En känneteckensrättslig reform

Betänkande av 2015 års varumärkesutredning

Stockholm 2016

SOU 2016:79

SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Wolters Kluwer Sverige AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).

En kort handledning för dem som ska svara på remiss.

Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2016

ISBN 978-91-38-24523-1

ISSN 0375-250X

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet

Regeringen beslutade den 7 maj 2015 att tillkalla en särskild utre- dare med uppdrag att föreslå hur EU:s nya varumärkesdirektiv ska genomföras i svensk rätt och utarbeta de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk rätt till ändringarna i EU:s varumärkes- förordning. Utredaren fick också i uppdrag att analysera vissa när- liggande frågor och, i mån av tid, göra en redaktionell översyn av firmalagstiftningen.

Till särskild utredare förordnades justitierådet Dag Mattsson. Till sakkunniga förordnades från och med den 20 maj 2015 nu-

mera kanslirådet Linda Kullberg (Justitiedepartementet), departe- mentssekreteraren Magnus K Jonsson (Näringsdepartementet) och departementssekreteraren Kristin Olsson (Utrikesdepartementet). Magnus K Jonsson entledigades den 29 september 2015, och från och med samma dag förordnades departementssekreteraren Anna Ax (Näringsdepartementet) till sakkunnig. Kristin Olsson entledigades den 14 augusti 2016.

Som experter i utredningen förordnades från och med den 20 maj 2015 juristchefen Magnus Ahlgren (Patent- och registreringsverket), avdelningsjuristen Lena Göransson Norrsjö (Bolagsverket), rådman- nen Stefan Johansson (Patent- och marknadsdomstolen), jur. kand. Patrick Krassén (Svenskt Näringsliv), advokaten Anders Kylhammar (Sveriges advokatsamfund) och professor Marianne Levin (Svenska Föreningen för Immaterialrätt). Jur. kand. Carolina Lion (Svenskt Näringsliv) har varit förordnad som expert från och med den 1 januari 2016 till och med den 30 september 2016.

Som sekreterare anställdes kanslirådet Liv Bernitz och rättsak- kunniga Josefin Park.

Utredningen har antagit namnet 2015 års varumärkesutredning (Ju 2015:05).

Utredningen överlämnar härmed betänkandet En känneteckens- rättslig reform (SOU 2016:79). Till betänkandet har fogats ett sär- skilt yttrande.

Uppdraget är härigenom slutfört.

Stockholm i november 2016

Dag Mattsson

/Liv Bernitz och Josefin Park

Innehåll

Sammanfattning ................................................................

13

1

Författningsförslag.....................................................

17

1.1

Förslag till lag om företagsnamn............................................

17

1.2Förslag till lag om skydd för beteckningar

på jordbruksprodukter m.m...................................................

42

1.3Förslag till lag om ändring i lagen (1966:742)

om hotell- och pensionatsrörelse...........................................

44

1.4Förslag till lag om ändring i mönsterskyddslagen

(1970:485)................................................................................

46

1.5Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1150)

om förvaltning av samfälligheter............................................

49

1.6Förslag till lag om ändring i handelsregisterlagen

(1974:157)................................................................................

53

1.7 Förslag till lag om ändring i prokuralagen (1974:158) .........

61

1.8Förslag till lag om ändring i lagen (1975:417)

om sambruksföreningar..........................................................

62

1.9Förslag till lag om ändring i lagen (1976:997)

 

om vattenförbund ...................................................................

65

1.10

Förslag till lag om ändring i lagen (1980:1102)

 

 

om handelsbolag och enkla bolag ..........................................

66

1.11

Förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619) ......

68

1.12

Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667)

 

 

om ekonomiska föreningar.....................................................

73

 

 

5

Innehåll

SOU 2016:79

1.13

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:613)

 

 

om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid

 

 

energiproduktion....................................................................

82

1.14

Förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen

 

 

(1991:614) ...............................................................................

83

1.15Förslag till lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till

 

bostadsrättsföreningar............................................................

86

1.16

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160)

 

 

om utländska filialer m.m.......................................................

87

1.17

Förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220) .......

90

1.18

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1927)

 

 

om europeiska ekonomiska intressegrupperingar ................

96

1.19

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570)

 

 

om medlemsbanker ................................................................

99

1.20

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239)

 

 

om arbetslöshetskassor ........................................................

106

1.21

Förslag till lag om ändring i växtförädlarrättslagen

 

 

(1997:306) .............................................................................

108

1.22Förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige ....................

111

1.23Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring i finansiella

 

instrument.............................................................................

114

1.24

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1593)

 

 

om trossamfund....................................................................

115

1.25

Förslag till lag om ändring i revisionslagen (1999:1079) ...

117

1.26

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

 

 

(1999:1229) ...........................................................................

119

6

SOU 2016:79 Innehåll

1.27

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181)

 

 

om behandling av uppgifter i Skatteverkets

 

 

beskattningsverksamhet .......................................................

120

1.28

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:93)

 

 

om kooperativ hyresrätt .......................................................

122

1.29

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297)

 

 

om bank- och finansieringsrörelse.......................................

125

1.30

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:575)

 

 

om europabolag.....................................................................

127

1.31

Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

 

 

(2005:551)..............................................................................

129

1.32

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:595)

 

 

om europakooperativ............................................................

144

1.33

Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

 

 

(2008:486)..............................................................................

146

1.34

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:990)

 

 

om företagshypotek..............................................................

148

1.35Förslag till lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

 

förvaltningen .........................................................................

149

1.36

Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen

 

 

(2010:696)..............................................................................

150

1.37

Förslag till lag om ändring i alkohollagen (2010:1622) ......

151

1.38

Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen

 

 

(2010:2043)............................................................................

152

1.39

Förslag till lag om ändring i lagen (2015:602) om

 

 

överlämnande av allmänna handlingar för förvaring...........

155

1.40

Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen

 

 

(2010:1877)............................................................................

156

1.41

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:188)

 

 

om patent- och marknadsdomstolar....................................

186

7

Innehåll

SOU 2016:79

1.42

Förslag till förordning om ändring

 

 

i utsökningsförordningen (1981:981) .................................

188

1.43

Förslag till förordning om ändring

 

 

i varumärkesförordningen (2011:594).................................

189

2

Inledning ................................................................

199

2.1

Utredningsuppdraget ...........................................................

199

2.2

Utredningsarbetet ................................................................

200

3

Varumärken och företagsnamn – en överblick .............

203

3.1

Inledning ...............................................................................

203

3.2

Ensamrättens uppkomst och innebörd ...............................

204

3.3

Närmare om registrering av varumärken och firmor .........

205

3.4

Ensamrättens upphörande ...................................................

207

3.5

Sanktioner .............................................................................

208

3.6

Internationella överenskommelser och EU-rätt.................

208

 

3.6.1

Varumärkesrätten..................................................

208

 

3.6.2

Firmaområdet........................................................

212

4

Varumärkesdirektivet................................................

215

5

Utgångspunkter för genomförandet

 

 

av varumärkesdirektivet ............................................

217

6

Ensamrättens omfattning m.m. .................................

225

6.1

Inledning ...............................................................................

225

6.2

Vad som kan utgöra ett varumärke .....................................

225

6.3

Kännetecken som inte kan omfattas av ensamrätt .............

227

6.4

Rättigheter knutna till ett varukännetecken .......................

228

6.5

Begränsningar av ensamrätten .............................................

240

6.6

Återgivande av varumärken i lexikon..................................

243

8

SOU 2016:79

Innehåll

7

Registrering av varumärken ......................................

245

7.1

Handläggningen av ansökningar om registrering ...............

245

7.2

Absoluta registreringshinder och registreringshinder

 

 

med hänsyn till andras varu- och näringskännetecken .......

253

7.3

Invändningsförfarandet ........................................................

263

7.4Registreringens varaktighet och förnyelse av en

 

registrering ............................................................................

266

7.5

Övriga frågor.........................................................................

269

8

Hävning av registrering ............................................

273

8.1

Inledning................................................................................

273

8.2

Hävning på grund av bristande särskiljningsförmåga.........

274

8.3

Verkan av en hävning............................................................

275

8.4

Förfarandet vid hävning av en registrering..........................

278

8.5

Krav på användning av ett varumärke..................................

283

8.6

Övrigt ....................................................................................

286

9

Internationell varumärkesregistrering .........................

287

10

Varukännetecken som förmögenhetsobjekt .................

291

11

Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken ......................

297

12

Vissa processuella frågor ..........................................

307

12.1

Inledning................................................................................

307

12.2

Mål om intrång i ett varukännetecken.................................

308

12.3

Förutsättningar för väckande av talan om intrång m.m. ....

315

13

En ny lag om företagsnamn ......................................

319

13.1

Utgångspunkter för en ny lag ..............................................

319

9

Innehåll

SOU 2016:79

13.2

Lagen om företagsnamn anpassas till ändringarna

 

 

i varumärkeslagen .................................................................

321

13.3

Granskning av företagsnamn om verksamheten ändras.....

326

13.4

Följdändringar i andra författningar....................................

328

14

En ny lag om skydd för beteckningar

 

 

på jordbruksprodukter m.m.......................................

331

15

Skydd för konstnärsnamn och likartade namn.............

339

16

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ...............

347

17

Konsekvenser ..........................................................

355

17.1

Inledning ...............................................................................

355

17.2

Konsekvenser av ändringar i varumärkeslagen ...................

356

17.3

Konsekvenser av en ny lag om företagsnamn.....................

360

17.4

Konsekvenser av en ny lag om skydd för beteckningar

 

 

på jordbruksprodukter m.m.................................................

362

17.5

Övriga konsekvenser............................................................

362

18

Författningskommentar ............................................

365

18.1

Inledning ...............................................................................

365

18.2

Förslaget till lag om företagsnamn......................................

366

18.3

Förslaget till lag om skydd för beteckningar

 

 

på jordbruksprodukter m.m.................................................

406

18.4

Förslaget till lag om ändring i mönsterskyddslagen

 

 

(1970:485) .............................................................................

410

18.5

Förslaget till lag om ändring i handelsregisterlagen

 

 

(1974:157) .............................................................................

413

18.6

Förslaget till lag om ändring i lagen (1987:667)

 

 

om ekonomiska föreningar ..................................................

420

10

SOU 2016:79 Innehåll

18.7

Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen

 

 

(2005:551)..............................................................................

429

18.8

Förslaget till lag om ändring i varumärkeslagen

 

 

(2010:1877)............................................................................

443

Särskilt yttrande ..............................................................

513

Bilagor

 

 

Bilaga 1

Kommittédirektiv 2015:53 ..............................................

521

Bilaga 2

Varumärkesdirektivet (EU) 2015/2436 .........................

531

Bilaga 3

Utdrag ur frihandelsavtalet med Republiken Korea.....

557

11

Sammanfattning

I betänkandet föreslår utredningen en känneteckensrättslig reform. Utredningens förslag omfattar en rad ändringar i varumärkeslagen, en ny lag om företagsnamn, en ny lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter m.m. och vissa ändringar i mönsterskydds- lagen.

Ändringarna i varumärkeslagen syftar huvudsakligen till att genomföra EU:s nya varumärkesdirektiv. Direktivet är resultatet av den översyn av EU:s varumärkesreglering som har pågått mellan åren 2013 och 2015. Även om det inte är fråga om någon fullharmo- nisering av hela rättsområdet, medför direktivet att varumärkes- rätten i stor utsträckning blir likalydande inom unionen. Att varu- märkesrätten blir mer enhetlig underlättar för de många företag som bedriver verksamhet på den inre marknaden. Varumärken spelar en avgörande roll för företagens möjligheter att nå framgång. Många varumärken motsvarar betydande ekonomiska värden grundat på stora investeringar. Ett varumärke är inte sällan ett företags mest värdefulla tillgång.

I sak innebär ändringarna i varumärkeslagen i flera avseenden att lagen moderniseras och förenklas. Den centrala varumärkesrätten – t.ex. vad som kan utgöra ett varumärke och vad som krävs för att kunna få och behålla en varumärkesregistrering – utformas i nära anslutning till EU-direktivet. Det underlättar en tillämpning och tolk- ning av lagen i enlighet med direktivet. Vidare ansluter de svenska reglerna till EU:s varumärkesförordning, vilket förenklar för dem som använder både det nationella registeringsförfarandet och för- farandet för EU-varumärken. Flera av ändringarna syftar till att kodi- fiera EU-domstolens praxis. Att EU-domstolens praxis bättre åter- speglas i lagen gör det tydligare vad som gäller.

Ett förslag är att varumärkeslagen blir mer teknikneutral. Det nu- varande kravet på att ett tecken måste återges grafiskt slopas. I stället

13

Sammanfattning

SOU 2016:79

införs ett mera allmänt tillämpbart krav på att ett varumärke kan bestå av alla tecken som tydligt kan återges i varumärkesregistret.

En annan betydelsefull ändring är att ensamrätten utvidgas till att omfatta även transitering och liknande tullåtgärder. På detta sätt kommer man mera effektivt åt handeln med varumärkesförfalskade varor. I dag krävs att varorna ska importeras till Sverige för att det ska kunna utgöra varumärkesintrång. Tullverket får därmed ökade möjligheter att ingripa mot förfalskningar.

Bland övriga förslag kan nämnas följande. Reglerna om ingiv- ningsdag blir tydligare, vilket har betydelse för giltigheten av en varu- märkesregistrering. Registreringen ska gälla i tio år från ingivnings- dagen. Patent- och registreringsverket ska kunna häva en registrering efter invändning endast om det finns något hinder mot registrering på grund av andras rättigheter, dvs. de relativa registreringshindren. De absoluta hindren ska inte längre kunna åberopas i invändnings- förfarandet. En förlikningsfrist införs under invändningsförfaran- det hos Patent- och registeringsverket, vilket leder till färre tvister. Det ställs högre krav på användningen av ett varumärke vid en in- vändning mot registrering, en talan om hävning och en talan om intrång. En hävning av en registrering ska inte bara gälla från beslutet om hävning och framåt i tiden utan också för förfluten tid, med vissa begränsningar. Reglerna om överlåtelse av varukännetecken och ansökningar om registreringar blir tydligare.

Den andra delen av reformen är en ny lag om företagsnamn. Den nya lagen ska ersätta den nuvarande firmalagen. Det rör sig om en redaktionell översyn och en språklig modernisering av lagstiftning- en. Den nya lagen är utformad med varumärkeslagen som förebild. Vissa sakliga ändringar görs som innebär att den nya lagen samord- nas med varumärkeslagen, för att åstadkomma en bättre balans mellan lagarna. En annan ändring är att registreringsmyndigheten ska kon- trollera så ett företagsnamn inte kommer i strid med lagen om före- taget skulle ändra sin verksamhet. En moderniserad och förenklad lag gör reglerna mer tillgängliga och praktiskt hanterbara för före- tagen. Liksom varumärkeslagen har lagen om företagsnamn stor be- tydelse för näringslivet. De flesta näringsidkare kommer i kontakt med lagen och kan utnyttja det skydd som den ger för ett företags- namn.

Den tredje delen av reformen är en ny lag om skydd för beteck- ningar på jordbruksprodukter m.m. I den nya lagen samlas bestäm-

14

SOU 2016:79

Sammanfattning

melser om civilrättsliga sanktioner vid intrång i beteckningar som skyddas inom unionen enligt EU-förordningar och internationella handelsavtal. Genom lagen kommer beteckningar som skyddas av handelsavtal att få ett väsentligt starkare skydd än de har i dag.

Ändringarna i mönsterskyddslagen innebär att registeringshind- ren anpassas bättre till de förändringar som har gjorts på det varu- märkesrättsliga området.

I betänkandet görs också överväganden om skyddet för konst- närsnamn och likartade namn. Utredningen gör bedömningen att någon lagändring inte är motiverad.

Reformen föranleder följdändringar i ett stort antal andra för- fattningar. Den föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

15

1 Författningsförslag

1.1Förslag till

lag om företagsnamn

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Grundläggande bestämmelser

Inledande bestämmelser

1 § Företagsnamn är den benämning under vilken en näringsidkare driver sin verksamhet. Om en del av verksamheten drivs under en särskild benämning, utgör denna ett särskilt företagsnamn. Vad som sägs om företagsnamn i denna lag gäller även för ett särskilt före- tagsnamn.

Annat kännetecken som en näringsidkare använder för sin verk- samhet vid sidan av ett företagsnamn kallas sekundärt kännetecken.

Företagsnamn och sekundärt kännetecken kallas gemensamt näringskännetecken.

Förvärv av ensamrätt

Ensamrätt genom registrering eller inarbetning

2 § En näringsidkare kan förvärva ensamrätt till ett företagsnamn genom registrering eller inarbetning. Ensamrätt till ett sekundärt kän- netecken kan förvärvas genom inarbetning.

Ett företagsnamn registreras enligt bestämmelserna i denna lag och vad som föreskrivs i annan författning om registrering av visst slags företagsnamn. Ensamrätten till ett registrerat företagsnamn gäller inom det område som registreringen omfattar.

17

Författningsförslag

SOU 2016:79

Ett näringskännetecken ska anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (om- sättningskretsen) är känt som beteckning för den verksamhet som bedrivs under kännetecknet. Om näringskännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det om- rådet.

Ensamrätt till varukännetecken och namn som näringskännetecken

3 § Den som innehar ett varumärke eller ett annat varukännetecken har ensamrätt till kännetecknet som näringskännetecken. Om varu- kännetecknet är skyddat endast inom en del av landet, gäller ensam- rätten endast inom det området.

Den som använder sitt namn som näringskännetecken har ensam- rätt till kännetecknet som näringskännetecken, om namnet har sär- skiljningsförmåga för den verksamhet som det används för. Om nam- net används endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

Ensamrättens innebörd

4 § Ensamrätten till ett näringskännetecken enligt 2 och 3 §§ innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i närings- verksamhet får använda ett tecken som är

1.identiskt med näringskännetecknet och används för verksam- het av samma slag,

2.identiskt med eller liknar näringskännetecknet och används för verksamhet av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använ- der tecknet och innehavaren av näringskännetecknet, eller

3.identiskt med eller liknar ett näringskännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till skada för näringskännetecknets särskiljningsförmåga eller anse- ende, oavsett om användningen avser verksamhet av samma, liknan- de eller annat slag.

18

SOU 2016:79

Författningsförslag

Ensamrätten till ett registrerat företagsnamn hindrar inte att någon annan i näringsverksamhet använder ett tecken som avses i första stycket inom det område där företagsnamnet är skyddat, om det visas att innehavaren av företagsnamnet inte kan lida skada av detta.

Begränsning av ensamrätten

5 § Ensamrätten till ett näringskännetecken ger inte något självstän- digt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsför- måga.

Ensamrätten till ett näringskännetecken hindrar inte att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksam- het använder

1.sitt namn eller sin adress,

2.uppgifter om verksamhetens art eller en i verksamheten ut- bjuden varas eller tjänsts art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan är framställd eller när tjänsten är utförd, eller

3.ett allmänt brukat ortsnamn.

Kolliderande rättigheter

Företrädesrätt

6 § Gör flera anspråk på ensamrätt till näringskännetecken som är identiska eller liknar varandra på det sätt som anges i 4 §, ska den ha företräde som har tidigaste grund för sitt anspråk, om inte annat följer av 7 §.

Verkan av passivitet m.m.

7 § Rätten till ett inarbetat näringskännetecken ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett näringskännetecken som är identiskt eller likartat på det sätt som anges i 4 §, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid har vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet. I dessa fall hindrar inte rätten till det yngre näringskännetecknet användningen av det äldre.

19

Författningsförslag

SOU 2016:79

På yrkande av någon av parterna får en domstol i de fall som avses i första stycket om det är skäligt besluta att ett av känne- tecknen, eller båda, endast får användas på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande eller med tillägg av ortsangivelse eller innehavarens namn.

2 kap. Registrering av företagsnamn

Allmänna registreringsvillkor

1 § Ett företagsnamn får registreras endast om det kan särskilja inne- havarens verksamhet från andras.

Vid bedömningen av om ett företagsnamn har särskiljningsför- måga ska hänsyn tas till den tid och omfattning som namnet har varit i bruk. Om företagsnamnet består enbart av en allmän benämning på verksamhetens art eller på en i verksamheten utbjuden vara eller tjänst eller om företagsnamnet utgörs enbart av ett allmänt brukat ortsnamn eller liknande, ska namnet i och för sig inte anses ha sär- skiljningsförmåga. Om en sådan beteckning som aktiebolag, handels- bolag eller ekonomisk förening eller en förkortning av en sådan be- teckning ingår i företagsnamnet, ska vid bedömningen bortses från denna beteckning.

Hinder mot registrering på grund av hänsyn till allmänna intressen

2 § Ett företagsnamn får inte registreras om det

1.strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,

2.utan tillstånd innehåller en sådan statlig eller internationell be- teckning som enligt lag eller annan författning inte får användas obe- hörigen som företagsnamn, eller något som lätt kan förväxlas med en sådan beteckning,

3.utan tillstånd innehåller ett sådant kännetecken som enligt lagen (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten inte får användas obehörigen som företagsnamn, eller något som kan förväxlas med ett sådant kännetecken,

20

SOU 2016:79

Författningsförslag

4.innehåller eller i väsentliga delar återger en äldre växtsortbe- nämning som avser en växtsort av samma eller närstående växtart, i den utsträckning som det föreligger skydd för växtsorten enligt växt- förädlarrättslagen (1997:306) eller unionsrätten, eller

5.i annat fall är ägnad att vilseleda allmänheten.

Ett företagsnamn får inte heller registreras om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

Hinder mot registrering på grund av andra rättigheter

3 § Ett företagsnamn får inte registreras om det

1.är identiskt med ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma slag,

2.är identiskt med eller liknar ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma eller liknande slag, om det finns en risk för för- växling, inbegripet risken för att användningen av företagsnamnet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder företagsnamnet och innehavaren av näringskännetecknet, eller

3.är identiskt med eller liknar ett äldre näringskännetecken, som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och använd- ningen av företagsnamnet utan skälig anledning skulle dra otillbör- lig fördel av eller vara till skada för näringskännetecknets särskiljnings- förmåga eller anseende, oavsett om användningen avser verksamhet av samma, liknande eller annat slag.

4 § De hinder för registrering av ett företagsnamn som anges i 3 § gäller på motsvarande sätt i fråga om

1.ett varumärke som är registrerat enligt 2 kap. varumärkeslagen (2010:1877) eller en internationell varumärkesregistrering som gäller

iSverige,

2.ett varumärke som är registrerat enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken eller en internationell varumärkesregistrering som gäller i Europeiska unionen, samt

3.ett inarbetat varukännetecken.

21

Författningsförslag

SOU 2016:79

5 § Om det företagsnamn som ansökan om registrering avser ska gälla i hela landet och den äldre rättigheten utgörs av ett inarbetat näringskännetecken eller av ett sådant namn eller inarbetat varukänne- tecken som är skyddat enligt 1 kap. 3 §, finns det hinder mot re- gistrering endast om skyddet för den äldre rättigheten gäller inom en väsentlig del av landet.

6 § Ett företagsnamn får inte registreras om det innehåller eller består av

1.något som är ägnat att uppfattas som någon annans efternamn som har särskilt skydd eller någon annans allmänt kända konstnärs- namn eller ett likartat namn, om användningen av företagsnamnet skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden,

2.något som kränker någon annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk, eller

3.något som är ägnat att uppfattas som benämning på en stiftelse, ideell förening eller liknande sammanslutning.

7 § Bestämmelserna i 3, 4 och 6 §§ utgör inte hinder mot registre- ring, om den som innehar den äldre rättigheten medger registreringen.

Registrering på annat språk

8 § Ett företagsnamn får registreras på två eller flera språk, under förutsättning att varje språkversion till sitt innehåll stämmer överens med övriga versioner. Vad som sägs om företagsnamn i denna lag ska gälla för var och en av språkversionerna.

Registreringens giltighet

9 § Registreringen gäller från den dag då ansökan kom in till re- gistreringsmyndigheten.

22

SOU 2016:79

Författningsförslag

Granskning vid ändrad verksamhet

10 § När en näringsidkare anmäler att den verksamhet som bedrivs under det registrerade företagsnamnet har ändrats, ska registrerings- myndigheten pröva om det finns något hinder mot registrering av ändringen enligt 1–7 §§. Om det finns ett sådant hinder, får änd- ringen inte registreras.

3 kap. Hävning av registrering

Grunder för hävning

Allmänna grunder

1 § En registrering av ett företagsnamn får hävas om

1.företagsnamnet har registrerats i strid mot denna lag,

2.registreringen fortfarande strider mot lagen,

3.rätten till företagsnamnet ändå inte får bestå enligt 1 kap. 7 §,

och

4.annat inte följer av 3 §.

En registrering får vidare hävas om

1.innehavaren har upphört att vara näringsidkare,

2.företagsnamnet har förlorat sin särskiljningsförmåga,

3.företagsnamnet har kommit att strida mot lag eller annan för- fattning eller mot goda seder eller allmän ordning, eller

4.företagsnamnet har blivit vilseledande.

Vid bedömningen av om företagsnamnet har särskiljningsförmåga ska beaktas endast sådan särskiljningsförmåga som företagsnamnet har förvärvat genom användning före ansökan om hävning.

Underlåten användning

2 § En registrering av ett företagsnamn får hävas om innehavaren inte har gjort verkligt bruk av företagsnamnet i Sverige för den verk- samhet som det registrerats för inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts eller inom en period av fem år i följd. Registreringen får dock inte hävas på grund av underlåten användning om det finns giltiga skäl till att företagsnamnet inte har använts.

23

Författningsförslag

SOU 2016:79

Med sådant bruk som avses i första stycket likställs att företags- namnet används

1.i en annan form än det registrerade, om avvikelsen avser endast detaljer som inte förändrar företagsnamnets särskiljningsförmåga, och

2.av någon annan med innehavarens samtycke.

Registreringen får inte hävas om företagsnamnet har använts under tiden mellan utgången av femårsperioden och ingivandet av ansökan om hävning av registreringen. Användning som påbörjas eller återupptas efter femårsperiodens utgång och inom tre månader före ingivandet av ansökan om hävning ska dock lämnas utan avseende, om förberedelserna för att påbörja eller återuppta användningen vidtogs efter det att innehavaren fått kännedom om att en ansökan om hävning kunde komma att göras.

3 § En registrering av ett företagsnamn får hävas på den grunden att det enligt 2 kap. 3 § finns hinder mot registreringen, när hindret utgörs av ett äldre registrerat företagsnamn, endast om använd- ningen av det äldre tecknet uppfyller kraven på verkligt bruk enligt 2 § för den verksamhet som ligger till grund för hävningen eller det finns giltiga skäl till att företagsnamnet inte har använts.

Användningen enligt första stycket ska ha skett inom de fem år som föregår ansökan om hävning. Om det vid ingivningsdagen för det yngre företagsnamnet hade gått minst fem år sedan frågan om re- gistrering av det äldre företagsnamnet blev slutligt avgjord, ska det äldre företagsnamnet dessutom ha använts inom de fem år som före- går denna dag.

Tillvägagångssätt

4 § Den som vill inleda ett förfarande för att häva en registrering kan föra talan vid domstol, eller ansöka om hävning av registrering- en hos registreringsmyndigheten enligt 5–19 §§ (administrativ häv- ning). En talan om hävning som grundas på ett hinder mot registre- ring enligt 2 kap. 3, 4 eller 6 § får föras endast av den som har ett eget intresse i saken. Detsamma gäller i fråga om en sådan ansökan om administrativ hävning.

24

SOU 2016:79

Författningsförslag

Ett förfarande för att häva en registrering med stöd av 1 § andra stycket eller 2 § eller 2 kap. 1 eller 2 § får också inledas av en myn- dighet. Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får göra detta.

Administrativ hävning

Ansökans innehåll

5 § En ansökan om administrativ hävning ska innehålla

1.uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap.

1§ rättegångsbalken,

2.ett yrkande om hävning och uppgift om den registrering som yrkandet avser, och

3.en redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet om hävning.

Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med- delar närmare föreskrifter om vad ansökan i övrigt ska innehålla.

Brister i ansökan

6 § Är ansökan så bristfällig att den inte kan läggas till grund för hand- läggning av ärendet, ska registreringsmyndigheten förelägga sökan- den att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat ansökningsavgiften.

Följer sökanden inte föreläggandet, ska ansökan avvisas. Sökan- den ska upplysas om detta i föreläggandet.

Ansökan ska också avvisas om den avser någon annan åtgärd än hävning av en registrering eller om det finns något annat hinder mot att den tas upp till prövning.

Avskrivning vid återkallelse

7 § Återkallar sökanden ansökan, ska ärendet avskrivas.

25

Författningsförslag

SOU 2016:79

Ogrundad ansökan

8 § Om det kan antas att ansökan är ogrundad, ska ansökan be- handlas som om innehavaren har bestritt den. I sådant fall ska 12 § tillämpas.

Föreläggande för innehavaren att yttra sig

9 § Tar registreringsmyndigheten upp ansökan till prövning, ska myn- digheten förelägga innehavaren av registreringen att yttra sig inom en viss tid från det att ansökan delgavs innehavaren.

