Näringsutskottets betänkande

2017/18:NU21

 

Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med synnedsättning eller annan läsnedsättning

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i upphovsrätts­lagen. Förslaget syftar till att personer med synnedsättning eller annan läsned­sättning ska få ökad tillgång till material som skyddas av upphovs­rätt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 11 oktober 2018.

Behandlade förslag

Proposition 2017/18:241 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Utskottets överväganden

Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med synnedsättning eller annan läsnedsättning

Propositionen

Utskottets ställningstagande

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med synnedsättning eller annan läsnedsättning

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:241.

 

Stockholm den 24 maj 2018

På näringsutskottets vägnar

Jennie Nilsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jennie Nilsson (S), Lars Hjälmered (M), Anna-Caren Sätherberg (S), Hans Rothenberg (M), Per-Arne Håkansson (S), Josef Fransson (SD), Anna Wallén (S), Mattias Jonsson (S), Mattias Bäckström Johansson (SD), Maria Weimer (L), Penilla Gunther (KD), Patrik Engström (S), Lorentz Tovatt (MP), Håkan Svenneling (V), Rickard Nordin (C) och Jessica Polfjärd (M).

 

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2017/18:241 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning. Inga motioner har väckts med anledning av propositio­nen. Regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2.

Bakgrund

Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning (Marrakech­fördraget) antogs av Förenta nationernas organ för immaterialrätt, World Intellectual Property Organization (Wipo), i juni 2013. EU har beslutat att tillträda fördraget (se rådets beslut (EU) 2018/254 av den 15 februari 2018 om ingående på Europeiska unionens vägnar av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer med blindhet, synned­sättning eller annan läsnedsättning).

För att genomföra Marrakechfördraget i EU-rätten har Europaparlamentet och rådet den 13 september 2017 antagit ett direktiv och en förordning:

       Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1564 om viss tillåten användning av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (direktivet)

       Europaparlamentets och rådets och förordning (EU) 2017/1563 om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning (förordningen).

Medlemsstaterna ska ha genomfört direktivet senast den 11 oktober 2018. Förordningen ska tillämpas fr.o.m. den 12 oktober 2018.

Justitiedepartementet har mot denna bakgrund tagit fram departements­promemorian Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning (Ds 2017:52). Promemorian innehåller förslag till hur direktivet ska genomföras i svensk rätt. Promemorian, som har remissbehandlats, inne­håller även förslag till en kompletterande bestämmelse med anledning av för­ord­ningen.

Regeringen begärde i februari 2018 in Lagrådets yttrande över de före­slagna lagändringarna. Lagrådet efterfrågade i sitt yttrande närmare över­väganden om vilka krav direktivet ställer på hur dessa bestämmelser ska genom­föras när det gäller skyldigheten att tillhandahålla information om bl.a. vilka verk som det behöriga organet har exemplar i tillgängligt format av. Regeringen har i propositionen, i allt väsentligt, följt Lagrådets förslag till ändringar.

Utskottets överväganden

Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med synnedsättning eller annan läsnedsättning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

 

Propositionen

Regeringen föreslår i propositionen att personer med syn- eller annan läs­ned­sättning ska få en bättre tillgång till material som skyddas av upphovs­rätt. Förslagen, som har bakgrund i ett EU-direktiv och en EU-förordning, innebär bl.a. att det införs en ny inskränkning i upphovsrätten som medför att en person med synnedsättning eller annan läsnedsättning, eller någon som handlar på dennes vägnar, får framställa exemplar av böcker och andra skrifter i ett format som är tillgängligt för honom eller henne utan att först behöva inhämta god­kännande från rättighetshavare. För att få framställa egna exem­plar krävs att nedsättningen medför att personen i fråga inte kan ta del av verken i väsentligen samma utsträckning som någon utan en sådan ned­sättning. Även s.k. behöriga organ, t.ex. bibliotek i det allmänna biblioteks­väsendet, ska få framställa sådana exemplar samt överföra och sprida exem­plaren inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Upphovs­mannen ska dock ha rätt till ersättning i vissa fall.

Vidare föreslås att den nya inskränkningen i upphovsrättslagen även ska tillämpas på de till upphovsrätten närstående rättigheterna och att den befintliga inskränkningen till förmån för personer med funktionsnedsättning ska tillämpas i sådana fall som inte omfattas av den nya inskränkningen.

I propositionen föreslås dessutom att avtalsvillkor som inskränker rätten för en person med synnedsättning eller annan läsnedsättning, en fysisk person som handlar på dennes vägnar eller ett behörigt organ att använda ett verk med stöd av den nya inskränkningen ska vara ogiltiga.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 11 oktober 2018. Äldre bestäm­melser ska dock fortfarande gälla för åtgärder som har vidtagits eller rättig­heter som har förvärvats före ikraftträdandet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att invända mot de föreslagna lagändringarna och tillstyrker därmed regeringens proposition.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2017/18:241 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

 

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag