver bygg-

byggelse, om det behövs med hän-

lov, om användningen av bygg-

syn till omfattningen av bygglovs-

nadsverket kan antas medföra en

pliktiga byggnadsverk i bebygg-

betydande miljöpåverkan,

elsen,

 

 

2. en bebyggelse som ska för-

2. en åtgärd som kräver bygg-

ändras eller bevaras, om regler-

lov, vid nyetablering av en verk-

ingen behöver ske i ett samman-

samhet som omfattas av lagen

hang, och

(1999:381) om åtgärder för att

 

förebygga och

begränsa följderna

 

av allvarliga

kemikalieolyckor,

 

och

 

3. ett nytt byggnadsverk som

3. ett nytt byggnadsverk som

inte är ett vindkraftverk, om

kräver bygglov, om det behövs

a) byggnadsverket är en bygg-

med hänsyn till närheten till en

nad eller kräver bygglov enligt

verksamhet som omfattas av lagen

9 kap. eller föreskrifter som har

om åtgärder för att förebygga och

meddelats med stöd av 16 kap.

begränsa följderna av allvarliga

7 §, och

kemikalieolyckor.

b) byggnadsverkets använd-

 

 

ning får betydande inverkan på

 

 

omgivningen eller om det råder

 

 

stor efterfrågan på området för

 

 

bebyggande.

 

 

Trots första stycket 3 krävs

Trots första stycket 1 krävs

det ingen detaljplan, om bygg-

det ingen detaljplan, om åtgär-

nadsverket kan prövas i samband

den har stöd i en aktuell översikts-

med en prövning av ansökan om

plan som är förenlig med länssty-

bygglov eller förhandsbesked och

relsens granskningsyttrande enligt

98

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en betyd- ande miljöpåverkan.

3 kap. 16 § och den sammanfatt- ande redogörelsen enligt 3 kap. 28 §.

3 a §

Kommunen får bestämma att det krävs en detaljplan för att pröva ett mark- eller vatten- områdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för

1.en ny sammanhållen be- byggelse, om det behövs med hän- syn till omfattningen av bygg- lovspliktiga byggnadsverk i be- byggelsen,

2.en bebyggelse som ska för- ändras eller bevaras, om regle- ringen behöver ske i ett samman- hang, och

3.ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om

a) byggnadsverket är en bygg-

nad eller

kräver bygglov enligt

9 kap. eller föreskrifter

som

har

meddelats

med stöd av

16

kap.

7§,

b)byggnadsverkets användning får betydande inverkan på om- givningen eller om det råder stor efterfrågan på området för be- byggande, och

c)byggnadsverket inte kan prövas i samband med en pröv- ning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked.

99

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Plangenomförandeutredningens förslag var utformat så att kom- munens möjligheter att ställa krav på en detaljplan skulle begränsas till de fall då det behövs för att pröva

1.en sammanhållen bebyggelse som ska förändras, om det behövs med hänsyn till fastighetsrättsliga förhållanden, eller

2.ett byggnadsverk som för ett ändamålsenligt nyttjande är bero- ende av en allmän plats.

Regeringens förslag till den nya paragrafen 4 kap. 3 a § utformades emellertid så att kommunen skulle kunna kräva en detaljplan i sam- ma utsträckning som enligt (då) gällande rätt, dvs. för

1.en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,

2.en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang, och

3.ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om

a)byggnadsverket är en byggnad eller kräver bygglov, och

b)byggnadsverkets användning får betydande inverkan på om- givningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande.

Möjligheten att ställa krav på en detaljplan enligt punkt 3 a eller 3 b förutsatte emellertid att byggnadsverket inte kunde prövas i sam- band med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked.

Det bör för övrigt nämnas att regeringen inte föreslog några följdändringar i annan lagstiftning. Som framgår av avsnitt 5.2 kan en detaljplan ha betydelse för hur annan lagstiftning ska tillämpas, men i proposition anförde regeringen att följdändringarna behövde beredas ytterligare (a. prop. s. 65). Regeringen motiverade sitt val att gå fram med ett förslag till ändrat detaljplanekrav enligt följande.

Mot bakgrund av att planprocessen ofta tar lång tid i anspråk anser reger- ingen emellertid att det finns skäl att redan nu föreslå en ändring av detaljplanekravet i PBL. Därigenom kan byggherrar och kommuner så snart som lagändringen har beslutats börja planera kommande plan- och byggprojekt utifrån de förutsättningar som kommer att gälla i framtiden.

100

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

Riksdagsbehandlingen

Under riksdagsbehandlingen väcktes flera motioner med anledning av förslaget till ändrat detaljplanekrav.

I en motion5 föreslogs att riksdagen skulle avslå lagförslaget i den del det avsåg förslaget om ändrat krav på detaljplan. Enligt motio- närerna skulle ett genomförande av förslaget kunna få en negativ påverkan på bostadsbyggandet. Möjligheten för kommunerna att avstå från detaljplaneläggning skulle också kunna leda till olika tillämpning i kommunerna samt risk för godtycklighet, utpressningssituationer och i värsta fall korruption. Regeringsförslaget ansågs också motverka en hållbar utveckling och möjligheterna att uppnå relevanta miljömål. Motionärerna riktade även kritik mot att regeringen hade valt att lägga fram förslaget trots att man inte har utrett behovet och konsekven- serna av den nödvändiga följdlagstiftningen.

I en annan motion6 föreslogs att lagförslaget skulle avslås vad gäl- ler att krav på detaljplan inte ska gälla när byggnadsverkets använd- ning får betydande inverkan på omgivningen. Motionärerna hän- visade till att remissinstanserna riktat kritik mot regeringens förslag i denna del.

Civilutskottet gjorde följande bedömning (bet.2013/14:CU31, s. 11 f.).

Utskottet anser att regeringens förslag utgår från en helt ny syn på detaljplanens betydelse för planering och prövning av markens använd- ning och lämplighet för bebyggelse. Detaljplanen har hittills ansetts vara nödvändig för att i vissa angivna situationer skapa långsiktiga rättigheter och skyldigheter samt skapa en förutsägbarhet om den kommunala utvecklingen. Utskottet vill med anledning av regeringens förslag erinra om skälen till att detaljplanekravet infördes genom den äldre plan- och bygglagen (1987:10), numera förkortad ÄPBL. I pro- positionen (prop. 1985/86:1) framhöll det föredragande statsrådet bl.a. följande vad gäller behovet av ett lagstadgat detaljplanekrav:

Detaljplanen bör enligt min mening ha två huvudsyften. Det ena är att reglera förändringar av markanvändning och bebyggelse. Det and- ra är att mera varaktigt reglera bevarande av vissa byggnader och be- byggelsemiljöer eller reglera förutsättningar för förnyelse och ombygg- nad av befintliga bebyggelseområden. I båda fallen handlar det om att för varje fastighet precisera rättigheter och skyldigheter för att man i

5Motion 2013/14:C14 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 2.

6Motion 2013/14:C15 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkande 1.

101

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

miljöhänseende skall uppnå en god helhetsverkan och en lämplig sam- hällsutveckling. Det är också viktigt att dessa preciseringar sker i for- mer som ger medborgarna och intressenterna information och möjlig- heter att påverka beslutet. Dessa båda skäl – helhetssyn på lämplighets- frågan och intressenternas inflytande – anser jag tala för att ett detalj- planekrav införs i PBL.

Statsrådet konstaterade i detta sammanhang att det inte är självklart att kommunerna av eget intresse alltid kommer att upprätta detaljplaner i tillräcklig utsträckning och att det därför borde införas bestämmelser med krav på att detaljplan ska antas i vissa situationer. Utskottet anser att de skäl som låg till grund för att detaljplanekravet infördes i huvud- sak fortfarande gör sig gällande. Den ordning som regeringen före- språkar innebär en alltför långtgående begränsning av detaljplanekravet som kan medföra en osäkerhet om när det kommer att krävas en de- taljplan. Den kan också, som påpekas i en av motionerna, leda till olika tillämpningar i landets kommuner och till att likartade situationer behandlas olika inom samma kommun. Därigenom motverkas en strä- van efter en ökad förutsägbarhet för fastighetsägare och byggherrar.

Utskottet anser således att riksdagen bör avslå regeringens förslag om att detaljplanekravet ska begränsas på det sätt som beskrivs i propositionens avsnitt 5.

Riksdagen delade utskottets bedömning och avslog förslaget om ett ändrat krav på detaljplan (rskr. 2013/14:366).

3.2.3Förslagen i propositionen Genomförande av Seveso III-direktivet

I det s.k. Seveso III-direktivet finns krav på åtgärder för att förebygga faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår. Direktivet presenteras i avsnitt 3.3.2.

Enligt artikel 13 i Seveso III-direktivet ska medlemsstaterna ha en lagstiftning som reglerar planeringen av markanvändning på ett sådant sätt att målen att förebygga allvarliga olyckshändelser och be- gränsa följderna av dem för människors hälsa och miljön beaktas. Artikeln täcker lokalisering såväl av nya verksamheter, som ändring av befintliga verksamheter. Artikeln omfattar även nya projekt som bl.a. transportleder, platser som används av allmänheten och bostads- områden i närheten av verksamheter, när lokaliseringen eller utbygg- naderna kan vara en källa till eller öka risken för allvarliga olycks- händelser eller förvärra följderna av dem. Enligt direktivet åligger det vidare medlemsstaterna att på lång sikt se till att upprätthålla tillbör-

102

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

liga säkerhetsavstånd mellan verksamheter som omfattas av direk- tivet och bostadsområden, byggnader och områden som används av allmänheten, rekreationsområden och, så långt som möjligt, större trafikleder. Vidare ska medlemsstaternas planering i fråga om mark- användning vid behov, genom tillbörliga säkerhetsavstånd eller andra relevanta åtgärder, skydda naturområden som är av särskilt intresse eller är särskilt ömtåliga och som ligger nära verksamheter.

Seveso III-direktivet ersatte det s.k. Seveso II-direktivet. Rege- ringen gav i april 2013 en särskild utredare i uppdrag att bl.a. lämna förslag på hur Seveso III-direktivet skulle genomföras i svensk rätt (dir. 2013:38), den s.k. Seveso III-utredningen. Uppdraget redo- visades i betänkandet Genomförande av Seveso III-direktivet (SOU 2014:17).

Parallellt med utredningsarbetet pågick beredningen av proposi- tionen En enklare planprocess. I sitt betänkande gör utredningen bedömningen att PBL i den då gällande lydelsen bör förtydligas när det gäller detaljplaner som rör Sevesoverksamheter. Utredningen kon- staterade dock att den då beslutade lagrådsremissen En enklare plan- process gav uttryck för samma bedömning och att de lagförslagen bedömdes vara tillräckliga. Några ytterligare lagstiftningsförslag på- kallades därför inte från utredningens sida (SOU 2014:17, s. 190 f.).

Riksdagens beslut att avslå förslagen i propositionen medförde emellertid att de ändringar som ansågs vara nödvändiga för att svensk rätt skulle uppfylla kraven i Seveso-direktiven inte infördes som pla- nerat.

Införandet av Seveso III-direktivet föranledde regeringen att be- sluta om propositionen Seveso III-direktivet (prop. 2014/15:60). I denna proposition föreslog regeringen på nytt ändringar i PBL i syfte att säkerställa genomförande av Seveso III-direktivet i svensk rätt, se figur 3.3.

Det kan konstateras att de lagändringar som föreslogs i proposi- tionen Genomförande av Seveso III-direktivet inte är identiska med det som tidigare föreslagits i propositionen En enklare planprocess. Det gäller bl.a. möjligheten att i vissa fall kunna pröva en åtgärd i närheten av en Sevesoverksamhet genom en ansökan om bygglov eller förhandsbesked. Det finns även skillnader i beskrivningen av hur de föreslagna bestämmelserna är avsedda att tillämpas. Skillnaderna är dock begränsade.

103

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Dåvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4kap.

2 §

Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vatten- områdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,

2. en bebyggelse som ska för-

2. en bebyggelse som ska för-

ändras eller bevaras, om regler-

ändras eller bevaras, om regler-

ingen behöver ske i ett samman-

ingen behöver ske i ett samman-

hang, och

 

hang,

 

 

3. ett nytt byggnadsverk som

3. ett nytt byggnadsverk som

inte är ett vindkraftverk, om

inte är ett vindkraftverk, om

a) byggnadsverket är en annan

byggnadsverket kräver

bygglov

byggnad än en sådan som avses i

eller är en annan byggnad än en

9 kap. 4 a § eller byggnadsverket

sådan som avses i 9 kap. 4 a §,

kräver bygglov enligt 9 kap. eller

och

 

 

föreskrifter som har

meddelats

 

 

 

med stöd av 16 kap. 7 §, och

 

 

 

b) byggnadsverkets

använd-

a) byggnadsverkets

använd-

ning får betydande inverkan på

ning får betydande inverkan på

omgivningen eller om det råder

omgivningen eller om det råder

stor efterfrågan på området för

stor efterfrågan på området för

bebyggande.

 

bebyggande, eller

 

 

 

 

b) byggnadsverket placeras i

 

 

närheten av en verksamhet som

 

 

omfattas av lagen (1999:381) om

 

 

åtgärder för att förebygga och

 

 

begränsa följderna

av

allvarliga

 

 

kemikalieolyckor, och

 

 

 

4. en åtgärd som kräver bygg-

 

 

lov vid nyetablering av en verk-

 

 

samhet som omfattas av lagen om

 

 

åtgärder för att förebygga och be-

 

 

gränsa följderna

av

allvarliga

 

 

kemikalieolyckor.

 

 

104

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnads- verket kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygg- lov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Det kan för övrigt noteras att direktiven för Översiktsplaneutred- ningen anger att utgångspunkten ska vara att de lagändringar som genomfördes till följd av förslagen i propositionen Genomförande av Seveso III-direktivet ska gälla även i fortsättningen (jfr bilaga 1, s. 14).

Riksdagen antog förslagen i propositionen (bet. 2014/15:FöU8, rskr. 2014/15:168) och bestämmelserna trädde i kraft den 1 juni 2015.

3.2.4Tidigare förslag om att utveckla detaljplanekravet

Plan- och byggutredningen

Regeringen gav i november 1992 en särskild utredare i uppdrag att se över vissa frågor i ÄPBL, bl.a. detaljplanekravet (dir. 1992:104). Ut- redaren skulle klarlägga om lagstiftningen borde preciseras ytter- ligare för att bl.a. stärka den enskildes ställning, mot bakgrund av erfarenheterna från hur detaljplanekravet hade tillämpats sedan ÄPBL trädde i kraft.

I delbetänkandet Miljö och fysisk planering (SOU 1994:36) före- slog utredningen att kommunens möjlighet att avslå ansökningar om bygglov med hänvisning till detaljplanekravet skulle begränsas. Enligt förslaget skulle en ansökan om bygglov, för en åtgärd som tidigare nekats bygglov med hänvisning till detaljplanekravet, endast kunna nekas på nytt med hänvisning till detta krav om det föreligger syn- nerliga skäl. Det skulle gälla i de fall som det hade gått mer än tre år från den tidpunkt då det tidigare beslutet hade meddelats.

Förslaget kritiserades starkt av remissinstanserna. I tilläggsdirek- tiv uttalade regeringen att förslaget inte borde ligga till grund för lag- stiftning och att frågorna borde utredas ytterligare (dir. 1995:90). Enligt direktiven borde det även fortsättningsvis vara möjligt för en kommun att på sakliga grunder hävda behovet av detaljplaneläggning och att det måste ankomma på kommunerna att avgöra i vilken ord- ning detaljplaner ska utarbetas. Däremot fanns det enligt regeringen

105

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

skäl att ytterligare se över de villkor som ska gälla för att kravet ska kunna åberopas mot enskilda när det handlar om att förhindra att en från allmän synpunkt olämplig bebyggelse kommer till stånd.

I slutbetänkandet Översyn av PBL och va-lagen (SOU 1996:168) presenterade utredningen ett nytt förslag om kravet på detaljplan. Förslaget innebar att kravet på detaljplan för en ny enstaka byggnad skulle ändras så att möjligheten till undantag från detaljplanekravet för byggnad som får betydande inverkan på omgivningen slopas. Samtidigt skulle tillämpningsområdet för den kvarvarande undantags- regeln vidgas något, dvs. för en ny enstaka byggnad som ska förläg- gas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för be- byggelse. Utredningen föreslog ingen ny författningsreglering i den delen, utan menade att det var tillräckligt med kompletterande motivuttalanden.

Remissutfallet var huvudsakligen positivt. Några remissinstanser menade dock att de avsedda lättnaderna i fråga om möjligheten att bygga i områden där det råder stor efterfrågan för mark på bebygg- else borde synliggöras i lagstiftning.

Plan- och byggutredningens förslag i dessa avseenden ledde aldrig till någon ändring i ÄPBL.

PBL-kommittén

Regeringen beslutade i juni 2002 att tillsätta en parlamentariskt sam- mansatt kommitté och gav den i uppdrag att se över plan- och bygglagstiftningen samt lämna förslag till de lagändringar som behövs (dir. 2002:97). I direktiven konstaterar regeringen att vissa av Plan- och byggutredningens förslag inte hade resulterat i några slutgiltiga ställningstaganden från regeringens sida, bl.a. några av förslagen i betänkandet Översyn av PBL och va-lagen (SOU 1996: 168). Reger- ingen konstaterade även att det fanns flera andra förslag till ändringar i ÄPBL och att det därmed fanns skäl att göra en samlad översyn.

Direktiven tar inte upp frågan om detaljplanekravet, men PBL- kommittén fann ändå anledning att ta upp denna fråga. I sitt slut- betänkande Får jag lov? Om planering och byggande (SOU 2005:77) redovisade kommittén sina erfarenheter av hur detaljplanekravet till- lämpades (s. 480).

106

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

Erfarenheterna från bl.a. prövningen av överklagade bygglov visar att kommunerna inte alltid tillämpar bestämmelserna om kravet på detalj- plan i enlighet med PBL:s bestämmelser. Det förekommer att kommu- nerna kringgår kravet på detaljplan genom att ge bygglov för enstaka byggnader eller anläggningar med omgivningspåverkan eller där regle- ringen uppenbarligen behöver ske i ett sammanhang. Aktuella exempel är några större handelsetableringar där bygglov har beviljats utan de- taljplaneläggning eller som lov för tillfällig åtgärd både inom och utom detaljplan. Det finns också exempel där lokaliseringen av miljöstöran- de anläggningar och verksamheter såsom vindkraftsanläggningar har prövats i samband med enstaka bygglov. Förfarandet får bl.a. till följd att man kringgår PBL:s generella krav på en bred och öppen planlägg- ningsprocess med möjligheter till inflytande för kommuninvånare, grannkommuner och länsstyrelsen. Inte heller detaljplanekravet för förändringar och bevarande av bebyggelse tillämpas fullt ut, vilket kan leda till att enstaka bygglov successivt ges i ett avgränsat bebyggelse- område utan att de samlade effekterna blivit föremål för en bedömning i ett sammanhang genom detaljplaneläggning. Konsekvenserna av ett för- farande utan detaljplaneläggning kan även bli att enskilda bygglovs- sökande varken behandlas på ett likvärdigt eller förutsägbart sätt.

PBL-kommittén ansåg att detaljplanekravet i huvudsak borde vara formulerat på det sätt som gällde vid tidpunkten för kommitténs arbete. Kommittén menade dock att erfarenheterna från tillämp- ningen talade för att det fanns anledning att föreslå vissa förtydlig- anden i bestämmelserna. Eftersom dessa förslag hänger samman med våra förslag i avsnitt 4 finns det anledning här att återge en del av kommitténs synpunkter (s. 481).

Det är inte tillfredsställande att lämpligheten av enstaka byggnader och anläggningar med omgivningspåverkan prövas direkt i samband med bygglovsansökan utan föregående detaljplaneläggning som belyser skilda konsekvenser och ger möjligheter för olika intressenter att på- verka. Nuvarande lydelse som innebär ett undantag från plankravet för sådana byggnader och anläggningar bör därför tas bort och kravet på detaljplan förtydligas så att byggnader som får en betydande miljöpå- verkan ska prövas genom detaljplan. [Ett] förtydligande av detalj- planekravet i denna del är vidare motiverat för att Sverige fullt ut ska uppfylla EG-direktivet om miljökonsekvensbeskrivningar för projekt. Genom ändring i 5 kap. 18 § tredje stycket7 infördes år 2005 krav på en miljökonsekvensbeskrivning för vissa projekt som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommittén föreslår därför att kravet på detalj- plan för ny enstaka byggnad eller anläggning anpassas till denna lydelse. Förslaget i denna del kan även anses ligga i linje med syftet med nuva-

7 Bestämmelsen motsvarar i dag 4 kap. 42 § PBL.

107

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

rande bestämmelser. Enligt uttalandena i förarbetena (prop. 1985/86:1, s. 553) har enstaka större byggnader för t.ex. handel, industri eller ser- vice som regel en betydande inverkan för omgivningen, varför det kan vara av stort intresse för sakägarna och de boende i grannskapet att genom en planreglering få klarhet i de framtida möjligheterna till utvecklingen av verksamheten på platsen.

Med dessa motiv föreslog kommittén att kravet på detaljplan för en ny enstaka byggnad ”vars användning får betydande inverkan på om- givningen” i stället skulle gälla om byggnaden ”genom sin använd- ning får en betydande miljöpåverkan”.

Detta förslag ledde aldrig till någon lagändring, vilket vi åter- kommer till i avsnitt 4.6.5.

PBL-kommittén tog i sitt betänkande även upp frågan om kra- vet på detaljplan för en ny enstaka byggnad som ska förläggas i ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggande, dvs. samma fråga som Plan- och byggutredningen hade tagit upp i sitt betänkande (se ovan). Kommittén anförde följande (s. 481 f.).

Nuvarande bestämmelser innehåller dessutom ett krav på detaljplan för ny enstaka byggnad eller anläggning som ska förläggas i ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse, om inte tillkomsten prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhands- besked. Denna bestämmelse ger kommunen en möjlighet, där så krävs, att samlat kunna pröva frågor som rör t.ex. omvandling av gamla fritids- husområden till områden för permanent bebyggelse eller i övrigt förut- sättningar för förtätning av bebyggelseområden. Därigenom underlättas bl.a. möjligheterna att samordna bebyggelseutvecklingen med den utbyggnad av kommunal service som kan bli nödvändig. Samtidigt kan det, som också framhålls i förarbetena (s. 553), när det gäller komplet- tering av byggnader på obebyggda s.k. lucktomter vara möjligt att bedöma lämpligheten direkt vid tillståndsprövningen. Betydande skäl talar därför för att denna bestämmelse bör behållas.

PBL-kommittén nämner i sitt betänkande inte Plan- och byggutred- ningens förslag att genom nya motiv ge bestämmelsen ”en ny enstaka byggnad som ska förläggas inom ett område där det råder stor efter- frågan på mark för bebyggelse” en delvis ny innebörd, för att där- igenom minska på kravet på detaljplan.

Kommittén redogör även för hur detaljplanekravet tillämpas vid bygglovsprövningen och sina överväganden med anledning av detta. Texten bör återges i detta sammanhang, huvudsakligen för att texten bidrar till förståelsen av de konsekvenser som kan uppstå för den enskilde när detaljplanekravet tillämpas i praktiken (s. 482 f.).

108

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

Under kommitténs arbete har frågan om kommunens rätt att på det sätt som sker i dag kunna åberopa detaljplanekravet som grund för att avslå en ansökan om bygglov aktualiserats. Det kan nämnas att frågan också behandlades av den tidigare Plan- och byggutredningen i betänkandet Översyn av PBL och va-lagen (SOU 1996:168). Frågan gäller särskilt möjligheten att åberopa detaljplanekravet när det gäller ny enstaka byggnad som ska förläggas inom ett område där det råder stor efter- frågan på mark för bebyggelse. Utgångspunkten har i första hand varit att kommunens möjligheter i detta avseende bör begränsas med hänsyn till enskilda fastighetsägares berättigade intressen av att inom rimlig tid kunna få en prövning i sak av möjligheterna att kunna bygga på sina fastigheter. PBL:s reglering innebär ju att kommunen själv avgör om den vill upprätta en detaljplan eller inte. Om kommunen avslår en ansökan om bygglov enbart med en allmän hänvisning till behovet av detaljplane- läggning men samtidigt gör klart att någon detaljplan inte är aktuell inom överskådlig tid kan den enskilde lätt hamna i en situation där han under mycket lång tid inte kan få någon reell prövning av förutsätt- ningarna att få disponera sin mark. Detta är naturligtvis inte godtagbart från enskild synpunkt. En sådan tillämpning skulle också vissa fall kunna påstås komma i konflikt med proportionalitetsprincipen.

En väg att komma ifrån det angivna problemet skulle kunna vara att ta bort möjligheten att åberopa detaljplanekravet i den angivna situationen. Det skulle kunna hävdas att det räcker med de möjligheter att kontrol- lera bebyggelseutvecklingen som en prövning mot kraven i 2 kap. inne- bär. Om en ny byggnad enligt dessa bestämmelser är olämplig inom ett område behöver ju inte detaljplanekravet åberopas. Om det t.ex. gäller ett område där höga naturvärden helt talar emot ny bebyggelse synes det också vara naturligt att i första hand göra en prövning gentemot bestäm- melserna i 2 kap.

Inte sällan kan emellertid situationen inom berörda områden med högt bebyggelsetryck vara sådan att ny bebyggelse i och för sig kan tänkas inom området men att det krävs en sådan samlad prövning av hur bebyg- gelsen ska utvecklas som bäst kan ske genom detaljplaneläggning. Ibland kan tidsaspekten vara väsentlig på det sättet att utvecklingen av enskild bebyggelse inom området behöver samordnas med utbyggnaden av t.ex. vägar samt vatten- och avloppsanläggningar. I sådana fall torde detalj- planekravet ofta vara kommunens enda möjlighet att styra bebyggelse- utvecklingen på ett sådant sätt att olägenheter både för samhället och berörda enskilda genom en alltför splittrad utbyggnad undviks. Att den enskilde i sådana fall kan få vänta en viss tid innan det är möjligt att på ett ändamålsenligt sätt närmare planera och genomföra den del av utbyggnaden som berör bl.a. hans fastighet kan därvid inte anses vara ett sådant åsidosättande av hans intressen som inte kan godtas vid en pro- portionalitetsbedömning.

För att undvika att den enskilde i situationer av berört slag drabbas av alltför långa väntetider har ifrågasatts om man inte i vart fall bör begränsa

109

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

den tid den enskilde ska behöva vänta på ett besked. En tid motsvarande den kommunen enligt 8 kap. 23 § [ÄPBL]8 kan vänta med att, i avvaktan på en planändring, avgöra ett lovärende, dvs. två år har därvid nämnts. Med hänsyn till hur mycket planeringssituationen kan variera i olika fall är emellertid generella tidsfrister av angivet slag ett mycket trubbigt instrument för att motverka att detaljplanekravet ibland används på ett olämpligt sätt. Det kan i och för sig hävdas att det inte ska behöva ta längre tid än två år att ta fram en detaljplan. Huvudproblemet torde dock ofta inte vara arbetet och kostnaderna enbart för själva detaljplanen utan de stora kostnader som krav på utbyggnad av infrastruktur och på social service kan innebära för en kommun om bebyggelseutvecklingen inom områden med hårt bebyggelsetryck tillåts ske på ett sätt som kommunen själv inte kan påverka.

Det finns således mycket starka skäl att behålla de möjligheter som nu- varande lagstiftning ger en kommun att åberopa detaljplanekravet för att kunna styra bebyggelseutvecklingen på ett lämpligt sätt. Det är samtidigt angeläget att bestämmelserna inte utnyttjas på ett sätt som inte varit avsett. Ett av syftena med [ÄPBL]-reformen var ju att undvika de tidi- gare vanligt förekommande mycket långvariga nybyggnadsförbuden. Det är då inte godtagbart om detaljplanekravet används på ett sätt som på nytt skapar situationer där enskilda under mycket lång tid kan hållas i ovisshet om vad som gäller för deras fastigheter.

En tillämpning av detaljplanekravet på ett alltför schablonmässigt sätt i nu berörda situationer kan dock inte anses vara förenlig med gällande bestämmelser. Proportionalitetsprincipen innebär att det också vid till- lämpningen av detaljplanekravet är nödvändigt att i det enskilda ärendet göra en bedömning av om det föreligger en rimlig balans mellan nyttan från allmän synpunkt av beslutet och de nackdelar beslutet innebär för fastighetsägaren. Det bör bl.a. anses innebära att kommunen alltid måste motivera varför det inte går att göra prövningen i det enskilda ärendet. Således måste kommunen kunna motivera varför en enstaka byggnad inte kan tillåtas på den avsedda platsen vid den avsedda tidpunkten och varför den måste prövas i ett sammanhang. Av praxis framgår att bl.a. tidsaspekten kan vara av betydelse vid avvägningen i ärendet. Genom förslaget att i 1 kap. 3 § förtydliga proportionalitetsprincipen […] bör riskerna för att detaljplanekravet används på ett sätt som inte är godtag- bart med hänsyn till enskilda intressen minska. Det finns därmed inte tillräckliga skäl att genom ytterligare lagstiftningsåtgärder begränsa möj- ligheterna att åberopa detaljplanekravet.

I sammanhanget bör framhållas möjligheten att utnyttja översiktspla- nen som stöd såväl när kommunen vill hävda plankravet som när kom- munen vill avstå från planläggning.

8 Bestämmelsen motsvarar nuvarande 9 kap. 28 § PBL.

110

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

3.3EU-rättsliga och internationella krav med relevans för utredningen

Våra direktiv anger att vi bl.a. ska analysera hur våra förslag förhåller sig till kraven i MKB-direktivet, SMB-direktivet och Århuskonven- tionen. Det finns därför skäl att här redogöra för innehållet i dessa rättsakter. Kopplingarna till Seveso III-direktivet innebär att det även finns skäl att översiktligt redovisa innehållet i detta direktiv.

Redovisningen är inte heltäckande, utan avser främst att ge den bakgrund som kan behövas för att sätta in våra överväganden och för- slag i sitt rättsliga sammanhang.

3.3.1MKB- och SMB-direktiven

Inom EU-rätten finns det två direktiv om miljöbedömningar, dels Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet), dels Europaparla- mentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (SMB-direk- tivet). Bestämmelser med krav som rör allmänhetens deltagande i utarbetandet av planer och program finns också i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende på allmänhetens delta- gande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG. Det sistnämnda direktivet innehöll även ändringar i MKB-direktivet.

Utöver dessa direktiv finns det också krav på miljökonsekvens- beskrivningar och miljörapporter i Esbokonventionen om miljökon- sekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang samt i protokollet till denna konvention. I protokollet regleras bl.a. vilka planer och program som berörs av protokollet genom att de kan antas medföra en betydande påverkan på miljön. Av protokollet framgår också vilka uppgifter en miljörapport ska innehålla och hur samråd ska genomföras. De flesta av protokollets bestämmelser har en mot- svarighet i SMB-direktivet.

111

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

SMB-direktivet

Syftet med SMB-direktivet är att integrera miljööverväganden vid utarbetande och antagande av vissa planer och program vars genom- förande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

SMB-direktivet är tillämpligt på planer och program som tas fram eller antas av en myndighet eller kommun eller som antas genom ett lagstiftningsförfarande. Även ändringar av planer och program om- fattas av direktivet. Vidare ska det vara fråga om planer och program som krävs enligt lag eller annan författning. En sista förutsättning för att en plan eller ett program ska omfattas av direktivet är att genom- förandet av planen eller programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

De planer och program som omfattas av direktivets tillämpnings- område kan delas upp i två grupper. I den första gruppen finns pla- ner och program som typiskt sett kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Denna grupp kan i sin tur delas upp i två kategorier. I den första kategorin ingår planer och program som upprättas för ett antal i direktivet uppräknade områden som t.ex. fysisk planering eller markanvändning och som anger förutsättningarna för tillstånd till verksamheter som omfattas av bilaga 1 eller 2 till MKB-direktivet (se vidare nedan). I den andra kategorin ingår planer och program som kan antas påverka s.k. Natura 2000-områden. Till den andra gruppen hör planer och program som inte typiskt sett anses medföra en bety- dande miljöpåverkan. Bedömningen av om planen eller programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska i stället göras i det enskilda fallet utifrån vissa i direktivet fastställda kriterier. Denna del kallas vanligen för behovsbedömning. Till denna grupp hör dels planer och program som omfattas av den första gruppen men som bara gäller små områden på lokal nivå, dels planer och program inom andra områden än de som omfattas av den första gruppen och som anger förutsättningarna för andra verksamheter och åtgärder än de som räknas upp i bilagorna till MKB-direktivet.

Enligt SMB-direktivet ska en miljörapport tas fram inom ramen för miljöbedömningen. Termen miljörapport motsvaras i svensk lag- stiftning av termen miljökonsekvensbeskrivning. I rapporten ska den betydande miljöpåverkan redovisas och rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd identi- fieras, beskrivas och bedömas. De uppgifter som en miljörapport ska

112

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

innehålla listas i bilaga 1 till direktivet. I direktivet finns vidare bestäm- melser om samråd med myndigheter och allmänhet. När planen eller programmet tas fram ska hänsyn tas till miljörapporten och de syn- punkter som lämnats vid samråd. När en plan eller ett program har antagits ska berörda myndigheter och allmänheten informeras. Direk- tivet innehåller också bestämmelser om vad som gäller när ett genom- förande av en plan eller ett program kan antas medföra en betydan- de miljöpåverkan i en annan medlemsstat.

MKB-direktivet

Syftet med MKB-direktivet är att säkerställa att en systematisk be- dömning av miljöpåverkan genomförs för projekt som på grund av sin art, storlek eller lokalisering medför en betydande miljöpåverkan. För detta ändamål föreskriver direktivet tillståndsplikt och krav på en bedömning av projektens miljöpåverkan innan tillstånd ges.

I bilaga 1 till direktivet finns en lista över de projekt som alltid kan antas medföra betydande miljöpåverkan och för vilka en miljökon- sekvensbedömning och en tillståndsprövning är obligatoriskt. En mil- jökonsekvensbedömning motsvaras i SMB-direktivet av termen miljö- bedömning. I bilaga 2 till MKB-direktivet finns en lista över de pro- jekt där medlemsstaterna själva får bedöma från fall till fall eller med tillämpning av gränsvärden eller kriterier om en miljökonsekvens- bedömning ska göras. Vid prövningen av om en miljökonsekvens- bedömning ska göras för projekt som anges i bilaga 2 till direktivet ska de urvalskriterier som anges i bilaga 3 till direktivet tillämpas. Det är denna prövning som kallas behovsbedömning. Direktivet innehåller inte något krav på att ett samråd ska ske innan behovsbedömningen.

De typer av projekt som omfattas av direktivet är dels sådana som i Sverige tillståndsprövas enligt miljöbalken – miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet – dels sådana som huvudsakligen prövas enligt bl.a. PBL, t.ex. projekt som rör viss infrastruktur och vissa anlägg- ningar för turism och fritid.

För projekt där en miljökonsekvensbedömning ska göras ställer direktivet krav på att verksamhetsutövaren ska utarbeta en miljökon- sekvensbeskrivning, vars innehåll regleras i bilaga 4 till direktivet. Vil- ket krav som i det enskilda fallet kan ställas på en miljökonsekvens- beskrivning avgörs från fall till fall. Processen innefattar även samråd,

113

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

granskning och bedömning och avslutas med ett beslut om tillstånd. Direktivet innehåller också bestämmelser om vad som gäller när ett projekt kan antas medföra betydande miljöpåverkan på miljön i en annan medlemsstat.

För de verksamheter och åtgärder som inte bedöms ha en bety- dande miljöpåverkan eller som inte finns upptagna på vare sig bila- ga 1 eller 2 ställer MKB-direktivet inte några krav på vare sig till- ståndsplikt eller en bedömning av deras miljöpåverkan.

MKB-direktivet har ändrats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 16 april 2014 om ändring av direk- tiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offent- liga och privata projekt (ändringsdirektivet). Många av ändringarna är förtydliganden med anledning av EU-domstolens rättspraxis. Andra syftar t.ex. till att effektivisera förfarandet och öka kvaliteten på be- slutsunderlaget och miljöbedömningarna.

Ändringsdirektivet trädde i kraft den 15 maj 2014. Sista dag för ikraftträdande för de författningar som är nödvändiga för att följa ändringsdirektivet är den 16 maj 2017.

Hur direktiven har genomförts i PBL

Historik

Riksdagen beslutade 1994 om de första bestämmelserna om miljö- konsekvensbeskrivningar i ÄPBL. Bakgrunden var att det inte fanns någon motsvarighet i svensk lagstiftning för vissa åtgärder som angavs i det dåvarande MKB-direktivet. Regeringen uttalade i pro- positionen att kravet på kommunerna att göra en miljökonsekvens- beskrivning för de aktuella åtgärderna borde införas som ett led i detaljplaneförfarandet (prop. 1992/93:60).

Riksdagen beslutade 1996 om ett generellt krav på upprättande av miljökonsekvensbeskrivning vid detaljplaneläggning som medger en användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på bl.a. miljön (prop. 1994/95:230). Fortfarande fanns det inte några särskilda bestämmelser om inne- hållet i en miljökonsekvensbeskrivning.

Riksdagen beslutade 2004 om omfattande ändringar i ÄPBL, främst i syfte att genomföra SMB-direktivet. Direktivet genomför- des huvudsakligen i nya bestämmelser om miljökonsekvensbeskriv-

114

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

ningar och miljöbedömningar av planer och program i 6 kap. miljö- balken. Bestämmelserna strukturerades på ett sådant sätt att det tyd- ligt skulle framgå vilka krav som måste uppfyllas för planer och program respektive för verksamheter och åtgärder. I ÄPBL genom- fördes SMB-direktivet genom att de nya bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken om planer och program skulle tillämpas både för detalj- planer och för översiktsplaner som kan antas medföra betydande miljöpåverkan (prop. 2003/04:116). Efter att lagändringarna trätt i kraft meddelade regeringen föreskrifter i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, MKBF, om den behovsbedöm- ning som en myndighet eller en kommun ska göra när den upprättar en plan eller ett program.

Regeringen förtydligade vid genomförandet av SMB-direktivet förhållandet mellan PBL och miljöbalken. Generellt gäller att de båda lagarna tillämpas parallellt med varandra. Vid miljöbedömningen av planer enligt PBL är däremot förhållandet sådant att miljöbalken ska tillämpas endast när detta anges särskilt i PBL. För PBL innebar genomförandet av SMB-direktivet att förfarandet enligt direktivet integrerades i det befintliga förfarandet enligt ÄPBL. Regeringen ansåg att det var lämpligt att införa regler som tydligt klargör att även 6 kap. miljöbalken ska tillämpas, eftersom ÄPBL redan innehöll vissa krav på miljöhänsyn av något slag (prop. 2003/04:116, s. 46).

Riksdagen beslutade 2005 att göra ändringar i ÄPBL på grund av kritik från Europeiska kommissionen för att Sverige inte fullt ut uppfyllt sina skyldigheter enligt MKB-direktivet. Bestämmelserna i ÄPBL om vad en miljökonsekvensbeskrivning skulle innehålla och hur den ska användas i planförfarandet stämde inte helt överens med direktivet. De projekt som omfattades av kommissionens kri- tik var sådana som bara tillståndsprövades enligt bestämmelserna i ÄPBL (prop. 2004/05:59, s. 8 f.).

Regeringen behandlade i propositionen på nytt frågan om var kravet på en miljökonsekvensbeskrivning skulle placeras. Regeringen uttalade att det skulle strida mot systematiken i ÄPBL att placera detta krav i bygglovsskedet, som vissa remissinstanser hade förordat, och utvecklade sitt resonemang enligt följande. Vid prövningen av en ansökan om bygglov inom detaljplanelagt område görs inte några bedömningar avseende påverkan på miljön till följd av den verksam- het eller åtgärd som byggnaden eller anläggningen inrymmer. Det som prövas i anslutning till bygglovet är hur åtgärden förhåller sig till

115

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

detaljplanen samt om byggnaden uppfyller vissa krav som ställs på byggnader. Vid prövning av en ansökan om bygglov inom detalj- planelagt område förutsätts således att bedömningen av byggnadens eller anläggningens miljöeffekter har gjorts i samband med detalj- planeläggningen. Det är mot denna bakgrund olämpligt att lägga in bestämmelser om upprättande av miljökonsekvensbeskrivning i anslutning till bygglovsprövningen (prop. 2004/05:59, s. 8 f. och 19).

Gällande rätt

Sverige har genomfört SMB-direktivet i PBL bl.a. genom en bestäm- melse för översiktsplaner (3 kap. 8 §) som hänvisar till reglerna om miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken och en bestämmelse för detalj- planer (4 kap. 34 § första stycket) som i huvudsak innebär att ett planförslag ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning, om plan- förslaget kan antas få en betydande miljöpåverkan. Vidare hänvisar den bestämmelsen till vissa bestämmelser i 6 kap. miljöbalken som anger vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla.

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning för planer och pro- gram är att identifiera, beskriva och bedöma den betydande miljö- påverkan som planens eller programmets genomförande kan antas medföra. Vidare ska rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas (6 kap. 12 § miljöbalken).

Sambandet mellan MKB-direktivet och SMB-direktivet kan be- skrivas som att SMB-direktivet ställer krav på en miljöbedömning av sådana planer och program som anger förutsättningarna för kom- mande tillstånd för de verksamheter och åtgärder som räknas upp i MKB-direktivet. Miljöbedömningen enligt direktiven skiljer sig åt genom att de har olika kriterier för bestämmande av vad som är betydande miljöpåverkan och olika krav på beskrivning av miljö- konsekvenser.

Sverige har genomfört MKB-direktivet i PBL i huvudsak genom en bestämmelse i 4 kap. 34 § andra stycket, vilken bara berör detalj- planer. I bestämmelsen finns en uppräkning av vissa verksamheter och åtgärder, som motsvarar de projekt som anges i bilaga 2 till direktivet. Miljökonsekvensbeskrivningen i en planbeskrivning ska uppfylla vissa ytterligare krav om detaljplanen kan antas få en bety-

116

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

dande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för vissa angivna verksamheter och åtgärder.

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning för verksamheter och åtgärder är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effek- ter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra för människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kul- turmiljö, hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt och annan hushållning med material, råvaror och energi. Vida- re är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön (6 kap. 3 § miljöbalken).

Frågan om en miljöbedömning ska göras för översiktsplanen eller detaljplanen är som huvudregel beroende av om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen ska därför först göra en s.k. behovsbedömning för att kunna avgöra om en miljöbedömning ska göras av planen. Vid behovsbedöm- ningen ska kommunen ta hänsyn till vissa kriterier, som motsvaras av kraven i de olika direktiven. För detaljplaner som bara träffas av SMB-direktivet ska kommunen också genomföra ett samråd. Be- stämmelser om det förfarande som beskrivits ovan finns i MKBF, som regeringen utfärdat med stöd av ett bemyndigande i 6 kap. 11 § miljöbalken.

Att kommunen ska göra en behovsbedömning när den upprättar översiktsplaner och detaljplaner framgår av 3 kap. 8 § respektive 4 kap. 34 § första stycket PBL. Hur kommunen ska göra denna bedömning finns det bestämmelser om i MKBF. Bestämmelserna i MKBF om behovsbedömning för planer och program finns i 4–7 §§. Vissa planer och program ska alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan, om de inte bara avser användningen av små områden på lokal nivå eller om kommunen bara gör mindre ändringar i sådana planer och program (4 §). Detaljplaner får generellt anses avse använd- ningen av små områden på lokal nivå (bet. BoU 1986/87:1, s. 23). Kommunen ska beakta kriterierna i bilaga 4 till MKBF när den gör behovsbedömningen för detaljplaner som bara avser användningen av små områden på lokal nivå.

Som redovisats i avsnitt 3.1.2 innebär detaljplanekravet att kom- munen i vissa fall ska pröva om ett mark- eller vattenområde är lämpligt för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelse- miljöns utformning genom en detaljplan. Tanken är att sådana verk- samheter och åtgärder som anges i 4 kap. 34 § andra stycket PBL ska

117

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

prövas enligt bestämmelserna i PBL om bygglov. De verksamheter och åtgärder som anges i 4 kap. 34 § andra stycket PBL omfattas i olika avseenden av krav på bygglov, antingen som byggnader enligt 9 kap. 2 § PBL eller som anläggningar enligt 6 kap. 1 § PBF. Avsikten är att kommunen inom ramen för bygglovsprövningen ska ta ställ- ning till om byggnadsåtgärden är förenlig med den detaljplan som gäller för området. Finns det inte någon detaljplan för området, ska kommunen pröva om ett beslut om bygglov behöver föregås av detaljplaneläggning. Det ställs alltså inga krav på att en miljökonse- kvensbeskrivning ska upprättas inom ramen för själva bygglovspröv- ningen. Kommunen ska i stället bedöma miljökonsekvenserna av att mark eller byggnader eller andra anläggningar används på ett visst sätt inom ramen för detaljplaneläggningen av ett område. Frågan om det behövs en miljökonsekvensbeskrivning ska följaktligen prövas i sam- band med att ett förslag till detaljplan för ett område tas fram.

Kommunen ska tillämpa kriterierna i bilaga 2 till MKBF vid be- hovsbedömningen i samband med att en detaljplan tas fram som med- ger att planområdet får tas i anspråk för en sådan verksamhet eller åtgärd som anges i 4 kap. 34 § andra stycket PBL (se 16 kap. 1 § 2 PBL och 2 kap. 5 § PBF).

3.3.2Seveso III-direktivet

Efter en stor industriolycka i Seveso i Italien 1976 inleddes ett arbete inom Europeiska gemenskapen för att ta fram gemensamma regler avseende förebyggande åtgärder och hanteringen av stora industri- olyckor. 1982 antogs direktivet om risker för storolyckor i vissa industriella verksamheter (85/501/EEG), det s.k. Sevesodirektivet. Rådets direktiv (96/82/EG) av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår, det s.k. Seveso II-direktivet, trädde i kraft den 3 februari 1997. Direktivet är en vidareutveckling av det ursprungliga Sevesodirektivet.

Europaparlamentet och rådet antog den 4 juli 2012 direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG. Direktivet, det s.k. Seveso III-direktivet, trädde i kraft den 13 augusti 2012 och

118

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

ersätter Seveso II-direktivet som upphörde att gälla den 1 juni 2015. Syftet med Seveso III-direktivet är att förebygga allvarliga olycks- händelser inom den kemikaliehanterande industrin och att begränsa följderna av en olycka för människor och miljön. Det övergripande målet är att säkerställa höga skyddsnivåer inom EU.

Direktivet ska tillämpas på alla verksamheter där farliga ämnen förekommer eller kan förekomma i viss omfattning. Vilka farliga äm- nen som omfattas av direktivet och i vilka kvantiteter framgår av en bilaga till direktivet. Reglerna tillämpas på den verksamhet som har tillräckligt mycket av något ämne som är tillräckligt farligt. Det behöver inte vara frågan om någon tillverkning, utan det räcker med att ämnet finns inom anläggningen.

Direktivet innehåller skyldigheter för verksamhetsutövaren och medlemsstaterna. Verksamheterna delas in i en lägre respektive en högre kravnivå. Ju större kvantiteter farliga ämnen, desto strängare bestämmelser. Driften av verksamheten kan förbjudas om de åtgär- der som verksamhetsutövaren vidtagit för att förebygga och be- gränsa följderna av en kemisk olycka är uppenbart otillräckliga.

De svenska bestämmelserna på området återfinns i dag i huvudsak i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följ- derna av allvarliga kemikalieolyckor, Sevesolagen, med tillhörande förordning (1999:382), Sevesoförordningen, miljöbalken med tillhö- rande förordningar, samt arbetsmiljölagen (1977:1160). Bestämmel- serna i PBL är av vikt när det gäller att uppfylla Seveso III-direktivets och Industriolyckskonventionens krav för nu aktuella verksamheters lokalisering och kontroll över markanvändningen i anslutning till sådana verksamheter.

Seveso-direktivens genomförande i PBL

Som berörts i avsnitt 3.2.3 anger Seveso III-direktivet att medlems- staterna ska ha en lagstiftning som reglerar planeringen av mark- användning på ett sådant sätt att målen att förebygga allvarliga olyckshändelser och begränsa följderna av dem för människors hälsa och miljön beaktas (artikel 13). Artikeln täcker lokalisering såväl av nya verksamheter, som ändring av befintliga verksamheter, samt nya projekt som innefattar bl.a. transportleder, platser som används av allmänheten och bostadsområden i närheten av verksamheter, när

119

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

lokaliseringen eller utbyggnaderna kan vara en källa till eller öka ris- ken för allvarliga olyckshändelser eller förvärra följderna av dem. Enligt direktivet åligger det vidare medlemsstaterna att på lång sikt se till att upprätthålla tillbörliga säkerhetsavstånd mellan verksam- heter som omfattas av direktivet och bostadsområden, byggnader och områden som används av allmänheten, rekreationsområden och, så långt som möjligt större trafikleder. Vidare ska medlemsstaternas planering i fråga om markanvändning vid behov genom tillbörliga säkerhetsavstånd eller andra relevanta åtgärder skydda naturområden som är av särskilt intresse eller är särskilt ömtåliga och som ligger nära verksamheter.

Kravet på redovisning av särskilda miljö- och riskfaktorer inför- des i ÄPBL år 1996. Översiktsplanen ska redovisa miljö- och risk- faktorer som bör beaktas vid beslut om markanvändningen, t.ex. i fråga om sådana områden som kräver särskild uppmärksamhet. Risk- faktorer kunde i detta sammanhang avse skred eller översvämningar och sådant som utsläpp av farliga gaser och kemikalier vid olycks- händelser under transporter eller från anläggningar. ÄPBL komplet- terades ytterligare i samband med risk- och sårbarhetsutredningens genomförande, då planeringen till skydd mot olyckor fick en mer framträdande plats (prop. 2006/07:122).

Den 1 juni 2015 trädde nya bestämmelser i 4 kap. 2 § första stycket 3 b och 4 PBL om Sevesoverksamheter i kraft (jfr avsnitt 3.2.3). Bak- grunden var att regeringen såg att det fanns ett behov av tydligare reglering på markplaneringsområdet när det gäller Sevesoverksam- heter och deras omgivning (prop. 2014/15:60, s. 51 f.).

Enligt regeringens uppfattning ligger det i sakens natur att en pla- nerad Sevesoverksamhet på högre kravnivå som omfattar bygglovs- pliktiga åtgärder alltid kan antas medföra betydande miljöpåverkan, varigenom det redan enligt då gällande rätt krävdes att den planerade verksamheten skulle prövas genom en detaljplan. En sådan bedöm- ning ansågs dock inte vara självklar då det gäller en Sevesoverksam- het på lägre kravnivå. För att säkerställa att kraven i Seveso III-direk- tivet uppfylldes ansåg regeringen att PBL borde ange att det alltid behövs en detaljplan vid nyetablering av en Sevesoverksamhet, förut- satt att åtgärden kräver bygglov. Regeringen ansåg att en detaljplan även behövs när det är fråga om förändringar i anslutning till en befintlig Sevesoverksamhet. För att säkerställa att regleringen i PBL uppfyller kraven i direktivet ansåg regeringen att det behöver framgå

120

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

av PBL att det alltid ska upprättas en detaljplan när det är fråga om ett nytt byggnadsverk, om det placeras i närheten av en Sevesoverk- samhet.

Det går inte att ange ett generellt avstånd till en Sevesoverksamhet då detaljplanekravet inträder, utan frågan om en detaljplan behövs måste prövas utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Vid denna prövning måste hänsyn tas till både vad det nya byggnadsverket ska användas till och de risker som är förknippade med Sevesoverksam- heten i fråga. En bostad kan således kräva ett väsentligt större avstånd från en Sevesoverksamhet än t.ex. en lagerbyggnad. Behovet av att kunna förebygga och begränsa följderna av en olycka i en Seveso- verksamhet ska vara vägledande i bedömningen (prop. 2014/15:60, s. 54).

3.3.3Århuskonventionen

Allmänt om Århuskonventionen

Sverige är sedan 2005 part till Konventionen om tillgång till infor- mation, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, Århuskonventionen, som även Euro- peiska unionen anslutit sig till. Konventionen utgör därför en integre- rad del av unionens rättsordning (se EU-domstolens avgörande C-240/09). Århuskonventionen föreskriver en skyldighet för parter- na att garantera allmänheten rätt att få tillgång till information, delta i beslutsprocesser och få tillgång till rättslig prövning rörande miljö- frågor. Med allmänhet avses både fysiska och juridiska personer samt miljöorganisationer (artikel 2.4).

Enligt artikel 9.2 i Århuskonventionen ska varje part inom ramen för sin nationella lagstiftning se till att den berörda allmänheten som har ett tillräckligt intresse eller som hävdar att en rättighet kränkts har rätt att överklaga vissa beslut enligt artikel 6. Denna artikel regle- rar allmänhetens deltagande i beslut om vissa verksamheter och innefattar miljötillstånd till verksamheter som räknas upp i bilaga 1 till konventionen (artikel 6.1 a). Det är typiskt sett mycket miljö- störande verksamheter som avfallsanläggningar m.m. Enligt punkt 20 i bilagan inkluderas, förutom de verksamheter som räknas upp, även all verksamhet där allmänhetens deltagande är föreskrivet enligt ett

121

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

förfarande för bedömningen av miljöpåverkan enligt den nationella lagstiftningen.

Det saknas en övergripande EU-lagstiftning som genomför kon- ventionens bestämmelser om tillgång till rättslig prövning, men arti- kel 11 i MKB-direktivet är ett genomförande av Århuskonventio- nens artikel 9.2. EU-domstolen har i sin praxis bekräftat att natio- nella bestämmelser som fastställer krav för att en ickestatlig miljö- organisation ska anses ha en rätt att överklaga, måste säkerställa en omfattande rätt till rättslig prövning och att bestämmelserna i MKB- direktivet om rätt till rättslig prövning ges en ändamålsenlig verkan (se mål C-263/08, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening mot Stockholms kommun).

Förutom denna skyldighet att möjliggöra tillgång till domstols- prövning i artikel 9.2 ska parterna till konventionen enligt artikel 9.3 se till att den allmänhet som uppfyller eventuella kriterier i nationell rätt har rätt att få handlingar och underlåtenheter av personer och myndigheter som strider mot den nationella miljölagstiftningen prö- vad av domstol eller i administrativ ordning. Detta innefattar även en rätt att överklaga beslut av myndigheter som kan strida mot miljö- lagstiftningen. Av artikel 9.3 följer inget krav på domstolsprövning utan prövning efter överklagande kan även ske i administrativ ord- ning, dvs. till en förvaltningsmyndighet.

Det är inte helt klart vad som avses med den nationella miljölag- stiftningen. Århuskonventionens efterlevnadskommitté har uttalat att begreppet inte ska tolkas för snävt utan även ett beslut som strider mot t.ex. lagstiftning om buller eller hälsa ryms i begreppet (Århus- konventionens efterlevnadskommittés beslut ACCC/C/2010/50, Tjeckien). Enligt implementeringsguiden till konventionen är arti- kel 9.3 inte begränsad till lagstiftning som heter något med miljö utan det avgörande är om bestämmelsen i fråga på något sätt gäller miljön. Som exempel anges bestämmelser om stadsplanering och mil- jöskatt (Aarhus Convention An Implementation Guide, s. 207).

Vad gäller vilka som ska ha rätt att överklaga beslut enligt arti- kel 9.3 ger konventionen en ganska stor flexibilitet till konven- tionens parter att bestämma detta. Kriterier får dock inte uppställas som i praktiken hindrar alla eller i stort sett alla miljöorganisationer eller företrädare för allmänheten från att utmana myndigheters handling eller underlåtenhet som strider mot den nationella miljölag- stiftningen (Århuskonventionens efterlevnadskommittés beslut

122

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

ACCC/C/2006/18, Danmark). Miljöorganisationer har i flera mål i Mark- och miljööverdomstolen och i Kammarrätten i Stockholm tillerkänts talerätt med stöd av artikel 9 i Århuskonventionen.

Århuskonventionen och EU-lagstiftningen

Såväl EU som samtliga medlemsstater i EU är i dag parter till Århus- konventionen. Eftersom EU är part till konventionen är konventio- nen en del av unionens rättsordning. För genomförande av Århus- konventionen inom unionsrätten har flera rättsakter antagits9.

Tillämpningen av artikel 9.3 i Århuskonventionen på nationell nivå har prövats av EU-domstolen i bl.a. mål C-240/0910. Domstolen har funnit att artikel 9.3 inte har direkt effekt i unionsrättslig mening. Artikeln innebär dock att det ankommer på nationell domstol att i den utsträckning det är möjligt tolka den processuella rätten, avse- ende de villkor som ska vara uppfyllda för att få till stånd en prövning av domstol eller i administrativ ordning, så att den står i överens- stämmelse med såväl målen i artikel 9.3 (dvs. att allmänheten ska ges den tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor som följer av konven- tionen) som målet att säkerställa ett effektivt domstolsskydd av rättigheterna enligt unionsrätten, dvs. att en miljöskyddsförening ges möjlighet att väcka talan vid domstol mot ett beslut fattat efter ett ad- ministrativt förfarande som kan strida mot unionens miljölagstiftning.

Århuskonventionens genomförande i PBL

För att leva upp till kraven i Århuskonventionen infördes 2008 bestämmelser i PBL om klagorätt för miljöorganisationer. Gällande bestämmelser i PBL hindrade visserligen inte miljöorganisationer från

9Bland annat miljöinformationsdirektivet, dvs. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG, direktivet om allmänhetens deltagande, dvs. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende på allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och MKB-direktivet.

10Målet gällde en slovakisk miljöförenings rätt att vara part och överklaga bl.a. beslut om undantag från bestämmelser om skydd för djurarter, i detta fall brunbjörnen vilken omfattas av art- och habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter).

123

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

att komma till tals innan beslut fattas om kommunala planer. Däremot hade de i sin egenskap av miljöorganisationer ingen rätt att överklaga beslut enligt PBL. Mot denna bakgrund fann PBL-kommittén att en sådan rätt måste införas för att genomföra Århuskonventionen och MKB-direktivet på ett korrekt sätt (prop. 2006/07:122, s. 61).

Rätten för miljöorganisationerna att klaga infördes i en ny be- stämmelse i 13 kap. 6 § (numera 12 §) PBL och begränsades till beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan som kan antas medföra betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i an- språk för verksamheter eller åtgärder som anges i 4 kap. 34 §. I bestämmelsen finns en hänvisning till 16 kap. 13 § miljöbalken som innehåller en avgränsning för vilka miljöorganisationer som ska ha talerätt på miljöområdet.

För att miljöorganisationerna skulle få samma rätt som sakägare och andra som under utställningstiden har lämnat synpunkter i detalj- planeärendet, gjordes ett tillägg i 5 kap. 30 § (numera 29 §) PBL. Tillägget innebär att kommunen, under de förutsättningar som anges i paragrafen, även ska sända sitt beslut om antagande av detaljplan med fullföljdshänvisning till miljöorganisationer som har rätt att klaga enligt 13 kap. 6 § PBL.

Den 1 juli 2009 trädde en ny bestämmelse i kraft i 13 kap. 6 § PBL, genom vilken miljöorganisationernas överklaganderätt utvidgades. De miljöorganisationer som omfattas av bestämmelserna får därmed även överklaga beslut av kommunen att upphäva strandskyddet genom en bestämmelse i en detaljplan. Samtidigt infördes en bestäm- melse i miljöbalken som ger miljöorganisationerna rätt att överklaga domar och beslut om upphävande av skydd av områden enligt 7 kap. miljöbalken.

3.4För- och nackdelar med detaljplan

Beslut om hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utformas berör många människor, företag och organisationer i sam- hället. Besluten innebär ofta stora och långsiktiga investeringar. Besluten kräver därför noggranna överväganden.

Med dessa utgångspunkter finns det anledning att redogöra för nyttan med en detaljplan och de nackdelar som är kopplade till in-

124

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

strumentet. Vår redovisning i det följande gör inte anspråk på att vara en heltäckande redovisning.

Nyttan med detaljplanen

På ett övergripande plan kan nyttan med en detaljplan samman- fattas i följande punkter.

Detaljplanen innebär en omfattande lämplighetsprövning där olika intressen vägs samman till en långsiktigt hållbar helhet.

Detaljplanen är en arena för dialog mellan medborgare, kommun och övriga myndigheter som bidrar till ett bättre beslutsunderlag.

Detaljplanen lägger fast rättigheter och skyldigheter.

Planen skapar förutsättningar för en rationell lovhantering och ett samordnat genomförande.

Detaljplanen innebär en omfattande lämplighetsprövning där olika intressen vägs samman till en långsiktigt hållbar helhet

Det finns ofta olika intressen om hur ett område bör användas och utvecklas. Någon vill kanske använda området för bostäder, en annan som industriområde och en tredje vill kanske att området ska förbli naturmark.

Planprocessen skapar förutsättningar för att kommunen ska kun- na väga samman olika anspråk på hur området bör utvecklas och bevaras på ett ändamålsenligt och långsiktigt hållbart sätt. Vid detalj- planeläggningen ska kommunen ta hänsyn till allmänna och enskilda intressen. Detaljplanen ger därmed en samlad bild av vad som utgör en lämplig användning av mark och vatten. Detaljplanen är även ett instrument för kommunen att förverkliga den lokala bebyggelsepoli- tiken, t.ex. för att förverkliga sociala ambitioner och att främja en ekonomisk och rationell byggproduktion.

