Riksdagsskrivelse 2017/18:232

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2017/18:CU19 Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 april 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson