Konstitutionsutskottets betänkande

2017/18:KU22

 

Följdändringar till ny förvaltningslag

Sammanfattning

Riksdagen har beslutat om en ny förvaltningslag (2017:900) som träder i kraft den 1 juli 2018. Samtidigt upphör den nuvarande förvaltningslagen att gälla. Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag­ändringar med anledning av den nya förvaltningslagen. Genom förslagen ändras bl.a. hän­visningar till förvaltningslagen i ett stort antal lagar, så att en hänvisning görs till den nya förvaltningslagen i stället för till den nuvarande.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Inga följdmotioner har väckts med anledning av propositionen.

I betänkandet finns ett särskilt yttrande (SD).

Behandlade förslag

Proposition 2017/18:235 Följdändringar till ny förvaltningslag.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Följdändringar till ny förvaltningslag

Särskilt yttrande

Följdändringar till ny förvaltningslag (SD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Följdändringar till ny förvaltningslag

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i föräldrabalken,

2. lag om ändring i jordabalken,

3. lag om ändring i miljöbalken,

4. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

5. lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg,

6. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

7. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),

8. lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318),

9. lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder,

10. lag om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.,

11. lag om ändring i lagen (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag,

12. lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar,

13. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

14. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,

15. lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,

16. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

17. lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud,

18. lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950),

19. lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst,

20. lag om ändring i begravningslagen (1990:1144),

21. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

22. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

23. lag om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde,

24. lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,

25. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),

26. lag om ändring i lagen (1995:1255) om mästarbrev för hantverkare,

27. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

28. lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

29. lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden,

30. lag om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård,

31. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

32. lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,

33. lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd,

34. lag om ändring i epizootilagen (1999:657),

35. lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

36. lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,

37. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

38. lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.,

39. lag om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,

40. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

41. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),

42. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

43. lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt,

44. lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott,

45. lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang,

46. lag om ändring i lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund,

47. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),

48. lag om ändring i vallagen (2005:837),

49. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),

50. lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,

51. lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

52. lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.,

53. lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap,

54. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

55. lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter,

56. lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem,

57. lag om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek,

58. lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård,

59. lag om ändring i lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete,

60. lag om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165),

61. lag om ändring i lagen (2009:1254) om officiella veterinärer,

62. lag om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner,

63. lag om ändring i luftfartslagen (2010:500),

64. lag om ändring i lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen,

65. lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen,

66. lag om ändring patientsäkerhetslagen (2010:659),

67. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696),

68. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,

69. lag om ändring i skollagen (2010:800),

70. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900),

71. lag om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser,

72. lag om ändring i avgasreningslagen (2011:318),

73. lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319),

74. lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen,

75. lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

76. lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,

77. lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion,

78. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

79. lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,

80. lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar,

81. lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,

82. lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution,

83. lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,

84. lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,

85. lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna,

86. lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner,

87. lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:235 punkterna 1–87.

 

Stockholm den 22 maj 2018

På konstitutionsutskottets vägnar

Andreas Norlén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Andreas Norlén (M), Björn von Sydow (S), Hans Ekström (S), Annicka Engblom (M), Veronica Lindholm (S), Jonas Millard (SD), Marta Obminska (M), Jonas Gunnarsson (S), Per-Ingvar Johnsson (C), Agneta Börjesson (MP), Dag Klackenberg (M), Fredrik Eriksson (SD), Tina Acketoft (L), Mia Sydow Mölleby (V), Tuve Skånberg (KD), Laila Naraghi (S) och Ida Karkiainen (S).

 

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Riksdagen antog den 21 september 2017 en ny förvaltningslag (2017:900). Lagen träder i kraft den 1 juli 2018. Samtidigt upphör den nuvarande förvalt­ningslagen (1986:223) att gälla.

Regeringen föreslår i proposition 2017/18:235 följdändringar i ett antal lagar med anledning av den nya förvaltningslagen. Dessutom föreslås vissa ändringar i några lagar på upphandlingsområdet som bedöms nödvändiga med anledning av den nya förvaltningslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Inga följdmotioner har väckts med anledning av propositionen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Bakgrund

Den nya förvaltningslagen (2017:900) antogs av riksdagen den 21 september 2017 (prop. 2016/17:180, bet. 2017/18:KU2, rskr. 2017/18:2) och träder i kraft den 1 juli 2018. Den nuvarande förvaltningslagen (1986:223) upphör samtidigt att gälla.

Den nya förvaltningslagen bygger i allt väsentligt på den nuvarande lagens struktur. Den innehåller emellertid en mer utförlig reglering av förvalt­nings­förfarandet, bl.a. genom att preciseringar har gjorts med utgångspunkt i den rättspraxis som har utvecklats på området. Dessutom har vissa redaktionella och språkliga ändringar gjorts, och lagen har kompletterats med rubriker.

I den nya förvaltningslagen används vidare inte uttrycket myndig­hetsut­övning för att begränsa tillämpningsområdet för vissa bestämmelser om förfa­randet. Detta motiveras i förarbetena med att det saknas anledning att generellt ställa lägre krav på myndigheterna när det t.ex. gäller dokumentations- eller motiveringsskyldigheten eller i fråga om enskilda parters möjligheter att lämna uppgifter muntligen och få upplysningar om beslutets innehåll bara för att ärendet inte avser myndighetsutövning (jfr prop. 2016/17:180 s. 53). Det anförs vidare i förarbetena att utvidgningen av tillämpningsområdet kan bidra till att ytterligare förbättra förutsättningarna för myndigheterna att fatta riktiga beslut och samtidigt stärka rättssäkerheten och enskildas förtroende för förvaltningen (prop. 2016/17:180 s. 52).

Hänvisningar till den nuvarande förvaltningslagen förekommer i ett stort antal specialförfattningar.

Lagrådet har yttrat sig över en stor del av lagförslagen. Lagrådet, som inte har några synpunkter på de enskilda lag­förslagen, konstaterar i sitt yttrande från ett sammanträde den 27 mars 2018 att de nuvarande hänvisningarna till förvaltnings­lagen är av skiftande karaktär och förordar att det så snart som möjligt görs en samlad och överlagd genomarbetning av vilka olika regler i förvaltnings­lagen som ska gälla vid tillämpningen av de olika specialför­fattningarna.

Regeringen anför i propositionen att frågan om förvaltningslagens tillämp­lighet vid ärendehandläggning enligt de aktuella specialförfattningarna har övervägts nog i respektive lagstiftningsärende när specialregleringen infördes och att de ställningstaganden som gjordes har utgjort en naturlig utgångs­punkt i arbete med följdändringarna med anledning av den nya förvalt­nings­lagen. Den nuvarande ordningen framstår enligt regeringen i allt väsentligt som väl fungerande. Regeringen menar mot denna bakgrund att behovet av mer ingående överväganden kring förvaltningslagens tillämplighet vid ärende­handläggning enligt specialförfattningarna även i fortsättningen bör göras inom ramen för varje enskilt lagstiftningsärende i en sådan fråga.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår i propositionen följdändringar i ett antal lagar med anledning av den nya förvaltningslagen (2017:900) som träder i kraft den 1 juli 2018. Dessutom föreslås vissa ändringar i några lagar på upphand­lings­området som bedöms nödvändiga med anledning av den nya förvalt­nings­lagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

 

 

Utskottets överväganden

Följdändringar till ny förvaltningslag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Jämför särskilt yttrande (SD).

Propositionen

Följdändringar med anledning av den nya förvaltningslagen

Regeringen konstaterar att hänvisningar till den nuvarande förvaltningslagen förekommer i ett stort antal specialförfattningar. Dessa hänvisningar är av skiftande slag. I vissa fall anges att förvaltningslagen ska tillämpas i dess hel­het vid ärendehandläggningen. I andra fall anges vilka paragrafer i lagen som ska tillämpas i den specialreglerade verksamheten. I några fall pekas enbart ett särskilt stycke i en viss paragraf ut. Det förekommer också att det i specialförfattningar anges särskilda undantag från lagens tillämpning för ett visst förfarande.

En utgångspunkt för de lagändringar som nu föreslås är enligt regeringen att den förstärkning av rättssäkerheten för enskilda som den nya förvaltnings­lagen innebär bör få största möjliga genomslag även på specialreglerade områden, där regleringen i specialförfattningar på förvaltningsrättens område helt eller till övervägande del grundar sig på bestämmelserna i den nuvarande förvaltningslagen. Om regleringen i specialförfattningar utformas på ett sätt som ligger i linje med regleringen i förvaltningslagen, skapas enligt regeringen också förutsättningar för att handläggningsrutinerna hos myndigheterna enklare ska kunna effektiviseras.

Ett av de övergripande målen med att skapa en mer enhetlig reglering i specialförfattningar är också att minska riskerna för att myndigheterna av misstag vidtar felaktiga åtgärder i handläggningen av ett ärende.

