Riksdagsskrivelse 2017/18:327

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU22 Följdändringar till ny förvaltningslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson