Fråga 2017/18:1302 Oförsäkrade läkemedel

av Jenny Petersson (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Jag har tidigare lyft frågan om att det säljs läkemedel som saknar läkemedelsförsäkring på apoteken och att ett antal patienter skadas av dessa läkemedel. Detta är en fråga som är viktig ur patientsäkerhetssynpunkt samtidigt som det inte skulle medföra några stora kostnader för att komma till rätta med att information om huruvida läkemedlet är försäkrat eller oförsäkrat når patienten.

Sverige var först med att inrätta en försäkring för personer som skadas vid läkemedelsanvändning. Läkemedelsförsäkringen utgör ett frivilligt åtagande från läkemedelsbolagens sida. Den patient som i samband med hälso- och sjukvård har drabbats av en läkemedelsbiverkan till följd av ett i Sverige utlämnat läkemedel som omfattas av försäkringen kan få ersättning för personskada.

Det kan bli en dyster överraskning för en patient som går in på apoteket med ett recept på ett läkemedel som omfattas av läkemedelsförsäkringen och kommer ut med ett läkemedel utan försäkring – utan att veta om detta och utan att ha informerats om risker och möjliga konsekvenser. De flesta patienter är nog inte ens medvetna om att de ska fråga apotekspersonalen om läkemedlet omfattas av läkemedelsförsäkringen eller inte. Det går inte heller att få fram den informationen med hjälp av till exempel Fass.

Sverige ska måna om patienternas säkerhet, och skyddet vid läkemedelsskada är en viktig patientsäkerhetsfråga. För att kunna göra kloka val måste vi vara informerade om deras konsekvenser. Rimligtvis borde patienten ha möjlighet att kunna välja ett annat utbytbart försäkrat läkemedel inom förmånen.  Men i dag finns ingen informationsskyldighet som skyddar och stärker patientens konsumentmakt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

Vad avser ministern och regeringen att göra för att ta ansvar och komma till rätta med att patienter får oförsäkrade läkemedel utan information om detta?