I och med att planen ger en samlad bild av vad som utgör en lämp- lig markanvändning ger planen också en rätt att bygga i enlighet med planen. Detaljplanen ger både en ram för hur bebyggelsen kan utfor- mas när planen är ny, men även hur bebyggelsen kan utvecklas lång-

125

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

siktigt. I detaljplanen avgörs också många frågor som rör byggandet i sig och relationen mellan olika fastigheter.

Planen är en arena för dialog mellan medborgare, kommun

och övriga myndigheter som bidrar till ett bättre beslutsunderlag

Detaljplaneprocessen syftar bl.a. till att få fram ett så bra besluts- underlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Det gäller alla berörda intressenter: fastighetsägare, boende, allmän- het, statliga och kommunala myndigheter, m.fl. Alla som har ett väsentligt intresse av förslaget ska få information om detta och ges möjlighet att lämna synpunkter.

Genom samråd med berörda intressenter kan önskemål och syn- punkter övervägas i ett tidigt skede i planarbetet. Det handlar både om att kommunen ska få kännedom om de olika anspråk och intres- sen som finns om hur området bör användas, men också om att kommunen ska kunna skapa förståelse för och delaktighet i kommu- nens beslut.

Genom information och dialog kan de som beslutar om planen

– kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden – få ett beslutsunderlag som är så heltäckande som möjligt.

Genom kravet på att vissa åtgärder ska prövas genom en detalj- plan ges även staten möjlighet att bevaka sina intressen. Om planen kan antas leda till att vissa utpekade statliga intressen inte tillgodo- ses, de s.k. ingripandegrunderna, kan länsstyrelsen upphäva planen och därmed förhindra en från statlig synpunkt oönskad utveckling av bebyggelsen.

Detaljplanen lägger fast rättigheter och skyldigheter

Detaljplanen medför vissa rättsverkningar, både för kommunen, andra myndigheter och enskilda. Bland annat lägger planen fast ramar för hur fastighetsägarna och kommunen kan, och i vissa avseenden ska, genomföra planen.

Fastighetsägarna har under planens genomförandetid – som ska vara minst fem och högst femton år – en garanterad byggrätt i enlig- het med planen. Om en detaljplan ändras eller upphävs före genom- förandetidens utgång, har den som äger en fastighet rätt till ersättning

126

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

av kommunen för den skada som ändringen eller upphävandet med- för för ägaren. Fastighetsägarna har även viss rätt att få ersättning för skada som uppstår till följd av detaljplanen. I vissa fall har de rätt att få sina fastigheter inlösta av kommunen.

Efter genomförandetidens utgång är byggrätten mer osäker. Kom- munen kan då ersätta, ändra eller upphäva planen, utan att behöva betala någon ersättning för sådan byggrätt som fastighetsägarna inte har utnyttjat.

Detaljplanens byggrätter ger en garanti för att marken kan bebyg- gas, vilket påverkar värdet av fastigheten. Den byggrätt som detalj- planen ger leder även till att det blir möjligt att belåna fastigheten i högre utsträckning än vad som annars är fallet.

Kommunen är normalt huvudman för allmänna platser. Kommu- nen har då rätt och skyldighet att lösa in mark för att kunna anordna sådana platser. Planen ger därmed rätt för kommunen att komma åt den mark som behövs för att t.ex. bygga ut gator, vägar och andra platser som ska användas för att tillgodose gemensamma behov. Pla- nen medför även en skyldighet för kommunen att anordna gator och andra allmänna platser i takt med att planen genomförs.

Kommunen kan också ta ut ersättning för kostnaderna för att an- lägga gator och andra allmänna platser av fastighetsägarna. Efter genomförandetidens utgång har kommunen dessutom rätt att lösa sådana delar av ett planområde som är avsedda för enskilt bebygg- ande och som inte blivit bebyggda i huvudsak i enlighet med planen.

Om kommunen inte ska vara huvudman för allmänna platser är det upp till fastighetsägarna att anlägga och förvalta de allmänna plat- ser som behövs.

Med detaljplanen följer även att kraven på bygglov, marklov och rivningslov är mer omfattande än vad som gäller generellt i områden utan detaljplan.

Planen skapar förutsättningar för en rationell lovhantering och ett samordnat genomförande

Detaljplanen innebär att marken har bedömts vara lämplig för det ändamål som bestämts i planen, t.ex. bostäder eller industriverksam- het. Det innebär att vissa frågor inte behöver prövas på nytt i ett bygglov eller ett förhandsbesked. Genom att viktiga frågor klaras ut redan i samband med planarbetet blir lovhanteringen mer rationell

127

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

SOU 2017:64

med mindre risk för tvister om vad som utgör en lämplig mark- användning i sena skeden. Byggherren får också ett bättre och säkrare underlag för sin projektering.

Detaljplanen skapar också förutsättningar för ett samordnat ge- nomförande, där gemensamma nyttigheter som vägar, el, vatten och avlopp kan byggas i takt med de nya byggnaderna. Planen förenklar även fastighetsbildningen och bildandet av anläggningar som ska för- valtas gemensamt av fastighetsägarna.

Till detaljplanen kopplas ofta ett exploateringsavtal. I detta reglerar kommunen och byggherren vem som ska ansvara för att anlägga gator, vägar och andra allmänna platser, anordna vattenförsörjning och avlopp och vidta andra åtgärder som är nödvändiga för att genomföra planen.

Nackdelar med detaljplanen

Det tar både tid och resurser i anspråk att ta fram en detaljplan. Om kravet på detaljplan tas bort för vissa situationer försvinner ett for- mellt beslutsmoment hos kommunen. Det krävs inte heller något samråd om planen och inte heller något arbete för att formulera plan- bestämmelser. Vidare försvinner möjligheten att överklaga detalj- planen. Sammantaget skapar det förutsättningar för en smidigare och snabbare process.

Eftersom kommunens kapacitet för att ta fram nya detaljplaner är begränsad tenderar mindre planprojekt att få vänta på andra pro- jekt, exempelvis för att kommunen anser att andra projekt bör prio- riteras högre. Om det inte behövs någon detaljplan kan kommunens resurser i vissa avseenden läggas på andra angelägna frågor.

I vissa fall drar planarbetet ut på tiden. Personalomsättning hos kommunen kan då leda till att projektet i vissa avseenden behöver göras om, vilket leder till en långsam och ineffektiv process.

Detaljplaner tenderar ofta att bli alltför detaljerade vilket leder till att de åldras snabbt och kan medföra inlåsningseffekter genom att planen inte medger önskad användning eller utformning. Detta trots att den önskade användningen eller utformningen är lämplig sett från allmän och enskild synpunkt.

Den tid som går åt till detaljplaneläggning påverkar bl.a. förut- sättningarna för en effektiv konkurrens i byggsektorn. De ibland om-

128

SOU 2017:64

Förutsättningar för att begränsa kravet på detaljplan

fattande processerna tar dels stora personella och ekonomiska resur- ser i anspråk hos exploatören, dels kan markinnehavet i sig medföra betydande kostnader under den tid som planläggningen pågår. Många mindre aktörer i byggsektorn saknar i dag förutsättningar för att ge- nomföra projekt som förutsätter detaljplaneläggning, vilket hämmar bostadsbyggandet (jfr Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande, SOU 2015:105, s. 151).

De frågor som prövas inom ramen för ett planprojekt tenderar ibland att växa till följd av synpunkter från omgivningen under plan- processen. Det kan leda till att genomförandet av den åtgärd som egentligen föranleder planen kan fördröjas i onödan. Den dialog som krävs med andra intressenter medför att även irrelevanta frågor kan behöva hanteras innan det är möjligt att färdigställa planen.

Även om det ibland går att skapa en smidigare process genom att avstå från detaljplaneläggning finns det anledning att understryka att det ofta finns behov av ett omfattande utredningsarbete för att pro- jektera och genomföra ett större byggprojekt. Det kan exempelvis handla om tekniska, miljömässiga, arkitektoniska och ekonomiska utredningar som behöver tas fram för att klarlägga förutsättningarna för att genomföra projektet. Dessa utredningar behövs oavsett om kommunens prövning sker genom detaljplan och bygglov, eller en- bart genom bygglov.

3.5Detaljplanekravet i några grannländer

Enligt våra direktiv ska vi studera och analysera systemen för fysisk planering på kommunal nivå i Danmark, Finland, Norge och

Tyskland. Med anledning av rapporten Sweden’s Business Climate – opportunities for entrepreneurs through improved regulations (Världsbanken, 2014, s. 39 f.) ska vi även studera motsvarande system i Singapore och Nya Zeeland.

Det framgår inte av våra direktiv att redovisningen ska ske redan till utredningens första delbetänkande. Vi har inlett vårt arbete i denna del och bedömer att det är värdefullt att sätta in våra förslag om detaljplanekravet i ett internationellt sammanhang. En översiktlig bild av hur detaljplanekravet ser ut i våra nordiska grannländer finns därför att läsa i bilaga 4. Vi avser att återkomma till hur planerings- systemen som helhet ser ut i de utpekade länderna i nästa betänkande.

129

4Våra överväganden

om kravet på detaljplan

4.1Kommittédirektiven anger ramarna för förslagen

Vårt utredningsuppdrag är förenat med vissa krav och begränsningar som anger hur våra förslag ska utformas.

I våra direktiv framhålls följande under rubriken ”Utrednings- behovet” (kommittédirektiven s. 9).

I det bostadspolitiska paketet anges att kravet på detaljplan bör be- gränsas i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget i propositionen En enklare planprocess (prop. 2013/14:126), men att [förslaget i] pro- positionen behöver justeras med hänsyn till att delar av förslaget redan har genomförts genom propositionen Genomförandet av Seveso III- direktivet (prop. 2014/15:60).

Mot denna bakgrund behöver ett nytt förslag utarbetas som kan ligga till grund för ändrad lagstiftning, både när det gäller bestämmel- serna i PBL och de följdändringar i angränsande lagstiftning som behövs om kravet på detaljplan ändras.

Under rubriken ”Uppdraget om en begränsning av kravet på detalj- plan” framhålls följande (s. 14 f.).

Om översiktsplanen delvis görs bindande bör kraven på att föränd- ringar i markanvändningen i vissa fall ska prövas genom detaljplan kunna minskas. Detaljplaner kommer dock att behövas även i fram- tiden, bl.a. eftersom det kan vara svårt att ta tillräcklig hänsyn till alla förekommande intressen inom översiktsplaneringen. Även behovet av att kommunens arbete med översiktsplaneringen inte ska behöva bli alltför komplext talar för att det är önskvärt att begränsa översiktspla- nens detaljeringsgrad. I många utvecklingsprojekt kan det således även i fortsättningen finnas behov av att kunna klarlägga förutsättningarna för byggandet mer i detalj än vad som är ändamålsenligt inom ramen för översiktsplaneringen.

I linje med vad som föreslogs i prop. 2013/14:126 bör inriktningen vara att lagstiftarens krav på detaljplan begränsas men att kommunen

131

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

även i fortsättningen ska kunna ställa krav på att det ska finnas detalj- plan i den omfattning som gäller i dag. Utgångspunkten ska vara att de lagändringar som genomfördes till följd av förslagen i prop. 2014/15:60 ska gälla även i fortsättningen.

Utredaren ska därför

föreslå hur kravet på detaljplan kan begränsas,

utreda förutsättningarna för att utforma angränsade lagstiftning, som för närvarande innehåller krav som är kopplade till förekomsten av en detaljplan, på ett sätt som i högre grad tillgodoser remissinstanser- nas synpunkter och ökar förutsebarheten för berörda aktörer om var sådan lagstiftning ska vara tillämplig,

föreslå hur angränsande lagstiftning kan utformas om kravet på detaljplan begränsas,

analysera hur förslagen förhåller sig till kraven i MKB-direktivet, SMB-direktivet och Århuskonventionen, och

lämna de författningsförslag och förslag i övrigt som behövs.

Som framgår av uppdraget ska utredaren ”föreslå hur kravet på detaljplan kan begränsas”. Detta kan jämföras hur direktiven lyder i de delar som vi ska redovisa senare – dvs. uppdraget om en utveck- lad översiktsplanering, möjligheten att reglera upplåtelseformer genom en bestämmelse i en detaljplan respektive privat initiativrätt – där det anges att utredaren ska lämna författningsförslag och förslag i

övrigt, ”om det finns behov och bedöms lämpligt”. Vår tolkning av uppdraget är därför att vi inte ska ta ställning till om det är lämpligt att begränsa kravet på detaljplan, utan hur kravet på detaljplan ska begränsas.

Kommittédirektiven anger även vissa riktlinjer för utredningens förslag i fråga om hur kravet ska begränsas:

Inriktningen ska vara att lagstiftarens krav på detaljplan begränsas men att kommunen även i fortsättningen ska kunna ställa krav på att det ska finnas detaljplan i den omfattning som gäller i dag.

Utgångspunkten ska vara att de lagändringar som genomfördes till följd av förslagen i prop. 2014/15:60, dvs. de delar av detaljplane- kravet som genomför Seveso III-direktivet, ska gälla även i fort- sättningen.

Vi tolkar kommittédirektiven som att våra förslag även bör uppfyl- la följande kriterier:

132

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

Kravet på detaljplan bör begränsas i huvudsaklig överensstäm- melse med förslaget i propositionen En enklare planprocess (prop. 2013/14:126).

Utredningens förslag bör tillgodose kraven i MKB-direktivet, SMB-direktivet och Århuskonventionen.

Av direktiven framgår att uppdraget om en begränsning av kravet på detaljplan ska redovisas senast den 20 juni 2017 medan uppdra- get om en utvecklad översiktsplanering ska redovisas senast den 15 mars 2018. Samtidigt görs i direktiven en koppling mellan ut- formningen av översiktsplanen och kravet på detaljplan. Bland annat sägs att kravet på detaljplan bör kunna minskas om översikts- planen i vissa avseenden görs bindande.

Det har inte varit möjligt att utreda frågan om översiktsplanen kan göras bindande inom ramen för detta delbetänkande och vi uppfattar inte heller att detta skulle ha varit regeringens avsikt. Vi uppfattar inte heller direktiven som att en bindande översiktsplan skulle vara en förutsättning för att vi ska kunna lämna förslag om att begränsa kra- vet på detaljplan. Däremot konstaterar vi att de angivna tidpunkterna för redovisning innebär att det är svårt att lämna förslag om att begränsa kravet på detaljplan som förutsätter att översiktsplanen ut- formas på ett annat sätt än vad som gäller i dag.

Vi avser att återkomma till frågan om kopplingen mellan översikts- planen och räckvidden av detaljplanekravet i nästa delbetänkande.

4.2EU-rätten och Sveriges internationella åtaganden begränsar hur kravet på detaljplan kan utformas

Bedömning: Det finns brister i plan- och bygglagen när det gäl- ler genomförandet av MKB-direktivet.

133

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Inledning

Som redovisats i avsnittet EU-rättsliga och internationella krav med relevans för utredningen (avsnitt 3.3) ger medlemskapet i EU och anslutningen till Århuskonventionen vissa förutsättningar för hur svensk rätt kan utformas. Under vårt utredningsarbete har vi kon- staterat att det finns brister i hur EU-rätten har genomförts i svensk rätt. Eftersom dessa förutsättningar är centrala för hur detaljplane- kravet kan utformas finns det därmed skäl att fördjupa oss i hur dessa krav ser ut.

MKB-direktivet

MKB-direktivet innebär att vissa projekt behöver behovsbedömas – men det finns brister i hur detta har genomförts i plan- och bygglagen

MKB-direktivet innehåller krav på att det ska ske en miljöbedömning av projekt som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att avgöra om så kan bli fallet ska en behovsbedömning göras enligt direktivet. I PBL finns bestämmelser om att en behovsbedömning ska ske, men bestämmelserna avser enbart översiktsplaner och detaljpla- ner. För att säkerställa att de projekt som anges i MKB-direktivet alltid blir föremål för behovsbedömning måste kravet även gälla ansökningar om bygglov eller förhandsbesked, om den sökta åtgär- den ska vidtas i ett område som inte omfattas av detaljplan. Vi menar att bestämmelser med sådant innehåll saknas i PBL. Bakgrunden till vår uppfattning redovisas i det följande.

Enligt MKB-direktivet ska medlemsstaterna vidta alla nödvänd- iga åtgärder för att säkerställa att projekt som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, bl.a. på grund av deras art, storlek eller lokalisering, blir föremål för krav på tillstånd och en bedömning av deras påverkan innan tillstånd ges (artikel 2.1). För vissa projekt, som redovisas i bilaga 2 till direktivet, ska medlemsstaterna bestämma om projektet ska bli föremål för en miljökonsekvensbedömning, som bl.a. omfattar att en miljökonsekvensbeskrivning ska utarbetas (arti- kel 4.2). Detta ska bestämmas genom en granskning från fall till fall eller genom gränsvärden eller kriterier som fastställs av medlems- staten. Bedömningen av om genomförandet av ett projekt kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte – den s.k. behovsbedöm-

134

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

ningen – ska göras i förhållande till vissa kriterier som framgår av direktivet.

Eftersom MKB-direktivet i vissa avseenden genomförs genom bestämmelser i PBL är några av de projekt som redovisas i direk- tivets bilaga 2 av särskilt intresse i detta sammanhang. Det gäller de projekt som anges i tabell 4.1.

De projekt som anges i direktivets bilaga 2 har med vissa justeringar införts i 4 kap. 34 § andra stycket PBL. Det innebär att krav ställs på att planbeskrivningen till en detaljplan ska vara utförligare när det gäller redovisningen av miljökonsekvenser, om genomförandet av detaljplanen kan antas få en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för de ändamål som anges i paragrafen.

135

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

MKB-direktivets krav på att vissa projekt ska miljöbedömas genomförs bl.a. genom kravet på detaljplan (4 kap. 2 § första stycket PBL), men även genom kravet på bygglov för nybyggnad (9 kap. 2 § PBL). På motsvarande sätt finns krav på bygglov för bl.a. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, cam- pingplatser och småbåtshamnar som genomför andra delar av MKB- direktivet (6 kap. 1 § PBF).

I samband med en ansökan om bygglov för en åtgärd, som avser ett område som inte omfattas av detaljplan, prövas bl.a. om åtgär- den förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § (9 kap. 31 § 2 PBL). Om ansökningen avser en ny sammanhållen bebyggelse av visst slag, måste kommunen pröva mark- eller vattenområdets lämp- lighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelse- miljöns utformning genom en detaljplan innan bygglov kan ges (4 kap. 2 § första stycket 1 PBL). På motsvarande sätt krävs en detaljplan om åtgärden avser ett byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen, förutsatt att byggnadsverket kräver bygglov och inte är ett vindkraftverk eller ett s.k. Attefallshus (4 kap. 2 § första stycket 3 PBL), om inte byggnadsverket kan prövas i samband med prövningen av ansökningen om bygglov. En prövning genom lov förutsätter att användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

De projekt som omfattas av bilaga 2 till MKB-direktivet – dvs. sådana projekt som det här är fråga om – ska behovsbedömas i för- hållande till de relevanta kriterier som anges i direktivets bilaga 3 (artikel 4 i MKB-direktivet jämförd med artikel 1.4a i ändrings- direktivet). Kravet genomförs genom bestämmelserna i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, MKBF. Här anges i vilka fall som verksamheter och åtgärder som kräver tillstånd enligt miljöbalken ska anses medföra en betydande miljö- påverkan. De kriterier som anges i förordningen är inte direkt till- lämpliga vid den bedömning som sker enligt PBL när det gäller om det behövs en detaljplan för sådana projekt som omfattas av MKB- direktivet.

Frågan om det var tillräckligt att pröva en åtgärd genom ett bygg- lov eller om åtgärden behövde föregås av planläggning prövades i Mark- och miljööverdomstolens dom den 28 oktober 2016 (mål nr P 6782-15), det s.k. Kolmårdenfallet. Målet avsåg en ansökan om bygglov för uppförande av en berg- och dalbana vid Kolmårdens djur-

136

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

park. Byggnadsnämnden hade bedömt att det inte var nödvändigt att pröva markens lämplighet för en berg- och dalbana genom en detalj- plan, utan att berg- och dalbanan kunde prövas i samband med an- sökan om bygglov. Efter överklagande fann länsstyrelsen att berg- och dalbanan kunde antas medföra en betydande miljöpåverkan och att åtgärden därmed skulle ha prövats genom en detaljplan. Vid över- klagande av länsstyrelsens beslut fann mark- och miljödomstolen att användningen av berg- och dalbanan visserligen skulle få betydande inverkan på omgivningen, men att detaljplanekravet inte kunde göras gällande. Domstolen bedömde att berg- och dalbanan inte skulle medföra en betydande miljöpåverkan och att åtgärden därmed kunde prövas i samband med prövningen av ansökan om lov.

Efter överklagande fann Mark- och miljööverdomstolen, i likhet med mark- och miljödomstolen, att berg- och dalbanan utgjorde ett sådant byggnadsverk vars användning medför en sådan betydan- de inverkan på omgivningen att den omfattas av detaljplanekravet enligt 4 kap. 2 § första stycket 3 PBL. Till skillnad från mark- och miljödomstolen menade Mark- och miljööverdomstolen att upp- förandet ger upphov till frågor av sådan karaktär och omfattning – bl.a. avseende trafiksituationen och åtgärdens miljöpåverkan – och att de effekter som berg- och dalbanan förväntades få på omgiv- ningen var sådana att den kunde antas medföra en betydande miljö- påverkan. Prövningen av åtgärden kunde därmed inte göras i sam- band med ansökan om lov utan föregående detaljplanering.

När det gäller frågan om huruvida berg- och dalbanan kunde an- tas medföra en betydande miljöpåverkan hänvisar Mark- och miljö- överdomstolen i domen bl.a. till MKB-direktivet:

Av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (kodifiering) framgår att det genom granskning från fall till fall får bedömas vilka projekt som ska bli föremål för en mer omfattande bedömning enligt artiklarna 5–10. Emellertid framgår av bilaga II punkten 12 (e) jämfört med punkten 13 (a) bl.a. att förändringar och utvidgningar av temaparker vilka kan få betydande inverkan på miljön omfattas av artikel 4. Av bilaga III framgår vilka kriterier som ska gälla vid den nyssnämnda granskningen. I bilaga III nämns bl.a. att karakteristiska egenskaper i form av störningar ska beak- tas. Vidare ska miljöns känslighet i de områden som antas bli påverkade beaktas. Vid denna bedömning ska avseende den naturliga miljöns tålig- het särskilt uppmärksammas kustområden, naturreservat och Natura 2000-områden. Ett lämpligt sätt att erhålla tillräcklig information för att

137

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

göra bedömningen kan vara att i tveksamma fall i vart fall påbörja ett detaljplanförfarande.

Kolmårdenfallet visar att det kan vara svårt att avgöra om ett projekt kan medföra en betydande miljöpåverkan. Genom att Mark- och miljööverdomstolen direkt i domen hänvisar till de kriterier som används i bilaga 3 till MKB-direktivet blir det uppenbart att direk- tivets bestämmelser om behovsbedömning inte har genomförts för de fall när en ansökan om bygglov ska prövas mot kravet på detaljplan. Det kan emellertid noteras att direktivet riktar sig till medlemsstater- na och att detta således inte är direkt tillämpligt inom ramen för en bygglovsprövning.

Ungefär samtidigt som Kolmårdenfallet prövades i Mark- och miljööverdomstolen yttrade sig domstolen över promemorian Miljö- bedömningar (Ds 2016:25). Promemorian innehåller bl.a. förslag till nya bestämmelser i 6 kap. miljöbalken i syfte att genomföra det s.k. ändringsdirektivet. I sitt yttrande över promemorian riktar domsto- len kritik mot hur MKB-direktivet har genomförts i PBL.

Av 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL, följer att kommunen i vissa fall inte i detaljplan behöver pröva ett mark- eller ett vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelse- miljöns utformning. Undantaget gäller vid uppförande av byggnadsverk, om uppförandet kan prövas inom bygglovsprövningen och användning- en av byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåver- kan (se 4 kap. 2 § andra stycket PBL). Detta innebär att kommunen i samband med en bygglovsansökan för uppförande av sådana byggnads- verk måste bedöma frågan om betydande miljöpåverkan och ta ställning till om byggnadsverket kan uppföras utan reglering i detaljplan. En bygglovsansökan kan t.ex. avse en sådan anläggning som avses i 4 kap. 34 § PBL.

Enligt 4 kap. 34 § PBL ska en miljöbedömning göras för vissa typer av anläggningar. Bestämmelsen har tillkommit för att genomföra artikel 4.2 och bilaga II punkt 12 i MKB-direktivet. I artikel 4 finns bestämmelser om hur den s.k. behovsbedömningen ska ske och att myndigheters bedömning ska göras tillgänglig för allmänheten. I PBL saknas bestämmelser som motsvarar kraven i artikel 4. Enligt gällande lagstiftning behöver kommunen varken genomföra en undersökning, hålla samråd eller offentliggöra sin bedömning. Detta innebär att direk- tivets implementering är otillräcklig. Den föreslagna lagstiftningen borde alltså även ange hur behovsbedömningen enligt 4 kap. 34 § PBL ska ske. Det bör också klargöras hur den nya tidsfristen avseende läns- styrelsens beslut om praktisk miljöbedömning (15 § miljöbedömnings- förordningen) ska tillämpas vid detaljplanering enligt 4 kap. 34 § andra stycket PBL.

138

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

Vi delar Mark- och miljööverdomstolens kritik om att direktivet inte har genomförts fullt ut när det gäller behovsbedömningen. Vi anser däremot att bristen ligger i hur behovsbedömningen ska göras i samband med en prövning av detaljplanekravet enligt 4 kap. 2 § PBL och inte i hur den ska göras enligt 4 kap. 34 § PBL. Gällande rätt gör det möjligt att ge bygglov för ett projekt som omfattas av MKB- direktivet utan att byggnadsnämnden behöver tillämpa de kriterier som ska ligga till grund för att avgöra huruvida projektet behöver miljöbedömas, vilket inte är förenligt med direktivet (artikel 1.4 a i ändringsdirektivet).

I de fall då kommunen redan har bestämt att ett område ska planläggas kommer direktivet att tillämpas på rätt sätt när det gäller frågan om huruvida genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (eftersom 2 kap. 5 § PBF hänvisar till de kriterier som anges i bilaga 2 till MKBF). Motsvarande bedömning sker dock inte när det är fråga om ansökningar om bygglov och för- handsbesked, vilket vi menar är en brist.

MKB-direktivet innebär att det behöver ske en behovsbedömning för projekt som avser tätortsbebyggelse

De projekt som omfattas av MKB-direktivet har huvudsakligen karaktären av verksamheter och åtgärder med stor påverkan på om- givningen. I många fall kan gränsdragningsproblem uppstå i förhål- lande till mindre omfattande åtgärder som inte träffas av direktivet och som därmed inte behöver miljöbedömas. MKB-direktivet sätter således gränser för hur kravet på detaljplan kan begränsas, åtminstone så länge kraven i direktivet inte tillgodoses på något annat sätt.

Resonemanget kan illustreras med ”ett projekt för tätortsbebyg- gelse”, som pekas ut i bilaga 2 till MKB-direktivet (punkten 10 [b]). Att uppföra ett enstaka nytt småhus utgör enligt vår uppfattning inte ett projekt för tätortsbebyggelse på det sätt som avses i MKB-direk- tivet. Inte heller bör så vara fallet om det handlar om ett begränsat an- tal småhus som uppförs samtidigt. Är det frågan om fler småhus än så kan projektet däremot utgöra tätortsbebyggelse på det sätt som avses i direktivet, vilket medför att det behöver ske en behovsbedömning för att klargöra om genomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om behovsbedömningen visar att så är fallet behövs även en miljöbedömning enligt kraven i MKB-direktivet.

139

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Eftersom många åtgärder som prövas enligt PBL kan sägas ut- göra ”projekt för tätortsbebyggelse” finns anledning att här refe- rera en rapport från EU-kommissionen1, där kommissionen har gjort vissa uttalanden om hur detta uttryck bör förstås.

In interpreting the scope of Annex II(10)(b), the ‘wide scope and broad purpose’ of the EIA Directive should be born in mind. Conside- ration should also be given to the general objective of the Directive as expressed in Article 2(1), i.e. that ‘projects likely to have significant effects on the environment by virtue, inter alia, of their nature, size or location are made subject to [...] an assessment with regard to their effects’. Finally, it should be noted that ‘urban development projects’ are also listed under the wide ‘Infrastructure projects’ heading.

The ruling of the European Court of Justice in case C-332/04, Commission v Spain, should also be taken into account. In that case, the Court concluded that a project for a cinema complex to be con- structed in an urban area fell under Annex II, point 10(b).

On the basis of these considerations, it would be advisable to interpret the scope of this project category as follows:

1.Projects with similar characteristics to car parks and shopping centres should be considered to fall in Annex II(10)(b). This could be the case of bus garages for example, which are not explicitly men- tioned in the EIA Directive, but have similar characteristics to car parks.

2.Construction projects such as housing developments, hospitals, universities, sports stadia, cinemas and theatres should also be assumed to fall within this category. The underlying principle is that all these project categories are of an urban nature and that they may cause similar types of environmental impacts2.

3.Projects to which the terms ‘urban’ and ‘infrastructure’ can relate, such as the construction of sewerage and water supply networks, should also be included in this category.

[…]

In relation to project location, the 5 Years Report3 points out that ‘based upon the broad interpretation of the Directive required by the [European Court of Justice], an urban development project should be seen as a project that is urban in nature regardless of its location’. This general criterion should be taken into account for projects located

1EU-kommissionen, Interpretation of definitions of certain project categories of annex I and II of the EIA Directive, rapport 2008-022.

2Including noise and traffic-related disruption during the construction phase, traffic generation during the operational phase, land take, impairment of soil function due to sealing and visual impact.

3EU-kommissionen, ‘5 Years Report’ of 2003 on the application and effectiveness of the EIA Directive, COM(2003) 334 final.

140

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

outside urban areas, which should therefore be deemed to fall within Annex II(10)(b).

Sammanfattningsvis anser EU-kommissionen att uttrycket ska tol- kas brett och att även projekt som lokaliseras utanför ”urbana om- råden” omfattas av uttrycket projekt för tätortsbebyggelse. Ut- trycket får således förstås som att även projekt för sammanhållen bebyggelse som lokaliseras utanför tätorter omfattas av kraven i direktivet4.

Medlemsstaterna kan besluta att tillämpa såväl en granskning från fall till fall som gränsvärden eller kriterier som fastställs av medlems- staten när det gäller frågan om ett projekt bör omfattas av en miljö- konsekvensbedömning (vanligtvis benämnt miljöbedömning enligt svensk terminologi). När det gäller de ärenden som prövas enligt PBL gäller att prövningen sker från fall till fall. Vid en granskning från fall till fall ska vissa urvalskriterier i direktivets bilaga 3 beaktas. Dessa kriterier anger att hänsyn ska tas till bl.a. projektens karakteristiska egenskaper, projektens lokalisering och de potentiella effekternas typ och karakteristiska egenskaper. Vi återkommer till dessa kriterier i avsnitt 4.6.4.

