Regeringens proposition 2017/18:235

Följdändringar till ny förvaltningslag

Prop.

 

2017/18:235

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 april 2018

Stefan Löfven

Heléne Fritzon

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår följdändringar i ett antal lagar med anledning av den nya förvaltningslagen (2017:900) som träder i kraft den 1 juli 2018. Vidare föreslås vissa ändringar i några lagar på upphandlingsområdet som bedöms nödvändiga med anledning av den nya förvaltningslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

1

Prop. 2017/18:235 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ...............................................................

11

2

Lagtext

............................................................................................

14

 

2.1 .....................

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

14

 

2.2 .........................

Förslag till lag om ändring i jordabalken

15

 

2.3 .........................

Förslag till lag om ändring i miljöbalken

17

 

2.4 .......

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

18

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1955:227) om

inskrivning av rätt till luftfartyg .......................................

20

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om

tryggande av pensionsutfästelse m.m. ..............................

21

2.7Förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen

(1970:988) ........................................................................

22

2.8Förslag till lag om ändring i växtskyddslagen

(1972:318) ........................................................................

23

2.9Förslag till lag om ändring i lagen (1973:188) om

arrendenämnder och hyresnämnder..................................

24

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och

 

investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m........

25

2.11

Förslag till lag om ändring i lagen (1976:447) om

 

 

rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om

 

 

statsbidrag till fiskeföretag ...............................................

26

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1979:377) om

registrering av båtar..........................................................

27

2.13Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen

(1979:1152) ......................................................................

28

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om

åtgärder mot förorening från fartyg ..................................

29

2.15Förslag till lag om ändring i lagen (1984:404) om

stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter .......................

30

2.16Förslag till lag om ändring i konkurslagen

(1987:672) ........................................................................

32

2.17Förslag till lag om ändring i lagen (1988:688) om

kontaktförbud ...................................................................

33

2.18Förslag till lag om ändring i kulturmiljölagen

(1988:950) ........................................................................

34

2.19Förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om

 

finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst ..........

35

2.20

Förslag till lag om ändring i begravningslagen

 

 

(1990:1144) ......................................................................

36

2.21Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument....................................

37

2.22Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om

psykiatrisk tvångsvård ......................................................

38

2.23Förslag till lag om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom

Kulturdepartementets verksamhetsområde.......................

40

2

2.24

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:931) om

Prop. 2017/18:235

 

individuellt pensionssparande..........................................

41

2.25

Förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009)..........

42

2.26Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1255) om

mästarbrev för hantverkare ..............................................

43

2.27Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag .................................

44

2.28Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) om

insättningsgaranti.............................................................

45

2.29Förslag till lag om ändring i lagen (1996:242) om

domstolsärenden ..............................................................

46

2.30Förslag till lag om ändring i lagen (1996:981) om

besöksinskränkningar vid viss tvångsvård.......................

47

2.31Förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om

utländska försäkringsgivares och

 

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige .................

48

2.32Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1479) om

 

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella

 

 

instrument ........................................................................

49

2.33

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:158) om

 

 

investerarskydd................................................................

50

2.34Förslag till lag om ändring i epizootilagen

(1999:657) .......................................................................

51

2.35Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på

finansmarknaden .............................................................

52

2.36Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument ......................................................

53

2.37Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

(2001:453) .......................................................................

54

2.38Förslag till lag om ändring i lagen (2002:1022) om

revision av statlig verksamhet m.m. ................................

56

2.39Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1223) om

utgivning av säkerställda obligationer .............................

57

2.40Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om

värdepappersfonder .........................................................

58

2.41Förslag till lag om ändring i smittskyddslagen

(2004:168) .......................................................................

59

2.42Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse.........................................

60

2.43Förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om

trängselskatt.....................................................................

61

2.44Förslag till lag om ändring i lagen (2005:225) om

rättsintyg i anledning av brott ..........................................

62

2.45Förslag till lag om ändring i lagen (2005:321) om

 

tillträdesförbud vid idrottsarrangemang ..........................

63

2.46

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:340) om

 

 

överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den

 

 

ideella föreningen Synskadades Riksförbund..................

64

3

Prop. 2017/18:235

2.47

Förslag till lag om ändring i utlänningslagen

 

 

 

(2005:716) ........................................................................

65

 

2.48

Förslag till lag om ändring i vallagen (2005:837) ............

67

 

2.49

Förslag till lag om ändring i vägtrafikskattelagen

 

 

 

(2006:227) ........................................................................

68

 

2.50

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:451) om

 

 

 

offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden .........

69

 

2.51

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om

 

 

 

särskild tillsyn över finansiella konglomerat ....................

71

 

2.52

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:806) om

 

 

 

provtagning på djur, m.m. ................................................

72

 

2.53

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:459) om

 

 

 

strukturfondspartnerskap ..................................................

73

 

2.54

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om

 

 

 

värdepappersmarknaden ...................................................

74

 

2.55

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1150) om

 

 

 

tillsyn över hundar och katter ...........................................

75

 

2.56

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:962) om

 

 

 

valfrihetssystem................................................................

76

 

2.57

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:990) om

 

 

 

företagshypotek ................................................................

77

 

2.58

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:302) om

 

 

 

verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård .................

79

 

2.59

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:704) om

 

 

 

europeiska grupperingar för territoriellt samarbete ..........

80

 

2.60

Förslag till lag om ändring i barlastvattenlagen

 

 

 

(2009:1165) ......................................................................

81

 

2.61

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1254) om

 

 

 

officiella veterinärer .........................................................

82

 

2.62

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1289) om

 

 

 

prissättningsbesked vid internationella transaktioner .......

83

 

2.63

Förslag till lag om ändring i luftfartslagen

 

 

 

(2010:500) ........................................................................

84

 

2.64

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:536) om

 

 

 

valfrihet hos Arbetsförmedlingen.....................................

85

 

2.65

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:566) om

 

 

 

vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

 

 

 

förvaltningen ....................................................................

86

 

2.66

Förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen

 

 

 

(2010:659) ........................................................................

87

 

2.67

Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen

 

 

 

(2010:696) ........................................................................

88

 

2.68

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om

 

 

 

betaltjänster ......................................................................

89

 

2.69

Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) ..........

90

 

2.70

Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen

 

 

 

(2010:900) ........................................................................

92

 

2.71

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:111) om

 

 

 

förstörande av vissa hälsofarliga

 

 

 

missbrukssubstanser .........................................................

93

4

 

 

 

2.72

Förslag till lag om ändring i avgasreningslagen

Prop. 2017/18:235

 

(2011:318) .......................................................................

95

2.73Förslag till lag om ändring i drivmedelslagen

(2011:319) .......................................................................

96

2.74Förslag till lag om ändring i lagen (2011:745) med

instruktion för Riksdagsförvaltningen .............................

97

2.75Förslag till lag om ändring i lagen (2011:755) om

elektroniska pengar..........................................................

98

2.76Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029) om

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet..............

99

2.77Förslag till lag om ändring i lagen (2013:363) om

kontroll av ekologisk produktion...................................

100

2.78Förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder ..................

101

2.79Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om

viss verksamhet med konsumentkrediter .......................

102

2.80Förslag till lag om ändring i lagen (2014:966) om

kapitalbuffertar ..............................................................

103

2.81Förslag till lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersbolag.........................................................

104

2.82Förslag till lag om ändring i lagen (2015:1016) om

resolution .......................................................................

105

2.83Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1024) om

verksamhet med bostadskrediter ...................................

106

2.84Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1145) om

offentlig upphandling ....................................................

107

2.85Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1146) om

upphandling inom försörjningssektorerna .....................

108

2.86Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1147) om

upphandling av koncessioner.........................................

109

2.87Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s

 

marknadsmissbruksförordning ......................................

110

3 Ärendet och dess beredning .........................................................

111

4 Allmänt om den nya förvaltningslagen ........................................

111

5 Följdändringar med anledning av den nya förvaltningslagen ......

112

5.1

Utgångspunkterna för följdändringar ............................

112

5.2

Rena följdändringar .......................................................

113

5.3

Vissa återkommande hänvisningar ................................

118

 

5.3.1

Hänvisningar till bestämmelsen om

 

 

 

undantag från kravet på motivering av

 

 

 

gynnande beslut ............................................

118

 

5.3.2

Hänvisningar till bestämmelserna om

 

 

 

ändring av myndighetens egna beslut ...........

119

 

5.3.3

Hänvisningar till bestämmelsen om

 

 

 

undantag från krav på motivering av

 

 

 

normbeslut ....................................................

121

5

Prop. 2017/18:235

5.3.4

Hänvisningar till nya bestämmelser i den

 

 

 

nya förvaltningslagen och bestämmelsen

 

 

 

om muntligt uppgiftslämnande......................

123

6

Lagändringar på upphandlingsområdet .........................................

127

 

6.1

Förhållandet mellan förvaltningslagen och

 

 

 

upphandlingslagstiftningen i korthet ..............................

127

 

6.2

Undantag från rätten till partsinsyn och

 

 

 

kommunikation...............................................................

128

 

6.3

Andra förfaranderegler i förvaltningslagen där

 

 

 

uttrycket myndighetsutövning tas bort ...........................

130

7

Ikraftträdande ................................................................................

135

8

Konsekvenser ................................................................................

136

9

Författningskommentar .................................................................

137

 

9.1

Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken ................

138

 

9.2

Förslaget till lag om ändring i jordabalken.....................

139

 

9.3

Förslaget till lag om ändring i miljöbalken ....................

140

 

9.4

Förslaget till lag om ändring i

 

 

 

socialförsäkringsbalken ..................................................

140

 

9.5

Förslaget till lag om ändring i lagen (1955:227) om

 

 

 

inskrivning av rätt till luftfartyg .....................................

141

 

9.6

Förslaget till lag om ändring i lagen (1967:531) om

 

 

 

tryggande av pensionsutfästelse m.m. ............................

142

 

9.7

Förslaget till lag om ändring i

 

 

 

fastighetsbildningslagen (1970:988) ..............................

142

 

9.8

Förslaget till lag om ändring i växtskyddslagen

 

 

 

(1972:318) ......................................................................

143

 

9.9

Förslaget till lag om ändring i lagen (1973:188) om

 

 

 

arrendenämnder och hyresnämnder................................

143

 

9.10

Förslaget till lag om ändring i lagen (1975:490) om

 

 

 

beslutanderätt för Sveriges export- och

 

 

 

investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m......

144

 

9.11

Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:447) om

 

 

 

rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om

 

 

 

statsbidrag till fiskeföretag .............................................

145

 

9.12

Förslaget till lag om ändring i lagen (1979:377) om

 

 

 

registrering av båtar........................................................

145

 

9.13

Förslaget till lag om ändring i

 

 

 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152).............................

146

 

9.14

Förslaget till lag om ändring i lagen (1980:424) om

 

 

 

åtgärder mot förorening från fartyg ................................

146

 

9.15

Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:404) om

 

 

 

stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter .....................

147

 

9.16

Förslaget till lag om ändring i konkurslagen

 

 

 

(1987:672) ......................................................................

148

 

9.17

Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:688) om

 

 

 

kontaktförbud .................................................................

148

 

9.18

Förslaget till lag om ändring i kulturmiljölagen

 

 

 

(1988:950) ......................................................................

149

6

9.19Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:41) om

finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst .......

149

9.20Förslaget till lag om ändring i begravningslagen

(1990:1144) ...................................................................

149

9.21Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument .................................

150

9.22Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1128) om

psykiatrisk tvångsvård ...................................................

150

9.23Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom

Kulturdepartementets verksamhetsområde....................

151

9.24Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:931) om

 

individuellt pensionssparande........................................

152

9.25

Förslaget till lag om ändring i sjölagen (1994:1009).....

152

9.26Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1255) om

mästarbrev för hantverkare ............................................

153

9.27Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag ...............................

153

9.28Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1571) om

insättningsgaranti...........................................................

154

9.29Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:242) om

domstolsärenden ............................................................

154

9.30Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:981) om

besöksinskränkningar vid viss tvångsvård.....................

154

9.31Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:293) om

utländska försäkringsgivares och

 

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige ...............

155

9.32Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:1479) om

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella

 

instrument ......................................................................

155

9.33Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:158) om

investerarskydd..............................................................

156

9.34Förslaget till lag om ändring i epizootilagen

(1999:657) .....................................................................

156

9.35Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:1309) om

system för avveckling av förpliktelser på

 

finansmarknaden ...........................................................

157

9.36Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument ....................................................

157

9.37Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen

(2001:453) .....................................................................

157

9.38Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:1022) om

revision av statlig verksamhet m.m. ..............................

159

9.39Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:1223) om

utgivning av säkerställda obligationer ...........................

159

9.40Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:46) om

värdepappersfonder .......................................................

160

9.41Förslaget till lag om ändring i smittskyddslagen

(2004:168) .....................................................................

160

Prop. 2017/18:235

7

Prop. 2017/18:235

9.42

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:297) om

 

 

 

bank- och finansieringsrörelse........................................

161

 

9.43

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:629) om

 

 

 

trängselskatt....................................................................

161

 

9.44

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:225) om

 

 

 

rättsintyg i anledning av brott.........................................

162

 

9.45

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:321) om

 

 

 

tillträdesförbud vid idrottsarrangemang .........................

162

 

9.46

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:340) om

 

 

 

överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den

 

 

 

ideella föreningen Synskadades Riksförbund.................

163

 

9.47

Förslaget till lag om ändring i utlänningslagen

 

 

 

(2005:716) ......................................................................

163

 

9.48

Förslaget till lag om ändring i vallagen (2005:837) .......

165

 

9.49

Förslaget till lag om ändring i vägtrafikskattelagen

 

 

 

(2006:227) ......................................................................

165

 

9.50

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:451) om

 

 

 

offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden .......

166

 

9.51

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:531) om

 

 

 

särskild tillsyn över finansiella konglomerat ..................

167

 

9.52

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:806) om

 

 

 

provtagning på djur, m.m. ..............................................

168

 

9.53

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:459) om

 

 

 

strukturfondspartnerskap ................................................

168

 

9.54

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528) om

 

 

 

värdepappersmarknaden .................................................

168

 

9.55

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:1150) om

 

 

 

tillsyn över hundar och katter .........................................

169

 

9.56

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:962) om

 

 

 

valfrihetssystem..............................................................

170

 

9.57

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:990) om

 

 

 

företagshypotek ..............................................................

170

 

9.58

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:302) om

 

 

 

verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ...............

172

 

9.59

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:704) om

 

 

 

europeiska grupperingar för territoriellt samarbete ........

172

 

9.60

Förslaget till lag om ändring i barlastvattenlagen

 

 

 

(2009:1165) ....................................................................

173

 

9.61

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1254) om

 

 

 

officiella veterinärer .......................................................

173

 

9.62

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1289) om

 

 

 

prissättningsbesked vid internationella transaktioner .....

174

 

9.63

Förslaget till lag om ändring i luftfartslagen

 

 

 

(2010:500) ......................................................................

174

 

9.64

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:536) om

 

 

 

valfrihet hos arbetsförmedlingen ....................................

175

 

9.65

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:566) om

 

 

 

vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

 

 

 

förvaltningen ..................................................................

175

 

9.66

Förslaget till lag om ändring i patientsäkerhetslagen

 

8

 

(2010:659) ......................................................................

176

9.67Förslaget till lag om ändring i radio- och tv-lagen

(2010:696) .....................................................................

176

9.68Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:751) om

 

betaltjänster ...................................................................

177

9.69

Förslaget till lag om ändring i skollagen (2010:800).....

177

9.70Förslaget till lag om ändring i plan- och bygglagen

(2010:900) .....................................................................

178

9.71Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga

missbrukssubstanser ......................................................

179

9.72Förslaget till lag om ändring i avgasreningslagen

(2011:318) .....................................................................

181

9.73Förslaget till lag om ändring i drivmedelslagen

(2011:319) .....................................................................

181

9.74Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:745) med

instruktion för Riksdagsförvaltningen ...........................

182

9.75Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:755) om

elektroniska pengar........................................................

182

9.76Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1029) om

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet............

182

9.77Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:363) om

kontroll av ekologisk produktion...................................

183

9.78Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder ..................

184

9.79Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:275) om

viss verksamhet med konsumentkrediter .......................

184

9.80Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:966) om

kapitalbuffertar ..............................................................

185

9.81Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:968) om

särskild tillsyn över kreditinstitut och

 

värdepappersbolag.........................................................

185

9.82Förslaget till lag om ändring i lagen (2015:1016) om

resolution .......................................................................

185

9.83Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1024) om

verksamhet med bostadskrediter ...................................

186

9.84Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1145) om

offentlig upphandling ....................................................

187

9.85Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1146) om

upphandling inom försörjningssektorerna .....................

188

9.86Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1147) om

upphandling av koncessioner.........................................

189

9.87Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1306)

 

med kompletterande bestämmelser till EU:s

 

 

marknadsmissbruksförordning ......................................

189

Bilaga 1

Sammanfattning av departementspromemorian

 

 

Följdändringar till ny förvaltningslag (Ds 2017:42)......

191

Bilaga 2

Lagförslagen i Ds 2017:42 ............................................

192

Bilaga 3

Förteckning över remissinstanserna (Ds 2017:42) ........

289

Bilaga 4

Lagrådsremissens lagförslag..........................................

290

Prop. 2017/18:235

9

Prop. 2017/18:235 Bilaga 5

Lagrådets yttrande ..........................................................

339

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 12 april 2018 .......

342

10

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2017/18:235

 

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i föräldrabalken,

2.lag om ändring i jordabalken,

3.lag om ändring i miljöbalken,

4.lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

5.lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luft- fartyg,

6.lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

7.lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),

8.lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318),

9.lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyres- nämnder,

10.lag om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.,

11.lag om ändring i lagen (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshets- kassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag,

12.lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar,

13.lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

14.lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,

15.lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivnings- myndigheter,

16.lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

17.lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud,

18.lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950),

19.lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst,

20.lag om ändring i begravningslagen (1990:1144),

21.lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

22.lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

23.lag om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde,

24.lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,

25.lag om ändring i sjölagen (1994:1009),

26.lag om ändring i lagen (1995:1255) om mästarbrev för hantverkare,

27.lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings- företag,

28.lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

29.lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden,

30.lag om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård,

31.lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

32.lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,

33. lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd,

11

 

Prop. 2017/18:235 34. lag om ändring i epizootilagen (1999:657),

35.lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

36.lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,

37.lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

38.lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

39.lag om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,

40.lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

41.lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),

42.lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansierings- rörelse,

43.lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt,

44.lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott,

45.lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang,

46.lag om ändring i lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riks- förbund,

47.lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),

48.lag om ändring i vallagen (2005:837),

49.lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),

50.lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköps- erbjudanden på aktiemarknaden,

51.lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

52.lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.,

53.lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap,

54.lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

55.lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter,

56.lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem,

57.lag om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek,

58.lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård,

59.lag om ändring i lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete,

60.lag om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165),

61.lag om ändring i lagen (2009:1254) om officiella veterinärer,

62.lag om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner,

63.lag om ändring i luftfartslagen (2010:500),

64.lag om ändring i lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbets- förmedlingen,

65.lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen,

66.lag om ändring patientsäkerhetslagen (2010:659),

67.lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696),

12

68. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,

69. lag om ändring i skollagen (2010:800),

Prop. 2017/18:235

70.lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900),

71.lag om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser,

72.lag om ändring i avgasreningslagen (2011:318),

73.lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319),

74.lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdags- förvaltningen,

75.lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

76.lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,

77.lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion,

78.lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

79.lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,

80.lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar,

81.lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,

82.lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution,

83.lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostads- krediter,

84.lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,

85.lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna,

86.lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner,

87.lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

13

Prop. 2017/18:235 2

Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 13 § föräldrabalken1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 §

 

 

 

 

 

 

Om det framkommer skiljaktiga

Om det framkommer skiljaktiga

meningar

 

 

i

 

en

meningar

 

 

i

 

en

överförmyndarnämnd i ett ärende

överförmyndarnämnd i ett ärende

enligt

denna

balk,

tillämpas

enligt

denna

balk,

tillämpas

föreskrifterna

 

i

 

16 kap.

föreskrifterna

 

i

 

16 kap.

rättegångsbalken om omröstning i

rättegångsbalken om omröstning i

tvistemål. I 19 § förvaltningslagen

tvistemål. I 30 § förvaltningslagen

(1986:223)

finns

bestämmelser

(2017:900)

finns

bestämmelser

om rätt att få en skiljaktig mening

om rätt att få en avvikande mening

antecknad.

 

 

 

 

 

 

antecknad.

 

 

 

 

 

För varje beslut av en

För varje beslut av en

överförmyndare eller en över-

överförmyndare eller en över-

förmyndarnämnd

i

ett

ärende

förmyndarnämnd

i

ett

ärende

enligt denna balk skall finnas en

enligt denna balk ska det finnas en

handling av vilken framgår vem

handling som visar vem som har

som har fattat beslutet, vem som

fattat beslutet, vem som har varit

har

varit

föredragande

samt

föredragande

samt

beslutets dag

beslutets dag och dess innehåll.

och dess innehåll.

 

 

 

Protokoll

hos

överförmyndare

Ett protokoll hos överför-

eller överförmyndarnämnd i annat

myndare eller

överförmyndar-

ärende än enligt denna balk

nämnd i ett annat ärende än enligt

behöver ej upptaga annat än

denna

balk

 

behöver

endast

förteckning över dem som har

innehålla en förteckning över dem

deltagit i

handläggningen samt

som har deltagit i handläggningen

beslutet i ärendet.

 

 

 

 

samt beslutet i ärendet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

14

1 Balken omtryckt 1995:974.

2.2

Förslag till lag om ändring i jordabalken

Prop. 2017/18:235

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 22, 26 b och 26 d §§ jordabalken1 ska

 

ha följande lydelse.

 

Lydelse enligt prop. 2017/18:111 Föreslagen lydelse

 

19 kap.

22 §2

Om fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller någon uppenbar oriktighet som beror på inskrivningsmyndighetens eller någon annans skrivfel, på något liknande förbiseende eller på ett tekniskt fel, ska inskrivningsmyndigheten rätta uppgiften. I fråga om personuppgifter gäller detta i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Om åtgärden kan bli till skada för en ägare eller en innehavare av en panträtt eller en innehavare av en rättighet för vilken inskrivning är beviljad eller sökt, ska det inbördes företrädet mellan de berörda förvärven

bestämmas efter vad som är skäligt.

 

 

 

 

I fall som avses i första stycket

I fall som avses i första stycket

ska

26 §

förvaltningslagen

tillämpas

inte

36 §

(1986:223) inte tillämpas.

 

förvaltningslagen (2017:900).

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

19 kap.

 

 

 

 

 

 

 

26 b §3

 

 

 

Vid

behandlingen

av

Vid

handläggningen

av

inskrivningsärenden

 

hos

inskrivningsärenden

hos

inskrivningsmyndigheten

ska

inskrivningsmyndigheten

 

bestämmelsen i 10 § andra stycket

tillämpas

inte bestämmelsen i

förvaltningslagen (1986:223) om

22 §

andra

stycket

inkommande

handlingar

inte

förvaltningslagen (2017:900) om

tillämpas.

 

 

 

hur ankomstdagen för handlingar

 

 

 

 

 

bestäms.

 

 

 

Om

inskrivningsmyndigheten

Om inskrivningsmyndigheten

har begärt men inte fått en sådan

har begärt men inte fått en sådan

bekräftelse som avses i 10 § tredje

bekräftelse som

avses i

21 §

stycket

förvaltningslagen

ett

förvaltningslagen av en handling,

meddelande

som

inte

är

får myndigheten

bortse

från

underskrivet,

får

myndigheten

handlingen.

 

 

bortse från meddelandet.

 

 

 

 

 

1Balken omtryckt 1971:1209.

2Senaste lydelse 2008:153.

3Senaste lydelse 2008:153.

15

Vid handläggningen av inskrivningsärenden hos in- skrivningsmyndigheten tillämpas inte bestämmelserna i 37–39 §§ förvaltningslagen (2017:900) om ändring av beslut.
I 37 a och 37 b §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter finns bestämmelser om att inskrivningsmyndigheten ska ompröva beslut om stämpelskatt i vissa fall.

Prop. 2017/18:235

16

26 d §4

Vid behandlingen av inskrivningsärenden hos in- skrivningsmyndigheten ska bestämmelserna i 27 och 28 §§ förvaltningslagen (1986:223) om omprövning inte tillämpas.

Av 37 a och 37 b §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter framgår att inskrivningsmyndigheten ska ompröva beslut om stämpelskatt i vissa fall.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

4 Senaste lydelse 2008:153.

2.3

Förslag till lag om ändring i miljöbalken

Prop. 2017/18:235

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 4 § miljöbalken ska ha följande

lydelse.

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

19 kap.

 

 

 

 

 

4 §

 

 

Länsstyrelser

eller kommunala

Länsstyrelser

eller kommunala

nämnder skall

 

 

nämnder ska

 

 

1. genom

kungörelse

i

1. genom

kungörelse

i

ortstidning eller på annat lämpligt

ortstidning eller på annat lämpligt

sätt bereda den som kan beröras

sätt ge den som kan beröras av

av verksamheten tillfälle att yttra

verksamheten tillfälle att yttra sig,

sig,

 

 

 

 

 

 

2. samråda med de statliga och kommunala myndigheter som har väsentliga intressen att bevaka i saken,

3. hålla sammanträde med den

3. hålla sammanträde med den

som saken angår och besiktning på

som saken angår och besiktning på

platsen om det behövs för

platsen om det behövs för

utredningen i ärendet, samt

 

utredningen i ärendet, och

4. underrätta den som gjort en

4. underrätta den som har gjort

ansökan

eller kommit

med

en ansökan eller kommit med

synpunkter

genom någon

annan

synpunkter genom någon annan

än honom eller henne själv och ge

än honom eller henne själv och ge

honom eller henne tillfälle att yttra

honom eller henne tillfälle att yttra

sig om inte annat följer av 17 §

sig om inte annat följer av 25 §

förvaltningslagen (1986:223).

förvaltningslagen (2017:900).

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

17

Prop. 2017/18:235 2.4

Förslag till lag om ändring i

 

 

 

socialförsäkringsbalken

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 112 kap. 6 och

7 §§ och

113 kap.

22 §

socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

112 kap.

 

 

 

 

 

 

6 §

 

 

 

Skatteverkets

beslut

om

Skatteverkets

beslut

om

pensionsgrundande

inkomst

får

pensionsgrundande

inkomst

får

fattas

genom

automatiserad

fattas

genom

automatiserad

behandling när skälen för beslutet

behandling om en

klargörande

får utelämnas enligt 20 § första

motivering för beslutet får ute-

stycket 1

förvaltningslagen

lämnas enligt 32 § första stycket

(1986:223).

 

 

förvaltningslagen (2017:900).

 

Beslut som avses

i första

stycket får även sättas upp i form av

elektroniska dokument. Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med hjälp av automatiserad behandling och vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

 

 

 

 

7 §

 

 

 

 

 

Beslut om allmän ålderspension

Beslut om allmän ålderspension

får fattas genom

automatiserad

får fattas genom

automatiserad

behandling

 

 

av

behandling

 

 

 

av

Pensionsmyndigheten när skälen

Pensionsmyndigheten

om

en

för beslutet får utelämnas enligt

klargörande

motivering

för

20 § första stycket 1 förvaltnings-

beslutet får utelämnas enligt 32 §

lagen

(1986:223). Detsamma

första

stycket

förvaltningslagen

gäller i tillämpliga delar för beslut

(2017:900). Detsamma gäller i

om

efterlevandepension

och

tillämpliga delar för beslut om

efterlevandestöd.

 

 

 

efterlevandepension

 

och

 

 

 

 

 

efterlevandestöd.

 

 

 

 

 

 

 

113 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 §1

 

 

 

 

 

Bestämmelserna

om

ändring i

Bestämmelserna

om

ändring i

3–6 §§ tillämpas inte i ärenden om

3–6 §§ tillämpas inte i ärenden om

allmän

ålderspension.

I

26 §

allmän

ålderspension.

I

36 §

förvaltningslagen

(1986:223)

förvaltningslagen

(2017:900)

finns bestämmelser om rättelse av

finns bestämmelser om rättelse av

skrivfel och liknande.

 

 

skrivfel och liknande.

 

 

I fråga om omprövning av Pensionsmyndighetens och Skatteverkets beslut i ärenden om allmän ålderspension tillämpas endast 7 § andra stycket samt 9, 21 och 23–31 §§.

18

1 Senaste lydelse 2011:1434.

När det gäller omprövning av ett beslut om pensionsgrundande inkomst ska vad som i de i andra stycket angivna bestämmelserna, utom 25 och 28 §§, föreskrivs om Pensionsmyndigheten och det allmänna ombudet i stället avse Skatteverket och det allmänna ombudet hos Skatteverket enligt 67 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Prop. 2017/18:235

19

Prop. 2017/18:235 2.5

Förslag till lag om ändring i lagen (1955:227)

 

 

om inskrivning av rätt till luftfartyg

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 38 a § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt

 

till luftfartyg ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

38 a §1

 

 

 

 

Vid

handläggning

hos

Vid

handläggningen

hos

 

inskrivningsmyndigheten

av

inskrivningsmyndigheten

av

 

inskrivningsärenden tillämpas inte

inskrivningsärenden tillämpas inte

 

bestämmelserna i

10 §

andra

22 § andra stycket och 37–39 §§

 

stycket,

27

och

28 §§

förvaltningslagen

(2017:900). I

 

förvaltningslagen (1986:223). Av

37 a och 37 b §§ lagen (1984:404)

 

37 a och 37 b §§ lagen (1984:404)

om

stämpelskatt

vid

 

om

stämpelskatt

vid

inskrivningsmyndigheter

finns

 

inskrivningsmyndigheter framgår

bestämmelser

om

att

 

att inskrivningsmyndigheten skall

inskrivningsmyndigheten

ska

 

ompröva beslut om stämpelskatt i

ompröva beslut om stämpelskatt i

 

vissa fall.

