Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara plastmaterial (M 2017:06)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 23 november 2017

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 1 juni 2017 kommittédirektiv om minskade negativa miljöeffekter från plast (dir. 2017:60). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget slutredovisas senast den 1 oktober 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredo-visas senast den 31 december 2018.

     (Miljö- och energidepartementet)