Vi konstaterar att förändringar av kravet på detaljplan behöver utformas med hänsyn till kraven i MKB-direktivet. Vi ser även ett behov av att samordna den terminologi som används i PBL respek- tive PBF med den som används i MKB-direktivet. Vi återkommer till detta i avsnitt 4.7.

Övrigt

MKB-direktivet, SMB-direktivet, Sevesodirektivet och Århuskonven- tionen innehåller flera andra krav som behöver beaktas när föränd- ringar i PBL diskuteras. Det skulle föra för långt att redovisa samtliga förutsättningar i detta sammanhang, men de krav som redovisats ovan får stå som exempel på att reglerna i PBL behöver utformas med hänsyn till de krav som följer av medlemskapet i EU och Sveriges internationella åtaganden i övrigt.

4 En tätort ska enligt den svenska definitionen bl.a. omfatta minst 200 invånare, jfr avsnitt 5.5.3.

141

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

4.3Förslaget att begränsa detaljplanekravet i propositionen En enklare planprocess tillgodoser inte kraven i EU-rätten

Bedömning: Förslaget att begränsa kravet på detaljplan i propo- sitionen En enklare planprocess är inte förenligt med kraven i MKB-direktivet och Århuskonventionen.

Enligt kommittédirektiven ska utredaren bl.a. analysera hur försla- gen förhåller sig till kraven i MKB-direktivet, SMB-direktivet och Århuskonventionen. Eftersom kommittédirektiven får förstås som att kravet på detaljplan bör begränsas i huvudsaklig överens- stämmelse med förslaget i propositionen En enklare planprocess (prop. 2013/14:126)5 finns således anledning att belysa det tidigare förslaget utifrån ett EU-rättsligt perspektiv.

Som framgår av den följande redovisningen anser vi att det finns flera skäl som talar för att det tidigare förslaget inte är förenligt med kraven i EU-rätten respektive kraven i Århuskonventionen.

Det tidigare förslaget är inte förenligt med kraven i MKB-direktivet

Som framgått ovan (avsnitt 4.2) följer det av MKB-direktivet att det ska ske en bedömning av huruvida ett projekt för tätortsbebyg- gelse ska miljöbedömas. Vidare ankommer det på medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att projekt som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan bl.a. på grund av deras art, storlek eller lokalisering blir föremål för krav på tillstånd6 och en bedömning av deras miljöpåverkan innan tillstånd ges (arti- kel 4).

I gällande rätt krävs en detaljplan för bl.a.

1.en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen (4 kap. 2 § första stycket 1), och

5Förslaget presenteras i avsnitt 3.2.2.

6Ett tillstånd definieras i MKB-direktivet som den ansvariga myndighetens eller de ansvariga myndigheternas beslut, som ger exploatören rätt att genomföra projektet (artikel 1).

142

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

2.en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang (4 kap. 2 § första stycket 2).

Dessa krav får anses utgöra ett led i genomförandet av MKB-direk- tivets krav i fråga om projekt som avser tätortsbebyggelse.

Enligt förslaget i propositionen skulle kraven på detaljplan för en ny sammanhållen bebyggelse (punkt 1 ovan) och en bebyggelse som ska förändras eller bevaras (punkt 2) ersättas av ett krav på detaljplan som endast omfattar åtgärder som kräver bygglov, om användningen av ett byggnadsverk kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I propositionen görs bedömningen att förslaget är förenligt med EU-rätten. I bedömningen redovisas i praktiken emellertid endast hur förslaget förhåller sig till kraven i Seveso II- direktivet (prop. 2013/14:126 s. 283). Någon analys av hur försla- get förhåller sig till kraven i MKB-direktivet respektive SMB-direk- tivet redovisas varken i propositionen eller i den utredning som föregick propositionen (SOU 2013:34).

Vi bedömer att den föreslagna regleringen inte är tillräcklig för att tillgodose kraven i MKB-direktivet. Ett projekt för tätorts- bebyggelse innebär inte nödvändigtvis att användningen av ett eller flera av de enskilda byggnadsverk som ingår i bebyggelsen kommer att medföra en betydande miljöpåverkan. Ett projekt som avser ett större antal bostäder medför vanligtvis enbart en begränsad omgiv- ningspåverkan, och främst då i form av miljöeffekter som trafik- rörelser, uppkomst av avfall och avlopp eller föroreningar från värmeanläggningar m.m. MKB-direktivet ställer emellertid även krav på att miljöns känslighet måste beaktas, t.ex. den naturliga miljöns tålighet. Betydande miljöpåverkan kan även uppkomma till följd av risken för allvarliga olyckor eller risker för människors hälsa, dvs. hur det avsedda projektet förhåller sig till förutsättningarna på platsen. Direktivet tar således inte bara sikte på vilka miljöeffekter som ”driften” av den tilltänkta bebyggelsen medför på omgivningen i sig, utan även på förutsättningarna på platsen och hur de människor som kommer att använda eller bo i bebyggelsen kommer att påverkas av dessa förutsättningar. Redan på den punkten kan konstateras att kraven i MKB-direktivet inte tillgodoses genom den föreslagna regleringen. Vi utvecklar våra överväganden och förslag kring denna fråga i avsnitt 4.6.5.

143

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Som redovisats i avsnitt 4.2 innehåller MKB-direktivet krav på att behovsbedömningen ska göras i förhållande till vissa kriterier för att avgöra huruvida en miljöbedömning ska göras eller inte. Denna koppling saknas i propositionen, på samma sätt som den saknas i dag i PBL. Inte heller i detta avseende tillgodoses alltså kraven i MKB- direktivet genom den föreslagna regleringen.

Det tidigare förslaget är inte förenligt med kraven i Århuskonventionen

Förslaget i propositionen (2013/14:126) innebär att kravet på detalj- plan enligt huvudregeln skulle begränsas till åtgärder som omfattar en åtgärd som kräver bygglov, om användningen av byggnadsverket kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, respektive vissa åtgärder som avser eller berör en s.k. Sevesoverksamhet. Trots detta skulle det inte krävas någon detaljplan för ett byggnadsverk vars användning kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, om åtgärden har stöd i en aktuell översiktsplan som är förenlig med länsstyrelsens gransk- ningsyttrande (enligt 3 kap. 16 § PBL) och länsstyrelsens samman- fattande redogörelse (enligt 3 kap. 28 § PBL).

Vi anser att den föreslagna ordningen inte är förenlig med kra- ven i Århuskonventionen, på följande grunder.

Sådana icke-statliga organisationer som främjar miljöskydd, och som enligt artikel 2 i konventionen ska anses utgöra en del av den berörda allmänheten, har inte rätt att överklaga kommunfullmäk- tiges beslut om översiktsplan, vilket krävs enligt artikel 9.2.

Kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan får enbart över- klagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900), vilket inte är förenligt med kraven att den berörda allmänheten ska ha rätt att få den materi- ella och formella giltigheten av ett beslut, en handling eller en underlåtenhet som omfattas av artikel 6 prövad av domstol.

Den första strecksatsen handlar om att berörda miljöorganisationer ska ha rätt att kunna klaga på sådana beslut som innebär att vissa miljöstörande verksamheter tillåts. Kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan får enbart överklagas enligt den ordning som föreskrivs i 10 kap. kommunallagen (jfr 13 kap. 1 § PBL). Sådana beslut får

144

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

enbart överklagas av medlemmar av kommunen (10 kap. 1 § kommu- nallagen). Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kom- munen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunal- skatt där (1 kap. 4 § första stycket kommunallagen). Det innebär att berörda miljöorganisationer inte har rätt att överklaga kommunfull- mäktiges beslut att anta en översiktsplan.

Kommunfullmäktiges beslut att anta en översiktsplan innebär visserligen inte ett slutgiltigt ställningstagande för att tillåta ett så- dant byggnadsverk vars användning kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Som förslaget är utformat skulle berörda miljöorga- nisationer emellertid inte ges någon ytterligare möjlighet att komma till tals.

Inom ramen för detaljplaneprocessen har allmänheten möjlighet att komma till tals, bl.a. genom att allmänheten informeras om plan- processen genom kungörelser och information på kommunens webb- plats (5 kap. 11 a, 18 och 19 §§ PBL). Inom ramen för bygglovs- processen underrättas en väsentligt snävare krets. I fråga om ansök- ningar om lov, som avser en åtgärd som ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan, behöver byggnadsnämnden enbart underrätta de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs samt vissa hyresgästorganisa- tioner (9 kap. 25 § PBL). Det finns med andra ord inget krav på att byggnadsnämnden ska underrätta de miljöorganisationer som berörs inom ramen för bygglovsprocessen.

Genom att berörda miljöorganisationer inte har rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut om en översiktsplan strider den före- slagna ordningen mot artikel 9.2, eftersom berörda miljöorganisa- tioner utestängs från möjligheten att klaga på sådana miljöbeslut som avses i konventionen. Den föreslagna ordningen får även anses strida mot artikel 6.4, som anger att parterna till konventionen ska sörja för att allmänhetens deltagande sker på ett tidigt stadium, när alla alter- nativ är möjliga och allmänheten kan delta på ett meningsfullt sätt.

Styrkan i denna invändning kan i och för sig ifrågasättas. Vi bedömer att det sannolikt kan vara möjligt att utvidga talerätten så att även berörda miljöorganisationer ges möjlighet att överklaga kommunfullmäktiges beslut att anta en översiktsplan, med reserva- tion för att vi inte har utrett denna fråga närmare.

Däremot tror vi att det är väsentligt svårare att hantera den and- ra strecksatsen, dvs. att kommunfullmäktiges beslut om översikts-

145

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

plan enbart får överklagas i den ordning som gäller för laglighets- prövning. Konventionen anger att berörda miljöorganisationer ska ha rätt att få den materiella och formella giltigheten av ett beslut, en handling eller en underlåtenhet som omfattas av artikel 6 prövad av domstol (artikel 9.2).

Den prövning som sker inom ramen för laglighetsprövningen är begränsad till att bl.a. avse om beslutet har tillkommit i laga ord- ning (10 kap. 8 § kommunallagen). Domstolen får inte heller sätta något annat beslut i det överklagade beslutets ställe. Laglighets- prövningen leder således inte till någon prövning av beslutets mate- riella innehåll, på det sätt som avses i konventionen.

Att en domstol skulle ges möjlighet att gå in och pröva att det materiella innehållet i en översiktsplan är lämpligt utformat skulle innebära att långtgående ingrepp i den kommunala självstyrelsen. En sådan ordning skulle även få långtgående följder för översikts- planens funktion som ”policydokument” för kommunens långsikt- iga utveckling. En sådan ändring skulle medföra konsekvenser som är svåra att överblicka i nuläget. Vi bedömer preliminärt att det varken är möjligt eller lämpligt att åstadkomma en sådan ordning.

Sammanfattningsvis bedömer vi att den ordning som föreslås i propositionen inte är förenlig med kraven i Århuskonventionen.

Vi ser dock inga större problem med slutsatsen att den ordning som föreslås i propositionen inte uppfyller kraven i Århuskonventio- nen. Förslaget att det inte ska behövas en detaljplan för en bygg- lovspliktig åtgärd, om användningen av byggnadsverket kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, bygger på tanken att kom- munen redan under arbetet med en översiktsplan ska kunna ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för den avsedda åtgärden som till- godoser kraven i MKB-direktivet. En fullständig miljöbedömning av en sådan åtgärd förutsätter ett omfattande underlag. Vi menar att det inte är realistiskt att tro att en kommun skulle vilja lägga ner så mycket arbete på att miljöbedöma en miljöfarlig verksamhet inom ramen för översiktsplaneringen på det sätt som förslaget förutsätter, inte minst eftersom det ofta är förenat med betydande kostnader att ta fram det underlag som krävs för miljöbedömningen. Vi gör således bedömningen att förslaget i propositionen till ändring av 4 kap. 2 § andra stycket PBL kan utgå, utan några större olägenheter för kom- munerna eller någon annan.

146

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

Förslaget behöver bearbetas om regleringen ska vara förenlig med EU-rätten

Som framgått av redogörelsen ovan är varken förslaget i propositio- nen En enklare planprocess eller den nu gällande regleringen förenliga med kraven i EU-rätten. Mot denna bakgrund finns således skäl att överväga hur ett utvecklat förslag till detaljplan skulle kunna utfor- mas, vilket vi gör i följande avsnitt.

4.4Våra utgångspunkter för hur kravet på detaljplan kan reformeras

Bedömning: Kommunen behöver ett instrument för att sam- ordna och lösa de frågor som uppstår i ett komplext byggpro- jekt. Detaljplanen bör vara huvudregeln, men kommunen be- höver ha reella möjligheter för att släppa på kravet på detaljplan i de fall projektet kan genomföras utan detaljplan.

De projekt som omfattas av MKB-direktivet bör miljöbedö- mas inom ramen för plan- och bygglagen även i fortsättningen. Miljöbedömningen bör även i fortsättningen vara kopplad till detaljplanen och inte till bygglovet.

Det är inte möjligt att redan nu koppla en begränsning av kravet på detaljplan till en utvecklad översiktsplan.

Det finns inget behov av att förändra detaljplanekravet i de delar som genomför Seveso III-direktivet.

Kommunen behöver ett verktyg för att lösa

de frågor som uppstår i ett komplext byggprojekt

I ett större byggprojekt är det ofta många frågor som behöver sam- ordnas. Inte sällan har berörda intressenter – däribland fastighets- ägaren, grannar, allmänheten och olika myndigheter – olika upp- fattningar om hur mark och vatten bör användas och hur ny be- byggelse kan utformas med hänsyn till andra förekommande in- tressen. En förändring i markanvändningen ger även upphov till en lång rad frågor av teknisk karaktär som behöver hanteras för ett rationellt genomförande. Det handlar bl.a. om de geotekniska och

147

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

miljömässiga förutsättningarna och om frågor som avser vatten och avlopp, dagvatten, trafikförsörjning, snöröjning, värme och kyla, el och avfall, bara för att nämna några av alla de aspekter som behöver behandlas. Ofta medför ett omfattande byggprojekt även konse- kvenser för andra verksamheter utanför det direkt berörda området, t.ex. barnomsorg, skolor och kollektivtrafik, som leder till ytterligare frågor som behöver lösas för att projektet ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Detaljplaneprocessen bidrar till att synliggöra och visa på hur sådana frågor kan och bör lösas.

I den bostadspolitiska debatten utmålas ofta detaljplanen som ett påtagligt hinder i arbetet med att tillgodose behovet av nya bo- städer, bl.a. eftersom planläggning tar tid och kostar pengar. Även de omfattande möjligheterna till överklagande lyfts ofta fram som ett argument mot detaljplanen. Riksdagen har nyligen behandlat motioner som i några fall kan uppfattas som att motionärerna anser att detaljplanen helt bör avskaffas som planinstrument7. Riksdagen har emellertid den 26 april 2017 beslutat att avslå motionerna, bl.a. med hänvisning till Översiktsplaneutredningens arbete med att se över detaljplanekravet (bet. 2016/17:CU15 s. 27, rskr. 2016/17:234).

Flertalet av dem som vi har samrått med under vårt utrednings- arbete ställer sig frågande till att detaljplanen utgör det problem som den ofta utmålas som i den bostadspolitiska debatten. Tvärt- om anses detaljplanen ofta vara ett lämpligt verktyg för att lösa de frågor som behöver hanteras inom ett stadsbyggnadsprojekt. En detaljplan skapar även trygghet i projekteringen för byggherren och skapar förutsättningar för att fastigheten ska kunna belånas. Be- hovet av att lösa uppkomna sakfrågor i samband med bebyggelse- utvecklingen försvinner inte i och med att detaljplanen tas bort som instrument. Däremot kommer kommunen att behöva hitta nya sätt för att lösa de frågor som behöver hanteras i samband med ett omfattande byggprojekt.

7 Jan Björklund m.fl. (L) begär i partimotion 2016/17:3192 yrkande 19 ett tillkännagivande om att en ordning med fördjupade översiktsplaner ska utvecklas för att kunna ersätta detalj- planer. Samma yrkande framställs i kommittémotion 2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 14. I partimotion 2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 1 begärs ett tillkännagivande om att översiktsplaneringen ska stärkas och detaljplanekravet avskaffas. Liknande yrkanden framställs i motionerna 2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4, 2015/16:2989 av Daniel Bäckström och Anders Åkesson (båda C) yrkande 2, 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3 samt 2016/17:2602 av Anders Åkesson och Daniel Bäckström (båda C) yrkande 2.

148

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

Vi delar uppfattningen att bilden av att detaljplanen utgör ett pro- blem är förenklad. Likafullt anser vi att det finns flera problem som kan kopplas till hur detaljplaneringen fungerar i dag. Problemen handlar dock snarare om att detaljplanen måste hantera många kom- plexa och svårlösta sakfrågor samtidigt, snarare än att problemen är kopplade till detaljplanen som instrument.

Listan över komplexa sakfrågor som behöver hanteras i samband med bebyggelseutveckling är omfattande. Som exempel på sådana sakfrågor kan nämnas att det finns svårigheter med hur olika slag av risker och miljökvalitetsnormer ska hanteras, hur artskyddsfrågor ska bedömas och att det finns brister i de regelverk som styr hur dag- vatten kan hanteras. Dessa problem är dock endast indirekt kopplade till detaljplanen som instrument. Lösningen ligger därmed inte i att ta bort detaljplanen, utan i att skapa förutsättningar för att hantera de aktuella sakfrågorna på ett rationellt sätt. I flera fall handlar det då om att ändringar även kan behövas i annan lagstiftning, som påverkar förutsättningarna för planläggning enligt PBL. Vi avser att återkom- ma till dessa principfrågor i vårt nästa delbetänkande.

Vi delar även uppfattningen att de problem som i dag förknippas med detaljplaneringen inte kommer att försvinna om kravet på detaljplan begränsas eller om detaljplanen som instrument skulle tas bort helt. Tvärtom ser vi en risk för att det kan uppstå betydande hin- der för byggandet – och därmed för möjligheten att tillgodose beho- vet av bostäder – om kommunen inte längre kan hantera de sakfrågor som behöver hanteras i ett omfattande byggprojekt på ett ändamåls- enligt sätt.

Våra kommittédirektiv omfattar inte uppdraget att hitta alter- nativ till detaljplanen för att göra det möjligt att hantera de kom- plexa frågor som ofta uppstår inom ramen för ett omfattande bygg- projekt. Våra förslag bygger därför på att detaljplanen även i fort- sättningen kommer att vara kommunernas primära verktyg för att hantera dessa frågor.

149

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Detaljplanen bör vara huvudregeln …

Förslaget om ett begränsat krav på detaljplan i propositionen En enk- lare planprocess utgår från tanken att lagstiftarens krav på detaljplan ska begränsas, men att kommunen ska kunna ställa krav på detaljplan i lika stor utsträckning som i dag (eller rättare sagt i samma utsträck- ning som gällde vid den tidpunkt då propositionen beslutades). Lagstiftarens krav på detaljplan skulle således begränsas och kommu- nen skulle i stället få argumentera för varför ett visst byggprojekt behöver föregås av planläggning.

Under vårt utredningsarbete har det blivit tydligt att kommunerna sannolikt inte kommer att använda sig av möjligheten att tillåta ny bebyggelse utan detaljplan särskilt ofta, även om kommunerna skulle få en sådan möjlighet. Denna bild bygger bl.a. på remissvaren över departementspromemorian Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31) och de kontakter vi har haft med kommunala företrädare. Det bottnar i att flertalet kommuner inte tror sig kunna lösa alla de frågor som behöver lösas i ett större byggprojekt utan den samordning som i dag sker inom ramen för detaljplanen. Förutsatt att denna bild är korrekt kan det tänkas bli relativt vanligt att kommunen kommer att säga nej till ansökningar om bygglov med hänvisning till att den sökta åtgärden behöver föregås av planläggning, även om kommunen skulle ges större möjlighet att välja om det behövs en detaljplan eller inte.

Vi bedömer att det inte kommer att främja effektiviten i byggsek- torn om kommunen kommer att neka fler bygglovsansökningar. En begränsning av detaljplanekravet bör visserligen leda till att fler projekt kan genomföras utan föregående planläggning, vilket i vissa fall bör kunna leda till snabbare och effektivare processer. Risken för att denna vinst äts upp av långsammare processer i andra fall, till följd av att bygglov nekas med hänvisning till att en sökt åtgärd behöver prövas genom en detaljplan, bör dock inte underskattas. Det är emellertid inte möjligt att inom ramen för detta betänkande bedö- ma hur stor nyttan med en sådan ordning kan antas vara.

Vi anser att lagstiftaren som huvudregel bör ställa krav på att mera omfattande byggprojekt ska utredas och beredas på ett sätt som ger förutsättningar för att kommunens beslut grundar sig på ett underlag av god kvalitet, dvs. genom detaljplaneläggning. Endast om projektet kan få en allsidig prövning utifrån ett begränsat underlag

150

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

bör det vara möjligt att avvika från denna huvudregel. Eller annor- lunda uttryckt: Det är inte lämpligt att kommunen ska behöva argu- mentera för varför det är nödvändigt att tänka igenom förutsätt- ningarna för ett mera omfattande byggprojekt. Alternativet att pröva projektet endast genom ett förhandsbesked eller ett bygglov bör så- ledes utgöra ett aktivt val, snarare än en huvudregel.

Vi uppfattar att våra direktiv syftar till att förenkla och effektivi- sera plan- och byggprocessen. Vi avser att i det följande föreslå åt- gärder som vidgar och förtydligar möjligheterna att bygga utan detalj- plan, men där kravet på detaljplan även i fortsättningen kommer att säkerställa att byggprojekt av större omfattning bereds och kan genomföras på ett ändamålsenligt sätt.

… men kommunen behöver ha reella möjligheter för att släppa på kravet på detaljplan i de fall projektet kan genomföras utan plan

Det kan naturligtvis finnas en risk med ett relativt omfattande krav på detaljplan även i fortsättningen. Om kommunen inte måste tänka efter i varje enskilt fall, kan det tänkas att kommunen kom- mer att ställa krav på detaljplan av ”slentrian” även i fortsättningen

– och att man fortsätter att göra på samma sätt som man alltid har gjort i kommunen, även i de fall då det inte finns något behov av en detaljplan. Vi tror dock att den risken är begränsad. Att kommunen ställer krav på planläggning hänger sannolikt samman med att kom- munen bedömer att det finns ett reellt behov av planen.

En omständighet som kan ha betydelse för kommunens hantering av ett enskilt byggprojekt är hur kommunen tolkar kravet på detalj- plan. Dagens krav på ”ny sammanhållen bebyggelse” gäller enbart ny sammanhållen bebyggelse. Många kommuner synes emellertid upp- fatta kravet på detaljplan som att kravet omfattar all sammanhållen bebyggelse. Vi ser därför att det finns ett behov av att klargöra förut- sättningarna för att möjliggöra förändringar i en befintlig bebyggelse genom att upphäva en inaktuell detaljplan.

Om kommunen bedömer att det inte finns reella möjligheter att genomföra ett projekt utan detaljplan är det inte sannolikt att ett reformerat krav på detaljplan kommer att få något genomslag i prak- tiken, oavsett om reformen innebär att kommunen ges en betydande valfrihet. En väsentlig förutsättning för ändrad tillämpning bör vara att regelverket utformas så att kommunen kan känna sig trygg med

151

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

att det går att genomföra ett komplext byggprojekt utan en detalj- plan, utan att vare sig äventyra kvaliteten i den färdiga bebyggelse- miljön eller förutsättningarna för en långsiktigt hållbar bebyggelse- utveckling. I dessa avseenden bör det ha stor betydelse för kommu- nens val att regelverket är ändamålsenligt utformat för att säkerställa att krav eller lättnader enligt annan lagstiftning är anpassade till att

”ny sammanhållen bebyggelse” inte alltid kommer att omfattas av en detaljplan. Vi återkommer i avsnitt 5.6 till frågan om hur angränsande lagstiftning bör utformas om kravet på detaljplan begränsas.

Kommunerna använder inte de möjligheter som plan- och bygglagen ger för att pröva en ny sammanhållen bebyggelse utan detaljplan

Gällande rätt utgår från tanken att en ny sammanhållen bebyggelse eller en bebyggelse som ska förändras (eller bevaras) i princip alltid ska prövas genom en detaljplan. När det handlar om enstaka bygg- nadsverk med en betydande inverkan på omgivningen, eller som ska förläggas i områden där det råder stor efterfrågan på mark för bebyg- gande, finns en möjlighet att trots kravet på detaljplan i stället pröva byggnadsverket i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked (4 kap. 2 § andra stycket PBL). Undantags- bestämmelsen i andra stycket gäller däremot inte fall när det är frågan om en ny sammanhållen bebyggelse (4 kap. 2 § först stycket punkt 1) eller en bebyggelse som ska förändras eller bevaras (punkt 2).

Kravet på planläggning för en ny sammanhållen bebyggelse res- pektive en bebyggelse som ska förändras eller bevaras är dock inte strikt, vilket framgår av de rekvisit (villkor) som är kopplade till punkterna 1 och 2. Kravet på planläggning för en ny sammanhållen bebyggelse gäller enligt punkten 1 om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen. På motsvarande sätt gäller kravet på planläggning för en bebyggelse som ska förändras eller bevaras enligt punkten 2 om regleringen behöver ske i ett sammanhang.

Utredningstiden har inte gett oss förutsättningar för att göra en heltäckande undersökning av hur detaljplanekravet tillämpas i prak- tiken. Vårt utredningsarbete tillsammans med våra tidigare erfaren- heter av hur PBL tillämpas ger oss dock starkt stöd för påståendet att kommunerna i stort sett alltid gör en detaljplan för ny sammanhållen bebyggelse. Så är vanligtvis även fallet när det är fråga om en bebyg-

152

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

gelse som ska förändras, åtminstone i de fall där förändringen inte enbart är av begränsad omfattning. Förmodligen hänger detta sam- man med att det i dessa situationer ofta finns ett starkt kommunalt intresse av att långsiktigt reglera hur bebyggelsen ska få utvecklas.

När det är fråga om en bebyggelse som bör bevaras uppfattar vi att kommunerna i allmänhet har en mer flexibel inställning till detalj- planekravet. Frågan om en detaljplan behöver upprättas för en bebyg- gelse som bör bevaras uppkommer ofta i anslutning till mindre bygg- projekt, där det varken finns intresse eller ekonomiska förutsätt- ningar för att upprätta en detaljplan, vare sig från kommunens eller från byggherrens sida.

Som vi tidigare har redogjort för bör planläggning vara huvud- regeln när det handlar om en ny sammanhållen bebyggelse eller en bebyggelse som ska förändras. Undantag finns dock, i synnerhet när det är frågan om mindre kompletteringar eller förändringar inom eller i anslutning till befintlig sammanhållen bebyggelse.

Vi menar att kommunerna sällan tar tillvara det utrymme som nuvarande reglering faktiskt ger för att i vissa fall kunna tillåta en ny sammanhållen bebyggelse eller en bebyggelse som ska förändras utan föregående planläggning. Anledningen till att kommunerna inte tar tillvara detta utrymme har sannolikt flera orsaker, till exempel:

Den lagtekniska konstruktionen ger intryck av att en ny samman- hållen bebyggelse inte kan prövas i samband med en ansökan om lov eller förhandsbesked.

Förarbetena understryker behovet av planläggning, snarare än möjligheterna att pröva en åtgärd genom bygglov eller förhands- besked.

Annan lagstiftning är utformad på ett sätt som förutsätter att sammanhållen bebyggelse ska omfattas av detaljplan. Även kra- ven på bygglov m.m. enligt PBL gör skillnad på områden med detaljplan respektive annan bebyggelse.

Befintlig sammanhållen bebyggelse omfattas vanligtvis redan av en detaljplan och en förändring av bebyggelsen förutsätter då att den befintliga planen ändras eller upphävs. Det faller sig då ofta naturligt att ändra detaljplanen eftersom det ändå krävs en plan- process för att upphäva den gällande planen. Det kan även fin-

153

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

nas bristande kunskap hos kommunen om förutsättningarna för att upphäva en detaljplan.

Även när det är fråga om en ny sammanhållen bebyggelse i anslut- ning till ett befintligt område som omfattas av detaljplan faller det sig ofta naturligt att fortsätta med en detaljplan, eftersom ”man brukar göra så”.

Likabehandlingsprincipen kan uppfattas som att kommunen bör planlägga för en ny sammanhållen bebyggelse, eftersom den be- fintliga bebyggelsen redan är planlagd.

Många genomförandefrågor kopplas till detaljplanen, t.ex. ett exploateringsavtal eller ett markanvisningsavtal.

Det finns förväntningar från statliga myndigheter – bl.a. från länsstyrelsen – på att ny sammanhållen bebyggelse ska planläg- gas. Även allmänheten kan ha sådana förväntningar.

Våra förslag ska vara förenliga med kraven i EU-rätten och konventioner som Sverige har ratificerat

Det framgår inte uttryckligen av kommittédirektiven att våra för- slag ska vara förenliga med kraven i MKB-direktivet, SMB-direk- tivet och Århuskonventionen. Det får dock anses vara en självklar- het att de förslag som vi lägger fram ska vara utformade med hän- syn till de krav som följer av EU-rätten och Sveriges internationella överenskommelser. Vi avser därför att utforma våra förslag så att dessa är förenliga med kraven i EU-rätten och konventioner som Sverige har ratificerat, även om det kan leda till att de förslag som vi presenterar inte medför fullt så stora förenklingar som efter- frågas i direktiven.

De projekt som omfattas av MKB-direktivet bör miljöbedömas inom ramen för plan- och bygglagen även i fortsättningen

Omständigheten att SMB- och MKB-direktiven i vissa avseenden överlappar varandra leder ibland till samordningsproblem, eftersom ett projekt kan behöva miljöbedömas enligt båda direktiven utifrån delvis olika kriterier. Detta gäller om genomförandet av detaljplanen

154

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

kan antas få en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för något av de ändamål som avses i 4 kap. 34 § andra stycket PBL, dvs. sådana verksamheter och åtgärder som hänger samman med kraven i MKB-direktivet:

Industriändamål

Ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat pro- jekt för sammanhållen bebyggelse

En skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar

En hamn för fritidsbåtar

Ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse

En permanent campingplats

En nöjespark

En djurpark

En spårväg

En tunnelbana.

Under beredningen av det lagstiftningsärende som ledde fram till att projektkatalogen i 4 kap. 34 § andra stycket infördes i motsva- rande bestämmelse i ÄPBL (efter förslag i prop. 2004/05:59) fram- fördes kritik mot att införa krav på miljöbedömningar enligt MKB- direktivet i PBL-systemet. Bland annat ansågs miljöbedömningar för verksamheter och åtgärder enligt MKB-direktivet ha en annan inne- börd än den miljöbedömning som ska ske för planer och program enligt SMB-direktivet.

