Trygghet och attraktivitet

– en forskarkarriär för framtiden

Betänkande av Forskarkarriärutredningen

Stockholm 2016

SOU 2016:29

SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Wolters Kluwer Sverige AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).

En kort handledning för dem som ska svara på remiss.

Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2016

ISBN 978-91-38-24431-9

ISSN 0375-250X

Till ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson

Genom beslut den 25 juni 2015 bemyndigade regeringen ministern för högre utbildning och forskning att utse en särskild utredare med uppdrag att se över hur villkoren kan förbättras för kvinnor och män som är doktorander, hur meriteringsanställningen i högskole- förordningen kan förändras i syfte att skapa en attraktiv forskar- karriär, hur användningen av på varandra följande tidsbegränsade anställningar under lång tid i högskolan kan motverkas, och hur mobiliteten kan öka i fråga om män och kvinnor som är doktoran- der samt män och kvinnor som tillhör den forskande och under- visande personalen (dir. 2015:74). Syftet är att säkra återväxten av framstående unga forskare i Sverige. Som särskild utredare förord- nades förvaltningschefen vid Vetenskapsrådet Ann Fust. Som sekre- terare i utredningen anställdes fr.o.m. den 17 augusti 2015 ämnes- rådet Bente Björk och biträdande kanslichef Magnus Ödman samt fr.o.m. den 1 november 2015 senior advisor Carl Jacobsson. Bente Björk har varit huvudsekreterare och anställd på 100 procent, Magnus Ödman har varit anställd på 50 procent och Carl Jacobsson har varit anställd på 20 procent fr.o.m. den 1 november fram till den 12 januari 2016 då han anställdes på 50 procent.

Som experter i utredningen förordnades från och med den 28 oktober 2015 departementssekreterare Anna Beijmo (Utbildnings- departementet), utredare German Bender (TCO), handläggare Carl Durling (Arbetsgivarverket), kansliråd Helle Ellehöj (Arbetsmark- nadsdepartementet), ämnesråd Mats Johnsson (Utbildningsdeparte- mentet), utredare Emelie Lilliefeldt (Saco), kansliråd Susanne Mattson (Socialdepartementet), dåvarande rektor Karin Röding (Mälardalens högskola), rektor Torbjörn von Schantz (Lunds universitet), depar-

tementssekreterare Helena Strigård (Finansdepartementet) och ämnesråd Ann-Charlotte Wallin (Utbildningsdepartementet). Den 4 november 2015 förordnades professor Mia Rönnmar (Lunds univer- sitet) och lektor/ordförande Ulrica Lundström (Luleå tekniska universitet/SFS Doktorandkommitté) som experter i utredningen. German Bender entledigades fr.o.m. den 15 december 2015. I hans ställe förordnades fr.o.m. samma dag utredare Kristina Lovén Seldén (TCO) som expert. Karin Röding tillträdde som statssekreterare åt ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, den 18 januari 2016 och har därefter entledigats.

Utredningen (U 2015:05) har antagit namnet Forskarkarriär- utredningen. Härmed överlämnas Forskarkarriärutredningens betän- kande Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden

(SOU 2016:29). Uppdraget är därmed slutfört.

Stockholm den 31 mars 2016

Ann Fust

/Bente Björk

Carl Jacobsson

Magnus Ödman

Innehåll

Sammanfattning ................................................................

13

Summary ..........................................................................

25

1

Författningsförslag.....................................................

39

1.1

Förslag till lag om ändring av socialförsäkringsbalken.........

39

1.2Förslag till lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom

Utbildningsdepartementets verksamhetsområde .................

42

1.3Förslag till lag om ändring av lagen (1998:676) om

statlig ålderspensionsavgift.....................................................

43

1.4Förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen

(1999:1229)..............................................................................

45

1.5Förslag till lag om ändring av studiestödslagen

(1999:1395)..............................................................................

46

1.6Förslag till lag om ändring av diskrimineringslagen

(2008:567)................................................................................

48

1.7Förslag till lag om ändring av offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).......................................................

50

1.8Förslag till förordning om ändring i

högskoleförordningen (1993:100) .........................................

53

1.9Förslag till förordning om upphävande av förordningen

(1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander...............

62

5

Innehåll

SOU 2016:29

2

Uppdrag, utgångspunkter och arbetssätt ......................

63

2.1

Uppdraget ...............................................................................

64

2.2

Utgångspunkter för en forskarkarriär för framtiden ...........

64

2.3

Utredningsarbetet ..................................................................

66

2.4

Avgränsningar.........................................................................

71

2.5

Betänkandets disposition .......................................................

73

3

Anställningar vid statliga universitet och högskolor........

75

3.1

Allmänt om anställningar vid myndigheter ..........................

75

3.2

Visstidsdirektivet....................................................................

77

 

3.2.1

Bakgrund om visstidsdirektivet..............................

78

 

3.2.2

EU-domstolens tolkning av direktivet ..................

79

3.3

Anställningsskyddslagen........................................................

84

3.4Anställningar enligt högskolelag och

 

högskoleförordning................................................................

86

3.5

Tidsbegränsade anställningar enligt kollektivavtal ...............

91

4

Trygga villkor för doktorander ......................................

93

4.1

Inledning .................................................................................

93

 

4.1.1

Antal aktiva doktorander........................................

94

 

4.1.2

Studiefinansieringen................................................

96

 

4.1.3

Antalet doktorsexamina .........................................

99

 

4.1.4

Doktorandnybörjare.............................................

101

 

4.1.5

Utländska doktorander.........................................

103

 

4.1.6

Doktorander inom det konstnärliga området .....

104

4.1.7Prognos för antalet nyrekryteringar jämfört

med antalet examinerade i forskarutbildningen .. 104

4.2

Tillträde till utbildning på forskarnivå ................................

105

4.3

Doktoranders studiefinansiering.........................................

106

 

4.3.1

Kort historik om doktorandanställning,

 

 

 

utbildningsbidrag och stipendier..........................

107

 

4.3.2

Anställning som doktorand..................................

110

6

SOU 2016:29

 

Innehåll

4.3.3

Utbildningsbidrag..................................................

110

4.3.4

Stipendier ...............................................................

112

4.4 Doktoranders studiesociala villkor ......................................

114

4.4.1

Sammanfattning.....................................................

114

4.4.2

Inkomst..................................................................

116

4.4.3

Semester .................................................................

117

4.4.4Socialförsäkringen (sjukförsäkring,

 

föräldraförsäkring och allmän ålderspension) .....

118

4.4.5

Sjukförsäkring........................................................

120

4.4.6

Föräldraledighet och föräldrapenning..................

124

4.4.7

Pension...................................................................

129

4.4.8

Arbetslöshetsförsäkring........................................

131

4.4.9

Studiesociala villkor för doktorander från

 

 

EU/EES och tredjeland.........................................

135

4.4.10

Försäkring för doktorander med stipendier ........

137

4.5Utredningens lärosätesenkät om stipendiefinansierade

doktorander...........................................................................

137

4.6Bättre villkor för doktorander – utredningens förslag

och överväganden..................................................................

140

4.6.1

Utbildningsbidraget tas bort ................................

140

4.6.2

Doktorander med stipendier ................................

144

4.6.3

Postdoktorer..........................................................

152

4.6.4Vissa justeringar när det gäller

 

 

Kammarkollegiets försäkring................................

153

 

4.6.5

Rekommendationer kapitel 4................................

154

5

Karriärstrukturen vid svenska universitet

 

 

och högskolor – en historik .......................................

155

5.1

Vägen till två karriärsystem..................................................

155

5.2

Dagens system tar form........................................................

160

5.3

Särskilda forskarkarriärer?....................................................

164

5.4

Slutsatser................................................................................

166

7

Innehåll

SOU 2016:29

6

En förändrad meriteringsanställning för en attraktiv

 

 

forskarkarriär...........................................................

169

6.1

Inledning ...............................................................................

170

 

6.1.1

Antal undervisande och forskande personal

 

 

 

i högskolan.............................................................

171

 

6.1.2

Andelen kvinnor....................................................

173

6.2

Anställning för meritering ...................................................

175

 

6.2.1

Nu gällande bestämmelser....................................

175

 

6.2.2

Kort historik om meriteringsanställningar..........

175

6.3Kartläggning och analys av tillämpningen av

bestämmelserna om meriteringsanställning........................

179

6.3.1

Användningen av meriteringsanställningen.........

180

6.3.2Likheter och skillnader i tillämpningen av

meriteringsanställningen.......................................

185

6.3.3Goda exempel när det gäller

meriteringsanställningen.......................................

191

6.4En attraktiv meriteringsanställning – utredningens

förslag och överväganden.....................................................

197

6.4.1Finansiering av och dimensionering för

meriteringsanställningar .......................................

197

6.4.2Meriteringsanställning i en nationellt erkänd

 

karriärväg ...............................................................

201

6.4.3

En ny anställning som biträdande lektor införs..

202

6.4.4Nationella mål för ett ökat antal

 

 

meriteringsanställningar .......................................

214

 

6.4.5

Rekommendationer kapitel 6 ...............................

217

7

Visstidsanställningar i högskolan ...............................

219

7.1

Allmänt om visstidsanställningar i högskolan ....................

219

7.2Den undervisande och forskande personalens

anställningar och anställningshistorik.................................

221

7.2.1Andelen visstidsanställda bland högskolans

undervisande och forskande personal..................

222

7.2.2Andelen visstidsanställda med stöd av anställningsskyddslagen, högskoleförordningen

respektive kollektivavtal .......................................

227

8

SOU 2016:29

Innehåll

7.2.3Personalens anställningshistorik och förekomst

 

av på varandra följande visstidsanställningar .......

229

7.2.4

Hur länge är undervisande och forskande

 

 

personal visstidsanställd ........................................

232

7.3Åtgärder för att minska visstidsanställningar och stapling av visstidsanställningar i högskolan –

 

utredningens förslag och överväganden ..............................

240

 

7.3.1

En modell för uppföljning av

 

 

 

visstidsanställningar...............................................

248

8

Ökad mobilitet ........................................................

251

8.1

Inledning................................................................................

251

 

8.1.1

Vad är mobilitet? ...................................................

251

 

8.1.2

Varför mobilitet och hur mycket?........................

253

8.2Utresande internationell rörlighet inom anställningen

2015 – en enkätundersökning utförd av UKÄ/SCB...........

254

8.2.1

Syfte........................................................................

254

8.2.2

Metod .....................................................................

254

8.2.3

Redovisningsgrupper.............................................

254

8.2.4

Rörligheten totalt ..................................................

256

8.2.5

Personalkategorier.................................................

258

8.2.6

Forskningsämnesområden ....................................

264

8.2.7

Stratum för urvalet och antal respondenter .........

267

8.3Nationell mobilitet bland doktorsexaminerad personal samt inresande internationell mobilitet –

sammanfattning av en rapport från Vetenskapsrådet .........

269

8.3.1

Inledning ................................................................

269

8.3.2Skillnader i mobilitet mellan ämnesområden,

anställningskategorier och lärosätestyper ............

271

8.4Långvarig eller permanent nationell mobilitet samt inresande internationell mobilitet med byte av

arbetsgivare............................................................................

275

8.4.1

Indikatorer på rörlighet.........................................

276

8.4.2

Rörlighetsmönster.................................................

280

8.5 Utredningens förslag och överväganden .............................

282

8.5.1

Förslag på modell för uppföljning........................

284

9

Innehåll

SOU 2016:29

9

Ekonomiska och andra konsekvenser .........................

289

9.1

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser .......................

289

9.2

Ekonomiska konsekvenser...................................................

290

9.3

Konsekvenser för universitet och högskolor......................

295

9.4Konsekvenser för doktorander med utbildningsbidrag

 

eller stipendier ......................................................................

296

9.5

Konsekvenser för lärare........................................................

296

9.6

Konsekvenser för övriga berörda myndigheter ..................

297

9.7Konsekvenser för andra aktörer inom

forskningssystemet...............................................................

298

9.8 Konsekvenser för kvinnor och män ....................................

299

9.9Konsekvenser ur ett mångfaldsperspektiv och för

 

möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen ..........

299

10

Författningskommentar ............................................

301

10.1

Förslaget till lag om ändring av socialförsäkringsbalken

 

 

(2010:110) .............................................................................

301

10.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom

 

Utbildningsdepartementets verksamhetsområde...............

302

10.3

Förslaget till lag om ändring av lagen (1998:676) om

 

 

statlig ålderspensionsavgift ..................................................

303

10.4

Förslaget till lag om ändring av inkomstskattelagen

 

 

(1999:1229) ...........................................................................

304

10.5

Förslaget till lag om ändring av studiestödslagen

 

 

(1999:1395) ...........................................................................

305

10.6

Förslaget till lag om ändring av diskrimineringslagen

 

 

(2008:567) .............................................................................

306

10.7

Förslaget till lag om ändring av offentlighets- och

 

 

sekretesslagen (2009:400) ....................................................

307

10

SOU 2016:29

Innehåll

Referenser ......................................................................

309

Bilaga 1

Kommittédirektiv 2015:74 ...........................................

315

Bilaga 2

Utredningens referensgrupp........................................

327

Bilaga 3 Sammanställning över möten.......................................

329

Bilaga 4 Unga forskares karriärvägar, rapport från

 

 

Tillväxtanalys ................................................................

333

Bilaga 5 Frågor till universitet och högskolor som har

 

 

doktorander med stipendier.........................................

389

Bilaga 6 Sammanställning av berörda lärosätens svar om

 

 

doktorander med stipendier.........................................

393

Bilaga 7

Välkomna att dela med er av goda exempel till

 

 

Forskarkarriärutredningen...........................................

403

Bilaga 8

Goda exempel – förteckning över vilka lärosäten

 

 

som har svarat ...............................................................

407

11

Sammanfattning

Begåvade och ambitiösa unga människor som närmar sig slutet av sin högskoleutbildning har ofta flera intressanta karriärmöjligheter att välja mellan. Universitet och högskolor måste lyckas attrahera forskarbegåvningar att satsa på en forskarutbildning och, i förläng- ningen, en karriär inom akademin. Det är en förutsättning för att svensk forskning ska stå stark även i framtiden. För att främja åter- växten och för att universitet och högskolor ska kunna rekrytera och behålla framstående unga forskare i Sverige behövs bra villkor under utbildning på forskarnivå och tydliga karriärvägar efter doktors- examen.

I betänkandet presenteras Forskarkarriärutredningens förslag och åtgärder. Sammanfattningsvis fokuserar utredningen på frågan om hur lärosätena i framtiden ska vara än mer attraktiva arbetsgivare där studenter, lärare och forskare utgör den viktigaste resursen för verksamhetens kvalitet och utveckling. En mycket viktig faktor för att åstadkomma detta är en forskar- och lärarkarriär som präglas av tydliga krav och förutsättningar som är gemensamma för universitet och högskolor, en transparent rekryteringsprocess samt goda och likvärdiga villkor. För att ytterligare stärka förutsättningarna rekom- menderar utredningen lärosätena att samarbeta för ett tydligare och mindre splittrat karriärsystem.

Utgångspunkter för en forskarkarriär för framtiden

Utredningens övergripande syfte är att föreslå åtgärder för att säkra återväxten av framstående unga forskare i Sverige. Utgångspunkter i detta arbete har varit att den akademiska karriärvägen måste vara tydlig, karriärstegens villkor transparenta och anställningsvillkoren goda. Trygga och goda villkor ställs dock emellanåt i motsatsför-

13

Sammanfattning

SOU 2016:29

hållande till effektivitet och excellens. Utgångspunkten för ett sådant antagande tycks vila på ett antagande om att ”hungriga vargar jagar bäst” eller något tillspetsat att yngre forskares ovisshet inför fram- tida prövningar ger incitament till att de anstränger sig mer och att mindre goda villkor främjar viljan att genom extra ansträngning nå till nästa steg i karriären där villkoren är bättre. Utredningen delar inte denna uppfattning. Vi menar att tillsättningen av doktorander, postdoktorer och biträdande lektorer ska ske i konkurrens och att de bäst meriterade ska anställas. Intresset för en akademisk karriär grundläggs redan under utbildningen på grund- och avancerad nivå. Med tydliga karriärsteg där det är förutsägbart vad som krävs för en fortsatt akademisk karriär, skapas en grundförutsättning för att stimulera studenter att påbörja en forskarutbildning och att därefter fortsätta sin karriär inom akademin även efter doktorsexamen. Där- till bör lön och övriga anställningsvillkor vara goda och likvärdiga.

Karriärvägen ska självfallet kräva och premiera goda arbetsresul- tat, förmåga att planera, att strukturera och att redovisa sina resul- tat. Det finns däremot inga rimliga skäl till att utsträcka tiden fram till en tillsvidareanställning så långt som möjligt, att acceptera stapling av olika typer av visstidsanställningar under långa tidsperioder eller att tillåta dåliga och ojämlika anställningsförhållanden. Arbetsmark- naden i övrigt har inte bättre förutsättningar än universitet och hög- skolor att förutse hur framtiden kommer att se ut, men klarar ändå att ha tillsvidareanställningar som grund. Vad är det som gör att en lärare inom akademin först efter cirka tio år, inklusive utbildning på forskarnivå, får en tillsvidareanställning eller omvänt att 50 procent fortfarande är visstidsanställda efter samma period? Attraherar detta de allra mest lovande och meriterade? Vi tror inte det utan föreslår några åtgärder i betänkandet för att uppnå en mer konkurrenskraftig akademi.

Bättre villkor för doktorander

En förutsättning för en god studiemiljö och bra studieresultat är att doktorander erbjuds trygga villkor och en god studiefinansiering. Det bidrar till möjligheterna att rekrytera de bäst lämpade studen- terna till utbildning på forskarnivå men även till att behålla de dok- torander som redan antagits. I dag har doktorander olika villkor

14

SOU 2016:29

Sammanfattning

beroende på vilken studiefinansiering de har under utbildningstiden. Utredningen vill framhålla att huvuddelen av doktoranderna har goda arbets- och anställningsvillkor. För en mindre grupp doktorander med utbildningsbidrag och särskilt för de doktorander som finansieras genom stipendier är situationen däremot besvärligare.

Utredningen har i uppdrag att ge förslag som kan förbättra de studiesociala villkoren för doktorander med utbildningsbidrag eller stipendier samt göra utbildning på forskarnivå attraktiv i jämförelse med andra karriärvägar. Därför anser utredningen att en ambition bör vara att samtliga doktorander som antas vid ett svenskt lärosäte ska erbjudas anställning från första dagen. Huvudargumentet är att trygghet och kvalitet leder till attraktivitet. Goda villkor ökar förut- sättningarna för doktoranderna att kunna genomföra forskarutbild- ningen inom utsatt tid. Kvaliteten främjas av att doktorander antas i konkurrens där lärosätet väljer vilka som ska antas, inte en stipendie- givare. Detta görs bäst genom en transparent rekryteringsprocess där huvudregeln är extern utlysning såväl nationellt som internatio- nellt. Kvaliteten främjas också av att doktorander har likvärdiga villkor, att ansvar kan utkrävas av båda parter (doktorand och läro- säte) och av att utbildning på forskarnivå ger meritering för den fort- satta lärarkarriären.

Utbildningsbidraget avskaffas

Utredningen föreslår att utbildningsbidraget för doktorander avskaffas fr.o.m. den 1 juli 2017.

Utbildningsbidragets vara eller icke-vara har diskuterats sedan det återinfördes 1995. Bakgrunden har varit att utbildningsbidraget ger ett sämre socialt skyddsnät och lägre ersättning jämfört med en dok- torandanställning. Den långsiktiga politiska ambitionen har varit att utbildningsbidraget ska avskaffas. Detta har nu i praktiken blivit verk- lighet genom att samtliga statliga universitet och högskolor själva har fattat beslut om att ta bort utbildningsbidraget till förmån för anställning som doktorand. Med hänvisning till denna utveckling, anser utredningen, att det är naturligt att helt utmönstra utbild- ningsbidraget som finansieringsform vid studier på forskarnivå. Den andel av doktoranderna som i dag har utbildningsbidrag kommer i framtiden i stället att anställas och därigenom omfattas av samma

15

Sammanfattning

SOU 2016:29

sociala trygghetssystem som andra anställda vid statliga universitet och högskolor.

Bättre villkor för doktorander med stipendier

Utredningen föreslår att doktorander med stipendiefinansiering ska an- ställas senast när det enligt den individuella studieplanen återstår en utbildningstid som motsvarar tre års utbildning på heltid till doktors- examen eller konstnärlig doktorsexamen.