I föreläggandet ska innehavaren uppmanas att

1.ange om ansökan medges eller bestrids och, om ansökan be- strids, skälen för bestridandet, och

2.lämna de uppgifter om sig själv som avses i 33 kap. 1 § första– tredje styckena rättegångsbalken, i den utsträckning uppgifterna i ansökan är ofullständiga eller felaktiga.

I föreläggandet ska det upplysas om att ärendet kan komma att avgöras även om innehavaren inte svarar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med- delar närmare föreskrifter om vad föreläggandet i övrigt ska inne- hålla.

Delgivning av föreläggandet

10 § Föreläggandet enligt 9 § ska delges innehavaren. Delgivningen ska ske på det sätt som enligt rättegångsbalken gäller för delgivning av stämning i tvistemål.

En kopia av ansökningshandlingarna ska fogas till föreläggandet när handlingarna innehåller något utöver vad som framgår av före- läggandet.

Ska sökanden se till att delgivning sker, tillämpas 32 kap. 2 § rätte- gångsbalken.

11 § Har registreringsmyndigheten inte kunnat delge föreläggandet, ska myndigheten pröva om försöken till delgivning ska fortsätta eller om sökanden ska erbjudas att själv se till att delgivning sker. Hänsyn ska tas till det arbete och den kostnad som dittills har lagts

26

SOU 2016:79

Författningsförslag

ned på delgivningen, förutsättningarna för att fortsatta försök ska lyckas samt omständigheterna i övrigt. Antar sökanden inte erbju- dandet, ska ansökan avvisas.

Ska sökanden se till att delgivning sker, tillämpas 32 kap. 2 § rätte- gångsbalken.

Överlämnande till domstol

12 § Om innehavaren i rätt tid bestrider ansökan, ska registrerings- myndigheten underrätta sökanden om detta. Vill sökanden vidhålla sitt yrkande, kan han eller hon begära att ärendet ska överlämnas till domstol.

En begäran om överlämnande ska ha kommit in till registrerings- myndigheten inom en månad från den dag då underrättelsen om bestridandet sändes till sökanden. I sin begäran ska sökanden ange de omständigheter och de bevis som åberopas, samt ange vad som ska styrkas med varje bevis. Sökanden ska samtidigt ge in de skrift- liga bevis och andra handlingar som åberopas.

Om sökanden har begärt överlämnande i rätt tid, ska registre- ringsmyndigheten överlämna ärendet till domstolen. Om sökanden inte har begärt överlämnande i rätt tid, ska ärendet avskrivas.

13 § En underrättelse om att innehavaren har bestritt ansökan en- ligt 12 § första stycket ska innehålla en upplysning om

1.att sökanden kan begära överlämnande till domstol,

2.inom vilken tid en sådan begäran ska ges in,

3.vad en sådan begäran ska innehålla, och

4.vad som i övrigt anges i 12 §.

Hävning av registreringen

14 § Har innehavaren inte bestritt ansökan i rätt tid, ska registre- ringsmyndigheten häva registreringen i enlighet med ansökan.

27

Författningsförslag

SOU 2016:79

Återvinning

15 § Innehavaren av en registrering som hävts enligt 14 § får ansöka om återvinning. En sådan ansökan ska ha kommit in till registrerings- myndigheten inom en månad från dagen för beslutet.

Om innehavaren har ansökt om återvinning i rätt tid, ska registre- ringsmyndigheten överlämna ärendet till domstolen. I annat fall ska myndigheten avvisa ansökan.

Underrättelser

16 § Underrättelse om hävning ska sändas till sökanden och inne- havaren.

Avvisas en ansökan om hävning, ska registreringsmyndigheten underrätta sökanden om detta. Avvisas en ansökan om återvinning, ska myndigheten underrätta innehavaren om detta. Meddelar myn- digheten något annat beslut som innebär att ärendet avgörs, ska både sökanden och innehavaren underrättas om beslutet, om det inte är uppenbart onödigt.

Rättskraft

17 § Sedan tiden för ansökan om återvinning löpt ut, har ett beslut om hävning enligt 14 § rättskraft i enlighet med vad som gäller för en dom i ett tvistemål som har vunnit laga kraft.

Den fortsatta handläggningen i domstolen

18 § Om ett ärende har överlämnats till domstolen, ska talan anses väckt när ansökan om administrativ hävning kom in till registrerings- myndigheten. De handlingar som sökanden har gett in ska anses som en stämningsansökan. Stämning ska anses utfärdad när domstolen beslutar om målets handläggning.

19 § Om ett ärende har överlämnats till domstolen, ska käranden betala föreskriven tilläggsavgift. I ett sådant fall ska det som anges i 42 kap. 3 och 4 §§ rättegångsbalken om ansökningsavgift gälla tilläggs- avgiften.

28

SOU 2016:79

Författningsförslag

Om ett mål där registreringsmyndigheten har beslutat om häv- ning avvisas av domstolen på grund av att tilläggsavgiften inte har betalats, ska domstolen samtidigt undanröja myndighetens beslut.

Avförande av registrering

20 § Om registreringen av ett företagsnamn har hävts av registre- ringsmyndigheten enligt 14 § eller av en domstol, ska registreringen avföras ur registret när avgörandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungöras.

Om en registrering hävs, kan det beslutas att registreringen av företagsnamnet får stå kvar i registret under viss tid som skäligen be- hövs för att anta ett nytt företagsnamn och ansöka om dess registre- ring.

4 kap. Överlåtelse m.m.

1 § Ett företagsnamn får överlåtas endast i samband med en över- låtelse av den näringsverksamhet där det används.

Vid överlåtelse av verksamheten omfattas även företagsnamnet, om inte något annat har avtalats. Detta gäller dock inte om företags- namnet innehåller överlåtarens eller, vid överlåtelse av ett handels- bolags verksamhet, en bolagsmans efternamn.

Ett företagsnamn som ingår i ett dödsbo och som innehåller den avlidnes efternamn får inte överlåtas av boutredningsmannen utan dödsbodelägarnas samtycke.

2 § Rätten till ett företagsnamn får inte utmätas.

Försätts innehavaren i konkurs, ingår rätten till ett företagsnamn i konkursboet, om inte företagsnamnet innehåller gäldenärens eller, vid ett handelsbolags konkurs, en bolagsmans efternamn. Ett före- tagsnamn som inte ingår i konkursboet får användas under den tid verksamheten fortsätter för boets räkning.

29

Författningsförslag

SOU 2016:79

5 kap. Straffansvar, vitesförbud, skadestånd m.m.

Straffansvar

1 § Gör någon intrång i rätten till ett näringskännetecken och sker det uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, ska han eller hon dömas till böter eller fängelse i högst två år. Den som har överträtt ett vites- förbud enligt 3 § får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.

För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Åklagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är motiverat från allmän synpunkt.

Förverkande av egendom och av hjälpmedel vid brott

2 § Egendom med avseende på vilken brott föreligger enligt 1 § ska förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat. Även utbyte av så- dant brott ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kost- nader i samband med ett sådant brott, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt 1 §.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 1 § får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt 1 §, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straff- bart försök eller en straffbar förberedelse. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

Vitesförbud

3 § På yrkande av den som har lidit intrång i rätten till ett närings- kännetecken får domstolen vid vite förbjuda den som gör eller med- verkar till intrånget att fortsätta med det.

Om käranden visar sannolika skäl för att intrång, eller medverkan till intrång, förekommer och om det skäligen kan befaras att svaran-

30

SOU 2016:79

Författningsförslag

den genom att fortsätta intrånget, eller medverkan till det, förringar värdet av ensamrätten till näringskännetecknet, får domstolen med- dela vitesförbud för tiden till dess att målet slutligt har avgjorts eller något annat har beslutats. Innan ett sådant förbud meddelas ska svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.

Första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas sva- randen. Saknar käranden förmåga att ställa sådan säkerhet, får dom- stolen befria honom eller henne från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.

När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har med- delats enligt andra stycket fortfarande ska bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller fjärde stycket samt i fråga om handläggningen i högre domstol gäller rättegångs- balkens bestämmelser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rätte- gångsbalken.

En talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet.

Skadestånd

4 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör intrång i rätten till ett näringskännetecken ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av näringskännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört.

När storleken på ersättningen för ytterligare skada bestäms ska hänsyn särskilt tas till

1.utebliven vinst,

2.vinst som den som har begått intrånget har gjort,

3.skada på näringskännetecknets anseende,

4.ideell skada, och

5.rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås.

31

Författningsförslag

SOU 2016:79

Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör intrång i rätten till ett näringskännetecken, ska betala ersättning för utnyttjandet av näringskännetecknet, om och i den mån det är skäligt.

Begränsning av straffansvar och skadeståndsskyldighet i vissa fall

5 § Grundas en talan om intrång på registrering enligt denna lag, ska 1 och 2 §§ inte tillämpas för tid före registeringsdagen. Inte heller 4 § ska i dessa fall tillämpas för tid före registreringsdagen, om inte intrånget gjorts uppsåtligen.

Preskription av rätten till skadestånd

6 § Rätten till ersättning för skada preskriberas, om talan inte väcks inom fem år från det att skadan uppkom. Rätten till ersättning med anledning av intrång i ett företagsnamn som är skyddat enbart på grund av registrering preskriberas dock inte i något fall tidigare än ett år från registreringsdagen.

Åtgärder med egendom och hjälpmedel

7 § På yrkande av den som har lidit intrång i rätten till ett närings- kännetecken får domstolen, efter vad som är skäligt, besluta att egen- dom på vilken näringskännetecken olovligen förekommer ska åter- kallas från marknaden, ändras eller förstöras eller att någon annan åtgärd ska vidtas med den. Detsamma gäller i fråga om hjälpmedel som har använts eller varit avsett att användas vid intrånget.

Sådan egendom som avses i första stycket får tas i beslag om det skäligen kan antas att ett brott enligt 1 § har begåtts. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.

Första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

Ett beslut om åtgärd enligt första stycket får inte innebära att den som har lidit intrång i rätten till ett näringskännetecken ska betala ersättning till den som åtgärden riktas mot.

32

SOU 2016:79

Författningsförslag

Åtgärder enligt första stycket ska bekostas av svaranden om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Ett beslut som avses i denna paragraf ska inte meddelas, om för- verkande eller någon åtgärd till förebyggande av missbruk ska be- slutas enligt 2 § eller enligt brottsbalken.

Spridning av information om dom i mål om intrång

8 § På yrkande av käranden får domstolen, i mål om intrång, besluta att den som har gjort eller medverkat till intrånget ska bekosta lämp- liga åtgärder för att sprida information om domen i målet.

Första stycket tillämpas också i fråga om försök eller förbere- delse till intrång.

6 kap. Informationsföreläggande och intrångsundersökning

Informationsföreläggande

Grundläggande bestämmelser

1 § Om en sökande visar sannolika skäl för att någon har gjort ett intrång i rätten till ett näringskännetecken, får domstolen vid vite besluta att någon eller några av dem som anges i andra stycket ska ge sökanden information om ursprung och distributionsnät för de varor eller tjänster som intrånget gäller (informationsföreläggande). Ett sådant beslut får meddelas på yrkande av den som har lidit in- trånget. Det får bara meddelas om informationen kan antas underlätta utredning av ett intrång som avser varorna eller tjänsterna.

Skyldigheten att lämna information omfattar den som

1.har gjort eller medverkat till intrånget,

2.i kommersiell skala har förfogat över en vara som intrånget gäller,

3.i kommersiell skala har använt en tjänst som intrånget gäller,

4.i kommersiell skala har tillhandahållit en elektronisk kommu- nikationstjänst eller en annan tjänst som har använts vid intrånget, eller

5.har identifierats av någon som anges i 2–4 såsom delaktig i till- verkningen eller distributionen av en vara eller tillhandahållandet av en tjänst som intrånget gäller.

33

Författningsförslag

SOU 2016:79

Information om varors eller tjänsters ursprung och distribu- tionsnät kan särskilt avse

1.namn på och adress till producenter, distributörer, leverantörer och andra som har innehaft varorna eller tillhandahållit tjänsterna,

2.namn på och adress till avsedda grossister och detaljister, och

3.uppgifter om hur mycket som har producerats, levererats, mot- tagits eller beställts och om vilket pris som har bestämts för varor- na eller tjänsterna.

Första–tredje styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

2 § Ett beslut om informationsföreläggande får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.

Skyldigheten att lämna information enligt 1 § omfattar inte upp- gifter vars yppande skulle röja att uppgiftslämnaren eller någon honom eller henne närstående som avses i 36 kap. 3 § rättegångs- balken har begått en brottslig handling.

I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser som be- gränsar hur mottagna personuppgifter får behandlas.

Handläggningen av frågor om informationsföreläggande

3 § Om ett yrkande om informationsföreläggande riktar sig mot den som är sökandens motpart i ett mål om intrång, ska bestämmelser- na om rättegång som gäller för det målet tillämpas. Ett beslut om informationsföreläggande får överklagas särskilt.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot någon annan än den som anges i första stycket, ska lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas. Domstolen får bestämma att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader.

En talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om föreläggandet.

34

SOU 2016:79

Författningsförslag

Rätt till ersättning samt underrättelseskyldighet

4 § Den som på grund av 1 § andra stycket 2–5 har förelagts att enligt första stycket samma paragraf lämna information, har rätt till skälig ersättning för kostnader och besvär. Ersättningen ska betalas av den som har framställt yrkandet om informationsföreläggande.

Den som tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst och som till följd av ett informationsföreläggande har lämnat ut infor- mation som avses i 6 kap. 20 § lagen (2003:389) om elektronisk kom- munikation ska sända en skriftlig underrättelse om detta till den som uppgifterna gäller tidigast efter en månad och senast efter tre måna- der från det att informationen lämnades ut. Kostnaden för under- rättelsen ersätts enligt första stycket.

Intrångsundersökning

Grundläggande bestämmelser

5 § Om det skäligen kan antas att någon har gjort eller medverkat till ett intrång, får domstolen för att bevisning ska kunna säkras om intrånget besluta att en undersökning får göras hos denne för att söka efter föremål eller handlingar som kan antas ha betydelse för en utredning om intrånget (intrångsundersökning). Ett sådant beslut får meddelas på yrkande av den som lider skada av kännetecknet eller dess användning. Om en rättegång inte är inledd, ska yrkandet framställas skriftligen.

Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast om skäl- en för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.

Första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

Handläggningen av frågor om intrångsundersökning

6 § Innan ett beslut om intrångsundersökning meddelas ska mot- parten ha fått tillfälle att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller till dess att annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål eller handlingar som

35

Författningsförslag

SOU 2016:79

har betydelse för utredning om intrånget skaffas undan, förstörs eller förvanskas.

I övrigt ska en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då en rättegång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan har uppkommit under en rättegång.

Ställande av säkerhet och överklagande av beslut

7 § Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast om sökanden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan till- fogas motparten. Saknar sökanden förmåga att ställa säkerhet, får domstolen befria sökanden från det. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten ska prövas av dom- stolen, om den inte har godkänts av motparten.

I fråga om överklagande av domstolens beslut om intrångsunder- sökning och i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Beslut om intrångsundersökning

8 § Ett beslut om intrångsundersökning ska innehålla uppgifter om

1.vilket ändamål undersökningen ska ha,

2.vilka föremål och handlingar som det får sökas efter, och

3.vilka utrymmen som får genomsökas.

Om det behövs, ska domstolen även besluta om andra villkor för verkställandet.

Verkställighet av ett beslut om intrångsundersökning

9 § Ett beslut om intrångsundersökning gäller omedelbart. Om an- sökan om verkställighet inte har gjorts inom en månad från beslutet, upphör det att gälla.

10 § Ett beslut om intrångsundersökning verkställs av Kronofogde- myndigheten enligt de villkor som domstolen har beslutat och med tillämpning av 1–3 kap., 17 kap. 1–5 §§ samt 18 kap. utsökningsbalken.

36

SOU 2016:79

Författningsförslag

Sökandens motpart ska underrättas om verkställigheten endast om beslutet om intrångsundersökning har tillkommit efter motpartens hörande. Myndigheten har rätt att ta fotografier och göra film- och ljudupptagningar av sådana föremål som den får söka efter. Myn- digheten har också rätt att ta kopior av och göra utdrag ur sådana handlingar som den får söka efter.

En intrångsundersökning får inte omfatta en skriftlig handling som avses i 27 kap. 2 § rättegångsbalken.

Juridiskt biträde och rätt att närvara vid intrångsundersökningen

11 § När ett beslut om intrångsundersökning ska verkställas har mot- parten rätt att tillkalla ett juridiskt biträde. I avvaktan på att biträdet inställer sig får verkställigheten inte påbörjas. Detta gäller dock inte, om

1.undersökningen därigenom onödigt fördröjs, eller

2.det finns en risk att ändamålet med åtgärden annars inte upp-

nås.

Vid verkställigheten får Kronofogdemyndigheten anlita det bi- träde av en sakkunnig som behövs.

Myndigheten får tillåta att sökanden eller ett ombud för sökan- den är närvarande vid undersökningen för att bistå med upplysningar. Om ett sådant tillstånd ges, ska myndigheten se till att sökanden eller ombudet inte i större utsträckning än som kan motiveras av verkställigheten får kännedom om förhållanden som kommer fram.

Återgång av en åtgärd vid intrångsundersökning

12 § Om sökanden inte inom en månad från det att verkställigheten avslutats väcker talan eller på något annat sätt inleder ett förfarande om saken, ska en åtgärd som företagits vid verkställigheten av in- trångsundersökningen omedelbart gå åter, i den utsträckning det är möjligt. Detsamma gäller om ett beslut om intrångsundersökning hävs sedan verkställighet genomförts.

37

Författningsförslag

SOU 2016:79

Hantering av material från intrångsundersökningen

13 § Kronofogdemyndigheten ska förteckna fotografier och film- och ljudupptagningar av föremål samt kopior av och utdrag ur hand- lingar från intrångsundersökningen. Materialet ska hållas tillgängligt för sökanden och motparten.

7 kap. Övriga bestämmelser

Verkan av en hävning och förbud att döma till ansvar m.m.

1 § Om en registrering av ett företagsnamn har hävts på grund av 3 kap. 1 § första stycket, ska registreringen anses aldrig ha haft någon verkan.

Om en registrering har hävts på grund av 3 kap. 1 § andra stycket eller 3 kap. 2 §, ska registreringen anses ha förlorat sin verkan den dag då ansökan om hävning kom in. Domstolen får dock bestämma att registreringen i stället ska anses ha förlorat sin verkan den dag då det hinder som utgör grund för hävningen uppstod. Vid admi- nistrativt hävningsförfarande får registreringsmyndigheten fatta ett sådant beslut.

Om en registrering har hävts på grund av 3 kap. 1 § första stycket, får domstolen inte döma till ansvar eller besluta om ersättning eller annan åtgärd enligt 5 eller 6 kap. Om en registrering har hävts på grund av 3 kap. 1 § andra stycket eller 3 kap. 2 §, får domstolen inte döma till ansvar enligt 5 kap. 1 §.

Invändning om grund för hävning m.m.

2 § Förs talan om intrång i ett registrerat företagsnamn och gör den mot vilken talan förs gällande att det finns grund för att häva re- gistreringen, får denna fråga prövas endast sedan talan om hävning har väckts. Domstolen får förelägga den som gör gällande att det finns grund för att häva registreringen att inom viss tid väcka sådan talan. Det sagda tillämpas också om det i ett mål som gäller fast- ställelsetalan avseende ett registrerat företagsnamn görs gällande att det finns grund för att häva registreringen. Detta stycke tillämpas inte i brottmål.

38

SOU 2016:79

Författningsförslag

En talan om intrång i ett registrerat företagsnamn får bifallas en- dast om företagsnamnet vid tidpunkten för talans väckande upp- fyllde kraven på verkligt bruk i 3 kap. 2 §, för den verksamhet som ligger till grund för talan eller det finns giltiga skäl till att företags- namnet inte har använts. Användningen av företagsnamnet ska ha skett inom de fem år som föregår talans väckande. Om svaranden är en innehavare av ett yngre företagsnamn, ska företagsnamnet dess- utom ha använts inom de fem år som föregår ingivningsdagen för det yngre företagsnamnet.

Behandling av personuppgifter

3 § Trots förbudet i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) får person- uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott enligt 5 kap. 1 § behandlas om detta är nödvändigt för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.

Behörig domstol

4 § Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål och ärenden enligt denna lag, om de inte ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av en domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än in- för domstol ska inte tillämpas i fråga om ett yrkande om informa- tionsföreläggande eller intrångsundersökning.

Underrättelse om dom

5 § Domstolen ska underrätta registreringsmyndigheten om en dom som gäller

1.hävning av en registrering av ett företagsnamn, eller

2.intrång i ett registrerat företagsnamn.

Domstolen ska även underrätta registreringsmyndigheten om en dom i ett mål i vilket förts fastställelsetalan avseende ett registrerat företagsnamn.

39

Författningsförslag

SOU 2016:79

Firmateckning m.m.

6 § Firmateckning sker genom en tydlig angivelse av det fullständiga företagsnamnet och en underskrift med namn av firmatecknare. Vid teckning av ett särskilt företagsnamn anges även företagsnamnet för hela verksamheten.

Under likvidation eller konkurs ska firmateckning ske med ett tillägg som anger det ändrade förhållandet.

Om firmateckning gäller i övrigt vad som är särskilt föreskrivet i andra författningar.

7 § En myndighet för vilken regeringen har fastställt ett företags- namn har ensamrätt till detta som om företagsnamnet hade blivit registrerat enligt denna lag.

Överklagande

8 § Ett beslut enligt 3 kap. 14 § om administrativ hävning av en re- gistrering av ett företagsnamn får inte överklagas. Detsamma gäller ett beslut om överlämnande till domstol eller avskrivning enligt 3 kap. 12 § tredje stycket. Andra beslut i ärenden om administrativ hävning får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen inom tre veckor från dagen för beslutet. Beslut under handläggningen av ett sådant ärende får inte överklagas särskilt.

Bemyndigande

9 § Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om administrativ hävning av en registrering enligt denna lag.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019, då firmalagen (1974:156) upphör att gälla.

2.Lagen ska tillämpas även på näringskännetecken som har in- arbetats, firmor som har registrerats och firmaregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3 och 4.

3.Bestämmelserna i firmalagen om behörig domstol och över- klagande gäller även i fortsättningen för mål och ärenden i allmän

40

SOU 2016:79

Författningsförslag

domstol som har inletts före den 1 september 2016, med undantag för Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt.

4.Bestämmelserna i firmalagen gäller även i fortsättningen i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.

5.Nationella och internationella varumärken som genom registre- ring har beviljats skydd enligt äldre bestämmelser ska anses utgöra sådana varumärken som avses i 2 kap. 4 § 1.

6.Sveriges riksbank och Svenska Skeppshypotekskassan samt annan inrättning eller sammanslutning som har fått sitt namn fast- ställt enligt 27 § firmalagen ska även i fortsättningen ha ensamrätt till namnet som om detta hade blivit registrerat som ett företags- namn enligt denna lag.

41

Författningsförslag

SOU 2016:79

1.2Förslag till

lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter m.m.

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Bestämmelserna i 8 kap. 3–8 §§, 9 kap. och 10 kap. 3 § varumärkes- lagen (2010:1877) ska tillämpas vid intrång i den rätt till en beteck- ning som följer av

1.Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbrukspro- dukter och livsmedel, i den ursprungliga lydelsen,

2.Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdryck- er, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89, i den ursprungliga lydelsen,

3.Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknads- ordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets för- ordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, i den ursprungliga lydelsen, eller

4.Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromati- serade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, i den ursprungliga lydelsen.

2 § Bestämmelserna i 8 kap. 3–8 §§, 9 kap. och 10 kap. 3 § varumärkes- lagen (2010:1877) ska också tillämpas vid intrång i den rätt till en beteckning som följer av

1.frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess med- lemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, den 6 oktober 2010,

2.handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlems- stater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, den 26 juni 2012,

42

SOU 2016:79

Författningsförslag

3.avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, den 29 juni 2012,

4.associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, den 27 juni 2014,

5.associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, den 27 juni 2014, eller

6.associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, den 27 juni 2014.

3 § Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål och ärenden enligt denna lag, om de inte ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av en domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska inte tillämpas i fråga om ett yrkande om informations- föreläggande eller intrångsundersökning.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2.Lagen ska tillämpas även på beteckningar som har erhållit skydd före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3.

3.Hänvisningen i 2 § till bestämmelserna i 8 kap. 4–6 och 8 §§ varumärkeslagen (2010:1877) ska inte tillämpas när intrånget, eller försöket eller förberedelsen till intrånget, har begåtts före ikraftträ- dandet.

43

Författningsförslag

SOU 2016:79

1.3Förslag till

lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 2015/16:180 Föreslagen lydelse

5 §

En ansökan om tillstånd att driva hotell- eller pensionatrörelse

ska vara skriftlig och

 

 

 

a) innehålla en uppgift om

a) innehålla

en

uppgift om

sökandens fullständiga namn,

sökandens fullständiga namn,

firma och postadress samt, om

företagsnamn

och

postadress

sökanden tidigare haft ett annat

samt, om sökanden tidigare haft

efternamn, detta,

ett annat efternamn, detta,

b)för sökande, som är enskild person, innehålla en uppgift om födelsetid och yrke eller titel samt ett bevis att han eller hon inte är underårig eller i konkurstillstånd eller har en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

c)innehålla en uppgift om fullständigt namn, födelsetid och yrke eller titel för den som utsetts till föreståndare eller ersättare samt ett bevis att han eller hon inte är underårig eller har en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

d)innehålla en uppgift om var den byggnad eller lägenhet där rörelsen ska drivas ligger, det största antal gäster som ska kunna tas emot samtidigt och det största antal gästrum som rörelsen ska om- fatta.

Om ett bygglov har meddelats för hotellet eller pensionatet, ska till ansökan bifogas handlingar som visar att så har skett.

Om tillstånd beviljas, ska ett skriftligt bevis utfärdas. Om ett bygglov inte har meddelats och det inte är uppenbart att ett bygg- lov inte behövs, ska beviset innehålla en upplysning om att ett bygg- lov kan krävas. Om det inte finns någon godkänd ersättare eller, i de fall när det ska finnas en föreståndare enligt 3 §, en godkänd föreståndare, ska det i beviset anges att tillståndet inte får utnyttjas förrän en ersättare eller en föreståndare har utsetts och godkänts. En kopia av beviset ska skickas till den eller de kommunala nämn-

44

SOU 2016:79

Författningsförslag

der som fullgör uppgifter inom räddningstjänsten, inom plan- och byggnadsväsendet och inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Det ska utfärdas ett skriftligt bevis om godkännande av en före- ståndare eller en ersättare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

45

Författningsförslag

SOU 2016:79

1.4Förslag till

lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

Härigenom föreskrivs att 4 och 36 §§ mönsterskyddslagen (1970:485) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §1

Det finns hinder mot mönsterrätt, om

1.mönstret strider mot goda seder eller allmän ordning,

2.det i mönstret utan tillstånd tagits in statsvapen, statsflagga eller annat statsemblem, statlig kontroll- eller garantibeteckning, annan beteckning som hänsyftar på svenska staten och därigenom ger mönstret en officiell karaktär, svenskt kommunalt vapen eller sådan internationell beteckning som är skyddad enligt lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar eller något som lätt kan förväxlas med vapen, flagga, emblem eller beteckning som nu nämnts,

3.mönstret strider mot ett annat mönster som visserligen inte var allmänt tillgängligt före den dag som anges i 2 § andra stycket men som framgår av en ansökan om registrering i Sverige eller vid Euro- peiska unionens immaterialrättsmyndighet för vilken en tidigare an- söknings- eller prioritetsdag gäller, förutsatt att detta mönster seder- mera har gjorts allmänt tillgängligt,

4.mönstret utan tillstånd innehåller

a)någon annans i Sverige skyddade firma eller varukänne- tecken eller något som kan upp- fattas som ett kännetecken som i näringsverksamhet har inarbetats

iSverige för annan,

b)någon annans porträtt eller något som kan uppfattas som an- nans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn, om inte

a)någon annans i Sverige skyddade näringskännetecken eller varukännetecken,

b)någon annans porträtt om inte porträttet uppenbart syftar på någon sedan länge avliden,

1 Senaste lydelse 2016:372.

46

SOU 2016:79

Författningsförslag

porträttet eller namnet uppen- bart syftar på någon sedan länge avliden person,

c) något som kan uppfattas som titel på annans i Sverige skyddade litterära eller konstnärliga verk i fall då titeln är egenartad eller något som kränker annans upp- hovsrätt till sådant verk eller annans rätt till fotografisk bild som är skyddad i Sverige,

c)något som är ägnat att upp- fattas som någon annans efter- namn som har särskilt skydd eller någon annans allmänt kända konstnärsnamn eller ett likartat namn, om användningen av mönstret skulle medföra en nack- del för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden,

d)något som kränker annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk eller annans rätt till fotografisk bild som är skyd- dad i Sverige.

36 §2

Den som uppsåtligen eller av

Den som uppsåtligen eller av

oaktsamhet gör mönsterintrång

oaktsamhet gör mönsterintrång

ska betala skälig ersättning för ut-

ska betala skälig ersättning för ut-

nyttjandet av mönstret samt er-

nyttjandet av mönstret samt er-

sättning för den ytterligare skada

sättning för den ytterligare skada

som intrånget har medfört. När

som intrånget har medfört.

ersättningens storlek bestäms ska

 

hänsyn särskilt tas till

 

1. utebliven vinst,

 

2. vinst som den som har be-

 

gått intrånget har gjort,

 

3. skada på mönstrets anseende,

 

4. ideell skada, och

 

5. mönsterhavarens intresse av

 

2 Senaste lydelse 2009:112.

47

Författningsförslag

SOU 2016:79

att intrång inte begås.

När storleken på ersättningen för ytterligare skada bestäms ska hänsyn särskilt tas till

1. utebliven vinst,

2. vinst som den som har begått intrånget har gjort,

3. skada på mönstrets anseende,

4. ideell skada, och

5. mönsterhavarens intresse av att intrång inte begås.

Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör mönsterintrång ska betala ersättning för utnyttjandet av mönstret, om och i den mån det är skäligt.

Rätten till ersättning för mönsterintrång preskriberas, om talan inte väcks inom fem år från det skadan uppkom.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2.De nya bestämmelserna ska tillämpas även på mönster som har registrerats och mönsterregistreringar som har sökts före ikraftträ- dandet.

48

SOU 2016:79

Författningsförslag

1.5Förslag till

lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Härigenom föreskrivs att 25, 28, 29 och 67 §§ och rubriken när- mast före 25 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Registrering, stadgar och firma

Registrering, stadgar

 

och företagsnamn

25 §3

En samfällighetsförening registreras hos den statliga lantmäteri-

myndigheten.

 

 

 

 

 

Hos den statliga lantmäteri-

Hos den statliga lantmäteri-

myndigheten ska det föras ett

myndigheten ska det föras ett

samfällighetsföreningsregister för

samfällighetsföreningsregister för

införing av de uppgifter som en-

införing av de uppgifter som en-

ligt denna lag eller någon annan

ligt denna lag eller någon annan

författning ska anmälas för re-

författning ska anmälas för re-

gistrering eller annars tas in i

gistrering eller annars tas in i

registret. I registret ska uppgift-

registret. I registret ska uppgift-

erna föras separat för varje län.

erna föras separat för varje län.

Uppgifter om en samfällighets-

Uppgifter om en samfällighets-

förening ska föras i den del av

förening ska föras i den del av

registret som avser det län där

registret som avser det län där

föreningens styrelse enligt stad-

föreningens styrelse enligt stad-

garna har sitt säte. I fråga om

garna har sitt säte. I fråga om

registrering i

samfällighetsför-

registrering

i samfällighetsför-

eningsregistret gäller 15 kap. 4 §

eningsregistret gäller 15 kap. 4 §

första–tredje

styckena

lagen

första–tredje

styckena

lagen

(1987:667) om ekonomiska för-

(1987:667) om ekonomiska för-

eningar. Hänvisningen i den para-

eningar. Hänvisningen i den para-

grafens tredje stycke ska gälla

grafens tredje stycke ska gälla

klandertalan som avses i

23 §

klandertalan

som avses i

23 §

3 Senaste lydelse 2008:544.

49

Författningsförslag SOU 2016:79

första stycket och 53 § andra

första stycket och 53 §

andra

stycket denna lag. Ett beslut om

stycket denna lag. Ett beslut om

en sådan ändring av stadgarna att

en sådan ändring av stadgarna att

styrelsens säte ska flyttas från

styrelsens säte ska flyttas från

ett län till ett annat får dock inte

ett län till ett annat får dock inte

registreras, om samfällighetsför-

registreras, om samfällighetsför-

eningens firma på grund av be-

eningens företagsnamn på grund

stämmelsen i 29 § första stycket

av bestämmelsen i 29 §

första

andra meningen denna lag inte

stycket andra meningen

denna

får föras in i den delen av sam-

lag inte får föras in i den delen av

fällighetsföreningsregistret.

samfällighetsföreningsregistret.

Närmare bestämmelser om samfällighetsföreningsregistret och om avgifter för registrering meddelas av regeringen.

28 §4

Stadgar för samfällighetsför-

Stadgarna för samfällighets-

ening skall ange

förening ska ange

1. föreningens firma,

1. föreningens företagsnamn,

2. samfällighet som förvaltas av föreningen och grunderna för

förvaltningen,

 

3. den ort där styrelsen skall

3. den ort där styrelsen ska

ha sitt säte,

ha sitt säte,

4. hur styrelsen skall vara sam-

4. hur styrelsen ska vara sam-

mansatt och hur den skall utses

mansatt och hur den ska utses

samt grunderna för dess beslut-

samt grunderna för dess beslut-

förhet,

förhet,

5. hur revision av styrelsens

5. hur revision av styrelsens

förvaltning skall ske,

förvaltning ska ske,

6.föreningens räkenskapsperiod,

7.grunderna för sådan fondavsättning som avses i 19 § andra stycket,

8. hur ofta ordinarie före-

8. hur

ofta ordinarie

före-

ningsstämma skall hållas,

ningsstämma ska hållas,

 

9. det sätt på vilket kallelse

9. det sätt på vilket kallelse

till föreningsstämma skall ske och

till föreningsstämma ska ske och

andra meddelanden bringas till

hur andra meddelanden ska kom-

medlemmarnas kännedom även

ma till

medlemmarnas

känne-

4 Senaste lydelse 1989:727.

50

SOU 2016:79 Författningsförslag

som den tid före sammanträde

dom samt den tid före samman-

då kallelseåtgärd senast skall vid-

träde då kallelseåtgärd senast ska

tagas.

 

vidtas.

 

 

Stadgarna får ej innehålla före-

Stadgarna

får

inte innehålla

skrift som strider mot denna lag

föreskrift som strider mot denna

eller annan författning.

lag eller annan författning.

 

29 §5

 

 

En samfällighetsförenings fir-

En samfällighetsförenings före-

ma ska innehålla ordet samfällig-

tagsnamn ska innehålla ordet sam-

hetsförening. Firman ska tydligt

fällighetsförening.

Företagsnam-

skilja sig från andra registrerade

net ska tydligt skilja sig från andra

ännu bestående

samfällighets-

registrerade ännu bestående före-

föreningsfirmor i samma län. För

tagsnamn för

samhällighetsföre-

registrering av en samfällighets-

ningar i samma län. För registre-

förenings firma gäller i övrigt

ring av en samfällighetsförenings

bestämmelserna

i firmalagen

företagsnamn gäller i övrigt be-

(1974:156).

 

stämmelserna i lagen (2019:000)

 

 

om företagsnamn.

 

Någon annan än en sam-

Någon annan än en sam-

fällighetsförening får inte använ-

fällighetsförening får inte använ-

da ordet samfällighetsförening i

da ordet samfällighetsförening i

sin firma. Den som bryter mot

sitt företagsnamn. Den som bryter

det som nu sagts döms till böter.

mot det som nu sagts döms till

 

 

böter.

 

 

 

67 §6

 

 

Lantmäterimyndighetens be-

Lantmäterimyndighetens be-

slut får överklagas till allmän

slut får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol. Ett beslut

förvaltningsdomstol. Ett beslut

av den statliga lantmäterimyn-

av den statliga lantmäterimyn-

digheten att vägra registrering av

digheten att vägra registrering av

en firma överklagas dock till

ett företagsnamn överklagas dock

Patent- och marknadsdomstolen.

till Patent- och marknadsdom-

Ett beslut som gäller avskrivning

stolen. Detsamma gäller ett beslut

av en ansökan eller anmälan om

att vägra registrering på grund av

5Senaste lydelse 2008:544.

6Senaste lydelse 2016:196.

51

Författningsförslag SOU 2016:79

registrering eller vägrad registre-

2 kap. 10 § lagen (2019:000) om

ring får överklagas inom två

företagsnamn. Ett beslut som

månader från dagen för beslutet.

gäller avskrivning av en ansökan

 

eller anmälan om registrering eller

 

vägrad registrering får överklagas

 

inom två månader från dagen

 

för beslutet.

Länsstyrelsens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdom- stol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

52

SOU 2016:79

Författningsförslag

1.6Förslag till

lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Härigenom föreskrivs att 2, 4–8, 13, 15, 16 och 21 §§ handels- registerlagen (1974:157) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §7

Följande näringsidkare kan registreras i handelsregistret:

1.enskilda personer som utövar eller avser att utöva närings- verksamhet (enskilda näringsidkare),

2.handelsbolag,

3.ideella föreningar som utövar eller avser att utöva näringsverk- samhet,

4.registrerade trossamfund som utövar eller avser att utöva näringsverksamhet, och

5.bolagsmän i enkla bolag, om bolagsmännen utövar eller avser att utöva näringsverksamhet i bolaget.

Registrering i handelsregist-

Registrering i

handelsregist-

ret sker efter ansökan. Närings-

ret sker efter

ansökan.

De

idkare som avses i första styck-

näringsidkare som avses i första

et 1, 3, 4 eller 5 och som enligt

stycket 1, 3, 4 eller 5 och som en-

bokföringslagen (1999:1078) är

ligt bokföringslagen (1999:1078)

skyldiga att upprätta en årsredo-

är skyldiga att upprätta en års-

visning skall ansöka om registre-

redovisning ska ansöka om regi-

ring.

strering.

 

 

Bestämmelserna i denna lag

Bestämmelserna i denna

lag

om enskild näringsidkare skall

om enskilda näringsidkare ska

tillämpas på de bolagsmän i ett

tillämpas på de bolagsmän i ett

enkelt bolag som förs in i han-

enkelt bolag som förs in i han-

delsregistret, dock med följande

delsregistret, dock med följande

undantag:

undantag:

 

 

1. Någon firma skall inte re-

1. Något företagsnamn ska inte

gistreras för verksamheten.

registreras för verksamheten.

 

2. Bolagsmännen skall regi-

2. Bolagsmännen ska registre-

7 Senaste lydelse 2006:865.

53

Författningsförslag

SOU 2016:79

streras under sina namn.

Bestämmelserna i denna lag om registrerade trossamfund skall tillämpas även på registrerade organisatoriska delar av ett tros- samfund.

ras under sina namn.

Bestämmelserna i denna lag om registrerade trossamfund ska tillämpas även på registrerade organisatoriska delar av ett tros- samfund.

4 §8

 

Handelsregister skall innehålla

Handelsregistret ska

innehålla

följande uppgifter om:

följande uppgifter om:

 

Enskild näringsidkare:

 

 

1. näringsidkarens firma,

1. näringsidkarens

företags-

 

namn,

 

2.näringsidkarens fullständiga namn, personnummer eller, om sådant saknas, av Skatteverket tilldelat registreringsnummer, och post- adress,

3.näringsverksamhetens art,

4.det län och den ort där huvudkontoret finns samt kontorets postadress,

5.om näringsidkaren enligt 2 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. skall ha en förestån- dare, föreståndarens fullständiga namn, personnummer och post- adress,

6.om näringsidkaren enligt re- visionslagen (1999:1079) skall ha en auktoriserad eller godkänd revisor

5. om näringsidkaren enligt

2 § lagen (1992:160) om utländ- ska filialer m.m. ska ha en före- ståndare, föreståndarens fullstän- diga namn, personnummer och postadress,

6. om näringsidkaren enligt re- visionslagen (1999:1079) ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor

revisorns namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelse- datum,

revisorns postadress och, om postadressen avviker från revisorns hemvist, hemvist, och

om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, bolagets organisa- tionsnummer och vem som är huvudansvarig för revisionen.

8 Senaste lydelse 2006:865.

54

SOU 2016:79 Författningsförslag

Handelsbolag:

 

1. bolagets organisationsnum-

1. bolagets organisationsnum-

mer och firma,

mer och företagsnamn,

2.näringsverksamhetens art,

3.det län och den ort där huvudkontoret finns samt kontorets postadress,

4.bolagsmännens fullständiga namn, personnummer eller orga- nisationsnummer och postadresser,

5.om en stiftelse med egen förvaltning eller en ideell förening är bolagsman, fullständiga namn, personnummer och postadresser för styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i stiftelsen eller förening- en,

6.om en stiftelse med anknuten förvaltning är bolagsman, för- valtarens namn, organisationsnummer och postadress samt fullstän- digt namn, personnummer och postadress för en ställföreträdare för förvaltaren,

7.av vem och hur firman tecknas, om firman inte får tecknas av varje bolagsman ensam,

8.om bolaget utgör kommanditbolag, vilken eller vilka av bolags- männen som är kommanditdelägare och beloppet av varje sådan bolagsmans utfästa insats,

9. om bolaget enligt revisions-

9. om bolaget enligt revisions-

lagen (1999:1079) skall ha en auk-

lagen (1999:1079) ska ha en auk-

toriserad eller godkänd revisor

toriserad eller godkänd revisor

revisorns namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelse- datum,

revisorns postadress och, om postadressen avviker från revisorns hemvist, hemvist, och

om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, bolagets organisa- tionsnummer och vem som är huvudansvarig för revisionen.

Ideell förening och registrerat trossamfund:

1.den firma under vilken för- eningen eller trossamfundet ut- övar eller avser att utöva närings- verksamhet,

2.föreningens eller trossam- fundets namn, om det inte sam- manfaller med firman, och orga- nisationsnummer,

1.det företagsnamn under vilket föreningen eller trossam- fundet utövar eller avser att ut- öva näringsverksamhet,

2.föreningens eller trossam- fundets namn, om det inte sam- manfaller med företagsnamnet, och organisationsnummer,

55

Ett handelsbolags företags- namn ska innehålla ordet handels- bolag eller, om kommanditdel- ägare finns, ordet kommanditbo- lag. I ett särskilt företagsnamn får dock inte tas in något av orden handelsbolag eller kommandit- bolag.

Författningsförslag

SOU 2016:79

3.näringsverksamhetens art,

4.det län och den ort där föreningens eller trossamfundets styrelse eller motsvarande organ i samfundet har sitt säte samt föreningens eller samfundets postadress,

5.styrelseledamöternas och, där suppleanter utsetts, deras full- ständiga namn, personnummer och postadresser,

6.av vem och hur föreningens, eller trossamfundets namn teck- nas, om namnet inte tecknas av styrelsen eller motsvarande organ ensamt,

7. om föreningen eller tros- samfundet enligt revisionslagen (1999:1079) skall ha en auktori- serad eller godkänd revisor

7. om föreningen eller tros- samfundet enligt revisionslagen (1999:1079) ska ha en auktori- serad eller godkänd revisor

revisorns namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelse- datum,

revisorns postadress och, om postadressen avviker från revisorns hemvist, hemvist, och,

om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, bolagets organisa- tionsnummer och vem som är huvudansvarig för revisionen.

5 §

 

Näringsidkare registreras un-

En näringsidkare registreras

der den firma under vilken han

under

det företagsnamn under

driver sin verksamhet. Firma re-

vilket

näringsidkaren driver sin

gistreras enligt bestämmelserna i

verksamhet. Ett företagsnamn re-

firmalagen (1974:156) med iakt-

gistreras enligt bestämmelserna i

tagande av vad som sägs i 6 och

lagen (2019:000) om företags-

7 §§ nedan.

namn med iakttagande av vad

 

som sägs i 6 och 7 §§ nedan.

6 §

Handelsbolags firma skall innehålla ordet handelsbolag eller, om kommanditdelägare finns, ordet kommanditbolag. I bifirma får dock ej intagas något av orden handelsbolag eller kom- manditbolag.

56

Har en näringsidkare som förts in i handelsregister meddelat en prokura, får prokuran registreras under näringsidkarens företags- namn. En prokura får dock inte registreras om den innehåller annan begränsning eller annat förbehåll än vad som följer av 1 eller 2 § prokuralagen (1974:158).
För en registrerad prokura ska registret innehålla uppgifter om prokuristens fullständiga namn, personnummer och postadress.
Har prokuristen ett särskilt be- myndigande att överlåta huvud- mannens fasta egendom eller tomträtt eller att ansöka om in- teckning eller upplåta rättighet i denna, ska registret även inne- hålla uppgift om detta. Detsam- ma gäller om prokuran meddelats som kollektivprokura.
57
Ett företagsnamn ska tydligt skilja sig från andra i handels- registret förut registrerade och ännu bestående företagsnamn re- gistrerade för samma län. Detta gäller även om företagsnamnen inte avser verksamhet av samma eller liknande slag.
Författningsförslag

SOU 2016:79

7 §9

En firma skall tydligt skilja sig från andra i handelsregistret förut registrerade och ännu be- stående firmor registrerade för samma län. Detta gäller även om firmorna inte avser verksamhet av samma eller liknande slag.

8 §10

Har näringsidkare som in- förts i handelsregister meddelat prokura, får prokuran registre- ras under näringsidkarens firma. Prokura får dock ej registreras om den innehåller annan be- gränsning eller annat förbehåll än som följer av 1 eller 2 § prokura- lagen (1974:158).

För registrerad prokura skall registret innehålla uppgifter om prokuristens fullständiga namn, personnummer och postadress.

Har prokuristen särskilt be- myndigande att överlåta huvud- mannens fasta egendom eller tomträtt eller att söka inteckning eller upplåta rättighet i denna, skall registret även innehålla upp- gift härom. Detsamma gäller om prokuran meddelats som kollek- tivprokura.

9Senaste lydelse 2003:866.

10Senaste lydelse 1992:1448.

Författningsförslag SOU 2016:79

 

 

 

 

13 §11

 

 

 

 

Upphör näringsidkare med sin

Upphör en näringsidkare med

verksamhet eller överlåts verk-

sin verksamhet

eller överlåts

samheten eller sätts den under

verksamheten

eller sätts

den

likvidation eller ändras i annat fall

under likvidation eller ändras i

uppgift som registrerats, skall an-

annat fall en uppgift som har

mälan om det utan dröjsmål

registrerats, ska anmälan om det

göras till Bolagsverket.

 

utan dröjsmål göras till Bolags-

 

 

 

 

 

verket.

 

 

 

 

Anmälan görs och handläggs

Anmälan görs och handläggs

i den ordning som gäller för

i den ordning som gäller för

ansökan om registrering, om ej

ansökan

om

registrering,

om

annat följer av vad nedan i denna

inte annat följer av vad som sägs

paragraf sägs eller av vad reger-

nedan i denna paragraf eller av

ingen bestämmer.

 

 

vad regeringen bestämmer.

 

Har enskild näringsidkare av-

Har en enskild näringsidkare

lidit, är den som har vård om

avlidit, är den som har vård om

boet skyldig att göra anmälan

boet skyldig att göra anmälan

med

anledning av

dödsfallet.

med anledning av dödsfallet. Har

Har delägare i handelsbolag av-

en delägare i ett handelsbolag

lidit, åligger anmälningsskyldig-

avlidit,

åligger anmälningsskyl-

heten

övriga

bolagsmän.

Om

digheten övriga bolagsmän. Om

domstol utsett likvidator i han-

en domstol har utsett likvidator

delsbolag, är han anmälnings-

i ett handelsbolag, är han eller

skyldig beträffande

bolaget.

hon anmälningsskyldig beträffan-

Bolagsman som lämnat bolaget

de bolaget. En bolagsman som

har rätt att göra anmälan om sin

lämnat bolaget har rätt att göra

avgång. Återkallelse av prokura

anmälan om sin avgång. Åter-

får anmälas av varje bolagsman

kallelse av en prokura får anmälas

som ej är utesluten fran rätten

av varje bolagsman som inte är

att företräda bolaget.

 

 

utesluten från rätten att före-

 

 

 

 

 

träda bolaget.

 

 

 

Omfattar

överlåtelse

av

Omfattar

en

överlåtelse

av

näringsverksamhet även firman,

näringsverksamheten även före-

skall

anmälan

om överlåtelsen

tagsnamnet, ska anmälan om

göras av den nye innehavaren.

överlåtelsen göras av den nye

 

 

 

 

 

innehavaren.

 

 

 

11 Senaste lydelse 2004:239.

58

Om förbud mot användning av ett företagsnamn och om hävande av en registrering av ett företagsnamn finns bestämmel- ser i lagen (2019:000) om före- tagsnamn.
Menar någon i annat fall att han eller hon lider skada av en registrering som gjorts i handels- registret, får talan föras mot näringsidkaren om hävande av registreringen och om skade- stånd.

SOU 2016:79

Författningsförslag

15 §

Om förbud mot användning av firma och om hävande av firmaregistrering finns bestäm- melser i firmalagen (1974:156).

Menar någon i annat fall att registrering i handelsregister län- der honom till förfång, får talan föras mot näringsidkaren om hävande av registreringen och om skadestånd.

16 §12

Om en bolagsman genom dom har skilts från rätten att teckna bolagets firma, ska uppgift om detta registreras även om domen inte har vunnit laga kraft.

Om en näringsidkare har försatts i konkurs, ska konkursbeslutet registreras i handelsregistret tillsammans med uppgift om vem som har utsetts till konkursförvaltare. Har konkursbeslutet upphävts eller har konkursen avslutats, ska även detta registreras.

Registrering ska också ske när det har meddelats ett beslut om företagsrekonstruktion som avser en näringsidkare. Har beslutet om företagsrekonstruktion upphävts eller har företagsrekonstruktion- en upphört, ska även detta registreras.

Om det i en dom som har vunnit laga kraft har förklarats, att re- gistrering inte borde ha skett eller att det beslut som har registrerats är ogiltigt eller att i annat fall ett visst förhållande som har registre- rats inte föreligger, ska avregistrering ske.

I firmalagen (1974:156) finns

I lagen (2019:000) om före-

bestämmelser om avregistrering

tagsnamn finns bestämmelser om

av firma från handelsregistret

avregistrering av ett företagsnamn

sedan dom om hävande av firma-

från handelsregistret sedan dom

registrering har vunnit laga kraft.

om hävande av en registrering av

 

 

12 Senaste lydelse 2008:92.

 

59

Författningsförslag SOU 2016:79

 

ett företagsnamn har vunnit laga

 

kraft.

21 §13

Registreringsmyndighetens

Registreringsmyndighetens

beslut att skriva av en ansökan

beslut att skriva av en ansökan

eller anmälan om registrering eller

eller anmälan om registrering eller

att vägra registrering får över-

att vägra registrering får över-

klagas till allmän förvaltnings-

klagas till allmän förvaltnings-

domstol. Detsamma gäller i fråga

domstol. Detsamma gäller i fråga

om beslut enligt 15 a eller 17 §.

om beslut enligt 15 a eller 17 §.

Ett beslut av registreringsmyn-

Ett beslut av registreringsmyn-

digheten att vägra registrering av

digheten att vägra registrering av

en firma överklagas dock till

ett företagsnamn överklagas dock

Patent- och marknadsdomstolen.

till Patent- och marknadsdom-

Ett överklagande ska ha kommit

stolen. Detsamma gäller ett beslut

in inom två månader från dagen

att vägra registrering på grund av

för beslutet.

2 kap. 10 § lagen (2019:000) om

 

företagsnamn. Ett överklagande

ska ha kommit in inom två måna- der från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

13 Senaste lydelse 2016:198.

60

SOU 2016:79

Författningsförslag

1.7Förslag till

lag om ändring i prokuralagen (1974:158)

Härigenom föreskrivs att 4 § prokuralagen (1974:158) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §

Prokurist bör teckna firman

Prokurist bör teckna firman

med ett tillägg som anger pro-

med ett tillägg som anger pro-

kurauppdraget (per prokura, p.p.

kurauppdraget (per prokura, p.p.

eller annan förkortning av dessa

eller annan förkortning av dessa

ord). I övrigt gäller om firma-

ord). I övrigt gäller om firma-

teckning bestämmelserna i firma-

teckning bestämmelserna i lagen

lagen (1974:156).

(2019:000) om företagsnamn.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

61

Författningsförslag

SOU 2016:79

1.8Förslag till

lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Härigenom föreskrivs att 4, 18 och 19 §§ och rubriken närmast före 18 § lagen (1975:417) om sambruksföreningar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §14

Sambruksförenings

stadgar

En sambruksförenings stad-

skall ange

 

gar ska ange

1. föreningens firma,

 

1. föreningens företagsnamn,

2. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens

art,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. den

ort

inom

riket

där

3. den

ort

inom riket

där

föreningens styrelse skall ha sitt

föreningens styrelse ska ha sitt

säte,

 

 

 

 

säte,

 

 

 

 

4. den insats med vilken varje

4. den insats med vilken varje

medlem skall deltaga i förening-

medlem ska delta i föreningen

en och hur insatserna skall göras,

och hur insatserna ska göras,

 

5. om

regelbundna eller

5. om

regelbundna eller

särskilt

beslut om

uttaxering

särskilt beslut om uttaxering be-

beroende avgifter till föreningen

roende avgifter till

föreningen

skall förekomma, avgifternas be-

ska förekomma, avgifternas be-

lopp eller det högsta belopp var-

lopp eller det högsta belopp var-

till de får bestämmas,

 

 

till de får bestämmas,

 

6. antalet

styrelseledamöter

6. antalet

styrelseledamöter

och revisorer, tiden för deras

och revisorer, tiden för deras

uppdrag

och,

om suppleanter

uppdrag

och,

om

suppleanter

skall finnas, motsvarande upp-

ska finnas, motsvarande upp-

gifter beträffande dem,

 

gifter beträffande dem,

 

7. föreningens räkenskapsår,

 

 

 

 

 

8. hur

ofta

ordinarie före-

8. hur

ofta

ordinarie före-

ningsstämma

skall

hållas

och

ningsstämma

ska

hållas

och

tiden för sådan stämma,

 

tiden för sådan stämma,

 

14 Senaste lydelse 1987:1253.

62

En sambruksförenings företags- namn ska innehålla ordet ”sam- bruksförening”.
Sambruksföreningens företagsnamn får inte innehålla ordet ”bolag” eller annat ord som kan föranleda till antagande att företagsnamnet innehas av ett bolag.
Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra hos Bolags- verket förut registrerade och ännu bestående företagsnamn för föreningar med säte i samma län.
63

SOU 2016:79 Författningsförslag

9. det sätt på vilket kallelse till

9. det sätt på vilket kallelse till

föreningsstämma skall ske och

föreningsstämma ska ske och hur

andra meddelanden till medlem-

andra meddelanden ska förmed-

marna skall tillställas dem samt

las till medlemmarna samt den

den tid före stämma då föreskriv-

tid före stämma då föreskrivna

na kallelseåtgärder senast skall

kallelseåtgärder senast ska vara

vara vidtagna,

vidtagna,

10. de värderingsgrunder som

10. de värderingsgrunder som

skall tillämpas när förening skall

ska tillämpas när förening ska

inlösa medlems andel,

inlösa medlems andel,

11. de grunder enligt vilka för-

11. de grunder enligt vilka för-

eningen skall förfoga över upp-

eningen ska förfoga över upp-

kommen vinst och hur det skall

kommen vinst och hur det ska

förfaras med föreningens behåll-

förfaras med föreningens behåll-

na tillgångar vid dess upplös-

na tillgångar vid dess upplös-

ning.

ning.

Bestämmelserna i första stycket 6 gäller inte arbetstagarrepre- sentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelse- representation för de privatanställda.

Föreningens firma Föreningens företagsnamn

18 §15

Sambruksförenings firma skall innehålla ordet ”sambruks- förening”.

Sambruksförenings firma får ej innehålla ordet ”bolag” eller annat ord som kan föranleda till antagande att firman innehas av ett bolag.

Firman skall tydligt skilja sig från andra hos Bolagsverket förut registrerade och ännu bestående föreningsfirmor med säte i sam- ma län. För registrering av sam-

15 Senaste lydelse 2004:250.

Författningsförslag SOU 2016:79

bruksförenings firma gäller i

För registrering av en sambruks-

övrigt bestämmelserna i firma-

förenings företagsnamn

gäller i

lagen (1974:156).

övrigt bestämmelserna

i lagen

 

(2019:000) om företagsnamn.

Annan än sambruksförening

Annan än sambruksförening

får ej i sin firma eller annars vid

får inte i sitt företagsnamn eller

beteckning av rörelsen använda

annars vid beteckning av rörel-

ordet ”sambruksförening”.

sen använda ordet ”sambruks-

 

förening”.

 

Bestämmelserna i 14 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska

föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar.

 

 

 

 

19 §16

 

 

Bestämmelserna i

15 kap.

Bestämmelserna i

15 kap.

lagen (1987:667) om ekonomiska

lagen (1987:667) om ekonomiska

föreningar gäller i fråga om sam-

föreningar gäller i fråga om sam-

bruksföreningar. Ett beslut om

bruksföreningar. Ett beslut om

sådan ändring av stadgarna att

sådan ändring av stadgarna att

styrelsens säte skall flyttas från

styrelsens säte ska flyttas från

ett län till ett annat får dock inte

ett län till ett annat får dock inte

registreras, om

sambruksföre-

registreras, om

sambruksföre-

ningens firma på grund av be-

ningens företagsnamn

på grund

stämmelserna i 18 § tredje stycket

av bestämmelserna i 18 § tredje

denna lag inte får föras in i

stycket denna lag inte får föras

Bolagsverkets register.

 

in i Bolagsverkets register.

Inskrivning av uppgifter an-

Inskrivning av uppgifter an-

gående sambruksföreningar skall

gående sambruksföreningar ska

ske i en särskild avdelning av det

ske i en särskild avdelning av det

föreningsregister

som

avses i

föreningsregister

som

avses i

15 kap. 1 § lagen om ekonomiska

15 kap. 1 § lagen om ekonomiska

föreningar.

 

 

föreningar.

 

 

Bolagsverkets beslut enligt 16 § får överklagas hos allmän för- valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

16 Senaste lydelse 2004:250.

64

7. hur ofta ordinarie förbunds- stämma ska hållas,
8. det sätt på vilket kallelse till förbundsstämma ska ske och hur andra meddelanden ska kom- ma till medlemmarnas känne- dom samt den tid före samman- träde då kallelseåtgärd senast ska vidtas.
Stadgarna får inte innehålla föreskrift som strider mot denna lag eller annan författning.

SOU 2016:79

Författningsförslag

1.9Förslag till

lag om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund

Härigenom föreskrivs att 30 § lagen (1976:997) om vattenför- bund ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

30 §

 

Stadgar för

vattenförbund

Stadgar för

vattenförbund

skall ange

 

ska ange

 

1. förbundets

firma, vilken

1. förbundets

företagsnamn,

skall innehålla ordet vattenför-

vilket ska innehålla ordet vatten-

bund,

 

förbund,

 

2. grunderna för förvaltningen,

 

 

3. den ort där styrelsen skall

3. den ort där

styrelsen ska

ha sitt säte,

 

ha sitt säte,

 

4. hur styrelsen skall vara sam-

4. hur styrelsen ska vara sam-

mansatt och hur den skall utses

mansatt och hur den ska utses

samt grunderna för dess beslut-

samt grunderna för dess beslut-

förhet,

 

förhet,

 

5. hur revision av styrelsens

5. hur revision av styrelsens

förvaltning skall ske,

förvaltning ska ske,

6. förbundets räkenskapsperiod,

7. hur ofta ordinarie förbunds- stämma skall hållas,

8. det sätt på vilket kallelse till förbundsstämma skall ske och andra meddelanden skall bringas till medlemmarnas kännedom samt den tid före sammanträde då kallelseåtgärd senast skall vid- tagas.

Stadgarna får ej innehålla före- skrift som strider mot denna lag eller annan författning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

65

Författningsförslag

SOU 2016:79

1.10Förslag till

lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 § och 3 kap. 9 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §17

Ett handelsbolag föreligger, om två eller flera har avtalat att gemen- samt utöva näringsverksamhet i bolag och bolaget har förts in i

handelsregistret.

 

 

Bestämmelser om

firma för

Bestämmelser om företags-

handelsbolag finns i

firmalagen

namn för handelsbolag finns i

(1974:156) och handelsregister-

handelsregisterlagen (1974:157)

lagen (1974:157).

 

och lagen (2019:000) om före-

 

 

tagsnamn.

3 kap.

9 §

Om kommanditbolaget ingår ett avtal med tredje man och denne vid avtalets ingående varken kände till eller borde ha känt till att förbehåll skett enligt 1 kap. 2 §, svarar den kommanditdelägare som förbehållet avser såsom komplementär för de förbindelser som

uppkommit för bolaget genom avtalet.

 

 

Om ett avtal ingås för bolagets

Om ett avtal ingås för bolagets

räkning och därvid med en kom-

räkning och därvid med en kom-

manditdel

ägares vetskap och

manditdel

ägares

vetskap och

vilja en firma används som inte

vilja ett företagsnamn används som

innehåller

ordet ”kommandit-

inte innehåller ordet ”komman-

bolag”, svarar kommanditdelägar-

ditbolag”, svarar kommanditdel-

en såsom komplementär gent-

ägaren såsom

komplementär

emot den med vilken avtalet in-

gentemot den med vilken avtalet

gicks, även om denne på grund

ingicks, även om denne på grund

av 19 §

handelsregisterlagen

av 19 §

handelsregisterlagen

17 Senaste lydelse 1993:760.

66

SOU 2016:79 Författningsförslag

(1974:157) skall anses ha haft

(1974:157) ska anses ha haft

vetskap om att förbehåll skett

vetskap om att förbehåll skett

enligt 1 kap. 2 §.

enligt 1 kap. 2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

67

Författningsförslag

SOU 2016:79

1.11Förslag till

lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 §, 4 a kap. 12 b §, 10 kap. 1–5 §§, 11 kap. 5 och 6 §§ och rubriken till 10 kap. sparbankslagen (1987:619) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 kap.

 

5 §18

Reglementet skall ange

Reglementet ska ange

1. sparbankens firma,

1. sparbankens företagsnamn,

2.sparbankens verksamhetsområde,

3.den ort i Sverige där styrelsen skall ha sitt säte,

4.de rörelsegrenar som sparbanken avser att driva,

5. grundfondens belopp samt

5. grundfondens belopp samt

huruvida hela grundfonden eller

huruvida hela grundfonden eller

del av denna skall betalas tillbaka

del av denna ska betalas tillbaka

med eller utan ränta,

 

 

med eller utan ränta,

 

 

6. antalet huvudmän,

 

 

 

 

7. den kommunala valkorpo-

7. den kommunala valkorpo-

ration som skall förrätta val av

ration som ska förrätta val av

huvudmän och, där sådant val

huvudmän och, där sådant val

skall förrättas av flera korpora-

ska förrättas av flera korpora-

tioner, fördelningen

av antalet

tioner, fördelningen

av antalet

mandat dem emellan, samt ord-

mandat dem emellan, samt ord-

ningen för att åstadkomma en

ningen för att åstadkomma en

successiv förnyelse av huvud-

successiv förnyelse av huvud-

mannakåren och det närmare för-

mannakåren och det närmare för-

farandet i övrigt vid huvudman-

farandet i övrigt vid huvudman-

navalen,

 

 

navalen,

 

 

8. antalet eller

lägsta

och

8. antalet eller

lägsta

och

högsta antalet styrelseledamöter

högsta antalet styrelseledamöter

och revisorer samt eventuella er-

och revisorer samt eventuella er-

sättare, som skall utses av spar-

sättare, som ska utses av spar-

banksstämman, samt tiden

för

banksstämman, samt tiden

för

18 Senaste lydelse 2000:39.

68

SOU 2016:79 Författningsförslag

deras uppdrag,

 

 

deras uppdrag,

9. sättet att sammankalla sparbanksstämman, samt

10. vilka

ärenden

som skall

10. vilka ärenden som ska före-

förekomma

den

ordinarie

komma på den ordinarie stäm-

stämman.

 

 

 

man.

Om banken skall ha euro som

Om banken ska ha euro som

redovisningsvaluta enligt 4 kap.

redovisningsvaluta enligt 4 kap.

6 § bokföringslagen (1999:1078),

6 § bokföringslagen (1999:1078),

skall detta anges i reglementet. I

ska detta anges i reglementet. I

så fall skall det i reglementet

så fall ska det i reglementet också

också anges

att

grundfondens

anges att grundfondens belopp

belopp skall vara bestämt i euro.

ska vara bestämt i euro.

4 a kap.

12 b §19 Revisionsberättelsens inledning ska innehålla uppgift om

1. bankens firma och organi-

1. bankens företagsnamn och

sationsnummer,

organisationsnummer,

2.vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser,

3.vilket eller vilka normsystem för redovisning som banken har tillämpat, och

4.revisorns etableringsort.

Revisionsberättelsen ska vara undertecknad av revisorn och inne- hålla uppgift om vilken dag revisionen avslutades.

10 kap. Sparbanks firma

10 kap. Sparbankens

 

företagsnamn

 

1 §20

 

 

En sparbanks firma skall inne-

En

sparbanks

företagsnamn

hålla ordet sparbank.

ska innehålla ordet sparbank.

Firman skall registreras i

Företagsnamnet

ska registre-

bankregistret.

ras i bankregistret.

 

Om firman skall registreras på

Om företagsnamnet ska regi-

två eller flera språk, skall varje

streras

på två eller

flera språk,

19Senaste lydelse 2016:434.

20Senaste lydelse 2004:304.

69

En sparbanks styrelse kan anta ett särskilt företagsnamn. Bestäm- melsen i 1 § andra stycket och 2 § om företagsnamn gäller även för ett särskilt företagsnamn. Ordet bank eller sparbank får bara an- vändas i ett särskilt företagsnamn för bankverksamhet.

Författningsförslag

SOU 2016:79

lydelse anges i bankens regle- mente.

ska varje lydelse anges i bankens reglemente.

2 §21

 

En sparbanks firma skall tyd-

En sparbanks

företagsnamn

ligt skilja sig från andra ännu

ska tydligt skilja sig från andra

bestående firmor som är införda

ännu bestående företagsnamn som

i bankregistret samt från benäm-

är införda i bankregistret samt

ningar på utländska bankföretag,

från benämningar

på utländska

som är allmänt kända i Sverige.

bankföretag, som är allmänt kän-

 

da i Sverige.

 

För registrering av firma gäller

För registrering av företags-

i övrigt vad som föreskrivs i

namn gäller i övrigt vad som före-

firmalagen (1974:156).

skrivs i lagen (2019:000) om före-

 

tagsnamn.

 

3 §22

En sparbanks styrelse kan anta bifirma. Bestämmelsen i 1 § andra stycket och 2 § om firma gäller även bifirma. Ordet bank eller sparbank får bara användas i bifirma för bankverksamhet.

4 §23

Skriftliga handlingar, som ut-

Skriftliga handlingar, som ut-

färdas för en sparbank, bör

färdas för en sparbank, bör

undertecknas med bankens firma.

undertecknas med bankens före-

Om styrelsen eller annan ställ-

tagsnamn. Om styrelsen eller

företrädare för banken har utfär-

annan ställföreträdare för banken

dat en handling utan firmateck-

har utfärdat en handling utan

ning och det inte framgår av dess

firmateckning och det inte fram-

innehåll att den utfärdats på

går av dess innehåll att den ut-

21Senaste lydelse 2004:304.

22Senaste lydelse 2004:304.

23Senaste lydelse 2004:304.

70

I lagen (2019:000) om före- tagsnamn finns bestämmelser om avförande av ett företagsnamn ur registret sedan en dom om hävande av en registrering av ett företagsnamn har vunnit laga kraft.
71

SOU 2016:79 Författningsförslag

bankens vägnar, är de som under-

färdats på bankens vägnar, är de

tecknat

handlingen

solidariskt

som undertecknat handlingen

ansvariga för

förpliktelse enligt

solidariskt ansvariga för förplik-

handlingen såsom för egen skuld.

telse enligt handlingen såsom för

Detta gäller dock inte om det av

egen skuld. Detta gäller dock

omständigheterna vid handling-

inte om det av omständigheterna

ens tillkomst framgick att den

vid handlingens tillkomst fram-

utfärdades för banken och den

gick att den utfärdades för bank-

till vilken handlingen ställts av

en och den till vilken handlingen

banken får ett behörigen under-

ställts av banken får ett behö-

tecknat godkännande av hand-

rigen undertecknat godkännande

lingen

utan

oskäligt

dröjsmål

av handlingen utan oskäligt dröjs-

efter det att detta begärts eller

mål efter det att detta begärts

personlig ansvarighet gjorts gäl-

eller personlig ansvarighet gjorts

lande mot undertecknarna.

gällande mot undertecknarna.

 

 

 

5 §24

I firmalagen (1974:156) finns

I lagen (2019:000) om före-

bestämmelser om förbud mot an-

tagsnamn finns bestämmelser om

vändning av firma och om hävan-

förbud mot användning av ett

de av firmaregistrering.

företagsnamn och om hävande av

 

 

 

 

en registrering av ett företags-

 

 

 

 

namn.

11 kap.

5 §25

I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om avförande av en firma ur registret sedan en dom om hävande av firmaregi- streringen har vunnit laga kraft.

24Senaste lydelse 2004:304.

25Senaste lydelse 2004:304.

Författningsförslag SOU 2016:79

 

 

 

6 §26

 

Ett beslut av registrerings-

Ett beslut av registrerings-

myndigheten att skriva av en an-

myndigheten att skriva av en an-

mälan om registrering eller att

mälan om registrering eller att

vägra registrering enligt 3 § andra

vägra registrering enligt 3 § andra

stycket får överklagas till allmän

stycket får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol. Detsamma

förvaltningsdomstol. Detsamma

gäller

beslut enligt

7 kap.

7 §

gäller beslut

enligt 7 kap. 7 §

tredje stycket och 8 kap. 8 §. Ett

tredje stycket och 8 kap. 8 §. Ett

beslut

av registreringsmyndig-

beslut av registreringsmyndig-

heten att vägra registrering av en

heten att vägra registrering av ett

firma

överklagas

dock

till

företagsnamn

överklagas dock

Patent- och marknadsdomstolen.

till Patent- och marknadsdom-

Ett överklagande ska ha kommit

stolen. Detsamma gäller ett beslut

in inom två månader från dagen

att vägra registrering på grund av

för beslutet.

 

 

2 kap. 10 § lagen (2019:000) om

 

 

 

 

företagsnamn. Ett överklagande

 

 

 

 

ska ha kommit in inom två

 

 

 

 

månader från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

26 Senaste lydelse 2016:205.

72

SOU 2016:79

Författningsförslag

1.12Förslag till

lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 2 §, 5 kap. 4 §, 8 kap. 13 a §, 12 kap. 4, 24 och 31 §§, 14 kap. 1–3 §§, 15 kap. 5 och 6 §§ och rubri- ken till 14 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 kap.

 

2 §27

Föreningens stadgar ska ange

1. föreningens firma,

1. föreningens företagsnamn,

2.den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte,

3.ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,

4.den insats som varje medlem ska delta med i föreningen, hur insatserna ska fullgöras samt i vilken utsträckning en medlem får delta i föreningen med en insats utöver vad han eller hon är skyldig att delta med,

5.för det fall att regelbundna avgifter till föreningen eller av- gifter till föreningen som är beroende av särskilda beslut om uttaxe- ring ska förekomma, avgifternas belopp eller de högsta belopp som de får bestämmas till,

6.antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och re- visorer samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av dem ska utses på annat sätt än som anges i denna lag, hur det i så fall ska ske,

7.för det fall att fullmäktige enligt 7 kap. 1 § andra stycket ska finnas, deras befogenhet, hur de ska utses och tiden för deras upp- drag,

8.inom vilken tid och hur en föreningsstämma ska sammankallas samt hur andra meddelanden ska förmedlas till medlemmarna eller fullmäktige,

9.vilka ärenden som ska förekomma på en ordinarie förenings- stämma,

27 Senaste lydelse 2016:108.

73

Författningsförslag

SOU 2016:79

10.vilken tid föreningens räkenskapsår ska omfatta,

11.grunderna för fördelning av föreningens vinst och hur man ska göra med föreningens behållna tillgångar när föreningen upp- löses, och

12.för det fall att förlagsinsatser som avses i 5 kap. eller insats- emission som avses i 10 kap. 21 § ska förekomma, vad som ska gälla för dessa.

Första stycket 6 gäller inte arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Om föreningen ska ha euro som redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078), ska detta anges i stadgarna. I så fall ska det i stadgarna också anges att den insats som varje medlem ska delta med i föreningen ska vara bestämd i euro.

Vid byte av redovisningsvaluta får ändring av uppgift som avses i första stycket 4 om insatsbelopp anstå till den första ordinarie före- ningsstämman efter det att beslutet om byte av redovisningsvaluta fick verkan.

5 kap.

4 §28

För varje förlagsinsats ska föreningen utfärda ett förlagsandels- bevis. Beviset ska ställas till viss man, till innehavaren eller till viss man eller order och innehålla uppgift om

1. föreningens firma, 1. föreningens företagsnamn,

2.nummer eller annan beteckning för beviset,

3.insatsens storlek,

4.den rätt till utdelning som insatsen medför,

5.det sätt på vilket utdelning ska utbetalas och inlösen ske,

6.föreskrifter som avses i 2 § första stycket, samt

7.erinran enligt 2 § andra stycket.

Förlagsandelsbeviset ska undertecknas av föreningen. Styrelseleda- möters eller firmatecknares namnteckning får återges genom tryck- ning eller på liknande sätt. Bestämmelsen i 1 kap. 7 § ska inte tilläm- pas.

I stadgarna kan det bestämmas att föreningen får registrera förlags- andelar hos en svensk värdepapperscentral enligt lagen (1998:1479)

28 Senaste lydelse 2016:47.

74

SOU 2016:79

Författningsförslag

om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instru- ment i stället för att utfärda förlagsandelsbevis. Detta gäller dock inte förlagsandelar för vilka det gäller förvärvsbegränsningar enligt 2 § första stycket första meningen.

Av 4 kap. 5 § lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument följer att förlagsandelsbevis inte får utfärdas för förlagsandelar som har registrerats enligt den lagen.

Ett beslut som innebär att en förlagsandel inte längre ska vara registrerad hos en värdepapperscentral blir giltigt endast om den som har panträtt i förlagsandelen skriftligen har samtyckt till beslutet.

8 kap.

13 a §29 Revisionsberättelsens inledning ska innehålla uppgift om

1. föreningens firma och orga-

1. föreningens företagsnamn

nisationsnummer,

och organisationsnummer,

2.vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, och

3.revisorns etableringsort eller hemort.

Revisionsberättelsen ska vara undertecknad av revisorn och inne- hålla uppgift om vilken dag revisionen avslutades.

12 kap.

4 §30

Styrelserna för överlåtande och, vid absorption, övertagande före- ningar ska upprätta en gemensam, daterad fusionsplan. Planen ska undertecknas av styrelsen i var och en av föreningarna.

I fusionsplanen ska det för varje förening anges

1. firma, organisationsnummer

1. företagsnamn, organisations-

och den ort där styrelsen ska ha

nummer och den ort där styrel-

sitt säte,

sen ska ha sitt säte,

2.den planerade tidpunkten för överlåtande förenings upplösning,

3.de särskilda förmåner som, i förekommande fall, medlemmar i någon av föreningarna ska ha, och

4.vilka rättigheter i den övertagande föreningen som innehavare av värdepapper med särskilda rättigheter i en överlåtande förening

29Senaste lydelse 2016:432.

30Senaste lydelse 2016:108.

75

Författningsförslag

SOU 2016:79

ska ha eller vilka åtgärder som i övrigt ska vidtas till förmån för de nämnda innehavarna.

I fusionsplanen ska det även lämnas en redogörelse för de om- ständigheter som kan vara av vikt vid bedömningen av fusionens lämplighet för föreningarna. Om medlemmar i någon av förening- arna ska ha särskilda förmåner i samband med fusionen, ska det framgå av redogörelsen hur förmånerna har bestämts.

Vid kombination ska fusionsplanen även innehålla

1.stadgar för den övertagande föreningen, och

2.fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum samt postadress för styrelseledamot och revisor och,

iförekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleant.

24 §31

Fusionsplanen enligt 23 § ska innehålla uppgift om

1. de fusionerande föreningar-

1. de fusionerande föreningar-

nas form, firma och säte,

nas form, företagsnamn och säte,

2.utbytesförhållanden mellan andelar och förekommande värde- papper i överlåtande respektive övertagande förening och eventuell kontant betalning,

3.de villkor som ska gälla för tilldelning av andelar och före- kommande värdepapper i den övertagande föreningen,

4.den gränsöverskridande fusionens sannolika följder för syssel- sättningen,

5.från vilken tidpunkt och på vilka villkor andelar och förekom- mande värdepapper medför rätt till utdelning i den övertagande föreningen,

6.från vilken tidpunkt de fusionerande föreningarnas transak- tioner bokföringsmässigt ska anses ingå i den övertagande föreningen,

7.vilka rättigheter i den övertagande föreningen som ska tillkom- ma innehavare av särskilda rättigheter i överlåtande förening eller vilka åtgärder som i övrigt ska vidtas till förmån för de nämnda inne- havarna,

8.arvode och annan särskild förmån som med anledning av fusionen ska lämnas till en styrelseledamot, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare eller till den som utför gransk- ning enligt 26 § eller 29 § 2,

31 Senaste lydelse 2008:3.

76

SOU 2016:79

Författningsförslag

9.stadgar för den övertagande föreningen,

10.värdet av de tillgångar och skulder som ska överföras till den övertagande föreningen och de överväganden som har gjorts vid värderingen, och

11.datum för de räkenskaper som har legat till grund för fast- ställandet av villkoren för fusionen.

I förekommande fall ska fusionsplanen också innehålla uppgift om hur arbetstagarna deltar i den process genom vilken formerna för arbetstagarnas medverkan i den övertagande föreningen beslutas.

Vid kombination ska fusions- planen också innehålla uppgift om den övertagande föreningens form, firma och säte.

Vid kombination ska fusions- planen också innehålla uppgift om den övertagande föreningens form, företagsnamn och säte.

31 §32

Vid en gränsöverskridande fusion ska skyldigheten enligt 6 § att ge in fusionsplanen med bifogade handlingar för registrering fullgöras av den svenska förening som deltar i fusionen. Om flera svenska föreningar deltar, ska skyldigheten fullgöras av den svenska förening som är övertagande förening eller, om den övertagande föreningen inte är en svensk förening, av den äldsta av de överlåtande svenska föreningarna.

Om fusionsplanen eller de handlingar som är fogade till planen är avfattade på annat språk än svenska, ska sökanden ge in en över- sättning till svenska. Översättningen ska vara gjord av en översättare som är auktoriserad eller har motsvarande utländsk behörighet. Bolagsverket får medge att någon översättning inte ges in.

I anmälan om registrering ska lämnas uppgift om

1. form, firma och säte för var

1. form, företagsnamn och säte

och en av de fusionerande före-

för var och en av de fusioneran-

ningarna,

de föreningarna,

2.de register där föreningarna är registrerade och de nummer som används för identifiering i registren,

3.hur borgenärer och, i förekommande fall, medlemmar ska för- fara för att utöva sina rättigheter samt de adresser där fullständig information om detta förfarande kostnadsfritt kan erhållas, och

4.föreningarnas adresser.

32 Senaste lydelse 2008:3.

77

Författningsförslag

SOU 2016:79

När registreringen kungörs enligt 15 kap. 2 §, ska kungörelsen innehålla de uppgifter som avses i tredje stycket 1–3.

14 kap. Föreningens firma

14 kap. Föreningens

 

 

företagsnamn

 

1 §33

 

 

En ekonomisk förenings firma

En ekonomisk förenings före-

skall innehålla orden ”ekono-

tagsnamn

ska innehålla

orden

misk” och ”förening” eller för-

”ekonomisk” och ”förening” eller

kortningen ”ek.för.”. I firman

förkortningen ”ek.för.” I före-

får inte ordet ”bolag” eller något

tagsnamnet får inte ordet ”bolag”

annat som betecknar ett bolags-

eller något annat som betecknar

förhållande tas in på ett sådant

ett bolagsförhållande tas in på

sätt som kan leda till missförstån-

ett sådant sätt som kan leda till

det att ett bolag innehar firman.

missförståndet att ett bolag inne-

Firman skall tydligt skilja sig från

har företagsnamnet. Företags-

andra ännu bestående firmor som

namnet ska tydligt skilja sig från

är införda i det föreningsregister

andra ännu bestående företags-

som avses i 15 kap. 1 §. Registre-

namn som är införda i det före-

ringen av en förenings firma

ningsregister som avses i 15 kap.

gäller för hela landet. I övrigt

1 §. Registreringen av en före-

finns bestämmelser om registre-

nings företagsnamn gäller för hela

ringen i firmalagen (1974:156).

landet. I övrigt finns bestämmel-

 

ser om registreringen i lagen

Om föreningens firma skall

(2019:000) om företagsnamn.

Om föreningens företagsnamn

registreras på två eller flera språk,

ska registreras på två eller flera

skall varje lydelse anges i stad-

språk, ska varje lydelse anges i

garna.

stadgarna.

 

 

Föreningens styrelse kan anta

Föreningens styrelse kan anta

bifirma. Bestämmelserna i första

ett särskilt företagsnamn. Bestäm-

stycket gäller även bifirma. Ut-

melserna i första stycket gäller

trycket ekonomisk förening eller

även för ett särskilt företagsnamn.

förkortning därav får dock inte

Uttrycket

ekonomisk förening

tas in i en bifirma.

eller en förkortning av

det får

33 Senaste lydelse 1992:1449.

78

Endast en ekonomisk förening får i sitt företagsnamn använda uttrycket ekonomisk förening eller en förkortning av det.
I lagen (2019:000) om före- tagsnamn finns bestämmelser om förbud mot användning av ett företagsnamn och om hävande av en registrering av ett företags- namn.
79

SOU 2016:79 Författningsförslag

 

dock inte tas in i ett särskilt

 

företagsnamn.

 

2 §

 

Skriftliga handlingar som ut-

Skriftliga handlingar som ut-

färdas för en förening bör under-

färdas för en förening bör under-

tecknas med föreningens firma.

tecknas med föreningens företags-

Har styrelsen eller någon annan

namn. Har styrelsen eller någon

ställföreträdare för föreningen

annan ställföreträdare för före-

utfärdat en handling utan firma-

ningen utfärdat en handling utan

teckning och framgår det inte av

firmateckning och

framgår det

handlingens innehåll att den har

inte av handlingens innehåll att

utfärdats på föreningens vägnar,

den har utfärdats på föreningens

svarar de som har undertecknat

vägnar, svarar de som har under-

handlingen solidariskt för förplik-

tecknat handlingen

solidariskt

telsen enligt handlingen. Detta

för förpliktelsen enligt handling-

gäller dock inte, om

en. Detta gäller dock inte, om

1.det framgick av omständigheterna vid handlingens tillkomst att handlingen utfärdades för föreningen, samt

2.medkontrahenten har fått ett av föreningen behörigen under- tecknat godkännande av handlingen utan oskäligt dröjsmål efter det att antingen en begäran om sådant godkännande har framställts eller personlig ansvarighet har gjorts gällande mot undertecknarna.

3 §

Endast ekonomisk förening får i sin firma använda uttrycket ekonomisk förening eller förkort- ning därav.

I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om förbud mot användning av firma och om hävande av firmaregistrering.

Ett beslut av Bolagsverket att skriva av en anmälan om registre- ring eller att vägra registrering enligt 4 § andra stycket får över- klagas till allmän förvaltnings- domstol. Detsamma gäller ett be- slut av Bolagsverket som avses i 4 a §, 7 kap. 15 §, 8 kap. 2, 6, 9 eller 17 §, 11 kap. 18 §, 12 kap. 19 § eller 16 kap. 2 § samt beslut i ett tillståndsärende enligt 6 kap. 3, 4 eller 11 §, 8 kap. 3–5 §§, 10 kap. 14 § 2 eller 12 kap. 11 § eller beslut att vägra utfärda ett intyg enligt 12 kap. 36 §. Ett be- slut av Bolagsverket att vägra re- gistrering av ett företagsnamn
överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen. Detsamma gäller ett beslut att vägra registre- ring på grund av 2 kap. 10 § lagen (2019:000) om företagsnamn. Ett överklagande ska ha kommit in inom två månader från dagen för beslutet.
I lagen (2019:000) om före- tagsnamn finns bestämmelser om avförande av ett företagsnamn ur registret sedan en dom om hävan- de av en registrering av ett före- tagsnamn har vunnit laga kraft.

Författningsförslag

SOU 2016:79

15 kap.

5 §

I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om avförande av en firma ur registret sedan en dom om hävande av firmaregi- strering har vunnit laga kraft.

6 §34

Ett beslut av Bolagsverket att skriva av en anmälan om registre- ring eller att vägra registrering enligt 4 § andra stycket får över- klagas till allmän förvaltnings- domstol. Detsamma gäller ett be- slut av Bolagsverket som avses i 4 a §, 7 kap. 15 §, 8 kap. 2, 6, 9 eller 17 §, 11 kap. 18 §, 12 kap. 19 § eller 16 kap. 2 § samt beslut i ett tillståndsärende enligt 6 kap. 3, 4 eller 11 §, 8 kap. 3–5 §§, 10 kap. 14 § 2 eller 12 kap. 11 § eller beslut att vägra utfärda ett intyg enligt 12 kap. 36 §. Ett be- slut av Bolagsverket att vägra re- gistrering av en firma överklagas dock till Patent- och marknads- domstolen. Ett överklagande ska ha kommit in inom två månader från dagen för beslutet.

34 Senaste lydelse 2016:206.

80

SOU 2016:79

Författningsförslag

Skatteverkets beslut enligt 12 kap. 13 § om hinder mot verkställan- de av fusionsplan får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

81

Författningsförslag

SOU 2016:79

1.13Förslag till

lag om ändring i lagen (1990:613)

om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

18 §35

Naturvårdsverket skall föra

Naturvårdsverket ska föra

register över vad som förekom-

register över vad som förekom-

mer i ett avgiftsärende.

mer i ett avgiftsärende.

Från register som förs enligt

Från register som förs enligt

första stycket får nedan angivna

första stycket får nedan angivna

uppgifter lämnas ut till en en-

uppgifter lämnas ut till en en-

skild, om det inte av särskild an-

skild, om det inte av särskild an-

ledning kan antas att den enskil-

ledning kan antas att den enskil-

de eller någon närstående lider

de eller någon närstående lider

men om uppgiften röjs.

men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om

 

1. namn och personnummer,

 

2. organisationsnummer,

2. organisationsnummer,

namn och firma,

namn och företagsnamn,

3.adress,

4.slag av verksamhet, och

5.tidpunkt för registrering samt i förekommande fall avregistre-

ring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

35 Senaste lydelse 2002:411.

82

SOU 2016:79

Författningsförslag

1.14Förslag till

lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 5, 6, och 31 §§ och rubriken när- mast före 9 kap. 6 § bostadsrättslagen (1991:614) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

9 kap.

 

5 §36

Bostadsrättsföreningens stadgar ska ange

1. föreningens firma,

1. föreningens företagsnamn,

2.den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte,

3.ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,

4.om upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut,

5.grunderna för beräkning av årsavgift, överlåtelseavgift, pant- sättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse,

6.i det fall rätten att bestämma ersättning för bostadsrätt vid över- låtelse ska vara inskränkt, grunderna för beräkning av ersättning,

7.grunderna för avsättning av medel för att säkerställa under- hållet av föreningens hus,

8.antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och re- visorer samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av dem ska utses på annat sätt än som anges i denna lag, hur det ska ske,

9.inom vilken tid och hur föreningsstämman ska sammankallas samt hur andra meddelanden ska komma till medlemmarnas känne- dom,

10.vilka ärenden som ska förekomma på ordinarie stämma,

11.vilken tid föreningens räkenskapsår ska omfatta, samt

12.grunderna för fördelning av föreningens vinst samt hur man ska göra med föreningens behållna tillgångar när föreningen upplöses.

Första stycket 8 gäller inte arbetstagarrepresentanter som har ut- setts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privat- anställda.

36 Senaste lydelse 2014:319.

83

Bostadsrättsföreningens före- tagsnamn ska innehålla ordet ”bostadsrättsförening”.
I företagsnamnet får inte ordet ”bolag” eller något annat ord som betecknar ett bolagsförhål- lande tas in på så sätt att det kan leda till missförstånd att ett bo- lag innehar företagsnamnet.
Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra hos Bolags- verket förut registrerade och ännu bestående företagsnamn för föreningar med säte i samma län. För registrering av en förenings företagsnamn gäller i övrigt be- stämmelserna i lagen (2019:000) om företagsnamn.
Endast en bostadsrättsföre- ning eller en sammanslutning av bostadsrättsföreningar får använ- da ordet ”bostadsrätt” eller en sammansättning med detta ord i sitt företagsnamn eller i övrigt vid beteckning av rörelsen.

Författningsförslag

SOU 2016:79

Firma

Företagsnamn

6 §37

Bostadsrättsföreningens firma skall innehålla ordet ”bostads- rättsförening”.

I firman får inte ordet ”bolag” eller något annat ord som be- tecknar ett bolagsförhållande tas in på så sätt att det kan leda till missförstånd att ett bolag inne- har firman.

Firman skall tydligt skilja sig från andra hos Bolagsverket förut registrerade och ännu bestående föreningsfirmor med säte i sam- ma län. För registrering av för- enings firma gäller i övrigt bestämmelserna i firmalagen (1974:156).

Endast en bostadsrättsföre- ning eller en sammanslutning av bostadsrättsföreningar får använ- da ordet ”bostadsrätt” eller en sammansättning med detta ord i sin firma eller i övrigt vid beteck- ning av rörelsen.

 

 

 

 

31 §38

 

 

 

 

Bestämmelserna

om

regi-

Bestämmelserna

om

regi-

strering m.m.

i 15 kap.

lagen

strering m.m.

i 15 kap.

lagen

(1987:667) om ekonomiska för-

(1987:667) om ekonomiska för-

eningar gäller i fråga om bostads-

eningar gäller i fråga om bostads-

rättsföreningar.

Ett

beslut

om

rättsföreningar.

Ett

beslut

om

sådan ändring

av stadgarna

att

sådan ändring

av stadgarna

att

37Senaste lydelse 2004:247.

38Senaste lydelse 2004:247.

84

SOU 2016:79

Författningsförslag

styrelsens säte skall flyttas från ett län till ett annat får dock inte registreras, om bostadsrättsför- eningens firma på grund av be- stämmelserna i 6 § tredje stycket detta kapital inte får föras in i Bolagsverkets register.

styrelsens säte skall flyttas från ett län till ett annat får dock inte registreras, om bostadsrättsför- eningens företagsnamn på grund av bestämmelserna i 6 § tredje stycket detta kapital inte får föras in i Bolagsverkets register.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

85

Författningsförslag

SOU 2016:79

1.15Förslag till

lag om ändring i lagen (1991:615)

om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1991:615) om omregistre- ring av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §39 Omregistrering får ske under förutsättning

1.att bostadsföreningen har beslutat ändra innehållet i sina stad- gar i överensstämmelse med bestämmelserna i bostadsrättslagen (1991:614),

2.att bostadsföreningen har minst tre medlemmar och har ut- sett styrelse och revisor för bostadsrättsföreningen i enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 12 och 26 §§ bostadsrättslagen,

3. att bostadsföreningen har

3. att

bostadsföreningen har

beslutat ändra sin firma till över-

beslutat

ändra sitt företagsnamn

ensstämmelse

med

bestämmel-

till överensstämmelse med be-

serna i 9 kap.

6 §

bostadsrätts-

stämmelserna i 9 kap. 6 § bostads-

lagen, samt

 

 

rättslagen, samt

4. att en sådan ekonomisk plan som anges i 4 § denna lag har upp- rättats och registreras samtidigt med att föreningen omregistreras.

I fråga om omregisteringen tillämpas i övrigt bestämmelserna i 9 kap. 31 § bostadsrättslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

39 Senaste lydelse 1993:315.

86

Det utländska företagets verk- samhet genom filial i Sverige ska drivas under ett företagsnamn, som innehåller ordet filial.
Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra bestående företagsnamn som tidigare införts i aktiebolagsregistret eller filial- registret. Företagsnamnet för ett utländskt bankföretags filial ska dessutom innehålla ordet bank. För registrering av en filials före- tagsnamn gäller i övrigt vad som föreskrivs i lagen (2019:000) om företagsnamn.

SOU 2016:79

Författningsförslag

1.16Förslag till

lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Härigenom föreskrivs att 5, 5 a §, 7 och 27 §§ och rubriken när- mast före 5 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Firma

Företagsnamn

5 §40

Det utländska företagets verk- samhet genom filial i Sverige ska drivas under firma, som inne- håller ordet filial.

Firman ska tydligt skilja sig från andra bestående firmor som tidigare införts i aktiebolagsre- gistret eller filialregistret. Firman för ett utländskt bankföretags filial ska dessutom innehålla ordet bank. För registrering av en filials firma gäller i övrigt vad som före- skrivs i firmalagen (1974:156).

5 a §41

Filialens brev, fakturor, order-

Filialens brev, fakturor, order-

blanketter och webbplatser ska

blanketter och webbplatser ska

innehålla uppgift om det utländ-

innehålla uppgift om det utländ-

ska företagets rättsliga form och

ska företagets rättsliga form och

säte, det utländska register där

säte, det utländska register där

företaget är registrerat, företagets

företaget är registrerat, företagets

40Senaste lydelse 2011:722.

41Senaste lydelse 2011:722.

87

Författningsförslag SOU 2016:79

nummer i detta register samt

nummer i detta register samt

filialens firma och organisations-

filialens företagsnamn och organi-

nummer enligt lagen (1974:174)

sationsnummer

enligt lagen

om identitetsbeteckning för juri-

(1974:174) om identitetsbeteck-

diska personer m.fl. och det

ning för juridiska personer m.fl.

svenska register där filialen är

och det svenska register där

registrerad.

filialen är registrerad.

Om det finns särskilda skäl,

Om det finns särskilda skäl,

får registreringsmyndigheten

får

registreringsmyndigheten

tillåta att en filial inte lämnar

tillåta att en filial inte lämnar

uppgift om sin firma på sina

uppgift om sitt företagsnamn

webbplatser. Ett sådant tillstånd

sina webbplatser. Ett sådant till-

ska begränsas till viss tid och får

stånd ska begränsas till viss tid

förenas med villkor.

och får förenas med villkor.

7 §

 

 

Om förbud mot användning

Om förbud mot användning

av firma och om hävande av

av ett företagsnamn och om hävan-

firmaregistrering finns bestäm-

de av en registrering av ett före-

melser i firmalagen (1974:156).

tagsnamn finns

bestämmelser i

 

lagen (2019:000) om företags-

 

namn.

 

Anser någon i annat fall än

Anser någon i annat fall än

som avses i första stycket att han

som avses i första stycket att han

lider skada av registrering som

eller hon lider skada av en registre-

gjorts i filialregistret, får han hos

ring som gjorts i filialregistret,

domstol föra talan om registre-

får han eller hon hos domstol föra

ringens hävande och om skade-

talan om registreringens hävan-

stånd.

de och om skadestånd.

27 §42

 

 

En förvaltningsmyndighets

En

förvaltningsmyndighets

beslut enligt denna lag får över-

beslut enligt denna lag får över-

klagas till allmän förvaltnings-

klagas till allmän förvaltnings-

domstol. En förvaltningsmyndig-

domstol. En förvaltningsmyndig-

hets beslut att vägra registrering

hets beslut att vägra registrering

av en firma överklagas dock till

av ett företagsnamn eller en änd-

42 Senaste lydelse 2016:208.

88

SOU 2016:79

Författningsförslag

Patent- och marknadsdomstolen. rad verksamhet överklagas dock till Patent- och marknadsdom- stolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

89

I lagen (2019:000) om före- tagsnamn finns bestämmelser om förbud mot användning av ett företagsnamn och om hävande av en registrering av ett företagsnamn.
En stiftelses företagsnamn ska tydligt skilja sig från andra före- tagsnamn som förut är införda i stiftelseregistret. I ett företags- namn som skiljer sig från stiftel- sens namn får inte ordet stiftelse eller en förkortning av detta ord ingå. I övrigt finns bestämmel- ser om registreringen i lagen (2019:000) om företagsnamn.

Författningsförslag

SOU 2016:79

1.17Förslag till

lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 6 §, 8 kap. 1–4 §§, 10 kap. 2, 6, 10 och 13 §§, 11 kap. 2 och 4 §§ och rubriken till 8 kap. stiftelse- lagen (1994:1220) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

6 §

En stiftelse skall ha ett namn.

En stiftelse ska ha ett namn.

Namnet skall innehålla ordet

Namnet ska innehålla ordet stift-

stiftelse.

else.

Ingen annan än en stiftelse får i sitt namn använda ordet stiftelse

eller en förkortning av detta ord.

 

Bestämmelser om stiftelses

Bestämmelser om en stiftel-

firma finns i 8 kap.

ses företagsnamn finns i 8 kap.

8 kap. Stiftelses firma

8 kap. Stiftelsens företagsnamn

1 §

En stiftelses firma skall tyd- ligt skilja sig från andra firmor som förut är införda i stiftelse- registret. I en firma som skiljer sig från stiftelsens namn får inte ordet stiftelse eller en förkort- ning av detta ord ingå. I övrigt finns bestämmelser om registre- ringen i firmalagen (1974:156).

2 §

I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om förbud mot an- vändning av firma och om hävan- de av firmaregistrering.

90

SOU 2016:79 Författningsförslag

3 §

Om en i stiftelseförordnandet

Om ett i stiftelseförordnandet

angiven firma inte kan registre-

angivet företagsnamn inte kan re-

ras, får styrelsens eller förvaltar-

gistreras, får styrelsens eller för-

ens beslut om ny firma tillämpas

valtarens beslut om ett nytt före-

utan att bestämmelserna i 6 kap.

tagsnamn tillämpas utan att be-

iakttas.

stämmelserna i 6 kap. iakttas.

4 §

Skriftliga handlingar som ut-

Skriftliga handlingar som ut-

färdas för en stiftelse i dess

färdas för en stiftelse i dess

näringsverksamhet bör under-

näringsverksamhet bör under-

tecknas med angivande av stiftel-

tecknas med angivande av stif-

sens firma. Vid angivande av firma

telsens företagsnamn. Vid angi-

som inte sammanfaller med stif-

vande av ett företagsnamn som

telsens namn skall på lämpligt

inte sammanfaller med stiftelsens

sätt alltid anges att det är en

namn ska det på lämpligt sätt

stiftelse som innehar firman.

alltid anges att det är en stiftelse

 

som innehar företagsnamnet.

Har styrelsen eller förvaltaren eller någon annan företrädare för stiftelsen utfärdat en handling utan firmateckning och framgår det inte av handlingens innehåll att den har utfärdats på stiftelsens vägnar, svarar de som har undertecknat handlingen solidariskt för förplik- telsen enligt handlingen. Detta gäller dock inte, om

1.det framgick av omständigheterna vid handlingens tillkomst att handlingen utfärdades för stiftelsen, samt

2.medkontrahenten har fått ett av stiftelsen behörigen under- tecknat godkännande av handlingen utan oskäligt dröjsmål efter det att antingen en begäran om sådant godkännande har framställts eller personlig ansvarighet har gjorts gällande mot undertecknarna.

10 kap.

2 §43

En stiftelses styrelse eller förvaltare ska anmäla stiftelsen för registrering i stiftelseregistret senast sex månader efter det att stiftel- sen bildades.

43 Senaste lydelse 2009:244.

91

Författningsförslag SOU 2016:79

Anmälan ska innehålla uppgift om

 

1. stiftelsens postadress och telefon,

 

2. styrelseledamöternas namn,

2. styrelseledamöternas namn,

personnummer, bostadsadress,

personnummer, bostadsadress,

postadress och telefon eller för-

postadress och telefon eller för-

valtarens namn eller firma, orga-

valtarens namn eller företags-

nisationsnummer, postadress och

namn,

organisationsnummer,

telefon,

postadress och telefon,

3. revisorns namn, personnummer och postadress samt, om revi- sorn är ett registrerat revisionsbolag, vem som är huvudansvarig för revisionen och bolagets organisationsnummer.

Vid egen förvaltning ska anmälan vidare innehålla uppgift om den ort där styrelsen har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där förvalt- ningen huvudsakligen utövas. Vid anknuten förvaltning ska uppgift i stället lämnas om den ort där förvaltaren har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där förvaltarens egen förvaltning huvudsakligen ut- övas eller, om förvaltaren är ett handelsbolag, där bolaget har sitt huvudkontor inrättat.

Till anmälan ska det fogas en kopia av stiftelseförordnandet, om det är möjligt. Har styrelsen eller förvaltaren enligt 2 kap. 7 § fattat beslut om namn för stiftelsen, ska anmälan innehålla uppgift även om namnet.

6 §44

Innan en stiftelse börjar utöva näringsverksamhet ska styrelsen eller förvaltaren lämna uppgift för registrering i stiftelseregistret om

1. den firma under vilken

1. det företagsnamn under

näringsverksamheten ska bedri-

vilket näringsverksamheten ska

vas, och

bedrivas, och

2. näringsverksamhetens art.

Stiftelsen får registreras även i stiftelseregister hos registrerings- myndighet för annat eller andra län, om verksamheten är avsedd att utövas där.

10 §

I firmalagen (1974:156) finns

I lagen (2019:000) om före-

bestämmelser om avförande av

tagsnamn finns bestämmelser om

en firma ur registret sedan en

avförande av ett företagsnamn ur

 

 

44 Senaste lydelse 2009:244.

 

92

SOU 2016:79

Författningsförslag

dom om att häva firmaregistre- ringen har vunnit laga kraft.

registret sedan en dom om att häva registreringen av företags- namnet har vunnit laga kraft.

13 §45

Registreringsmyndighetens

Registreringsmyndighetens

beslut enligt denna lag och beslut

beslut enligt denna lag och beslut

av Länsstyrelsen i Stockholms

av Länsstyrelsen i Stockholms

län enligt 12 § får överklagas till

län enligt 12 § får överklagas till

allmän förvaltningsdomstol. Ett

allmän förvaltningsdomstol. Ett

beslut av registreringsmyndig-

beslut av registreringsmyndig-

heten att vägra registrering av en

heten att vägra registrering av ett

firma överklagas dock till Patent-

företagsnamn överklagas dock

och marknadsdomstolen.

till Patent- och marknadsdom-

 

stolen. Detsamma gäller ett beslut

 

att vägra registrering på grund av

 

2 kap. 10 § lagen (2019:000) om

 

företagsnamn.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

11 kap.

2 §46

För en insamlingsstiftelse gäller följande bestämmelser i

1 kap. (inledande bestämmelser): 4–5 b §§, 6 § första stycket första meningen och 9 §,

2 kap. (förvaltning): samtliga bestämmelser,

3 kap. (bokföring och årsredovisning m.m.): 1 §,

4 kap. (revision): 1–4 §§, 6 §, 7 § första–tredje och femte stycke- na, 7 a–14 §§, 15 § första och andra styckena samt 16 §,

5 kap. (skadestånd): 1–3 §§, 4 § första–tredje styckena samt 5 §, 6 kap. (ändring m.m. av föreskrifter i ett stiftelseförordnande):

samtliga bestämmelser,

7 kap. (likvidation och upplösning): samtliga bestämmelser,

8 kap. (stiftelses firma): samt-

8 kap. (stiftelsens företags-

liga bestämmelser,

namn): samtliga bestämmelser,

9 kap. (tillsyn m.m.): 1–9, 11 och 12 §§, samt

45Senaste lydelse 2016:210.

46Senaste lydelse 2009:567.

93

Författningsförslag

SOU 2016:79

10 kap. (registrering): samtliga bestämmelser.

En insamlingsstiftelses namn ska innehålla ordet insamlingsstif- telse.

En insamlingsstiftelse är upplöst om den har saknat tillgångar under en sammanhängande tid av två år.

Bestämmelserna i 1 kap. 5–5 b §§, 6 § första stycket, 2–10 kap. samt andra stycket i denna paragraf gäller inte i fråga om insamlings- stiftelser vilkas tillgångar enligt stiftelseförordnandet får användas endast till förmån för bestämda fysiska personer.

4 §47

För en kollektivavtalsstiftelse gäller följande bestämmelser i

1 kap. (inledande bestämmelser): 4–5 b §§, 6 § första stycket första meningen och 9 §,

2 kap. (förvaltning): samtliga bestämmelser,

3 kap. (bokföring och årsredovisning m.m.): 1 §,

4 kap. (revision): 1–4 §§, 6 §, 7 § första, andra och femte stycke- na samt 7 a–16 §§,

5 kap. (skadestånd): 1–3 §§, 4 § första stycket 1–4, andra och tredje styckena och 5 §,

6 kap. (ändring m.m. av föreskrifter i ett stiftelseförordnande): samtliga bestämmelser,

7 kap. (likvidation och upplösning): samtliga bestämmelser,

8 kap. (stiftelses firma): samt-

8 kap. (stiftelsens företags-

liga bestämmelser,

namn): samtliga bestämmelser,

9 kap. (tillsyn m.m.): 1 och 2 §§, 3 § andra stycket, 5 § första stycket 1, 6 § första och andra styckena, 7 och 8 §§, 10 § andra stycket och 11 och 12 §§, samt

10 kap. (registrering): samtliga bestämmelser.

Utan hinder av bestämmelserna i 6 kap. får stiftarna och stiftel- sen genom skriftlig överenskommelse ändra eller upphäva stiftelse- förordnandet. Vad som anges i 2–10 kap. om föreskrifter i ett stiftelse- förordnande ska i fråga om en kollektivavtalsstiftelse gälla även föreskrifter för stiftelsen som har meddelats genom en sådan över- enskommelse.

En kollektivavtalsstiftelses namn ska innehålla ordet kollektiv- avtalsstiftelse.

47 Senaste lydelse 2009:567.

94

SOU 2016:79

Författningsförslag

Vid tillämpning av 4 kap. 15 § ska en kollektivavtalsstiftelse be- handlas som en sådan stiftelse som avses i 9 kap. 10 § första stycket.

En kollektivavtalsstiftelse är upplöst om den har saknat tillgångar under en sammanhängande tid av två år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

95

I lagen (2019:000) om före- tagsnamn finns bestämmelser om förbud mot användning av ett företagsnamn och om hävande av en registrering av ett företags- namn.
En intressegrupperings före- tagsnamn ska innehålla orden ”europeisk ekonomisk intresse- gruppering” eller förkortningen ”EEIG”. Företagsnamnet ska tyd- ligt skilja sig från andra ännu be- stående företagsnamn som är in- förda i det EEIG-register som avses i 11 §. I övrigt finns be- stämmelser om registrering i lagen (2019:000) om företags- namn.
En intressegrupperings före- tagsnamn får registreras på två eller flera språk, endast om varje lydelse anges i avtalet om att bilda intressegrupperingen.

Författningsförslag

SOU 2016:79

1.18Förslag till

lag om ändring i lagen (1994:1927)

om europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Härigenom föreskrivs att 8, 9, 11 och 16 §§ och rubriken närmast före 8 § lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intresse- grupperingar ska ha följande lydelse.

Firma

Företagsnamn

8 §

En intressegrupperings firma skall innehålla orden ”europeisk ekonomisk intressegruppering” eller förkortningen ”EEIG”. Fir- man skall tydligt skilja sig från andra ännu bestående firmor som är införda i det EEIG-register som avses i 11 §. I övrigt finns bestämmelser om registrering i firmalagen (1974:156).

En intressegrupperings firma får registreras på två eller flera språk, endast om varje lydelse anges i avtalet om att bilda in- tressegrupperingen.

9 §

I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om förbud mot användning av firma och om hävande av firmaregistrering

96

SOU 2016:79 Författningsförslag

11 §48

Registreringsmyndighet för intressegrupperingar är Bolagsverket.

Registreringsmyndigheten

Registreringsmyndigheten ska

skall föra ett

register (EEIG-

föra ett register (EEIG-registret)

registret) över

 

över

1.sådana intressegrupperingar som har sitt säte i Sverige, och

2.huvud- eller avdelningskontor i Sverige för sådana intresse- grupperingar som inte har sitt säte i Sverige.

Registreringsmyndigheten skall utan dröjsmål i Post- och Inrikes Tidningar offentliggöra vad som införs i EEIG-registret.

Regeringen eller, efter reger- ingens bemyndigande, registre- ringsmyndigheten får bestämma hur uppgifter enligt artikel 8 c i EEG-förordningen skall offent- liggöras samt meddela föreskrif- ter om avgifter i registrerings- ärenden.

Bestämmelser om avförande av firman ur registret sedan en dom om hävande av firma- registrering har vunnit laga kraft finns i firmalagen (1974:156).

Registreringsmyndigheten ska utan dröjsmål i Post- och Inrikes Tidningar offentliggöra vad som införs i EEIG-registret.

Regeringen eller, efter reger- ingens bemyndigande, registre- ringsmyndigheten får bestämma hur uppgifter enligt artikel 8 c i EEG-förordningen ska offentlig- göras samt meddela föreskrifter om avgifter i registreringsären- den.

Bestämmelser om avförande av företagsnamnet ur registret sedan en dom om hävande av en registrering av ett företagsnamn har vunnit laga kraft finns i lagen (2019:000) om företagsnamn.

16 §49

Registreringsmyndighetens

Registreringsmyndighetens

beslut att skriva av en anmälan

beslut att skriva av en anmälan

om registrering eller att vägra re-

om registrering eller att vägra re-

gistrering får överklagas till all-

gistrering får överklagas till all-

män förvaltningsdomstol. Det-

män förvaltningsdomstol. Det-

samma gäller beslut enligt 13 §

samma gäller beslut enligt 13 §

tredje stycket och 15 §. Ett be-

tredje stycket och 15 §. Ett be-

slut av registreringsmyndigheten

slut av registreringsmyndigheten

48Senaste lydelse 2004:243.

49Senaste lydelse 2016:212.

97

att vägra registrering av en firma
överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen. Ett över- klagande ska ha kommit in inom två månader från dagen för be- slutet.

Författningsförslag

SOU 2016:79

att vägra registrering av ett före- tagsnamn överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen.

Detsamma gäller ett beslut att vägra registrering på grund av 2 kap. 10 § lagen (2019:000) om företagsnamn. Ett överklagande ska ha kommit in inom två måna- der från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

98

Ett europakooperativs före- tagsnamn ska innehålla beteck- ningen SCE. Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra ännu bestående företagsnamn som är införda i det register som avses i 10 §.

SOU 2016:79

Författningsförslag

1.19Förslag till

lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:1570) om medlems- banker att 1 a kap. 3 §, 2 kap. 4 §, 5 kap. 4 §, 7 a kap. 12 b §, 12 kap. 1–5 §§ och 13 kap. 5 och 6 §§, rubriken närmast före 1 a kap. 3 § och rubriken till 12 kap. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 a kap.

Firma

Företagsnamn

3 §50

Ett europakooperativs firma skall innehålla beteckningen SCE. Firman skall tydligt skilja sig från andra ännu bestående firmor som är införda i det register som av- ses i 10 §.

2 kap.

4 §51

Stadgarna skall ange

Stadgarna ska ange

1. medlemsbankens firma,

1. medlemsbankens företags-

 

namn,

2. den ort i Sverige där styrel-

2. den ort i Sverige där styrel-

sen skall ha sitt säte,

sen ska ha sitt säte,

3.de rörelsegrenar som banken avser att driva,

4.villkoren för medlemskap i banken,

5. den insats med vilken varje

5. den insats med vilken varje

medlem skall delta i banken och

medlem ska delta i banken och i

i vilken utsträckning medlem-

vilken utsträckning medlemmar-

50Senaste lydelse 2006:608.

51Senaste lydelse 2000:45.

99

Författningsförslag

SOU 2016:79

marna får delta i banken med insats utöver vad de är skyldiga att delta med,

6.antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter, som skall utses av stämman, samt tiden för deras uppdrag,

7.för det fall att fullmäktige enligt 7 kap. 12 § skall finnas, deras befogenhet, hur de skall ut- ses och tiden för deras uppdrag,

8.inom vilken tid och hur föreningsstämman skall samman- kallas samt hur andra meddelan- den skall komma till medlemmar- nas eller fullmäktiges kännedom,

9.vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma,

10.vad som skall ske med bankens behållna tillgångar när den upplöses, samt

11.för det fall att förlags- insatser som avses i 5 kap. eller insatsemission som avses i 8 kap. 2 a § skall förekomma, vad som skall gälla för dessa.

Om banken skall ha euro som redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078), skall detta anges i stadgarna. I så fall skall det i stadgarna också anges att den insats med vilken varje medlem skall delta i för- eningen skall vara bestämd i euro.

na får delta i banken med insats utöver vad de är skyldiga att delta med,

6.antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter, som ska utses av stämman, samt tiden för deras uppdrag,

7.för det fall att fullmäktige enligt 7 kap. 12 § ska finnas, deras befogenhet, hur de ska ut- ses och tiden för deras uppdrag,

8.inom vilken tid och hur föreningsstämman ska samman- kallas samt hur andra meddelan- den ska komma till medlemmar- nas eller fullmäktiges kännedom,

9.vilka ärenden som ska före- komma på ordinarie stämma,

10.vad som ska ske med bankens behållna tillgångar när den upplöses, samt

11.för det fall att förlags- insatser som avses i 5 kap. eller insatsemission som avses i 8 kap. 2 a § ska förekomma, vad som ska gälla för dessa.

Om banken ska ha euro som

redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078), ska detta anges i stadgarna. I så fall ska det i stadgarna också anges att den insats med vilken varje medlem ska delta i föreningen ska vara bestämd i euro.

100

SOU 2016:79

Författningsförslag

Vid byte av redovisningsvaluta får ändring av uppgift om insats- belopp anstå till den första ordinarie föreningsstämman efter det att beslutet om byte av redovisningsvaluta fick verkan.

5 kap.

4 §52

För varje förlagsinsats ska medlemsbanken utfärda ett förlags- andelsbevis. Beviset ska ställas till viss person, till innehavaren eller till viss person eller order och innehålla uppgift om

1. bankens firma, 1. bankens företagsnamn,

2.nummer eller annan beteckning för beviset,

3.insatsens storlek,

4.den rätt till utdelning som insatsen medför,

5.det sätt på vilket utdelning ska betalas ut och inlösen ske,

6.föreskrifter som avses i 2 § första stycket, samt

7.upplysning om vad 2 § andra stycket innehåller. Förlagsandelsbeviset ska undertecknas av banken. Styrelseleda-

möters eller firmatecknares namnteckning får återges genom tryck- ning eller på liknande sätt.

I stadgarna kan det bestämmas att medlemsbanken får registrera förlagsandelar hos en svensk värdepapperscentral enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finan- siella instrument i stället för att utfärda förlagsandelsbevis. Detta gäller dock inte förlagsandelar för vilka det gäller förvärvsbegräns- ningar enligt 2 § första stycket första meningen.