I yttranden över flera senare remisser har bl.a. Boverket återkom- mande framfört kritik mot den nuvarande regleringen och menat att det bör finnas andra sätt att tillgodose kraven i MKB-direktivet än genom att genomföra direktivet i PBL. Det har dock inte lett till förslag till ändrad lagstiftning från regeringens sida.

Det finns inget i våra kommittédirektiv som ger anledning att tro att regeringen är beredd att ompröva ställningstagandet att MKB- direktivet i dessa avseenden ska genomföras i PBL. Såvitt känt har det inte heller framkommit något lämpligt alternativ till att genomföra dessa delar av MKB-direktivet genom bestämmelser i PBL. Av den

155

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

anledningen kommer våra förslag att bygga på antagandet att lag- stiftaren anser att dessa delar av MKB-direktivet ska genomföras genom PBL även i fortsättningen.

Det är inte möjligt att redan nu koppla en begränsning av kravet på detaljplan till en utvecklad översiktsplan

I propositionen En enklare planprocess föreslogs att åtgärder som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan inte skulle kräva en detaljplan om åtgärden har stöd i en aktuell översiktsplan, om åtgär- den är förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande respektive länsstyrelsens sammanfattande redogörelse. Detta förslag förutsätter enligt vår bedömning ändringar i översiktsplanen som planinstitut. Som vi har redovisat i avsnitt 4.3 är den ordning som föreslogs i pro- positionen inte förenlig med Århuskonventionen. I föregående av- snitt har vi även bedömt att det inte är särskilt troligt att kommunen kommer att vilja göra en fullständig miljöbedömning inom ramen för översiktsplaneringen av en sådan åtgärd som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Mot den bakgrunden innehåller vårt betänkande inte något förslag med denna inriktning.

Vi har tidigare även konstaterat att det saknas förutsättningar för att redan i detta delbetänkande överväga ändringar i översikts- planen (avsnitt 4.1). Frågan om hur översiktsplanen bör utformas – och om detta bör få betydelse för kravet på detaljplan – återkom- mer vi till i vårt nästa delbetänkande.

Miljöbedömningen bör även i fortsättningen vara kopplad till detaljplanen och inte till bygglovet

Processen att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning är förhållande- vis omfattande, oavsett om det gäller en MKB för en plan eller ett program enligt SMB-direktivet eller för en verksamhet eller en åt- gärd enligt MKB-direktivet. Bland annat ställs krav på ett omfattan- de underlag som ska vara föremål för samråd under tillräcklig tid.

Bygglovsprövningen är utformad för att möjliggöra ett relativt snabbt förfarande. I detta syfte finns bl.a. krav på att byggnads- nämnden ska handlägga ärenden om lov skyndsamt och att nämn-

156

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

den normalt ska meddela sitt beslut inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen kom in till nämnden (9 kap. 27 § PBL).

Vi bedömer att det saknas förutsättningar och motiv för att möj- liggöra en fullständig miljöbedömning inom ramen för bygglovs- processen. I de fall som EU-rätten innehåller krav på att en miljö- bedömning ska göras bör denna även i fortsättningen vara kopplad till planprocessen och inte till bygglovet.

Även om miljöbedömningen bör vara kopplad till planprocessen kommer byggnadsnämnden också i fortsättningen att behöva be- döma om en åtgärd, som ska vidtas utanför detaljplanelagt område, kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (jfr nuvarande 4 kap. 2 § andra stycket PBL).

Det finns inget behov av att förändra detaljplanekravet i de delar som genomför Seveso III-direktivet

Kommittédirektiven anger att utgångspunkten för utredningen ska vara att de lagändringar som genomfördes till följd av förslagen i prop. 2014/15:60, dvs. de delar av detaljplanekravet som genomför Seveso III-direktivet, ska gälla även i fortsättningen.

Vi har inte funnit något som motiverar en ändring av de delar av detaljplanekravet som genomför Seveso III-direktivet. Kravet är förhållandevis nytt och erfarenheterna från tillämpningen är där- med begränsade. Vår analys av nu gällande bestämmelser har inte heller pekat på att det finns några uppenbara skäl som motiverar en ändring av bestämmelserna.

4.5Möjligheterna att bygga utan detaljplan bör utvidgas och förtydligas

4.5.1Plan- och bygglagen bör ge tydligare stöd för ändringar och kompletteringar i bebyggelsen utan detaljplan

Bedömning: Plan- och bygglagen bör ge stöd för möjligheten att kunna avstå från planläggning även när det är frågan om en ny sammanhållen bebyggelse eller en bebyggelse som ska förändras.

157

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Vi anser att det nuvarande kravet på detaljplan huvudsakligen är ändamålsenligt utformat. Med detta menar vi att lagstiftaren ställer krav på detaljplan i de situationer när detaljplanen behövs för att reda ut de frågor som hänger samman med genomförandet av den åtgärd som föranleder planläggningen. Vi avser även att det finns ett tillräckligt utrymme för kommunen att kunna avstå från plan- läggning i de fall när någon detaljplan inte behövs.

Vi delar uppfattningen att det inte är lämpligt att knyta detalj- planekravet till ett visst antal byggnader, vilket framhålls i förarbetena (prop. 1985/86:1 s. 552 resp. 2009/10:170 Del 1 s. 425). I stället är det omfattningen och arten av de åtgärder som avses bli genomför- da som bör vara avgörande för hur behovet av detaljplan ska bedö- mas, liksom åtgärdernas omgivningspåverkan och behovet av att samordna fysiska förhållanden. Beroende på hur förutsättningarna ser ut kan det i vissa fall vara en nödvändighet att planlägga ett om- råde för att pröva lämpligheten för några enstaka nya byggnader med stor omgivningspåverkan. Samtidigt kan det i andra fall vara obehövligt att ta fram en detaljplan för väsentligt fler hus men som å andra sidan inte medför någon omgivningspåverkan av betydelse. Därmed sagt att det är svårt att koppla detaljplanekravet till ett bestämt antal byggnader. Eller som det uttrycks i förarbetena till ÄPBL: Detaljplanekravet måste med nödvändighet bli allmänt hål- let (prop. 1985/86:1 s. 152).

Som framgått av föregående avsnitt menar vi att kommunerna ibland prövar förändringar i markanvändningen genom planlägg- ning, trots att lagstiftaren egentligen inte ställer krav på detaljplan. Mot denna bakgrund anser vi att det finns anledning att förtydliga räckvidden av detaljplanekravet så att det blir lättare att bedöma när det kan finnas förutsättningar att avstå från planläggning.

Större förändringar i bebyggelsestrukturen bör enligt vår upp- fattning normalt föregås av planläggning, dvs. när det är frågan om en ny sammanhållen bebyggelse eller en bebyggelse som ska förändras, förutsatt att regleringen behöver ske i ett sammanhang. Vi anser att förarbetena till lagen för dessa fall är utformade på ett lämpligt sätt och att den kommunala tillämpningen i stort sett är ändamålsenlig. Detta innebär att markens lämplighet för en ny sammanhållen bebyg- gelse, där kommunen ska vara huvudman för allmänna platser, enligt

158

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

vår uppfattning normalt bör prövas genom planläggning8. Även i de fall då det är frågan om en ny sammanhållen bebyggelse där kom- munen inte ska vara huvudman för allmänna platser bör en detaljplan upprättas, åtminstone i de fall då exploateringen berör flera fastig- hetsägare och inte enbart är av begränsad omfattning.

Enligt vår uppfattning är det i vissa fall möjligt att avstå från planläggning, även när det är frågan om en ny sammanhållen bebyg- gelse eller en bebyggelse som ska förändras. Så kan vara fallet när det handlar om förändringar eller kompletteringar inom ramen för en befintlig bebyggelsestruktur. Har den övergripande strukturen väl lagts fast, i form av byggnader, gator, vägar, fastigheter, vatten och avlopp, el och annan teknisk försörjning, kan det finnas förutsätt- ningar för att i stället pröva den önskade förändringen inom ramen för ett bygglov eller förhandsbesked.

Vi tänker då bl.a. på följande situationer.

Ändrad användning för en befintlig byggnad som inte har någon omgivningspåverkan av betydelse, t.ex. att ta i anspråk en bygg- nad som tidigare använts för kontorsändamål som bostäder eller vice versa.

Nybyggnad av en eller flera nya byggnader som i allt väsentligt ansluter till den befintliga bebyggelsestrukturen i området när det gäller bl.a. läge, omfattning och användning och som inte heller medför någon omgivningspåverkan av betydelse. Det kan bl.a. handla om att komplettera med nya byggnader i tidigare obebyggda luckor i en kvartersstruktur. Det gäller även situa- tionen när ett eller flera nya bostadshus möjliggörs i en befintlig villabebyggelse genom att en stor fastighet delas.

Vi avser således åtgärder av begränsad omfattning där den färdiga detaljplanen eller detaljplaneprocessen inte tillför några väsentliga mervärden, men som vanligtvis prövas genom en detaljplan i dag. Det handlar bl.a. om sådana åtgärder som ofta prövas genom s.k. fri- märksplaner, dvs. där kommunen gör en ny detaljplan som enbart

8 Eftersom en ”allmän plats” enligt 1 kap. 4 § PBL definieras som ”en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov” kan allmänna platser inte finnas utanför detaljplan. I detta sammanhang bortser vi från denna aspekt. De områden vi avser är alltså sådana områden som behövs för att tillgodose gemen- samma behov för att bebyggelsen ska vara funktionellt utformad.

159

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

omfattar en enda fastighet eller ett enstaka kvarter. För att det ska vara lämpligt att bygga utan en ny detaljplan anser vi att området bör inte avse nya eller ändrade allmänna platser eller andra områden av- sedda för gemensamma behov.

De markerade områdena illustrerar kompletteringar inom ramen för en befintlig struktur.

Kompletteringarna förutsätts ligga utanför strandskyddsområde.

Många av de platser som blir aktuella för den typ av åtgärder som vi nu har i åtanke omfattas redan av en detaljplan. I sådana fall behövs normalt ändå en planprocess för att upphäva den gällande planen. Det kan då invändas att det merarbete som krävs för att ta fram en ny detaljplan är av begränsad omfattning, i jämförelse med det arbete som ändå krävs för att upphäva planen.

I de fall där genomförandetiden har gått ut är det i många fall möjligt att upphäva en detaljplan genom ett förenklat förfarande (5 kap. 38 b § PBL). För sådana fall är det ofta tillräckligt att kom- munen samråder med dem som berörs av upphävandet. Villkoren för att detta förenklade förfarande ska få tillämpas är

160

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

att upphävandet är förenligt med översiktsplanen och länsstyrel- sens granskningsyttrande,

att det inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, och

att det inte heller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Ett planarbete medför emellertid ofta nya frågor som behöver hante- ras, utöver den fråga som föranleder planläggningen. Nya frågor kan uppstå som en följd av synpunkter från grannar eller andra myn- digheter, men som egentligen inte är direkt relaterade till den åtgärd som planen avser att möjliggöra. Även om den tänkta planen enbart omfattar en enda fastighet går det vanligtvis inte lika snabbt och enkelt att ta fram en ny detaljplan som att upphäva en befintlig plan med stöd av det förenklade förfarandet.

Det förtjänar även att påpekas att det i många tätorter finns om- råden som av olika skäl saknar en detaljplan sedan tidigare, låt vara att det hör till undantagen (jfr avsnitt 5.5.2). Om den avsedda plat- sen saknar detaljplan menar vi att det många gånger kan vara ända- målsenligt att pröva en åtgärd, av det slag vi har diskuterat ovan, inom ramen för ett bygglov eller ett förhandsbesked.

Vi menar att många projekt som utgör förändringar eller kom- pletteringar i den befintliga bebyggelsestrukturen kan hanteras på ett förhållandevis enkelt sätt genom att upphäva en äldre inaktuell plan och i stället pröva förändringen genom ett bygglov eller ett förhandsbesked. Visserligen är prövningen av ett bygglov eller för- handsbesked mer omfattande för ett område som inte omfattas av en detaljplan, men vi bedömer att tidsvinsten och den minskade arbetsinsatsen för kommunens planerare kan frigöra personalresur- ser inom kommunen som i stället kan läggas på sådana detaljplaner som skapar ett reellt värde för samhället.

Sammanfattningsvis anser vi att detaljplanekravet bör justeras så att det blir tydligt att det i vissa fall är möjligt att hantera föränd- ringar och kompletteringar i bebyggelsen utan en ny detaljplan, i de fall den avsedda förändringen eller kompletteringen är av begränsad omfattning.

Vi avser att återkomma med förslag hur PBL kan utvecklas i avsnitt 4.5.3, för att möjliggöra förändringar och kompletteringar av begränsad omfattning utan detaljplan. Dessförinnan behöver vi

161

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

redovisa våra överväganden kring innebörden av punkten 1 i detalj- planekravet, dvs. kravet på att kommunen ska göra en detaljplan för

”en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen”.

4.5.2Innebörden av termen sammanhållen bebyggelse kan tolkas på flera sätt

Bedömning: Innebörden av uttrycket ”en ny sammanhållen be- byggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygg- lovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen” är inte entydig. Det är inte lämpligt att uttrycket används både för att beskriva detalj- planekravet och för att ange räckvidden av kraven på bygglov inom de områden som inte omfattas av detaljplan.

Termen sammanhållen bebyggelse används för att

beskriva olika företeelser i olika delar av plan- och bygglagen

Innebörden av uttrycket ”en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga bygg- nadsverk i bebyggelsen” är inte helt entydig, som vi har redovisat i avsnitt 3.1.2. Nedan redovisar vi våra överväganden om hur vi upp- fattar innebörden av detta krav, som underlag för våra förslag i nästa avsnitt.

Uttrycket kan tolkas som att det ska vara fråga om att bebyggel- sen ska innehålla minst tre byggnadsverk, varav minst ett av bygg- nadsverken ska utgöra en byggnad, som i sin tur ska förläggas på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Alternativt kan bestämmelsen förstås som att det i stället handlar om minst 10–20 hus som är förlagda på motsvarande sätt. Alternativt kan uttrycket förstås som att det inte går att pre- cisera ett visst antal byggnader, utan att det avgörande momentet för detaljplanekravet är omfattningen och arten av de åtgärder som avses bli genomförda, liksom åtgärdernas omgivningspåverkan och behovet av att samordna fysiska förhållanden. Det sistnämnda innebär att den avsedda förändringen ska ha en viss volym och effekt för omgiv- ningen för att detaljplanekravet ska inträda.

162

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

Vi uppfattar det som att lagstiftaren avsett att kravet på detaljplan inte ska inträda vid ett visst antal byggnader, utan att det avgörande momentet är omfattningen och arten av den tillkommande bebyg- gelsen. Det finns visserligen skäl som talar emot en sådan tolkning, bl.a. att motsvarande uttryck förekommer i 9 kap. PBL där det var tydligt enligt motsvarande bestämmelser i ÄPBL att det skulle vara fråga om minst 10–20 hus för att bestämmelsen skulle vara tillämplig. Även den valda författningstekniken, där flera av de termer som ingår i uttrycket är tydligt definierade i PBL, kan sägas tala emot en tolk- ning som innebär att detaljplanekravet inte ska knytas till ett visst antal byggnader.

De argument som talar för att detaljplanekravet inte kan kopplas till ett visst antal byggnader är bl.a. det faktum att detta uttryckli- gen sägs i propositionen till nya PBL. Ett sådant synsätt ligger även i linje med hur motsvarande bestämmelse tillämpades enligt ÄPBL. Tanken att lagstiftaren menat att kravet på detaljplan skulle inträda så snart någon önskar uppföra tre hus, på tomter som gränsar till varandra, framstår dessutom som olämpligt högt ställt.9

Ändringen har lett till att PBL använder två snarlika uttryck för att beskriva två olika företeelser:

dels för att reglera kravet på detaljplan (”ny sammanhållen be- byggelse” i ÄPBL),

dels för att beskriva de bebyggelsegrupper med viss täthet som inte omfattas av de undantag från kraven på bygglov, som annars gäller för områden som saknar detaljplan (”samlad bebyggelse” i

ÄPBL).

9 En ledtråd om hur bestämmelsen bör förstås kan möjligen fås genom att studera hur be- stämmelsen tillkom. Under beredningen av PBL tog Miljödepartementet fram en prome- moria (dnr M2009/2171/R; författningsförslaget finns redovisat i prop. 2009/10:170 Del 2 bilaga 13). I promemorian föreslogs att kravet på detaljplan i 4 kap. 2 § första stycket 1 PBL borde avse ”en ny sammanhållen bebyggelse”, dvs. i grunden samma uttryck som användes i ÄPBL. Tillägget ”om bygglov behövs med hänsyn till bygglovspliktiga byggnadsverk” tillkom först i samband lagrådsremissen, enligt redovisade motivuttalanden i syfte att de nya defini- tionerna i lagen inte skulle medföra någon ändring i förhållande till vad som gällde enligt

ÄPBL. I lagrådsremissen användes inte uttrycket ”sammanhållen bebyggelse” i 9 kap. 6 och 7 §§. I de bestämmelserna användes i stället det uttryck som användes i ÄPBL, dvs. ”samlad bebyggelse”. I sitt yttrande över lagrådsremissen ansåg Lagrådet att det i den fortsatta bered- ningen borde klarläggas hur uttrycket ”en samlad bebyggelse” förhåller sig till uttrycket ”en sammanhållen bebyggelse” (a. prop. Del 2 s. 446). Lagrådets önskemål får antas vara orsaken till att lydelsen av 9 kap. 6 § i propositionen har ändrats till ”… en sammanhållen bebyggelse

[där] bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen”. En snarlik skrivning på samma tema används i 9 kap. 7 §.

163

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Detaljplanekravet och undantagen från kraven på bygglov på landsbygden bör utformas på olika sätt

Vi menar att kravet på detaljplan för en ny sammanhållen bebygg- else beskriver en annan företeelse än de bebyggelsegrupper som inte omfattas av de generella kraven på bygglov på landsbygden. Enligt vår uppfattning är det inte lämpligt att använda samma ut- tryck för att beskriva två olika företeelser, eftersom de två före- teelserna handlar om helt olika åtgärder.

Kravet på detaljplan avser situationen när någon önskar etablera en ny bebyggelse av viss omfattning. Anledningen till att en åtgärd i vissa fall bör prövas genom planläggning kan exempelvis handla om att den tillkommande åtgärden är av stor omfattning, att åtgär- den föranleder att många olika frågor behöver samordnas mellan olika aktörer och att frågan kan ha ett stort intresse för allmän- heten. I många fall handlar det om åtgärder av betydande omfatt- ning med stor inverkan på omgivningen.

Kraven på bygglov avser åtgärder vars omfattning och omgiv- ningspåverkan är väsentligt mindre. Enligt 9 kap. 6 § första stycket PBL krävs det inte bygglov, trots de generella kraven på bygglov för ny- och tillbyggnad i 9 kap. 2 § PBL, för att bl.a. göra en liten till- byggnad eller uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus m.m. utanför ett område med detaljplan. Denna regel gäller dock inte om åtgärden vidtas ”inom en sammanhållen bebyggelse och bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen” (9 kap. 6 § tredje stycket). Här handlar det med andra ord om att en bygg- lovsprövning i vissa fall behövs när det är fråga om en liten till- byggnad, en komplementbyggnad, en mur eller ett plank, på grund av att husen står lite tätare än vad som annars är fallet på lands- bygden, trots att området inte omfattas av en detaljplan. Enligt

ÄPBL var detta ”undantag från undantaget” tillämpligt när det var frågan om samlad bebyggelse, dvs. minst 10–20 hus, förutsatt att de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark och dylikt (bet. BoU 1986/87:1 s. 99). I detta samman- hang handlar det alltså om att det behövs en förprövning från bygg- nadsnämndens sida för vissa åtgärder som främst är av intresse för de närmast berörda grannarna.

164

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

Rättssäkerhetsaspekter talar för att kraven på bygglov behöver vara tydligt beskrivna – den enskilde måste i förväg kunna förstå huruvida denne måste söka bygglov för en liten tillbyggnad, en kom- plementbyggnad, en mur eller ett plank. Om den enskilde inte söker bygglov för en åtgärd, trots att detta krävs, kan den enskilde ställas till ansvar för denna underlåtenhet genom bestämmelserna om bygg- sanktionsavgifter i 11 kap. PBL.

I avsnitt 5.6 behandlar vi frågan om hur angränsande lagstiftning bör utformas, i syfte att förhindra att annan lagstiftning är beroende av att det finns en detaljplan när sådan lagstiftning egentligen tar sikte på att bebyggelsen ska ha en viss täthet. Vi föreslår i det avsnittet att vissa krav i regelverket ska knytas till termen ”samlad bebyggelse” och att samhället på förhand ska peka ut vilka områden som utgör sådan bebyggelse, utifrån vissa kriterier som läggs fast i en ny lag. I avsnitt 5.6.9 föreslår vi att kraven på bygglov knyts till detta uttryck. Därigenom bör det bli tydligt vilka områden som utgör samlad be- byggelse.

Det är naturligtvis inte lämpligt att lagstiftaren på förhand pekar ut vissa geografiska områden där vissa åtgärder behöver föregås av planläggning, eftersom detta behov kan uppstå i hela kommunen. Behovet av en detaljplan behöver i stället bedömas utifrån förut- sättningarna i det enskilda fallet.

Mycket talar för att det fanns en tanke med att använda två olika uttryck i ÄPBL. Vi menar att det är lämpligt att åter skilja på de kriterier som ska ligga till grund för detaljplanekravet respektive kraven på bygglov. Bland annat kan rättspraxis bli svårtydd om rätts- fall avseende detaljplanekravet ska tolkas in i hur kraven på bygglov ska förstås och vice versa. Erfarenheterna från den tidigare tillämp- ningen talar visserligen för att det ibland uppfattades som oklart vad som avsågs med ”sammanhållen” respektive ”samlad bebyggelse” (jfr prop. 2009/10:170 Del 1 s. 151). Genom att vi nu föreslår en ordning där samlad bebyggelse ska pekas ut på en karta utifrån fastlagda kriterier bör dock osäkerheten om vad som avses med detta uttryck minska betydligt.

Att skilja på de båda uttrycken skapar samtidigt förutsättningar för att tydliggöra räckvidden av detaljplanekravet. Hur detaljplane- kravet för en ny sammanhållen bebyggelse bör utformas redovisar vi i nästa avsnitt.

165

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

4.5.3Möjligheterna till undantag från detaljplanekravet bör även gälla sammanhållen bebyggelse

Förslag: En detaljplan ska inte krävas för en ny sammanhållen bebyggelse respektive en bebyggelse som ska förändras eller be- varas, om åtgärden kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked.

Möjligheterna att pröva en ny sammanhållen bebyggelse och en bebyggelse som ska förändras utan detaljplan bör förtydligas

Vi föreslår en ändring i detaljplanekravet i syfte att förtydliga möj- ligheten att i vissa fall kunna pröva ”en ny sammanhållen bebyg- gelse” respektive ”en bebyggelse som ska förändras eller bevaras” utan detaljplan. Ändringen är dels av lagteknisk natur i syfte att förtydliga möjligheten att sådana åtgärder i vissa fall kan prövas genom ett bygglov eller ett förhandsbesked, dels skapar den möj- lighet för oss att genom nya motivtexter kunna peka på de situationer när det kan vara möjligt att pröva ny bebyggelse utan detaljplan.

Ordalydelsen av de nuvarande rekvisiten ”om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i be- byggelsen” respektive ”om regleringen behöver ske i ett samman- hang” i 4 kap. 2 § första stycket 1 och 2 PBL innebär att kravet på detaljplan för en ny sammanhållen bebyggelse respektive en bebyg- gelse som ska förändras eller bevaras, endast gäller de fall då det

”finns behov” av detaljplanen. Rekvisiten kan sägas innehålla möjlig- heten att pröva ”en ny sammanhållen bebyggelse” respektive ”en bebyggelse som ska förändras eller bevaras” genom bygglov eller för- handsbesked. Den möjligheten är dock otydlig i bestämmelsen i dag. Otydligheten hänger bl.a. ihop med hur paragrafens andra stycke är konstruerat, där möjligheten att i vissa fall avstå från plan- läggning och i stället pröva den sökta åtgärden genom ett bygglov eller förhandsbesked enbart är kopplad till punkten 3. Det innebär att undantagsbestämmelsen endast är tillämplig då det är fråga om ett nytt byggnadsverk som får betydande inverkan på omgivningen, där det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller om byggnadsverket placeras i närheten av en Sevesoverksamhet. Detalj- planekravet kan alltså uppfattas som att det inte är möjligt att pröva

166

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

en ny sammanhållen bebyggelse eller en bebyggelse som ska för- ändras eller bevaras genom ett bygglov eller ett förhandsbesked.

Vi föreslår att bedömningsrekvisiten, enligt ovan, stryks i punk- terna 1 och 2. Samtidigt föreslår vi att räckvidden för undantags- bestämmelsen i andra stycket utvidgas så att den även träffar punk- terna 1 och 2. Därigenom blir det tydligare att det inte krävs någon detaljplan enligt punkterna 1 och 2 om dessa åtgärder kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhands- besked. I praktiken ersätts således rekvisiten ”om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyg- gelsen” respektive ”om regleringen behöver ske i ett sammanhang” med bestämmelsen att det trots punkterna 1 och 2 inte krävs någon detaljplan, om byggnadsverket (eller bebyggelsen) kan prövas i sam- band med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked.

Som en följd av utvidgningen behövs en följdändring i andra stycket, så att det framgår att det trots punkterna 1–3 i första stycket inte krävs någon detaljplan om åtgärden kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked. Ordet åtgärden kommer därmed dels att syfta på den bebyggelse som avses i punkterna 1 och 2, dels de byggnadsverk som avses i punkten 3.

Våra förslag i dessa delar redovisas i figuren nedan.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vatten- områdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera

bebyggelsemiljöns utformning för

 

1. en ny sammanhållen be-

1. en ny sammanhållen bebyg-

byggelse, om det behövs med hän-

gelse,

syn till omfattningen av bygglovs-

 

pliktiga byggnadsverk i bebyggel-

 

sen,

 

2. en bebyggelse som ska för-

2. en bebyggelse som ska för-

ändras eller bevaras, om regle-

ändras eller bevaras,

ringen behöver ske i ett samman-

 

hang,

 

[…]

 

167

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnads- verket kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygg- lov eller förhandsbesked […].

Trots första stycket 1–3 krävs det ingen detaljplan om åtgärden kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked […].

Anm. Figuren visar endast de ändringar som diskuteras i avsnittet ovan.

Den föreslagna ändringen ger en skenbar skärpning av kravet på detaljplan, men skapar i praktiken en ökad flexibilitet

Att stryka rekvisiten ”om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen” respektive ”om regleringen behöver ske i ett sammanhang” medför en skenbar skärpning av detaljplanekravet. Den skenbara skärpningen utsläcks dock av att vi samtidigt utvidgar tillämpningsområdet för det andra stycket, som vi avser att beskriva i det följande.

Som vi tidigare har redogjort för kan kravet på detaljplan för en ny sammanhållen bebyggelse enligt lagstiftaren inte knytas till ett visst antal byggnader, utan att det är ”omfattningen och arten av de åtgärder som avses bli genomförda som är avgörande för hur man ska bedöma behovet av detaljplan, liksom åtgärdernas omgivnings- påverkan och behovet av att samordna fysiska förhållanden” (jfr avsnitt 4.5.2). Att stryka rekvisitet ”om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen” medför att kravet på detaljplan för en ny sammanhållen bebyggelse som huvudregel kommer att sammanfalla med legaldefinitionerna av bebyggelse respektive sammanhållen bebyggelse (1 kap. 4 § PBL). Det innebär att bebyggelsen ska innehålla minst tre byggnadsverk, varav minst ett av byggnadsverken ska utgöra en byggnad, som i sin tur ska förläggas på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Omfattningen och arten av de åtgärder som avses bli genomförda skulle därmed inte längre vara avgörande för hur behovet av detaljplan för en ny sammanhål- len bebyggelse. Som huvudregel skulle det alltså vara frågan om ett bestämt antal byggnader, som dessutom skulle kunna avse ett rela- tivt litet antal byggnader.

Som framgått ovan menar vi att den föreslagna utvidgningen av tillämpningsområdet för 4 kap. 2 § andra stycket kan ersätta rekvi-

168

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

sitet ”om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovs- pliktiga byggnadsverk i bebyggelsen”. Trots kravet på detaljplan för en ny sammanhållen bebyggelse skulle det alltså inte krävas någon detaljplan om åtgärden kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked osv. Om en detaljplan

”behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnads- verk i bebyggelsen” (såsom gäller i dag), skulle det även i fortsätt- ningen inte gå att pröva bebyggelsen genom ett bygglov eller ett för- handsbesked enligt undantagsregeln i 4 kap. 2 § andra stycket PBL. Motsatsvis skulle det alltså vara möjligt att pröva bebyggelsen genom ett bygglov eller ett förhandsbesked, om någon detaljplan inte ”behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen”. Motsvarande bedömning bör natur- ligtvis även gälla för en bebyggelse som ska förändras eller bevaras i punkten 2. Om en detaljplan behövs för att ”regleringen behöver ske i ett sammanhang”, skulle det följaktligen inte gå att pröva bebyg- gelsen i samband med en ansökan om bygglov eller förhandsbesked och vice versa.

Av motiven till punkten 1 framgår att kravet på detaljplan vid sammanhållen bebyggelse också ska bedömas utifrån omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen, för att inte den då nya definitionen av ”sammanhållen bebyggelse” skulle leda till att det ställs krav på detaljplan så fort några icke lovpliktiga bodar ska byggas (prop. 2009/10:170 Del 1 s. 425 f.). I linje med vad vi har anfört ovan skulle denna bedömning ersättas med utvidgningen av tillämpningsområdet för det andra stycket.

Redan enligt dagens lydelse måste det alltså vara fråga om en

”sammanhållen bebyggelse” på det sätt som följer av legaldefini- tionerna i 1 kap. 4 § PBL. Även om så är fallet finns emellertid inget strikt krav på detaljplan enligt denna punkt, eftersom kravet endast gäller ”om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovs- pliktiga byggnadsverk i bebyggelsen”.

Vi har tidigare ställt oss frågan hur lagstiftaren ska förstås när det gäller uttalandet att det inte är möjligt att knyta detaljplanekravet till ett visst antal byggnader (avsnitt 4.5.2). Vi menar att det första ledet i punkten 1, dvs. ”en ny sammanhållen bebyggelse”, måste förstås utifrån de legaldefinitioner som finns i 1 kap. 4 § PBL. Vi uppfattar att lagstiftarens uttalande om att det inte är möjligt att koppla kravet på detaljplan till ett visst antal byggnader är kopplat till den bedöm-

169

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

ning som ska ske enligt rekvisitet ”om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen”. Även om bebyggelsen måste uppfylla kraven för sammanhållen bebyggelse, för att bestämmelsen i punkten 1 ska vara tillämplig, så är det inte möjligt att koppla den bedömning som ska ske enligt det andra ledet i bestämmelsen till ett visst antal byggnader.