Regeringen föreslår mot denna bakgrund i propositionen att hänvisningar i ett antal lagar till bestämmelser i den nuvarande förvaltningslagen ska ersättas med hänvisningar till motsvarande bestämmelser i den nya förvaltningslagen. Regeringen benämner dessa ändringar rena följdändringar. I propositionen (s. 114 f.) redovisar regeringen sin bedömning när det gäller rena följd­ändringar av ett antal av specialförfattningarnas hänvisningar till hela eller delar av förvaltningslagen.

I lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kultur­departementets verksamhetsområde, sjölagen (1994:1009) och lagen (2008:990) om företagshypotek föreslås dessutom vissa ändringar av rättelse­karaktär.

Regeringen föreslår också, när det gäller bestämmelser om automatiserat beslutsfattande i socialförsäkringsbalken och fastighetstaxeringslagen (1979:1152), att hänvisningar till undantaget i den nuvarande förvalt­nings­lagen från kravet på motivering av beslut som inte går någon part emot, s.k. gynnande beslut (20 § första stycket 1), ska ersättas med en reglering som innebär en hänvisning till den motsvarande bestämmelsen i den nya förvaltningslagen. Undantagsregeln har dock fått en något annan innebörd i den nya förvalt­ningslagen. Enligt 32 § första stycket i den nya förvaltnings­lagen ska ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt. De nuvarande hänvisningarna till undantaget från krav på motive­ring av gynnande beslut bör, för att tydliggöra den något ändrade innebörden av undantagsregeln, enligt regeringen ersättas med en reglering som innebär att en klargörande motivering för beslut som fattas genom automatiserad behandling får ute­lämnas om en sådan motivering får utelämnas enligt 32 § första stycket i den nya förvaltningslagen.

Regeringen föreslår vidare att de hänvisningar som finns i ett antal lagar till den eller de bestämmelser i den nuvarande förvaltningslagen som reglerar myndigheternas skyldighet att ändra ett beslut som myndigheten själv har fattat ersätts med hänvisningar till motsvarande bestämmelser i den nya förvaltningslagen. Dessutom bör dessa hänvisningar enligt regeringen kompletteras med en hänvisning till en paragraf i den nya lagen som reglerar när en myndighet får ändra ett sådant beslut.

Regeringen föreslår också, när det gäller ett antal lagar på finans­mark­nads­området och miljöområdet, att hänvisningar till förvaltningslagens undantag från kravet på motivering av normbeslut tas bort i de bestämmelser som reglerar undantag från kravet på att ett beslut ska vara möjligt att överklaga. Det saknas enligt regeringen behov av att i de aktuella lagarna ta in särskilda bestämmelser om undantag från möjligheten att överklaga när det gäller normbeslut. Att hänvisningarna tas bort skulle enligt regeringen förenkla lagstiftningen och göra den mer enhetlig.

I lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknads­miss­bruksförordning ska det vidare enligt regeringen inte längre anges att även beslut enligt vissa EU-förordningar får överklagas till allmän förvaltnings­domstol. Möjligheten att överklaga beslut enligt EU-bestämmelser till allmän förvaltningsdomstol följer redan av allmänna förvaltningsrättsliga principer och av den nya förvaltningslagen. Den nuvarande regleringen i de aktuella lagarna är därför enligt regeringen överflödig och kan lämpligen utgå.

Dessutom föreslår regeringen att vissa hänvisningar till särskilt uppräknade bestämmelser i den nuvarande förvaltningslagen inte bara ska hänvisa till motsvarande bestämmelser i den nuvarande förvaltningslagen. Hänvis­ningarna bör enligt regeringen i ett antal lagar kompletteras med en hänvisning till vissa av den nya lagens bestämmelser som saknar motsvarighet i den nuvarande lagen men som är systematiskt sammanbundna med den befintliga regleringen eller i dag enligt praxis gäller som allmänna principer i rätts­ordningen. Som exempel nämns bl.a. bestämmelser om legalitet, objektivitet och proportionalitet (5 §) samt bestämmelserna om åtgärder vid försenad handläggning (11 och 12 §§). En komplettering bör enligt regeringen i vissa fall också göras med en hänvisning till bestämmelserna om muntligt uppgiftslämnande i den nya förvaltningslagen (14 §).

