Riksdagsskrivelse 2017/18:261

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU33 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson