Motion till riksdagen
2017/18:39
av Penilla Gunther (KD)

Miljödifferentierade avgifter för att minska utsläpp


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler möjligheter till miljödifferentierade avgifter vid ankomst till hamn eller flygplats bör utredas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förslaget från regeringen om att införa en flygskatt kommer att dränera Sveriges avlånga land på reguljär flygtrafik på de mindre regionalt ägda flygplatserna. Om syftet med en flygskatt är att få oss svenskar att resa mindre med flyg, borde skatten i så fall ligga på utlandsresor från Sverige, men ännu hellre genom stimulans för produktion av mera biobränsle.

Det är många projekt på gång för detta, men till dess att tillräckliga mängder kan produceras och användas i Norden finns det fler saker som kan göras. I Norge till exempel har man föreslagit differentierade startavgifter, där äldre flygplan som bullrar och drar mer bränsle får betala högre startavgifter än nyare flygplan (som dessutom kan använda 50 procent biobränsle).

Inom vägtrafiken har man länge försökt stimulera både yrkestrafik, kollektiv- och persontrafik att använda fossilfria alternativ och därigenom påverkat både produktion av fordon och bränslen. Sjöfarten arbetar med frakt- och kryssningsfartyg som ska kunna gå på LNG till exempel, och där det också borde arbetas mera med miljödifferentierade hamnavgifter.

EU-kommissionen har i en nyligen släppt rapport konstaterat att med 20-procentiga rabatter på hamnavgifterna för energieffektiva fartyg med låga utsläpp, skulle sektorns totala årliga utsläpp kunna minska med ca fyra procent år 2030. Lägre avgifter kan även ges fartyg som sorterar avfall och minimerar sina avfallsmängder.

Oavsett trafik måste det vara bättre att ge incitament för kunder, konsumenter och ägare i de olika transportslagen att agera miljöförbättrande. Att straffa dem som fortfarande inte minskar sina utsläpp, och belöna dem som gör det. Miljödifferentierade avgifter för att minska utsläpp behöver därför utredas mera för alla transportslag, men sjöfart och flygtrafik bör vara prioriterade områden.

 

Penilla Gunther (KD)