 

 

 

 

vissa fall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

20

1 Senaste lydelse 2005:154.

2.6

Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531)

Prop. 2017/18:235

 

om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

 

 

Härigenom föreskrivs att 36 § lagen (1967:531) om tryggande av

 

pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

36 §1

 

 

Beslut

av

Finansinspektionen

Finansinspektionens

beslut

 

enligt denna lag får överklagas till

enligt denna lag får överklagas till

 

allmän

 

förvaltningsdomstol.

allmän förvaltningsdomstol.

 

 

Beslut i ärenden som avses i 20 §

 

 

 

första stycket 5 förvaltningslagen

 

 

 

(1986:223)

får dock inte

 

 

 

överklagas.

 

 

 

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om

förvaltning enligt 35 § fjärde stycket ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2013:83.

21

Prop. 2017/18:235 2.7

Förslag till lag om ändring i

 

 

 

 

fastighetsbildningslagen (1970:988)

 

Härigenom

föreskrivs

att

15 kap. 10 §

fastighetsbildningslagen1

(1970:988) ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

15 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

10 §2

 

 

 

Finner lantmäterimyndigheten

Om

lantmäterimyndigheten

att

en

uppgift

 

om

finner att en uppgift om

fastighetsbildning,

fastighets-

fastighetsbildning,

fastighets-

bestämning

eller

 

särskild

bestämning

eller

särskild

gränsutmärkning inte kan föras in

gränsutmärkning inte kan föras in

i fastighetsregistrets allmänna del

i fastighetsregistrets allmänna del

på grund av fel eller oklarhet i

på grund av fel eller oklarhet i

förrättningen och kan rättelse inte

förrättningen och rättelse inte kan

ske i den ordning som anges i 26 §

göras på det sätt som anges i 36 §

förvaltningslagen (1986:223), får

förvaltningslagen (2017:900), får

myndigheten

ansöka

om

rättelse

myndigheten

ansöka

om rättelse

hos mark- och miljödomstolen.

hos mark- och miljödomstolen.

Detsamma

gäller,

 

om

Detsamma gäller om myndigheten

myndigheten

finner

 

att

finner att registrering i enlighet

registrering

i enlighet

med

med förrättningen skulle äventyra

förrättningen

skulle

äventyra

fastighetsredovisningens tillför-

fastighetsredovisningens

tillför-

litlighet eller på annat sätt leda till

litlighet eller på annat sätt leda till

rättsosäkerhet.

 

rättsosäkerhet.

 

 

 

 

 

 

 

I fråga om ansökan om rättelse enligt denna paragraf tillämpas bestämmelserna i 16 kap. Rätten att ansöka om rättelse är inte begränsad till viss tid.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

22

1

Lagen omtryckt 1992:1212.

2

Senaste lydelse 2010:995.

2.8

Förslag till lag om ändring i växtskyddslagen

Prop. 2017/18:235

 

(1972:318)

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 11 a § växtskyddslagen (1972:318) ska ha

 

följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

11 a §1

 

 

 

 

 

När enskilda kontrollorgan utför

När enskilda kontrollorgan utför

 

kontroll enligt denna lag tillämpas

kontroll enligt denna lag tillämpas

 

följande

bestämmelser

i

följande

 

bestämmelser

i

 

förvaltningslagen (1986:223)

 

förvaltningslagen (2017:900):

 

 

– 11 och 12 §§ om jäv,

 

– 5 §

 

om legalitet, objektivitet

 

– 15 §

om

anteckning

av

och proportionalitet,

 

 

uppgifter,

 

 

 

– 10

§ om partsinsyn,

 

 

– 16 och 17 §§ om en parts rätt

16–18 §§ om jäv,

 

 

att få del av uppgifter,

 

– 23

§ om utredningsansvaret,

 

– 20 § om motivering av beslut,

– 24

§ om när man får lämna

 

– 21 §

om

underrättelse

av

uppgifter muntligt,

 

 

beslut,

 

 

 

– 25

§ om kommunikation,

 

 

– 22 § om överklagande, samt

– 27

§

om

dokumentation

av

 

– 26 §

om rättelse av skrivfel

uppgifter,

 

 

 

och liknande.

 

 

– 31

§

om

dokumentation

av

 

 

 

 

 

beslut,

 

 

 

 

 

32 § om motivering av beslut,

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,

36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och

42 § om vem som får överklaga ett beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2006:808.

23

Prop. 2017/18:235 2.9

Förslag till lag om ändring i lagen (1973:188)

 

om arrendenämnder och hyresnämnder

Härigenom föreskrivs att 22 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 §2

Nämndens beslut har rättskraft när tiden för överklagande har gått ut, om beslutet innebär att en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 5 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3, 5 a, 6 eller 7 har avgjorts. Detta gäller dock inte beslut som innebär att nämnden har avslagit en ansökan om

1.åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5 eller 16 § andra stycket jordabalken,

2.upprustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a–18 c §§ jordabalken,

3.tillstånd enligt 12 kap. 18 d–18 f §§, 23 § andra stycket, 34–37 eller 40 § jordabalken,

4.tillstånd enligt 7 kap. 11 § bostadsrättslagen (1991:614),

5.uppskov enligt 12 kap. 59 § jordabalken,

6.förbud eller hävande av förbud enligt 12 kap. 18 h § jordabalken, eller

7.rätt till förhandlingsordning enligt 9 § hyresförhandlingslagen (1978:304).

Bestämmelserna i 27 och 28 §§ förvaltningslagen (1986:223) om omprövning av beslut ska inte tillämpas hos nämnderna.

Bestämmelserna i 37–39 §§ förvaltningslagen (2017:900) om ändring av beslut tillämpas inte i nämndernas verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

24

1

Lagen omtryckt 1985:660.

2

Senaste lydelse 2012:980.

2.10

Förslag till lag om ändring i lagen (1975:490)

Prop. 2017/18:235

 

om beslutanderätt för Sveriges export- och

 

 

investeringsråd beträffande handelssekreterare

 

 

m.m.

 

 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1975:490) om beslutanderätt för

 

Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.1

 

ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

2 §2

 

Förvaltningslagen (1986:223)

Förvaltningslagen (2017:900)

 

ska tillämpas vid handläggning av

tillämpas vid handläggning av

 

ärenden hos Sveriges export- och

ärenden hos Sveriges export- och

 

investeringsråd enligt 1 §.

investeringsråd enligt 1 §.

 

Beslut i sådana ärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,

lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

andra föreskrifter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1

Senaste lydelse av lagens rubrik 2012:536.

 

2

Senaste lydelse 2012:536.

25

Prop. 2017/18:235 2.11

Förslag till lag om ändring i lagen (1976:447)

 

om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva

 

fråga om statsbidrag till fiskeföretag

Härigenom föreskrivs att lagen (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Erkänd arbetslöshetskassa får pröva fråga om statsbidrag till sådana fiskeföretag som har haft fiskefartyg stillaliggande till följd av beslut om fångstbegränsning enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen, eller myndighet som regeringen bestämmer.

Om ett beslut i en fråga som avses i första stycket får överklagas, tillämpas bestämm- elserna i 23–25 och 30 §§ förvaltningslagen (1986:223).

Föreslagen lydelse

1§

En erkänd arbetslöshetskassa

får pröva frågor om statsbidrag till sådana fiskeföretag som har haft fiskefartyg stillaliggande till följd av ett beslut om fångstbegränsning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om statsbidrag till sådana fiskeföretag.

Om ett beslut i en fråga som avses i första stycket får överklagas, tillämpas 43–47 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

26

1 Senaste lydelse 1989:116.

2.12

Förslag till lag om ändring i lagen (1979:377)

Prop. 2017/18:235

 

om registrering av båtar

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 10 § lagen (1979:377) om registrering av

 

båtar1 ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

10 §2

 

 

 

 

 

 

Vid

behandlingen

hos

Vid

handläggningen

hos

 

registermyndigheten

av

båt-

registermyndigheten

av

båt-

 

registreringsärenden

tillämpas

registreringsärenden

tillämpas

 

inte bestämmelserna

i 27

och

inte 37–39 §§

förvaltningslagen

 

28 §§

 

förvaltningslagen

(2017:900).

 

 

 

 

 

(1986:223).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeringen meddelar närmare

Regeringen eller den myndighet

 

föreskrifter

om

förfarandet i

som regeringen bestämmer

får

 

båtregistreringsärenden och

får

meddela

 

föreskrifter

om

 

därvid föreskriva

skyldighet

för

skyldighet

 

att

till

 

enskild

 

att

 

till

registermyndigheten

anmäla

 

registermyndigheten

anmäla

förhållanden

som

myndigheten

 

förhållande

som

myndigheten

behöver

 

känna

till

för

 

behöver

 

känna

 

till

för

ändamålsenlig registerföring.

 

 

ändamålsenlig registerföring.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om förfarandet i båt- registreringsärenden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1

Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:1055.

 

2

Senaste lydelse 2001:379.

27

Prop. 2017/18:235 2.13

Förslag till lag om ändring i

 

 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

 

Härigenom föreskrivs att 20 kap. 2 a § fastighetstaxeringslagen

 

(1979:1152) ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

20 kap.

 

 

 

 

 

2 a §1

 

Grundläggande

beslut

om

Grundläggande beslut om

 

taxering av en fastighet får fattas

taxering av en fastighet får fattas

 

genom

automatisk

data-

genom automatiserad behandling

 

behandling i det fall skälen för

om en klargörande motivering för

 

beslutet

enligt

20 §

första

beslutet får utelämnas enligt 32 §

 

stycket 1

förvaltningslagen

första stycket förvaltningslagen

 

(1986:223) får utelämnas.

 

(2017:900).

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

28

1 Senaste lydelse 1999:630.

I avgiftsärenden hos
Kustbevakningen är fartygets befälhavare behörig att på partens vägnar ta emot en underrättelse och yttra sig enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).
Befälhavaren är på motsvarande sätt behörig att ta emot en underrättelse om innehållet i Kustbevakningens beslut enligt 33 och 34 §§ förvaltningslagen och att överklaga beslutet.

2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424)

Prop. 2017/18:235

 

om åtgärder mot förorening från fartyg

 

Härigenom föreskrivs 8 kap. 10 § lagen (1980:424) om åtgärder mot

 

förorening från fartyg1 ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

8 kap.

10 §2 I avgiftsärenden hos

kustbevakningen är fartygets befälhavare behörig att på partens vägnar ta emot underrättelse enligt

17 § förvaltningslagen (1986:223) och avge yttrande som avses i samma lagrum. Han är på motsvarande sätt behörig att ta emot underrättelse om kustbevak- ningens beslut enligt 21 § nämnda lag och att överklaga beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1

Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:527.

 

2

Senaste lydelse 1988:437.

29

Prop. 2017/18:235

2.15

Förslag till lag om ändring i lagen (1984:404)

 

 

om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

 

Härigenom

föreskrivs

att

37 a

och 37 b §§

lagen

(1984:404) om

 

stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

37 a §1

 

 

 

 

 

 

Ett

beslut

av

en

Ett

beslut

 

av

en

 

inskrivningsmyndighet

 

som

inskrivningsmyndighet

som

 

innefattar prövning av en fråga om

innefattar prövning av en fråga om

 

fastställande av skatt, efter-

fastställande av skatt, efter-

 

beskattning eller återvinning skall

beskattning

eller

återvinning ska

 

ändras

av

myndigheten,

om

ändras

av

myndigheten,

om

 

beslutet är uppenbart oriktigt på

beslutet är uppenbart oriktigt på

 

grund av nya omständigheter eller

grund av nya omständigheter eller

 

av någon annan anledning och

av någon annan anledning och

 

beslutet kan ändras snabbt och

beslutet kan ändras snabbt och

 

enkelt. Ett beslut får ändras till

enkelt. Ett beslut får ändras till

 

nackdel för en enskild part endast

nackdel för en enskild part endast

 

om parten medger det.

 

 

om parten medger det.

 

 

Skyldigheten

att

ompröva

Skyldigheten att ändra beslutet

 

beslutet gäller även om beslutet

gäller

även

om

beslutet

 

överklagas.

Skyldigheten

gäller

överklagas.

Skyldigheten

gäller

 

dock inte om inskrivnings-

dock inte om inskrivnings-

 

myndigheten

 

redan

 

har

myndigheten

redan

har

 

överlämnat

handlingarna

till

överlämnat

handlingarna

till

 

högre instans eller om det i annat

högre instans.

 

 

 

 

fall finns särskilda skäl mot att

 

 

 

 

 

 

 

myndigheten ändrar sitt beslut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 b §2

 

 

 

 

 

 

Ett

överklagande

av

en

Om

en inskrivningsmyndighet

 

inskrivningsmyndighets

 

beslut

ändrar ett beslut som har

 

förfaller, om myndigheten

själv

överklagats,

ska

den

även

 

efter omprövning

enligt 37 a §

överlämna det nya beslutet till

 

ändrar beslutet så som klaganden

överinstansen, om inte över-

 

begär.

 

 

 

 

 

klagandet ska avvisas enligt 45 §

 

 

 

 

 

 

 

förvaltningslagen

 

(2017:900).

 

 

 

 

 

 

 

Överklagandet ska anses omfatta

 

 

 

 

 

 

 

det nya beslutet.

 

 

 

 

Ändrar

inskrivningsmyndig-

 

 

 

 

 

 

 

heten beslutet på annat sätt än

 

 

 

 

 

 

 

klaganden begär, ska över-

 

 

 

 

 

 

 

klagandet anses omfatta det nya

 

 

 

 

 

 

 

beslutet,

om

inte

överklagandet

 

 

 

 

 

 

30

1 Senaste lydelse 2005:153.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Senaste lydelse 2008:160.

 

 

 

 

 

 

 

 

ska avvisas enligt 24 § förvaltningslagen (1986:223).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Prop. 2017/18:235

31

Prop. 2017/18:235 2.16

Förslag till lag om ändring i konkurslagen

 

 

(1987:672)

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 26 § konkurslagen (1987:672) ska ha

 

följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

7 kap.

 

 

 

 

 

 

26 §

 

 

 

I fråga om jäv mot en

I fråga om jäv mot en

 

tjänsteman

vid

tillsyns-

tjänsteman

vid

tillsyns-

 

myndigheten gäller

utöver vad

myndigheten

gäller

utöver vad

 

som följer av 11 § förvaltnings-

som följer av 16 § förvaltnings-

 

lagen (1986:223) att den som i

lagen (2017:900) att den som i

 

allmänt mål har tagit befattning

allmänt mål har tagit befattning

 

med indrivning av en fordran som

med indrivning av en fordran som

 

görs gällande i konkursen inte får

görs gällande i konkursen inte får

 

fullgöra

någon

tillsynsuppgift i

fullgöra någon tillsynsuppgift i

 

konkursen.

 

 

konkursen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

32

2.17

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:688)

Prop. 2017/18:235

 

om kontaktförbud

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 13 § lagen (1988:688) om kontaktförbud1 ska

 

ha följande lydelse.

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

13 §2

 

 

 

Vid åklagarens handläggning av

Vid åklagarens handläggning av

 

ärenden om kontaktförbud gäller i

ärenden

om

kontaktförbud

 

övrigt 4–9, 14, 15 §§, 20 § första

tillämpas i övrigt 5–9, 13–15 §§,

 

stycket andra meningen 1, 3 och 4

23 § första och tredje styckena,

 

och

andra stycket samt 26 §

24, 27, 31 §§, 32 § första stycket,

 

förvaltningslagen (1986:223).

andra stycket 2 och 3 och tredje

 

 

 

 

stycket och 36 § förvaltningslagen

 

 

 

 

(2017:900).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1

Senaste lydelse av lagens rubrik 2011:487.