Av 4 kap. 5 § lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument följer att förlagsandelsbevis inte får utfär- das för förlagsandelar som har registrerats enligt den lagen.

Ett beslut som innebär att en förlagsandel inte längre ska vara registrerad hos en värdepapperscentral blir giltigt endast om den som har panträtt i förlagsandelen skriftligen har samtyckt till beslutet.

52 Senaste lydelse 2016:49.

101

En medlemsbanks företags- namn ska tydligt skilja sig från andra ännu bestående företags- namn som är införda i bank- registret samt från benämningar på utländska bankföretag, som är allmänt kända i Sverige.

Författningsförslag

SOU 2016:79

7 a kap.

12 b §53 Revisionsberättelsens inledning ska innehålla uppgift om

1. bankens firma och organi-

1. bankens företagsnamn och

sationsnummer,

organisationsnummer,

2.vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser,

3.vilket eller vilka normsystem för redovisning som banken har tillämpat, och

4.revisorns etableringsort

Revisionsberättelsen ska vara undertecknad av revisorn och inne- hålla uppgift om vilken dag revisionen avslutades.

12 kap. Medlemsbanks firma

12 kap. Medlemsbankens

 

företagsnamn

 

1 §54

 

En medlemsbanks firma skall

En medlemsbanks

företags-

innehålla ordet medlemsbank.

namn ska innehålla ordet med-

 

lemsbank.

 

Firman skall registreras i

Företagsnamnet ska

registre-

bankregistret.

ras i bankregistret.

 

Om firman skall registreras

Om företagsnamnet ska regi-

på två eller flera språk, skall varje

streras på två eller flera språk,

lydelse anges i bankens stadgar.

ska varje lydelse anges i bankens

 

stadgar.

 

2 §55

En medlemsbanks firma skall tydligt skilja sig från andra ännu bestående firmor som är införda i bankregistret samt från benäm- ningar på utländska bankföretag, som är allmänt kända i Sverige.

53Senaste lydelse 2016:435.

54Senaste lydelse 2004:318.

55Senaste lydelse 2004:318.

102

Skriftliga handlingar, som ut- färdas för en medlemsbank, bör undertecknas med bankens före- tagsnamn. Om styrelsen eller annan ställföreträdare för banken har utfärdat en handling utan firmateckning och det inte fram- går av dess innehåll att den ut- färdats på bankens vägnar, är de som undertecknat handlingen solidariskt ansvariga för förplik- telse enligt handlingen såsom för egen skuld. Detta gäller dock inte om det av omständigheterna vid handlingens tillkomst fram- gick att den utfärdades för ban- ken och den till vilken hand- lingen ställts av banken får ett behörigen undertecknat god-
103
En medlemsbanks styrelse kan anta ett särskilt företagsnamn. Bestämmelsen i 1 § andra stycket och 2 § om företagsnamn gäller även för ett särskilt företagsnamn.
Ordet bank eller medlemsbank får bara användas i ett särskilt företagsnamn för bankverksam- het.

SOU 2016:79

Författningsförslag

För registrering av firma gäller i övrigt vad som föreskrivs i firmalagen (1974:156).

För registrering av ett före- tagsnamn gäller i övrigt vad som föreskrivs i lagen (2019:000) om företagsnamn.

3 §56

En medlemsbanks styrelse kan anta bifirma. Bestämmelsen i 1 § andra stycket och 2 § om firma gäller även bifirma. Ordet bank eller medlemsbank får bara an- vändas i bifirma för bankverk- samhet.

4 §57

Skriftliga handlingar, som ut- färdas för en medlemsbank, bör undertecknas med bankens firma. Om styrelsen eller annan ställ- företrädare för banken har utfär- dat en handling utan firmateck- ning och det inte framgår av dess innehåll att den utfärdats på bankens vägnar, är de som undertecknat handlingen solida- riskt ansvariga för förpliktelse enligt handlingen såsom för egen skuld. Detta gäller dock inte om det av omständigheterna vid handlingens tillkomst framgick att den utfärdades för banken och den till vilken handlingen ställts av banken får ett behö- rigen undertecknat godkännande

56Senaste lydelse 2004:318.

57Senaste lydelse 2004:318.

I lagen (2019:000) om före- tagsnamn finns bestämmelser om avförande av ett företagsnamn ur registret sedan en dom om hävande av en registrering av ett företagsnamn har vunnit laga kraft.

Författningsförslag

SOU 2016:79

av handlingen utan oskäligt dröjs- mål efter det att detta begärts eller personlig ansvarighet gjorts gällande mot undertecknarna.

kännande av handlingen utan oskäligt dröjsmål efter det att detta begärts eller personlig an- svarighet gjorts gällande mot undertecknarna.

5 §58

I firmalagen (1974:156) finns

I lagen (2019:000) om före-

bestämmelser om förbud mot

tagsnamn finns bestämmelser

användning av firma och om

om förbud mot användning av

hävande av firmaregistrering.

ett företagsnamn och om hävan-

 

de av en registrering av ett före-

 

tagsnamn.

13 kap.

5 §

I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om avförande av en firma ur registret sedan en dom om hävande av firmaregi- streringen har vunnit laga kraft.

6 §59

Ett beslut av registrerings-

Ett beslut av registrerings-

myndigheten att skriva av en an-

myndigheten att skriva av en an-

mälan om registrering eller att

mälan om registrering eller att

vägra registrering enligt 3 § andra

vägra registrering enligt 3 § andra

stycket får överklagas till allmän

stycket får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol. Detsamma

förvaltningsdomstol. Detsamma

gäller ett beslut av registrerings-

gäller ett beslut av registrerings-

myndigheten enligt 10 kap. 5 §

myndigheten enligt 10 kap. 5 §

tredje stycket. Ett beslut av re-

tredje stycket. Ett beslut av re-

gistreringsmyndigheten att vägra

gistreringsmyndigheten att vägra

registrering av en firma överkla-

registrering av ett företagsnamn

58Senaste lydelse 2004:318.

59Senaste lydelse 2016:213.

104

SOU 2016:79 Författningsförslag

gas dock till Patent- och mark-

överklagas dock till Patent- och

nadsdomstolen. Ett överklagan-

marknadsdomstolen. Detsamma

de ska ha kommit in inom två

gäller ett beslut att vägra registre-

månader från dagen för beslutet.

ring på grund av 2 kap. 10 §

 

lagen (2019:000) om företags-

 

namn. Ett överklagande ska ha

 

kommit in inom två månader

 

från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

105

En arbetslöshetskassas före- tagsnamn ska innehålla ordet arbetslöshetskassa.
Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra bestående arbetslöshetskassors företagsnamn.
Endast arbetslöshetskassor en- ligt denna lag får i sitt företags- namn använda benämningen arbetslöshetskassa eller förkort- ningar därav.

Författningsförslag

SOU 2016:79

1.20Förslag till

lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

Härigenom föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1997:239) om arbets- löshetskassor ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §

En arbetslöshetskassas firma skall innehålla ordet arbetslös- hetskassa.

Firman skall tydligt skilja sig från andra bestående arbetslös- hetskassors firma.

Endast arbetslöshetskassor en- ligt denna lag får i sin firma an- vända benämningen arbetslös- hetskassa eller förkortningar därav.

5 §60

 

En arbetslöshetskassas stad-

En arbetslöshetskassas

stad-

gar skall ange följande:

gar ska ange följande:

 

1. arbetslöshetskassans firma,

1. arbetslöshetskassans

före-

 

tagsnamn,

 

2.kassans verksamhetsområde,

3.uppgift om kassan är avsedd för anställda eller företagare eller båda kategorierna,

4. den ort i Sverige där kassans styrelse skall ha sitt säte,

4. den ort i Sverige där kassans styrelse ska ha sitt säte,

5.betalningssätt för arbetslöshetsersättning,

6.betalningssätt för avgifter,

7.påföljden för försummelse att till kassan betala avgift eller sär- skilt uttaxerat belopp,

60 Senaste lydelse 2002:543.

106

SOU 2016:79

Författningsförslag

8.antalet styrelseledamöter och revisorer samt deras suppleanter, sättet att tillsätta dem och tiden för deras uppdrag,

9.bestämmelser om föreningsstämma,

10. antalet ombud som skall

10. antalet ombud som ska

utses till föreningsstämman, sätt-

utses till föreningsstämman, sätt-

et att utse dem och tiden för

et att utse dem och tiden för

deras uppdrag,

deras uppdrag,

11. tid för ordinarie föreningsstämma,

12. den tid inom vilken för-

12. den tid inom vilken för-

eningsstämman skall sammankal-

eningsstämman ska sammankal-

las, hur den skall sammankallas

las, hur den ska sammankallas

och hur andra meddelanden skall

och hur andra meddelanden ska

ges till känna för ombuden och

ges till känna för ombuden och

medlemmarna, samt

medlemmarna, samt

13. den tid inom vilken en

13. den tid inom vilken en

medlem som vill få ett ärende

medlem som vill få ett ärende

behandlat vid en föreningsstäm-

behandlat vid en föreningsstäm-

ma skall begära det och hur det

ma ska begära det och hur det

skall göras.

ska göras.

Första stycket 8 gäller inte arbetstagarrepresentanter som har ut- setts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privat- anställda.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får medge att en arbetslöshetskassas stadgar innehåller annat än det som anges i första stycket, om det finns särskilda skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

107

Författningsförslag

SOU 2016:79

1.21Förslag till

lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 1 § och 9 kap. 6 § växtförädlar- rättslagen (1997:306) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

1 §

En registrerad växtsort skall

En registrerad växtsort ska ha

ha en sortbenämning. Denna skall

en sortbenämning. Denna ska

göra det möjligt att skilja växt-

göra det möjligt att skilja växt-

sorten från andra sorter.

sorten från andra sorter.

En sortbenämning får inte godtas, om den

1.består av enbart siffror, såvida det inte är fast praxis att be- teckna sorter på det sättet,

2.uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten,

3.strider mot lag eller annan författning eller mot allmän ord- ning eller är ägnad att väcka förargelse,

4.kan förväxlas med en sortbenämning som för en sort inom växtarten eller en näraliggande växtart införts i eller föreslagits för införande i växtsortregistret, ett motsvarande utländskt register eller en annan officiell sortlista eller som används på förökningsmaterial av en sådan sort,

5. kan förväxlas med ett varu-

5. kan förväxlas med ett varu-

märke, ett namn, en firma eller

märke, ett namn, ett företags-

någon annan beteckning för

namn eller någon annan beteck-

vilken någon annan än sökanden

ning för vilken någon annan än

har skydd och som skulle ha

sökanden har skydd och som

utgjort hinder mot att registrera

skulle ha utgjort hinder mot att

sortbenämningen som varumärke

registrera sortbenämningen som

för material av en växtsort eller

varumärke för material av en

för varor av liknande slag,

växtsort eller för varor av liknan-

 

de slag,

6. kan förväxlas med ett sådant varumärke för material av en växtsort eller för varor av liknande slag för vilket sökanden har skydd.

108

SOU 2016:79

Författningsförslag

Regeringen får under förut- sättning av ömsesidighet för- ordna att en sortbenämning som har registrerats eller sökts regi- strerad i en främmande stat skall registreras i Sverige trots första och andra styckena, om det inte finns synnerliga skäl mot detta.

Regeringen får under förut- sättning av ömsesidighet för- ordna att en sortbenämning som har registrerats eller sökts regi- strerad i en främmande stat ska registreras i Sverige trots första och andra styckena, om det inte finns synnerliga skäl mot detta.

9 kap.

6 §61

Den som uppsåtligen eller av

Den som uppsåtligen eller av

oaktsamhet gör intrång i en växt-

oaktsamhet gör intrång i en växt-

förädlarrätt ska betala skälig er-

förädlarrätt ska betala skälig er-

sättning för utnyttjandet av växt-

sättning för utnyttjandet av växt-

sorten samt ersättning för den

sorten samt ersättning för den

ytterligare skada som intrånget

ytterligare skada som intrånget

har medfört. När ersättningens

har medfört.

storlek bestäms ska hänsyn sär-

 

skilt tas till

 

1. utebliven vinst,

 

2. vinst som den som har begått

 

intrånget har gjort,

 

3. skada på växtsortens anse-

 

ende,

 

4. ideell skada, och

 

5. innehavarens intresse av att

 

intrång inte begås.

 

 

När storleken på ersättningen

 

för ytterligare skada bestäms ska

 

hänsyn särskilt tas till

 

1. utebliven vinst,

 

2. vinst som den som har begått

 

intrånget har gjort,

 

3. skada på växtsortens anse-

 

ende,

 

4. ideell skada, och

61 Senaste lydelse 2009:115.

109

Författningsförslag

SOU 2016:79

5. innehavarens intresse av att intrång inte begås.

Den som gör intrång i en växtförädlarrätt utan uppsåt eller oakt- samhet ska betala ersättning för utnyttjandet av sorten, om och i den utsträckning det är skäligt.

Talan om ersättning får endast avse skada under de fem senaste åren innan talan väcktes. Om talan inte förs inom den tiden, är rätten till ersättning förlorad.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

110

Företrädaren för en försäk- ringsgivare från tredje land ska utan anmaning lämna Finans- inspektionen

SOU 2016:79

Författningsförslag

1.22Förslag till

lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 3 § och 10 kap. 1 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions- instituts verksamhet i Sverige ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.

3 §62

Företrädaren för en försäk- ringsgivare från tredje land skall utan anmaning lämna Finans- inspektionen

1.en redogörelse för försäkringsgivarens verksamhet i Sverige för varje räkenskapsår, enligt formulär som fastställs av inspektionen,

2.ett intyg för varje räkenskapsår om att försäkringsgivarens de- position motsvarar kraven i 5 kap. 1–3 §§,

3.försäkringstekniska riktlinjer för livförsäkring eller en ändring

iriktlinjerna senast när de börjar användas,

4.uppgifter om de tvångsmedel som den behöriga myndigheten

iförsäkringsgivarens hemland har tillgripit mot försäkringsgivaren, samt

5. meddelande om ändring av försäkringsgivarens firma.

Till de försäkringstekniska riktlinjerna eller de ändrade för- säkringstekniska riktlinjerna skall fogas en redogörelse för de kon- sekvenser som riktlinjerna får för försäkringsgivaren samt för för- säkringstagarna och andra ersätt- ningsberättigade på grund av försäkringarna.

5. meddelande om ändring av försäkringsgivarens företagsnamn.

Till de försäkringstekniska riktlinjerna eller de ändrade för- säkringstekniska riktlinjerna ska fogas en redogörelse för de kon- sekvenser som riktlinjerna får för försäkringsgivaren samt för för- säkringstagarna och andra ersätt- ningsberättigade på grund av försäkringarna.

62 Senaste lydelse 1999:602.

111

Författningsförslag

SOU 2016:79

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten enligt första och andra styckena.

10 kap.

1 §63

Finansinspektionen skall i

Finansinspektionen ska i Post-

Post- och Inrikes Tidningar kun-

och Inrikes Tidningar kungöra

göra

 

1.förordnande av ett ombud enligt 3 kap. 6 § fjärde stycket, 8 § eller 6 kap. 12 §,

2.beslut om att förbjuda eller begränsa en utländsk försäkrings- givares eller ett utländskt tjänstepensionsinstituts rätt att förfoga över sina tillgångar här i landet enligt 3 kap. 7 § första stycket, 9 § första stycket eller 6 kap. 11 § första stycket,

3.koncession som beviljas en försäkringsgivare från tredje land enligt 4 kap. 5 § första stycket,

4.förlängning av koncession som beviljas en försäkringsgivare från tredje land enligt 4 kap. 6 §,

5.godkännande av en företrädare för en försäkringsgivare från tredje land enligt 4 kap. 5 § första stycket eller 8 §,

6. ändring av firma för en försäkringsgivare från tredje land enligt 6 kap. 3 § första stycket 5,

6. ändring av ett företagsnamn för en försäkringsgivare från tredje land enligt 6 kap. 3 § första stycket 5,

7.förverkande av koncession enligt 6 kap. 2 eller 13 § eller åter- kallande av koncession enligt 7 kap. 1 § för en försäkringsgivare från tredje land,

8.godkännande eller förordnande av ett ombud enligt 7 kap. 2 § andra stycket,

9.anbud om övertagande av ett försäkringsbestånd i ett admi- nistrationsbo enligt 7 kap. 6 § första stycket,

10.beslut om antagande av anbud enligt 7 kap. 7 § första stycket,

11.ansökan om tillstånd till överlåtelse av försäkringsbestånd enligt 9 kap. 5 §, och

12.tillstånd till överlåtelse enligt 9 kap. 8 § första stycket.

63 Senaste lydelse 2005:1123.

112

SOU 2016:79

Författningsförslag

I 7 kap. 7 § fjärde stycket och 9 kap. 8 § andra stycket finns be- stämmelser om offentliggörande av vissa överlåtelsebeslut i andra EES-länder.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

113

Ett avstämningskonto för för- valtarregistrerade finansiella in- strument ska innehålla
1. förvaltarens företagsnamn, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt post- adress,

Författningsförslag

SOU 2016:79

1.23Förslag till

lag om ändring i lagen (1998:1479)

om värdepapperscentraler och kontoföring i finansiella instrument

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 9 § lagen (1998:1479) om värde- papperscentraler och kontoföring i finansiella instrument ska ha föl- jande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.

9 §

Ett avstämningskonto för för- valtarregistrerade finansiella in- strument skall innehålla

1. förvaltarens firma, organi- sationsnummer eller annat iden- tifieringsnummer samt post- adress,

2.anmärkning om att instrumenten förvaltas för annans räkning,

3.i fråga om aktier, de uppgifter som avses i 4 kap. 18 § första stycket 1–5 samt andra stycket, och

4.i fråga om skuldförbindelser, de uppgifter som avses i 4 kap.

19 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

114

SOU 2016:79

Författningsförslag

1.24Förslag till

lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

Härigenom föreskrivs att 7 och 14 §§ lagen (1998:1593) om tros- samfund ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §

Ett trossamfund skall på egen

Ett trossamfund ska på egen

begäran registreras av den myn-

begäran registreras av den myn-

dighet som regeringen bestäm-

dighet som regeringen bestäm-

mer, om trossamfundet har

mer, om trossamfundet har

1.stadgar där det finns bestämmelser om trossamfundets ändamål och om hur det fattas beslut i trossamfundets angelägenheter, och

2.en styrelse eller motsvarande organ.

Ett trossamfund får registre-

Ett trossamfund får registre-

ras bara om dess namn är ägnat

ras bara om dess namn är ägnat

att särskilja trossamfundets verk-

att särskilja trossamfundets verk-

samhet från andras. Bestämmel-

samhet från andras. Bestämmel-

serna i 10 § firmalagen (1974:156)

serna i 2 kap. 2–4 §§, 6 och 7 §§

om hinder mot registrering av

lagen (2019:000) om företags-

firma skall också tillämpas i fråga

namn om hinder mot registrering

om trossamfunds namn.

av ett företagsnamn ska också

 

tillämpas i fråga om trossam-

 

funds namn.

Aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser får inte registre- ras enligt denna lag.

14 §

Ett registrerat trossamfunds namn eller en benämning som är för- växlingsbar med detta namn får inte utan tillstånd offentligen an- vändas av någon annan annat än som benämning på trossamfundet i

fråga.

 

 

 

Vid överträdelse

av

första

Vid överträdelse av första

stycket tillämpas 15 och 18–20 §§

stycket tillämpas 5 kap. och 6 kap.

firmalagen (1974:156). Härvid

1–4 §§ lagen (2019:000) om före-

skall vad som sägs

om

firma-

tagsnamn. I dessa fall ska vad

115

Författningsförslag

SOU 2016:79

intrång gälla intrång i trossam-

som sägs om intrång i företags-

fundets namn. I fråga om regi-

namn gälla intrång i trossamfun-

strerade trossamfunds namn skall

dets namn. I fråga om registre-

även 16 § firmalagen tillämpas.

rade trossamfunds namn ska även

 

3 kap. 1 § lagen om företagsnamn

 

tillämpas.

Första och andra styckena gäller också för registrerade organisa- toriska delars namn.

Denna lag träder i kraft 1 januari 2019.

116

SOU 2016:79

Författningsförslag

1.25Förslag till

lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Härigenom föreskrivs att 27 b och 33 §§ revisionslagen (1999:1079) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 b §64 Revisionsberättelsens inledning ska innehålla uppgift om

1. företagets firma och orga-

1. företagsnamnet och organi-

nisationsnummer eller person-

sationsnummer eller person-

nummer,

nummer,

2.vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser,

3.vilket eller vilka normsystem för redovisning som företaget har tillämpat, och

4.revisorns etableringsort eller hemort.

Revisionsberättelsen ska vara undertecknad av revisorn och inne- hålla uppgift om vilken dag revisionen avslutades.

33 §65

I fråga om koncernrevisionsberättelsen gäller 27 § första stycket om tidpunkten för lämnande av revisionsberättelsen, 27 a § första stycket första meningen och andra stycket om gemensam revisions- berättelse samt 27 b § första stycket 2 och 4 och andra stycket, 27 c, 27 d, 28 och 31–32 §§ om revisionsberättelsens innehåll.

Revisorn ska på koncernredovisningen teckna en hänvisning till koncernrevisionsberättelsen. Om moderföretaget har fler än en re- visor, gäller detta samtliga revisorer.

Koncernrevisionsberättelsens Koncernrevisionsberättelsens inledning ska innehålla uppgift inledning ska innehålla uppgift om moderföretagets firma och om moderföretagets företags- organisationsnummer eller per- namn och organisationsnummer sonnummer och om vilket eller eller personnummer och om

64Senaste lydelse 2016:433.

65Senaste lydelse 2016:433.

117

Författningsförslag

SOU 2016:79

vilka normsystem för koncern- redovisning som moderföretaget har tillämpat.

vilket eller vilka normsystem för koncernredovisning som moder- företaget har tillämpat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

118

SOU 2016:79

Författningsförslag

1.26Förslag till

lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 66 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

66 kap.

18 §

I inkomstslaget näringsverksamhet får särskild skatteberäkning göras för ackumulerad inkomst i form av

1. sådana inkomster genom vetenskaplig, litterär eller konstnärlig verksamhet eller annan personlig, självständig näringsutövning som inte medför avdrag på grund av insättning på upphovsmannakonto,

2. inkomster vid överlåtelse av

2. inkomster vid överlåtelse av

hyresrätt samt

av varumärke,

hyresrätt samt av varumärke, före-

firmanamn och

andra liknande

tagsnamn och andra liknande

rättigheter av goodwills natur,

rättigheter av goodwills natur,

3.ersättning som den skattskyldige får för att flytta från en lokal som används i näringsverksamheten,

4.återföring av värdeminskningsavdrag m.m. avseende närings- fastigheter enligt 26 kap. 2, 8, 9 eller 13 §,

5.återföring av avdrag för utgifter för förbättrande reparationer och underhåll avseende näringsbostadsrätter enligt 26 kap. 10, 11 eller 13 §,

6.engångsersättning vid upplåtelse eller upphörande av nyttjan- derätt, dock inte upplåtelse av rätt att avverka skog, eller servituts- rätt och vid överlåtelse av nyttjanderätt, och

7.ersättning vid avräkning enligt 9 kap. 23 § jordabalken och inkomster för en fastighetsägare som avser värdet av sådan förbätt- ring som en nyttjanderättshavare bekostat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

119

2. organisationsnummer, namn, företagsnamn och juridisk form samt i fråga om handels- bolag och andra juridiska perso- ner sådana uppgifter om huvud- kontor och säte som avses i 67 kap. 8 § skatteförfarandelag- en (2011:1244),

Författningsförslag

SOU 2016:79

1.27Förslag till

lag om ändring i lagen (2001:181)

om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (2001:181) om behand- ling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

5 §66

Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild, om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften avser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om 1. namn och personnummer,

2. organisationsnummer, namn, firma och juridisk form samt i fråga om handelsbolag och andra juridiska personer så- dana uppgifter om huvudkontor och säte som avses i 67 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244),

3.registrering enligt skatteförfarandelagen samt särskilt registre- rings- eller redovisningsnummer,

4.på vilket sätt den preliminära skatten ska betalas för en fysisk person,

5.registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter,

6.slag av näringsverksamhet,

7.beslut om likvidation eller konkurs, och

66 Senaste lydelse 2011:1406.

120

SOU 2016:79

Författningsförslag

8. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som skatte- befriad förbrukare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi och i sådana fall från vilken tidpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

121

Föreningens företagsnamn ska innehålla beteckningen ”koope- rativ hyresrättsförening”.
I företagsnamnet får inte ordet
”bolag” eller något annat ord som betecknar ett bolagsförhål- lande tas in på så sätt att det kan leda till missförståndet att ett bolag innehar företagsnamnet.
Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra hos Bolags- verket förut registrerade och ännu bestående företagsnamn för föreningar med säte i samma län. För registrering av föreningens företagsnamn gäller i övrigt be- stämmelserna i lagen (2019:000) om företagsnamn.

Författningsförslag

SOU 2016:79

1.28Förslag till

lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 25, 26 och 28 §§ och 6 kap. 2 § och rubriken närmast före 2 kap. 25 § lagen (2002:93) om koopera- tiv hyresrätt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 kap.

Firma

Företagsnamn

25 §67

Föreningens firma skall inne- hålla beteckningen ”kooperativ hyresrättsförening”.

I firman får inte ordet ”bolag” eller något annat ord som be- tecknar ett bolagsförhållande tas in på så sätt att det kan leda till missförståndet att ett bolag inne- har firman.

Firman skall tydligt skilja sig från andra hos Bolagsverket förut registrerade och ännu bestående föreningsfirmor med säte i samma län. För registrering av förening- ens firma gäller i övrigt bestäm- melserna i firmalagen (1974:156).

67 Senaste lydelse 2004:246.

122

Ett beslut om en sådan änd- ring av stadgarna att styrelsens säte ska flyttas från ett län till ett annat får inte registreras, om den kooperativa hyresrättsför- eningens företagsnamn på grund av bestämmelserna i 25 § tredje stycket inte får föras in i Bolags- verkets register.
Endast en kooperativ hyres- rättsförening eller en samman- slutning av kooperativa hyres- rättsföreningar får använda be- teckningen ”kooperativ hyresrätt” eller en sammansättning med dessa ord i sitt företagsnamn eller i övrigt vid beteckning av rörel- sen.

SOU 2016:79

Författningsförslag

26 §

Endast en kooperativ hyres- rättsförening eller en samman- slutning av kooperativa hyres- rättsföreningar får använda be- teckningen ”kooperativ hyresrätt” eller en sammansättning med dessa ord i sin firma eller i övrigt vid beteckning av rörelsen.

28 §68

Bestämmelserna om registrering m.m. i 15 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyresrätts- föreningar.

Ett beslut om en sådan änd- ring av stadgarna att styrelsens säte skall flyttas från ett län till ett annat får inte registreras, om den kooperativa hyresrättsför- eningens firma på grund av be- stämmelserna i 25 § tredje stycket inte får föras in i Bolagsverkets register.

6 kap.

2 §69

Det som sägs i 16 kap. 1 § första och tredje styckena och 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också i fråga om kooperativa hyresrättsföreningar.

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1.inte för medlemsförteckning eller håller en sådan förteckning tillgänglig enligt 3 kap. 6 och 7 §§ lagen om ekonomiska föreningar,

2.tar emot förskott i strid med 2 kap. 12 §, eller

68Senaste lydelse 2004:246.

69Senaste lydelse 2016:116.

123

Författningsförslag

SOU 2016:79

3. använder firma i strid med

3. använder ett företagsnamn i

2 kap. 26 §.

strid med 2 kap. 26 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

124

Bara banker, Sveriges riksbank och utländska kreditinstitut får i sitt företagsnamn eller i övrigt vid beteckning av sin affärsrörelse använda ordet bank. Ett utländskt kreditinstitut får driva verksam- het i Sverige under det företags- namn som institutet använder i det land där det har sitt huvud- kontor.
En sammanslutning eller an- nan juridisk person med nära anknytning till någon som avses i första stycket får, efter till- stånd av Finansinspektionen, an- vända ordet bank i sitt företags- namn.
Vad som sägs i denna para- graf hindrar inte att ett företag som omfattas av pantbankslagen (1995:1000) använder ordet pant-
125

SOU 2016:79

Författningsförslag

1.29Förslag till

lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 9 §, 10 kap. 35 och 36 §§ och 11 kap. 1 § och rubrikerna närmast för 1 kap. 9 § och 10 kap. 35 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 kap.

Bank i firman m.m.

Bank i företagsnamnet m.m.

9 §70

Bara banker, Sveriges riksbank och utländska kreditinstitut får i sin firma eller i övrigt vid be- teckning av sin affärsrörelse an- vända ordet bank. Ett utländskt kreditinstitut får driva verksam- het i Sverige under den firma som institutet använder i det land där det har sitt huvudkontor.

En sammanslutning eller an- nan juridisk person med nära anknytning till någon som avses i första stycket får, efter till- stånd av Finansinspektionen, an- vända ordet bank i sin firma.

Vad som sägs i denna para- graf hindrar inte att ett företag som omfattas av pantbankslagen (1995:1000) använder ordet pant-

70 Senaste lydelse 2011:460.

Författningsförslag SOU 2016:79

bank i sin firma eller annars i sin

bank i sitt företagsnamn eller

rörelse.

annars i sin rörelse.

 

10 kap.

 

Firma

Företagsnamn

 

35 §71

 

Ett bankaktiebolags firma skall

Ett bankaktiebolags företags-

innehålla ordet bank.

namn ska innehålla ordet bank.

36 §72

 

Ett bankaktiebolag som har

Ett bankaktiebolag som har

övertagit en sparbanks rörelse vid

övertagit en sparbanks rörelse vid

ombildning enligt 8 kap. spar-

ombildning enligt 8 kap. spar-

bankslagen (1987:619) får, efter

bankslagen (1987:619) får, efter

tillstånd av Finansinspektionen,

tillstånd av Finansinspektionen,

använda ordet sparbank i sin

använda ordet sparbank i sitt

firma. Detsamma gäller ett bank-

företagsnamn. Detsamma

gäller

aktiebolag som senare har över-

ett bankaktiebolag som

senare

tagit en sådan rörelse.

har övertagit en sådan rörelse.

11 kap.

 

1 §73

 

Det som enligt 10 kap. gäller

Det som enligt 10 kap. gäller

för bankaktiebolag ska även gälla

för bankaktiebolag ska även gälla

för kreditmarknadsbolag utom

för kreditmarknadsbolag

utom

bestämmelserna om fusion i 18 §,

bestämmelserna om fusion i 18 §,

om likvidation i 31–34 §§ och

om likvidation i 31–34 §§ och

om firma i 35 och 36 §§.

om företagsnamn i 35 och 36 §§.

Bestämmelserna om fusion i 10 kap. 19–25 b §§ gäller bara vid fusion mellan ett kreditmarknadsbolag och ett annat bolag och bara om en bank inte är övertagande bolag. Ärenden som avser tillstånd enligt 20, 25 eller 40 § prövas av Finansinspektionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

71Senaste lydelse 2005:932.

72Senaste lydelse 2005:932.

73Senaste lydelse 2009:711.

126

Bolagsverkets beslut att skriva av en anmälan om registrering eller att vägra registrering får överklagas till allmän förvalt- ningsdomstol. Detsamma gäller verkets beslut i ett tillståndsären- de enligt 11 §, verkets beslut om att vägra att utfärda ett intyg en- ligt 6 eller 15 § samt verkets be- slut enligt 28 eller 31 §. Ett beslut av Bolagsverket att vägra registre- ring av ett företagsnamn eller en ändrad verksamhet överklagas dock till Patent- och marknads- domstolen. Ett överklagande ska ha kommit in inom två månader från dagen för beslutet.
127

SOU 2016:79

Författningsförslag

1.30Förslag till

lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Härigenom föreskrivs att 3 och 32 §§ och rubriken närmast före 3 § lagen (2004:575) om europabolag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Firma

Företagsnamn

3 §

Ett europabolags firma skall

Ett europabolags företagsnamn

innehålla beteckningen SE. Fir-

ska innehålla beteckningen SE.

man skall tydligt skilja sig från

Företagsnamnet ska tydligt skilja

andra ännu bestående firmor som

sig från andra ännu bestående

är införda i det register som av-

företagsnamn som är införda i det

ses i 7 §.

register som avses i 7 §.

32 §74

Bolagsverkets beslut att skriva av en anmälan om registrering eller att vägra registrering får överklagas till allmän förvalt- ningsdomstol. Detsamma gäller verkets beslut i ett tillståndsären- de enligt 11 §, verkets beslut om att vägra att utfärda ett intyg en- ligt 6 eller 15 § samt verkets be- slut enligt 28 eller 31 §. Ett beslut av Bolagsverket att vägra registre- ring av en firma överklagas dock till Patent- och marknadsdom- stolen. Ett överklagande ska ha kommit in inom två månader från dagen för beslutet.

74 Senaste lydelse 2016:217.

Författningsförslag

SOU 2016:79

Finansinspektionens beslut enligt 9 b § och Skatteverkets beslut om hinder mot flyttning av säte enligt 11 a § får överklagas till all- män förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

128

SOU 2016:79

Författningsförslag

1.31Förslag till

lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Härigenom föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen (2005:551) att 1 kap. 1 §, 3 kap. 1 och 11 §§, 6 kap. 2 §, 9 kap. 29 och 38 §§, 23 kap. 7, 28, 38 och 42 §§, 24 kap. 8 §, 26 kap. 3 och 7 §§, 27 kap. 7 §, 28 kap. 1–7 §§, 31 kap. 2 §, 32 kap. 17 §, rubriken till 28 kap. och rubriker- na närmast före 27 kap. 7 §, 28 kap. 1, 3, 4 och 5 §§ och 32 kap. 17 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §75

Denna lag innehåller bestämmelser om aktiebolag. Bestämmel- serna avser

bildande av aktiebolag (2 kap.),

bolagsordning (3 kap.),

aktierna (4 kap.),

aktiebok (5 kap.),

aktiebrev (6 kap.),

bolagsstämma (7 kap.),

bolagets ledning (8 kap.),

revision (9 kap.),

allmän och särskild granskning (10 kap.),

ökning av aktiekapitalet, utgivande av nya aktier, upptagande av vissa penninglån, m.m. (11 kap.),

fondemission (12 kap.),

nyemission av aktier (13 kap.),

– emission av tecknings-

– emission av tecknings-

optioner med åtföljande teck-

optioner med åtföljande teck-

ning av nya aktier (14 kap)

ning av nya aktier (14 kap.),

emission av konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier (15 kap.),

vissa riktade emissioner m.m. (16 kap.),

värdeöverföringar från bolaget (17 kap.),

vinstutdelning (18 kap.),

75 Senaste lydelse 2005:812.

129

Författningsförslag

SOU 2016:79

förvärv av egna aktier m.m. (19 kap.),

minskning av aktiekapitalet och reservfonden (20 kap.),

lån från bolaget till aktieägare m.fl. (21 kap.),

inlösen av minoritetsaktier (22 kap.),

fusion av aktiebolag (23 kap.),

delning av aktiebolag (24 kap.),

likvidation och konkurs (25 kap.),

byte av bolagskategori (26 kap.),

registrering (27 kap.),

– aktiebolags firma (28 kap.),

– aktiebolagets företagsnamn

 

(28 kap.),

skadestånd (29 kap.),

straff och vite (30 kap.),

överklagande (31 kap.), samt

aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (32 kap.).

 

3 kap.

Bolagsordningen ska ange

1 §76

 

1. bolagets firma,

1. bolagets företagsnamn,

2.den ort i Sverige där bolagets styrelse ska ha sitt säte,

3.föremålet för bolagets verksamhet, angivet till sin art,

4.aktiekapitalet eller, om detta utan ändring av bolagsordningen ska kunna bestämmas till ett lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maximikapitalet, varvid minimikapitalet inte får vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet,

5.antalet aktier eller, om det i bolagsordningen har angetts ett minimikapital och ett maximikapital, ett lägsta och högsta antal aktier, varvid relationen mellan minimikapitalet och det lägsta antalet aktier ska vara densamma som relationen mellan maximikapitalet och det högsta antalet aktier,

6.antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter,

7.antalet eller lägsta och högsta antalet styrelsesuppleanter, om sådana ska finnas,

8.antalet eller lägsta och högsta antalet revisorer, om revisor ska finnas enligt 9 kap. 1 §,

9.hur bolagsstämma ska sammankallas, och

76 Senaste lydelse 2010:834.

130

I fråga om publika aktie- bolag, vars företagsnamn inte innehåller ordet publikt, ska i bolagsordningen anges beteck- ningen (publ) efter företagsnam- net.

SOU 2016:79

Författningsförslag

10. den tid som bolagets räkenskapsår ska omfatta.

När antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter anges en- ligt första stycket 6 och 7, ska arbetstagarrepresentanter som utses enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privat- anställda inte räknas med.

I fråga om publika aktiebolag gäller även 11 §.

11 §

I fråga om publika aktie- bolag, vars firma inte innehåller ordet publikt, skall i bolagsord- ningen anges beteckningen (publ) efter firman.

 

6 kap.

 

 

2 §77

 

Ett aktiebrev ska ange

 

1. bolagets

firma, organisa-

1. bolagets företagsnamn, orga-

tionsnummer

och bolagskate- nisationsnummer och bolags-

gori,

kategori,

2.aktieägarens namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer,

3.nummer på de aktier som avses med brevet,

4.aktiernas slag, om det enligt bolagsordningen kan finnas aktier av olika slag,

5.förbehåll enligt 4 kap. 6, 8, 18 eller 27 § eller 20 kap. 31 §, om aktierna omfattas av ett sådant förbehåll, och

6.vilken dag aktiebrevet lämnades ut.

I det fall som avses i 5 kap. 6 § tredje stycket ska aktiebrevet i stället för fondandelsägarna ange fondens förvaltare liksom fon- dens beteckning.

En uppgift som avses i första stycket 5 kan anges i förkortad form. Förkortningsformer fastställs av regeringen.

77 Senaste lydelse 2013:576.

131

Författningsförslag SOU 2016:79

9 kap.

29 §78

Revisionsberättelsens inledning ska innehålla uppgift om

1. bolagets firma och organi-

1. bolagets företagsnamn och

sationsnummer,

organisationsnummer,

2.vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser,

3.vilket eller vilka normsystem för redovisning som bolaget har tillämpat, och

4.revisorns etableringsort.

Revisionsberättelsen ska vara undertecknad av revisorn och inne- hålla uppgift om vilken dag revisionen avslutades.

38 §79

I fråga om koncernrevisionsberättelsen gäller 28 § första stycket om tidpunkten för lämnande av revisionsberättelsen, 28 a § första stycket första meningen och andra stycket om gemensam revisions- berättelse samt 29 § första stycket 2 och 4 och andra stycket, 30 §, 31 § första och andra styckena, 31 a §, 32 § första stycket 1 och 35– 36 §§ om revisionsberättelsens innehåll.

Koncernrevisionsberättelsens

Koncernrevisionsberättelsens

inledning ska innehålla uppgift

inledning ska innehålla uppgift

om moderbolagets firma

och

om moderbolagets företagsnamn

organisationsnummer samt

om

och organisationsnummer samt

vilket eller vilka normsystem för

om vilket eller vilka normsystem

koncernredovisning som moder-

för koncernredovisning som

bolaget har tillämpat.

 

moderbolaget har tillämpat.

På koncernredovisningen ska revisorn göra en hänvisning till koncernrevisionsberättelsen. Om revisorn anser att koncernbalans- räkningen eller koncernresultaträkningen inte bör fastställas, ska också detta antecknas på koncernredovisningen. Om moderbolaget har fler än en revisor, gäller detta samtliga revisorer.

78Senaste lydelse 2016:431.

79Senaste lydelse 2016:431.

132

SOU 2016:79 Författningsförslag

23 kap.

7 §

I fusionsplanen skall det för

I fusionsplanen ska det för

varje bolag anges

varje bolag anges

1. firma, bolagskategori, orga-

1. företagsnamn, bolagskate-

nisationsnummer och den ort där

gori, organisationsnummer och

styrelsen skall ha sitt säte,

den ort där styrelsen ska ha sitt

 

säte,

2. hur många aktier i det över-

2. hur många aktier i det över-

tagande bolaget som skall läm-

tagande bolaget som ska lämnas

nas för ett angivet antal aktier i

för ett angivet antal aktier i över-

överlåtande bolag och vilken kon-

låtande bolag och vilken kontant

tant ersättning som skall lämnas

ersättning som ska lämnas som

som fusionsvederlag,

fusionsvederlag,

3. den tidpunkt och de övriga

3. den tidpunkt och de övriga

villkor som skall gälla för utläm-

villkor som ska gälla för utläm-

nandet av fusionsvederlaget,

nandet av fusionsvederlaget,

4.från vilken tidpunkt och på vilka villkor de aktier som lämnas som fusionsvederlag medför rätt till utdelning i det övertagande bolaget,

5.den planerade tidpunkten för överlåtande bolags upplösning,

6. vilka rättigheter i det över-

6. vilka rättigheter i det över-

tagande bolaget som skall till-

tagande bolaget som ska till-

komma innehavare

av aktier,

komma

innehavare

av aktier,

teckningsoptioner,

konvertibler

teckningsoptioner,

konvertibler

och andra värdepapper med sär-

och andra värdepapper med sär-

skilda rättigheter i

överlåtande

skilda rättigheter i

överlåtande

bolag eller vilka åtgärder som i

bolag eller vilka åtgärder som i

övrigt skall vidtas till förmån för

övrigt ska vidtas till förmån för

de nämnda innehavarna, och

de nämnda innehavarna, och

7. arvode och annan särskild

7. arvode och annan särskild

förmån som med anledning av

förmån som med anledning av

fusionen skall lämnas till en sty-

fusionen ska lämnas till en sty-

relseledamot eller en verkställan-

relseledamot eller en verkställan-

de direktör i överlåtande eller

de direktör i överlåtande eller

övertagande bolag eller till en

övertagande bolag eller till en

revisor som utför

granskning

revisor

som utför

granskning

enligt 11 §.

 

enligt 11 §.

 

133

Författningsförslag SOU 2016:79

 

 

 

28 §

 

 

 

 

Om

ett moderbolag äger

Om ett moderbolag

äger

samtliga aktier i ett dotterbolag,

samtliga aktier i ett dotterbolag,

kan bolagens styrelser fatta be-

kan bolagens styrelser fatta b-

slut om att dotterbolaget skall

eslut om att dotterbolaget ska

gå upp i moderbolaget. De skall

upp i moderbolaget. De ska där-

därvid

upprätta en fusionsplan.

vid

upprätta

en

fusionsplan.

Planen skall för vart och ett av

Planen ska för vart och ett av

bolagen ange

 

 

bolagen ange

 

 

 

1. firma, bolagskategori, orga-

1. företagsnamn,

bolagskate-

nisationsnummer

och den

ort

gori,

organisationsnummer

och

där styrelsen skall ha sitt säte,

 

den ort där styrelsen ska ha sitt

 

 

 

 

säte,

 

 

 

 

2. den planerade tidpunkten för dotterbolagets upplösning,

 

3. vilka rättigheter i moder-

3. vilka rättigheter i moder-

bolaget som skall tillkomma inne-

bolaget som ska tillkomma inne-

havare av teckningsoptioner, kon-

havare av teckningsoptioner, kon-

vertibler och andra värdepapper

vertibler och andra värdepapper

med

särskilda

rättigheter

i

med

särskilda

rättigheter i

dotterbolaget eller vilka åtgärder

dotterbolaget eller vilka åtgärder

som i övrigt skall vidtas till för-

som i övrigt ska vidtas till för-

mån för de nämnda innehavarna,

mån för de nämnda innehavarna,

4. arvode och annan särskild

4. arvode och annan särskild

förmån som med anledning av

förmån som med anledning av

fusionen skall lämnas till en sty-

fusionen ska lämnas till en sty-

relseledamot eller en verkställan-

relseledamot eller en verkställan-

de direktör eller till en revisor

de direktör eller till en revisor

som utför granskning enligt 29 §.

som utför granskning enligt 29 §.

I fusionsplanen skall det läm-

I fusionsplanen ska det läm-

nas en redogörelse för de om-

nas en redogörelse för de om-

ständigheter som kan vara av vikt

ständigheter som kan vara av vikt

vid bedömningen

av fusionens

vid bedömningen

av fusionens

lämplighet för bolagen.

 

lämplighet för bolagen.

 

134

SOU 2016:79 Författningsförslag

38 §80

Fusionsplanen ska innehålla uppgift om

 

1. de fusionerande bolagens

1. de

fusionerande bolagens

form, firma och säte,

form, företagsnamn och säte,

2.utbytesförhållanden mellan aktier och förekommande värde- papper i överlåtande respektive övertagande bolag och eventuell kontant betalning,

3.de villkor som ska gälla för tilldelning av aktier och förekom- mande värdepapper i det övertagande bolaget,

4.den gränsöverskridande fusionens sannolika följder för syssel- sättningen,

5.från vilken tidpunkt och på vilka villkor aktier och förekom- mande värdepapper medför rätt till utdelning i det övertagande bolaget,

6.från vilken tidpunkt de fusionerande bolagens transaktioner bokföringsmässigt ska anses ingå i det övertagande bolaget,

7.vilka rättigheter i det övertagande bolaget som ska tillkomma innehavare av särskilda rättigheter i överlåtande bolag eller vilka åt- gärder som i övrigt ska vidtas till förmån för de nämnda innehavarna,

8.arvode och annan särskild förmån som med anledning av fusion- en ska lämnas till en styrelseledamot, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare eller till den som utför granskning enligt 11, 40 eller 41 §,

9.bolagsordning för det övertagande bolaget,

10.värdet av de tillgångar och skulder som ska överföras till det övertagande bolaget och de överväganden som har gjorts vid värde- ringen, och

11.datum för de räkenskaper som har legat till grund för fast- ställandet av villkoren för fusionen.

I förekommande fall ska fusionsplanen också innehålla uppgift om hur arbetstagarna deltar i den process genom vilken formerna

för arbetstagarnas medverkan i det övertagande bolaget beslutas.

Vid kombination ska fusions-

Vid kombination ska fusions-

planen också innehålla

uppgift

planen också innehålla

uppgift

om det övertagande

bolagets

om det övertagande

bolagets

form, firma och säte.

 

form, företagsnamn och säte.

80 Senaste lydelse 2008:12.

135

I delningsplanen ska det för varje bolag anges
1. företagsnamn, bolagskate- gori, organisationsnummer och den ort där styrelsen ska ha sitt säte,
2. en noggrann beskrivning av de tillgångar och skulder som ska överföras till vart och ett av

Författningsförslag SOU 2016:79

42 §81

Vid en gränsöverskridande fusion ska skyldigheten enligt 14 § att ge in fusionsplanen med bifogade handlingar för registrering full- göras av det svenska bolag som deltar i fusionen. Om flera svenska bolag deltar ska skyldigheten fullgöras av det svenska bolag som är övertagande bolag eller, om det övertagande bolaget inte är ett svenskt bolag, av det äldsta av de överlåtande svenska bolagen.

Om fusionsplanen eller de handlingar som är fogade till planen är avfattade på annat språk än svenska, ska sökanden ge in en över- sättning till svenska. Översättningen ska vara gjord av en översättare som är auktoriserad eller har motsvarande utländsk behörighet. Bo- lagsverket får medge att någon översättning inte ges in.

I anmälan för registrering ska lämnas uppgift om

1. form, firma och säte för

1. form, företagsnamn och säte

vart och ett av de fusionerande

för vart och ett av de fusione-

bolagen,

rande bolagen,

2.de register där bolagen är registrerade och de nummer som används för identifiering i registren,

3.hur borgenärer och, i förekommande fall, minoritetsaktieägare ska förfara för att utöva sina rättigheter samt de adresser där full- ständig information om detta förfarande kostnadsfritt kan erhållas, och

4.bolagens adresser.

När registreringen kungörs enligt 27 kap. 3 §, ska kungörelsen innehålla de uppgifter som avses i tredje stycket 1–3.

24 kap.

8 §

I delningsplanen skall det för varje bolag anges

1. firma, bolagskategori, orga- nisationsnummer och den ort där styrelsen skall ha sitt säte,

2. en noggrann beskrivning av de tillgångar och skulder som skall överföras till vart och ett av

81 Senaste lydelse 2008:12.

136

SOU 2016:79 Författningsförslag

de övertagande bolagen eller, vid

de övertagande bolagen eller, vid

delning enligt 1 § andra stycket 2,

delning enligt 1 § andra stycket 2,

behållas av det överlåtande bola-

behållas av det överlåtande bola-

get med uppgift om tillgångarnas

get med uppgift om tillgångarnas

och skuldernas verkliga värde,

och skuldernas verkliga värde,

3. hur många aktier i överta-

3. hur många aktier i överta-

gande bolag som skall lämnas

gande bolag som ska lämnas för

för ett angivet antal aktier i det

ett angivet antal aktier i det

överlåtande bolaget och vilken

överlåtande bolaget och vilken

kontant ersättning som skall läm-

kontant ersättning som ska läm-

nas som delningsvederlag,

nas som delningsvederlag,

4. den tidpunkt och de övriga

4. den tidpunkt och de övriga

villkor som skall gälla för utläm-

villkor som ska gälla för utläm-

nandet av delningsvederlaget,

nandet av delningsvederlaget,

5. från vilken tidpunkt och på vilka villkor de aktier som lämnas som delningsvederlag medför rätt till utdelning i övertagande bolag,

6. den planerade tidpunkten

6. den planerade tidpunkten

för upplösningen av det över-

för upplösningen av det över-

låtande bolaget, om detta skall

låtande bolaget, om detta ska

upplösas,

upplösas,

7. vilka rättigheter i överta-

7. vilka rättigheter i överta-

gande bolag som skall tillkomma

gande bolag som ska tillkomma

innehavare av aktier, tecknings-

innehavare av aktier, tecknings-

optioner, konvertibler och andra

optioner, konvertibler och andra

värdepapper med särskilda rättig-

värdepapper med särskilda rättig-

heter i det överlåtande bolaget

heter i det överlåtande bolaget

eller vilka åtgärder som i övrigt

eller vilka åtgärder som i övrigt

skall vidtas till förmån för de

ska vidtas till förmån för de

nämnda innehavarna,

nämnda innehavarna,

8. arvode och annan särskild

8. arvode och annan särskild

förmån som med anledning av

förmån som med anledning av

delningen skall lämnas till en sty-

delningen ska lämnas till en sty-

relseledamot eller en verkställan-

relseledamot eller en verkställan-

de direktör i överlåtande eller

de direktör i överlåtande eller

övertagande bolag eller till en re-

övertagande bolag eller till en re-

visor som utför granskning en-

visor som utför granskning en-

ligt 13 §,

ligt 13 §,

9. om någon på något annat

9. om någon på något annat

sätt skall få särskilda rättigheter

sätt ska få särskilda rättigheter

137

Författningsförslag

SOU 2016:79

eller förmåner av övertagande bolag som bildas i samband med delningen, och

10. kostnaderna för delning- en och hur dessa skall fördelas på deltagande bolag.

eller förmåner av övertagande bolag som bildas i samband med delningen, och

10. kostnaderna för delning- en och hur dessa ska fördelas på deltagande bolag.

26 kap.

3 §

Ett beslut enligt 1 § skall an-

Ett beslut enligt 1 § ska an-

mälas för registrering i aktiebo-

mälas för registrering i aktiebo-

lagsregistret.

lagsregistret.

Beslutet får registreras endast om

1.bolagets registrerade aktiekapital uppgår till minst det belopp som anges i 1 kap. 14 §,

2.ett yttrande visas upp, undertecknat av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag, av vilket det fram- går att det finns täckning för det registrerade aktiekapitalet, och

3. bolagets firma inte strider mot föreskrifterna i 28 kap. 1 och 7 §§ om ett publikt aktiebolags firma.

3. bolagets företagsnamn inte strider mot föreskrifterna i 28 kap. 1 och 7 §§ om ett publikt aktiebolags företagsnamn.

7 §

 

Ett beslut enligt 6 § skall an-

Ett beslut enligt 6 § ska an-

mälas för registrering i aktiebo-

mälas för registrering i aktiebo-

lagsregistret.

lagsregistret.

 

Beslutet får registreras endast

Beslutet får registreras endast

om bolagets firma inte strider

om bolagets

företagsnamn inte

mot föreskrifterna i 28 kap. 1 och

strider mot

föreskrifterna i

2 §§ om ett privat aktiebolags

28 kap. 1 och 2 §§ om ett privat

firma.

aktiebolags företagsnamn.

138

SOU 2016:79 Författningsförslag

 

 

27 kap.

Avregistrering av firma

 

Avregistrering av

 

 

 

ett företagsnamn

 

 

7 §

I firmalagen (1974:156) finns

I lagen (2019:000) om före-

bestämmelser om avregistrering

tagsnamn finns bestämmelser om

av firma ur aktiebolagsregistret

avregistrering av ett företagsnamn

sedan en dom om hävande av

ur aktiebolagsregistret sedan en

firmaregistrering har vunnit laga

dom om hävande av en registre-

kraft.

 

 

ring av ett företagsnamn har

 

 

 

vunnit laga kraft.

28 kap. Aktiebolags firma

 

28 kap. Aktiebolagets

 

 

 

företagsnamn

Firma

 

 

Företagsnamn

 

 

1 §

Ett

aktiebolags firma

skall

Ett aktiebolags företagsnamn

innehålla ordet aktiebolag

eller

ska innehålla ordet aktiebolag

förkortningen AB.

 

eller förkortningen AB.

Firman skall tydligt skilja sig

Företagsnamnet ska tydligt

från annan firma som tidigare

skilja sig från annat företagsnamn

har registrerats i aktiebolags-

som tidigare har registrerats i

registret eller filialregistret

och

aktiebolagsregistret eller filialre-

ännu är bestående.

 

gistret och ännu är bestående.

Om bolagets firma skall re-

Om bolagets företagsnamn ska

gistreras på två eller flera språk,

registreras på två eller flera språk,

skall varje lydelse anges i bolags-

ska varje lydelse anges i bolags-

ordningen.

 

ordningen.

 

 

2 §

Ett

privat aktiebolags firma

Ett privat aktiebolags före-

får inte innehålla ordet publikt.

tagsnamn får inte innehålla ordet

 

 

 

publikt.

139

För registrering av ett aktie- bolags företagsnamn gäller, utöver vad som framgår av 1–3 §§, vad som föreskrivs i lagen (2019:000) om företagsnamn. I den lagen finns också bestämmelser om för- bud mot användning av ett före- tagsnamn och om hävande av en registrering av ett företagsnamn.
Bolagets styrelse kan anta ett särskilt företagsnamn. Bestämmel- serna i 1 § om företagsnamn gäller även ett särskilt företagsnamn.
Orden aktiebolag, privat eller publikt eller förkortningen AB får dock inte tas in i ett särskilt företagsnamn.

Författningsförslag

SOU 2016:79

I fråga om publika aktiebolags firma finns bestämmelser i 7 §.

I fråga om publika aktiebolags företagsnamn finns bestämmelser i 7 §.

Bifirma

Särskilt företagsnamn

3 §

Bolagets styrelse kan anta bifirma. Bestämmelserna i 1 § om firma gäller även bifirma. Orden aktiebolag, privat eller publikt eller förkortningen AB får dock inte tas in i en bifirma.

Övriga bestämmelser om firma Övriga bestämmelser om företagsnamn

4 §

För registrering av aktiebo- lags firma gäller, utöver vad som framgår av 1–3 §§, vad som före- skrivs i firmalagen (1974:156). I den lagen finns också bestäm- melser om förbud mot använd- ning av firma och om hävande av firmaregistrering.

140

Ett aktiebolags brev, faktur- or, orderblanketter och webb- platser ska ange bolagets företags- namn, den ort där styrelsen har sitt säte samt bolagets organisa- tionsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteck- ning för juridiska personer m.fl. Om bolaget har gått i likvida- tion, ska också detta anges.
Om det finns särskilda skäl, får Bolagsverket tillåta att ett aktiebolag inte lämnar uppgift om bolagets företagsnamn på sina webbplatser. I så fall ska uppgift i stället lämnas om att bolaget är ett aktiebolag och om bolags- kategori. Ett sådant tillstånd ska begränsas till viss tid och får förenas med villkor.

SOU 2016:79

Författningsförslag

Uppgifter om firma m.m. i brev, fakturor och orderblanketter samt på webbplatser

Uppgifter om företagsnamn m.m. i brev, fakturor och orderblanketter samt på webbplatser

5 §82

Ett aktiebolags brev, faktur- or, orderblanketter och webb- platser skall ange bolagets firma, den ort där styrelsen har sitt säte samt bolagets organisationsnum- mer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. Om bolaget har gått i likvidation, skall också detta anges.

Om det finns särskilda skäl, får Bolagsverket tillåta att ett aktiebolag inte lämnar uppgift om bolagets firma på sina webb- platser. I så fall skall uppgift i stället lämnas om att bolaget är ett aktiebolag och om bolags- kategori. Ett sådant tillstånd skall begränsas till viss tid och får förenas med villkor.

6 §

Skriftliga handlingar som ut-

Skriftliga handlingar som ut-

färdas för ett aktiebolag skall

färdas för ett aktiebolag ska

undertecknas med bolagets firma,

undertecknas med bolagets före-

om firman inte framgår på något

tagsnamn, om företagsnamnet inte

annat sätt.

framgår på något annat sätt.

Om styrelsen eller någon annan ställföreträdare för bolaget har utfärdat en handling utan firmateckning, är de som har undertecknat handlingen solidariskt ansvariga för förpliktelser enligt handlingen som för egen skuld. Detta gäller dock inte, om det av handlingens

82 Senaste lydelse 2006:486.

141

Ett publikt aktiebolags före- tagsnamn ska följas av beteck- ningen (publ), om det inte av bolagets företagsnamn framgår att bolaget är publikt. Företags- namnet får inte innehålla ordet privat.