Som framgår av förarbetena till ÄPBL måste detaljplanekravet med nödvändighet vara allmänt hållet. Förslaget att utvidga tillämp- ningsområdet för undantaget i det andra stycket utsläcker den sken- bara skärpning av kravet på detaljplan som följer av att rekvisiten i punkterna 1 och 2 tas bort.

Undantagsregler brukar tillämpas restriktivt i praxis. Det kan där- med invändas om det är ändamålsenligt att ha en långtgående huvud- regel (”en ny sammanhållen bebyggelse” respektive ”en bebyggelse som ska förändras eller bevaras”), när undantagsregeln avser att be- gränsa räckvidden av huvudregeln i flera fall. Vi menar emellertid att det i sak inte har någon betydelse om ”undantaget” utformas som ett rekvisit som placeras i samma punkt som huvudregeln eller om rek- visitet placeras i ett annat stycke i samma paragraf. Det som avgör räckvidden för detaljplanekravet är hur den samlade regleringen ser ut.

Alternativ som vi har övervägt men avfärdat

Vi har övervägt om det skulle vara möjligt att utvidga tillämpnings- området för det andra stycket samtidigt som rekvisiten i punkt 1 och 2 behålls, i syfte att undvika den skenbara skärpning som kan bli fallet om rekvisiten stryks. Det skulle leda till att behovet av detaljplan skulle ske i två led, dvs. enligt följande.

a)Behövs det en detaljplan ”med hänsyn till omfattningen av bygg- lovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen” respektive för att ”reg- leringen behöver ske i ett sammanhang”?

b)Är det trots a) möjligt att pröva åtgärden genom ett bygglov eller ett förhandsbesked?

I princip kan de två leden sägas utgöra en bedömning av samma sak. Vi menar att en sådan ordning skulle leda till att det blir oklart hur bedömningen ska gå till i praktiken. Vi har därför avfärdat tanken på

170

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

utvidga tillämpningsområdet för det andra stycket och samtidigt behålla rekvisiten i punkt 1 och 2.

Vi har även övervägt om det skulle kunna vara ett alternativ att utmönstra termen sammanhållen bebyggelse helt och hållet och i stäl- let knyta detaljplanekravet till en helt ny punkt. Termen används dock även i flera andra sammanhang i PBL, och där på ett sätt som vi uppfattar som ändamålsenligt. Att införa ytterligare en term skulle därmed kunna leda till att det blir ännu svårare att förstå innebörden av PBL, varför vi har avfärdat den tanken.

Exempel på situationer när det bör vara möjligt att avstå från planläggning

I det följande ger vi några exempel på när det kan vara möjligt att undvara en detaljplan för ”en ny sammanhållen bebyggelse” respek- tive ”en bebyggelse som ska förändras eller bevaras” och i stället pröva åtgärden genom ett bygglov eller ett förhandsbesked.

Bedömningen av om det är möjligt att pröva en ny samman- hållen bebyggelse respektive en bebyggelse som ska förändras eller bevaras genom en detaljplan bör prövas i förhållande till de motiv som ligger bakom utformningen av detaljplanekravet (prop. 1985/ 86:1 s. 50 f.), dvs.

omfattningen och arten av befintlig bebyggelse inom och i anslut- ning till det aktuella området,

efterfrågan på mark för bebyggelse i området, dvs. bebyggelse- tryckets styrka,

förekomsten av motstridiga markanvändningsintressen inom om- rådet, om inte frågorna har lösts genom områdesbestämmelser,

allmänhetens intresse av vad som ska hända i området liksom an- talet berörda sakägare och andra enskilda intressenter,

regleringsbehov för bebyggelsen som inte har beaktats i översikts- planen eller i områdesbestämmelser, och

anspråken på kommunens medverkan vid genomförandet av be- byggelsen.

171

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Liksom i dag bör utgångspunkten vara att en ny sammanhållen bebyg- gelse kan prövas genom ett bygglov eller ett förhandsbesked, såtillvida inte en detaljplan behövs med hänsyn till omfattningen av bygg- lovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen. Det är med andra ord inte lämpligt att knyta kravet på detaljplan till ett visst antal byggnader. I stället bör omfattningen och arten av de åtgärder som avses bli genomförda bli avgörande för hur man ska bedöma behovet av detaljplan, liksom åtgärdernas omgivningspåverkan och behovet av att samordna fysiska förhållanden. Den avsedda förändringen ska alltså ha en viss volym och effekt för omgivningen (jfr prop. 2009/10:170 Del 1 s. 425).

Även om avsikten är att etablera en ny sammanhållen bebyggel- se finns inget krav på att åtgärden ska planläggas i den del som den nya sammanhållna bebyggelsen utgörs av byggnader som inte krä- ver bygglov, t.ex. friggebodar, komplementbyggnader och komple- mentbostadshus (9 kap. 4, 4 a och 6 §§ PBL). Sådana byggnader ska med andra ord inte inkluderas i bedömningen.

I linje med vad som uttalades i propositionen till ÄPBL måste kravet på detaljplan självfallet hävdas med urskiljning så att det inte hindrar sådana åtgärder för vilka planläggningen är ovidkommande (prop. 1985/86:1 s. 552).

Det kan vara överflödigt att pröva en ny sammanhållen bebyggelse genom planläggning, om denna i allt väsentligt ansluter till den befintliga bebyggelsestrukturen i området när det gäller bl.a. läge, omfattning och användning och som inte heller medför någon om- givningspåverkan av betydelse. Vid denna bedömning måste särskild hänsyn tas till omfattningen av bebyggelsen och till behovet av att bebyggelsens långsiktiga utveckling regleras. Ju större omfattning och ju fler intressen som berörs, desto större är behovet av att åtgärden prövas genom planläggning.

Även om området sedan tidigare är helt obebyggt kan det i vissa fall vara möjligt att pröva en ny sammanhållen bebyggelse utan detalj- plan. Så kan vara fallet om etableringen avser en liten stugby eller lik- nande som enbart är av intresse för fastighetsägaren. Det förutsätter att åtgärden har stöd i en aktuell översiktsplan och att förut- sättningarna är av sådant slag att det inte finns skäl att tro att åtgärden kommer vara av intresse för någon annan än kommunen, fastighets- ägaren och dem som ändå kommer att ges möjlighet att yttra sig över åtgärden inom ramen för bygglovsprocessen. Däremot bör bebyg-

172

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

gelsen planläggas om området berör statliga intressen, många mot- stridiga enskilda intressen eller om området i framtiden ska ägas av flera olika aktörer.

Om det kan antas att länsstyrelsen vid en detaljplaneläggning skulle motsätta sig den sökta åtgärden med hänvisning till att åtgär- den är olämplig i förhållande till någon av ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL, bör bebyggelsen prövas genom detaljplan.

För att det ska vara lämpligt att bygga utan en ny detaljplan bör området inte förutsätta nya allmänna platser (eller ”områden av- sedda för gemensamma behov”) som kommunen normalt ska vara huvudman för10.

Liksom i dag bör utgångspunkten vara att en bebyggelse som ska förändras eller bevaras kan prövas genom ett bygglov eller ett för- handsbesked, såtillvida inte en detaljplan behövs till följd av att regleringen behöver ske i ett sammanhang.

Den kan exempelvis vara möjligt att undvara en detaljplan när det är fråga om att komplettera en befintlig kvartersstruktur med nya byggnader i tidigare obebyggda luckor, förutsatt att den omgiv- ningspåverkan som uppstår inte är mer omfattande än att den kan hanteras inom ramen för en ansökan om bygglov eller förhands- besked och kompletteringen inte heller kan sägas vara av stort all- mänt intresse. Detta gäller också situationen när ett eller flera nya bostadshus möjliggörs i en befintlig villabebyggelse genom att en lite större fastighet delas i flera mindre enheter.

Det kan även handla om att ta i anspråk en befintlig bebyggelse för nya ändamål, t.ex. att en byggnad som tidigare använts för kon- torsändamål görs om till bostäder eller vice versa. En ändring från kontor till bostäder bör ofta kunna prövas genom ett bygglov eller ett förhandsbesked.

Stor vikt bör fästas vid arten av den önskade förändringen och den omgivningspåverkan som kan antas uppstå. Bullrande eller störande verksamheter bör exempelvis inte tillåtas i anslutning till en bebyg- gelse som är känslig för störningar, t.ex. bostäder, och vice versa. Även mängden besökare till verksamheten behöver beaktas. Sådana verksamheter som förutsätter att kunderna besöker platsen för verk-

10 Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl för det, i en detaljplan bestämma att huvudmannaskapet i stället ska vara enskilt för en eller flera allmänna platser (jfr 4 kap. 7 § PBL).

173

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

samheten med bil kan vara olämpliga att medge i ett renodlat bostads- område om biltrafiken i sig kan medföra olägenheter för grannarna eller om det inte är möjligt för besökarna att parkera på den tomt där verksamheten är belägen. Även olika miljöaspekter behöver beaktas, t.ex. att verksamheten är lämpligt i förhållande till förutsättningarna att tillgodose behovet av avfallshantering, vatten och avlopp. Vidare behöver den allmänna trevnaden och risken för störningar på grund av ökade transporter beaktas (jfr prop. 2013/14:126 s. 183).

På motsvarande sätt som för en ny sammanhållen bebyggelse bör en bebyggelse som ska förändras eller bevaras planläggas, om det kan antas att länsstyrelsen vid detaljplaneläggning skulle motsätta sig den sökta åtgärden med hänvisning till att åtgärden är olämplig i förhål- lande till någon av ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL.

Vi avser således åtgärder av begränsad omfattning där den fär- diga detaljplanen eller detaljplaneprocessen inte tillför några väsent- liga mervärden, men som vanligtvis föregås av planläggning i dag. Det handlar bl.a. om sådana åtgärder som ofta prövas genom s.k. frimärksplaner, dvs. där kommunen gör en ny detaljplan som enbart omfattar en enda fastighet eller ett enstaka kvarter.

Vi har ovan pekat på att vissa åtgärder bör prövas med en detalj- plan, om åtgärden kan anses vara olämplig i förhållande till någon av ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL. Vi anser att det inte är nödvändigt att införa någon statlig tillsyn i dessa avseenden, vilket ansluter till den nuvarande ordningen. Inte heller i dag finns någon generell statlig tillsyn för att säkerställa att byggnadsnämnden prö- var de åtgärder som träffas av detaljplanekravet genom detaljplane- läggning11. Vi återkommer till frågan om staten i vissa fall behöver kunna ställa krav på planläggning i avsnitt 4.8.

11 Länsstyrelsen kan dock för ett visst geografiskt område besluta att den statliga tillsyn som gäller detaljplaner också ska tillämpas i fråga om byggnadsnämndens beslut om lov eller förhandsbesked (11 kap. 12 § PBL). Ett sådant beslut förutsätter att det finns särskilda skäl.

174

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

4.5.4Förslaget från Plan- och byggutredningen bör inte genomföras

Bedömning: Plan- och byggutredningens förslag, när det gäller kravet på detaljplan för ett nytt byggnadsverk där det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, bör inte genomföras.

Kravet på detaljplan för ett enstaka nytt byggnadsverk gäller bl.a. om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande (4 kap. 2 § första stycket 3 a PBL). Trots detta krav är det i vissa fall möjligt att pröva ett byggnadsverk inom ett sådant område genom ett bygglov eller ett förhandsbesked. Denna möjlighet är dock begränsad. Enligt motivuttalanden till ÄPBL kan det t.ex. gälla komplettering med byggnader på obebyggda s.k. lucktomter eller nya bostäder i sam- band med generationsskifte i ett jordbruksföretag.

I propositionen redogjorde den föredragande departementschefen för ytterligare två fall som exempel på hur detaljplanekravet skulle kunna tillämpas (prop. 1985/86:1 s. 556 f.).

Inom områden med bebyggelsetryck långt från tätorterna anses detaljplaneläggning kunna undvaras vid lämplighetsbedömningen, om förhållandena är okomplicerade. I sådana fall ska ett ställ- ningstagande i ett bygglovsärende kunna grundas på en preciserad översiktsplan eller en enklare planutredning. Med detta avses en utredning som klarlägger förutsättningar och restriktioner i grannskapet till den plats där en byggnadsåtgärd aktualiseras.

Närheten till ett område som redan har en samlad bebyggelse av viss omfattning kan också utlösa detaljplanekravet. Här anses det emellertid inte vara möjligt att säga något allmängiltigt, enligt förarbetena. Om det rör sig om några enstaka byggnader, vilkas lämplighet i stort kan bedömas på grundval av översiktsplanen, kan i vissa fall en enkel planutredning utgöra tillräckligt underlag för den slutliga lämplighetsprövningen av ett bygglovsärende.

Enligt Plan- och byggutredningen kan dessa propositionsuttalanden inte anses vara ett uttryck för gällande rätt (SOU 1996:168 s. 472). Enligt utredningen avsågs de beskrivna fallen utgöra exempel på detaljplanekravets tillämpning enligt huvudregeln. Samma exempel återfinns nämligen i lagrådsremissen (s. 448) där det inte fanns någon

175

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

bestämmelse som gjorde det möjligt att pröva ett nytt enstaka bygg- nadsverk genom ett bygglov eller ett förhandsbesked.

Huvudregeln är dock otvetydig, enligt Plan- och byggutredning- en: Det krävs detaljplan för en byggnad som ska förläggas inom område med bebyggelsetryck. Några möjligheter till undantag från detaljplanekravet ges inte, vilket var anledningen till regeringen efter lagrådsremissen med förslaget till ÄPBL ansåg att en sådan möjlighet behövdes (prop. 1985/86:1 s. 552 f.). De beskrivna fallen kan, enligt Plan- och byggutredningen, inte heller uppfattas som exempel på till- lämpningen av den senare införda undantagsbestämmelsen. Denna exemplifieras i propositionen enbart med de ovan nämnda fallen med lucktomter och nybyggnad på jordbruksfastighet i samband med generationsskifte. Enligt Plan- och byggutredningen förefaller det som om de refererade exemplen på undantag från detaljplanekravet har flutit in i propositionen på grund av någon form av misstag.

Mot denna bakgrund föreslog Plan- och byggutredningen en ut- vidgning av möjligheten att pröva ett byggnadsverk, som ska för- läggas i ett område där det råder stor efterfrågan på mark för be- byggelse, genom ett bygglov eller ett förhandsbesked. I praktiken avsåg förslaget att regeringen genom ett nytt motivuttalande skulle återge de tidigare skrivningarna från propositionen till ÄPBL, som ett exempel på hur undantagsbestämmelsen skulle kunna tillämpas.

Såvitt vi har kunnat finna har regeringen inte tagit ställning till utredningens förslag. Till följd av vårt uppdrag att föreslå begräns- ningar i detaljplanekravet har vi därför övervägt om det finns behov av att gå vidare med Plan- och byggutredningens förslag i detta av- seende.

Vi menar att det inte är lämpligt att genomföra Plan- och bygg- utredningens förslag. Från riksdagens perspektiv bör ovan återgivna situationer, som utredningen menar har flutit in i propositionen av misstag, ha uppfattats som en del av den samlade regleringen. Vilka förslag som är kopplade till undantagsregeln framgår inte helt tydligt av propositionen, eftersom fallen ovan återfinns under den breda rubriken ”några exempel på detaljplanekravets tilllämpning”. Inte heller den som tar del av de uttalanden som görs i propositionen torde normalt heller reflektera över vilka uttalanden som fanns redan i lagrådsremissen. Exempelvis återges exemplet i den andra streck- satsen i lagkommentarerna till såväl ÄPBL som till PBL, vilket gör att åtminstone detta fall bör ha uppfattats som ett exempel på gällande

176

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

rätt.12 Inte heller har vi funnit några rättsfall som pekar på att dessa uttalanden, som det nu är fråga om, bör uppfattas på något annat sätt än som regeringens avsikt om hur de nu gällande bestämmelserna bör förstås.

Mot denna bakgrund gör vi bedömningen att det inte finns an- ledning att genomföra förslaget från Plan- och byggutredningen.

4.6Kravet på detaljplan behöver utformas med hänsyn till MKB-direktivet

4.6.1MKB-direktivet medför att vissa åtgärder alltid bör omfattas av detaljplanekravet

Förslag: Detaljplanekravet ska även omfatta åtgärder som krä- ver bygglov, om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att området är ianspråktaget eller kan tas i anspråk för vissa verksamheter eller åtgärder. Det gäller så- dana verksamheter och åtgärder som enligt gällande rätt innebär att redovisningen av miljökonsekvenser ska uppfylla ytterligare krav i miljöbalken till följd av kraven i MKB-direktivet. Det gäl- ler om området är ianspråktaget eller kan tas i anspråk för ett industriområde; ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat projekt för sammanhållen bebyggelse; en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar; en hamn för fritidsbåtar; ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse; en permanent campingplats; en nöjespark; eller en djurpark. Detaljplanekravet ska inte omfatta spårvägar eller tunnelbanor.

Vissa byggnadsverk, som inte omfattas av kravet på detalj- plan, ska kunna prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked, även om byggnadsverket kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

12 Plan- och bygglagen [1987:10], Lars Uno Didón et al, Stockholm 2010; uttalandet åter- finns i anslutning till kommentaren till 5 kap. 1 § första stycket 2 ÄPBL.

Plan- och bygglagen (2010:900). En kommentar, Lars Uno Didón et al, Stockholm 2011; uttalandet återfinns i anslutning till kommentaren till 4 kap. 2 § PBL.

177

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Detaljplanekravet bör även omfatta vissa åtgärder som enligt MKB-direktivet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Som vi tidigare har redovisat anser vi att det finns brister i genom- förandet av MKB-direktivet i PBL (avsnitt 4.2). Gällande rätt gör det möjligt att ge bygglov för sådana åtgärder som omfattas av MKB-direktivet utan att byggnadsnämnden behöver tillämpa de kriterier som ska ligga till grund för att avgöra om projektet behö- ver miljöbedömas, vilket inte är förenligt med direktivet. Det leder i sin tur till att åtgärder i vissa fall kan komma att genomföras utan föregående miljöbedömning, trots att en sådan bedömning ska ske enligt MKB-direktivet.

Som vi har redovisat i avsnitt 4.4 anser vi att miljöbedömningen även i fortsättningen bör vara kopplad till detaljplanen och inte till bygglovet. För att säkerställa att en miljöbedömning sker av de verksamheter och åtgärder som omfattas av MKB-direktivet bör det finnas ett strikt krav på detaljplan om en sådan åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

I förarbetena till nya PBL anges att ett ovillkorligt detaljplane- krav gäller om en åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpå- verkan, som en följd av bestämmelserna om miljökonsekvens- beskrivningar som i dag motsvarar 4 kap. 34 § andra stycket PBL (prop. 2009/10:170 del 1 s. 194). Vi menar att denna hänvisning är felaktig. Bestämmelsen i 4 kap. 34 § innehåller krav på hur en plan- beskrivning ska utformas om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan. För att denna bestämmelse ska aktua- liseras måste kommunen redan ha bestämt sig för att påbörja ett planarbete. I situationen när byggnadsnämnden ska pröva om en ansökan om bygglov behöver föregås av planläggning är bestämmel- sen inte tillämplig.

För att genomföra MKB-direktivet korrekt anser vi att det bör finnas ett strikt krav på detaljplan för en åtgärd som kräver bygg- lov, om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att området är ianspråktaget eller kan tas i anspråk för vissa verksamheter och åtgärder. Det gäller de verksamheter och åtgärder som avses i 4 kap. 34 § andra stycket, i den del de avser genomförandet av MKB-direktivet. Det innebär att området kan tas i anspråk för något av följande ändamål.

178

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

1.Industriändamål13

2.Ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat pro- jekt för sammanhållen bebyggelse

3.En skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar

4.En hamn för fritidsbåtar

5.Ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggning- ar, utanför sammanhållen bebyggelse

6.En permanent campingplats

7.En nöjespark

8.En djurpark.

De lovpliktiga åtgärder som avses omfattar såväl nybyggnad som ändring av ett befintligt byggnadsverk. Kravet på detaljplan är kopplat till om åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan på grund av att det avsedda området redan har tagits i anspråk för ett sådant ändamål som avses i punkterna 1–8 eller om åtgärden innebär att så blir fallet. En ändring av en befintlig byggnad omfattas således av kravet på detaljplan, om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att området (dvs. byggnaden och den tomt som hör till byggnaden) kan tas i anspråk som t.ex. en nöjespark.

Det bör inte spela någon roll om området tas i anspråk för ett sådant ändamål som avses i punkterna 1–8 eller om det redan tidigare har tagits i anspråk för ett sådant ändamål. Det avgörande momentet bör vara om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Detta bottnar i att MKB-direktivet ställer krav på att nya projekt ska miljöbedömas, liksom alla förändringar eller utvidgningar av sådana projekt som redan har godkänts, utförts eller håller på att utföras och vilka kan få betydande negativ inverkan på miljön. Motsatsvis bör detaljplanekravet inte slå till enbart på den grunden att den sökta åtgärden innebär att området tas i anspråk för ett sådant ändamål som avses i någon av punkterna 1–8, förutsatt att den sökta åtgärden inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Däremot kan det naturligtvis finnas andra skäl till att detaljplanekravet träffar en sådan åtgärd som avses i punkterna 1–8. Exempelvis kommer ett ”annat

13 I avsnitt 4.7.1 föreslår vi att denna punkt i stället formuleras som ”ett industriområde”.

179

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

projekt för sammanhållen bebyggelse” (punkt 2 ovan) vanligtvis

även träffas av detaljplanekravet i 4 kap. 2 § första stycket 1 (”en ny sammanhållen bebyggelse”).

Det kan även tänkas att en åtgärd som prövas enligt PBL är en mindre del av ett större projekt som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Exempelvis kan en ansökan om bygglov för nybygg- nad av en järnvägsstation vara ett led i utbyggnaden av en helt ny järnvägssträckning. Även om den nya järnvägssträckningen samman- taget kan antas medföra en betydande miljöpåverkan bör detta inte utlösa ett krav på detaljplan för den nya stationsbyggnaden, annat än om stationen som sådan, dvs. den åtgärd som prövas enligt PBL, kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Den miljöpåverkan som järnvägssträckningen kan antas medföra kommer ändå att miljö- bedömas enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, benämnd banlagen. Även om järnvägsstationen i detta exempel inte behöver planläggas för att säkerställa att en miljöbedömning kommer till stånd, kan det många gånger vara lämpligt att göra en detaljplan för en ny järnvägsstation av andra skäl. Så kan vara fallet om stationen utgör ett nytt byggnadsverk som får en betydande inverkan på om- givningen och som därmed kommer att omfattas av kravet på detalj- plan enligt 4 kap. 2 § första stycket 3 a PBL.

Det bör noteras att den nu föreslagna justeringen av detalj- planekravet inte utvidgar detaljplanekravet i sig. Redan i dag gäller att de listade verksamheterna och åtgärderna kräver en detaljplan, antingen på grund av detaljplanekravet för en ny sammanhållen be- byggelse m.m. (punkten 1) eller för att byggnadsverkets använd- ning får betydande inverkan på omgivningen (punkten 3 a). Möjlig- heten att pröva ett byggnadsverk, vars användning får betydande inverkan på omgivningen, genom ett bygglov eller ett förhands- besked förutsätter nämligen att användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (andra stycket sista ledet).

Kravet på detaljplan för de åtgärder som nu diskuterats bör in- föras som en ny femte punkt i 4 kap. 2 § första stycket PBL.

180

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

Byggande av en spårväg eller en tunnelbana bör inte omfattas av detaljplanekravet

Katalogen över verksamheter och åtgärder i nuvarande 4 kap. 34 § andra stycket PBL omfattar även spårvägar och tunnelbanor. Inne- börden av bestämmelsen är att redovisningen av miljökonsekvenserna ska uppfylla kraven för en projekt-MKB, om genomförandet av en detaljplan kan antas få en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för en spårväg eller en tunnelbana.

Spårvägar omfattas av punkten 10 i bilaga 2 till MKB-direktivet. I samma punkt anges också upphöjda eller underjordiska järnvägar, hängbanor eller liknande banor av speciell typ som endast eller i huvudsak används för passagerartransport. Tunnelbana tas inte upp särskilt i bilagan, men räknas i detta sammanhang som en underjor- disk järnväg. Det innebär att MKB-direktivet anger att en miljö- bedömning ska ske för en spårväg eller en tunnelbana som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Tidigare fanns krav på att den fysiska planeringsprocessen i ban- lagen skulle tillämpas på spårvägar och tunnelbanor. Samtidigt finns det i samband med spårvägs- och tunnelbaneprojekt ofta behov av att ändra eller upprätta detaljplaner. Kraven i banlagen och PBL kunde således leda till en oönskad dubbelprövning.

Efter en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2013 är det numera möjligt att planera för en spårväg eller en tunnelbana enbart genom planläggning enligt PBL. Om en tunnelbana eller en spårväg byggs med stöd av en detaljplan behöver bestämmelserna i banlagen inte tillämpas (1 kap. 1 § andra stycket banlagen). Den som ska pla- nera en tunnelbana eller spårväg får själv bedöma och bestämma om det enbart ska upprättas en detaljplan eller om det både ska upprättas en detaljplan och en järnvägsplan.

I samband med lagändringen gjordes följdändringar i PBL för att säkerställa att planbeskrivningen innehåller den information som krävs enligt MKB-direktivet, för de fall då genomförandet av detalj- planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för spårväg eller tunnelbana (4 kap. 34 § andra stycket 9 och 10 PBL).

Vi anser att det skulle leda fel om detaljplanekravet även skulle omfatta spårvägar och tunnelbanor, eftersom byggande av spårvägar och tunnelbanor inte kräver bygglov. Det skulle även leda till en

181

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

oönskad dubbelprövning med ett obligatoriskt detaljplanekrav för spårväg och tunnelbana, om spårvägen eller tunnelbanan ändå kom- mer att prövas enligt banlagen. Likafullt är det angeläget att miljö- konsekvenserna beskrivs på det sätt som krävs enligt MKB-direktivet, för det fall detaljplanen gör det möjligt att anlägga en spårväg eller tunnelbana och genomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Sammanfattningsvis bör detaljplanekravet inte omfatta byggan- det av en spårväg eller en tunnelbana. Däremot bör det nuvarande kravet för tunnelbana och spårväg finnas kvar i 4 kap. 34 § andra stycket, dvs. att redovisningen av miljökonsekvenserna ska uppfylla kraven för en projekt-MKB, om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att plan- området får tas i anspråk för en spårväg eller en tunnelbana.

En ny sammanhållen bebyggelse ska inte kunna prövas genom ett bygglov, om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Som nämnts krävs det i vissa fall ingen detaljplan för ett sådant bygg- nadsverk som avses i 4 kap. 2 § första stycket 3 PBL, dvs. vissa bygg- nadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen, om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller placeras i närheten av en Sevesoverksamhet. Det förutsätter dels att byggnadsverket kan prövas genom ett bygglov eller ett förhands- besked, dels att användningen av byggnadsverket inte kan antas med- föra en betydande miljöpåverkan (4 kap. 2 § andra stycket PBL).

Bakgrunden till att användningen av byggnadsverket inte får antas medföra en betydande miljöpåverkan, för att byggnadsverket ska kunna prövas genom ett bygglov eller ett förhandsbesked, hänger samman med kraven i MKB-direktivet. Villkoret tillkom i samband med nya PBL i syfte att förtydliga att kravet på detaljplan aldrig kan ersättas av en prövning i ett ärende om bygglov eller förhandsbesked, om byggnadsverket kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (prop. 2009/10:170 Del 1 s. 195, se vidare längre fram i detta av- snitt respektive avsnitt 3.1.2).

Behovet av villkoret upphör om detaljplanekravet utvidgas till att även omfatta de verksamheter och åtgärder som anges i MKB-direkti- vet enligt vad vi har föreslagit ovan. Den föreslagna nya femte punk- ten i paragrafens första stycke kommer nämligen att säkerställa att en

182

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

detaljplan görs i de fall som omfattas av direktivet. Av tydlighetsskäl ser vi dock ett behov av att behålla begränsningen för de fall då det är fråga om en ny sammanhållen bebyggelse, enligt följande.

Vi har i avsnitt 4.5.3 föreslagit att tillämpningsområdet för 4 kap. 2 § andra stycket ska utvidgas till att även omfatta punkterna 1 och 2 i paragrafens första stycke. Det innebär att detaljplanekravet inte ska omfatta ”en ny sammanhållen bebyggelse” (punkten 1), om åtgärden kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked. Samtidigt kommer det enligt vårt förslag att finnas ett strikt krav på detaljplan för en åtgärd som kräver bygglov, om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att området är ianspråktaget eller kan tas i anspråk för ett köp- centrum, en parkeringsanläggning eller något annat projekt för sam- manhållen bebyggelse (föreslagna 4 kap. 2 § första stycket 5 b). Här innebär den nya punkten 5 b med andra ord en viss dubbelreglering i förhållande till innehållet i punkten 1, i den del en sammanhållen bebyggelse kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Vi ser en risk för att bestämmelsen kan missuppfattas om till- lämpningsområdet för det andra stycket utvidgas till att även träffa första stycket 1. Risken består i att bestämmelsen kan uppfattas som att det skulle vara möjligt att även pröva en ny sammanhållen bebyg- gelse enligt punkten 1 genom ett bygglov eller ett förhandsbesked, även om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Eftersom den nya punkten 5 b i första stycket uppställer ett strikt krav på planläggning för sådana fall bör villkoret behållas i de fall som den sökta åtgärden avser en ny sammanhållen bebyggelse. Det bör därmed framgå av paragrafens andra stycke att det är en förut- sättning att åtgärden inte kan antas medföra en betydande miljö- påverkan för att åtgärden ska kunna prövas genom ett bygglov eller ett förhandsbesked, i fråga om en ny sammanhållen bebyggelse.

I denna del blir bestämmelsen i andra stycket en upplysnings- bestämmelse eftersom detaljplanekravet redan kommer att framgå av första stycket 5 b, om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan till följd av att området är ianspråktaget eller kan tas i anspråk för ett ”projekt för sammanhållen bebyggelse”.

Avslutningsvis bör nämnas att vi har övervägt om det är möjligt att utforma paragrafen på ett sätt som inte medför en dubbelregle- ring mellan punkterna 1 respektive 5 b i det första stycket. Detta avseende delen om en sammanhållen bebyggelse som kan antas

183

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

medföra en betydande miljöpåverkan. De lösningar vi har skissat på har dock inneburit omfattande ändringar i paragrafen i förhållande till dagens utformning, vilket vi har bedömt vara ett sämre alterna- tiv för dem som ska tillämpa bestämmelsen.

I vissa fall ska en åtgärd som kräver bygglov, som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, kunna tillåtas utan detaljplan

De justeringar som vi nu har föreslagit genom den nya bestämmel- sen i 4 kap. 2 § första stycket 5 respektive andra stycket PBL inne- bär att det uppstår ett utrymme för att kunna pröva åtgärder som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enbart genom ett bygglov eller ett förhandsbesked. Det handlar om vissa byggnads- verk som medför en betydande inverkan på omgivningen, men som ändå bedöms vara möjligt att pröva genom ett bygglov eller ett för- handsbesked.

I många fall förhindras den möjligheten till följd av de föreslag- na kraven i den nya femte punkten. Exempelvis kan det tänkas att byggnadsnämnden bedömer att en ansökan om bygglov för ett nytt köpcentrum utgör ett sådant byggnadsverk som medför en bety- dande inverkan på omgivningen. Ett sådant köpcentrum ska nor- malt prövas genom planläggning enligt 4 kap. 2 § första stycket 3 a PBL, men kan i vissa fall prövas genom ett bygglov med stöd av be- stämmelsens andra stycke. Om köpcentret kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, skulle det i alla fall behöva prövas genom planläggning till följd av att ett köpcentrum kommer att omfattas av det strikta kravet på detaljplan enligt den nya punkten 5 b.

Det utrymme vi inledningsvis antydde uppstår för sådana åtgärder som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, men som inte omfattas av den föreslagna katalogen i den nya femte punkten. Exempelvis kan det tänkas att någon söker bygglov för en större transformatorstation, t.ex. i form av en kopplingsstation eller ett ställverk. En sådan anläggning kan utgöra ett byggnadsverk som får en betydande inverkan på omgivningen. Anläggningen kan i vissa fall även antas medföra en betydande miljöpåverkan. I den mån en sådan anläggning etableras friliggande – och inte som en del av samman- hållen bebyggelse – bör anläggningen inte heller omfattas av något av kraven i den föreslagna femte punkten. Därmed sagt att åtgärden åtminstone i teorin skulle kunna prövas genom ett bygglov eller för-

184

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

handsbesked, trots att den kan antas medföra en betydande miljö- påverkan.

Vi menar att detta är en godtagbar ordning. De byggnadsverk som prövas enligt PBL men som inte omfattas av den föreslagna femte punkten, kommer såvitt känt ändå alltid att miljöbedömas en- ligt någon annan lag, t.ex. miljöbalken eller ellagen (1997:857), om byggnadsverket kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Därmed finns det enligt vår uppfattning inte något skäl för lagstif- taren att ställa krav på att åtgärden måste miljöbedömas inom ramen för PBL-systemet. Ett sådant krav skulle i vissa fall leda till en onödig dubbelprövning.

Bakgrunden till kravet att ett byggnadsverk inte kan prövas genom ett bygglov, om det kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

I detta sammanhang finns anledning att kommentera den EU-rätts- liga kopplingen till kravet att ett byggnadsverk inte ska kunna prö- vas genom ett bygglov eller förhandsbesked, om det kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Under utredningsarbetet har det ifrågasatts om denna bestämmelse är ett led i genomförandet av MKB-direktivet, eller om bestämmelsen i själva verket avser att genomföra SMB-direktivet.

Vi anser att det är tydligt att bestämmelsen infördes i syfte att genomföra MKB-direktivet. Bilden kompliceras emellertid av att författningskommentaren till nya PBL kan tolkas som att införan- det skulle hänga samman med kraven i SMB-direktivet.

I skälavsnittet till nya PBL motiverades den nya bestämmelsen så här (prop. 2009/10:170 Del 1 s. 194 f.).

Enligt de nuvarande bestämmelserna behövs ingen detaljplan om be- dömningen kan klaras av i samband med prövningen av ansökan om bygglov eller förhandsbesked. […] Om åtgärden kan antas medföra en ”betydande miljöpåverkan” gäller emellertid ett ovillkorligt detaljplane- krav som en följd av bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningar i nuvarande 5 kap. 18 § [ÄPBL]. Bestämmelserna, som infördes i plan- och bygglagen 1994, föranleddes av det s.k. MKB-direktivet, dvs. rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt […]. I förarbetena till bestämmelsen uttalades att det inte kan råda någon tvekan om att en åtgärd som har en betydande miljöpåverkan ska prövas genom en detalj- plan och inte med stöd av undantagsbestämmelsen i 5 kap. 1 § 2 plan- och bygglagen som medger att prövning kan ske i samband med

185

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked i vissa fall (prop. 1992/93:60 s. 22 och prop. 2004/05:59 s. 17).

[…]

Bestämmelserna bör dock förtydligas så att det framgår att kravet på detaljplan aldrig kan ersättas av en prövning i ett ärende om bygglov eller förhandsbesked om byggnadsverket kan antas medföra en bety- dande miljöpåverkan.

Här sägs uttryckligen att bestämmelsen föranleddes av MKB-direk- tivet. I författningskommentaren till 4 kap. 2 § andra stycket hän- visar regeringen emellertid till SMB-direktivet (a. prop. s. 426).

Andra stycket överensstämmer med de delar av 5 kap. 1 § första stycket 2 i [ÄPBL] som saknas i första stycket 3, med tillägget att detaljplan alltid krävs om användningen av byggnaden eller den bygg- lovspliktiga anläggningen kan antas medföra en betydande miljöpåver- kan. Detta tillägg görs för att tydliggöra kravet på en detaljplan om användningen av byggnadsverket kan antas att medföra en betydande miljöpåverkan. I det s.k. SEA-direktivet14 ställs krav på att det i ett ärende som avser antagande av en plan vars ändamål ger möjlighet att uppföra ett byggnadsverk som kan antas medföra en betydande miljö- påverkan ska det finnas en miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonse- kvensbeskrivningen ska vara framtagen på det sätt som anges i 6 kap. miljöbalken. I plan- och bygglagen finns dock inga möjligheter att ställa krav på en miljökonsekvensbeskrivning i ett lovärende utan endast i ett planärende.

Författningskommentaren kan förstås som att tillägget skulle vara motiverat av SMB-direktivet, vilket rimligen inte kan ha varit avsik- ten. Anledningen är att SMB-direktivet enbart ställer krav på att det ska göras en miljöbedömning av vissa planer och program, om genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. SMB-direktivet innehåller inga krav på att vissa åtgärder måste föregås av planläggning. Däremot innehåller MKB-direktivet krav på att vissa verksamheter och åtgärder som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska miljöbedömas, oavsett om verksamheten eller åtgärden är föremål för planläggning eller inte.

Kravet på detaljplan avser situationen när byggnadsnämnden ska pröva om en ansökan om bygglov eller förhandsbesked behöver före- gås av planläggning eller inte. Som nämnts tidigare finns ingen möj- lighet att göra en miljöbedömning inom ramen för bygglovsproces-

14 SEA-direktivet är förkortningen av det engelska namnet på SMB-direktivet.

186

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

sen, vilket det däremot finns inom ramen för detaljplaneprocessen. För att svensk rätt ska uppfylla kraven i MKB-direktivet är det såle- des nödvändigt att detaljplanekravet säkerställer att en miljöbedöm- ning sker, för de åtgärder som omfattas av bilaga 2 till MKB-direk- tivet och som genomförs genom PBL.

Mot bakgrund av denna redogörelse uppfattar vi det som att bestämmelsen infördes i syfte att genomföra MKB-direktivet, trots hänvisningen till SMB-direktivet i författningskommentaren.

4.6.2Kriterierna för vad som utgör en betydande miljöpåverkan bör preciseras på förordningsnivå

Förslag: Regeringen ska få meddela föreskrifter i vilka fall en åtgärd ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, på grund av att området är ianspråktaget eller kan tas i anspråk för vissa ändamål som anges i MKB-direktivet.

När byggnadsnämnden prövar om en detaljplan behövs till följd av att någon avser att ta i anspråk ett område för en sådan åtgärd, ska byggnadsnämnden vid sin bedömning av om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan tillämpa vissa kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen om miljökon- sekvensbeskrivningar.

Regeringen ska även få meddela föreskrifter om att vissa slag av de åtgärder som det nu är fråga om, ska eller inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Regeringen bör bemyndigas att meddela föreskrifter om vilka åtgärder som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

De projekt som omfattas av bilaga 2 till MKB-direktivet – däribland de projekt som i svensk rätt genomförs genom bestämmelser i PBL – ska behovsbedömas i förhållande till de relevanta kriterier som anges i direktivets bilaga 3, som vi tidigare har redovisat i avsnitt 4.2. Dessa kriterier återfinns i dag i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, MKBF. Som nämnts i avsnitt 4.2 är dessa kriterier inte direkt tillämpliga vid den bedömning som sker enligt PBL för att avgöra om det behövs en detaljplan eller inte.

187

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Däremot finns en näraliggande bestämmelse i PBF som ska tillämpas när kommunen bedömer om en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Denna bedömning får betydelse för vilket innehåll som planbeskrivningen ska ha när det gäller redo- visningen av miljökonsekvenserna. Bestämmelsen anger att kom- munen ska tillämpa kriterierna i bilaga 2 till MKBF vid sin bedöm- ning av om en detaljplan medför en betydande miljöpåverkan, om planen medger att planområdet får tas i anspråk för en sådan verk- samhet eller åtgärd som avses i 4 kap. 34 § andra stycket PBL (2 kap. 5 § PBF).

I avsnitt 4.6.1 har vi föreslagit att kravet på detaljplan uttryck- ligen ska omfatta åtgärder som kräver bygglov, om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att området är ianspråktaget eller kan tas i anspråk för vissa ändamål som anges i MKB-direktivet. Förslaget behöver kompletteras med en bestäm- melse som tydliggör vad som avses med betydande miljöpåverkan i detta sammanhang. Det innebär att det behövs en bestämmelse med innebörden att byggnadsnämnden ska tillämpa kriterierna i bilaga 2 till MKBF vid sin bedömning av om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, när nämnden prövar behovet av en detaljplan. Eftersom motsvarande bestämmelser redan i dag finns på förordningsnivå bör även den nya bestämmelsen införas på denna nivå, och då lämpligen genom att en hänvisning införs i PBF till kriterierna i bilaga 2 i MKBF.

Regeringen har meddelat bestämmelserna i 2 kap. 5 § PBF med stöd av ett bemyndigande i 16 kap. 1 § 2 PBL. Detta bemyndigande anger att regeringen får meddela föreskrifter om när genomföran- det av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av en sådan användning som avses i 4 kap. 34 § andra stycket PBL. Förslaget att detaljplanekravet även ska omfatta lov- pliktiga åtgärder, som kan antas medföra en betydande miljöpåver- kan på grund av att området är ianspråktaget eller kan tas i anspråk för de ändamål som följer av MKB-direktivet, medför att bemyndi- gandet behöver utvidgas.

Vi föreslår att bemyndigandet i 16 kap. 1 § PBL ska utvidgas så att det även omfattar en möjlighet för regeringen att meddela före- skrifter om när en åtgärd som avses i 4 kap. 2 § första stycket 5 PBL kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att om- rådet är ianspråktaget eller kan tas i anspråk för de ändamål som

188

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

avses i den bestämmelsen. Den nya bestämmelsen bör lämpligen pla- ceras i 2 kap. PBF. Detta kapitel har rubriken Planer och områdes- bestämmelser och innehåller redan i dag underrubriken Betydande miljöpåverkan. Vi menar att denna placering är lämplig, även om bestämmelsen främst kommer att tillämpas av byggnadsnämnden i ärenden om lov. Att det handlar om ärenden om lov skulle i och för sig kunna tala för att bestämmelsen kan placeras i 6 kap. PBF, som har rubriken Lov och anmälan. Det nära släktskapet med 2 kap. 5 § PBF, samt att detaljplanekravet är placerat i 4 kap. PBL, talar dock för att den nya bestämmelsen bör placeras i 2 kap. PBF.

Vi har även övervägt om de nya föreskrifterna är sådana att de omfattas av regeringens normgivningsområde enligt 8 kap. 7 § re- geringsformen. Detta skulle medföra att det kunde vara lämpligt att införa en upplysningsbestämmelse i 4 kap. 2 § PBL för att göra det lättare för läsaren att hitta kriterierna för hur uttrycket en betydan- de miljöpåverkan ska förstås. I propositionen Miljöbedömningar (prop. 2016/17:200) har regeringen föreslagit en sådan upplysnings- bestämmelse i anslutning till 6 kap. 6 § andra stycket och 24 § andra stycket miljöbalken.

Som redan nämnts finns sedan tidigare ett bemyndigande i 16 kap. 1 § PBL för regeringen att meddela föreskrifter om när en detaljplan på grund av sådan användning som avses i 4 kap. 34 § andra stycket kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lagrådet hade vid bestämmelsens tillkomst inga synpunkter på att den utformades som ett bemyndigande. Syftet med detta bemyndigande var snarlikt syftet med de nya föreskrifter i PBF som nu föreslås. Med anledning av detta ser vi inte att de nya föreskrifterna skulle omfattas av reger- ingens normgivningsområde enligt 8 kap. 7 § regeringsformen. Vidare skulle det strida mot systematiken i PBL – där denna typ av upplys- ningsbestämmelse inte förekommer i övrigt – att införa en upplys- ningsbestämmelse på det sätt som föreslås i propositionen om miljö- bedömningar.

Upplysningsvis föreslås i den departementspromemoria som ligger till grund för propositionen Miljöbedömningar (Ds 2016:25) att bestämmelserna i MKBF ska ersättas av en ny miljöbedömnings- förordning. Om så blir fallet, kommer hänvisningen i föreslagna 2 kap. 5 a § PBF att behöva justeras så att den bestämmelsen i stället hänvisar till den nya förordningen.

189

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Regeringen bör även få meddela föreskrifter om att vissa åtgärder ska eller inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan

MKB-direktivet föreskriver att medlemsstaterna ska bestämma om de projekt som anges i direktivets bilaga 2 ska bli föremål för en miljöbedömning genom en granskning från fall till fall eller genom gränsvärden eller kriterier som fastställs av medlemsstaten (arti- kel 4.2). När det gäller detaljplaner har Sverige valt att göra en gransk- ning från fall till fall, i syfte att avgöra om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Utredningen bedömer att behovsbedömningen i normalfallet bör kunna hanteras relativt enkelt av byggnadsnämnden. MKB-direktivet tar sikte på relativt omfattande verksamheter och åtgärder, medan de åtgärder som byggnadsnämnden prövar inom ramen för ett bygglov normalt är av begränsad omfattning. Det gör att det i normalfallet inte bör råda någon tvekan om att den åtgärd som byggnads- nämnden har att pröva inte kan antas medföra en betydande miljö- påverkan. Samtidigt är de kriterier som ska ligga till grund för behovsbedömningen omfattande (vi återkommer till dessa kriterier i avsnitt 4.6.4). I vissa fall kan byggnadsnämnden tänkas få anledning att vara utförligare i sin beskrivning av hur nämnden har kommit fram till slutsatsen att den sökta åtgärden inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Som redan nämnts innehåller MKB-direktivet en möjlighet att – i stället för en granskning från fall till fall – bestämma gränsvärden eller kriterier för när en åtgärd aldrig ska antas medföra en betydan- de miljöpåverkan. På motsvarande sätt ger direktivet en möjlighet att bestämma gränsvärden eller kriterier för när en åtgärd under alla omständigheter ska genomgå en miljöbedömning.

Vi bedömer att det skulle kunna underlätta byggnadsnämnder- nas arbete om regelverket innehöll gränsvärden eller kriterier för sådana åtgärder som aldrig kan antas medföra en betydande miljö- påverkan. För sådana åtgärder skulle byggnadsnämnden helt kunna låta bli behovsbedömningen och därmed kunna avstå från att redo- visa hur nämnden har kommit fram till slutsatsen att åtgärden inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Redan i dag finns bestämmelser i 2 § MKBF som anger att vissa verksamheter och åtgärder – som omfattas av bestämmelserna i miljöbalken – inte omfattas av skyldigheten att upprätta en miljökonsekvensbeskriv-

190

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

ning. Vi anser att regeringen bör kunna införa motsvarande be- stämmelser i PBF.

Det har inte varit möjligt för oss att inom ramen för utrednings- tiden föreslå hur gränsvärden eller kriterier skulle kunna utformas för sådana åtgärder som aldrig kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Däremot anser vi att det är lämpligt att regeringen ges möjlighet att meddela föreskrifter om att vissa slag av åtgärder – som avses i den föreslagna bestämmelsen 4 kap. 2 § första stycket 5 PBL – ska eller inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan vid byggnadsnämndens bedömning av om det krävs en detaljplan eller inte.

Vi anser att det är lämpligt att införa ett sådant bemyndigande för regeringen redan inom ramen för det lagstiftningsärende som detta betänkande kan tänkas utmynna i. Hur gränsvärden eller kriterier kan utformas får beredas i annan ordning.

Mot denna bakgrund föreslår vi ett nytt bemyndigande som ger regeringen möjlighet att meddela föreskrifter att vissa slag av åt- gärder ska eller inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Bestämmelsen finns i 16 kap. 1 § PBL.

4.6.3Behovsbedömningen förutsätter inget krav på särskilt samråd med berörda myndigheter

Bedömning: Behovsbedömningen innebär inget krav på särskilt samråd med berörda myndigheter och bör inte heller göra det.

Processen för att bedöma om en åtgärd kan antas medföra en bety- dande miljöpåverkan ser olika ut i MKB-direktivet respektive SMB- direktivet. Skillnaderna består både i att bedömningen ska ske i för- hållande till olika kriterier, men även hur bedömningen ska gå till.

I dag finns krav på att kommunen ska ge den eller de länsstyrel- ser, kommuner och andra myndigheter som berörs av en detaljplan tillfälle att yttra sig, vid bedömningen av om genomförandet av en plan ska antas medföra en betydande miljöpåverkan (6 § jämförd med 4 § andra stycket MKBF). Detta krav hänger samman med kraven i artikel 3.6 i SMB-direktivet, som anger att ett samråd ska äga rum med de myndigheter som avses i artikel 6.3 när det görs en undersökning av om en miljöbedömning krävs. Av artikel 6.3 fram-

191

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

går att medlemsstaterna ska utse de myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av den miljöpåver- kan som följer av genomförandet av planer och program.

Motsvarande krav saknas i MKB-direktivet15. I situationen när byggnadsnämnden ska bedöma om en ansökan om lov eller förhands- besked förutsätter planläggning finns det således inget krav i EU- rätten på att nämndens ställningstagande ska föregås av ett samråd med andra kommuner eller myndigheter.

Vi gör bedömningen att det inte bör införas några ytterligare krav på att byggnadsnämnden ska samråda med övriga myndigheter, ut- över de krav som redan gäller enligt 9 kap. 25 § PBL. Anledningen till detta är att byggnadsnämnden kommer att behöva göra denna behovsbedömning i ett stort antal fall, där det i många fall kommer att handla om åtgärder som är av sådant slag att någon betydande miljöpåverkan normalt inte kommer att kunna komma i fråga.

Byggnadsnämndens prövning av om det krävs en detaljplan eller inte träffar alla ansökningar om lov och förhandsbesked som avser sådana områden som inte redan är planlagda. Det kan antas att bygg- nadsnämnderna hanterar cirka 100 000 bygglovsärenden varje år16. Såvitt känt finns det ingen statistik som visar hur många av dessa ärenden som avser åtgärder utanför områden med detaljplan, men graden kan antas variera beroende på vilken kommun det är fråga om. Sammantaget handlar det emellertid om tiotusentals ärenden där detaljplanekravet prövas varje år. Enligt vår erfarenhet handlar fler- talet av dessa ärenden om åtgärder som i sammanhanget är av begrän- sad omfattning, t.ex. byggande av garage och carportar, där det vanligtvis är uteslutet att den sökta åtgärden skulle kunna antas med- föra en betydande miljöpåverkan.

Att införa krav på ytterligare samråd för att bedöma om genom- förandet av dessa åtgärder kan antas leda till en betydande miljöpå- verkan skulle leda till en omfattande administration hos byggnads- nämnderna. Mot bakgrund av karaktären i dessa ärenden skulle miljö-

15Av sista meningen i preambel 29 till ändringsdirektivet framgår uttryckligen att det inte finns något krav på formellt samråd i behovsbedömningsfasen.

16De kommuner som har bidragit med statistik till Boverkets uppföljning av PBL för 2016 anger att antalet ansökningar om lov uppgick till 85 502. Med en svarsfrekvens på 84 procent kan antalet lovansökningar totalt beräknas till cirka 100 000, förutsatt att de kommuner som inte svarat utgör ett representativt urval.

192

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

nyttan av en sådan ordning sannolikt vara begränsad och inte stå i proportion till det merarbete som kravet skulle medföra.

4.6.4Byggnadsnämndens bedömning av miljöpåverkan ska framgå av beslutet om lov eller förhandsbesked

Förslag: Byggnadsnämndens bedömning i frågan om betydande miljöpåverkan ska framgå av beslutet om lov eller förhandsbesked.

Som redan nämnts anser vi att det är en brist i genomförandet av MKB-direktivet att kravet enligt direktivet på att vissa projekt ska behovsbedömas inte införts vid en prövning mot kravet på detalj- plan i 4 kap. 2 § PBL. Vi föreslår därför i avsnitt 4.6.2 dels ett nytt bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om i vilka fall en åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, dels en ny bestämmelse i PBF som i sin tur hänvisar till bestämmelser i MKBF där det anges vilka kriterier som byggnadsnämnden ska ta hänsyn till i sin bedömning av om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Dessa kriterier motsvarar de urvalskrite- rier som ska tillämpas vid behovsbedömningen enligt bilaga 3 till MKB-direktivet. Kriterierna redovisas i tabell 4.2.

Enligt MKB-direktivet ska medlemsstaterna säkerställa att resul- tatet av de ansvariga myndigheternas behovsbedömningar görs till- gängliga för allmänheten (artikel 4.4). För att genomföra direktivet även i denna del föreslår vi att bestämmelser införs som innebär att skälen för att åtgärden inte kan antas medföra en betydande miljö- påverkan ska framgå av beslutet om förhandsbesked eller bygglov.

I beslutet ska byggnadsnämnden alltså ange skälen till sin be- dömning att åtgärden inte kan antas medföra en betydande miljö- påverkan. Det innebär att byggnadsnämnden ska motivera sin bedömning i förhållande till de kriterier som anges i tabell 4.2. Om- fattningen av skälen behöver anpassas i förhållande till förutsätt- ningarna i det enskilda fallet, utifrån åtgärdens

karakteristiska egenskaper (punkten 1),

lokalisering (punkten 2), och

de potentiella effekternas karakteristiska egenskaper (punkten 3).

193

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om den sökta åtgärden är av begränsad omfattning, har ringa eller ingen omgivningspåverkan och ska lokaliseras till ett redan bebyggt område, bör skälen kunna hållas kortfattade. I andra fall kan det fin- nas behov av att byggnadsnämnden utvecklar skälen för sin bedöm- ning i förhållande till kriterierna i tabell 4.2.

Redovisningskravet bör endast gälla för åtgärder som ska vidtas utanför detaljplanelagda områden, eftersom behovet av planlägg-

194

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

ning bara prövas i sådana fall. Vidare bör kravet endast gälla åtgär- der som ska vidtas inom ett område som är ianspråktaget eller som genom den sökta åtgärden kan tas i anspråk för sådana verksam- heter och åtgärder som avses i 4 kap. 2 § första stycket 5 PBL, dvs. för ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat pro- jekt för sammanhållen bebyggelse m.m.

Bestämmelserna finns i 9 kap. 39 och 40 §§ PBL.

4.6.5Ett byggnadsverks inverkan på omgivningen bör bedömas i förhållande till hela åtgärden

Förslag: Ett byggnadsverks inverkan på omgivningen bör bedö- mas i förhållande till hela byggnadsverket och inte bara till dess användning.

Vi har i avsnitt 4.3 anfört att varken gällande rätt eller förslaget att begränsa kravet på detaljplan i propositionen En enklare planpro- cess (prop. 2013/14:126) är förenligt med kraven i MKB-direktivet, bl.a. eftersom ett byggnadsverks inverkan på omgivningen behöver bedömas i förhållande till hela åtgärden och inte bara till använd- ningen av byggnadsverket. Nedan utvecklar vi våra överväganden och förslag i detta avseende.

Detaljplanekravet omfattar i dag bl.a. nya byggnadsverk, om byggnadsverket kräver bygglov och byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen (4 kap. 2 § första stycket 3 a PBL). Enligt andra stycket krävs det ingen detaljplan om bygg- nadsverket kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

När det gäller uttrycket betydande inverkan på omgivningen upp- kommer frågan hur detta uttryck förhåller sig till uttrycket betyd- ande miljöpåverkan. Som exempel på en enstaka byggnad som kan ha betydande inverkan på omgivningen nämner departementschefen i samband med tillkomsten av ÄPBL större byggnader för t.ex. handel, industri eller service, där det kan vara fråga om störningar av olika slag från verksamheten som sådan eller sekundära effekter i form av trafikalstring eller säkerhetsrisker (prop. 1985/86:1 s. 553).

195

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Under förarbetena till nuvarande PBL diskuterades förhållandet mellan dessa uttryck med anledning av att PBL-kommittén i be- tänkandet Får jag lov? Om planering och byggande (SOU 2005:77) föreslagit att uttrycket ”betydande inverkan på omgivningen” bor- de ersättas med ”betydande miljöpåverkan”. Regeringen anförde bl.a. följande i frågan (prop. 2009/10:170 Del 1 s. 195).

Regeringen delar PBL-kommitténs bedömning att de nuvarande be- stämmelserna om krav på detaljplan inte är helt entydiga i detta avse- ende. Samtidigt finns det inte tillräckligt underlag för att helt ersätta kravet på detaljplan vid en betydande inverkan på omgivningen med ett krav på detaljplan endast vid en betydande miljöpåverkan. Utöver miljöpåverkan får uttrycket ”betydande inverkan på omgivningen” även anses omfatta betydande inverkan på landskapsbilden eller på den arkitektoniska stadsmiljön eller på förutsättningarna för trafiken eller på förutsättningarna för friluftslivet. Uttrycket en ”betydande inverkan på omgivningen” får således anses omfatta mer än uttrycket ”en betydande miljöpåverkan”. Bestämmelserna bör dock förtydligas så att det framgår att kravet på detaljplan aldrig kan ersättas av en prövning i ett ärende om bygglov eller förhandsbesked om byggnadsverket kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Ett förtydligande av bestämmelserna i detta avseende innebär inte en skärpning av kravet på detaljplan, utan ger tvärtom en uttrycklig möjlighet att på ett enklare sätt pröva enstaka byggnadsverk direkt i samband med bygglovsprövningen, så länge planen inte medför en betydande miljöpåverkan. Därmed ges stöd för en rationell hantering av bygglovsprövningen och en tydlig samordning med bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningar.

Regeringens uttalande får förstås som att innebörden av uttrycket

”betydande inverkan på omgivningen” i vissa avseenden samman- faller med innebörden av uttrycket ”betydande miljöpåverkan”.

Därutöver anser regeringen att uttrycket även omfattar ytterligare aspekter.

Enligt vår uppfattning begränsas räckvidden av detaljplanekravet emellertid av att hänsyn till byggnadsverkets inverkan på omgiv- ningen endast ska tas till byggnadsverkets användning. Även om det inte uttryckligen framgår av förarbetena får uttrycket ”byggnads- verkets användning” förstås som att den inverkan på omgivningen, som kan utlösa ett krav på detaljplan, enbart ska beaktas i den del som byggnadsverkets inverkan på omgivningen hänför sig till använd- ningen av byggnadsverket. Därmed exkluderas den inverkan på om- givningen som kan uppkomma i samband med uppförandet. Exem- pelvis får användningen av ett bostadshus normalt anses medföra en

196

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

relativt begränsad inverkan på omgivningen. Om byggnaden förläggs i ett känsligt naturområde kan uppförandet av byggnaden emellertid få en betydande inverkan på omgivningen till följd av att omistliga naturvärden försvinner.

Uttrycket ”betydande miljöpåverkan” begränsar sig inte enbart till byggnadsverkets användning, utan omfattar byggnadsverkets samlade miljöpåverkan. Att ett byggnadsverks användning kan få en betydan- de inverkan på miljön torde därmed inte fullt ut täcka innebörden av uttrycket ”kan antas få en betydande miljöpåverkan”, på det sätt som det används i EU-rätten.

Vår erfarenhet är att den nuvarande bestämmelsen tillämpas så att all inverkan på omgivningen beaktas för att bedöma om det finns ett behov av detaljplan, dvs. inte bara sådan inverkan på omgivningen som hänger samman med användningen av byggnadsverket. Inte hel- ler regeringen synes ha avsett att räckvidden ska begränsas till bygg- nadsverkets användning – aspekter som inverkan på landskapsbilden eller på den arkitektoniska stadsmiljön bör normalt inte kunna hän- föras till byggnadsverkets användning utan är kopplad till byggnads- verkets samlade inverkan på omgivningen.

Byggnadsverkets användning får

Byggnadsverket kan antas medföra

betydande inverkan på omgivningen

en betydande miljöpåverkan

Inkluderar bl.a. påverkan på

Inkluderar bl.a. påverkan

− landskapsbilden

− som inte kan kopplas till byggnadsverkets

− den arkitektoniska stadsmiljön

användning, t.ex. från anläggningsfasen

− förutsättningarna för trafiken

− på naturmiljön i området m.m.

− förutsättningarna för friluftslivet

 

Vi anser att det är en brist att den uttryckliga ordalydelsen i 4 kap. 2 § första stycket 3 a PBL inte fångar upp byggnadsverkets samlade inverkan på omgivningen. Bestämmelsen bör därför justeras så att

197

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

den inverkan på omgivningen som ska beaktas inte begränsas till byggnadsverkets användning, utan utsträcks till att omfatta ”bygg- nadsverket” i dess helhet. Därmed inkluderas även den inverkan på natur- och kulturvärden på platsen som kan komma att ske i samband med att området tas i anspråk för byggnadsverket och sådan inverkan på omgivningen som kan komma att uppstå under byggtiden. Därutöver inkluderas bl.a. om det uppstår inverkan på omgivningen till följd av den arkitektoniska utformningen, att byggnadsverket medför skuggbildning eller att grundvattenbildning försvåras genom att ytterligare yta hårdgörs.

Med tanke på att byggnadsnämnderna redan i dag synes ta hän- syn till sådana aspekter bör ändringen från ”byggnadsverkets an- vändning” till ”byggnadsverket” inte medföra någon utvidgning av detaljplanekravet i praktiken. Vi anser likafullt att det är lämpligt att tillämpningen kommer närmare det uttryck som används i EU- rätten genom strykningen av ordet ”användningen”.

Bestämmelsen finns i 4 kap. 2 § första stycket 3 a PBL.

4.7De termer som används för kravet på detaljplan bör samordnas med kraven på bygglov

4.7.1Termen ”industriändamål” bör ersättas med ”ett industriområde”

Förslag: Kravet på detaljplan ska vara kopplat till om området är ianspråktaget eller kan tas i anspråk för ett industriområde i stäl- let för industriändamål.

Enligt gällande rätt ska den redovisning som ska finnas i plan- beskrivningen uppfylla vissa krav i miljöbalken, om genomförandet av detaljplanen kan antas få en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för bl.a. industriändamål (4 kap. 34 § andra stycket PBL). ”Industriändamål” avses motsvara uttrycket ”anläggning av industriområden” som är det uttryck som används i

MKB-direktivet (direktivets bilaga 2, punkt 10 [a]). Bytet av uttryck får till följd att kraven i svensk rätt omfattar fler fall än vad som följer av direktivet. För att komma närmare den innebörd som avses i

198

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

direktivet anser vi att termen industriändamål bör ersättas med ”ett industriområde”, av de skäl vi redovisar i det följande.

Termen industriändamål infördes i PBL år 1994 till följd av förslagen i prop. 1992/93:60 som syftade till att genomföra avtalet om Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES-avtalet). Lagänd- ringen var en del av genomförandet av MKB-direktivet i svensk rätt.

Det framgår inte helt tydligt av propositionen varför termen in- dustriändamål valdes, men termen industrianläggning, som användes i den departementspromemoria som låg till grund för lagstiftnings- ärendet (Ds 1992:43) ansågs inte vara lämpligt (a. prop. s. 22 f.).

Enligt promemorian bör reglerna om miljökonsekvensbeskrivningar anknytas till ett krav på obligatoriskt program i 5 kap. 18 § PBL i ären- den om sammanhållen bebyggelse, industrianläggningar, fritidsanlägg- ningar eller hotellkomplex som kan antas medföra en betydande miljö- påverkan.

Som påpekats av någon remissinstans är dock denna uppräkning inte helt klar och innebär en viss diskrepans i förhållande till direktivet. De fall som skall medföra miljökonsekvensbeskrivningar bör istället preci- seras till fall när mark används för industriändamål, ny sammanhållen bebyggelse, skidliftar eller kabinbanor, hotellkomplex eller fritidsbyar eller permanenta tävlings- eller testbanor för bilar eller motorcyklar.

Termen industriändamål togs bort i samband med att kravet på miljö- konsekvensbeskrivningar gavs en generell utformning genom en lag- ändring som trädde i kraft den 1 januari 1996 (prop. 1994/95:230, bet. 1995/96:BoU1, rskr. 1995/96:30). Termen återinfördes emel- lertid i ÄPBL till följd av förslagen i prop. 2004/05:59, efter kritik från EU-kommissionen om hur Sverige hade genomfört MKB-direk- tivet. I författningskommentaren kommenteras valet på följande sätt (a. prop. s. 27 f.).

När bestämmelsen om miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen tillkom 1994, i syfte att genomföra MKB-direktivet, om- fattade den endast vissa verksamheter eller åtgärder – bl.a. ”Anläggning av industriområde”. I plan- och bygglagen uttrycktes detta på så sätt att planområdet fick tas i anspråk för ”industriändamål”. Det senare uttycket passar bättre in i den svenska författningstexten.

199

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Vad som avses med anläggning av industriområden i MKB-direktivet är inte helt entydigt. En rapport från EU-kommission17 ger dock viss vägledning om hur den engelska motsvarigheten Industrial estate development projects ska förstås.

… summarising information provided by Member States and also found in UNEP18 and World Bank guidance documents19, some com- mon characteristics emerge which could be used for describing this project category. An industrial estate development project could be understood as specific area (land), which is zoned (developed) for industrial or for joint industrial and business purposes and where the necessary infrastructure is provided.

The term ‘infrastructure’ is widely interpreted and may include roads, power, and other utility services provided to facilitate the growth of industries.

It is common practice for industrial estate development projects to be intended for simultaneous use by several companies that are in close proximity. These companies may be provided with infrastructure for joint industrial or business utilisation.

Vi uppfattar kommissionen som att avsikten med punkten anlägg- ning av industriområden är att fånga upp sådana industriområden och företagsparker som oftast anläggs för att skapa förutsättningar för flera olika företag avseende bl.a. småindustri, lager- och spedi- tionsverksamhet, dvs. så som termen industriområde normalt till- lämpas i svenskt språkbruk.

Vi menar att punkten anläggning av industriområden måste läsas tillsammans med de övriga projekt som listas i direktivets bilaga 2, som omfattar projekt för bl.a. utvinningsindustri, framställning och bearbetning av metaller, mineralindustri, kemisk industri, livsmedels- industri samt textil-, läder- trä- och pappersindustri. Dessa verk- samheter och åtgärder omfattas i svensk rätt av krav på tillstånd enligt miljöbalken. I den mån dessa verksamheter och åtgärder kan antas medföra en betydande miljöpåverkan kommer de alltså att miljöbe- dömas inom ramen för den prövning av miljöfarlig verksamhet som sker enligt miljöbalken.

17EU-kommissionen, Interpretation of definitions of certain project categories of annex I and II of the EIA Directive, rapport 2008-022.

18United Nations Environmental Programme.

19UNEP. Production and Consumption Branch, 2001 and World Bank. Pollution Preven- tion and Abatement Handbook, July 1998.

200

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

I den utsträckning dessa verksamheter och åtgärder dessutom utgör industriändamål – vilket torde vara flertalet av de projekt som anges i direktivets bilaga 2 – kommer de även att omfattas av krav på miljöbedömning enligt PBL. Att termen industriändamål an- vänds i PBL innebär således att det kommer att ske en viss dubbel- prövning.

Som framgått tidigare föreslår vi ett strikt detaljplanekrav för de projekt i MKB-direktivet som enbart genomförs genom bestäm- melser i PBL, däribland anläggning av industriområden. Vi anser att det inte är ändamålsenligt att samma åtgärd kommer att miljöbedö- mas både enligt miljöbalken och PBL. Termen industriändamål bör därför ersättas med den snävare termen industriområde.

Kravet på planläggning bör således avse en åtgärd som kräver bygglov, om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att området är ianspråktaget eller kan tas i anspråk för

”ett industriområde”. Med detta avses ett område som används eller kommer att kunna användas av en eller flera verksamheter för in- dustri, tillverkning, lagerhållning eller liknande ändamål och som genom sin utformning och verksamhet utgör en funktionell enhet i förhållande till den omgivande bebyggelsen. Avgörande för om detalj- planekravet ska vara tillämpligt bör vara att det är fråga om åtgärder som inte kommer att miljöbedömas på annat sätt. Ett område som tas i anspråk för industriell verksamhet bör således inte anses utgöra ett industriområde på det sätt som nu avses om det enbart rör en enstaka industriverksamhet som även kommer att miljöbedömas enligt be- stämmelserna om miljöfarlig verksamhet i miljöbalken.

Bestämmelsen finns i 4 kap. 2 § första stycket 5 a PBL.

4.7.2Det behövs ytterligare överväganden innan övriga termer kan samordnas

Bedömning: De termer som används i kravet på detaljplan bör samordnas med de termer som används i kraven på bygglov, men det krävs ytterligare utredning innan underlaget är tillräck- ligt för en lagändring.

Kravet på bygglov bör ändras så att det avser skidbackar, skid- liftar och linbanor i stället för skidbackar med liftar och kabin- banor.

201

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Vi anser att det är lämpligt att kravet på detaljplan avser små- båtshamnar, i stället för en hamn för fritidsbåtar. Kravet på de- taljplan bör även avse en campingplats, i stället för en permanent campingplats.

Kravet på bygglov bör även i fortsättningen avse parkerings- platser utomhus, samtidigt som kravet på detaljplan bör avse en parkeringsanläggning.

De termer som används i kravet på detaljplan bör samordnas med de termer som används i kraven på bygglov

I avsnitt 4.6 har vi föreslagit att vissa åtgärder som hänger samman med kraven i MKB-direktivet, och som kan antas medföra en bety- dande miljöpåverkan, ska omfattas av ett strikt krav detaljplan. De termer som vi föreslår där används – med undantag för termen ett industriområde – sedan tidigare i 4 kap. 34 § andra stycket PBL. Dessa termer skiljer sig från de termer som används i fråga om kra- ven på bygglov i PBF.

Vi anser att det är lämpligt att dessa termer samordnas, vilket bör förenkla byggnadsnämndernas arbete. Vi har dock inte hunnit utreda frågan tillräckligt för att vårt förslag ska kunna ligga till grund för lagstiftning. Vi har t.ex. inte hunnit undersöka EU-dom- stolens praxis inom detta område. Vi anser emellertid att det finns anledning att redogöra för samordningsbehovet, om inte annat för att remissinstanserna kan tänkas påtala att det finns ett sådant be- hov. Vi redovisar även en hypotes om hur vi tror att PBL och PBF kan utformas, så långt våra efterforskningar nu medger.

De termer som används för att beskriva kraven på bygglov i PBF skiljer sig från de termer som används i MKB-direktivet och PBL

De termer som i dag används i 4 kap. 34 § andra stycket för att beskriva i vilka fall som en planbeskrivning ska ha en utförligare redovisning av miljökonsekvenserna, hänger samman med de ter- mer som används i bilaga 2 till MKB-direktivet. Dessa termer är snarlika men inte identiska med de termer som används i PBF för att reglera kraven på bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra vissa anläggningar. De termer som har

202

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

sitt ursprung i MKB-direktivet är inte heller helt överensstämman- de med de termer som används i bilaga 2 till MKB-direktivet. Skill- naderna framgår av nedanstående tabell.

Skillnaderna kan leda till oklarheter om innebörden av kraven. Frågor om vad skillnaderna består i kan dessutom tänkas uppstå oftare i framtiden. Detta hänger samman med att vi nu föreslår att det ska framgå att en bygglovpliktig åtgärd ska prövas genom planläggning, om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att området är ianspråktaget eller kan tas i anspråk för något av de ändamål som har sitt ursprung i MKB-direktivet. Vad skiljer t.ex. mellan en permanent campingplats och en campingplats? En hamn för fritidsbåtar och en småbåtshamn? Eller en linbana från en kabin- bana? I dag uppstår dessa frågor enbart i samband med detaljplane- ringen, och då uppmärksammas kanske inte ens de skillnader som finns mellan kraven på planbeskrivningens innehåll och räckvidden av kraven på bygglov.

Skillnaderna hänger ihop med att kraven har tillkommit på olika sätt. Kraven på bygglov tillkom i huvudsak före medlemskapet i EES respektive EU, när kraven i MKB-direktivet inte berörde Sverige. I andra fall – t.ex. när det gäller termen parkeringsanläggning – handlar det om ett medvetet val i samband med genomförandet av MKB- direktivet i svensk rätt för att avsiktligen åstadkomma en skillnad.

Vi anser att det är olämpligt att använda olika termer i fråga om kraven på bygglov, kravet på detaljplan respektive när planbeskriv- ningen ska ha en mer omfattande redovisning av miljökonsekvens-

203

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

erna. Termerna bör därför samordnas i vissa avseenden. I detta sam- manhang finns anledning att peka på två principiellt olika vägar för hur samordningen skulle gå kunna till.

Från ett EU-perspektiv är det lämpligt att ersätta termerna i PBF med de termer som följer av MKB-direktivet. Det skulle leda till en reglering som är identisk med direktivet och Sverige skulle där- med inte riskera någon kritik för eventuella brister i genomföran- det.

Från ett svenskt perspektiv är det i vissa avseenden lämpligare att ersätta termerna i PBL med de termer som används i PBF. Den rättspraxis som finns att tillgå är mer utvecklad när det gäller de svenska termerna än vad som gäller för de termer som följer av MKB-direktivet. Skulle termerna i PBF bytas ut skulle det därmed uppstå nya oklarheter om räckvidden av kraven på bygglov efter- som det skulle uppstå osäkerheter om äldre rättsfall kan tillämpas.

Med dessa principlösningar i bakhuvudet finns anledning att redo- göra för ursprunget och innebörden av de olika termerna.

Skidbackar med liftar och kabinbanor

I 4 kap. 34 § andra stycket PBL används uttrycket ”en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar”. I MKB-direk- tivet används det närliggande uttrycket ”skidbackar, skidliftar och linbanor och härmed förbundna anläggningar”. Enligt PBF krävs bygglov för skidbackar med liftar respektive kabinbanor.

För att förstå innebörden av gällande rätt finns anledning att redogöra för hur kraven i PBL och PBF har tillkommit.

I det ursprungliga MKB-direktivet (85/337/EEG) användes ut- trycket ”skidliftar och kabinbanor”20. Samma uttryck användes när kravet på miljökonsekvensbeskrivningar infördes i dåvarande 5 kap. 18 § ÄPBL efter förslag i prop. 1992/93:60. Propositionen låg även till grund för kravet på bygglov för kabinbanor. I specialmotive- ringen anförde regeringen följande (a. prop. s. 27).

20 I den engelska språkversionen används uttrycket ”Ski-lifts and cable-cars”, i den tyska ”Seil- bahnen und andere Bergbahnen” och i den danska ”Bjerg- og svævebaner”.

204

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

Genom ett tillägg i första stycket 1 införs bygglovsplikt för kabin- banor så att det inte skall kunna råda någon tvekan om att det är hela anläggningens inverkan som skall prövas. Tillägget får närmast ses som ett förtydligande eftersom kabinbanor alltid torde kräva uppförande av i vart fall byggnader som redan nu är bygglovspliktiga.

Som redovisats i avsnitt 3.3.1 infördes 1996 ett generellt krav på miljökonsekvensbeskrivningar i ÄPBL vid detaljplaneläggning som medgav en användning av mark eller av byggnader m.m. som innebar en betydande påverkan på bl.a. miljön. I samband med detta togs ut- trycket ”skidliftar och kabinbanor” bort från bestämmelsen om miljökonsekvensbeskrivningar, men termen kabinbanor användes även efter denna tidpunkt för att ange kraven på bygglov.

Kraven i MKB-direktivet utvidgades genom rådets direktiv 97/11/EG av den 3 mars 1997 om ändring av direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Därigenom infördes det nuvarande uttrycket ”skidbackar, skidliftar och linbanor och härmed förbundna anläggningar”21. Det framgår dock inte av direktivet vad som föranledde just denna änd- ring. Inte heller framgår vad som avses med ”härmed förbundna an- läggningar”. Vi tänker oss dock att detta uttryck bl.a. kan avse till- fartsvägar, parkeringsanläggningar, garage för pistmaskiner, anlagda dammar för tillverkning av konstsnö och liknande anläggningar som kan behövas i en skidanläggning avsedd för utförsåkning.

Som tidigare nämnts fick Sverige kritik från EU-kommissionen för brister i det svenska genomförandet av MKB-direktivet. Det ledde till att uttrycket ”skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar” infördes i dåvarande 5 kap. 18 § ÄPBL efter förslag i prop. 2004/05:59. Kravet på bygglov justerades emellertid inte, utan avsåg alltjämt skidbackar med liftar och kabinbanor.

Vid en jämförelse mellan ”skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar” och ”skidbackar med liftar och kabinbanor” kan konstateras att uttrycken är snarlika. Det finns dock skillnader, dels i fråga om lin- respektive kabinbanor, dels i fråga om ”tillhörande anläggningar”. Skillnaden mellan lin- och kabinbanor berörs i samma proposition, men då i samband med en annan fråga, nämligen om det

21 I den engelska språkversionen används uttrycket ”Ski-runs, ski-lifts and cable-cars and associated developments”, i den tyska ”Skipisten, Skilifte, Seilbahnen und zugehörige Ein- richtungen” och i den danska ”Skiløjper, skilifter, tovbaner og hermed forbundet anlægs- arbejde”.

205

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

borde införas retroaktiva säkerhetskrav för befintliga linbanor i den dåvarande lagen (1994:847) respektive förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m., förkortade BVL respektive BVF (a. prop. s. 25 f.).

En fråga i sammanhanget är hur linbanor skall uttryckas i lagtexten. Med linbana avses i normalt språkbruk en transportanläggning med hängande korgar. I linbanedirektivet definieras ”linbana” som en anläggning vars kabiner, stolar eller korgar bärs upp eller förflyttas med hjälp av en eller flera linor. Denna definition har använts i Boverkets föreskrifter om his- sar och vissa andra motordrivna anordningar. Om uttrycket ”linbana” väljs skulle det kunna tolkas som en avsedd begränsning till anordningar som transporterar passagerarna i kabiner, stolar eller korgar. Den remissinstans som tillvaratar släpliftägarnas intressen, SLAO, har före- slagit att föreskrifter om säkerhetsåtgärder bör kunna meddelas även för släpliftar. En sådan reglering är motiverad. Bestämmelsen i 2 a § BVL bör därför utformas på ett sådant sätt att även släpliftar omfattas av regleringen. I linbanedirektivet används uttrycket ”linbaneanläggning” för att omfatta även släpliftar, bergbaneanläggningar och andra anlägg- ningar vars vagnar går på hjul eller bärs av andra anordningar och förflyttas med hjälp av en eller flera linor. I och med genomförandet av linbanedirektivet kom uttrycket ”linbaneanläggning” även att användas i

BVF och i Boverkets föreskrifter om hissar och andra motordrivna anordningar. Sammanfattningsvis är det därför lämpligt att använda uttrycket ”linbaneanläggning för persontransport”. Det finns inget i formuleringen som utesluter släpliftar och det är heller inte avsikten.

I författningskommentaren till den föreslagna ändringen i BVL anges att ”med linbaneanläggning avses anläggningar för persontransport som utgörs av t.ex. bergbanor, kabinbanor, stolliftar och släpliftar”. Kraven i BVL och BVF har därefter överförts till PBL och PBF. I

PBL används alltså redan uttrycket ”linbaneanläggning för person- transport” för att beskriva såväl skidliftar som kabinbanor. Det kan därmed tänkas ligga nära till hands att även använda detta uttryck när det gäller kraven på bygglov.

I sammanhanget bör nämnas att det s.k. linbanedirektivet, dvs. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG av den 20 mars 2000 om linbaneanläggningar för persontransport, är på väg att ersät- tas av den s.k. linbaneförordningen, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 om linbaneanläggningar, utfärdad den 9 mars 2016. Förordningen ska tillämpas från och med den 21 april 2018 och ersätter då det nu gällande direktivet. Boverket har i rapporten Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om lin-

206

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

baneanläggningar (rapport 2017:3) föreslagit vissa ändringar i PBL i syfte att anpassa svensk rätt till den nya förordningen.

Innan vi redovisar våra överväganden i dessa avseenden finns även anledning att beröra skillnaden i fråga om skidbackar, där MKB- direktivet särskilt anger att skidbackar omfattas av direktivet, obero- ende av om det finns liftar eller inte. I PBF anges att kravet på bygg- lov enbart avser ”skidbackar med liftar”. MKB-direktivet innehåller med andra ord krav på att även skidbackar ska miljöbedömas. Där- emot kan kravet på bygglov uppfattas som att det inte omfattar skid- backar utan liftar.

Lovpliktens räckvidd för skidbackar diskuterades i samband med att ÄPBL tillkom 1987 (prop. 1985/86:1 s. 684).

Här uppkommer även frågan om vilka omständigheter som skall anses konstituera skyldigheten att ansöka om lov, dvs. vad som här menas med ”anordna”. När det gäller t.ex. idrottsplatser och golfbanor ställer sig saken ganska enkel. Sådana anläggningar kräver omfattande åtgär- der i form av markarbeten m.m. När det däremot gäller t.ex. skid- backar och badplatser är det mera osäkert när man skall anse att bygg- lovsplikten inträder. Att allmänheten utnyttjar en naturlig backe eller en badstrand för skidåkning resp. bad kan naturligtvis inte få till följd att fastighetsägaren skall bli skyldig att söka lov. Här kan man över huvud taget inte tala om att en anläggning har kommit till stånd. För att bygglovsplikt skall inträda måste fordras att fastighetsägaren vidtar åtgärder av något slag för att bereda marken för det nya ändamålet. I fråga om skidbackar kan sådana åtgärder bestå i trädfällning, mark- arbeten och inrättande av en skidlift. […] Bygglovsplikt bör då konsti- tueras av åtgärderna sammantagna, i förening med deras syfte.

Det framgår inte helt tydligt av lagtexten och förarbetena om det krävs bygglov för att anlägga en ny skidbacke om det inte samtidigt tillkommer en skidlift. Så kan t.ex. ske ibland när ett befintligt lift- system kompletteras med ytterligare nedfarter.

Vi uppfattar PBL-systemet som att det inte finns krav på bygg- lov för skidbackar utan liftar (6 kap. 1 § PBF), men att det trots det krävs att redovisningen av miljökonsekvenser ska uppfylla ytterli- gare krav, om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för en skidbacke (4 kap. 34 § andra stycket 3 PBL).

När det gäller kravet på bygglov för kabinbanor ser vi ingen an- ledning att behålla denna term. Termen tillkom i syfte att genom- föra det ursprungliga MKB-direktivet. Direktivet har därefter änd- rats utan att PBL har ändrats på motsvarande sätt. Med tanke på att

207

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

uttrycket ”linbaneanläggningar för persontransport” redan används i PBL – vilket omfattar bl.a. kabinbanor och släpliftar – ligger det nära till hands att ersätta kravet på bygglov för liftar och kabin- banor med detta uttryck. Samtidigt kan det finnas andra typer av liftar som inte utgörs av en linbaneanläggning, t.ex. transportband som i vissa fall används som skidlift, som i sådant fall riskerar att falla utanför regleringen. Det gör att det är vanskligt att tillämpa det uttrycket, eftersom det skulle leda till att MKB-direktivet inte implementeras fullt ut.

MKB-direktivet innehåller krav på att även skidbackar ska miljö- bedömas, om de kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En sådan betydande miljöpåverkan kan uppstå i förhållande till en ny skidbacke (nedfart), t.ex. om skidbacken anläggs i ett känsligt miljöområde. Därmed finns det skäl för samhället att pröva den miljöpåverkan som kan uppstå.

Vi menar att det kan ifrågasättas om PBL-systemet är det mest ändamålsenliga sättet att pröva den miljöpåverkan som en skidbacke kan antas medföra. Om en betydande miljöpåverkan kan antas, måste miljöbedömningen ske genom detaljplaneläggning. Det kan visser- ligen finnas behov av att planlägga vissa delar av ett skidsystem, t.ex. för att pröva behovet av parkering, tillfartsvägar, värmestugor, buti- ker, garage för pistmaskiner och liknande, men nyttan av att enbart planlägga en ny nedfart på en bergssida bör vara begränsad.

Denna omständighet skulle kunna tala för att skidbackar snarare borde prövas enligt miljölagstiftningen. Redan i dag gäller att om en verksamhet eller en åtgärd, som inte omfattas av tillstånds- eller an- mälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken, kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, ska anmälan för samråd göras till länsstyrelsen (jfr 12 kap. 6 § miljöbalken). Länsstyrelsen får i sådant fall förelägga den anmälningsskyldige att vidta de åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Om sådana åtgärder inte är tillräckliga och det är nödvändigt för skyddet av naturmiljön, får länsstyrelsen förbjuda verksamheten.

Enligt vår bedömning innebär detta att skidbackar redan enligt gällande rätt normalt behöver prövas enligt miljölagstiftningen. Det leder till att det kan ifrågasättas om det är ändamålsenligt att även ställa krav på en miljöbedömning enligt PBL av en skidbacke, i de fall åtgärden inte samtidigt innebär byggande av skidliftar och byggnader som bör prövas enligt PBL.

208

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

Som vi tidigare har redovisat har vi uppfattat att lagstiftaren valt att genomföra denna del av MKB-direktivet genom PBL och att det inte har ansetts vara aktuellt att göra någon ändring i detta avseen- de (avsnitt 4.4). Vi utgår därför från att lagstiftaren även i fortsätt- ningen anser att denna fråga bör prövas inom ramen för PBL-syste- met.

Vi bedömer att det är svårt att hitta en reglering som fullt ut till- godoser de behov som finns, både när det gäller behovet att regle- ringen ska vara förenlig med EU-rätten och att formen för pröv- ningen ska upplevas som ändamålsenlig. Vi menar att en lämplig lösning kan vara att detaljplanekravet utformas så att det avser ”en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar”, dvs. samma lydelse som används i 4 kap. 34 § andra stycket PBL i dag.

Tillägget ”med tillhörande anläggningar” träffar då de byggnader och parkeringar m.m. som anordnas i anslutning till skidbackarna och liftarna. Tillägget kommer då även ange hur planområdet bör avgränsas och vilka åtgärder som bör inkluderas i bedömningen av huruvida åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Kravet på bygglov kan då ändras till att i stället avse ”… skid- backar, skidliftar, linbanor …” i stället för ”…, skidbackar med liftar, kabinbanor …” som används i 6 kap. 1 § PBF i dag. Därmed kommer kraven på bygglov respektive kraven på detaljplan att vara samord- nade och dessutom ligga nära MKB-direktivet. Att även ”självstän- diga” skidbackar kommer att omfattas av kravet på bygglov utgör sannolikt en viss utvidgning av kravet på bygglov, men utvidgningen framstår som motiverad i förhållande till direktivet och torde i praktiken inte innebära någon utvidgning av kraven på bygglov, givet att nya skidbackar normalt tillkommer i samband med att nya liftar och linbanor etableras. Att kraven på bygglov inte omfattar sådana naturliga backar som allmänheten utnyttjar för skidåkning, på det sätt som avses i motiven till ÄPBL, får hanteras genom att kravet på bygglov får anses förutsätta viss markberedning.

209

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

Småbåtshamn

I 4 kap. 34 § andra stycket PBL används termen ”en hamn för fri- tidsbåtar”, vilket motsvarar det uttryck som används i MKB-direk- tivet (”hamnar för fritidsbåtar”). I PBF används termen ”småbåts- hamn”.

I propositionen till ÄPBL anförde departementschefen att en små- båtshamn bör planläggas (prop. 1985/86:1 s. 558).

Slutligen vill jag som exempel ta en anläggning som kan behöva detalj- regleras när det gäller såväl placering som utformning och tekniskt utförande. Det kan gälla en småbåtshamn med anläggningar i vattnet och byggnader, upplag m.m. på land. Lokaliseringen i stort bör vara redovisad i översiktplanen. Inplaceringen i ett kanske känsligt strand- landskap med många intressenter motiverar enligt min mening att de- taljplan upprättas. I vattenområdet blir det aktuellt med flytande och kanske fasta bryggor, pirar som kan störa vattenrörelser, fiske etc. Klubbhus, servicebyggnad, tillfart och parkeringar skall samordnas på land. Vinteruppläggningen skall organiseras i kvarter med erforderliga brandgator och kanske skyddande planteringar. Även utformningen av en sådan anläggning bör enligt min mening normalt regleras i detalj- plan. Det torde vara bästa sättet att tillgodose de planmässiga aspek- terna och de berördas intressen.

Innebörden av termen småbåthamn har kommenterats ytterligare i lagkommentaren till PBL22.

Med småbåtshamn torde avses en anläggning med ett flertal båtplatser vid en större brygga eller i anslutning till ett sammanhängande system av bryggor inom ett avgränsat vattenområde. Ofta är området också avspärrat till lands. En närliggande fråga är hur PBL ställer sig till an- läggandet av enstaka mindre bryggor och utläggandet av bojar men så- dana anordningar torde däremot inte omfattas av bygglovsplikten. I stället kan det förhålla sig så att tillstånd enligt miljöbalken kan aktualiseras för den som vill anlägga en brygga eller lägga ut en boj.

Enligt Lagrådets uttalande i samband med tillkomsten av ÄPBL be- höver en småbåtshamn inte enbart avse hamnar för fritidsbåtar utan kan även omfatta en hamn för yrkesfiskare (jfr prop. 1985/86:1 s. 683).

I sammanhanget bör även nämnas att större hamnar normalt krä- ver tillstånd eller anmälan enligt bestämmelserna i 9 kap. miljöbalken

22 Plan- och bygglagen (2010:900). En kommentar, Lars Uno Didón et al, Stockholm 2011; uttalandet återfinns i anslutning till kommentaren till 9 kap. 2 §.

210

SOU 2017:64

Våra överväganden om kravet på detaljplan

(jfr 24 kap. 1–2 §§ miljöprövningsförordningen [2013:251]). Även mindre hamnar kan kräva tillstånd eller anmälan enligt bestämmelser- na om vattenverksamhet i 11 kap. miljöbalken.

Vi anser att det är lämpligt att detaljplanekravet även avser små- båtshamnar för att därigenom få en samordning mellan kravet på detaljplan och kraven på bygglov. Det innebär visserligen en marginell överimplementering i förhållande till vad som krävs enligt MKB- direktivet, men från EU-synpunkt är detta inget problem. Som framgår av departementschefens uttalande i propositionen till ÄPBL innebär redan gällande rätt att småbåtshamnar bör planläggas, vilket gör det lämpligt att samordna kraven.

Permanent campingplats

I 4 kap. 34 § andra stycket PBL används termen ”en permanent campingplats”, vilket motsvarar det uttryck som används i MKB- direktivet (”permanenta campingplatser”). I PBF används termen ”campingplats”. Frågan uppstår då på vilket sätt en campingplats skiljer sig från en permanent campingplats.

Innebörden av termen campingplats kommenterades i proposi- tionen till ÄBPL (prop. 1985/86:1 s. 684).

I vissa fall kan bygglovsplikt inträda trots att några åtgärder inte behö- ver vidtas. Exempel på detta är upplåtelse av ett område för camping eller husvagnsuppställning. Visserligen torde detta som regel kräva sanitära åtgärder enligt hälsoskyddslagstiftningen. Men oavsett detta bör bygglovsplikten gälla, när någon skall utnyttja ett område för cam- ping eller husvagnsuppställning i en sådan omfattning att verksam- heten blir mer eller mindre yrkesmässig.

Uttalandet får förstås som att kravet på bygglov är högt ställt. Det bör med andra ord inte vara nödvändigt med markarbeten, tillfarts- vägar, elstolpar och sanitära anläggningar, för att campingplatsen ska kräva bygglov.

Vi har inte funnit någon ledning om hur uttrycket ”permanenta campingplatser” ska förstås enligt MKB-direktivet. Att camping- platsen ska vara permanent får dock förstås som att mera tillfälliga campingplatser inte omfattas av kravet på miljöbedömning. Till- fällig camping kan uppstå i samband med t.ex. idrottsarrangemang och festivaler. Kraven på bygglov bör inte omfatta sådan tillfällig

211

Våra överväganden om kravet på detaljplan

SOU 2017:64

camping, eftersom det enligt praxis krävs att campingen har en viss varaktighet för att bygglovsplikten ska inträda.

Vi menar att det kan slå fel om kraven på bygglov för camping- platser ändras så att de endast omfattar permanenta anläggningar. Regleringen skulle även kunna missförstås i förhållande till de övri- ga anläggningar som räknas upp i 6 kap. 1 § 1 PBF om bestämmel- sen skulle ändras till att endast avse permanenta campingplatser.

Vi anser att det är lämpligt att detaljplanekravet ändras till att avse campingplatser för att därigenom få en samordning mellan kravet på detaljplan och kraven på bygglov. Som framgått av departement- schefens uttalande i propositionen till ÄPBL är emellertid kraven på bygglov högt ställda när det gäller campingplatser. Mot denna bak- grund gör vi bedömningen att det är lämpligt att samordna kraven. Såväl kraven på detaljplan som kraven på bygglov bör d