 

2

Senaste lydelse 2011:487.

33

Prop. 2017/18:235 2.18

Förslag till lag om ändring i kulturmiljölagen

 

 

(1988:950)

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 8 § kulturmiljölagen (1988:950)1 ska ha

 

följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

5 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §2

 

 

 

 

Förvaltningslagen

(1986:223)

Förvaltningslagen

(2017:900)

 

skall tillämpas även i fråga om

tillämpas

vid handläggning av

 

tillståndsärenden som

handläggs

tillståndsärenden

hos

Stiftelsen

 

av Stiftelsen Nordiska

museet.

Nordiska museet. Beslut i ett

 

Beslut i ett sådant ärende fattas av

sådant ärende fattas av stiftelsens

 

stiftelsens styresman eller någon

styresman

eller

någon annan

 

annan

tjänsteman

som

tjänsteman

som

styresmannen

 

styresmannen utser.

 

 

utser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

34

1

Lagen omtryckt 2002:620. Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:548.

2

Senaste lydelse 2000:265.

2.19 Förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) Prop. 2017/18:235 om finansiering av radio och TV i allmänhetens

tjänst

Härigenom föreskrivs att 14 § lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

14 §2

Förvaltningslagen (1986:223)

Förvaltningslagen (2017:900)

skall tillämpas när RIKAB

tillämpas när RIKAB handlägger

handlägger ärenden enligt denna

ärenden enligt denna lag.

lag.

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1

Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:798.

 

2

Senaste lydelse 2006:798.

35

Prop. 2017/18:235 2.20

Förslag till lag om ändring i begravningslagen

 

 

(1990:1144)

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 10 § begravningslagen (1990:1144)

 

ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

11 kap.

 

 

 

 

 

 

10 §1

 

 

 

Förvaltningslagen

(1986:223)

Förvaltningslagen

(2017:900)

 

skall tillämpas när en församling

tillämpas

när en

församling

 

handlägger enskilda

ärenden

handlägger

enskilda

ärenden

 

enligt denna lag.

 

enligt denna lag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

36

1 Senaste lydelse 1999:306.

2.21

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980)

Prop. 2017/18:235

 

om handel med finansiella instrument

 

 

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med

 

finansiella instrument1 ska ha följande lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

8 kap.

 

 

 

 

1 §2

 

 

 

Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 3 h § får inte överklagas.

 

Andra beslut som Finans-

Andra beslut av Finans-

 

inspektionens meddelar enligt

inspektionen enligt denna lag får

 

denna lag får överklagas till

överklagas

till

allmän

 

allmän förvaltningsdomstol. Detta

förvaltningsdomstol.

 

 

gäller dock inte beslut i ärenden

 

 

 

 

som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1

Lagen omtryckt 1992:558.

 

2

Senaste lydelse 2015:958.

37

Vårdintyget får utfärdas endast i omedelbar anslutning till undersökningen. Det ska, utöver ett uttalande enligt 4 § om förutsättningarna för tvångsvård av patienten, innehålla en redogörelse för den psykiska störningen och de omständigheter i övrigt som ger upphov till vårdbehovet.
Vid utfärdande av vårdintyg tillämpas bestämmelserna om jäv i 16–18 §§ förvaltningslagen (2017:900) även i fråga om läkare som utövar yrket enskilt.
Den läkare som har utfärdat vårdintyget ska se till att det snarast kommer till den sjukvårdsinrättning där frågan om intagning för tvångsvård ska prövas.

Prop. 2017/18:235 2.22

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128)

 

om psykiatrisk tvångsvård

Härigenom föreskrivs att 5 och 30 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk

tvångsvård1 ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 § Vårdintyget får utfärdas endast i

omedelbar anslutning till undersökningen. Det skall, utöver ett uttalande enligt 4 § om förutsättningarna för tvångsvård av patienten, innehålla en redogörelse för den psykiska störningen och de omständigheter i övrigt som ger upphov till vårdbehovet.

Vid utfärdande av vårdintyg gäller bestämmelserna om jäv i 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223) även för läkare som utövar yrket enskilt.

Den läkare som har utfärdat vårdintyget skall se till att det snarast kommer till den sjukvårdsinrättning där frågan om intagning för tvångsvård skall prövas.

 

 

 

30 §2

 

 

 

 

Chefsöverläkaren ska se till att en patient som vårdas enligt denna lag,

 

så snart patientens tillstånd tillåter, genom en individuellt anpassad

 

information upplyses om sin rätt att få en stödperson.

 

 

 

När patienten begär det, ska en stödperson utses. En stödperson kan

 

utses också i annat fall, om patienten inte motsätter sig det.

 

 

Stödpersonen

ska

bistå

Stödpersonen

ska

bistå

 

patienten i personliga frågor så

patienten i personliga frågor så

 

länge denne ges tvångsvård enligt

länge denne ges tvångsvård enligt

 

denna lag och, om patienten och

denna lag och, om patienten och

 

stödpersonen samtycker

till det,

stödpersonen

samtycker

till det,

 

även under fyra veckor efter det

även under fyra veckor efter det

 

att tvångsvården har

upphört.

att tvångsvården

har

upphört.

 

Stödpersonen har rätt att besöka

Stödpersonen har rätt att besöka

 

patienten på

vårdinrättningen.

patienten på

vårdinrättningen.

 

Han får inte obehörigen röja eller

Stödpersonen får inte obehörigen

38

1 Lagen omtryckt 2008:415.

 

 

 

 

 

2 Senaste lydelse 2017:373.

 

 

 

 

 

utnyttja vad han under uppdraget

röja eller

utnyttja

vad han eller Prop. 2017/18:235

har fått veta om patientens

hon under uppdraget har fått veta

hälsotillstånd

eller

personliga

om patientens hälsotillstånd eller

förhållanden i övrigt.

 

 

personliga förhållanden i övrigt.

Stödpersonen utses av en patientnämnd enligt lagen (2017:372) om stöd

vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

 

 

 

 

 

Vid en nämnds handläggning av

Vid en nämnds handläggning av

ärenden om stödpersoner gäller,

ärenden

om

stödpersoner

utöver vad som i övrigt föreskrivs,

tillämpas, utöver vad som i övrigt

följande

bestämmelser

i

föreskrivs, följande bestämmelser

förvaltningslagen

(1986:223),

i förvaltningslagen (2017:900):

nämligen

 

 

 

 

– 10

§ om partsinsyn,

 

– 14 §

 

om

muntlig

– 11

§

om

 

åtgärder

om

handläggning,

 

 

 

handläggningen försenas,

 

– 15 §

om

anteckning

av

– 23

§ första och tredje styckena

uppgifter,

 

 

 

 

om utredningsansvaret,

 

– 16 och 17 §§ om parters rätt

– 24

§ om när man får lämna

att få del av uppgifter,

 

 

uppgifter muntligt,

 

 

– 20 § om motivering av beslut,

– 25

§ om kommunikation,

 

– 21 §

om

underrättelse

om

– 27

§

om

dokumentation

av

beslut,

 

 

 

 

uppgifter,

 

 

 

 

– 26 §

om rättelse

av skrivfel

– 31

§

om

dokumentation

av

och liknande, och

 

 

beslut,

 

 

 

 

 

– 27 §

om

omprövning

av

– 32

§ om motivering av beslut,

beslut.

 

 

 

 

– 33 och 34 §§ om underrättelse

 

 

 

 

 

om innehållet i beslut och hur ett

 

 

 

 

 

överklagande går till, och

 

 

 

 

 

 

36–39 §§

om

rättelse

och

ändring av beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

39

Prop. 2017/18:235 2.23

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:318)

 

om överlämnande av förvaltningsuppgifter

 

inom Kulturdepartementets

 

verksamhetsområde

Härigenom föreskrivs att 17 § lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde ska

ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

17 §

 

Om ett beslut som avses i 6, 10

Om ett beslut som avses i 6 och

och

14 §§

får överklagas,

10 §§ får överklagas, tillämpas

tillämpas bestämmelserna i 23–25

43–47 §§

förvaltningslagen

och

30 §§

förvaltningslagen

(2017:900).

 

(1986:223).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

40

2.24

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:931)

Prop. 2017/18:235

 

om individuellt pensionssparande

 

 

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 5 § lagen (1993:931) om individuellt

 

pensionssparande ska ha följande lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

7 kap.

 

 

 

 

 

 

 

5 §1

 

 

 

Finansinspektionens

beslut

Finansinspektionens

beslut

 

enligt denna lag får, med undantag

enligt denna lag får, med undantag

 

av det som följer av hänvisningen

av det som följer av hänvisningen

 

i 2 §

till

26 kap.

1 § lagen

i 2 § till

26 kap. 1 §

lagen

 

(2007:528)

om

värde-

(2007:528)

om

värde-

 

pappersmarknaden,

överklagas

pappersmarknaden, överklagas till

 

hos allmän

förvaltningsdomstol.

allmän förvaltningsdomstol.

 

Detta gäller dock inte beslut som

 

 

 

 

avses

i 20 § första

stycket 5

 

 

 

 

förvaltningslagen (1986:223).

 

 

 

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2007:539.

41

Prop. 2017/18:235 2.25

Förslag till lag om ändring i sjölagen

 

 

 

 

 

 

(1994:1009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom

föreskrivs

att

2 kap.

15 a §

och

3 kap.

31 §

sjölagen

 

(1994:1009) ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 a §1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid

behandlingen

 

hos

Vid

handläggningen

 

hos

 

registermyndigheten

 

av

register-

registermyndigheten

av

register-

 

ärenden

 

tillämpas

 

inte

ärenden tillämpas inte 22 § andra

 

bestämmelserna

i

10 § andra

stycket

och

37–39 §§

förvalt-

 

stycket,

27

och

28 §§

förvalt-

ningslagen (2017:900).

 

 

 

 

ningslagen (1986:223). Av

37 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och 37 b §§ lagen (1984:404) om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stämpelskatt

vid

inskrivnings-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

myndigheter

 

framgår

att

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inskrivningsmyndigheten

skall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ompröva beslut om stämpelskatt i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vissa fall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

37 a

och

37 b §§

lagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1984:404)

om

stämpelskatt

vid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inskrivningsmyndigheter

 

finns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bestämmelser

 

 

om

 

 

att

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inskrivningsmyndigheten

 

 

ska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ompröva beslut om stämpelskatt i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vissa fall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På ansökan av skeppets eller

På ansökan av skeppets eller

 

skeppsbyggets

ägare och

efter

skeppsbyggets

 

ägare och

 

efter

 

medgivande

 

av

 

 

pantbrevets

medgivande

 

 

av

pantbrevets

 

innehavare

får

 

en

 

inteckning

innehavare

får

en

inteckning

 

dödas (dödning).

 

 

 

 

 

dödas (dödning).

 

 

 

 

 

Bestämmelser

om

 

dödning av

I lagen (2011:900) om dödande

 

inteckning

när

pantbrevet

har

av

förkommen

handling

finns

 

förkommit finns i lagen (1927:85)

bestämmelser

om

dödning

av

 

om dödande

av

 

förkommen

inteckning

när

pantbrevet

 

har

 

handling.

 

 

 

 

 

 

 

förkommit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

42

1 Senaste lydelse 2005:155.

2.26

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1255) Prop. 2017/18:235

 

om mästarbrev för hantverkare

 

 

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1995:1255) om mästarbrev för

hantverkare ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

5 §

 

 

 

En

hantverksorganisations

En

hantverksorganisations

beslut om att inte tilldela en

beslut om att inte tilldela en

sökande

mästarbrev

eller

att

sökande

mästarbrev

eller

att

återkalla

ett

mästarbrev

får

återkalla

ett mästarbrev

får

överklagas

hos

allmän

överklagas

till

allmän

förvaltningsdomstol.

Prövnings-

förvaltningsdomstol.

 

 

tillstånd

krävs

vid överklagande

 

 

 

 

till kammarrätten.

 

 

 

 

 

 

I fråga om överklagande av en hantverksorganisations beslut tillämpas bestämmelserna i 23–25 och 30 §§ förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

I fråga om överklagande av en hantverksorganisations beslut tillämpas 43–47 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

43

Prop. 2017/18:235 2.27

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560)

 

om årsredovisning i försäkringsföretag

 

Härigenom

föreskrivs

att 10 kap. 1 § lagen (1995:1560)

om

årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

10 kap.

 

 

 

 

1 §1

 

Beslut som Finansinspektionen

Finansinspektionens

och

eller

registreringsmyndigheten

registreringsmyndighetens beslut

meddelar enligt denna lag får

enligt denna lag får överklagas till

överklagas

hos

allmän

allmän förvaltningsdomstol.

 

förvaltningsdomstol. Detta gäller

 

 

dock inte beslut i ärenden som

 

 

avses

i 20 § första

stycket 5

 

 

förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

44

1 Senaste lydelse 2013:452.

2.28

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) Prop. 2017/18:235

 

om insättningsgaranti

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §1

Varje institut som omfattas av garantin ska betala en årlig avgift till garantimyndigheten. Avgiften för ett år grundas på institutens insättningar vid utgången av närmast föregående år, till den del insättningarna omfattas av garantin.

Institutens sammanlagda avgifter för ett år ska uppgå till ett belopp som motsvarar 0,1 procent av insättningarna.

Andra stycket behöver inte tillämpas när avgiften för ett enskilt institut

1. bestäms enligt 14 § första och andra styckena,

 

2. bestäms genom omprövning

2. bestäms

genom ändring av

enligt 27 § förvaltningslagen

beslut enligt

37–39 §§ förvalt-

(1986:223), eller

ningslagen (2017:900), eller

3. efter överklagande bestäms av allmän förvaltningsdomstol.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2016:625.

45

Om en annan lag än förvaltningslagen (2017:900) innehåller en bestämmelse som avviker från denna lag, tillämpas den bestämmelsen.

Prop. 2017/18:235 2.29

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:242)

 

om domstolsärenden

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1996:242) om domstolsärenden ska

ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 § Om en annan lag än

förvaltningslagen (1986:223) innehåller en bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

46

Om ett beslut har meddelats av huvudmannen för en privat vårdinstitution eller sjukvårdsinrättning, tillämpas bestämmelserna i 37–47 §§ förvaltningslagen (2017:900) om ändring av beslut och om överklagande. Huvudmannen ska då jämställas med myndighet.
Huvudmannen ska vid ett överklagande vara den enskildes motpart.

2.30

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:981)

Prop. 2017/18:235

 

om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård

 

Härigenom föreskrivs att

6 § lagen (1996:981) om

 

besöksinskränkningar vid viss tvångsvård ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

6 §

Bestämmelserna i 22–25, 27, 28 och 30 §§ förvaltningslagen (1986:223) om överklagande skall tillämpas, om beslutet har meddelats av huvudmannen för en privat vårdinstitution eller sjukvårdsinrättning. Härvid skall huvudmannen jämställas med myndighet.

Huvudmannen skall vid ett överklagande vara den enskildes motpart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

47

Prop. 2017/18:235 2.31

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:293)

 

om utländska försäkringsgivares och

 

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 4 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige1 ska

ha följande lydelse.

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

10 kap.

 

 

 

 

4 §2

 

Beslut av

Finansinspektionen

Finansinspektionens

beslut

enligt denna lag får överklagas till

enligt denna lag får överklagas till

allmän

förvaltningsdomstol.

allmän förvaltningsdomstol.

 

Beslut i ärenden som avses i 20 §

 

 

första stycket 5 förvaltningslagen

 

 

(1986:223)

får

dock

inte

 

 

överklagas.

 

 

 

 

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

48

1

Senaste lydelse av lagens rubrik 2005:1123.

2

Senaste lydelse 2013:454.

2.32

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1479) Prop. 2017/18:235

 

om värdepapperscentraler och kontoföring av

 

finansiella instrument

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 1 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

10 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §2

 

 

 

 

Finansinspektionens

beslut

Finansinspektionens

beslut

enligt denna lag och förordningen

enligt denna lag får överklagas till

om

värdepapperscentraler

får

allmän

 

förvaltningsdomstol.

överklagas

till

allmän

Beslut

i

ärenden

som

avses i

förvaltningsdomstol.

Beslut

i

9 kap.

6 §

andra

stycket, 9 och

ärenden som avses i

9 kap.

6 §

20 §§ får dock inte överklagas.

andra stycket, 9 och 20 §§ denna

 

 

 

 

 

lag

och i 20 §

första stycket 5

 

 

 

 

 

förvaltningslagen

(1986:223)

får

 

 

 

 

 

dock inte överklagas.

 

 

 

 

 

 

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller

föreläggande enligt 9 kap. 6 och 14 §§ eller om återkallelse enligt 9 kap. 15 § första stycket ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1

Senaste lydelse av lagens rubrik 2016:51.

 

2

Senaste lydelse 2016:51.

49

Prop. 2017/18:235 2.33

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:158)

 

 

om investerarskydd

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 33 § lagen (1999:158) om investerarskydd ska

 

ha följande lydelse.

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

33 §1

 

 

Garantimyndighetens

beslut

Garantimyndighetens

beslut

 

enligt denna lag får överklagas hos

enligt denna lag får överklagas till

 

allmän förvaltningsdomstol. Detta

allmän förvaltningsdomstol.

 

 

gäller dock inte beslut i ärenden

 

 

 

som avses i 20 § första stycket 5

 

 

 

förvaltningslagen (1986:223)

 

 

 

Prövningstillstånd krävs vid

Prövningstillstånd krävs vid

 

överklagande till kammarrätt.

överklagande till kammarrätten.

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

50

1 Senaste lydelse 2007:1434.

2.34

Förslag till lag om ändring i epizootilagen

Prop. 2017/18:235

 

(1999:657)

 

 

 

 

 

 

Härigenom

föreskrivs

att

21 a §

epizootilagen

(1999:657)

ska ha

följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

21 a §1

 

 

 

Vid

 

överklagande

av

Vid

överklagande

av

ersättningsbeslut som fattats med

ersättningsbeslut som har

fattats

stöd

av

bestämmelserna

om

med stöd av bestämmelserna om

schablon i 17 § skall Jordbruks-

schablon i 17 § ska Jordbruks-

verket snarast ompröva

beslutet

verket

snarast

ompröva beslutet

om

överklagandet inte

skall

om överklagandet inte ska avvisas

avvisas enligt 24 § förvaltnings-

enligt

45 §

förvaltningslagen

lagen (1986:223).

 

 

(2017:900).

 

 

Ett överklagande förfaller, om

Om Jordbruksverket ändrar det

Jordbruksverket

ändrar

beslutet

överklagade beslutet, ska

verket

såsom den klagande begär. Om

även överlämna det nya beslutet

Jordbruksverket

ändrar

beslutet

till överinstansen. Överklagandet

på annat sätt än den klagande

ska anses omfatta det nya beslutet.

begär, skall överklagandet anses

 

 

 

 

omfatta det nya beslutet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2007:361.

51

Prop. 2017/18:235 2.35

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1309)

 

om system för avveckling av förpliktelser på

 

finansmarknaden

Härigenom föreskrivs att 17 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

17 §1

 

Beslut av

Finansinspektionen

Finansinspektionens

beslut

enligt denna lag får överklagas till

enligt denna lag får överklagas till

allmän

förvaltningsdomstol.

allmän förvaltningsdomstol.

 

Beslut i ärenden som avses i 20 §

 

 

första stycket 5 förvaltningslagen

 

 

(1986:223)

får

dock

inte

 

 

överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Inspektionen får bestämma att ett beslut om återkallelse enligt 16 § ska

gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

52

1 Senaste lydelse 2013:100.

2.36

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1087) Prop. 2017/18:235

 

om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

 

finansiella instrument

Härigenom föreskrivs att 25 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

25 §1

 

I

22 a §

förvaltningslagen

Finansinspektionens

beslut

(1986:223)

finns

bestämmelser

enligt denna lag får överklagas till

om

överklagande

hos allmän

allmän förvaltningsdomstol.

 

förvaltningsdomstol.

 

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att beslut enligt denna lag ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2016:1310.

53

Prop. 2017/18:235 2.37

 

Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

 

 

(2001:453)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 7–9 §§ socialtjänstlagen (2001:453)

ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §

 

 

 

 

 

 

Socialnämnden

skall

i

alla

Socialnämnden

ska

i

alla

ärenden tillämpa bestämmelserna

ärenden

tillämpa

 

 

26 §

i

13 §

förvaltningslagen

förvaltningslagen (2017:900).

(1986:223).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

 

 

 

I ärenden

hos

socialnämnden

I

ärenden

hos

socialnämnden

som

avser myndighetsutövning

som

avser

myndighetsutövning

mot någon enskild skall nämnden

mot

någon

enskild

tillämpas

tillämpa följande bestämmelser i

följande

bestämmelser

i

förvaltningslagen (1986:223):

 

förvaltningslagen (2017:900):

– 14 § första stycket om en parts

– 10 § om partsinsyn,

 

 

rätt att meddela sig muntligen,

– 11 och 12 §§ om åtgärder om

– 16 och 17 §§ om en parts rätt

handläggningen försenas,

 

 

att få del av uppgifter,

 

 

 

– 23 § om utredningsansvaret,

– 20 § om motivering av beslut,

– 24 § om när man får lämna

– 21 §

om

underrättelse

av

uppgifter muntligt,

 

 

 

beslut,

 

 

 

 

 

 

– 25 § om kommunikation,

 

– 26 §

om

rättelse

av

skrivfel

– 31 § om

dokumentation av

och liknande.

 

 

 

 

 

beslut,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 32 § om motivering av beslut,

 

 

 

 

 

 

 

 

– 33 och 34 §§ om underrättelse

 

 

 

 

 

 

 

 

om innehållet i beslut och hur ett

 

 

 

 

 

 

 

 

överklagande går till, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 36 § om

rättelse

av

skrivfel

 

 

 

 

 

 

 

 

och liknande.

 

 

 

 

 

Bestämmelserna i 16 och 17 §§

Bestämmelserna i 10 och 25 §§

förvaltningslagen gäller dock inte

förvaltningslagen

tillämpas

dock

uppgifter som rör någon annan

inte i fråga om uppgifter som rör

sökande i ett ärende om ett sådant

någon annan sökande i ett ärende

boende

som

avses i

5 kap.

5 §

om ett sådant boende som avses i

andra

stycket eller

7 §

tredje

5 kap. 5 § andra stycket eller 7 §

stycket eller om någon annan

tredje stycket eller om någon

liknande social tjänst.

 

 

 

annan liknande social tjänst.

 

Vad som sägs i första stycket gäller också när det är fråga om en ansökan eller ett yttrande till en annan myndighet i ett mål eller ärende som rör myndighetsutövning mot enskild hos denna.

54

Den som enligt 8 § ska underrättas och ges tillfälle att yttra sig enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900) har rätt att få företräde inför nämnden, om inte särskilda skäl föranleder annat.
Den som ges tillfälle att yttra sig ska underrättas om sin rätt att få företräde inför nämnden.

9 § Den som enligt vad som sägs i

8 § skall ges tillfälle att yttra sig enligt 17 § förvaltningslagen (1986:223) har rätt att få företräde inför nämnden, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Den som ges tillfälle att yttra sig skall underrättas om sin rätt att få företräde inför nämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Prop. 2017/18:235

55

Prop. 2017/18:235 2.38

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:1022)

 

 

om revision av statlig verksamhet m.m.

 

 

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (2002:1022) om revision av statlig

 

verksamhet m.m. ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

 

Riksrevisionen

 

får

vid

Riksrevisionen

får

vid

 

granskning inte anlita biträde av

granskning inte anlita biträde av

 

den som på grund av ett sådant

den som på grund av ett sådant

 

förhållande

som

anges i

11 §

jävsförhållande som anges i 16 §

 

förvaltningslagen

(1986:223)

förvaltningslagen

(2017:900)

 

skulle

vara förhindrad

att

skulle vara förhindrad

att

 

genomföra

granskningen.

Riks-

genomföra

granskningen.

Riks-

 

revisionen får dock, i den

revisionen får dock, i den

 

utsträckning det är förenligt med

utsträckning det är förenligt med

 

god revisionssed, samverka med

god revisionssed, samverka med

 

anställda

 

vid

en granskad

anställda

vid

en granskad

 

myndighet

med

uppgift

att

myndighet

med

uppgift

att

 

uteslutande

eller

huvudsakligen

uteslutande

eller

huvudsakligen

 

sköta den interna revisionen.

 

sköta den interna revisionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

56

2.39

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1223) Prop. 2017/18:235

 

om utgivning av säkerställda obligationer

 

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (2003:1223) om utgivning av

säkerställda obligationer ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

6 kap.

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

Finansinspektionens

beslut

Finansinspektionens

beslut

enligt denna lag överklagas hos

enligt denna lag överklagas till

allmän förvaltningsdomstol. Detta

allmän förvaltningsdomstol.

 

gäller dock inte beslut i ärenden

 

 

 

som avses i 20 § första stycket 5

 

 

 

förvaltningslagen (1986:223).

 

 

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 

Inspektionen får

bestämma att

Inspektionen får

bestämma att

ett beslut om förbud, föreläggande

ett beslut om förbud, föreläggande

eller

återkallelse

skall

gälla

eller återkallelse

ska

gälla

omedelbart.

 

 

 

omedelbart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

57

Prop. 2017/18:235 2.40

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46)

 

 

om värdepappersfonder

 

 

 

Härigenom föreskrivs

att 14 kap. 1 §

lagen

(2004:46)

om

värdepappersfonder1 ska ha följande lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

14 kap.

 

 

 

 

 

1 §2

 

 

 

Finansinspektionens beslut enligt 10 kap. 10 § samt 12 kap. 9 a § och

19 § andra stycket får inte överklagas.

 

 

 

 

Andra

beslut

av

Andra

beslut

av

Finansinspektionen enligt denna

Finansinspektionen

enligt denna

lag får överklagas hos allmän

lag får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol. Detta gäller

förvaltningsdomstol.

 

dock inte beslut i ärenden som

 

 

 

 

avses i

20 § första

stycket 5

 

 

 

 

förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

58

1

Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

2

Senaste lydelse 2016:892.

2.41

Förslag till lag om ändring i smittskyddslagen

Prop. 2017/18:235

 

(2004:168)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 20 § smittskyddslagen (2004:168) ska

 

ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

5 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 §1

 

 

 

 

 

 

Stödpersonen utses av en patientnämnd enligt lagen (2017:372) om stöd

 

vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

 

 

 

 

 

 

Vid en nämnds handläggning av

Vid en nämnds handläggning av

 

ärenden om stödpersoner gäller,

ärenden

om

stödpersoner

 

utöver vad som i övrigt föreskrivs,

tillämpas, utöver vad som i övrigt

 

följande

bestämmelser

i

föreskrivs, följande bestämmelser

 

förvaltningslagen

(1986:223),

i förvaltningslagen (2017:900):

 

nämligen

 

 

 

 

 

– 10

§ om partsinsyn,

 

 

– 14 §

om

muntlig

hand-

– 11

§

om

åtgärder

om

 

läggning,

 

 

 

 

 

handläggningen försenas,

 

 

– 15 §

om

anteckning

av

– 23

§ första och tredje styckena

 

uppgifter,

 

 

 

 

 

om utredningsansvaret,

 

 

– 16 och 17 §§ om parters rätt

– 24

§ om när man får lämna

 

att få ta del av uppgifter,

 

 

uppgifter muntligt,

 

 

 

– 20 § om motivering av beslut,

– 25

§ om kommunikation,

 

 

– 21 §

om

underrättelse

om

– 27

§

om

dokumentation

av

 

beslut,

 

 

 

 

 

uppgifter,

 

 

 

 

 

– 26 §

om rättelse

av

skrivfel

– 31

§

om

dokumentation

av

 

och liknande, och

 

 

 

beslut,

 

 

 

 

 

 

– 27 §

om

omprövning

av

– 32

§ om motivering av beslut,

 

beslut.

 

 

 

 

 

– 33 och 34 §§ om underrättelse

 

 

 

 

 

 

 

om innehållet i beslut och hur ett

 

 

 

 

 

 

 

överklagande går till, och

 

 

 

 

 

 

 

 

36–39 §§

om

rättelse

och

 

ändring av beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2017:376.

59

Prop. 2017/18:235 2.42

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297)

 

om bank- och finansieringsrörelse

Härigenom föreskrivs att 17 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 kap.

1 §1

Finansinspektionens beslut enligt 13 kap. 12 § och 15 kap. 9 a § och 18 § tredje stycket får inte överklagas.

Finansinspektionens beslut som avses i 10 kap. 1 § andra stycket 1 får

överklagas till regeringen.

 

Andra beslut av Finans-

Andra beslut av Finans-

inspektionen enligt denna lag får

inspektionen enligt denna lag får

överklagas till allmän förvalt-

överklagas till allmän förvalt-

ningsdomstol. Detta gäller dock

ningsdomstol.

inte beslut i ärenden som avses i

 

20 § första stycket 5 förvaltnings-

 

lagen (1986:223).

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller

återkallelse ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

60

1 Senaste lydelse 2015:184.

Bestämmelserna i 36–39 §§ förvaltningslagen (2017:900) om rättelse och ändring av beslut tillämpas inte i fråga om Transportstyrelsens beslut enligt denna lag.

2.43

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:629)

Prop. 2017/18:235

 

om trängselskatt

 

 

Härigenom föreskrivs att 3 a § lagen (2004:629) om trängselskatt ska ha

 

följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

3 a §1 Bestämmelserna i 26 och 27 §§

förvaltningslagen (1986:223) ska inte tillämpas i fråga om Transportstyrelsens beslut enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2008:1381.

61

Prop. 2017/18:235 2.44

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:225)

 

 

om rättsintyg i anledning av brott

 

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning

 

av brott ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

3 §

 

Vid

utfärdande av rättsintyg

Vid utfärdande av rättsintyg

 

gäller bestämmelserna om jäv i 11

tillämpas bestämmelserna om jäv

 

och

12 §§ förvaltningslagen

i 16–18 §§ förvaltningslagen

 

(1986:223) även för läkare som

(2017:900) även i fråga om läkare

 

utövar yrket enskilt.

som utövar yrket enskilt.

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

62

2.45

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:321)

Prop. 2017/18:235

 

om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

 

 

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid

 

idrottsarrangemang ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

11 §

 

 

 

 

 

Vid åklagarens handläggning av

Vid åklagarens handläggning av

 

ärenden

om

tillträdesförbud

ärenden

om

tillträdesförbud

 

tillämpas i övrigt endast följande

tillämpas följande bestämmelser i

 

bestämmelser i förvaltningslagen

förvaltningslagen (2017:900):

 

 

(1986:223):

 

 

 

– 5

§

om legalitet, objektivitet

 

4 och 5 §§ om myndigheternas

och proportionalitet,

 

 

serviceskyldighet,

 

 

– 6

§ om service,

 

 

6 §

om

samverkan

mellan

– 7

§ om tillgänglighet,

 

 

myndigheter,

 

 

 

– 8

§ om samverkan,

 

 

7 §

om

allmänna krav

– 9

§

om utgångspunkter

för

 

handläggningen av ärenden,

 

handläggningen,

 

 

8 § om tolk,

 

 

 

– 11 §

om

åtgärder

om

 

9 § om ombud och biträde,

 

handläggningen försenas,

 

 

14 § om muntlig handläggning,

– 13 §

om tolkning och över-

 

15 §

om

anteckning

av

sättning,

 

 

 

uppgifter,

 

 

 

 

– 14 och 15 §§ om ombud och

 

20 §

första

stycket

andra

biträde,

 

 

 

 

meningen 1 och 4 och andra

– 23 § om utredningsansvaret,

 

stycket om att beslutsskäl får

– 24 § om när man får lämna

 

utelämnas, och

 

 

 

uppgifter muntligt,

 

 

26 § om rättelse av skrivfel och

– 27 §

om

dokumentation

av

 

liknande.

 

 

 

 

uppgifter,

 

 

 

31 § om dokumentation av beslut,

32 § första stycket, andra stycket 2 och tredje stycket om motivering av beslut, och

36 § om rättelse av skrivfel och liknande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

63

Prop. 2017/18:235 2.46

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:340)

 

om överlämnande av vissa

 

förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen

 

Synskadades Riksförbund

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades

Riksförbund ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

6 §

 

 

 

 

 

 

I ärenden enligt denna lag

I ärenden enligt denna lag

tillämpas följande bestämmelser i

tillämpas följande bestämmelser i

förvaltningslagen (1986:223):

 

förvaltningslagen (2017:900):

 

– 11 och 12 §§ om jäv,

 

– 5 §

om legalitet, objektivitet

– 14

§ första stycket om en parts

och proportionalitet,

 

 

rätt att meddela sig muntligen,

 

– 10

§ om partsinsyn,

 

– 15

§

om

anteckning

av

16–18 §§ om jäv,

 

uppgifter,

 

 

 

 

– 23

§ om utredningsansvaret,

– 16 och 17 §§ om en parts rätt

– 24

§ om när man får lämna

att få del av uppgifter,

 

uppgifter muntligt,

 

 

 

– 20

§ om motivering av beslut,

– 25

§ om kommunikation,

 

– 21

§

om

underrättelse

av

– 27

§

om

dokumentation

av

beslut,

 

 

 

 

 

uppgifter,

 

 

 

 

 

– 22

§ om överklagande,

 

– 31

§

om

dokumentation

av

– 23 och 24 §§ om hur beslut

beslut,

 

 

 

 

 

 

överklagas,

 

 

 

– 32

§ om motivering av beslut,

– 25

§

om

överlämnande

av

– 33 och 34 §§ om underrättelse

överklagande m.m.,

 

om innehållet i beslut och hur ett

– 26

§ om rättelse av skrivfel

överklagande går till,

 

och liknande,

 

 

 

36–39 §§

om

 

rättelse

och

– 27 och 28 §§ om omprövning

ändring av beslut,

 

 

 

av beslut, samt

 

 

 

– 42

§ om vem som får

– 30

§

om

överklagande

av

överklaga ett beslut,

 

 

avvisningsbeslut.

 

– 43

§ om hur man överklagar

 

 

 

 

 

 

ett beslut,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 44

§ om överklagandetiden,

 

 

 

 

 

 

– 45

och

46 §§

om besluts-

 

 

 

 

 

 

myndighetens åtgärder, och

 

 

 

 

 

 

 

– 47

§

om

överinstansens

 

 

 

 

 

 

åtgärder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

64

2.47

Förslag till lag om ändring i utlänningslagen

Prop. 2017/18:235

 

(2005:716)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs

att

13 kap. 9

och

13 §§

och

14 kap.

8 §

utlänningslagen (2005:716) ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

13 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 §1

 

 

 

 

 

 

 

I

ärenden

om

visering,

I

ärenden

om

visering,

tidsbegränsat

uppehållstillstånd,

tidsbegränsat

uppehållstillstånd,

arbetstillstånd och återkallelse av

arbetstillstånd och återkallelse av

permanent uppehållstillstånd eller

permanent uppehållstillstånd eller

ställning som varaktigt bosatt i

ställning som varaktigt bosatt i

Sverige tillämpas bestämmelserna

Sverige tillämpas bestämmelserna

i

17 §

förvaltningslagen

i

25 §

 

förvaltningslagen

(1986:223) om rätt för en part att

(2017:900)

om

kommunikation

få del av uppgifter endast när

endast om utlänningen är bosatt

utlänningen är bosatt eller annars

eller annars vistas i Sverige.

 

 

vistas i Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 §

 

 

 

 

 

 

 

Finner Migrationsverket att ett

Om Migrationsverket finner att

beslut som verket har meddelat

ett beslut som verket har meddelat

som första instans är oriktigt på

som första instans är oriktigt på

grund av nya omständigheter eller

grund av nya omständigheter eller

av någon annan anledning, skall

av någon annan anledning, ska

verket ändra beslutet, om det inte

verket ändra beslutet, om det inte

blir till nackdel för utlänningen.

blir till nackdel för utlänningen.

 

Skyldigheten

gäller

inte,

om

 

 

 

 

 

 

 

 

Migrationsverket har lämnat över

 

 

 

 

 

 

 

 

handlingarna i ärendet till en

 

 

 

 

 

 

 

 

migrationsdomstol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I säkerhetsärenden gäller

27 §

I

säkerhetsärenden

tillämpas

förvaltningslagen (1986:223) i

38 §

 

 

 

förvaltningslagen

stället för vad som föreskrivs i

(2017:900) i stället för vad som

första och andra styckena.

 

föreskrivs i första stycket.

 

 

 

 

 

 

 

Om

Migrationsverket

har

 

 

 

 

 

meddelat ett beslut som första

 

 

 

 

 

instans

och

beslutet

har

 

 

 

 

 

överklagats,

får verket

ändra

 

 

 

 

 

beslutet enbart i sådana fall som

 

 

 

 

 

avses i första och andra styckena

 

 

 

 

 

och bara om överklagandet och

 

 

 

 

 

övriga handlingar i ärendet ännu

 

 

 

 

 

inte har överlämnats till en

 

 

 

 

 

migrationsdomstol.

 

 

 

1 Senaste lydelse 2014:198.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Prop. 2017/18:235

66

14 kap.

8 §2

Beslut av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Migrationsverket enligt denna lag får överklagas särskilt, och då i samma ordning som det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, när myndighetens beslut avser

1.fråga om offentligt biträde, eller

2.ersättning i ett ärende som handläggs enligt denna lag.

Bestämmelserna i 9 och 12 §§

Första stycket gäller även Polis-

förvaltningslagen

(1986:223)

myndighetens, Säkerhetspolisens

gäller i fråga om överklagande av

eller Migrationsverkets beslut om

Polismyndighetens,

Säkerhets-

avvisande av ombud eller biträde

polisens eller Migrationsverkets

eller om jäv.

beslut om avvisande

av ombud

 

eller biträde eller om jäv.

Beslut av Regeringskansliet i frågor enligt första och andra styckena får överklagas till en migrationsdomstol.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2 Senaste lydelse 2014:655.

2.48

Förslag till lag om ändring i vallagen

Prop. 2017/18:235

 

(2005:837)

 

 

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 10 och 16 §§ vallagen (2005:837) ska

 

ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

15 kap.

10 §

Ett beslut genom vilket någon har förordnats till ledamot i landstings- eller kommunfullmäktige eller till ersättare gäller även om beslutet har överklagats. Om någon annan förordnats till ledamot eller ersättare med anledning av överklagandet, gäller det beslutet så snart det val eller den sammanräkning har avslutats som ledamoten eller ersättaren blivit förordnad genom.

Ledamöter i Europaparlamentet tillträder sitt uppdrag då de förordnats

och deras behörighet prövats av Europaparlamentet.

 

 

Bestämmelserna om inhibition i

Bestämmelserna om inhibition i

29 §

 

förvaltningslagen

48 §

förvaltningslagen

(1986:223) gäller inte beslut som

(2017:900) tillämpas inte i fråga

sägs i denna paragraf.

om förordnande som avses i denna

 

 

 

 

paragraf.

 

 

 

 

 

16 §1

 

 

 

I fråga om beslut som får

I fråga om beslut som får

överklagas enligt detta kapitel

överklagas

enligt

detta kapitel

tillämpas

inte

bestämmelserna i

tillämpas

inte

37–39

§§

27 och

28 §§

förvaltningslagen

förvaltningslagen (2017:900).

 

(1986:223).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2018:28.

67

Bestämmelserna i 36–39 §§ förvaltningslagen (2017:900) om rättelse och ändring av beslut tillämpas inte i fråga om Transportstyrelsens beslut enligt första stycket.

Prop. 2017/18:235 2.49

Förslag till lag om ändring i

 

vägtrafikskattelagen (2006:227)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.

1 §1

Vägtrafikskatt beslutas av Transportstyrelsen genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret.

Om skatt som har beslutats enligt första stycket har blivit uppenbart oriktig på grund av misstag vid den automatiserade behandlingen, ska Transportstyrelsen rätta beslutet.

Bestämmelserna i 26 och 27 §§ förvaltningslagen (1986:223) ska inte tillämpas i fråga om Transportstyrelsens beslut enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

68

1 Senaste lydelse 2008:1384.

2.50

 

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:451)

Prop. 2017/18:235

 

 

om offentliga uppköpserbjudanden på

 

 

 

 

 

aktiemarknaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 10 § och 8 kap. 1 § lagen (2006:451)

 

om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ska ha följande

 

lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 §

 

 

 

 

 

 

 

Regeringen

 

eller,

efter

Regeringen eller den myndighet

 

regeringens

 

bemyndigande,

som

regeringen bestämmer

får

 

Finansinspektionen

får meddela

meddela föreskrifter om att frågor

 

föreskrifter om att frågor som

som avses i 4 och 5 §§ samt 2 kap.

 

avses i 4 och 5 §§ samt 2 kap. 3 §

3 § andra stycket och 3 kap. 4 § får

 

andra stycket och 3 kap. 4 § får

beslutas av ett organ med

 

beslutas av ett organ med

representativa

företrädare

för

 

representativa

företrädare

 

för

näringslivet. Vid handläggningen

 

näringslivet.

I

ärenden

som

av ärenden hos ett sådant organ

 

handläggs av ett sådant organ

tillämpas följande bestämmelser i

 

skall

följande

bestämmelser

i

förvaltningslagen (2017:900):

 

 

förvaltningslagen

 

(1986:223)

5 §

om

legalitet,

objektivitet

 

tillämpas:

 

 

 

 

 

 

och proportionalitet,

 

 

 

– 11 och 12 §§ om jäv,

 

 

– 10 § om partsinsyn,

 

 

– 14 §

första

stycket om

parts

16–18 §§ om jäv,

 

 

 

rätt att meddela sig muntligen,

 

– 23 § om utredningsansvaret,

 

– 15 §

om

anteckning

 

av

– 24 § om när man får lämna

 

uppgifter,

 

 

 

 

 

 

uppgifter muntligt,

 

 

 

– 16 och 17 §§ om parts rätt att

– 25 § om kommunikation,

 

 

få del av uppgifter,

 

 

 

 

– 27 §

om

dokumentation

av

 

– 20 § om motivering av beslut,

uppgifter,

 

 

 

 

 

– 21 § första-tredje styckena om

– 31 §

om

dokumentation

av

 

underrättelse om beslut,

 

 

beslut,

 

 

 

 

 

 

– 26 §

om

rättelse

av skrivfel

– 32 § om motivering av beslut,

 

och liknande, samt

 

 

 

 

– 33 §

om

underrättelse

om

 

– 27 och 28 §§ om omprövning

innehållet i beslut och hur ett

 

av beslut.

 

 

 

 

 

 

 

överklagande går till, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36–39 §§

om rättelse

och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ändring av beslut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

 

 

Ett

beslut av ett sådant organ

Ett beslut av ett sådant organ

 

som

avses

i

7 kap.

10 §

får

som

avses

i

7 kap.

10 §

får

 

överklagas

hos

Finansinspek-

överklagas till Finansinspektionen

 

tionen av den som beslutet angår,

av den som beslutet angår, om det

 

om det har gått honom eller henne

har gått honom eller henne emot.

 

emot. Överklagandet

skall

göras

Överklagandet ska göras skriftligt.

69

Prop. 2017/18:235

skriftligt. I skrivelsen

skall

I skrivelsen ska klaganden ange

 

klaganden ange vilket beslut som

vilket beslut som överklagas och

 

överklagas

och vilken

ändring

vilken ändring som begärs.

 

 

som begärs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrivelsen

med

överklagandet

Skrivelsen

med

överklagandet

 

skall ha kommit in till det organ

ska ha kommit in till det organ

 

som

fattat

det

överklagade

som

fattat

det

överklagade

 

beslutet inom tre veckor från den

beslutet inom tre veckor från den

 

dag då klaganden fick del av

dag då klaganden fick del av

 

beslutet. I fall som avses i 7 kap. 4

beslutet. I fall som avses i 7 kap. 4

 

eller

5 §

skall,

om

beslutet

eller

5 §

ska,

om

beslutet

 

överklagas av annan än sökanden,

överklagas av någon annan än

 

överklagandet ha kommit in inom

sökanden,

överklagandet

ha

 

tre veckor från det att beslutet

kommit in inom tre veckor från

 

kungjordes.

 

 

 

det att beslutet kungjordes.

 

 

Det organ som avses i första

Det organ som avses i första

 

stycket prövar om överklagandet

stycket prövar om överklagandet

 

har kommit in i rätt tid. Därvid

har kommit in i rätt tid. Vid

 

tillämpas bestämmelserna i 24 och

prövningen

tillämpas

45 §

och

 

25 §§

 

förvaltningslagen

46 §

 

första

 

stycket

 

(1986:223).

 

 

 

förvaltningslagen (2017:900).

 

Ett beslut av det organ som avses i första stycket att avvisa en skrivelse med överklagande som för sent inkommen får överklagas i samma ordning som beslutet i huvudsaken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

70

2.51

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:531)

Prop. 2017/18:235

 

om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

 

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 1 § lagen (2006:531) om särskild

 

tillsyn över finansiella konglomerat ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

10 kap.