Undantag från huvudregeln bör göras i vissa fall. Det gäller för doktorander med stipendier som:

finansieras inom ramen för ett nationellt eller mellanstatligt bistånd- och kapacitetsuppbyggnadsprogram där stipendier utgör en veder- tagen finansieringsform och antagande högskola har insyn i stipen- dievillkoren och hur stipendiet betalas ut, och

finansieras via stipendier inom ramen för ett av Europeiska Unionen finansierat program eller motsvarande, där stipendier utgör en veder- tagen finansieringsform och där krav på finansiering genom anställ- ning blir ett hinder för antagande högskolas medverkan.

Det finns flera starka skäl för att begränsa stipendiefinansiering av doktorander till förmån för anställning som doktorand. Ett skäl är att utländska stipendiefinansierade doktorander som huvudregel inte omfattas av bosättningsbaserade förmåner såsom bostadsbidrag, barnbidrag, och tandvårdsstöd. Ett annat skäl är att stipendier inte är pensionsgrundande, vilket innebär att pensionen för de stipendie- finansierade doktorander som kan förväntas gå i pension i Sverige blir avsevärt lägre i förhållande till de doktorander som har haft en anställning. Ytterligare skäl är att doktorander som finansierar sin utbildning på forskarnivå med stipendier inte har samma möjlighet som anställda att undervisa, ett förhållande som har stor betydelse i meriteringshänseende.

Vidare finns tydliga kvalitetsskäl som talar mot att anta doktoran- der med stipendiefinansiering. I motsats till när lärosätena själva ut- lyser doktorandanställningar så brett som möjligt, är det vid stipendie- finansiering svårt att säkerställa att de bäst lämpade kommer att antas eftersom stipendiegivarna ofta avgör vilka som får stipendierna.

16

SOU 2016:29

Sammanfattning

Utredningen har erfarit att de universitet och högskolor som har doktorander med stipendier generellt har en dålig insyn i stipen- diaternas villkor. Utredningen anser därför att insyn i stipendiaters villkor med stipendiegivare bör vara ett villkor för antagning.

En långsiktig ambition bör vara att avskaffa stipendier som studie- finansiering i forskarutbildningen.

Utredningen föreslår dock vissa undantag för doktorander med stipendier inom ramen för t.ex. vissa kapacitetsuppbyggnadsprogram. Det är, enligt utredningens mening, viktigt med denna typ av sam- arbeten som möjliggör stöd för doktorander från länder som sak- nar tillräcklig betalningsförmåga eller egen forskarutbildningskapa- citet.

Utredningen föreslår vidare att vid stipendiefinansiering ska en reg- lering om en lägsta beloppsnivå införas. Beloppsnivån ska lägst motsvara lönen för doktorandanställning efter skatt för nyantagna doktoran- der med anställning vid respektive högskola, samt följa doktorand- lönestegen eller motsvarande löneutveckling för anställda doktoran- der vid högskolan. Om doktorander ska vistas omväxlande i Sverige och i annat land gäller kravet på lägsta beloppsnivå endast tiden då de vistas i Sverige.

Mot bakgrund av målsättningen om likvärdiga och goda villkor för doktorander anser utredningen att det bör införas en reglering om lägsta beloppsnivå där principerna är gemensamma för samtliga lärosäten. Denna beloppsnivå bör ligga i nivå med anställda doktoran- ders nettolön. De ekonomiska villkoren för stipendiater varierar beroende på vad stipendiegivaren erbjuder och de ekonomiska vill- koren för stipendiater kan således skilja sig åt mellan olika lärosäten, och mellan fakulteter och institutioner på samma lärosäte. Exempel- vis finns stipendiefinansierade doktorander med knappt 9 000 kronor per månad som arbetar sida vid sida och med samma uppgifter som en anställd doktorand med medianlönen 26 645 kronor per månad före skatt. Det är inte rimligt att skillnaderna ska vara så stora. Flera av de lärosäten som har doktorander med stipendier tillämpar olika lägstanivåer till vilken man kompenserar låga stipendienivåer.

Utredningen föreslår att Kammarkollegiets försäkring ska ge rätt till ersättning för förlängd studietid p.g.a. sjukdom eller föräldraledighet som motsvarar tiden för frånvaro, under förutsättning att stipendium inte lämnas för den förlängda tiden. Förslaget innebär att försäk- ringen för doktorander med stipendier förbättras i de fall det inte

17

Sammanfattning

SOU 2016:29

går att stoppa utbetalning av stipendier på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Anställningen biträdande lektor införs som ett steg i en nationellt erkänd karriärväg

I utredningen visas att Sverige i princip aldrig har haft en samman- hållen karriärstruktur. Särskilt problematisk är perioden efter dok- torsexamen som ofta präglas av osäkra villkor och otydlighet i vad som gäller för att meritera sig för en tillsvidareanställning. Utred- ningens kartläggning av den nuvarande meriteringsanställningen i högskoleförordningen visar att meriteringsanställningen i dag används på flera olika sätt av lärosätena. Det är enbart 13 lärosäten som har en meriteringsanställning som ger rätt till prövning för befordran till en högre läraranställning. Av dessa har flera lärosäten dessutom paral- lellt en meriteringsanställning utan rätt till prövning för befordran. Även om det finns goda exempel vid flera lärosäten blir bilden splitt- rad på nationell nivå. Den otydlighet som utmärker dagens karriär- system är enligt utredningen negativ för mobilitet, jämställdhet och inte minst för återväxten av framstående unga forskare.

Utredningen föreslår därför att en tidsbegränsad anställning som biträdande lektor om lägst fyra till högst sex år införs. En biträdande lektor ska efter ansökan befordras till en anställning tillsvidare som lektor om den biträdande lektorn har behörighet för en sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrun- der som lärosätet vid utlysningen har ställt upp för anställningen.

Ett motiv till att införa en meriteringsanställning som biträdande lektor, som efter ansökan och prövning mot uppställda krav, ger rätt till befordran till en tillsvidareanställning som lektor är att attra- hera lovande forskarbegåvningar till lärosätena genom att till anställ- ningen koppla goda villkor för egen forskning i anställningen. Att dessutom knyta andra kringresurser såsom resurser att rekrytera doktorander, resurser till forskningsinfrastruktur och mentorsstöd ökar attraktiviteten. Att knyta till sig forskartalanger tidigt i kar- riären är strategiskt viktigt och förhållandevis ekonomiskt fördel- aktigt i jämförelse med att rekrytera nationellt och internationellt framstående etablerade forskare. Utredningen anser att anställning- en som biträdande lektor bör kunna användas bredare än som ett

18

SOU 2016:29

Sammanfattning

renodlat elitspår. Genom att karriärvägen blir tydlig med ett tydligt avslut och ökar i antal kommer sannolikt också fler att välja den akademiska karriären. Det främjar såväl jämställdhet som mobilitet. Under utredningens arbete har flera framhållit att de osäkra och otydliga karriärvägarna leder till att många begåvningar i stället väljer en annan karriär utanför högskolan. Det behöver i och för sig inte vara fel, men skälen till valen – mindre attraktivitet – måste ses som bekymmersamma.

Syftet med anställningen är att den biträdande lektorn ska ges möjlig- het att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla behörighetskraven för en anställning som lektor.

För en fortsatt karriär inom akademin ska vikt läggas vid den pedagogiska meriteringen för att kunna uppfylla kraven som ställs för en lektorsanställning. Betoningen bör dock ligga på den veten- skapliga meriteringen så att en biträdande lektor får möjlighet att ut- vecklas till en mer självständig och etablerad forskare.

I syfte att betona anställningens betydelse för personer i början av en karriär som lärare föreslår utredningen att tiden mellan doktors- examen och en meriteringsanställning kortas till fem år.

För att meritera sig för en anställning som biträdande lektor har ofta den sökande haft en anställning som postdoktor. Den kollek- tivavtalsreglerade anställningen som postdoktor är dock tidsbegrän- sad till två år varför det finns ett ”glapp” mellan postdoktor och meriteringsanställning som måste fyllas med olika tidsbegränsade anställningar. Förslaget är därför också en åtgärd i syfte att minska långa perioder av tidsbegränsade anställningar innan en person har rätt att befordras till en tillsvidareanställning. Statistiken visar att mobiliteten är som störst två till fem år efter doktorsexamen, vilket också gör att förslaget främjar ökad mobilitet.

Anställning som biträdande lektor ska föregås av utlysning natio- nellt och, om inte särskilda skäl talar emot, även internationellt. Externa bedömare ska delta i rekryteringsprocessen med sakkunnig- bedömning. Syftet är att attrahera de bäst kvalificerade kandidaterna samt att främja mobilitet och jämställdhet.

19

Sammanfattning

SOU 2016:29

Nationella mål för ett ökat antal meriteringsanställningar

Mot bakgrund av intentionen om att anställning som biträdande lektor ska användas bredare än som ett renodlat elitspår, föreslår vi att regeringen bör sätta upp ett nationellt mål om att antalet biträdande lektorer under 2017–2022 ska öka med 50 procent. Jämställdheten bland nya biträdande lektorer bör följas upp årligen. Ambitionen bör vara att andelen kvinnor minst motsvarar andelen i rekryteringsunder- laget.

Under de senaste 15 åren har antalet meriteringsanställningar konstant legat på en relativt låg nivå om omkring 1 000 anställningar, trots den ökning av forskningsanslag som skett i tidigare forsknings- propositioner. Kategorin annan forskande och undervisande perso- nal med doktorsexamen, i det följande kallade forskare, har under samma period vuxit kraftigt. Vad vi kan se verkar lärosätena ha valt att prioritera anställning som forskare, framför t.ex. meriterings- anställningar. Kanske kan det, något spekulativt, antas att när forsk- ningsresurserna vuxit snabbt har man valt anställningar som forskare och postdoktor för vilka rekryteringsprocesserna är enklare och snabbare och där lärosätena inte binder sig för lång tid framåt.

Utredningen anser att förslaget om ett ökat antal biträdande lek- torer, till skillnad från kortsiktiga forskaranställningar med en hög grad av otrygghet, kommer att öka attraktiviteten för forskarkarriären och kvaliteten på forskningen. Ökningen bör ske utifrån varje läro- sätes framtida rekryteringsbehov med beaktande av t.ex. kommande pensioneringar och övriga naturliga avgångar. Utredningen gör bedömningen att lärosätenas resurser till viss del bör kunna omför- delas från forskaranställningar till biträdande lektorsanställningar. Här bör framhållas att arbetet med en utvecklad och långsiktig stra- tegisk kompetensförsörjning inom lärosätet är av avgörande betydelse.

Visstidsanställningar i högskolan – hur ser det ut?

I betänkandet redovisas anställningshistorik av den undervisande och forskande personalen vid universitet och högskolor. Sammanfatt- ningsvis kan vi bl.a. se följande:

Andelen visstidsanställda är totalt 31 procent bland den under- visande och forskande personalen. Andelen varierar kraftigt mellan olika lärosäten och mellan olika anställningskategorier. De särskilda

20

SOU 2016:29

Sammanfattning

reglerna om tidsbegränsade anställningar i högskoleförordning och kollektivavtal står tillsammans för drygt 40 procent av visstidsanställ- ningarna, medan resterande 60 procent skett med stöd av anställ- ningsskyddslagen. Lägst andel visstidsanställningar är det, inte över- raskande, bland professorer.

Andelen visstidsanställda bland doktorsexaminerade minskar med antalet år efter doktorsexamen. Fyra år efter doktorsexamen är 50 procent och efter tolv år 92 procent tillsvidareanställda. Längre perioder av visstidsanställning förefaller inte vara så vanliga, men när långa perioder förekommer står anställningar med stöd av högskol- ans särskilda regler för huvuddelen, dvs. anställning som postdoktor, forskarassistent och biträdande lektor.

Det är även intressant att titta på antalet tillsvidareanställda forskare. Anställning som forskare är vanligtvis inte en läraranställ- ning och forskare kan därför lättare sägas upp p.g.a. arbetsbrist t.ex. när externa bidrag till forskningsprojekt upphör. Andelen forskare och visstidsanställda sammantaget bland personalen minskar också med antalet år efter doktorsexamen, men inte så snabbt. 15 år efter examen är andelen fortfarande cirka 20 procent. Andelen skiljer sig kraftigt mellan olika forskningsämnesområden. Den högsta andelen visstidsanställda och forskare sammantaget finns i lantbruksveten- skap där den ännu efter 15 år är cirka 60 procent.

Karriärvägarna för doktorsexaminerade är mycket diversifierade. De flesta nya professorer kommer från en lektorsanställning. Mer än hälften av de meriteringsanställda går vidare till en lektorsanställ- ning, men det är inte huvudvägen. Huvuddelen av nyanställda lek- torer kommer från en visstidsanställning som lektor och endast en mindre andel kommer från en meriteringsanställning.

Statistiken indikerar att på varandra följande visstidsanställningar inte är det största problemet, utan snarare avsaknaden av en tydlig karriärstruktur.

Åtgärder för att minska visstidsanställningar

Utredningen anser att det finns skäl för den särreglering av tids- begränsade anställningar som högskoleförordningen innehåller. Dessa anställningar ger förutsättningar för universitet och högskolor att rekrytera och knyta till sig särskild kompetens men även förutsätt-

21

Sammanfattning

SOU 2016:29

ningar att använda attraktiva meriteringsanställningar som säkrar det långsiktiga kompetensbehovet vid lärosätet. Den möjlighet till flexi- bilitet som särregleringen i högskoleförordningen medger får dock inte, i kombination med tidsbegränsade anställningar enligt kollek- tivavtal och anställningsskyddslagen, överutnyttjas och ersätta arbetet med en tydlig karriärväg.

Utredningen föreslår att balansen mellan forskaranställningar och läraranställningar bör ändras. Utredningen anser att antalet s.k. forskare bör minska. Lärosäten och forskningsfinansiärer bör i sam- arbete kunna omdisponera en del av forskningsresurserna för att öka andelen lärare – lektorer, professorer och inte minst biträdande lektorer – för att möta framtida behov och vara en attraktiv arbets- givare.

En stor del av kategorin forskare har antingen själva erhållit exter- na forskningsmedel eller har kunnat anställas p.g.a. att någon annan forskningsledare har erhållit forskningsmedel. Dessa forskare anställs huvudsakligen med stöd av anställningsskyddslagens bestämmelser om allmän visstidsanställning. Forskaranställningarna är av varierande omfattning och anställningsvillkoren skiljer sig åt. Anställningarna utlyses sällan, eller i vart fall smalt, vilket innebär att prövningen av forskarens kompetens inte blir så grundlig hos lärosätet. Om forsk- ningsmedlen beviljas för en period som är längre än två år övergår forskarens visstidsanställning i en tillsvidareanställning. Om forskaren eller forskningsledaren får ytterligare forskningsmedel fortlöper anställningen. Tryggheten av en tillsvidareanställning är dock i detta sammanhang en chimär eftersom forskarens anställning ofta sägs upp i god tid före det att forskningsmedlen tar slut med stöd av anställ- ningsskyddslagens bestämmelser om arbetsbrist. Effekten av denna praxis är alltså att otrygga anställningar kan följa på varandra även om det rör sig om tillsvidareanställningar. Utredningen anser att det be- hövs en fördjupad diskussion om en karriärväg med bättre och tryggare anställningsvillkor för forskare. Alla vill och kan inte välja en lärar- karriär samtidigt som det finns behov av disputerade med andra uppgifter. En sådan karriärväg får dock inte bli en återvändsgränd.

Utredningen föreslår att den undervisande och forskande personalens anställningar och anställningshistorik följs upp. Uppföljningen ska ske på såväl nationell nivå som på lärosätesnivå. Utredningen har i sam- arbete med Universitetskanslersämbetet tagit fram ett förslag till modell för uppföljning av anställningar och den undervisande och

22

SOU 2016:29

Sammanfattning

forskande personalens anställningshistorik. Utredningen menar att det är viktigt att i uppföljningen på lärosätesnivå kunna följa de olika anställningsformer som medger tidsbegränsning enligt bestämmelser i högskoleförordningen, anställningsskyddslagen respektive kollektiv- avtal.

Mobilitet – hur ser det ut?

I betänkandet diskuteras mobilitet utifrån redovisad statistik från Universitetskanslersämbetet, Statistiska centralbyrån (SCB) och Vetenskapsrådet samt utifrån utredningens egen statistiska under- sökning med data från SCB och Universitetskanslersämbetet. Mobili- tet kan delas in i två kategorier. Den ena kategorin avser doktoran- ders, forskares och lärares rörlighet inom ramen för sina anställningar. Den andra kategorin av mobilitet innebär byte av arbetsgivare an- tingen inom högskolan mellan lärosäten eller mellan högskolan och andra samhällssektorer.

Beträffande rörlighet inom anställningen framgår att 37 procent av de anställda har forskat, undervisat eller studerat utomlands kor- tare eller längre tid under 2015, de allra flesta dock endast någon eller några veckor. För flera av personalkategorierna är siffran över 50 procent medan t.ex. lektorer och särskilt adjunkter har en relativt låg mobilitet mätt på detta sätt (31 procent resp. 17 procent). Vi kan se att kvinnor är något mindre mobila med detta mått (31 procent, jämfört med 41 procent av männen).

Beträffande rörlighet i betydelsen byte av arbetsgivare framgår att en majoritet är anställda vid samma lärosäte som de disputerat vid, till och med vad gäller forskarassistenter och biträdande lektor- er. Endast bland postdoktorer är något mindre än hälften, 45 pro- cent, anställda vid doktorsexamenslärosätet. Vid de stora lärosätena har över 60 procent av professorerna och över 70 procent av lektor- erna doktorsexamen från det egna lärosätet. Vid de mindre univer- siteten och högskolorna är andelen betydligt lägre, vilket beror på att flera av de mindre lärosätena har erhållit rätt att examinera inom forskarutbildningen först på senare år.

Den allra största delen av lärosätesbyten inträffar mellan doktors- examen och fortsatt anställning eller under de första åren efter dok-

23

Sammanfattning

SOU 2016:29

torsexamen. Flest byten mellan lärosäten sker omkring två till fem år efter doktorsexamen.

Åtgärder för ökad mobilitet

Graden av mobilitet sammanhänger till stor del med hur karriär- systemet för forskare och lärare är utformat. Otydliga karriärvägar gör att det kan upplevas som säkrare för den enskilde forskaren att stanna kvar vid doktorsexamenslärosätet. En mer planerad och tydligare karriärstruktur förbättrar däremot förutsättningarna för mobilitet. I utredningen föreslås införande av en anställning som biträdande lektor med rätt till befordran, efter prövning, till en tillsvidareanställ- ning som lektor. En mer enhetlig reglering av anställning som biträ- dande lektor blir då en viktig del i ett svenskt karriärsystem. Detta kommer samtidigt att stimulera mobiliteten. Attraktiva och öppet ut- lysta anställningar för unga forskare gör att svenska forskare blir mer villiga att byta lärosäte och att utländska unga forskare lockas till Sverige. Utredningens förslag om nationella mål för att öka antalet meriteringsanställningar är således också främjande för mobiliteten.

Utredningen anser att lärosätena bör ha en rekryteringsstrategi som är tydligt kommunicerad. Viktiga delar i en bra rekryteringsstrategi är att beslut fattas på rätt nivå, att utlysningar är öppna och trans- parenta, att externt sakkunniga används samt, inte minst, att mobilitet tillmäts meritvärde. Detta bör även gälla mobilitet mellan högskolan och övriga samhällssektorer.

Även forskningsfinansiärerna har en viktig roll. Forskningsfinan- siärernas program för internationell postdoktor bidrar till att ge unga forskare möjlighet till internationell erfarenhet. Det är också ange- läget att andra stödformer är utformade på ett sådant sätt att rör- lighet gynnas.

En årlig statistisk uppföljning av mobiliteten skapar incitament för lärosätena. Utredningen ger förslag på hur en sådan uppföljning kan se ut, där olika typer av mobilitet följs upp på olika sätt.

24

Summary

Talented and ambitious young people who are approaching the end of their higher education often have several interesting career opportunities to choose between. Higher education institutions must succeed in attracting gifted researchers to pursue an academic career. This is essential if Swedish research is to maintain its strong standing. To promote a continued supply of new talent and enable higher education institutions to recruit and retain outstanding young researchers in Sweden, good conditions are needed during third- cycle education and clear post-doctoral career paths.

This report presents the Research Career Inquiry’s proposals and measures. In summary, the Inquiry focuses on the issue of how higher education institutions are to continue to be attractive em- ployers for which students, teachers and researchers are the most important resource for the quality and development of their activities. The most important factor for achieving this is a research and teaching career that is distinguished by clear requirements and conditions that are common to all higher education institutions, a transparent recruitment process, and favourable and fair terms. In addition, the Inquiry recommends that the higher education institutions jointly consider cooperating on a clearer and less fragmented career system.

Starting points for a research career for the future

The overarching purpose of the Inquiry is to propose measures to ensure a continued supply of outstanding young researchers in Sweden. The Inquiry has based its work on the principles that the academic career path must be clear, the conditions for career pro- gression transparent and the terms of employment favourable if the career is to be attractive. However, secure and favourable conditions

25

Summary

SOU 2016:29

are sometimes thought to be incompatible with efficiency and excellence. To put it rather pointedly, the thinking behind an assumption of this kind appears to be that young researchers’ un- certainty about future reviews gives them incentives to make more of an effort, and less favourable conditions encourage them to make extra efforts to reach the next stage of their career, where conditions are better. This is sometimes summed up in the phrase “hungry dogs hunt best”. The Inquiry does not concur with this view. In our opinion, doctoral students, post-doctorate positions and assistant professors should be appointed on a competitive basis, with positions being offered to the best qualified candidates. The foundations of an interest in an academic career are laid during first- and second- cycle studies. Well-defined career stages that make the requirements for a continuing academic career predictable will create an essential condition for encouraging students to start a research programme and subsequently continue their career after a doctorate. In addition, salary and other terms of employment should be favourable and equal for all. This path is not free of work; on the contrary, it de- mands work performed with good results, an ability to plan, orga- nise and present research results. Laying such a foundation can create an attractive career path. In contrast, there are no reasonable grounds for dragging out the time until reaching a permanent position as long as possible, accepting a succession of different types of fixed- term contracts covering long periods of time, or allowing un- favourable and unequal terms of employment. The labour market in general does not enjoy greater predictability about the future than academia, yet it still manages to use permanent employment contracts as its basic form. Why is it that a teacher in academia has to wait around ten years, including the doctorate, for a permanent contract or, to turn it around, that 50 per cent are still on fixed- term contracts after that amount of time? Is this situation likely to attract the most promising and well-qualified people? We do not believe so and propose some measures in our report for achieving a more competitive academic sector.

26

SOU 2016:29

Summary

Better conditions for doctoral students

One essential requirement for a favourable environment for study and good study results is that doctoral students are offered secure conditions and good financing during their studies. This enhances the likelihood of recruiting the most suitable students to research programmes and retaining doctoral students who have already been accepted. At present, doctoral students have varying conditions de- pending on the form of financing they have during their programme. The Inquiry would like to emphasise that most doctoral students have favourable working conditions and terms of employment. How- ever, the situation is more difficult for a smaller group of doctoral students receiving doctoral grants and particularly for doctoral students financed by scholarships. In view of the Inquiry’s remit to improve student welfare conditions for doctoral students receiving doctoral grants or scholarships and to make third-cycle education an attractive option compared with other careers, the Inquiry con- siders that one aim should be that all doctoral students admitted to a Swedish higher education institution should be offered employ- ment from day one. The main argument is that security and quality lead to attractiveness. Favourable conditions increase the prospects of doctoral students completing their education in the time allotted. The concept of quality includes admissions to doctoral studies being competitive, i.e. it should be the higher education institution itself that has the final say and chooses who should be admitted to a doctoral programme, not the scholarship granter. This is best achieved by means of a transparent recruitment process in which external advertisement, in national and international channels, is the general rule. The concept of quality also means taking responsibility for ensuring that individuals enjoy equal conditions, that both parties (the individual and the university) can be called to account and that the doctoral programme qualifies the student for the future teaching career.

27

Summary

SOU 2016:29

Abolish the doctoral grant

The Inquiry proposes the abolition of the doctoral grant from 1 July 2017.

Whether or not the doctoral grant should exist has been discussed since it was reintroduced in 1995. The discussion has been prompted by the fact that a doctoral grant offers a poorer social safety net than a doctoral studentship. The long-term political ambition has been to abolish the doctoral grant. In practice, this has now be- come a reality in that all state higher education institutions have taken the decision to eliminate the doctoral grant in favour of doctoral studentships. With reference to this development, the Inquiry con- siders that it is natural to completely dispense with the doctoral grant as a form of financing for third-cycle studies. This means that the doctoral students who currently finance their third-cycle educa- tion with doctoral grants will in future receive studentship appoint- ments, which will mean that they are covered by the same social security schemes as other employees at state higher education institu- tions.

Better conditions for doctoral students with scholarships

The Inquiry proposes that doctoral students financed by scholarships should be employed on studentships when a period of studies equivalent to three years of full-time education remains until their doctoral degree or artistic doctoral degree, according to their individual study plan.

Exceptions from this general rule should be possible in certain cases. This applies to doctoral students with scholarships who:

are financed within the framework of a national or intergovern- mental development assistance and capacity-building programme in which scholarships are an established form of financing and the hosting higher education institution has insight into the terms of the scholarship and its disbursement; and

28

SOU 2016:29

Summary

are financed by scholarships within the framework of a pro- gramme/equivalent financed by the European Union, in which scholarships are an established form of financing and where a requirement for employment-based financing would be an impedi- ment to participation by the hosting higher education institution.

There are several strong arguments for limiting the use of scholarships to finance doctoral students in favour of employment as a doctoral student. One reason is that, as a rule, foreign doctoral students financed by scholarships are not covered by residence-based benefits such as housing allowance, child allowance and dental care subsidy. Another reason is that scholarships are not pensionable, which means that doctoral students financed by scholarships who can be expected to retire in Sweden will receive a considerably lower pension than doctoral students who have been employed on studentships. Another reason is that doctoral students who finance their doctoral level education by scholarships do not have the same opportunity to teach as employed doctoral students, a fact that has great significance in terms of their qualification for future positions.

In addition, there are clear quality reasons against admitting doctoral students financed by scholarships. In contrast to the situa- tion when higher education institutions themselves advertise doctoral studentships as widely as possible, in the case of scholarships it is difficult to ensure that the most suitable people will be admitted, since it is the scholarship granters that determine who receives the scholarships.

The Inquiry has learned that the higher education institutions that have doctoral students with scholarships generally have poor insight into the terms and conditions involved. The Inquiry there- fore proposes measures to increase insight into the terms and con- ditions of holders of scholarships. The Inquiry considers, further- more, that a long-term ambition should be to abolish scholarships as a form of financing.

However, the Inquiry proposes certain exceptions for doctoral students with scholarships within the framework of certain capacity- building programmes, for example. The Inquiry sees the importance of these types of cooperation that enable support for research students from countries that lack sufficient ability to pay or a research education capacity of their own.

29

Summary

SOU 2016:29

The Inquiry further proposes that a regulation should be introduced on a minimum financial level when financing is based on a scholar- ship. This level should be equivalent, at the minimum, to the entry level post-tax salary for a doctoral studentship at the higher education institution concerned, and should keep pace with the salary increases or equivalent salary development for doctoral students employed at the institution. If doctoral students are to study alternately in Sweden and abroad, the requirement concerning a minimum level will only apply to the time spent in Sweden.

Given the objective of equal and favourable terms and conditions for doctoral students, the Inquiry considers that a regulation should be introduced on a minimum financial level that is the same at all higher education institutions. This financial level should be in line with the net salary of an employed doctoral student. The level of financing provided by a scholarship varies depending on what the scholarship granter offers and consequently, the financial conditions enjoyed by holders of scholarships can vary from one institution to another, and between faculties and departments at the same in- stitution. For example, there are doctoral students on scholarships who receive barely SEK 9 000 per month, working side by side and with the same tasks as an employed doctoral student with an average pre-tax salary of SEK 26 645 per month. Such large differences are not reasonable. Several of the higher education institutions that have doctoral students with scholarships apply various minimum levels to which low scholarship levels are topped up.

The Inquiry proposes that the Kammarkollegiet insurance scheme should entitle doctoral students to compensation equivalent to the period of absence for a period of study that is extended because of sickness or parental leave, provided that a scholarship is not given for the extension.

This proposal will improve the insurance coverage of doctoral stu- dents on scholarships in cases where it is impossible to stop the dis- bursement of a scholarship for reasons of sickness or parental leave.

30

SOU 2016:29

Summary

Position of assistant professor will be introduced as a step in a nationally recognised tenure track

The Inquiry shows that Sweden essentially has never had a co- herent career structure. The period after completing a doctorate is particularly problematic, being characterised to some extent by a lack of secure conditions and a lack of clarity about what is required to qualify for a permanent position. The Inquiry’s survey of career development positions in the Higher Education Ordinance has shown that there are currently several different ways to use career develop- ment positions in Sweden. Only 13 higher education institutions offer career development positions that give the holder the right to promotion to a higher teaching position. Moreover, the majority of these have a parallel career development position that does not entitle the holder to be considered for promotion. Although there are positive examples at various higher education institutions, the picture that emerges at national level is divided. The Inquiry finds that the lack of clarity that is typical of the current career system has negative effects for mobility, gender equality and, not least, the continued supply of outstanding young researchers.

The Inquiry therefore proposes the introduction of a fixed-term position as assistant professor for a maximum of four to six years. Upon application, an assistant professor will be promoted to a permanent position as associate professor if the assistant professor is qualified for such a position and in addition is deemed suitable in light of the criteria established by the higher education institution for that position.

One reason for introducing a career development position as assistant professor that entitles the holder, upon application, to pro- motion to a permanent position as associate professor is to attract promising young research talents to higher education institutions by offering a position associated with favourable conditions for engaging in research and other related resources, such as resources for recruiting doctoral students, resources for research infrastructure and mentoring support. Attaching talented researchers early in their career is strategically important and relatively advantageous in eco- nomic terms compared with recruiting nationally and internationally outstanding established researchers. The Inquiry considers that it should be possible to use the position of assistant professor for broader purposes than as a purely elite track. Establishing a career

31

Summary

SOU 2016:29

path that is well-defined, with a clear destination, and open to more researchers, will probably make more people inclined to choose an academic career. This will promote both gender equality and mobility. In the course of the Inquiry’s work, several people have emphasised that the uncertain and poorly defined career paths lead many talents to choose another career outside higher education instead. In itself, this is not necessarily wrong, but the reasons for such choices – being a less attractive option – must be seen as a concern.

The purpose of the position is to give the assistant professor an opportunity to develop an independent identity as a researcher and to add to their record as scholar and teacher so as to satisfy the eligibility criteria for employment as associate professor.

For a continued academic career, weight will be given to the teaching record so as to meet the requirements set for employment as an associate professor. However, the emphasis should be on the scholarly record so that an assistant professor is able to develop into a more independent, established researcher.

In order to emphasise the importance of the position for individuals at the beginning of a teaching career, the Inquiry proposes that the time between a doctorate and a career development position be shortened to five years.

To qualify for a position as assistant professor, the applicant is often required to have held a post-doctoral position. Post-doctoral employment that is regulated by collective agreements is, however, fixed at two years, which means there is a gap between post-doctoral positions and career development positions that has to be filled with various fixed-term contracts. We therefore propose a measure aimed at reducing long periods of fixed-term contracts before a person is entitled to promotion to a permanent position.

Positions as assistant professor should be advertised nationally and, unless there are special grounds not to do so, internationally. External assessors should be involved in the recruitment process. The aim is to attract the best-qualified candidates and promote mobility and gender equality.

32

SOU 2016:29

Summary

National targets for an increased number of career development positions

In light of our intention that employment as an assistant professor should be used more broadly than as a purely elite track, we propose that the Government set a national target for the number of assistant professors to increase by 50 per cent over the next five years (2017–2022).

Over the last fifteen years, the number of career development positions has remained at a constant, relatively low, level of around 1 000 positions, despite the increase in research appropriations in previous research bills. The number of ‘researchers’ has increased substantially over the same period. If anything, what we can see is that it seems that higher education institutions have chosen to prioritise positions as researcher rather than, for example, career development positions. Perhaps it can be assumed – quite specula- tively – that as research resources have rapidly grown, higher edu- cation institutions have chosen to recruit to researcher and post- doctoral positions for which the recruitment process is simpler and quicker, and which do not require the institutions commit them- selves far into the future.

The Inquiry considers that the proposal to increase the number of assistant professors, rather than short-term researcher positions with a high degree of insecurity, will increase the attractiveness of research as a career. The increase should be made on the basis of higher education institutions’ future recruitment needs and taking into account, for example, upcoming retirements and other normal attrition. The Inquiry takes the view that higher education insti- tutions’ resources could, to some extent, be redistributed from researcher positions to assistant professor positions. It should be emphasised here that it is essential to work on planned, strategic skills provision.

33

Summary

SOU 2016:29

Fixed-term employment in higher education

– how do things stand?

The report includes the employment history of teaching and research staff at higher education institutions. In summary, the situation is as follows.

The total proportion of staff on fixed-term contracts is 31 per cent among teaching and research staff. However, the proportion varies widely between different categories of employees. The special regulations for higher education fixed term contracts contained in the Higher Education Ordinance and collective agreements cover a total of just over 40 per cent of the fixed-term contracts. Fixed term contracts contained in the Employment Protection Act cover 60 percent. The lowest proportion of fixed-term contracts is found

– unsurprisingly – among professors.

The proportion of staff with doctorates who are on fixed-term contracts decreases year by year after obtaining a doctorate. Four years after obtaining their doctorate, 50 per cent of staff are on per- manent contracts, with the proportion rising to 92 per cent twelve years after the doctorate. Longer periods of fixed-term employment do not appear to be common, but when their do occur, positions pursuant to the special higher education regulations account for the majority of them.

Researcher positions are not teaching positions, and researcher positions can therefore be terminated more easily due to shortage of work, for example when external grants for research projects are discontinued. The proportion of staff who are researchers and on fixed-term contracts also decreases year by year after obtaining a doctorate, but not as rapidly. Fifteen years after obtaining a doctorate, the proportion of fixed-term positions is still around 20 per cent.

The career paths for those with doctorates are highly diversified. The majority of new professors come from a position as associate professor. More than half of those in career development positions go on to a position as associate professor, but this is not the main route. The majority of newly appointed associate professors come from a fixed-term position as associate professor, and only a few come from career development positions.

34

SOU 2016:29

Summary

If researcher positions are disregarded, the statistics show that the major problem is the lack of a clear career structure, not consecutive fixed-term contracts.

Measures to reduce fixed-term contracts

The Inquiry considers that there are grounds for the special regula- tion of fixed-term contracts contained in the Higher Education Ordinance. These contracts offer opportunities for higher education institutions to recruit and engage specialist expertise, but also opportunities to use attractive, career development positions that ensure the long-term skills needs at the institution. However, the flexibility allowed by the special regulations in the Higher Education Ordinance must not, in combination with fixed-term contracts under collective agreements and the Employment Protection Act, be overused and replace the work on establishing a clear career path.

One measure that the Inquiry proposes is changing the balance between research positions and teaching positions. The Inquiry believes there should be fewer researchers. Higher education institutions and research funders should, in cooperation, be able to reallocate some research resources to increase the proportion of teachers – associate professors, professors and, not least, assistant professors

– to meet future needs and be an attractive employer. There is also a need for a deeper discussion on whether there is a need for a research career involving better and more secure employment. With a view to improving the situation of employed researchers, there is a need for alternative career paths alongside teaching positions. A large pro- portion of researchers have either themselves received external re- search funding or have been employed due to another research group leader receiving research funding. These researchers are primarily employed pursuant to the Employment Protection Act’s provisions on general fixed-term employment. Research positions may be full- time or part-time and employment terms and conditions vary. Positions are seldom advertised – at least widely – which means that the researcher’s competence is reviewed more summarily by the higher education institution. If research funding is granted for a period longer than two years, the researcher’s fixed-term contract is transformed into a permanent contract. If the researcher or research

35

Summary

SOU 2016:29

group leader receives additional research funding, the position con- tinues. However, in this context the security of a permanent contract is a chimera, as the researcher’s position is often terminated in good time before the research funding runs out pursuant to the Employment Protection Act’s provisions on shortage of work. The effect of this practice is thus that insecure positions can succeed each other, even in the case of permanent contracts.

The Inquiry proposes that teaching and research staff’s positions and employment history be followed up. In cooperation with the Swedish Higher Education Authority, the Inquiry has produced a draft model for following up positions and the employment histories of teaching and research staff, including the incidence of termination of permanent contracts. The Inquiry considers that it is important in the follow-up to be able to monitor – at higher education in- stitution level – the different forms of employment that allow fixed- term contracts under provisions in the Higher Education Ordi- nance, the Employment Protection Act and collective agreements.

Mobility – what is the current situation?

In the report, we discuss mobility based on reported statistics from the Swedish Higher Education Authority/Statistics Sweden and the Swedish Research Council, and based on the Inquiry’s own statistical analysis. Mobility is grouped into two main categories. The first category is the mobility of doctoral students and researchers/teachers (on both fixed-term and permanent contracts) within the scope of their employment. The second category of mobility concerns a change of employer, both between different higher education institutions and in terms of individuals leaving or returning to the sector.

With respect to mobility within the scope of employment, a total of 37 per cent of all categories of staff investigated have been abroad in the last year. In several staff categories, the figure is over 50 per cent, while associate professors and particularly adjunct pro- fessors enjoy relatively low mobility (31 per cent and 17 per cent respectively). We can see that women are somewhat less mobile overall (41 per cent of men and 31 per cent of women), although this is not the case for all staff categories, and that women stay abroad for shorter periods.

36

SOU 2016:29

Summary

With respect to mobility in the sense of changing employer, it emerges that a majority are employed at the same higher education institution from which they obtained their doctorate, even including Career development employees. Only Postdoc are employed to a lesser degree (45 per cent) at the same higher education institution from which they obtained their doctorate There are differences between the different types of higher education institution. At large higher education institutions, more than 60 per cent of professors and 70 per cent of associate professors are recruited internally. At smaller higher education institutions, the proportion of internally recruited staff is significantly smaller, primarily because a number of smaller higher education institutions have only obtained the right to issue doctorates in recent years.

The most substantial mobility occurs primarily between obtaining a doctorate and continued employment, or in the first few years after obtaining a doctorate. The majority of moves between higher education institutions occur around two to five years after obtaining a doctorate.

Measures to increase mobility

In the view of the Inquiry, the degree of mobility is substantially linked to how the research and teaching career system is designed and works. The lack of a clear career path makes it rational for individual researchers to believe that it is safer to remain at the same higher education institution from which they obtained their doctorate via a series of fixed-term contracts, in the hope that it offers the best opportunity of a permanent contract, this naturally hinders mobility. A more planned-out career structure, this will improve the conditions for mobility. Clear terms and conditions and career paths encourage mobility. The Inquiry proposes the introduction of a position as assistant professor with a right to be reviewed for a permanent position as associate professor. More uniform regulation of em- ployment as an assistant professor is not only an important piece of a Swedish career system puzzle, it will also stimulate mobility. The introduction of an attractive form of employment for young researchers will make Swedish researchers more inclined to be willing to move between higher education institutions, and make young

37

Summary

SOU 2016:29

foreign researchers more inclined to move here. The Inquiry proposal of national targets for an increased number of Career development positions will also enhance mobility.

A yearly statistical monitoring of mobility creates incitaments for higher education institutions. The Inquiry proposes such statistical monitoring, where different types of mobility are monitored in different ways.

38

1 Författningsförslag

1.1Förslag till

lag om ändring av socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken att 5 kap. 7 §, 6 kap. 20 § och 59 kap. 13 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5kap.

7 §

En i Sverige bosatt person

En i Sverige bosatt person

som lämnar landet för att studera

som lämnar landet för att studera

i ett annat land ska fortfarande

i ett annat land ska fortfarande

anses vara bosatt här så länge han

anses vara bosatt här så länge han

eller hon genomgår en studie-

eller hon genomgår en studie-

stödsberättigande utbildning eller

stödsberättigande utbildning.

har utbildningsbidrag för dokto-

 

rander.

 

Den som kommer till Sverige

Den som kommer till Sverige

för att studera ska inte anses vara

för att studera ska inte anses vara

bosatt här. Detta gäller dock inte

bosatt här.

den som har utbildningsbidrag för

 

doktorander.

 

6 kap.

20 §

Den som får någon av följande förmåner är försäkrad för inkomst- relaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 6 § 5, inkomstgrundad ålderspension enligt 6 § 8 och inkomst- relaterad efterlevandeförmån enligt 6 § 9 och 11:

39

Författningsförslag

SOU 2016:29

1.vårdbidrag enligt 5 kap. 9 § 5, som inte enbart avser merkost- nader,

2.dagpenning från arbetslöshetskassa,

3.aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program,

4.utbildningsbidrag för dokto-

rander,

5. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF),

6. dagpenning till totalför- svarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalför- svarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de grunder som gäller för totalförsvarsplik- tiga, och

7. stipendium som enligt

11 kap. 46 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska tas upp som in- täkt i inkomstslaget tjänst.

4. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF),

5. dagpenning till totalför- svarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalför- svarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de grunder som gäller för totalförsvarsplik- tiga, och

6. stipendium som enligt

11 kap. 46 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska tas upp som in- täkt i inkomstslaget tjänst.

59 kap.

13 §

Som inkomst av anställning räknas följande sociala förmåner:

1.Föräldrapenningsförmåner.

2.Vårdbidrag, i den utsträckning bidraget inte är ersättning för merkostnader.

3.Ersättning från Försäkringskassan i form av sjuklönegaranti enligt 20 § lagen (1999:1047) om sjuklön.

4.Sjukpenning eller motsvarande ersättning enligt denna balk eller annan författning eller på grund av särskilt beslut av regeringen. Detta gäller i den utsträckning ersättningen har trätt i stället för en för- säkrads inkomst som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.

5.Inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivi- tetsersättning.

6.Livränta på grund av arbetsskada eller annan skada som avses i 41–44 kap.

7.Närståendepenning.

40

SOU 2016:29

Författningsförslag

8.Dagpenning från arbetslöshetskassa.

9.Aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

10.Utbildningsbidrag för dok-

torander.

11.Ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF).

12.Dagpenning till totalför- svarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalför- svarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de grunder som gäller för totalförsvarsplik- tiga.

13.Bidrag från Sveriges för- fattarfond och Konstnärsnämn- den i den utsträckning som reger- ingen föreskriver det.

10.Ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF).

11.Dagpenning till totalför- svarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalför- svarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de grunder som gäller för totalförsvarsplik- tiga.

12.Bidrag från Sveriges för- fattarfond och Konstnärsnämn- den i den utsträckning som reger- ingen föreskriver det.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

2.Äldre föreskrifter gäller för utbildningsbidrag som lämnas med stöd av gällande bestämmelser om utbildningsbidrag för doktorander.

41

Författningsförslag

SOU 2016:29

1.2Förslag till

lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Härigenom föreskrivs att 2 §1 lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksam- hetsområde2 ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2017.

Äldre föreskrifter gäller för utbildningsbidrag som lämnas med stöd av gällande bestämmelser om utbildningsbidrag för doktorander.

1Senaste lydelse 1991:932.

2Lagen omtryckt 1990:232.

42

SOU 2016:29

Författningsförslag

1.3Förslag till

lag om ändring av lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1998:676) om statlig ålders- pensionsavgift ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §3

Avgiften utgör 10,21 procent av ersättning i form av

1.sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt 24–28 och 31 kap. socialförsäkringsbalken samt arbetsskadesjukpenning enligt 40 kap. nämnda balk eller motsvarande ersättning som utgetts enligt nämn- da balk eller annan författning eller på grund av regeringens förord- nande, i den utsträckning ersättningen trätt i stället för en försäkrads inkomst av anställning enligt 59 kap. 8–11 §§ socialförsäkringsbalken eller inkomst av annat förvärvsarbete enligt 59 kap. 14 § första stycket 1–3 nämnda balk,

2.föräldrapenningsförmåner enligt 11–13 kap. socialförsäkrings- balken,

3.närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken,

4.ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön,

5.livränta enligt 41–44 kap. socialförsäkringsbalken eller annan motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av 41 och 42 kap. nämnda balk,

7.vårdbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken, i den utsträck- ning bidraget inte är ersättning för merkostnader,

8.dagpenning från arbetslöshetskassa,

10.aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program,

11. utbildningsbidrag för dok- torander

14. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa för- äldrar (TUFF),

3 Senaste lydelse 2010:1271.

43

Författningsförslag

SOU 2016:29

15.dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, samt

16.bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den utsträckning som regeringen så föreskriver.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

2.Äldre föreskrifter gäller för utbildningsbidrag som lämnas med stöd av gällande bestämmelser om utbildningsbidrag för doktorander.

44

SOU 2016:29

Författningsförslag

1.4Förslag till

lag om ändring av inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 34 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 kap.

34 §4

Följande ersättningar i samband med studier ska tas upp:

1.utbildningsbidrag för dok- torander, och

2.ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF).

Studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) ska inte tas upp. Detta gäller också

1.statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyn- digheten för

kortare studier om funktionshinder,

kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är sär- skilt anpassade för personer med funktionshinder, och

studier inom särskild utbildning för vuxna,

2.statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabetisering i samiska, eller

3.kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning som betalas ut av Centrala studiestödsnämnden.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

2.Äldre föreskrifter gäller för utbildningsbidrag som lämnas med stöd av gällande bestämmelser om utbildningsbidrag för doktorander.

4 Senaste lydelse 2014:949.

45

Författningsförslag

SOU 2016:29

1.5Förslag till

lag om ändring av studiestödslagen (1999:1395)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 25 § och 4 kap. 13 § studie- stödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.

25 §5

Studiemedel får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det lämnas

1.studiehjälp enligt 2 kap.,

2.aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,

3.utbildningsbidrag för doktor- ander,

4.sjukersättning, aktivitets- ersättning eller rehabiliterings- ersättning enligt socialförsäk- ringsbalken,

5.statsbidrag som administre- ras av Specialpedagogiska skol- myndigheten för

– kortare studier om funk- tionshinder,

– kortare studier på grund- skole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionshinder, och

– studier inom särskild utbild- ning för vuxna,

6.statsbidrag som administre- ras av Sametinget för kortare studier i alfabetisering i samiska, eller

3.sjukersättning, aktivitets- ersättning eller rehabiliterings- ersättning enligt socialförsäk- ringsbalken,

4.statsbidrag som administre- ras av Specialpedagogiska skol- myndigheten för

– kortare studier om funk- tionshinder,

– kortare studier på grund- skole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionshinder, och

– studier inom särskild utbild- ning för vuxna,

5.statsbidrag som administre- ras av Sametinget för kortare studier i alfabetisering i samiska, eller

5 Senaste lydelse 2010:1280.

46

SOU 2016:29 Författningsförslag

7. ersättning enligt lagen

6. ersättning enligt lagen

(2010:197) om etableringsinsatser

(2010:197) om etableringsinsatser

för vissa nyanlända invandrare.

för vissa nyanlända invandrare.

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänst- gör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör ut- bildning till reserv- eller yrkesofficer.

Studiemedel får inte lämnas

Studiemedel får inte lämnas

för högskoleutbildning på for-

för högskoleutbildning på for-

skarnivå om den studerande är

skarnivå om den studerande är

eller har varit anställd som dok-

eller har varit anställd som dok-

torand eller har eller har haft ut-

torand.

bildningsbidrag för doktorander.

 

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande beviljats studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om vilken utländsk studiefinansiering som ska om- fattas av detta stycke.

Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från första stycket.

4 kap.

13 §

Årsbeloppet får sättas ned

1. om låntagaren tar emot studiehjälp, studiemedel eller ut- bildningsbidrag för doktorander,

1. om låntagaren tar emot studiehjälp eller studiemedel,

2.om låntagaren fullgör en längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbild- ning till reserv- eller yrkesofficer, eller

3.om det i något annat fall finns synnerliga skäl.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

2.Äldre föreskrifter gäller för utbildningsbidrag som lämnas med stöd av gällande bestämmelser om utbildningsbidrag för doktorander.

47

Författningsförslag

SOU 2016:29

1.6Förslag till

lag om ändring av diskrimineringslagen (2008:567)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 18 § diskrimineringslagen (2008:567) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.

18 §6

Ett beslut av ett universitet eller en högskola med staten som huvudman får, i fråga om utbildning enligt högskolelagen (1992:1434), överklagas till Överklagandenämnden för högskolan på den grun- den att beslutet strider mot

1. diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 §, om beslutet avser

a.tillträde till utbildning,

b.tillgodoräknande av utbildning,

c.anstånd med studier eller fortsättning av studier efter studie- uppehåll,

d.byte av handledare,

e. indragning av

handledare

e. indragning av

handledare

och andra resurser vid utbild-

och andra resurser vid utbild-

ning på forskarnivå,

 

ning på forskarnivå, eller

f. utbildningsbidrag för dokto-

 

 

rander, eller

 

 

 

g. en ingripande

åtgärd mot

f. en ingripande

åtgärd mot

en student,

 

en student,

 

2.diskrimineringsförbudet i 1 kap. 4 § 3, eller

3.förbudet mot repressalier i 2 kap. 19 §.

Om överklagandenämnden finner att det överklagade beslutet strider mot något av förbuden och att detta kan antas ha inverkat på utgången, ska beslutet undanröjas och ärendet, om det behövs, visas åter till universitetet eller högskolan för ny prövning.

Om ett beslut kan överklagas enligt någon annan författning, ska överklagande ske i den ordning som föreskrivs där i stället för enligt första stycket.

6 Senaste lydelse 2014:958.

48

SOU 2016:29

Författningsförslag

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

2.Äldre föreskrifter gäller för utbildningsbidrag som lämnas med stöd av gällande bestämmelser om utbildningsbidrag för doktorander.

49

Författningsförslag

SOU 2016:29

1.7Förslag till

lag om ändring av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs att bilagan till offentlighets- och sekretess- lagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

2.Äldre föreskrifter gäller för utbildningsbidrag som lämnas med stöd av gällande bestämmelser om utbildningsbidrag för doktorander.

50

SOU 2016:29

Författningsförslag

Bilaga7

Nuvarande lydelse

I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myn- dighet i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verk- samhet hos organet. Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk författningssamling (SFS) på den för- fattning med stöd av vilken verksamheten har uppdragits åt organet.

Organ Verksamhet

---------------------------------------------------------------------------

Föreningen Svenska Tonsätt-

fördelning av statliga medel

ares Internationella Musikbyrå

till upphovsmän på musikområd-

(STIM)

et för utlåning av deras verk

 

genom det allmänna biblioteks-

 

väsendet (SFS 1992:318)

Handelshögskolan i Stockholm

statligt stöd i form av utbild-

 

ningsbidrag för doktorander (SFS

 

1976:1046)

Högskolan för lärarutbildning

all verksamhet

och kommunikation i Jönköping

 

aktiebolag

 

---------------------------------------------------------------------------

7 Senaste lydelse 2014:296.

51

Författningsförslag

SOU 2016:29

Bilaga

Föreslagen lydelse

I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myn- dighet i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verk- samhet hos organet. Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk författningssamling (SFS) på den för- fattning med stöd av vilken verksamheten har uppdragits åt organet.

Organ

Verksamheten

-------------------------------------------------------------------------

Föreningen Svenska Tonsätt-

fördelning av statliga medel

ares Internationella Musikbyrå

till upphovsmän på musikområd-

(STIM)

et för utlåning av deras verk

 

genom det allmänna biblioteks-

 

väsendet (SFS 1992:318)

Högskolan för lärarutbildning

all verksamhet

och kommunikation i Jönköping

 

aktiebolag

 

-------------------------------------------------------------------------

52

SOU 2016:29

Författningsförslag

1.8Förslag till

förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Härigenom föreskrivs i fråga om högskoleförordningen (1993:100) dels att 1 kap. 11 c §, 4 kap. 12 a och b, 13 §§, 5 kap. 4 och 8–12 §§, 7 kap. 36 §, 12 kap. 2 § och rubriken närmast 4 kap. 12 a § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 4 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

1 kap.

 

 

 

 

 

 

 

11 c §8

 

 

 

 

 

En högskola ska genom över-

En högskola ska genom över-

enskommelse

med

Kammar-

enskommelse

med

Kammar-

kollegiet teckna försäkring för

kollegiet

teckna

försäkring för

doktorander vars studiefinansier-

doktorander vars studiefinansier-

ing består av stipendium. Försäk-

ing består av stipendium. Försäk-

ringen ska gälla då doktorandens

ringen ska gälla då doktorandens

stipendium bortfaller

på grund

stipendium bortfaller

grund

av frånvaro från studierna vid

av frånvaro från studierna vid

sjukdom eller

föräldraledighet.

sjukdom

eller

föräldraledighet

Försäkringen ska inte ge rätt till

eller då studierna förlängs av sam-

ersättning om doktoranden har

ma anledning utan att stipendium

rätt till motsvarande

ersättning

lämnas under den tiden. Försäk-

enligt någon annan försäkring.

ringen ska inte ge rätt till ersätt-

 

 

 

ning om doktoranden har rätt till

 

 

 

motsvarande

ersättning

enligt

 

 

 

någon annan försäkring.

 

8 Senaste lydelse 2013:525.

53

Författningsförslag SOU 2016:29

4 kap.

Biträdande lektor

12 a §9

En lärare får anställas tills

En biträdande lektor får an-

vidare, dock längst fyra år, i syfte

ställas tills vidare, dock längst

att läraren ska ges möjlighet att

under en av högskolan före anställ-

utveckla sin självständighet som

ningen bestämd tid mellan lägst

forskare och få meriter som kan

fyra och högst sex år. En anställ-

ge behörighet för en annan lärar-

ning som biträdande lektor syftar

anställning som det ställs högre

till att läraren ska ges möjlighet

krav på behörighet för. Anställ-

att utveckla sin självständighet

ningen får förnyas om det på

som forskare och meritera sig så-

grund av lärarens sjukfrånvaro,

väl vetenskapligt som pedagogiskt

föräldraledighet eller andra sär-

för att uppfylla kraven på behörig-

skilda skäl krävs ytterligare tid för

het för en anställning som lektor.

att uppnå syftet med anställning-

Anställningen får förnyas, dock

en. Den sammanlagda anställ-

högst två år, om det på grund av

ningstiden får dock omfatta högst

den biträdande lektorns sjukfrån-

sex år. I fråga om anställningen

varo, föräldraledighet eller andra

gäller i övrigt lagen (1982:80) om

särskilda skäl krävs ytterligare tid

anställningsskydd.

för att uppnå syftet med anställ-

 

ningen. Den sammanlagda an-

 

ställningstiden får dock omfatta

 

högst sex till åtta år, beroende på

 

den tid som bestämts för anställ-

 

ningen. I fråga om anställningen

 

gäller i övrigt lagen (1982:80) om

 

anställningsskydd.

Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får det göras undantag från första stycket.

Behörig att anställas enligt

Behörig att anställas som bi-

första stycket är den som har av-

trädande

lektor

enligt första

lagt doktorsexamen eller har upp-

stycket är den som har avlagt

nått motsvarande vetenskaplig

doktorsexamen eller har uppnått

kompetens. Främst bör den kom-

motsvarande vetenskaplig kom-

ma i fråga som har avlagt dok-

petens. Främst bör den komma i

torsexamen eller har nått mot-

fråga som

har

avlagt doktors-

9 Senaste lydelse 2012:523.

54

SOU 2016:29

Författningsförslag

svarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

examen eller har nått motsvaran- de kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjuk- dom, föräldraledighet eller andra lämnade omständigheter.

12 b §10

En biträdande lektor vid en högskola ska efter ansökan beford- ras till en anställning som lektor vid den högskolan, om han eller hon har behörighet för sådan an- ställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som högskol- an i samband med rekryteringen ställt upp för den aktuella anställ- ningen. Vid en sådan befordran övergår anställningen som biträ- dande lektor i en anställning tills vidare.

Om en lärare har haft en tidsbegränsad anställning enligt 12 a § vid en högskola, får avtal om en tidsbegränsad anställning enligt 5 § lagen (1982:80) om anställningsskydd inte träffas mellan högskolan och läraren inom sex månader från det att anställningen enligt 12 a § upphörde.

Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får det göras undantag från första stycket.

10 Senaste lydelse 2012:523.

55

Lärare anställs genom beslut av rektor. Detta gäller också beslut om befordran som avses i 12 b §.
Beslut som rör anställning av professor får inte delegeras.

Författningsförslag

SOU 2016:29

13 §11

Lärare anställs genom beslut av rektor. Beslut som rör anställ- ning av professor får inte dele- geras.

 

 

 

5 kap.

 

 

 

 

4 §12

 

Den som har fått utbildnings-

En doktorand som har stipen-

bidrag för doktorander ska efter

dier som

studiefinansiering ska

ansökan anställas som doktorand

efter ansökan anställas som dok-

senast när det enligt den indi-

torand senast när det enligt den

viduella studieplanen återstår en

individuella

studieplanen återstår

utbildningstid som motsvarar tre

en utbildningstid som motsvarar

års utbildning på heltid till dok-

tre års utbildning på heltid till

torsexamen eller konstnärlig dok-

doktorsexamen eller konstnärlig

torsexamen.

Detta

gäller dock

doktorsexamen. Detta gäller dock

inte om rektorn har beslutat att

inte om rektorn har beslutat att

dra in doktorandens resurser en-

dra in doktorandens resurser en-

ligt 6 kap. 30 §

eller

utbildnings-

ligt 6 kap. 30 §.

bidraget enligt

14 §

förordningen

 

 

(1995:938)

om

utbildningsbidrag

 

 

för doktorander.

 

 

 

 

4 a §

En doktorand som har stipen- dier som studiefinansiering behöver inte anställas enligt 4 § om han eller hon får stipendiet inom ramen för ett nationellt eller mellanstat- ligt bistånd- och kapacitetsupp- byggnadsprogram där stipendier utgör vedertagen finansieringsform och antagande högskola har insyn

11Senaste lydelse 2010:1064.

12Senaste lydelse 2013:525.

56

SOU 2016:29

Författningsförslag

i stipendievillkoren och hur stipendiet betalas ut.

En doktorand som har stipen- dier som studiefinansiering behöver inte anställas enligt 4 § om han eller hon finansieras av stipendier som lämnas inom ramen för ett av Europeiska Unionen finansierat program eller motsvarande, där stipendier utgör en vedertagen finansieringsform och där krav på finansiering genom anställning blir ett hinder för antagande hög- skolas medverkan.

8 §13

Högskolorna får anställa assi-

Högskolorna får anställa ama-

stenter, amanuenser och kliniska

nuenser och kliniska assistenter.

assistenter.

 

9 §14

En anställning som assistent

En anställning som amanuens

får motsvara högst 40 procent och

får motsvara högst 50 procent av

en anställning som amanuens

full arbetstid. Arbetet ska avse

högst 50 procent av full arbets-

undervisning, administration eller

tid. Arbetet ska avse undervis-

medverkan i forskning eller

ning, administration eller medver-

konstnärlig forskning.

kan i forskning eller konstnärlig

 

forskning.

 

En klinisk assistent ska arbeta inom klinisk utbildning och forsk- ning.

13Senaste lydelse 1998:80.

14Senaste lydelse 2014:1012.

57

Författningsförslag

SOU 2016:29

10 §15

Bara den som får utbildnings- bidrag för doktorander får vara anställd som assistent.

Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avan- cerad nivå får anställas som amanuens.

Bara den som har avlagt läkarexamen eller tandläkarexamen eller som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå inom medicin eller odontologi får anställas som klinisk assistent.

11 §16

 

Assistenter, amanuenser och

Amanuenser och kliniska assi-

kliniska assistenter ska anställas

stenter ska anställas genom be-

genom beslut av rektor.

slut av rektor.

12 §17

 

Assistenter, amanuenser och

Amanuenser och kliniska assi-

kliniska assistenter ska anställas

stenter ska anställas tills vidare,

tills vidare, dock längst ett år.

dock längst ett år. Sådana anställ-

Sådana anställningar får förnyas.

ningar får förnyas. Den samman-

Den sammanlagda anställnings-

lagda

anställningstiden för en

tiden för en amanuens och en

amanuens och en klinisk assistent

klinisk assistent får dock omfatta

får dock omfatta högst tre år.

högst tre år.

 

 

7 kap.

 

36 §18

 

Högskolan får till utbildning

Högskolan får till utbildning

på forskarnivå anta bara sökande

på forskarnivå anta bara sökande

som anställs som doktorand eller

som

anställs som doktorand.

som beviljas utbildningsbidrag för

Högskolan får dock anta en sök-

doktorander. Högskolan får dock

ande som har någon annan form

anta en sökande som har någon

av studiefinansiering, om hög-

annan form av studiefinansiering,

skolan bedömer att finansiering-

om högskolan bedömer att finan-

en kan säkras under hela utbild-

15Senaste lydelse 2009:933.

16Senaste lydelse 1998:80.

17Senaste lydelse 1998:80.

18Senaste lydelse 2010:1064.

58

1. beslut om en anställning vid en högskola, med undantag av anställning som doktorand eller som lektor vid anställning enligt 4 kap. 12 b,
59

SOU 2016:29

Författningsförslag

sieringen kan säkras under hela utbildningen och att den sökan- de kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slut- föras inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen.

ningen och att den sökande kan

ägna så stor del av sin tid åt ut- bildningen att den kan slutföras inom fyra år när det gäller licen- tiatexamen eller konstnärlig licen- tiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen eller konst- närlig doktorsexamen.