Författningsförslag

SOU 2016:79

innehåll framgår att den har utfärdats på bolagets vägnar. Det gäller inte heller, om

1.det av omständigheterna vid handlingens tillkomst framgick att den utfärdades för bolaget, och

2.mottagaren av handlingen får ett behörigen undertecknat god- kännande av handlingen så snart som möjligt efter det att han eller hon har begärt det eller gjort personlig ansvarighet gällande mot undertecknarna av handlingen.

7 §

Ett publikt aktiebolags firma skall följas av beteckningen (publ), om det inte av bolagets firma framgår att bolaget är pub- likt. Firman får inte innehålla ordet privat.

31 kap.

2 §83

Följande beslut av Bolagsverket får överklagas till allmän för- valtningsdomstol:

1.beslut i ärenden enligt 7 kap. 17 §, 9 kap. 9, 9 a, 25, 26 eller 27 § eller 10 kap. 22 §,

2.beslut i tillståndsärenden enligt 8 kap. 9 §, 30 § eller 37 § andra stycket, 9 kap. 15 §, 20 kap. 23 §, 23 kap. 20 eller 33 § eller 24 kap. 22 §,

3.beslut enligt 23 kap. 27 eller 35 § eller 24 kap. 29 § att förklara att frågan om fusion eller delning har fallit,

4.beslut att vägra utfärda ett intyg enligt 23 kap. 46 §,

5.beslut enligt 27 kap. 2 § att skriva av en anmälan om registrering eller vägra registrering i andra fall än det som anges i andra stycket,

6.beslut att avregistrera företrädare enligt 27 kap. 6 §,

7.beslut i ärenden enligt 28 kap. 5 § andra stycket,

8.beslut att förelägga eller döma ut vite enligt 30 kap. 3 §.

Ett beslut av Bolagsverket att vägra registrering av en firma en-

Ett beslut av Bolagsverket att vägra registrering av ett företags-

83 Senaste lydelse 2016:219.

142

SOU 2016:79 Författningsförslag

ligt 27 kap. 2 § överklagas till

namn enligt 27 kap. 2 § över-

Patent- och marknadsdomstolen.

klagas till Patent- och mark-

 

nadsdomstolen. Detsamma gäller

 

ett beslut enligt 27 kap. 2 § att

 

vägra registrering på grund av

 

2 kap. 10 § lagen (2019:000) om

 

företagsnamn.

Ett överklagande ska ges in till Bolagsverket inom två månader från dagen för beslutet.

32 kap.

Bolagets firma

Bolagets företagsnamn

17 §84

Firman för ett aktiebolag med

Företagsnamnet för ett aktie-

särskild vinstutdelningsbegräns-

bolag med särskild vinstutdel-

ning skall följas av beteckningen

ningsbegränsning ska följas av

(svb), om det inte av bolagets

beteckningen (svb), om det inte

firma framgår att det är ett så-

av bolagets företagsnamn framgår

dant aktiebolag.

att det är ett sådant aktiebolag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

84 Senaste lydelse 2005:812.

143

Ett europakooperativs före- tagsnamn ska innehålla beteck- ningen SCE. Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra ännu bestående företagsnamn som är införda i det register som avses i 10 §.

Författningsförslag

SOU 2016:79

1.32Förslag till

lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Härigenom föreskrivs att 3 och 40 §§ och rubriken närmast före 3 § lagen (2006:595) om europakooperativ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Firma

Företagsnamn

3 §

Ett europakooperativs firma skall innehålla beteckningen SCE. Firman skall tydligt skilja sig från andra ännu bestående firmor som är införda i det register som av- ses i 10 §.

40 §85

Bolagsverkets beslut att skriva

Bolagsverkets beslut att skriva

av en anmälan om registrering

av en anmälan om registrering

eller att vägra registrering får

eller att vägra registrering får

överklagas till allmän förvalt-

överklagas till allmän förvalt-

ningsdomstol. Detsamma gäller

ningsdomstol. Detsamma gäller

verkets beslut i ett tillstånds-

verkets beslut i ett tillstånds-

ärende enligt 16 §, verkets beslut

ärende enligt 16 §, verkets beslut

om att vägra utfärda ett intyg

om att vägra utfärda ett intyg

enligt 8 eller 20 § samt verkets be-

enligt 8 eller 20 § samt verkets be-

slut enligt 36 eller 39 §. Ett beslut

slut enligt 36 eller 39 §. Ett beslut

av Bolagsverket att vägra regi-

av Bolagsverket att vägra regi-

strering av en firma överklagas

strering av ett företagsnamn eller

dock till Patent- och marknads-

en ändrad verksamhet överklagas

domstolen. Ett överklagande ska

dock till Patent- och marknads-

ha kommit in inom två månader

domstolen. Ett överklagande ska

 

 

85Senaste lydelsen 2016:222.

 

144

SOU 2016:79 Författningsförslag

från dagen för beslutet.

ha kommit in inom två månader

 

från dagen för beslutet.

Finansinspektionens beslut i ett ärende enligt 6 eller 13 § och Skatteverkets beslut om hinder mot flyttning av säte enligt 16 a § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

145

7. inte drar otillbörlig fördel av en annan näringsidkares re- nommé som är förknippat med näringsidkarens varumärke, före- tagsnamn eller andra kännetecken eller varans ursprungsbeteckning, och

Författningsförslag

SOU 2016:79

1.33Förslag till

lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Härigenom föreskrivs att 18 § marknadsföringslagen (2008:486) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

18 §

En näringsidkare får i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter bara om jämförelsen

1.inte är vilseledande,

2.avser produkter som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma ändamål,

3.på ett objektivt sätt avser väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos produkterna,

4. inte

medför

förväxling

4. inte medför

förväxling

mellan näringsidkaren och en

mellan

näringsidkaren och en

annan näringsidkare eller mellan

annan näringsidkare eller mellan

deras produkter,

varumärken,

deras

produkter,

varumärken,

firmor eller andra kännetecken,

företagsnamn eller andra känne-

 

 

 

tecken,

 

 

5. inte misskrediterar eller är

5. inte misskrediterar eller är

nedsättande för en annan närings-

nedsättande för en annan närings-

idkares verksamhet, förhållanden,

idkares verksamhet, förhållanden,

produkter,

varumärken, firma

produkter, varumärken, företags-

eller andra kännetecken,

namn eller andra kännetecken,

6. i fråga om varor med ursprungsbeteckning alltid avser varor med samma beteckning,

7. inte drar otillbörlig fördel av en annan näringsidkares re- nommé som är förknippat med näringsidkarens varumärke, firma eller andra kännetecken eller varans ursprungsbeteckning, och

146

SOU 2016:79

Författningsförslag

8. inte framställer en produkt som en imitation eller kopia av en produkt som har ett skyddat varumärke eller firma.

8. inte framställer en produkt som en imitation eller kopia av en produkt som har ett skyddat varumärke eller företagsnamn.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

147

Författningsförslag

SOU 2016:79

1.34Förslag till

lag om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 10 § lagen (2008:990) om före- tagshypotek ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

10 §

En ansökan om företagsinteckning ska innehålla uppgift om det belopp på vilket inteckningen ska lyda.

Inteckningens belopp ska anges i svenska kronor eller i sådan ut- ländsk valuta för vilken det löpande finns tillgång till en tillförlitlig kurs för växling mellan den aktuella valutan och svenska kronor.

Sökanden

ska

lämna styrkt

Sökanden ska lämna styrkt

uppgift om namn eller firma och

uppgift om namn eller företags-

person- eller organisationsnum-

namn och person- eller organi-

mer. Om uppgifterna redan finns

sationsnummer. Om uppgifter-

registrerade

hos

inskrivnings-

na redan finns registrerade hos

myndigheten behöver sökanden

inskrivningsmyndigheten behö-

inte styrka dessa.

 

ver sökanden inte styrka dessa.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

148

SOU 2016:79

Författningsförslag

1.35Förslag till

lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (2010:566) om vidareutnyttjan- de av handlingar från den offentliga förvaltningen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

4 §86

 

 

 

Lagen påverkar inte utövan-

Lagen påverkar inte utövan-

det av sådan ensamrätt som föl-

det av sådan ensamrätt som föl-

jer av patentlagen (1967:837),

jer av

patentlagen (1967:837),

mönsterskyddslagen (1970:485),

mönsterskyddslagen (1970:485),

firmalagen

(1974:156), lagen

lagen (1992:1685) om skydd för

(1992:1685) om skydd för krets-

kretsmönster

för halvledarpro-

mönster för halvledarprodukter,

dukter,

växtförädlarrättslagen

växtförädlarrättslagen (1997:306)

(1997:306),

varumärkeslagen

eller

varumärkeslagen

(2010:1877)

eller

lagen

(2010:1877).

 

(2019:000) om företagsnamn.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

86 Senaste lydelse 2015:289.

149

Författningsförslag

SOU 2016:79

1.36Förslag till

lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 2 § radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

2 §87

Den som bedriver en sändningsverksamhet som det inte behövs tillstånd för enligt denna lag eller som tillhandahåller beställ-tv, ska anmäla sig för registrering hos Myndigheten för press, radio och tv. Detsamma gäller den som för någon annans räkning bedriver sänd- ningsverksamhet över satellit eller upplåter satellitkapacitet (satellit-

entreprenör).

 

I anmälan ska följande anges:

 

1. namn, firma eller motsva-

1. namn, företagsnamn eller

rande,

motsvarande,

2.ställföreträdare för juridisk person,

3.postadress, telefonnummer, e-postadress och webbplats, och

4.uppgift om den verksamhet som bedrivs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

87 Senaste lydelse 2015:808.

150

SOU 2016:79

Författningsförslag

1.37Förslag till

lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 kap.

2 §

Registret får innehålla uppgifter om dem som har tillstånd eller bedriver verksamhet enligt denna lag.

I registret får behandlas uppgifter om

1. namn eller firma, person-,

1. namn eller företagsnamn,

samordnings-, registrerings- eller

person-, samordnings-, registre-

organisationsnummer, adress och

rings- eller organisationsnummer,

telefonnummer, och

adress och telefonnummer, och

2. den verksamhet som tillståndet avser och om villkor som har meddelats för denna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

151

Författningsförslag

SOU 2016:79

1.38Förslag till

lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Härigenom förskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen (2010:2043) att 11 kap. 50 §, 12 kap. 11 och 88 §§, 13 kap. 39 § och rubrikerna närmast före 11 kap. 50 §, 12 kap. 88 § och 13 kap. 39 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

11 kap.

 

Försäkringsaktiebolags firma

Försäkringsaktiebolagets

 

 

företagsnamn

 

50 §

 

Ett

försäkringsaktiebolags

Ett

försäkringsaktiebolags

firma ska innehålla ordet försäk-

företagsnamn ska innehålla ordet

ring.

 

försäkring.

12 kap.

11 §

Ett ömsesidigt försäkringsbolags bolagsordning ska ange

1. bolagets firma, 1. bolagets företagsnamn,

2.den ort i Sverige där bolagets styrelse ska ha sitt säte,

3.föremålet för bolagets verksamhet, varvid det ska anges särskilt om rörelsen ska avse såväl direkt försäkring som mottagen återför- säkring,

4.om försäkringsrörelse ska drivas utanför EES,

5.antalet eller lägsta och högsta antalet av de styrelseledamöter, revisorer och eventuella styrelsesuppleanter, som får utses av bolags- stämman, samt tiden för styrelseledamöternas och revisorernas upp- drag,

6.den krets av försäkrade som i denna egenskap är delägare, om inte bara försäkringstagarna är delägare,

7.garantikapitalet,

8.regler för hur rösträtten och förslagsrätten ska utövas och hur beslut ska fattas på stämman, varvid det ska anges särskilt

152

Ett ömsesidigt försäkrings- bolags företagsnamn ska innehålla orden ömsesidig och försäkring. Om verksamheten avser att med- dela försäkring av egendom bara inom ett begränsat geografiskt område, ska företagsnamnet ange området för bolagets verksam- het men ordet ömsesidig får ute- lämnas.
153

SOU 2016:79

Författningsförslag

om och hur fullmäktige ska utses samt i vilken utsträckning delägarnas rösträtt ska utövas genom fullmäktige, och,

i vilken utsträckning garanterna ska ha rösträtt,

9.för vilka försäkringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och i vilken ordning uttaxering kan ske hos delägarna i skadeförsäk- ringsföretag samt hur uttaxeringen ska genomföras,

10.i vilken ordning garanterna ska betala in det tecknade garanti- kapitalet,

11.om och i vilken ordning vinst ska delas ut till garanterna och

ivilken ordning garantikapitalet ska återbetalas,

12.sättet att sammankalla bolagsstämman,

13.vilka ärenden som ska förekomma på den ordinarie stämman,

14.de regler enligt vilka bolagsstämman får förfoga över bolagets vinst eller, i ett livförsäkringsbolag, på annat sätt täcka bolagets förlust,

15.antal och sammanlagt belopp av de försäkringar som ska vara tecknade innan bolaget kan anses bildat,

16.hur tillgångarna ska fördelas mellan delägarna vid bolagets upplösning, och

17.för det fall att förlagsinsatser som avses i 5 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska förekomma, vad som ska gälla för dessa.

Om försäkringsbolaget ska ha euro som redovisningsvaluta, ska detta anges i bolagsordningen.

Firma

Företagsnamn

88 §

Ett ömsesidigt försäkrings- bolags firma ska innehålla orden ömsesidig och försäkring. Om verksamheten avser att meddela försäkring av egendom bara inom ett begränsat geografiskt område, ska firman ange området för bolagets verksamhet men ordet ömsesidig får utelämnas.

I stället för bestämmelsen i
14 kap. 1 § första stycket första meningen och tredje stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om en förenings före- tagsnamn gäller för försäkrings- föreningar att dess företagsnamn ska innehålla ordet försäkrings- förening och att ordet försäk- ringsförening eller förkortning av det uttrycket inte får tas in i ett särskilt företagsnamn.
Endast försäkringsföreningar får i sitt företagsnamn använda uttrycket försäkringsförening.

Författningsförslag

SOU 2016:79

Bolagets styrelse får anta bi- firma. Bifirma får inte innehålla ordet ömsesidig.

Firman ska tydligt skilja sig från firmor som är införda i det register som avses i 14 kap. 1 §. I övrigt finns bestämmelser om registreringen i firmalagen (1974:156).

Bolagets styrelse får anta ett särskilt företagsnamn. Ett särskilt företagsnamn får inte innehålla ordet ömsesidig.

Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från företagsnamn som är införda i det register som av- ses i 14 kap. 1 §. I övrigt finns bestämmelser om registreringen i lagen (2019:000) om företags- namn.

13 kap.

Firma

Företagsnamn

39 §

I stället för bestämmelsen i

14 kap. 1 § första stycket första meningen och tredje stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om förenings firma gäller för försäkringsföreningar att dess firma ska innehålla ordet försäkringsförening och att ordet försäkringsförening eller förkort- ning av det uttrycket inte får tas in i en bifirma.

Endast försäkringsföreningar får i sin firma använda uttrycket försäkringsförening.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

154

Om ett enskilt organ som förvarar allmänna handlingar från en statlig myndighet ändrar sitt företagsnamn, ska organet genast anmäla ändringen till den stat- liga arkivmyndigheten.

SOU 2016:79

Författningsförslag

1.39Förslag till

lag om ändring i lagen (2015:602)

om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

Härigenom föreskrivs att 6 § och rubriken närmast före 6 § lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Anmälan av firmaändring

Anmälan om ändring av ett

 

företagsnamn

6 §

Om ett enskilt organ som förvarar allmänna handlingar från en statlig myndighet ändrar sin firma, ska organet genast anmäla ändringen till den statliga arkiv- myndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

155

Författningsförslag

SOU 2016:79

1.40Förslag till

lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

Härigenom föreskrivs88 i fråga om varumärkeslagen (2010:1877) dels att 2 kap. 27 § och 5 kap. 14 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 27 § ska utgå,

dels att nuvarande 1 kap. 16 och 17 §§ och 2 kap. 29–35 §§ ska betecknas 1 kap. 17 och 18 §§ och 2 kap. 30–36 §§,

dels att 1 kap. 1, 2, 4, 5, 8–11 och de nya 17 och 18 §§, 2 kap. 1, 4, 7–11, 24, 28 och de nya 32–34 §§, 3 kap. 1, 3 och 5 §§, 5 kap. 3 och 15 §§, 6 kap. 1–3 §§, 8 kap. 1 och 4 §§, 10 kap. 1, 2, 7 och 8 §§, rubri- kerna närmast före 1 kap. 1 §, 6 kap. 2 och 3 §§ och 10 kap. 1, 2, 7 och 8 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 1 kap. 16 och 17 §§ och 2 kap. 29–33 och 35 §§ ska sättas närmast före 1 kap. 17 och 18 §§ och 2 kap. 30–34 och 36 §§,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 1 kap. 16 §, 2 kap. 1 a §, 2 kap. 27 §, 2 kap. 29 §, 3 kap. 2 a § och 5 kap. 14 §, och närmast före 1 kap. 16 § och 2 kap. 1 a och 27 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 kap.

Varumärken och andra

Varumärken och andra

varukännetecken m.m.

varukännetecken

1 §

I denna lag finns bestämmelser om varumärken och andra varu- kännetecken för varor eller tjänster som tillhandahålls i en närings- verksamhet och som var och en kan förvärva ensamrätt till.

Lagen innehåller också bestäm- melser om särskilda beteckningar på jordbruksprodukter och livs- medel som är skyddade i Euro-

88 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (omarbetning), i den ursprungliga lydelsen.

156

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som har särskiljnings- förmåga och tydligt kan återges i det varumärkesregister som förs av Patent- och registreringsverket.
Med tecken avses särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, färger, ljud och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning.

SOU 2016:79 Författningsförslag

peiska unionen.

2 §

En förening, ett bolag eller en annan sammanslutning kan förvärva ensamrätt för sina medlemmar att använda gemensamma varumärken (kollektivmärken) och andra varukännetecken i näringsverksamhet.

En myndighet som meddelar

En myndighet som meddelar

föreskrifter om eller kontrollerar

föreskrifter om eller kontrollerar

varor eller tjänster kan förvärva

varor eller tjänster kan förvärva

ensamrätt till varumärken (ga-

ensamrätt till varumärken (ga-

ranti- eller kontrollmärken) och

ranti- eller kontrollmärken) och

andra varukännetecken för an-

andra varukännetecken för an-

vändning för sådana varor eller

vändning för sådana varor eller

tjänster som föreskrifterna eller

tjänster som föreskrifterna eller

kontrollerna avser. Detsamma

kontrollerna avser, under förut-

gäller för stiftelser, föreningar, bo-

sättning att myndigheten inte i

lag och andra sammanslutningar

näringsverksamhet tillhandahåller

som fastställer krav för eller kon-

varor eller tjänster av detta slag.

trollerar varor eller tjänster.

Detsamma gäller för andra som

 

fastställer krav för eller kontrol-

 

lerar varor eller tjänster.

4 §

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges gra- fiskt, särskilt ord, inbegripet per- sonnamn, samt figurer, bokstä- ver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att teck- nen har särskiljningsförmåga.

5 §

Ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksam- het från dem som tillhandahålls i en annan.

157

Författningsförslag SOU 2016:79

Bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varukänne- tecken endast består av tecken eller benämningar som

1. i handeln visar varans eller

1. i handeln visar varans eller

tjänstens art, kvalitet, kvantitet,

tjänstens art, kvalitet, kvantitet,

avsedda användning, värde, geo-

avsedda användning, värde, geo-

grafiska ursprung eller andra

grafiska ursprung eller andra

egenskaper eller tidpunkten för

egenskaper eller tidpunkten för

när varan eller tjänsten är fram-

när varan är framställd eller när

ställd, eller

tjänsten är utförd, eller

2. i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handels- bruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

Vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljnings- förmåga ska hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom

användning.

 

 

8 §

 

Den som innehar en firma

Den som innehar ett företags-

eller ett annat näringskänneteck-

namn eller ett annat närings-

en har ensamrätt till känneteck-

kännetecken

har ensamrätt till

net som varukännetecken. Om

kännetecknet

som varukänne-

näringskännetecknet är skyddat

tecken. Om

näringskänneteck-

endast inom en del av landet,

net är skyddat endast inom en

gäller ensamrätten endast inom

del av landet, gäller ensamrätten

det området.

endast inom det området.

Den som använder sitt namn som varukännetecken har ensam- rätt till kännetecknet som varukännetecken, om namnet har särskilj- ningsförmåga för de varor eller tjänster som det används för. Om namnet används endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

9 §

Ensamrätt kan inte förvärvas

Ensamrätt kan inte förvärvas

till kännetecken som endast består

till kännetecken som endast ut-

av en form som följer av varans

görs av en form eller en annan

art, en form som är nödvändig för

egenskap som följer av varans art,

att uppnå ett tekniskt resultat

är nödvändig för att varan ska

eller en form som ger varan ett

uppnå ett tekniskt resultat eller

betydande värde.

ger varan ett betydande värde.

158

Ensamrätten till ett varukän- netecken enligt 6–8 §§ innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i närings- verksamhet får använda ett tecken för varor eller tjänster, om tecknet är
1. identiskt med varukänne- tecknet och används för varor eller tjänster av samma slag,
2. identiskt med eller liknar varukännetecknet och används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukänneteck- net, eller
3. identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydan- de del av omsättningskretsen, om användningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till skada för varu- kännetecknets särskiljningsför- måga eller anseende, oavsett om användningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag.
Som användning anses att
1. förse varor eller deras förpackningar med tecknet,
2. bjuda ut varor till försälj- ning, föra ut dem på marknaden,
159

SOU 2016:79

Författningsförslag

10 §

Ensamrätten till ett varukän- netecken enligt 6–8 §§ innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i närings- verksamhet får använda ett tecken som är

1. identiskt med varukänne- tecknet för varor eller tjänster av samma slag,

2. identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukänneteck- net, eller

3. identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydan- de del av omsättningskretsen, om användningen avser varor eller tjänster och drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anse- ende.

Som användning anses

1. att förse varor eller deras förpackningar med tecknet,

2. att bjuda ut varor till för- säljning, föra ut dem på markna-

Författningsförslag SOU 2016:79

den, lagra dem för dessa ändamål

lagra dem för dessa ändamål

eller bjuda ut eller tillhandahålla

eller bjuda ut eller tillhandahålla

tjänster under tecknet,

tjänster under tecknet,

 

 

3. att importera eller expor-

3. importera

eller

exportera

tera varor under tecknet, eller

varor under tecknet,

 

 

 

4. transitera eller vidta liknan-

 

de tullåtgärd med varor av samma

 

slag under ett tecken som är iden-

 

tiskt med eller som i väsentliga

 

drag inte kan särskiljas från varu-

 

kännetecknet, om inte innehavar-

 

en av varukännetecknet

enligt

 

lagen i destinationslandet saknar

 

rätt att hindra att varorna släpps

 

ut på marknaden där,

 

 

 

5. använda

tecknet

som ett

 

företagsnamn

eller ett

annat

 

näringskännetecken eller som en

 

del av ett företagsnamn eller ett

 

annat näringskännetecken, eller

4. att använda tecknet i affärs-

6. använda tecknet

i

affärs-

handlingar och reklam.

handlingar och reklam.

 

 

11 §

Ensamrätten till ett varukännetecken ger inte något självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga.

Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet an-

vänder

 

 

 

 

 

1. sin firma, sitt namn eller

1. sitt namn eller sin adress,

sin adress,

 

 

 

 

 

2. uppgifter om

varans eller

2. uppgifter om

varans

eller

tjänstens art, kvalitet, kvantitet,

tjänstens art, kvalitet, kvantitet,

avsedda användning, värde, geo-

avsedda användning, värde, geo-

grafiska ursprung

eller

andra

grafiska ursprung

eller andra

egenskaper eller tidpunkten för

egenskaper eller tidpunkten för

när varan eller tjänsten är fram-

när varan är framställd eller när

ställd, eller

 

 

tjänsten är utförd, eller

 

3. varukännetecknet,

om det

3. varukännetecknet för

att

160

SOU 2016:79

Författningsförslag

är nödvändigt för att ange varans eller tjänstens avsedda ändamål, särskilt när det rör sig om tillbehör eller reservdelar.

identifiera eller hänvisa till inne- havarens varor eller tjänster.

Ensamrätten till ett varu- kännetecken hindrar inte heller att tecknet används i jämförande reklam på ett sätt som är förenligt med marknadsföringslagen (2008:486).

Ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke hindrar inte att någon annan i näringsverksamhet använder sig av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung, om det sker i en- lighet med god affärssed. Ensamrätten till ett sådant märke hindrar inte att den som har rätt att använda ett geografiskt namn gör detta.

Mellanliggande rättigheter

16 §

Rätten till ett registrerat varu- märke ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken om

1. det äldre varukännetecknet inte hade särskiljningsförmåga på ingivningsdagen, eller i förekom- mande fall prioritetsdagen, för det yngre varumärket,

2. det äldre varukännetecknet, när det är identiskt eller likartat på det sätt som anges i 10 § första stycket 2, inte hade tillräcklig sär- skiljningsförmåga så att det förelåg en risk för förväxling på ingiv- ningsdagen, eller i förekommande fall prioritetsdagen, för det yngre varumärket, eller

3. det äldre varukännetecknet,

161

Författningsförslag SOU 2016:79

 

när det är identiskt eller likartat

 

på det sätt som anges i 10 § första

 

stycket 3, inte var känt inom en

 

betydande del av omsättnings-

 

kretsen på ingivningsdagen, eller i

 

förekommande fall prioritetsdagen,

 

för det yngre varumärket.

16 §

17 §

I de fall som avses i 14 och

I de fall som avses i 14–16 §§

15 §§ hindrar inte rätten till det

hindrar inte rätten till det yngre

yngre varukännetecknet använd-

varukännetecknet användningen

ningen av det äldre.

av det äldre.

På yrkande av någon av parterna, får en domstol i de fall som avses i 15 § om det är skäligt besluta att ett av kännetecknen, eller båda, endast får användas på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande eller med tillägg av ortsangivelse eller innehavarens namn. Ett sådant beslut får dock inte avse ett registrerat varumärke.

17§

Vid utgivning av lexikon,

handböcker eller andra liknande tryckta skrifter är skriftens för- fattare, utgivare eller förläggare, på begäran av den som innehar ett registrerat varumärke, skyldig att se till att varumärket inte återges i skriften utan att det fram- går att varumärket är skyddat genom registrering. Detsamma gäller om en sådan skrift görs tillgänglig elektroniskt av någon som avses i 1 kap. 9 § yttrande- frihetsgrundlagen.

Den som inte följer en begäran enligt första stycket är skyldig att medverka till att en rättelse offent-

18§

Vid utgivning av lexikon,

handböcker och andra liknande tryckta skrifter är författaren, ut- givaren och förläggaren skyldig att se till att ett registrerat varu- märke inte återges i skriften utan uppgift om att varumärket är skyddat genom registrering, om innehavaren av varumärket begär att uppgiften ska finnas med och återgivningen ger intryck av att varumärket är en sedvanlig be- teckning för de varor eller tjänster för vilka varumärket är registre- rat. Detsamma gäller om en sådan skrift görs tillgänglig elektroniskt.

Om innehavaren av varu- märket begär att en uppgift enligt första stycket ska återges, ska detta

162

SOU 2016:79

Författningsförslag

liggörs på det sätt och i den om- fattning som är skäligt samt att bekosta detta.

ske utan dröjsmål. För tryckt skrift ska det ske senast i nästa utgåva.

2 kap.

1 §

Den som vill registrera ett varumärke ska ansöka om detta hos Patent- och registreringsverket. Ansökan ska innehålla

1. uppgifter om sökandens

1. uppgifter om sökandens

namn eller firma och adress,

namn eller företagsnamn och

 

adress,

2.uppgifter om ombuds namn och adress,

3.en tydlig återgivning av varumärket, och

4. en förteckning över de varor

4. en tydlig förteckning över

eller tjänster

som

varumärket

de varor eller tjänster som varu-

avser och vilka klasser dessa

märket avser och vilka klasser

tillhör (varu- eller tjänsteförteck-

dessa tillhör (varu- eller tjänste-

ning).

 

 

förteckning).

 

En ansökan om registrering

En ansökan om registrering

av ett kollektiv-, garanti- eller

av ett kollektiv-, garanti- eller

kontrollmärke

ska

dessutom

kontrollmärke

ska dessutom

innehålla uppgifter om de villkor

innehålla uppgifter om vem som

som gäller för att varumärket ska

har rätt att använda varumärket

få användas.

 

 

och de övriga villkor som gäller

 

 

 

för varumärkets

användning. I

 

 

 

fråga om kollektivmärke ska upp-

 

 

 

gift lämnas om vilka förutsätt-

 

 

 

ningar som gäller för medlemskap

 

 

 

i sammanslutningen.

Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med- delar närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet.

Ingivningsdag

1 a §

Ingivningsdagen för en ansökan är den dag då följande har getts in till Patent- och registreri