Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 19 januari 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 18 december 2014 (dir. 2014:155) att en särskild utredare ska analysera behovet av lagändringar för att Sverige ska leva upp till vissa internationella straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Utredningen, som antagit namnet Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism, har därefter fått två tilläggsdirektiv. Enligt de senaste direktiven skulle uppdraget slutredovisas senast den 31 januari 2017 (dir. 2016:46).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 29 september 2017.

     (Justitiedepartementet)