Om en sökande har stipendier som studiefinansiering, kan finan- sieringen anses säkrad för den tid som stipendierna lämnas, bara om stipendiet per månad lägst mot- svarar lönen efter skatt för nyantag- na doktorander som har anställ- ning vid högskolan samt följer dok- torandlönestegen eller motsvaran- de löneutveckling för anställda doktorander vid högskolan. Om en doktorand ska vistas omväx- lande i Sverige och i annat land gäller kravet på lägsta beloppsnivå endast tiden då doktoranden vistas i Sverige.

12 kap.

2 §19

Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en högskola överklagas:

1. beslut om en anställning vid en högskola, med undantag av anställning som doktorand,

19 Senaste lydelse 2010:1064.

Författningsförslag

SOU 2016:29

2. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen eller 28 § andra stycket,

3. beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksam- het,

4. avslag på en students be- gäran om befrielse från ett obliga- toriskt utbildningsmoment,

5. beslut att dra in resurser för en doktorands utbildning enligt 6 kap. 30 § och beslut att en dok- torand inte ska fåtillbaka resur- serna enligt 6 kap. 31 §,

6. avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis, och

7. beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anstånd med att påbörja studier- na eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll.

2. beslut enligt 4 kap. 13 § att avslå en ansökan om befordran,

3. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörig- het för att bli antagen till utbild- ning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen eller 28 § andra stycket,

4. beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksam- het,

5. avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment,

6. beslut att dra in resurser för en doktorands utbildning enligt 6 kap. 30 § och beslut att en dok- torand inte ska fåtillbaka resur- serna enligt 6 kap. 31 §,

7. avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis, och,

8. beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anstånd med att påbörja studier-

60

SOU 2016:29

Författningsförslag

na eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll.

1.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017 i fråga om 1 kap. 11 c § och den 1 juli 2017 i fråga om 4 kap. 12 a och b §§, 13 §, 5 kap. 8–12 §§, 7 kap. 36 § första stycket, 12 kap. 2 §§ och i övrigt den 1 juli 2018.

2.I fråga om den lärare som före den 1 juli 2017 har anställts för meritering ska de äldre bestämmelserna i 4 kap. 12 a och b §§ tillämpas så länge anställningen pågår. Sådan anställning får förnyas enligt äldre bestämmelser.

3.Om ett förfarande om anställning av lärare för meritering har påbörjats men inte avslutats före den 1 juli 2017, ska de äldre be- stämmelserna i 4 kap. 12 a och b §§ tillämpas i anställningsärendet.

4.Äldre föreskrifter gäller för utbildningsbidrag som lämnas med stöd av gällande bestämmelser om utbildningsbidrag för doktorander.

61

Författningsförslag

SOU 2016:29

1.9Förslag till

förordning om upphävande av förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

Härigenom föreskrivs att förordningen (1995:938) om utbild- ningsbidrag för doktorander ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2017.

I fråga om den som före den 1 juli 2017 fått utbildningsbidrag för doktorander ska de äldre bestämmelserna enligt den upphävda förordningen gälla, dock längst till utgången av juni 2022.

62

2Uppdrag, utgångspunkter och arbetssätt

I det betänkande som nu lämnas till ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark-Knutsson, lämnar jag ett antal kon- kreta förslag, men också synpunkter för fortsatt diskussion och genomlysning. Uppdraget som jag fick har varit mycket spännande och frågornas karaktär angelägna och komplexa. Jag har mött ett stort intresse och engagemang från intressenter av olika slag. Många har tänkt, vill förändra och utveckla. Tack vare det har arbetet, trots ett pressat tidsschema, gått framåt. Inte minst har det stora intres- set från unga inom akademin varit stimulerande.

Tomas Lindahl, nobelpristagare 2015, gjorde följande uttalande i Dagens Nyheter den 10 december 2015:

Vi borde identifiera särskilt lovande unga forskare, ge dem pengar, och låta dem vara i fred och se vad de kan åstadkomma.

Detta citat rimmar väl med utredningens förslag i så motto att an- talet meriteringsanställningar ska öka så att akademin attraherar för- mågor som får tid och möjlighet att bli självständiga i början av sin karriär genom en trygg och tydlig anställning, där det redan vid utlysningen är klart vilka krav som ställs och hur bedömning för fortsatt anställning ska ske.

Att nämna alla som bidragit till arbetet med argument, fakta, idéer och synpunkter är i det närmaste omöjligt. Ett samfällt tack till alla! En iakttagelse som jag vill dela med mig av är att utredningens frågeställningar är på dagordningen hos universitet och högskolor. Man har olika förutsättningar, men inställningen är att de frågor som rests är viktiga, om än komplexa. Det finns olika åsikter om ’vad och hur’, men ambitionen att förbättra är gemensam. Samma sak gäller andra intressenter; fackliga organisationer, Sveriges Uni-

63

Uppdrag, utgångspunkter och arbetssätt

SOU 2016:29

versitets- och högskoleförbund, SFS, Sveriges unga akademi, Junior faculties, finansiärer m.fl.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till mitt sekretariat utan vilket detta betänkande inte hade kunnat slutföras.

2.1Uppdraget

Regeringen beslutade den 25 juni 2015 att tillsätta en särskild utreda- re med uppdrag att se över hur villkoren kan förbättras för kvinnor och män som är doktorander, hur meriteringsanställningen i hög- skoleförordningen kan förändras i syfte att skapa en attraktiv forskar- karriär, hur användningen av på varandra följande tidsbegränsade anställningar under lång tid i högskolan kan motverkas, och hur mobi- liteten kan öka bland män och kvinnor som är doktorander eller som tillhör den forskande och undervisande personalen (dir. 2015:74). Syftet är att säkra återväxten av framstående unga forskare i Sverige. Se bilaga 1, Kommittédirektiv.

Som särskild utredare förordnades Ann Fust, förvaltningschef vid Vetenskapsrådet.

I uppdraget betonas särskilt att nuvarande anställningsstruktur enligt högskoleförordningen, utöver bestämmelserna om meriterings- anställning, ska ligga fast. Vidare ska villkoren och förhållandena för både kvinnor och män genomgående belysas och ligga till grund för utredningens förslag. Utredningen ska lämna förslag till de författ- ningsändringar och andra åtgärder som kan föranledas av översynen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2016.

2.2Utgångspunkter för en forskarkarriär för framtiden

Utredningens övergripande syfte är att föreslå åtgärder för att säkra återväxten av framstående unga forskare i Sverige. Utgångspunkter i detta arbete har varit att den akademiska karriärvägen måste vara tydlig, karriärstegens villkor transparenta och anställningsvillkoren goda. Trygga och goda villkor ställs emellanåt i motsatsförhållande till effektivitet och excellens. Utgångspunkten för ett sådant antag- ande tycks vila på ett antagande om att ”hungriga vargar jagar bäst” eller något tillspetsat att yngre forskares ovisshet inför framtida

64

SOU 2016:29

Uppdrag, utgångspunkter och arbetssätt

prövningar ger incitament till att de anstränger sig mer och att mindre goda villkor främjar viljan att genom extra ansträngning nå till nästa steg i karriären där villkoren är bättre. Utredningen delar inte denna uppfattning. Vi menar att tillsättningen av doktorander, postdoktorer och biträdande lektorer ska ske i konkurrens och att de bäst meriterade ska anställas. Med tydliga karriärsteg där det är förutsägbart vad som krävs för en fortsatt akademisk karriär, skapas en grundförutsättning för att stimulera studenter, oavsett bakgrund, att påbörja en forskarutbildning och att därefter fortsätta sin karriär inom akademin efter doktorsexamen. Därtill bör lön och övriga anställningsvillkor vara goda och likvärdiga.

Karriärvägen ska självfallet kräva och premiera goda arbetsresul- tat, förmåga att planera, strukturera och att redovisa sina resultat. Det finns däremot inga rimliga skäl till att utsträcka tiden fram till en tillsvidareanställning så långt som möjligt, att acceptera stapling av olika typer av visstidsanställningar under långa tidsperioder eller att tillåta dåliga och ojämlika anställningsförhållanden.

Här följer några av de slutsatser utredningen kommit fram till under arbetets gång. Ifråga om doktoranders villkor har vi funnit att de flesta har goda arbets- och anställningsvillkor. För en mindre grupp doktorander med utbildningsbidrag och särskilt för de doktorander som har stipendier, är situationen besvärligare. Utredningen föreslår därför åtgärder i syfte att förbättra villkoren för dessa. Huvud- argumentet är att trygghet och kvalitet leder till attraktivitet. I fråga om forskar- och lärarkarriären efter doktorsexamen är bilden splitt- rad. Utredningen konstaterar att det i Sverige inte finns, och aldrig har funnits, en sammanhållen karriärstruktur. Särskilt efter auto- nomireformen har lärosätena utvecklat sina egna varianter vilka, oavsett brister och förtjänster, gör forskarkarriären oöverskådlig för såväl utländska som svenska forskare och lärare. En viktig pusselbit i att skapa en mer sammanhållen karriärstruktur är en för alla läro- säten gemensam meriteringsanställning. Utredningen har även haft till uppgift att se över frågan om visstidsanställningar som följer på varandra under lång tid. Vi har funnit att det största problemet i detta sammanhang inte är stapling av visstidsanställningar, utan bristen på en tydlig karriärväg. En enhetlig meriteringsanställning leder en bit på väg, men det krävs fler åtgärder. En nyckelfråga är antalet an- ställda i kategorin forskare, såväl visstidsanställda som tillsvidare- anställda. Det är viktigt att belysa frågor om kategorin bör vara så

65

Uppdrag, utgångspunkter och arbetssätt

SOU 2016:29

stor, hur den ser ut, vilka arbetsuppgifter ingår, hur rekryteringen görs och om det finns behov av alternativa karriärvägar?

En annan central fråga i utredningen är att främja doktoranders, lärares och forskares rörlighet. Ett aktivt utbyte mellan olika läro- säten och samhällssektorer både nationellt och internationellt är av avgörande betydelse för att få nya perspektiv, kunskaper och färdig- heter som kan driva forskningens utveckling framåt. Möjligheterna att lämna, men även att återvända till akademin är också av betydel- se. Av tradition har främst akademins behov av disputerade lärare och forskare diskuterats, trots att en stor andel av de doktorsexami- nerade arbetar utanför akademin. Därför är det allt viktigare att lärosätena kan beskriva och definiera arbetsmarknaden utanför universitet och högskolor för forskarutbildade.

Sammanfattningsvis kan utredningen på ett övergripande plan sägas fokusera kring frågan hur lärosätena i framtiden ska vara än mer attraktiv arbetsgivare där studenter, lärare och forskare utgör den viktigaste resursen för verksamhetens kvalitet och utveckling. En mycket viktig faktor för att åstadkomma detta är en forskar- och lärarkarriär som präglas av tydliga krav som är gemensamma för universiteten och högskolorna, en transparent rekryteringsprocess samt goda och likvärdiga villkor. För att ytterligare stärka förut- sättningarna rekommenderar utredningen lärosätena att samarbeta för ett tydligare och mindre splittrat karriärsystem.

2.3Utredningsarbetet

Utredningen antog namnet Forskarkarriärutredningen (U2015:05) och arbetet påbörjades i mitten av augusti 2015. I utredningen har ingått experter1 bestående av personer från Regeringskansliet, univer- sitet och högskolor, Sveriges förenade studentkårer samt arbets- marknadens parter. Expertgruppen har träffats vid tre tillfällen och biträtt utredningen med expertis och kvalitetssäkring inom sina respektive ansvarsområden. Expertgruppen har även biträtt utred- ningen med särskilda uppgifter och underlag. Vid sidan av expert- gruppen har utredare Ann Fust sammankallat en referensgrupp bestående av 17 personer med övergripande kompetens inom ramen

1 Se missiv.

66

SOU 2016:29

Uppdrag, utgångspunkter och arbetssätt

för utredningens uppdrag. En förteckning över dessa personer finns i bilaga 2. I referensgruppen har vi testat våra idéer och förankrat våra förslag och slutsatser. Såväl expertgruppen som referensgrup- pen har varit av stor betydelse för utredningens arbete och har på ett föredömligt sätt bidragit med sin expertis, sina kunskaper och erfarenheter.

Professor Mats Benner har fått i uppdrag av utredningen att be- skriva karriärstrukturen vid svenska universitet och högskolor för att kunna se förslagen i ett bredare perspektiv.

Stina Gerdes Barriere och Staffan Karlsson vid Vetenskapsrådet har på ett förtjänstfullt sätt bistått utredningen med bearbetning och analys av data om anställningar och mobilitet från Universitets- kanslersämbetet och SCB.

Eftersom vårt uppdrag berör många intressenter har vi strävat efter ett så brett och öppet förhållningssätt som möjligt under den tid som har stått till vårt förfogande. Under hösten 2015 träffade vi 17 universitet och högskolor av olika storlek och karaktär. Vi har strävat efter att få ett så representativt urval av lärosäten som möj- ligt med hänsyn till bl.a. storlek, inriktning och geografi. Mötena med lärosätena har gett oss en bred förförståelse för de olika förut- sättningar och utmaningar som finns inom uppdragets huvudfrågor beroende på bl.a. lärosätenas olika villkor och organisation. Vi har även under hösten haft möten med berörda myndigheter, träffat olika intresseorganisationer och arbetsmarkandens parter. Det har funnits ett stort intresse från olika intressenter att komma i kon- takt med utredningen och vi har på grund av den korta tiden fått arbeta på ett okonventionellt sätt för att hinna träffa så många som möjligt.

I syfte att i ett tidigt skede föra en öppen dialog om utredningens huvudfrågor samt inhämta synpunkter om dessa, anordnade utred- ningen ett seminarium om Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare den 7 oktober 2015. Drygt 70 deltagare från bl.a. universitet och högskolor, Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Myn- digheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Kammar- kollegiet, forskningsråden, fackliga organisationer och Sveriges för- enade studentkårer deltog. För att även hinna träffa andra intressenter som tagit kontakt med oss bjöd vi även in till ett Öppet hus den 13 november 2015. Då träffade vi företrädare för dekaner vid de medicinska fakulteterna, representanter från Fackförbundet ST,

67

Uppdrag, utgångspunkter och arbetssätt

SOU 2016:29

National junior faculty och Junior faculty vid Karolinska institutet. Samma dag träffade vi även de fackliga förbunden i syfte att in- hämta deras synpunkter på utredningens huvuduppdrag.

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi på olika sätt har kommit i kontakt med flertalet statliga universitet och högskolor, några av de enskilda utbildningsanordnarna, berörda myndigheter, forsknings- finansiärer, organisationer och företrädare för arbetsmarknadens parter under arbetets gång. Samtliga dessa möten har varit otroligt värdefulla för vår informationsinhämtning och för vårt efterföljan- de arbete. En redovisning av våra möten finns i bilaga 3.

Utredningen har kontinuerligt haft avstämningar med ansvarig statssekreterare på Utbildningsdepartementet vid sammanlagt tre tillfällen. Avstämningarna har gett oss tillfälle att informera om våra iakttagelser och våra preliminära slutsatser och förslag.

Utredningen har även mottagit ett antal skrivelser och skriftliga synpunkter från enskilda, berörda myndigheter och organisationer.

Statistikunderlag

Utredningen har i ett tidigt skede haft avstämning och därefter åt- skilliga möten och kontakter med UKÄ. UKÄ har bistått utred- ningen med underlag och hjälp med beställningar och utskick via Statistiska centralbyrån (SCB).

Statistik om anställningar i allmänhet och anställningshistoriken i synnerhet har tidigare inte funnits inrapporterad på det sätt som uppdraget är formulerat. Utredningen har därför i samarbete med UKÄ och SCB bett samtliga statliga universitet och högskolor att rapportera uppgifter om bl.a. anställningsform och anställnings- benämning (se utförligare beskrivning i kapitel 7). Insamlingen har varit tidskrävande och uppgifter från samtliga lärosäten inkom till utredningen för bearbetning och analys först i slutet av januari 2016. Det har givetvis bidragit till att arbetet i dessa delar har varit under stark tidspress. Stina Gerdes Barriere och Staffan Karlsson vid Vetenskapsrådet har bistått utredningen när det gäller bearbetning och analys av de insamlade uppgifterna vilket gjort det möjligt för oss att trots den korta tiden presentera vissa övergripande resultat i frågan. De extra uppgifter som utredningen via SCB fått in har dock inte varit fullständiga, främst vad gäller grund för visstidsanställ-

68

SOU 2016:29

Uppdrag, utgångspunkter och arbetssätt

ning. Utredningen lämnar tillsammans med UKÄ förslag till modeller om hur detta kan följas upp framöver.

När det gäller uppgifter om mobiliteten har UKÄ och SCB genomfört en enkätundersökning med ett urval av personer vid universitet och högskolor om internationell utresande mobilitet i anställningen. Vidare har utredningen analyserat data på individnivå från SCB i syfte att fånga inresande internationell mobilitet och nationell mobilitet, som innebär byte av anställning (se utförligare beskrivning i kapitel 8).

Internationella jämförelser

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Till- växtanalys) ska enligt direktiven hämta in relevanta erfarenheter och exempel från andra länder i fråga om attraktiva karriärvägar för kvinnor och män. Tillväxtanalys har redovisat hur karriärvägarna ser ut vid olika lärosäten i Danmark, Kina, Nederländerna, Schweiz, Singapore och USA. Tillväxtanalys levererade rapporten Unga for- skares karriärvägar (2015:22) till utredningen i slutet av oktober 2015. Rapporten finns i bilaga 4. Den internationella utblicken har varit ett viktigt inslag för utredningens informationsinhämtning och för våra förslag om en förändrad meriteringsanställning.

Utredningen har även besökt det danska Undervisningsministeriet och Köpenhamns universitet.

Frågor till universitet och högskolor som har doktorander med stipendier

Utredningen har i uppdrag att lämna förslag till hur de studiesociala villkoren för doktorander med stipendier kan förbättras samt lämna förslag till hur dessa ska kunna anställas från första dagen i utbild- ningen. När det gäller vissa frågor om doktorander med stipendier finns ingen samlad information att tillgå. Frågor har därför skickats till de universitet och högskolor som har doktorander med stipen- dier. Frågorna gällde bl.a. uppgifter om stipendiegivare och storleken på stipendierna. Syftet med informationsinsamlingen var att få in underlag inför våra förslag och konsekvensanalyser (se brev i bila- ga 5). Svarstiden var knappt en månad vilket således var en ganska

69

Uppdrag, utgångspunkter och arbetssätt

SOU 2016:29

kort svarstid för de universitet som har många doktorander med stipendier. Utredningen har genom svaren fått kunskap om att det inte finns någon samlad information eller dokumentation vid läro- sätena över hur villkoren för de stipendiefinansierade doktoran- derna ser ut. Värdefulla uppgifter om t.ex. beloppsnivåerna på vissa stipendier har emellertid stärkt oss i att villkoren för doktorander med stipendier behöver förbättras och bli mer likvärdiga (se vidare våra förslag i kapitel 4). En översiktlig sammanställning av svaren finns i bilaga 6.

Goda exempel

Genom våra besök och kontakter med olika lärosäten har vi impone- rats av det arbete som pågår vid lärosätena när det gäller rekryte- ringsfrågor. Universitet och högskolor är stora arbetsplatser med många anställda och det krävs ett omfattande strategiskt och inten- sivt arbete från ledningsnivå ner till institutionsnivå för att arbetet med rekryteringsfrågor ska prioriteras som en av verksamhetens vik- tigaste frågor. Utredningen har i uppdrag att redovisa goda exempel. Eftersom vi, på grund av den korta tiden som stått till förfogande, inte har haft möjlighet att besöka samtliga universitet och högskolor skickade vi en inbjudan till lärosätena att komma in med goda exempel när det gäller utredningens huvuduppdrag (se bilaga 7). In- bjudan skickades till alla statliga lärosäten men även till de tre största enskilda utbildningsanordnarna. Trots att svarstiden var kort, knappt en månad, inkom svar från 17 lärosäten. En förteckning över de lärosäten som svarat finns i bilaga 8.

Samråd

Samråd har enligt direktiven genomförts med Utredningen om trygg- hetssystem och internationell rörlighet (S 2014:17). Det har inne- burit att vi har haft möte och kontakter med utredningen och gett dem möjlighet att ha synpunkter på och kvalitetsgranska våra utkast till texter. Utredningen om trygghetssystem och internationell rör- lighet har även bistått oss med textunderlag i fråga om doktorander från EU/EES och tredjeland.

70

SOU 2016:29

Uppdrag, utgångspunkter och arbetssätt

2.4Avgränsningar

Mot bakgrund av det omfattande uppdraget och den korta utred- ningstid som vi har haft till vårt förfogande har vi varit tvungna att göra tydliga avgränsningar och prioriteringar i förhållande till vårt uppdrag. Samtidigt menar vi att frågorna inte kan ses isolerat. För- ändringar när det gäller doktoranders studiesociala villkor, meri- teringsanställningen enligt högskoleförordningen, åtgärder för att minska långa perioder av visstidsanställningar i högskolan och åtgär- der för ökad mobilitet är förändringar som ger ökad tydlighet och trygghet för anställda vid universitet och högskolor men är bara en del av lösningen. Ansvaret ligger i allra högsta grad hos lärosätenas ledningar att utforma en modern och attraktiv arbetsplats som attra- herar de bästa unga forskarna.

Utredningens uppdrag berör enbart kvinnor och män som är doktorander och läraranställda vid statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). När det gäller utbild- ningsbidrag för doktorander omfattas även Handelshögskolan i Stockholm av uppdraget. Våra förslag gäller därför, med undantag för förslaget att avskaffa utbildningsbidraget, enbart för statliga universitet och högskolor. Vi har dock hämtat inspiration i flera delar från såväl Chalmers tekniska högskola som Handelshögskolan i Stockholm.

I betänkandet används begreppen universitet och högskolor samt lärosäten och högskolan för statliga universitet och högskolor. Om texten även inbegriper enskilda utbildningsanordnare såsom t.ex. Handelshögskolan i Stockholm kommer det tydligt att framgå. I statistiska översikter beskrivs dock vanligen hela högskolan.

I betänkandet lämnar vi förslag till hur de studiesociala villkoren för doktorander med stipendier kan förbättras (se vidare kapitel 4). I vårt arbete med denna fråga har villkoren för postdoktorer med stipendiefinansiering tagits upp vid upprepade tillfällen. Postdoktor är en visstidsanställning om två år som har förhandlats fram av arbets- marknadens parter. Vi har inte i uppdrag att behandla denna fråga men anser utifrån de synpunkter vi fått att det finns anledning att se över detta ytterligare. Det är samtidigt tydligt utifrån Skatteverkets ställningstagande och Sveriges Universitets- och högskoleförbunds rekommendationer i frågan att det är ytterst tveksamt om stipendier

71

Uppdrag, utgångspunkter och arbetssätt

SOU 2016:29

som utbetalas till postdoktorer kan anses omfattas av skattefriheten för utbildningsstipendier (stipendier till doktorander).

Enligt vårt uppdrag ska vi se över hur meriteringsanställningen enligt högskoleförordningen kan förändras i syfte att skapa en mer attraktiv forskarkarriär. Med meriteringsanställning menas i vårt betänkande den anställning för meritering som regleras i 4 kap. 12 a och b §§ högskoleförordningen (1993:100). Vi har inte uppdrag att se över någon annan del av anställningsstrukturen än meriterings- anställningen. Det står tydligt i våra direktiv att nuvarande anställ- ningsstruktur i högskoleförordningen ska ligga fast, utöver bestäm- melserna om meriteringsanställning. Våra förslag om en förändrad meriteringsanställning kan bidra till att förhållandena förbättras, men löser inte alla problem. En genomlysning av statliga universitet och högskolors karriärstruktur och en fördjupad analys om en karriär- väg för bl.a. forskare vore därför eftersträvansvärt.

I vårt betänkande används begreppen lärare och forskare. Med lärare avses i betänkandet de personer som, i enlighet med 3 kap. hög- skolelagen och 4 kap. högskoleförordningen, har en anställning som lärare vid ett universitet eller en högskola. De läraranställningar som regleras i högskolelagen och högskoleförordningen är professor (inbegripet adjungerad professor, gästprofessor och professor inom konstnärlig verksamhet), lektor, lärare inom konstnärlig verksam- het och meriteringsanställning. I alla läraranställningar ingår såväl forskning som undervisning. Med forskare avses i vårt betänkande kategorin annan forskande och undervisande personal med doktors- examen.

Kärnan i två av våra huvuduppdrag, visstidsanställningar och mobilitet, är att redovisa, kartlägga och analysera statistik om hur det ser ut i dag för att sedan utifrån underlaget presentera förslag till åtgärder. Mot bakgrund av tidsbrist och att det saknas vissa uppgifter när det gäller visstidsanställningar och mobilitet har vi inte kunnat genomföra vårt uppdrag på det sätt som står i direktiven. Utred- ningen anser att det är viktigt att såväl regeringen som lärosätena i framtiden kontinuerligt får ett bra underlag om hur det ser ut när det gäller visstidsanställningar vid universitet och högskolor. En regel- bunden uppföljning gör att frågan hamnar högre upp på dagord- ningen och kan även visa att aktiva insatser ger resultat. Det finns både sanningar och myter när det gäller omfattningen av visstids- anställningar i högskolan och det är viktigt att frågan diskuteras ur

72

SOU 2016:29

Uppdrag, utgångspunkter och arbetssätt

flera perspektiv och inte minst att det finns statistikunderlag att utgå från.

2.5Betänkandets disposition

Vi har disponerat betänkandet med utgångspunkt i de fyra huvud- uppdragen som följer av våra direktiv dvs. hur doktoranders villkor kan förbättras, hur den meriteringsanställning som regleras i hög- skoleförordningen kan förändras i syfte att skapa en attraktiv forskar- karriär, hur användningen av på varandra följande visstidsanställ- ningar i högskolan under långa perioder kan motverkas och hur mobiliteten för personalen vid universitet och högskolor kan öka. I kapitel 3 följer en kort redogörelse av den offentliga arbetsrätten och visstidsdirektivet eftersom dessa frågor berör samtliga förslags- kapitel. Därefter följer våra fyra förslagskapitel med i huvudsak sam- ma upplägg. Först beskrivs hur situationen ser ut i dag tillsammans med kartläggning och analys av enligt direktiven angivna frågor. Sedan presenteras utredningens förslag och överväganden. I kapitel 4 läm- nar utredningen sina förslag till bättre villkor för doktorander. I kapitel 5 görs en beskrivning av det svenska karriärsystemet ur ett brett perspektiv. I kapitel 6 lämnar utredningen sina förslag till en förändrad meriteringsanställning. I kapitel 7 och 8 lämnar vi förslag till åtgärder om hur användningen av på varandra följande visstids- anställningar kan motverkas samt hur mobiliteten kan öka. I dessa kapitel lämnar vi även förslag till modeller för hur frågorna kan följas upp. Vi har samlat konsekvensanalyserna för alla våra förslag i kapi- tel 9. I vårt sista kapitel finns författningskommentarer till våra lagförslag. Därefter följer bilagor.

73

3Anställningar vid statliga universitet och högskolor

I detta kapitel redovisas kortfattat vad som gäller i fråga om anställ- ningar vid statliga myndigheter och särskilt vad som gäller för an- ställda vid statliga universitet och högskolor. Den redovisning som lämnas i det följande omfattar därför inte läraranställningar vid enskilda utbildningsanordnare.1

Utredningens samtliga fyra huvuduppdrag berörs av den arbets- rättsliga regleringen i bl.a. regeringsformen, lagen (1994:260) om offentlig anställning, lagen (1982:80) om anställningsskydd och av den särreglering som finns i högskoleförordningen (1993:100). I kapitlet finns vidare ett avsnitt om EU:s visstidsdirektiv2 som bl.a. innehåller bestämmelser som syftar till att förhindra missbruk av viss- tidsanställningar.

3.1Allmänt om anställningar vid myndigheter

Anställning vid en myndighet anses komma till stånd på civilrättslig grund ungefär på samma sätt som hos en privat arbetsgivare. För- hållandet mellan statliga arbetsgivare och enskilda arbetstagare grun- das således ytterst på ett anställningsavtal.3 Inom staten upprättas som regel inte något skriftligt avtal mellan parterna. Genom det förvaltningsrättsliga anställningsbeslutet vidtar beslutsmyndigheten den sista åtgärden som innebär att anställningsavtalet har ingåtts

1Enskilda utbildningsanordnare är inte myndigheter under regeringen. För enskilda utbild- ningsanordnare gäller allmänna arbetsrättsliga regler såsom exempelvis lagen (1982:80) om anställningsskydd och kollektivavtal.

2Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete under- tecknat av EFS, UNICE, och CEEP. I det följande kallad visstidsdirektivet.

3SOU 2008:104. Självständiga lärosäten, s. 126 ff.

75

Anställningar vid statliga universitet och högskolor SOU 2016:29

under förutsättning att beslutet inte kan överklagas. Ett beslut om statlig anställning följer således både förvaltningsrättsliga och privat- rättsliga regler.4

Grundläggande bestämmelser finns i lagen (1982:80) om anställ- ningsskydd (anställningsskyddslagen). Lagen gäller för arbetstagare i både allmän och enskild tjänst. Om det i annan lag eller förordning som har meddelats med stöd av lag finns särskilda föreskrifter som avviker från anställningsskyddslagen, ska de föreskrifterna gälla i stället. 5

För statligt anställda finns därutöver särskilda offentligrättsliga bestämmelser som reglerar vissa frågor. De ska främst tillgodose de allmänintressen som gör sig gällande vid utförande av offentlig verk- samhet. Bestämmelser som gäller generellt för statligt anställda finns i regeringsformen, lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA), lagen (1994:261) om fullmaktsanställning (fullmaktslagen) och an- ställningsförordningen (1994:373). De grundläggande bestämmelser- na finns i regeringsformen.

Av regeringsformen framgår dels att arbetstagare vid förvaltnings- myndigheter som lyder under regeringen anställs av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer, dels att vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grun- der såsom förtjänst och skicklighet.6

Grundlagsbestämmelserna upprepas i LOA där det även preci- seras att skickligheten ska sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat.7

Även andra sakliga grunder kan vägas in vid bedömningen. I anställningsförordningen anges det att vid anställning ska myndig- heten utöver skicklighet och förtjänst också beakta sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jäm- ställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål.8 Av förarbetena framgår att ingen bestämd rangordning mellan dessa sakliga grun- der tillämpas, utan det är viktigt att individuella hänsyn och hänsyn till omständigheterna kan tas i varje enskilt fall.9

4Ahlström, Kristina. Anställning vid statlig myndighet, s. 18 och 35.

52 § anställningsskyddslagen.

612 kap. 5 § regeringsformen.

74 § LOA.

84 § anställningsförordningen.

9Prop. 1985/86:116, om meritvärdering i statlig tjänst m.m., s. 8.

76

SOU 2016:29

Anställningar vid statliga universitet och högskolor

Vidare framgår av regeringsformen att grundläggande bestäm- melser om statligt anställdas rättsställning i andra hänseenden än de som berörs i regeringsformen ska meddelas i lag.10 Sådana bestäm- melser finns i LOA och fullmaktslagen. Någon möjlighet att sätta grundlagsreglerna åt sidan genom avtal finns inte. Till LOA och full- maktslagen hör också anställningsförordningen som innehåller när- mare tillämpningsföreskrifter till de aktuella lagarna. Om det i någon annan förordning finns föreskrifter som avviker från anställnings- förordningen gäller de föreskrifterna i stället.11

Sammanfattningsvis kan sägas att det som inte regleras i de nämn- da offentligrättsliga föreskrifterna faller in under den allmänna arbets- rätten. Då gäller anställningsskyddslagen och andra allmänna arbets- rättsliga regler såvida det inte finns avvikande bestämmelser i lag, förordning meddelad med stöd i lag eller kollektivavtal. För anställ- ning som doktorand, assistent, amanuens, klinisk assistent och för läraranställningar vid statliga universitet och högskolor finns sär- skilda bestämmelser i högskolelagen (1992:1434), högskoleförord- ningen, till vilken förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruks- universitet hänvisar, och förordningen (2007:1164) för Försvarshög- skolan. Dessutom finns centrala kollektivavtal om anställning som postdoktor och anställning som adjungerad lärare. I övrigt gäller alltså anställningsskyddslagen.

3.2Visstidsdirektivet

Av utredningens direktiv framgår att vi ska lämna förslag till hur meriteringsanställningen i högskoleförordningen kan följas av en prövning för en tillsvidareanställning. Vidare ska utredningen enligt direktiven lämna förslag till hur användningen av på varandra följan- de visstidsanställningar i högskolan under lång tid kan motverkas. Våra förslag i dessa delar ska vara förenliga med visstidsdirektivet (Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE, CEEP).

Visstidsdirektivet syftar till att genomföra det ramavtal om viss- tidsarbete som 1999 ingicks mellan arbetsmarknadens parter på

1012 kap. 7 §.

112 § anställningsförordningen.

77

Anställningar vid statliga universitet och högskolor

SOU 2016:29

europanivå. Ramavtalet innehåller bl.a. bestämmelser som avser att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar. Av ramavtalets allmänna överväganden framgår att tillsvidareanställning är det gene- rella anställningsförhållandet (p. 6). Där framgår också att tillämp- ningen av avtalets principer och bestämmelser hänskjuts till med- lemsstaterna och arbetsmarknadens parter, så att hänsyn kan tas till varje medlemsstats specifika situation och till förhållanden inom en- skilda sektorer och yrken, däribland säsongsbetonat arbete.

Nedan följer en kort bakgrund om visstidsdirektivet som är häm- tad ur departementspromemorian Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar (Ds 2015:29).12

3.2.1Bakgrund om visstidsdirektivet

Ramavtalet gäller enligt klausul 2 visstidsanställda som har ett anställ- ningskontrakt eller ett anställningsförhållande enligt definitionerna i lagar, kollektivavtal eller praxis i varje medlemsstat. Avtalet har alltså ett vidsträckt tillämpningsområde, som omfattar såväl den privata som den offentliga sektorn av arbetsmarknaden. Vissa undantag kan dock göras från avtalets tillämpningsområde. Medlemsstaterna och/eller arbetsmarknadens parter kan besluta att avtalet inte ska gälla (a) inledande yrkesutbildning och lärlingsutbildning eller (b) anställningskontrakt eller anställningsförhållanden som har ingåtts inom ramen för särskild offentlig eller offentligt finansierad utbild- ning, integrering och program för yrkesomskolning.

Ramavtalet innehåller bland annat bestämmelser som syftar till att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar. Vad som menas med missbruk framgår inte direkt av avtalet, men det fram- går att bestämmelserna tar sikte på användandet av på varandra föl- jande visstidsanställningar. I avtalets klausul 1 sägs att syftet med avtalet är att upprätta ett ramverk för att förhindra missbruk som uppstår vid tillämpningen av på varandra följande anställningskon- trakt eller anställningsförhållanden. I klausul 5 föreskrivs:

12 Ds 2015:29. Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, s. 17–23.

78

SOU 2016:29

Anställningar vid statliga universitet och högskolor

1.För att förhindra missbruk som uppstår genom användandet av på varandra följande visstidsanställningskontrakt eller visstidsanställ- ningsförhållanden, så skall medlemsstaterna, efter samråd med arbets- marknadens parter i enlighet med nationell lagstiftning, kollektiv- avtal eller praxis, och/eller arbetsmarknadens parter, där det inte finns likvärdiga lagliga åtgärder för att förhindra missbruk, på ett sätt som tar hänsyn till behoven i särskilda branscher och/eller kate- gorier av arbetstagare införa en eller fler av följande åtgärder:

a)Bestämmelser om objektiva grunder för förnyad visstidsanställ- ning.

b)Bestämmelser om en övre sammanlagd tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar.

c)Bestämmelser om hur många gånger en visstidsanställning får förnyas.

2.Medlemsstaterna, efter samråd med arbetsmarknadens parter, och/eller arbetsmarknadens parter, där så är lämpligt, fastställa under vilka förutsättningar visstidsanställningar

a)skall betraktas som ”på varandra följande”,

b)skall betraktas som tillsvidareanställningar.

I ramavtalets klausul 8 sägs att avtalet inte påverkar rätten för arbets- marknadens parter att på lämplig nivå sluta avtal som anpassar och/eller kompletterar bestämmelserna i avtalet på ett sätt som inne- bär att hänsyn tas till berörda arbetsmarknadsparters särskilda behov.

3.2.2EU-domstolens tolkning av direktivet

Visstidsdirektivets bestämmelser har i flera fall tolkats av EU-dom- stolen. I det följande redovisas domstolens överväganden och slut- satser som är av intresse i detta sammanhang.13

Ramavtalets syfte

Domstolen har konstaterat att utgångspunkten i ramavtalet är att tillsvidareanställning är det generella anställningsförhållandet. Tids- begränsad anställning utgör ett undantag i förhållande till tillsvidare-

13 Texten är hämtad från Ds 2015:29 och ”intresse i dessa sammanhang” syftar således på de överväganden och slutsatser som är av intresse när det gäller anställningsskyddslagen.

79

Anställningar vid statliga universitet och högskolor

SOU 2016:29

anställning men är en kännetecknande anställningsform inom vissa branscher, yrken och verksamheter. Anställningstryggheten anses vara en betydande del av skyddet för arbetstagare och visstids- anställningar svarar endast under vissa omständigheter mot både arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov. I enlighet med detta syn- sätt syftar ramavtalet till att begränsa möjligheterna att använda på varandra följande visstidsanställningar, vilka anses vara en potentiell källa till missbruk till arbetstagarens nackdel. I ramavtalet har det därför föreskrivits vissa minimiskyddsbestämmelser för att undvika försämringar av arbetstagarnas situation. Det särskilda syftet med klausul 5.1 är att förhindra missbruk som uppstår genom användan- det av på varandra följande visstidsanställningar.14

Objektiva grunder och missbruk av visstidsanställningar

Begreppet ”objektiva grunder” i klausul 5.1 a avser enligt domstolen precisa och konkreta omständigheter som är kännetecknande för en viss verksamhet och som därför kan motivera att på varandra följande visstidsanställningar används i det särskilda sammanhanget. Dessa omständigheter kan till exempel följa av den särskilda be- skaffenheten hos de arbetsuppgifter som har föranlett anställnings- avtalets ingående och av dessa uppgifters natur eller av en medlems- stats strävan efter att uppnå ett berättigat socialpolitiskt mål. En nationell bestämmelse i sig, enligt vilken det endast på ett allmänt och abstrakt sätt är tillåtet att ingå på varandra följande visstids- anställningsavtal, uppfyller inte detta krav, eftersom den medför en verklig risk för missbruk.15

I anslutning till tolkningen av begreppet ”objektiva grunder” har domstolen uttryckt sig på ett sätt som antyder att domstolen med missbruk avser det att en arbetsgivare använder sig av på varandra följande visstidsanställningar för att tillgodose ett arbetskraftsbehov som inte är tidsbegränsat utan varaktigt. En sådan användning av visstidsanställningar står enligt domstolen i direkt konflikt med den

14Se mål C-212/04 Konstantinos Adeneler m.fl. mot Ellinikos Organismos Galaktos och mål C-109/09 Deutsche Lufthansa AG mot Gertrud Kumpan.

15Se mål C-212/04 Konstantinos Adeneler m.fl. mot Ellinikos Organismos Galaktos och förenade målen C-378/07–C-380/07 Kiriaki Angelidaki m.fl. mot Organismos Nomarchiakis Autodioikisis Rethymnis m.fl.

80

SOU 2016:29

Anställningar vid statliga universitet och högskolor

premiss som ramavtalet vilar på, nämligen att tillsvidareanställning är det generella anställningsförhållandet medan visstidsanställning är en kännetecknande anställningsform inom vissa branscher, yrken och verksamheter.

Domstolen har slagit fast att förnyelse av en visstidsanställning för att tillgodose ett behov hos arbetsgivaren som egentligen inte är tillfälligt utan tvärtom varaktigt inte är motiverad av en objektiv grund. Å andra sidan medför ramavtalet enligt domstolen inte någon skyldighet för medlemsstaterna att förhindra att ett första eller enda visstidsanställningsavtal träffas för att tillgodose ett stadigvarande behov av arbetskraft, eftersom klausul 5.1 endast avser på varandra följande anställningar.16

Anställning av en vikarie för en annan arbetstagare för att till- godose arbetsgivarens huvudsakligen tillfälliga behov av personal kan enligt domstolen i princip utgöra en objektiv grund. Och den om- ständigheten att ett större antal avtal om visstidsanställningar har ingåtts med en arbetstagare under en längre tidsperiod för att tillgodo- se en arbetsgivares konstanta eller återkommande behov av vikarier utesluter inte att avtalen, vart och ett för sig betraktat, har ingåtts för ett tillfälligt vikariat. Även om vikariatet tillgodoser ett konstant behov på så sätt att arbetstagaren utför arbetsuppgifter som ingår i arbetsgivarens sedvanliga verksamhet, är behovet av vikarie ändå till- fälligt, eftersom den arbetstagare som ersätts förväntas återgå i tjänst efter avslutad ledighet. Den omständigheten att ett behov av vika- rier skulle kunna tillgodoses genom ett avtal om tillsvidareanställning innebär inte att en arbetsgivare som visstidsanställer vid tillfällig brist på arbetskraft gör sig skyldig till ett missbruk av denna anställ- ningsform, även om en sådan tillfällig brist på arbetskraft är åter- kommande eller till och med konstant.17

16Se de förenade målen C-378/07–C-380/07 Kiriaki Angelidaki m.fl. mot Organismos Nomarchiakis Autodioikisis Rethymnis m.fl., mål C-586/10 Bianca Kücük mot Land Nordrhein- Westfalen och mål C-238/14 Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg.

17Se mål C-586/10 Bianca Kücük mot Land Nordrhein-Westfalen.

81

Anställningar vid statliga universitet och högskolor

SOU 2016:29

Uttrycket ”på varandra följande” m.m.

Enligt klausul 5.2 är det medlemsstaterna som ska fastställa under vilka förutsättningar visstidsanställningar ska betraktas som på var- andra följande. Medlemsstaternas utrymme för skönsmässig be- dömning är dock inte obegränsat. Utrymmet får inte i något fall bli så stort att ramavtalets syfte och ändamålsenliga verkan äventyras. Det får inte uppkomma en situation som kan medföra missbruk och därigenom motverka ramavtalets syfte.

En nationell bestämmelse enligt vilken tidsbegränsade anställ- ningar endast anses som på varandra följande om högst 20 arbets- dagar förflyter mellan anställningarna innebär att ramavtalets syfte och ändamålsenliga verkan äventyras. En arbetsgivare kan nämligen undvika att avtalen övergår i ett mer stabilt anställningsförhållande enbart genom att vid utgången av varje avtal låta 21 dagar förflyta innan ett nytt avtal ingås. En arbetstagare har i praktiken sällan något annat val än att godta avbrott på 20 dagar mellan vart och ett av anställningsavtalen. En så restriktiv definition av begreppet ”på varan- dra följande” gör det möjligt för arbetsgivaren att missbruka viss- tidsanställningar genom att anställa en arbetstagare tillfälligt under flera års tid, oberoende av såväl hur länge arbetstagaren varit anställd för att utföra samma arbete som om anställningen tillgodoser ett behov som inte är tidsbegränsat utan konstant och varaktigt.18

Å andra sidan uppfylls kravet i klausul 5.1 i princip om bestäm- melsen innebär att det ska ha förflutit 60 dagar eller mindre mellan två anställningar för att den senare ska anses ha följt på den tidigare. En tidsperiod överstigande 60 dagar kan nämligen enligt domstolen generellt anses tillräcklig för att avbryta varje existerande anställ- ningsförhållande och därmed leda till att det senare avtalet inte ska anses följa på det tidigare. Det torde nämligen enligt domstolen vara svårt för en arbetsgivare med ett konstant och varaktigt behov av arbetskraft att kringgå det skydd mot missbruk som ramavtalet ger mot missbruk genom att låta en frist om ungefär två månader löpa efter varje avtal om visstidsanställning. Det ankommer emeller- tid på de nationella myndigheter och domstolar som har att avgöra hur på varandra följande visstidsanställningar ska klassificeras att i varje enskilt fall undersöka alla omständigheter i målet eller ärendet.

18 Ibid.

82

SOU 2016:29

Anställningar vid statliga universitet och högskolor

Vid en sådan bedömning måste beaktas hur många på varandra följ- ande visstidsanställningar som har träffats med samma person eller för fullgörande av samma arbete för att utesluta att visstidsanställ- ningar missbrukas av arbetsgivaren.19

Ramavtalet föreskriver inte någon allmän skyldighet för medlems- staterna att bestämma att avtal om visstidsanställning ska omvand- las till tillsvidareanställning. Enligt klausul 5.2 är det nämligen i prin- cip medlemsstaterna som ska fastställa under vilka förutsättningar visstidsanställningar ska betraktas som tillsvidareanställningar.20

Medlemsstaternas handlingsutrymme och ”likvärdiga åtgärder”

Domstolen har konstaterat att ramavtalet överlämnar till medlems- staterna och arbetsmarknadens parter att ombesörja tillämpningen av avtalets principer och krav för att säkerställa att de överensstäm- mer med nationell lagstiftning och praxis och att vederbörlig hänsyn tas till varje medlemsstats specifika situation. Medlemsstaterna har därmed ett utrymme för skönsmässig bedömning. De är dock skyl- diga att garantera det resultat som ska uppnås enligt gemenskaps- rätten och utrymmet får inte bli så stort att ramavtalets mål eller ändamålsenliga verkan äventyras.21

Enligt domstolen åläggs medlemsstaterna i klausul 5.1 i ramavtalet att i sin rättsordning införa en eller flera av de åtgärder som finns uppräknade i a–c, om den berörda medlemsstaten inte redan har likvärdiga lagregler för att effektivt förhindra missbruk vid använ- dandet av på varandra följande avtal om tidsbegränsad anställning. Medlemsstaterna ges rätt att själva bestämma med hjälp av vilka medel de ska uppnå målet med klausul 5.1 att förebygga missbruk. Staterna får avgöra om en eller flera av de i klausulen uppräknade åtgärderna ska vidtas eller om redan existerande likvärdiga lagliga åt- gärder ska utnyttjas. I bedömningen får medlemsstaterna ta hänsyn till behoven i särskilda branscher och/eller till olika kategorier av

19Se mål C-364/07 Spyridon Vassilakis m.fl. mot Dimos Kerkyraion och de förenade målen C-362/13, C-363/13 och C-407/13 Maurizio Fiamingo m.fl. mot Rete Ferroviaria Italiana SpA.

20Se mål C-212/04 Konstantinos Adeneler m.fl. mot Ellinikos Organismos Galaktos.

21Ibid.

83

Anställningar vid statliga universitet och högskolor

SOU 2016:29

arbetstagare. Åtgärderna i klausul 5.1 a–c är likvärdiga och alltså inte inbördes rangordnade.22

Uttrycket ”likvärdiga lagliga åtgärder för att förhindra missbruk” i klausul 5.1 är gemenskapsrättsligt och ska tolkas enhetligt i varje medlemsstat. Det avser samtliga åtgärder i nationell rätt som i likhet med åtgärderna i klausul 5.1 a–c är avsedda att verkligen förhindra att användningen av på varandra följande visstidsanställningar miss- brukas. Det har ingen betydelse om åtgärderna specifikt har vidtagits för att skydda arbetstagarna från missbruk av på varandra följande visstidsanställningar eller om åtgärdernas tillämpningsområde är be- gränsat till just visstidsanställningar. En bestämmelse som ensam eller tillsammans med andra bestämmelser bidrar till att arbetstagare får ett verkligt skydd mot missbruk ska anses vara en likvärdig laglig åtgärd. Oavsett vilken åtgärd som väljs måste emellertid ett effektivt skydd mot missbruk av visstidsanställningar säkerställas.23

3.3Anställningsskyddslagen

Tillsvidareanställning är huvudregeln

Huvudregeln enligt anställningsskyddslagen är att anställningsavtal gäller tills vidare.24 Det innebär att avtalet gäller utan tidsbegräns- ning om parterna inte avtalat om annat.

Avtal om tidsbegränsade anställningar får enligt anställnings- skyddslagen dock träffas i följande fall: för allmän visstidsanställ- ning, för vikariat, för säsongsarbete, när arbetstagaren har fyllt 67 år och för provanställning. För anställning som vikarie och för säsongs- arbete krävs att det finns objektiva skäl. För vikariat krävs i princip att det finns en anknytning till en ledig arbetstagare eller befattning. För säsongsanställning gäller att arbetet är tidsbegränsat på så sätt att det bara kan utföras under en viss del av året p.g.a. naturens väx- lingar eller andra jämförbara orsaker. Möjligheten att anställa en person som fyllt 67 år hänför sig till socialpolitiska skäl. Allmän viss-

22Se mål C-212/04 Konstantinos Adeneler m.fl. mot Ellinikos Organismos Galaktos och mål C-268/06 Impact mot Minister for Agriculture and Food m.fl.

23Se de förenade målen C-378/07–C-380/07 Kiriaki Angelidaki m.fl. mot Organismos Nomarchiakis Autodioikisis Rethymnis m.fl. och mål C-407/13 Maurizio Fiamingo m.fl. mot Rete Ferroviaria Italiana SpA.

244 § anställningsskyddslagen.

84

SOU 2016:29

Anställningar vid statliga universitet och högskolor

tidsanställning förutsätter däremot inte att arbetsgivaren har något objektivt skäl för anställningen. För både allmän visstidsanställning och vikariat gäller vissa tidsgränser och regler om omvandling till tills- vidareanställning. Sådana anställningar övergår till en tillsvidareanställ- ning om arbetstagaren under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år.

Ändringar i anställningsskyddslagen

Anställningsskyddslagens regler om tidsbegränsade anställningar fick sin nuvarande utformning genom regeringens förslag i proposi- tionen Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning m.m. (prop. 2006/07:111).25 Ändringarna innebar bl.a. att anställningsformen all- män visstidsanställning ersatte de tidigare tillåtna formerna för viss- tidsanställning i lagen förutom vikariat, säsongsarbete, provanställning och anställning när arbetstagaren fyllt 67 år.26 På så sätt minskades antalet tillåtna former av tidsbegränsade anställningar i anställnings- skyddslagen. Samtidigt infördes anställningsformen allmän visstids- anställning en möjlighet att, som nämnts ovan, utan angivande av skäl anställa i sammanlagt två år inom en femårsperiod. Tiden för vikariat kortades till två år jämfört med tre år som gällde tidigare.27 Vidare innebar förändringarna att allmän visstidsanställning och vikariat övergår till en tillsvidareanställning om den sammanlagda anställningstiden i allmän visstidsanställning respektive vikariat sam- manlagt överstiger två år under en femårsperiod.

Efter att riksdagen antagit propositionen anmälde TCO Sverige till Europeiska kommissionen (kommissionen) 2007. Anmälan grun- dade sig på att de nya reglerna, enligt TCO, innebar ett bristfälligt genomförande av visstidsdirektivet. Kommissionen har därefter inlett ett överträdelseärende mot Sverige. Det problem som, enligt kom- missionen, kvarstår gäller bristen på effektiva åtgärder för att för- hindra missbruk som uppstår genom att flera på varandra följande allmänna visstidsanställningar kombineras med andra typer av visstids-

25Bet. 2006/07:AU14, rskr. 2006/07:185.

26Se vidare Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning m.m. (prop. 2006/07:111, bet. 2006/07:AU14, rskr. 2006/07:185) och Förstärkning och förenkling – ändringar i anställnings- skyddslagen och föräldraledighetslagen (prop. 2005/06:185).

27Trädde i kraft fr.o.m. den 1 januari 2008.

85

Anställningar vid statliga universitet och högskolor

SOU 2016:29

anställningar. Kommissionen anser att ingen av de tre typerna av åt- gärder som anges i ramavtalets klausul 5 har vidtagits när det gäller allmän visstidsanställning.

Genom riksdagens beslut att bifalla propositionen Skärpta åtgär- der mot missbruk av tidsbegränsade anställningar (prop. 2015/16:62, bet. 2015/16:Au5, rskr. 2015/16:156) kommer anställningsskydds- lagen mot ovanstående bakgrund att ändras. De nya bestämmelserna träder i kraft fr.o.m. den 1 maj 2016. Ändringarna innebär kortfattat att omvandling av en allmän visstidsanställning till en tillsvidare- anställning inte bara ska ske om anställningstiden överstiger två år under en femårsperiod, utan även om det sker under en period då tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vika- riat och säsongsarbete enligt anställningsskyddslagen följt på varandra.

En anställning ska anses ha följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. Det ska vara möjligt att i kollektivavtal göra undantag från den före- slagna regeln.

Vidare innebär förändringarna att en arbetstagare som har fyllt 67 år ska undantas från reglerna om omvandling till tillsvidare- anställning. Arbetstagare med tidsbegränsade anställningar ska även få en utökad rätt till information.

Syftet med lagändringarna är att förbättra situationen för arbets- tagare som riskerar att fastna i tidsbegränsade anställningar under lång tid och att säkerställa att anställningsskyddslagen uppfyller kra- ven på åtgärder till förebyggande av missbruk enligt det så kallade visstidsdirektivet. Genom ändringarna begränsas möjligheterna att under lång tid använda på varandra följande tidsbegränsade anställ- ningar enligt anställningsskyddslagen.28

3.4Anställningar enligt högskolelag och högskoleförordning

Som nämnts ovan finns särskilda bestämmelser som gäller för lärare och doktorander vid statliga universitet och högskolor i högskole- lagen, högskoleförordningen, till vilken förordningen för Sveriges

28 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar (prop. 2015/16:62, bet. 2015/16:Au5, rskr. 2015/16:156).

86

SOU 2016:29

Anställningar vid statliga universitet och högskolor

lantbruksuniversitet hänvisar, och förordningen om Försvarshög- skolan. Läraranställningar regleras i 3 kap. högskolelagen och 4 kap. högskoleförordningen. Detta har sin bakgrund i de speciella förhållan- den som råder inom högskolesektorn där en lärares arbete utvärderas kontinuerligt och där det finns ett system med sakkunniggranskning inför tillsvidareanställning. Anställning som doktorand, assistent, amanuens och klinisk assistent regleras i 5 kap. högskoleförordningen. Anställning som doktorand är dock en form av studiefinansiering för att doktoranden ska kunna genomföra sin utbildning på forskar- nivå.29 Doktorander är studenter som är antagna till och bedriver högskoleutbildning på forskarnivå.30 Bestämmelserna i 5 kap. har därmed kopplingar till bestämmelserna om utbildning på forskarnivå och om antagning till sådan utbildning.

I 3 kap. högskolelagen anges att för utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid hög- skolorna. Anställning som professor är den främsta anställningen som lärare enligt nämnda lag. Vidare framgår det av lagen att en professor ska anställas tills vidare. En professor får dock anställas för bestämd tid i några angivna fall. Det gäller professorer inom konst- närlig verksamhet, adjungerade professorer och gästprofessorer.

Genom riksdagens beslut med anledning av propositionen En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor (prop. 2009/10:149) avreglerades bl.a. bestämmelserna om läraranställning- ar. Utöver lärarkategorierna professor och lektor är det respektive universitet och högskola som bestämmer vilka lärarkategorier som ska finnas och hur karriärstrukturen för lärare och forskare ska se ut vid högskolan.

Vidare finns i de nämnda författningarna särskilda bestämmelser om tidsbegränsade anställningar som avviker från anställningsskydds- lagen. Enligt högskoleförordningen får en anställning som lärare tids- begränsas enligt anställningsskyddslagen.31 Med stöd av högskole- lagen har det dock meddelats särskilda bestämmelser i högskole- förordningen om vissa tidsbegränsade anställningar som avviker från anställningsskyddslagen. Bestämmelserna möjliggör tidsbegränsad anställning för fyra kategorier av lärare, nämligen lärare inom konst-

29Se vidare 5 kap. 1 § högskoleförordningen.

30Se 1 kap. 4 § högskoleförordningen.

314 kap. 9 § högskoleförordningen.

87

Anställningar vid statliga universitet och högskolor

SOU 2016:29

närlig verksamhet, adjungerad professor, gästprofessor och anställ- ning för meritering. Dessa särskilda bestämmelser motiveras av att det finns objektiva grunder för respektive tidsbegränsad anställ- ning.32 För var och en av anställningarna i högskoleförordningen anges att anställningsskyddslagen gäller i övrigt.

Nedan redogörs mer utförligt för gällande bestämmelser i fråga om de tidsbegränsade anställningarna som regleras i högskoleför- ordningen.

Anställning som doktorand

Universitet och högskolor får ha särskilda anställningar för doktoran- der för att dessa ska genomföra sin utbildning på forskarnivå.33 Bara den som antas eller redan har antagits till en sådan utbildning på forskarnivå vid ett universitet eller en högskola får anställas som doktorand.34

En anställning som doktorand35 gäller tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd dok- torsexamen eller konstnärlig doktorsexamen. Den första anställning- en får gälla högst ett år och anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under samman- lagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år. Från dessa tider ska avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har varit anställd som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får dock vara längre än högst åtta år, om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorga- nisationer eller föräldraledighet.

32Prop. 2009/10:149. En akademi i tiden–ökad frihet för universitet och högskolor, s. 74–75.

335 kap. 1 § högskoleförordningen.

345 kap. 3 § högskoleförordningen.

355 kap. 7 § högskoleförordningen.

88

SOU 2016:29

Anställningar vid statliga universitet och högskolor

Anställning som assistent, amanuens och klinisk assistent

Assistenter, amanuenser och kliniska assistenter ska anställas tills- vidare, dock längst ett år. Sådana anställningar får förnyas. Den sam- manlagda anställningstiden för en amanuens och en klinisk assistent får dock omfatta högst tre år.36

Lärare inom konstnärlig verksamhet

En lärare inom konstnärlig verksamhet får anställas tills vidare, dock längst fem år. Anställningen får förnyas men den sammanlagda an- ställningstiden får dock omfatta högst tio år. I fråga om anställ- ningen gäller i övrigt anställningsskyddslagen.37

Som motivering till att anställningar av lärare vid konstnärliga utbildningar är tidsbegränsade har regeringen i tidigare propositioner anfört följande. De konstnärliga utbildningarna i högskolan intar en särställning när det gäller behovet av förnyelse.38 En lärare inom konstnärlig verksamhet arbetar med sin personlighet som ett uttrycks- medel i utbildningen, varför lärarens framtoning och egen utveck- ling har stor betydelse för de studerande. Lärare inom en konst- närlig utbildning kan således påverka flera generationer konstnärer. Effekten av konstnärlig stagnation kan därigenom få snabb och be- tydande genomslagskraft på kulturlivet.

Adjungerad professor och gästprofessor

När det gäller adjungerade professorer och gästprofessorer får dessa anställas tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. Anställningar- na får förnyas, men den sammanlagda anställningstiden för en adjun- gerad professor får omfatta högst tolv år och för en gästprofessor högst fem år. I fråga om anställningarna gäller i övrigt anställnings- skyddslagen.39

365 kap. 8–12 §§ högskoleförordningen.

374 kap. 10 § högskoleförordningen.

38Prop. 1984/85:57. En ny arbets- och tjänsteorganisation för lärare i den statliga högskolan och prop. 2009/10:149. En akademi i tiden–ökad frihet för universitet och högskolor.

394 kap. 11 och 12 §§ högskoleförordningen.

89

Anställningar vid statliga universitet och högskolor

SOU 2016:29

Ordningen med adjungerade professorer tillkom för att ge hög- skolorna möjlighet att som lärare engagera kvalificerade personer med sin huvudsakliga sysselsättning inom någon annan verksamhet. De adjungerade professorerna är av stor betydelse för högskolornas samverkan med arbetslivet i övrigt. En adjungerad professor har alltså sin huvudsakliga verksamhet utanför högskolan.40

I fråga om anställning som gästprofessor är syftet att högskolor- na under en bestämd period ska kunna knyta till sig personer med speciell kompetens. På så sätt kan värdefulla kunskaper och erfaren- heter tillföras högskolan.41

Anställning som adjungerad professor och gästprofessor är också av vikt för högskolornas samverkan med det omgivande samhället.

Anställning för meritering

Lärare som anställs för meritering42 som forskare, s.k. meriterings- anställning, får anställas tills vidare, dock längst fyra år. Anställning- en får förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldra- ledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år. I fråga om anställningen gäller i övrigt anställningsskyddslagen.

Vidare får undantag från vissa bestämmelser om meriterings- anställning göras genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation.

I bestämmelserna uppställs bl.a. vissa behörighetskrav för att framhålla anställningens betydelse för kvinnor och män i början av en karriär som lärare. Den bör främst komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

För att motverka på varandra följande tidsbegränsade anställning- ar gäller den begränsningen att en meriteringsanställning inte kan

40Se bl.a. prop. 1984/85:57, En ny arbets- och tjänsteorganisation för lärare i den statliga hög- skolan, Högskolans ledning, lärare och organisation, prop. 1996/97:141 och prop. 2009/10:149, En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor.

41Prop. 1996/97:141. Högskolans ledning, lärare och organisation.

424 kap. 12 a och b §§ högskoleförordningen.

