Näringsutskottets betänkande

2017/18:NU6

 

Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lagändringar till följd av en samlad EU-förordning om EU-varumärken. Förslaget innebär att svensk rätt anpassas till EU-förordningen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

 

Behandlade förslag

Proposition 2016/17:221 Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken.

 

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Utskottets överväganden

Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken

Utskottets ställningstagande

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i firmalagen (1974:156),

2. lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister,

3. lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:221 punkterna 1–3.

 

Stockholm den 19 oktober 2017

På näringsutskottets vägnar

Jennie Nilsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jennie Nilsson (S), Lars Hjälmered (M), Åsa Westlund (S), Hans Rothenberg (M), Per-Arne Håkansson (S), Josef Fransson (SD), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Mattias Jonsson (S), Penilla Gunther (KD), Anna-Caren Sätherberg (S), Johan Nissinen (SD), Peter Helander (C), Lorentz Tovatt (MP), Maria Weimer (L), Håkan Svenneling (V) och Åsa Eriksson (S).

 

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2016/17:221 Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Bakgrund

Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EU:s varumärkesförordning) gör det möjligt att genom en enda ansökan få en registrering av ett varumärke som gäller i hela unionen (s.k. EU-varumärke). Registreringen görs hos EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO).

Den 16 december 2015 antogs ändringar i EU:s varumärkesförordning. Ändringarna regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

Anpassningar i svensk rätt med anledning av ändringarna i EU:s varumärkesförordning trädde i kraft den 1 juni 2016 (prop. 2015/16:123, bet. 2015/16:NU18).

För att göra reglerna om EU-varumärken mer lättillgängliga och överskådliga har samtliga bestämmelser om EU-varumärken nu samlats i en ny förordning, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken.

Enligt vad som framförs i propositionen gäller de föreslagna lagändringarna ämnen som faller inom Lagrådets granskningsområde. Förslagen är dock endast av redaktionell karaktär och beror uteslutande på kodifieringen av de båda EU-förordningarna. Regeringen anför i propositionen att förslagen rent författningstekniskt och även i övrigt är av sådan karaktär att Lagrådets granskning skulle sakna betydelse. Regeringen har därför inte begärt in Lagrådets yttrande.

Utskottets överväganden

Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken.

 

Propositionen

EU:s varumärkesförordning är tillämplig i medlemsstaterna utan att omarbetas till nationell författning. Viss kompletterande lagstiftning finns emellertid i svensk rätt, bl.a. i varumärkeslagen (2010:1877) och firmalagen (1974:156).  

I propositionen anförs att eftersom EU:s varumärkesförordning har ersatts av en ny samlad förordning med ny artikelnumrering behöver vissa anpassningar göras i svensk rätt. Regeringen föreslår därför att hänvisningarna till förordningen i varumärkeslagen, firmalagen och lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister ändras till att avse den nya EU-förordningen och den nya artikelnumreringen.

De lagändringar som föreslås i propositionen är således endast av redaktionell karaktär och innebär inga ändringar i sak i förhållande till gällande rätt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inga invändningar mot de föreslagna lagändringarna och tillstyrker således regeringens proposition.

 

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2016/17:221 Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i firmalagen (1974:156).

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877).

 

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag