Tilläggsdirektiv till Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk (U 2016:07)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 31 augusti 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 22 december 2016 kommittédirektiv om förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk (dir. 2016:116). Utredningen skulle enligt direktiven redovisa sitt uppdrag senast den 31 augusti 2017. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 november 2017.

     (Utbildningsdepartementet)