 

 

 

 

 

1 §

 

 

Finansinspektionens

beslut

Finansinspektionens

beslut

 

enligt denna lag får överklagas hos

enligt denna lag får överklagas till

 

allmän förvaltningsdomstol. Detta

allmän förvaltningsdomstol.

 

 

gäller dock inte beslut i ärenden

 

 

 

som avses i 20 § första stycket 5

 

 

 

förvaltningslagen (1986:223).

 

 

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 

 

Finansinspektionen

får

Finansinspektionen

får

 

bestämma att ett beslut enligt

bestämma att ett beslut enligt

 

denna lag skall gälla omedelbart.

denna lag ska gälla omedelbart.

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

71

Prop. 2017/18:235 2.52

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:806)

 

 

om provtagning på djur, m.m.

 

Härigenom föreskrivs att 26 § lagen (2006:806) om provtagning på djur,

 

m.m. ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

26 §

 

Bestämmelserna i 22, 23–28

Om beslutet har meddelats av en

 

och

30 §§

förvaltningslagen

organisation tillämpas 36–39 §§

(1986:223)

skall tillämpas, om

och 42–47 §§ förvaltningslagen

 

beslutet har meddelats av en

(2017:900).

 

organisation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

72

2.53

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:459)

Prop. 2017/18:235

 

om strukturfondspartnerskap

 

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (2007:459) om strukturfonds-

 

partnerskap ska ha följande lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

4 §

 

 

Vid

strukturfondspartner-

Vid

strukturfondspartner-

 

skapens

handläggning skall

skapens

handläggning tillämpas

 

bestämmelserna om jäv i 11 och

bestämmelserna om jäv i 16

 

12 §§

förvaltningslagen

18 §§

förvaltningslagen

 

(1986:223) tillämpas.

(2017:900).

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

73

Prop. 2017/18:235 2.54

 

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528)

 

 

om värdepappersmarknaden

 

 

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 16 § och 26 kap. 1 § lagen (2007:528)

om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

13 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

16 §

 

 

För

 

ledamöterna

i

en

I fråga om ledamöterna i en

disciplinnämnd tillämpas det som

disciplinnämnd

 

tillämpas

sägs

i

11

och

12 §§

bestämmelserna

i

16–18 §§

förvaltningslagen (1986:223) om

förvaltningslagen (2017:900) om

jäv.

 

 

 

 

 

 

jäv.

 

 

 

 

 

 

 

 

26 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §1

 

 

Finansinspektionens beslut enligt 23 kap. 11 § och 25 kap. 10 a §, 17 §

andra stycket och 19 e § får inte överklagas.

 

 

Andra beslut som Finans-

Andra beslut av Finans-

inspektionen

meddelar

enligt

inspektionen enligt denna lag får

denna

 

lag

 

eller

enligt

överklagas

till

allmän

förordningen om

marknader

för

förvaltningsdomstol.

 

finansiella

instrument

 

får

 

 

 

överklagas

 

till

allmän

 

 

 

förvaltningsdomstol. Detta gäller

 

 

 

dock inte beslut i ärenden som

 

 

 

avses

i

20 §

första stycket 5

 

 

 

förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

74

1 Senaste lydelse 2017:679.

2.55

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1150) Prop. 2017/18:235

 

om tillsyn över hundar och katter

Härigenom föreskrivs att 26 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar

och katter ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

26 §1

Länsstyrelsens och Polismyndighetens beslut enligt denna lag och beslut om registrering av hund som meddelas av Jordbruksverket eller av den som ansvarar för driften av registret får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol.

 

 

Bestämmelserna i 22–28 och

Om beslutet har meddelats av en

30 §§

förvaltningslagen

organisation tillämpas 36–39 §§

(1986:223) ska tillämpas, om det

och 42–47 §§ förvaltningslagen

överklagade

beslutet

har

(2017:900).

meddelats av en organisation.

 

 

Jordbruksverket för det allmännas talan i förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av en organisation.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2018:54.

75

Prop. 2017/18:235 2.56

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:962)

 

 

om valfrihetssystem

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 § och 4 kap. 5 § lagen (2008:962) om

 

valfrihetssystem ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

1 kap.

 

 

 

 

 

 

 

3 §

 

 

Förvaltningslagen

(1986:223)

Förvaltningslagen

(2017:900)

 

ska

inte

tillämpas

vid

tillämpas inte vid handläggningen

 

handläggningen av ärenden enligt

av ärenden enligt denna lag.

 

denna lag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 kap.

 

 

 

 

 

 

 

5 §

 

 

För bedömningen av när en

Vid bedömningen av när en

 

handling ska anses inkommen till

handling ska anses inkommen till

 

den

upphandlande

myndigheten

den upphandlande

myndigheten

 

ska gälla vad som sägs i 10 §

tillämpas 22 § förvaltningslagen

 

förvaltningslagen (1986:223).

 

(2017:900).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

76

2.57

 

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:990)

Prop. 2017/18:235

 

 

om företagshypotek

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 3, 12 och 17 §§ lagen (2008:990) om

företagshypotek ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

4 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §1

 

 

 

 

 

Vid

 

behandlingen

 

hos

Vid

handläggningen

hos

inskrivningsmyndigheten

 

av

inskrivningsmyndigheten

av

inskrivningsärenden tillämpas inte

inskrivningsärenden tillämpas inte

bestämmelserna i

10 §

andra

22 § andra stycket och 37–39 §§

stycket,

 

27

och

28 §§

förvaltningslagen

(2017:900).

I

förvaltningslagen (1986:223). Av

37 a och 37 b §§ lagen (1984:404)

37 a och 37 b §§ lagen (1984:404)

om

stämpelskatt

vid

om

 

stämpelskatt

 

vid

inskrivningsmyndigheter

finns

inskrivningsmyndigheter framgår

bestämmelser

 

om

att

att inskrivningsmyndigheten

ska

inskrivningsmyndigheten

ska

ompröva beslut om stämpelskatt i

ompröva beslut om stämpelskatt i

vissa fall.

 

 

 

 

vissa fall.

 

 

 

 

Ansökningar och anmälningar i inskrivningsärenden ska vara skriftliga.

Regeringen eller den myndighet

Regeringen eller den myndighet

som

regeringen

bestämmer

som regeringen

bestämmer

kan

meddelar

föreskrifter

 

om

med

stöd

av

8 kap.

7 §

ingivning

av ansökningar

och

regeringsformen

meddela

anmälningar

 

 

i

föreskrifter

om

ingivning

av

inskrivningsärenden.

 

 

ansökningar

och

anmälningar

i

 

 

 

 

 

 

inskrivningsärenden.

 

 

12 §2

Om det inte finns något som hindrar det, ska företagsinteckning beviljas och företagsinteckningsbrev utfärdas på grund av inteckningen.

Om ett elektroniskt företagsinteckningsbrev utfärdas i stället för ett tidigare utfärdat skriftligt företagsinteckningsbrev, förlorar det skriftliga företagsinteckningsbrevet sin giltighet. Utfärdas ett skriftligt företagsinteckningsbrev i stället för ett tidigare utfärdat elektroniskt

företagsinteckningsbrev,

förlorar

det

elektroniska

företagsinteckningsbrevet sin giltighet.

 

 

Bestämmelser om utfärdande av

I lagen (2011:900) om dödande

nytt inteckningsbrev i stället för

av

förkommen

handling finns

inteckningsbrev som har

dödats

bestämmelser om

utfärdande av

finns i lagen (1927:85) om dödande

nytt inteckningsbrev i stället för

av förkommen handling.

 

inteckningsbrev som har dödats.

1

Senaste lydelse 2008:1079.

 

2

Senaste lydelse 2008:1079.

77

Prop. 2017/18:235

 

 

 

17 §

 

 

 

På ansökan av den vars egendom intecknats och efter medgivande av

 

företagsinteckningsbrevets innehavare får en företagsinteckning dödas

 

(dödning).

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelser

om dödning

av

I lagen (2011:900) om dödande

 

inteckning

när

inteckningsbrevet

av förkommen

handling

finns

 

har förkommit

finns i lagen

bestämmelser

om dödning

av

(1927:85)

om

dödande

av

inteckning när

inteckningsbrevet

 

förkommen handling.

 

har förkommit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

78

2.58 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:302) Prop. 2017/18:235 om verksamhet inom djurens hälso- och

sjukvård

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 14 § lagen (2009:302) om verksamhet

inom djurens hälso- och sjukvård ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

7 kap.

 

 

 

 

 

14 §

 

 

Bestämmelserna i 20 och 21 §§

Bestämmelserna

i 32–34 §§

förvaltningslagen (1986:223) ska

förvaltningslagen

(2017:900)

tillämpas även på

beslut

enligt

tillämpas även på

beslut

enligt

6 kap. 7 § första

 

och

andra

6 kap. 7 § första

och

andra

styckena samt 9 § första stycket.

styckena samt 9 § första stycket.

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

79

Prop. 2017/18:235 2.59

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:704)

 

om europeiska grupperingar för territoriellt

 

samarbete

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (2009:704) om europeiska

grupperingar för territoriellt samarbete ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

6 §

 

 

 

 

 

När en gruppering med säte i

När en gruppering med säte i

Sverige handlägger

förvaltnings-

Sverige

handlägger

förvaltnings-

uppgifter

beträffande förvaltning

uppgifter som avser förvaltning av

av program som delvis finansieras

program som delvis finansieras av

av EU ska följande bestämmelser

EU

 

tillämpas

följande

i förvaltningslagen

(1986:223)

bestämmelser i förvaltningslagen

tillämpas:

 

 

 

 

 

(2017:900):

 

 

 

– 9 § om ombud och biträde,

 

5 §

 

om legalitet, objektivitet

– 10

§

om

inkommande

och proportionalitet,

 

 

handlingar,

 

 

 

 

– 10

§ om partsinsyn,

 

– 11 och 12 §§ om jäv,

 

– 14 och 15 §§ om ombud och

– 14

§ första stycket om en parts

biträde,

 

 

 

 

rätt att meddela sig muntligen,

 

16–18 §§ om jäv,

 

– 15

§

om

anteckning

av

– 21

§

om

bekräftelse

av

uppgifter,

 

 

 

 

 

handlingar,

 

 

 

– 16 och 17 §§ om parters rätt

– 22 § om hur ankomstdagen för

att få del av uppgifter,

 

handlingar bestäms,

 

 

– 20

§ om motivering av beslut,

– 23

§ om utredningsansvaret,

– 21

§

om

underrättelse

av

– 24

§ om när man får lämna

beslut,

 

 

 

 

 

 

uppgifter muntligt,

 

 

22–25 §§

om överklagande

– 25

§ om kommunikation,

 

m.m.,

 

 

 

 

 

 

– 27

§

om

dokumentation

av

– 26

§ om rättelse av skrivfel

uppgifter,

 

 

 

och liknande,

 

 

 

 

– 31

§

om

dokumentation

av

– 27 och 28 §§ om omprövning

beslut,

 

 

 

 

 

av beslut, samt

 

 

 

 

– 32

§ om motivering av beslut,

– 30

§

om

överklagande

av

– 33 och 34 §§ om underrättelse

avvisningsbeslut.

 

 

 

om innehållet i beslut och hur ett

 

 

 

 

 

 

 

överklagande går till,

 

 

 

 

 

 

 

 

36–39 §§

om

rättelse

och

 

 

 

 

 

 

 

ändring av beslut, och

 

 

 

 

 

 

 

 

42–47 §§ om överklagande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

80

2.60

Förslag till lag om ändring i barlastvattenlagen

Prop. 2017/18:235

 

(2009:1165)

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 5 § barlastvattenlagen (2009:1165) ska

 

ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

7 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §

 

 

 

 

 

Ett fartygs befälhavare är behörig att på redarens vägnar

 

 

 

1. ta emot underrättelse om ett

1. ta emot en underrättelse och

 

beslut att ta ut barlastvattenavgift

yttra sig enligt 25 § förvaltnings-

 

och att överklaga beslutet, samt

lagen (2017:900), och

 

 

2. ta

emot

underrättelse

och

2. ta emot en underrättelse om

 

avge

yttrande

enligt

17 §

ett

beslut

att

ta

ut

 

förvaltningslagen (1986:223).

barlastvattenavgift

och

att

 

 

 

 

 

 

överklaga beslutet.

 

 

 

När en underrättelse som avses i

När en underrättelse som avses i

 

första

stycket 1

lämnas

till

första

stycket 2

 

lämnas

till

 

befälhavaren

ska

också redaren

befälhavaren ska

också redaren

 

underrättas, om det kan ske.

 

underrättas, om det kan ske.

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

81

Prop. 2017/18:235 2.61

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1254)

 

 

om officiella veterinärer

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2009:1254) om officiella veterinärer

 

ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

3 §

 

 

 

 

 

 

Följande

bestämmelser

i

Följande

bestämmelser

i

 

förvaltningslagen (1986:223) ska

förvaltningslagen

(2017:900)

 

tillämpas när en veterinär utför

tillämpas när en veterinär utför

 

uppgifter som officiell veterinär

uppgifter som officiell veterinär:

 

– 11 och 12 §§ om jäv,

 

5 §

om legalitet,

objektivitet

 

– 15 §

om

anteckning

av

och proportionalitet,

 

 

 

uppgifter,

 

 

 

 

– 10

§ om partsinsyn,

 

 

– 16 och 17 §§ om parters rätt

16–18 §§ om jäv,

 

 

 

att få del av uppgifter,

 

– 23

§ om utredningsansvaret,

 

– 20 § om motivering av beslut,

– 24

§ om när man får lämna

 

– 21 §

om

underrättelse

om

uppgifter muntligt,

 

 

 

beslut,

 

 

 

 

– 25

§ om kommunikation,

 

 

– 22 § om rätten att överklaga,

– 27

§

om

dokumentation

av

 

samt

 

 

 

 

uppgifter,

 

 

 

 

 

– 26 §

om rättelse av skrivfel

– 31

§

om

dokumentation

av

 

och liknande.

 

 

 

beslut,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 32

§ om motivering av beslut,

 

 

 

 

 

 

– 33 och 34 §§ om underrättelse

 

 

 

 

 

 

om innehållet i beslut och hur ett

 

 

 

 

 

 

överklagande går till,

 

 

 

 

 

 

 

 

– 36

§ om rättelse av skrivfel

 

 

 

 

 

 

och liknande, och

 

 

 

 

 

 

 

 

– 42

§ om vem som får

 

 

 

 

 

 

överklaga ett beslut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

82

2.62

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1289) Prop. 2017/18:235

 

om prissättningsbesked vid internationella

 

transaktioner

Härigenom föreskrivs att 22 § lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 §

Näringsidkaren ska ges tillfälle att yttra sig innan ärendet avgörs, om det

inte är onödigt.

 

 

 

I fråga om näringsidkarens rätt

I fråga om näringsidkarens rätt

att få del av uppgifter som har

att få del av uppgifter som har

tillförts

ärendet genom

någon

tillförts

ärendet genom någon

annan än näringsidkaren själv och

annan än näringsidkaren själv och

att få tillfälle att yttra sig över dem

att få tillfälle att yttra sig över dem

gäller

bestämmelserna

i 17 §

tillämpas

25 § förvaltningslagen

förvaltningslagen (1986:223).