Lagändringar på upphandlingsområdet

Regeringen föreslår att det införs bestämmelser i vissa lagar på upphand­lings­området som anger att upphandlande myndigheter och enheter vid upp­handling inte ska tillämpa bestämmelserna i den nya förvaltningslagen om partsinsyn och kommunikation. Det gäller lagen (2016:1145) om offentlig upphand­ling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjnings­sektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

En av utgångspunkterna för propositionen är enligt regeringen att reformen av förvaltningslagen inte ska påverka förfarandet vid upphandling. Förslagen i denna del är en följd av att uttrycket myndighetsutövning, som begränsar den nuvarande förvaltningslagens tillämpningsområde, inte används i den nya förvaltningslagen. Flera förfaranderegler i förvaltningslagen, som t.ex. de om rätten till partsinsyn och om kommunikation av handlingar i ärendet, gäller enligt den nuvarande förvaltningslagen inte i upphandlings­ärenden eftersom beslut som fattas i samband med en upphandling inte anses innefatta myndig­hetsutövning mot någon enskild (prop. 2006/07:128 del 1 s. 142 f.). Ett upp­handlingsärende avslutas i stället genom att myndigheten ingår ett civil­rättsligt avtal med en enskild.

Av 19 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) följer att sekretessen för uppgifter i anbud och liknande är absolut mot alla andra än anbudsgivaren själv fram till dess att ett tilldelningsbeslut har fattats.

Om det inte finns avvikande bestämmelser i upphandlingsregelverken kommer förvaltningslagens bestämmelser om partsinsyn och kommunikation av handlingar att vara tillämpliga vid upphand­lingsmyndigheternas hand­läggning av upphandlingsärenden. Det är enligt regeringen nödvändigt att det faktum att uttrycket myndig­hetsutövning har tagits bort i förfarandereglerna i den nya förvaltningslagen inte förändrar den nuvarande ordningen på upp­handlings­området.

Regeringen föreslår mot denna bakgrund att i de aktuella upphand­lings­lagarna reglera vilka bestämmelser i den nya förvaltningslagen som inte ska tillämpas vid upphandling. På motsvarande sätt föreslår regeringen också att det i lagen om upphand­ling på försvars- och säkerhetsområdet införs en reglering som innebär ett undantag från den nya förvaltningslagens bestäm­melser om när muntlig kommunikation får användas. Den aktuella lagen saknar sådana avvikande bestämmelser om muntlig kommunikation som förekommer i övriga lagar på upphandlingsområdet. Det föreslagna undan­taget innebär enligt regeringen att regleringen i princip motsvarar den ordning som i dag följer av den nuvarande förvaltningslagen.

 

 

ringen att regleringen i princip motsvarar den ordning som i dag följer av den nuvarande förvaltningslagen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom de överväganden som görs i propositionen och tillstyrker regeringens förslag till följdändringar med anledning av den nya förvaltningslagen.

 

 

Särskilt yttrande

 

Följdändringar till ny förvaltningslag (SD)

Jonas Millard (SD) och Fredrik Eriksson (SD) anför:

 

 

När utskottet behandlade propositionen om den nya förvaltningslagen framförde vi i en följdmotion och i reservationer invändningar mot förslaget (bet. 2017/18:KU2). Vi vill även i detta sammanhang hänvisa till dessa invändningar. De följdändringar med bl.a. uppdaterade hänvisningar som behandlas i detta betänkande och som följer som en logisk konsekvens av den nya lagens införande ser vi emellertid vare sig möjlighet eller anledning att reservera oss mot, trots den nya förvaltningslagens tillkortakommanden.

 Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2017/18:235 Följdändringar till ny förvaltningslag:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i föräldrabalken.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988).

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318).

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag.

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar.

13.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

14.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

15.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

16.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672).

17.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud.

18.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950).

19.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.

20.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i begravningslagen (1990:1144).

21.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

22.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

23.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde.

24.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

25.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009).

26.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1255) om mästarbrev för hantverkare.

27.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

28.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

29.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden.

30.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård.

31.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

32.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

33.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd.

34.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i epizootilagen (1999:657).

35.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden.

36.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

37.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).

38.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

39.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer.

40.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

41.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168).

42.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

43.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt.

44.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott.

45.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

46.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund.

47.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).

48.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vallagen (2005:837).

49.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227).

50.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

51.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

52.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

53.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap.

54.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

55.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

56.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

57.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek.

58.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

59.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete.

60.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165).

61.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.

62.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner.

63.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i luftfartslagen (2010:500).

64.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen.

65.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

66.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring patientsäkerhetslagen (2010:659).

67.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).

68.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster.

69.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).

70.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).

71.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser.

72.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i avgasreningslagen (2011:318).

73.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319).

74.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen.

75.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

76.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

77.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion.

78.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

79.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

80.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

81.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

82.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution.

83.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

84.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

85.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

86.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

87.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

 

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag