Tilläggsdirektiv till Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 15 juni 2017

Tilläggsuppdrag

Regeringen beslutade den 16 juni 2016 kommittédirektiv om Dataskyddsförordningen - behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde (dir 2016:52). Utredningen har antagit namnet Socialdataskyddsutredningen. Enligt direktiven ska uppdraget redovisas senast den 31 augusti 2017.

Av direktiven framgår att utredaren bl.a. ska analysera vilka konsekvenser förordning (EU) 2016/679 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) medför i fråga om personuppgiftsbehandling inom Socialdepartementets verksamhetsområde samt föreslå behövliga och lämpliga anpassningar av författningar inom verksamhetsområdet till följd av att den nya förordningen.

Utredaren får i tilläggsuppdrag att utreda behovet av en särskild författning med bestämmelser om personuppgiftsbehandling för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Om sådana behov finns, ska utredaren lämna behövliga författningsförslag. Utredningstiden förlängs nu t.o.m. den 15 januari 2018 när det gäller tilläggsuppdraget. Övriga frågor i urspungsdirektiven ska alltjämt redovisas i ett betänkande senast den 31 augusti 2017.

     (Socialdepartementet)