(2017:900).

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

83

Prop. 2017/18:235 2.63

Förslag till lag om ändring i luftfartslagen

 

 

(2010:500)

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 5 § luftfartslagen (2010:500) ska ha

följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

12 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §

 

 

 

 

En

förvaltningsmyndighets

En

förvaltningsmyndighets

beslut i frågor som rör

beslut i frågor som rör

trafiktillstånd

får överklagas

hos

trafiktillstånd

får överklagas till

regeringen.

 

 

 

regeringen.

 

 

 

Ett

beslut

enligt

4 kap.

19 §

Ett

beslut

enligt

4 kap.

19 §

andra stycket om erinran, enligt

andra stycket om erinran, enligt

4 kap. 21 § om omhändertagande

4 kap. 21 § om omhändertagande

av

flygcertifikat

eller

ett

av

flygcertifikat

eller

ett

föreläggande

enligt

4 kap.

25 §

föreläggande

enligt

4 kap.

25 §

första stycket får inte överklagas.

första stycket får inte överklagas.

Detsamma gäller beslut i ärenden

 

 

 

 

 

som avses i 20 § första stycket 5

 

 

 

 

 

förvaltningslagen (1986:223).

 

 

 

 

 

Ett

föreläggande

enligt

4 kap.

25 § får

prövas

av

allmän

förvaltningsdomstol endast i samband med prövning av frågan om återkallelse på grund av att föreläggandet inte har följts. Ett föreläggande enligt 4 kap. 29 § får överklagas endast i samband med ett överklagande av det beslut genom vilket målet avgörs.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

84

2.64

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:536)

Prop. 2017/18:235

 

om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2010:536) om valfrihet hos

 

Arbetsförmedlingen ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

3 §

 

 

 

 

 

Arbetsförmedlingen

ska, trots

Arbetsförmedlingen

ska,

trots

 

1 kap.

3 § lagen (2008:962) om

1 kap. 3 §

lagen

(2008:962)

om

 

valfrihetssystem,

tillämpa

valfrihetssystem,

 

tillämpa

 

bestämmelserna om jäv i 11 och

bestämmelserna

om

jäv i

16–

 

12 §§

förvaltningslagen

18 §§

förvaltningslagen

 

(1986:223).

 

 

(2017:900).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

85

Prop. 2017/18:235 2.65

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:566)

 

om vidareutnyttjande av handlingar från den

 

offentliga förvaltningen

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 §1

 

 

 

 

 

 

 

När ett organ som enligt 2 §

När ett organ som enligt 2 §

andra

stycket

jämställs

med

andra

stycket jämställs

med

myndighet handlägger ett ärende

myndighet handlägger ett ärende

om vidareutnyttjande

av

sådana

om vidareutnyttjande

av

sådana

handlingar som tillhandahålls

av

handlingar som tillhandahålls av

organet,

 

ska

följande

organet,

tillämpas

följande

bestämmelser i förvaltningslagen

bestämmelser i förvaltningslagen

(1986:223) tillämpas:

 

 

 

(2017:900):

 

 

 

 

 

– 5 § andra stycket om enskildas

5 §

 

om legalitet,

objektivitet

kontaktmöjligheter,

 

 

 

och proportionalitet,

 

 

 

– 11 och 12 §§ om jäv,

 

 

– 7 §

 

första

stycket

 

om

– 14

§ första stycket om en parts

tillgänglighet,

 

 

 

 

 

rätt att meddela sig muntligen,

 

– 10

§ om partsinsyn,

 

 

– 15

§

om

anteckning

av

16–18 §§ om jäv,

 

 

 

uppgifter,

 

 

 

 

 

 

– 23

§ om utredningsansvaret,

– 16 och 17 §§ om en parts rätt

– 24

§ om när man får lämna

att få del av uppgifter,

 

 

 

uppgifter muntligt,

 

 

 

 

– 21

§

om

underrättelse

om

– 25

§ om kommunikation,

 

beslut,

 

 

 

 

 

 

 

– 27

§

om

dokumentation

av

– 22

 

och

23–25 §§

 

om

uppgifter,

 

 

 

 

 

överklagande,

 

 

 

 

 

– 31

§

om

dokumentation

av

– 26

§ om rättelse av skrivfel

beslut,

 

 

 

 

 

 

 

och liknande,

 

 

 

 

 

– 33 och 34 §§ om underrättelse

– 27 och 28 §§ om omprövning

om innehållet i beslut och hur ett

av beslut, och

 

 

 

 

 

överklagande går till,

 

 

 

– 30

§

om

överklagande

av

36–39 §§

om

rättelse

och

avvisningsbeslut.

 

 

 

ändring av beslut, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42–47 §§ om överklagande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

86

1 Senaste lydelse 2015:289.

2.66

Förslag till lag om ändring i

Prop. 2017/18:235

 

patientsäkerhetslagen (2010:659)

 

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 16

§ patientsäkerhetslagen (2010:659)

ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

9 kap.

 

 

16 §

 

Bestämmelserna i 20 och 21 §§

Bestämmelserna

i 32–34 §§

förvaltningslagen (1986:223) ska

förvaltningslagen

(2017:900)

tillämpas

även på beslut enligt

tillämpas även på

beslut enligt

8 kap. 6 § första stycket, 7 § första

8 kap. 6 § första stycket, 7 § första

och andra styckena, 9 § och 11 §

och andra styckena, 9 § och 11 §

första stycket.

första stycket.

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

87

Prop. 2017/18:235 2.67

Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen

 

 

(2010:696)

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 7 § radio- och tv-lagen (2010:696) ska

 

ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

13 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §

 

 

 

 

I ett

ärende

enligt 6 §

ska

I ett ärende enligt 6 § tillämpas

 

bestämmelserna

 

i

17 §

inte

bestämmelserna

om

 

förvaltningslagen (1986:223) om

kommunikation

i

25 §

 

rätt för parter att få del av

förvaltningslagen

(2017:900)

 

uppgifter

inte

tillämpas

i fråga om uppgifter som endast

 

uppgifter som endast rör någon

rör någon annan sökande.

 

 

annan sökande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

88

2.68

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751)

Prop. 2017/18:235

 

om betaltjänster

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 26 § lagen (2010:751) om betaltjänster

 

ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

8 kap.

 

 

 

 

 

 

26 §1

 

 

 

Finansinspektionens beslut enligt 23 § tredje stycket och 24 § andra

 

stycket och beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas.

 

 

Andra beslut av Finans-

Andra beslut av Finans-

 

inspektionen enligt denna lag får

inspektionen enligt denna lag får

 

överklagas

till

allmän

överklagas

till

allmän

 

förvaltningsdomstol. Detta gäller

förvaltningsdomstol.

 

 

dock inte beslut i ärenden som

 

 

 

 

avses

i 20 §

första

stycket 5

 

 

 

 

förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1 Senaste lydelse 2017:652.

89

Prop. 2017/18:235 2.69

 

Förslag till lag om ändring i skollagen

 

 

 

 

(2010:800)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 29 kap. 10 och 11 §§ skollagen (2010:800) ska

ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 §

 

 

 

 

 

 

 

I

ärenden

som

avser

I

ärenden

som

avser

myndighetsutövning mot

någon

myndighetsutövning

mot någon

enskild enligt denna lag hos en

enskild enligt denna lag hos en

kommun, ett landsting eller en

kommun, ett landsting eller en

enskild

 

huvudman ska följande

enskild

huvudman

 

tillämpas

bestämmelser i förvaltningslagen

följande

bestämmelser

i

(1986:223) tillämpas:

 

 

förvaltningslagen (2017:900):

 

– 14 § första stycket om en parts

– 10

§ om partsinsyn,

 

 

rätt att meddela sig muntligen,

 

– 23

§ om utredningsansvaret,

– 15 §

om

anteckning

av

– 24

§ om när man får lämna

uppgifter,

 

 

 

uppgifter muntligt,

 

 

 

 

– 16 och 17 §§ om en parts rätt

– 25

§ om kommunikation,

 

att få del av uppgifter,

 

 

– 27

§

om

dokumentation

av

– 20 § om motivering av beslut,

uppgifter,

 

 

 

 

 

– 21 §

om

underrättelse

av

– 31

§

om

dokumentation

av

beslut, och

 

 

 

beslut,

 

 

 

 

 

 

 

– 26 §

om rättelse av

skrivfel

– 32

§ om motivering av beslut,

eller liknande.

 

 

 

– 33 och 34 §§ om underrättelse

 

 

 

 

 

 

om innehållet i beslut och hur ett

 

 

 

 

 

 

överklagande går till, och

 

 

 

 

 

 

 

– 36

§ om rättelse av skrivfel

 

 

 

 

 

 

eller liknande.

 

 

 

 

 

I sådana ärenden hos en enskild

I sådana ärenden hos en enskild

huvudman ska också 11 och 12 §§

huvudman

tillämpas

även

förvaltningslagen tillämpas.

 

bestämmelserna

i

 

16–18 §§

 

 

 

 

 

 

förvaltningslagen.

 

 

 

 

Bestämmelserna i 16 och 17 §§

Trots

första

stycket

tillämpas

förvaltningslagen gäller dock inte

inte

 

 

 

 

 

 

 

uppgifter som rör någon annan

1. bestämmelserna

i

10

och

sökande i ett ärende om plats i

25 §§

förvaltningslagen

i fråga

utbildning eller annan verksamhet

om uppgifter som rör någon annan

enligt denna lag.

 

 

sökande i ett ärende om plats i

 

 

 

 

 

 

utbildning eller annan verksamhet

 

 

 

 

 

 

enligt denna lag, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. bestämmelserna

i

25

och

 

 

 

 

 

 

32 §§

 

förvaltningslagen

vid

 

 

 

 

 

 

antagning för frivillig utbildning.

Det som sägs i denna paragraf gäller inte vid betygssättning.

90

 

 

 

 

11 §

 

 

I ärenden där beslut får

I ärenden där beslut får

överklagas enligt

28 kap.

ska

överklagas

enligt

28 kap.

utöver vad som följer av 10 §

tillämpas

också

43–47 §§

också

23–25

och

30 §§

förvaltningslagen (2017:900).

förvaltningslagen

(1986:223)

 

 

 

tillämpas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

Prop. 2017/18:235

91

Prop. 2017/18:235 2.70

Förslag till lag om ändring i plan- och

 

 

 

 

bygglagen (2010:900)

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 8 och 16 §§ plan- och bygglagen

(2010:900) ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

13 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §1

 

 

 

 

 

 

Bestämmelser om vem som får

Bestämmelser om vem som får

överklaga beslut som avses i 2 a,

överklaga beslut som avses i 2 a,

3,

5 och

6 §§ finns

i

22 §

3,

5 och

6 §§ finns

i

42 §

förvaltningslagen (1986:223).

förvaltningslagen (2017:900).

 

 

 

 

 

 

16 §2

 

 

 

 

 

 

Bestämmelser om överklagande

Bestämmelser om överklagande

av ett beslut som avses i 2 a, 3, 5,

av ett beslut som avses i 2 a, 3, 5,

5 a

och

6 §§

finns i

23–25 §§

5 a

och

6 §§

finns i

43–47 §§

förvaltningslagen (1986:223).

förvaltningslagen (2017:900).

Tiden för överklagande av ett

Tiden för överklagande av ett

beslut att anta, ändra eller upphäva

beslut att anta, ändra eller upphäva

en

 

detaljplan

 

eller

en

 

detaljplan

 

eller

områdesbestämmelser

räknas

områdesbestämmelser

räknas

dock från den dag då beslutet eller

dock från den dag då beslutet eller

justeringen

av

protokollet

över

justeringen

av

protokollet

över

beslutet

har

tillkännagetts

beslutet

har

tillkännagetts

kommunens

anslagstavla.

När

kommunens

anslagstavla.

När

beslutet

 

har

fattats

av

beslutet

 

har

fattats

av

kommunfullmäktige, ska det som

kommunfullmäktige, ska det som

enligt 23–25 §§ förvaltningslagen

enligt 43–47 §§ förvaltningslagen

gäller i fråga om den myndighet

gäller i fråga om den myndighet

som har meddelat beslutet i stället

som har meddelat beslutet i stället

gälla kommunstyrelsen.

 

 

gälla kommunstyrelsen.

 

 

Tiden för överklagande av ett beslut om lov eller förhandsbesked räknas, för alla som inte ska delges beslutet enligt 9 kap. 41 §, från den dag som infaller en vecka efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

92

1

Senaste lydelse 2016:252.

2

Senaste lydelse 2018:59.

2.71

 

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:111)

Prop. 2017/18:235

 

 

om förstörande av vissa hälsofarliga

 

 

 

 

 

missbrukssubstanser

 

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 5, 18 och 19 §§ lagen (2011:111) om

 

förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser ska ha följande

 

lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §1

 

 

 

 

 

 

 

Om en polisman eller tulltjänsteman påträffar en substans och det

 

skäligen kan antas att ett beslut om förstörande av substansen kan komma

 

att meddelas enligt denna lag, får han eller hon besluta att omhänderta

 

substansen i avvaktan på åklagarens beslut.

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelserna i 16–25 och

Bestämmelserna i 10, 25, 28–

 

27–30 §§

förvaltningslagen

30,

32–34

och

37–48 §§

 

(1986:223)

tillämpas

inte

förvaltningslagen

 

(2017:900)

 

förfarandet hos Tullverket i frågor

tillämpas inte på förfarandet hos

 

som

gäller

omhändertagande

i

Tullverket i frågor som gäller

 

avvaktan på beslut om förstörande

omhändertagande

i avvaktan

 

eller

 

förfarandet

hos

beslut om förstörande eller på

 

Polismyndigheten.

 

 

 

 

förfarandet

hos

Polismyndig-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 §

 

 

 

 

 

 

 

Vid

åklagarens

handläggning

Vid

åklagarens

handläggning

 

enligt denna lag tillämpas följande

enligt denna lag tillämpas följande

 

bestämmelser i förvaltningslagen

bestämmelser i förvaltningslagen

 

(1986:223):

 

 

 

 

 

 

(2017:900):

 

 

 

 

 

– 4 och 5 §§ om myndigheternas

5 §

om legalitet,

objektivitet

 

serviceskyldighet,

 

 

 

 

och proportionalitet,

 

 

 

– 6 §

om

samverkan

 

mellan

– 6 § om service,

 

 

 

myndigheter,

 

 

 

 

 

 

– 7 § om tillgänglighet,

 

 

– 7 §

om

allmänna

krav

– 8 §

om

samverkan mellan

 

handläggningen av ärenden,

 

myndigheter,

 

 

 

 

 

– 8 § om tolk,

 

 

 

 

 

– 9 §

om

utgångspunkter

för

 

– 9 § om ombud och biträde,

 

handläggningen,

 

 

 

 

– 10 §

 

om

 

inkommande

– 10 § om partsinsyn,

 

 

handlingar,

 

 

 

 

 

 

– 13 §

om

tolkning

och

 

– 11 och 12 §§ om jäv,

 

 

 

översättning,