Tilläggsdirektiv till Utredningen om energisparlån (N 2016:02)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 3 augusti 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 14 juli 2016 kommittédirektiv om energisparlån (dir. 2016:68). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget slutredovisas senast den 29 september 2017.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slut-redovisas senast den 30 november 2017.

(Näringsdepartementet)