90

SOU 2016:29

Anställningar vid statliga universitet och högskolor

följas av en tidsbegränsad anställning enligt anställningsskyddslagen inom sex månader från det att meriteringsanställningen upphörde.

Möjligheten till meriteringsanställningar infördes i syfte att ny- examinerade doktorer och unga forskare ska få möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och att meritera sig för en fortsatt karriär som forskare och lärare. Det angivna motivet för anställningen uttrycks också genom att den som har avlagt doktorsexamen eller skaffat motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstill- fället har företräde till anställningen.

3.5Tidsbegränsade anställningar enligt kollektivavtal

Utöver de särskilda bestämmelser om tidsbegränsade läraranställ- ningar som finns i högskolelagen och högskoleförordningen har även arbetsmarknadens parter avtalat om vissa tidsbegränsade an- ställningar för lärare vid universitet och högskolor genom kollektiv- avtal. Med kollektivavtal avses skriftligt avtal mellan arbetsgivar- organisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställ- ningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Genom kollektivavtal får det göras avvikelser från vissa bestämmelser i det allmänna arbetsrättsliga regel- verket, bl.a. delar av anställningsskyddslagen. På det statliga området finns bestämmelser i förordningen (1976:1021) om statliga kollektiv- avtal, m.m. Denna förordning omfattar föreskrifter i kollektivavtal och andra föreskrifter som reglerar anställnings- eller avtalsvillkor för arbetstagare hos myndigheterna under regeringen och därmed statliga universitet och högskolor. Enligt förordningen sluts kollek- tivavtal på statens vägnar av Arbetsgivarverket.

Arbetsgivarverket och de statsanställdas huvudorganisationer har ingått avtal om tidsbegränsade anställningar som avviker från an- ställningsskyddslagens bestämmelser. Sådana avtal finns för post- doktor och adjungerad lärare. Nedan redogörs kortfattat för dessa kollektivavtal.43

43 Utöver de centrala kollektivavtalen kan det även finnas lokalt beslutade kollektivavtal som skiljer sig åt mellan olika universitet och högskolor. Sådana avtal finns t.ex. i fråga om den s.k. meriteringsanställningen enligt högskoleförordningen.

91

Anställningar vid statliga universitet och högskolor

SOU 2016:29

Postdoktor

Avtalet44 gäller arbetstagare som anställs som postdoktor och som i huvudsak ska bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbets- uppgifterna, dock högst med en femtedel av arbetstiden. I avtalet anges att arbetstagaren har avlagt en doktorsexamen eller har en ut- ländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. En person får anställas som postdoktor i högst två år enligt avtalet, men anställ- ningen kan förlängas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänst- göring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. En förutsättning för tillämpningen av avta- let är att arbetstagaren inte tidigare har varit anställd som postdoktor.

Adjungerade lärare

Avtalet45 möjliggör en tidsbegränsad anställning upp till två år i taget under förutsättning att personen i fråga har den huvudsakliga anställ- ningen någon annanstans, dvs. högst 49 procents omfattning som adjungerad lärare. Syftet med en adjungerad anställning är att tillföra sådan kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksam- heten och som är nödvändig för en utbildning av hög kvalitet. Det finns ingen bortre gräns för hur länge en anställning som adjungerad lärare kan bestå, men anställningen förutsätter att personen har kvar sin huvudsakliga verksamhet utanför högskolesektorn.

44Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Avtal mellan Arbetsgivarverket, OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna och Saco-S.

45Avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare. Avtal mellan Arbetsgivarverket, OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna, Saco-S och Facket för Service och Kommunikation (SEKO).

92

4 Trygga villkor för doktorander

Detta kapitel inleds med en allmän redogörelse över utvecklingen när det gäller doktorander i högskolan över tid.1 Därefter görs en genomgång av doktoranders studiefinansiering och de studiesociala villkoren för doktorander som har utbildningsbidrag eller stipendier. Slutligen presenterar utredningen sina förslag och överväganden om hur de studiesociala villkoren kan förbättras för doktorander som har utbildningsbidrag eller stipendier. Utgångspunkten för utred- ningens förslag är att likvärdiga och trygga villkor för doktorander ökar förutsättningarna för svenska universitet och högskolor att attrahera fler att välja en forskarutbildning och i förlängningen även välja en forskarkarriär.

4.1Inledning

Avsnittet ger en översiktlig kvantitativ beskrivning av forskarutbild- ningen.2 De övergripande trenderna kan sägas vara:

ökning av antalet doktorander t.o.m. 2005

kvinnorna står för nästan hela ökningen sedan 1971

ökad andel kvinnor bland doktorander – från 16 procent år 1962 till ungefär 50 procent från 2005

kraftig ökning av doktorsexaminationen 1990–2008

ökad andel kvinnor bland examinerade – från 12 procent år 1973 till ungefär 50 procent från 2007

1Med doktorand avses en student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå.

2Data från Statistiska centralbyrån.

93

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

förkortade studietider och ökad genomströmning sedan slutet av 1990-talet

kraftigt minskad antagning i humaniora p.g.a. skärpta krav på finansiering från 1998

minskad antagning från 2005, särskilt inom humaniora

tredubblad andel utländska doktorander sedan 1997 (tidigare data finns inte)

var tredje doktorand är utländsk i dag (2014)

två av fem nyantagna doktorander i dag (2014) är utländska, varannan man och var tredje kvinna

bland nyantagna doktorander i lantbruksvetenskap, naturveten- skap och teknik är mer än hälften utländska.

4.1.1Antal aktiva doktorander

Forskarutbildningen fick sin nuvarande utformning 1969 då doktors- examen infördes, med en mer planerad studiegång omfattande fyra heltidsår. Samtidigt avskaffades dåvarande doktorsgrad och licen- tiatexamen.3

Från sextiotalets början fram till ungefär 1971 ökade antalet doktorander kraftigt, en ökning från 4 000 doktorander 1962, varav drygt 600 kvinnor (16 procent), till nästan 11 000 doktorander 1971, varav 2 400 kvinnor (22 procent). Antalet kvinnor har fortsatt att öka, nästan en fyrdubbling sedan 1971, medan antalet män endast ökat med 18 procent på drygt 40 år. I dag (2014) finns det 19 000 akti- va doktorander varav 9 000 kvinnor (47 procent) och 10 000 män.

3 Redan antagna doktorander kunde avlägga doktorsgrad respektive licentiatexamen långt efter 1969 enligt övergångsregler.

94

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

Figur 4.1 Antal aktiva doktorander 1962–2014

25 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga

 

 

 

 

20 000

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

15 000

 

 

 

 

 

 

10 000

 

 

 

 

 

 

5 000

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

1962

1969

1978

1987

1996

2005

2014

Källa: SCB

 

 

 

 

 

 

Andelen kvinnor bland aktiva doktorander har således ökat, från knappt 16 procent år 1962 till drygt 47 procent i dag (2014), dvs. från att var sjunde doktorand var kvinna 1962 till att varannan dok- torand är kvinna i dag.

95

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

Figur 4.2 Andelen kvinnor bland aktiva doktorander 1962–2014

60%

 

 

 

 

 

 

50%

 

 

 

 

 

 

40%

 

 

 

 

 

 

30%

 

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

 

 

10%

 

 

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

 

 

1962

1969

1978

1987

1996

2005

2014

Källa: SCB

 

 

 

 

 

 

4.1.2Studiefinansieringen

En doktorand kan ha sin försörjning på ett flertal olika sätt. Utbild- ningsbidrag för doktorander infördes 1976 och ersatte då de statliga doktorandstipendierna.4 Doktorandanställning (doktorandtjänst) in- fördes 1986. Genom en forskarutbildningsreform 1998 infördes skärpta krav på studiefinansieringen vid antagning av doktorander. Mellan 800 och 900 doktorander hade studiemedel före reformen – i och med reformen avskaffades i praktiken möjligheten att finan- siera forskarstudier med studiemedel.5 Vidare fick doktorander med utbildningsbidrag rätt att få doktorandanställning de sista två åren av studierna.

Antalet doktorandanställningar (DTJ) har ökat successivt och är sedan länge den helt dominerande finansieringsformen. Under 2014 var 8 900 (65 procent) av totalt 13 800 doktorander, omräknat till heltid, anställda som doktorander.

4Utbildningsbidraget avskaffades 1993 men återinfördes 1995 efter ett regeringsskifte.

5Se Forskarutbildningen i Sverige – variation i volym, effektivitet och kostnader sedan tidigt 1990-tal. Vetenskapsrådet, 2006.

96

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

Figur 4.3 Antal doktorander (heltidsekvivalenter) 1999–2014 per försörjningsform

10000

DTJ

HTJ

UBB

FTG

 

9000

USL

AUH

STP

OVR

8000

 

 

 

 

7000

 

 

 

 

6000

 

 

 

 

5000

 

 

 

 

4000

 

 

 

 

3000

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Källa: SCB

 

 

 

De övriga sju försörjningsformerna omfattar i dag vardera mellan 4 och 7 procent av doktoranderna, omräknat till heltid. Dessa former är HTJ högskoletjänst (annan än doktorandanställning), UBB ut- bildningsbidrag, FTG företagsdoktorand (anställd inom företag), USL anställning som läkare, AUH annan anställning utanför högskolan (annan än som läkare eller inom företag), STP stipendium och OVR övrigt (försörjning saknas eller yrkesverksamhet utan anknytning till forskarutbildningen). Doktorander med högskoletjänst (HTJ), anställning i företag (FTG), läkaranställning (USL) eller annan an- ställning utanför högskolan (AUH) ska ha utrymme för studierna i anställningen; om inte studieutrymme finns klassas doktorandens försörjning som övrigt (OVR). Kategorin FTG, företagsdoktorand, infördes 2007, tidigare redovisades dessa doktorander inom AUH, annan anställning utanför högskolan. I figuren nedan visas utveck- lingen för de sju mindre försörjningsformerna samt, för att under- lätta jämförelse över tid, även summan av FTG och AUH.

97

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

Figur 4.4 Antal doktorander, heltidsekvivalenter, per försörjningsform utom DTJ 1999–2014

1800

HTJ

UBB

FTG

USL

FTG+AUH

AUH

 

1600

STP

OVR

 

 

 

 

1400

 

 

 

1200

 

 

 

1000

 

 

 

800

 

 

 

600

 

 

 

400

 

 

 

200

 

 

 

0

 

 

 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Källa: SCB

 

 

Vi kan se att antalet doktorander med övrig finansiering minskade kraftigt efter reformen 1998, och att antalet utbildningsbidrag minskat kraftigt, särskilt de senaste åren. Antalet doktorander med annan anställning i högskolan (ej doktorandanställning) har halverats. An- talet med stipendier har minskat något, från knappt 1 200 år 1999 till knappt 1 000 år 2014. Antalet doktorander med läkaranställning har däremot ökat kraftigt; antalet har mer än fyrdubblats sedan 1999 och är i dag nästan 700.6 Antalet doktorander med anställning utan- för högskolan (annan än läkare), dvs. FTG och AUH tillsammans ligger hela perioden runt 1 200, allt omräknat till heltid.

6 Antalet individer i kategorin har nästan tredubblats och är i dag 2 200 (år 2014).

98

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

4.1.3Antalet doktorsexamina

Under lång tid examinerades cirka 800 doktorer årligen. Antalet ökade måttligt vid slutet av 1980-talet till knappt 1 100 år 1990, men de följande två decennierna skedde en kraftig ökning upp till en topp på drygt 2 900 doktorsexamina år 2008.

Figur 4.5 Antalet doktorsexamina 1973–2014

3 500

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000

 

Samtliga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinna

 

 

 

 

 

 

2 500

 

Man

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

1973

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2014

Källa: SCB

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen kan sägas bero dels på den ökade studiefinansieringen och dels på ökad effektivisering.7 Studietiderna har successivt minskat, både sett som bruttostudietid (från antagning till examen) och netto- studietid (summa effektiv studietid, dvs. två års halvtidsstudier räknas som ett års nettostudietid). Exempelvis var under 1980-talet studietiden (median) inom humaniora och samhällsvetenskap cirka 10 år brutto respektive 7 år netto, men betydligt kortare inom övriga områden, särskilt medicinområdet. Studietiderna i dag (2014) skiljer sig inte längre så mycket mellan forskningsområdena; nettostudie- tiderna är från 4,5 år i humaniora ner till 4,0 år i medicin och

7 Se Högskoleverkets rapport (2007:35 R), Forskarutbildningsreformen 1998 – genomström- ning och examination.

99

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

hälsovetenskap, medan bruttostudietiderna är 7,5 år i humaniora, 6,5 år i samhällsvetenskap och 5,5 år i övriga områden.

De nyutexaminerade doktorernas medianålder har bara ändrat sig marginellt över åren; den har sedan 1980-talet varit mellan 34 och 36 år. År 2014 var medianåldern 34 år. Det är dock skillnader mellan forskningsområdena; inom naturvetenskap och teknik är median- åldern lägre, i dag (2014) är den 32 år. Inom övriga områden är medianåldern högre; i dag (2014) är den 37 år inom medicin och hälsovetenskap samt samhällsvetenskap och 40 år inom humaniora.

Andelen kvinnor bland de examinerade har ökat stadigt, med en viss eftersläpning jämfört med andelen kvinnor bland doktorander.

Figur 4.6 Andel kvinnor bland doktorsexaminerade 1973–2014

60%

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

1973

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2014

Källa: SCB

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnorna utgjorde endast 12 procent av de nya doktorerna 1973, dvs. färre än var åttonde ny doktor var kvinna. I dag är hälften av de nya doktorerna kvinnor (mer än 47 procent sedan 2007).

Ser vi på utvecklingen av doktorsexaminationen i de olika forsk- ningsområdena får vi följande bild.

100

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

Figur 4.7 Doktorsexamina 1973–2014 per forskningsområde

1200

Naturvetenskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

Teknik

 

 

 

 

 

 

 

Medicin och hälsovetenskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

Lantbruksvetenskap

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsvetenskap

 

 

 

 

 

 

600

Humaniora

 

 

 

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

1973

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2014

Källa: SCB

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicin och hälsovetenskap står under hela perioden för ungefär en tredjedel av examinationen. Naturvetenskapens andel har minskat något det senaste decenniet, medan teknik har ökat sin andel. Fram till 1990 examinerades cirka 100 doktorer per år inom humaniora. Examinationen steg kraftigt några år efter forskarutbildningsrefor- men 1998 och nådde en topp på 285 doktorer 2003. Sedan dess har antalet halverats till 150 doktorer år 2014, vilket är 5 procent av samtliga doktorsexaminerade i dag.

4.1.4Doktorandnybörjare

Antalet doktorandnybörjare var cirka 2 000 per år från början av 1970-talet t.o.m. år 1986. De därpå följande elva åren ökade antag- ningen med nästan 80 procent fram till forskarutbildningsreformen 1998: från 2 050 nyantagna 1986 till 3 640 år 1997. Reformen 1998 fokuserade på krav på säkrad studiefinansiering vid antagningen och avskaffade i praktiken möjligheten att utnyttja studiemedel inom forskarutbildningen. Detta medförde att antagningen i humaniora mer än halverades och att även antagningen i samhällsvetenskap

101

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

 

minskade.8 År 1999 antogs 3 030 doktorander, varav 510 i samhälls-

 

vetenskap och 170 i humaniora. Figuren visar antalet doktorand-

 

nybörjare åren 1999–2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.8

 

Doktorandnybörjare 1999–2014 per forskningsområde

 

 

 

 

Naturvetenskap

 

 

 

 

Teknik

 

 

 

 

 

1 400

 

 

Medicin och hälsovetenskap

 

 

Lantbruksvetenskap

 

 

 

 

 

Samhällsvetenskap

 

 

 

Humaniora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

Källa: SCB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagningen, särskilt till medicin och hälsovetenskap, ökade under perioden 1999–2003. Efter 2003 minskade antagningen inom samt- liga områden för att sedan åter öka fram till 2012.

8 Jämförelsen gjord med dåvarande ämnesindelning. Utredningen har endast tillgång till SCB- statistik för åren fr.o.m. 1999 uppdelad enligt nuvarande ämnesindelning (vilken infördes 2011).

102

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

4.1.5Utländska doktorander

Det har varit en mycket tydlig ökning av antalet och andelen ut- ländska doktorander sedan slutet av 1990-talet. Eftersom inte total- antalet ökat har det varit en motsvarande minskning av antalet svenska doktorander. (Se fotnot för definition av utländsk doktorand.9)

Uppgifterna om utländska doktorander började samlas in år 1997. Då var 11 procent av doktoranderna utländska; 9 procent av kvin- norna och 11 procent av männen. I dag (2014) är en tredjedel av doktoranderna, 34 procent, utländska; 28 procent av kvinnorna och 39 procent av männen.

Figur 4.9 Antal utländska och svenska doktorander 1997–2014

25 000

 

20 000

 

15 000

 

 

Totalt

10 000

Svenska

 

 

Utländska

5 000

 

0

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Källa: SCB

 

Andelen utländska doktorandnybörjare har följaktligen ökat än krafti-

gare. I dag (2014) är 41 procent av nybörjarna utländska; 34 pro-

cent av kvinnorna och 48 procent av männen. Störst andel utländska

9 Med utländska doktorander avses personer som hos Migrationsverket angivit studier som grund för bosättning och som invandrat mindre än två år innan studierna påbörjades. Efter- som inte alla studenter ansöker om uppehållstillstånd hos Migrationsverket så ingår även utrikes födda doktorander som invandrat mindre än två år innan doktorandstudierna påbörja- des. I gruppen ingår även doktorander med okänd bakgrund, dvs. där det saknas uppgift om land (detta gällde för 130 doktorandnybörjare 2014).

103

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

nybörjare finns inom lantbruksvetenskap, 61 procent, naturveten- skap, 59 procent, och teknik, 53 procent, medan andelarna är lägre inom humaniora, 30 procent, samhällsvetenskap, 30 procent, samt medicin och hälsovetenskap, 25 procent.

Andelen utländska doktorsexaminerade har ökat, med en fördröj- ning jämfört med antalet doktorander. År 1997 var 13 procent av de doktorsexaminerade utländska medan det i dag, 2014, är 30 procent utländska doktorsexaminerade.

De utländska doktorandernas försörjningsformer fördelar sig i dag (2014) ungefär likadant som de svenska, utom att USL, anställning som läkare, är mycket ovanlig och att AUH, annan anställning utan- för högskolan, är mer ovanlig än bland svenska doktorander. Andel- en utländska doktorander med stipendier, STP, är 15 procent, vilket är en större andel än för hela doktorandgruppen, 8 procent; andel- arna beräknas här utifrån antalet individer.

4.1.6Doktorander inom det konstnärliga området

Utbildning på forskarnivå inom det konstnärliga området infördes 2010, s.k. konstnärlig utbildning på forskarnivå.10 Området har ännu mycket få doktorander, 57 stycken år 2014, och ännu (2010–2014) har endast nio doktorer examinerats. Det konstnärliga området sär- redovisas därför inte i övriga delar av detta inledande avsnitt.

4.1.7Prognos för antalet nyrekryteringar jämfört med antalet examinerade i forskarutbildningen

En majoritet av doktorerna i samhällsvetenskap och humaniora stan- nar kvar i högskolan, vilket är en klar skillnad från övriga forsknings- områden. Vetenskapsrådet gjorde 2015 en prognos avseende de när- maste åren för antalet doktorsexamina, antalet pensioneringar och ökat personalbehov på grund av högskolans expansion. Inom huma- niora och samhällsvetenskap förutser prognosen en brist på doktorer för högskolans behov. Om man jämför prognosens antal avlagda doktorsexamina inom dessa områden med antalet doktorer som be- höver anställas, blir det bara en ny doktor per nyanställning i hög-

10 Se prop. 2008/09:134. Forskarutbildning med profilering och kvalitet.

104

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

skolan. Inom naturvetenskap däremot förutser prognosen fyra nya doktorer per nyanställning i högskolan, inom teknik tre, inom medicin två och inom lantbruksvetenskap knappt två doktorer per nyanställning i högskolan. Enligt prognosen kommer det således att bli svårare att rekrytera doktorer till högskolan inom humaniora och samhällsvetenskap och i så fall kommer troligtvis endast mycket få av doktorerna inom dessa områden att lämna högskolan. Liksom de flesta prognoser bör denna tolkas med viss försiktighet, eftersom särskilt antaganden om högskolans expansion kan visa sig vara över- eller underskattningar.

4.2Tillträde till utbildning på forskarnivå

Med doktorand avses en student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå.11 Förhållandet mellan en doktorand och en högskola regleras i högskoleförordningen (1993:100) och för- ordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet.

Bestämmelser om tillträde till utbildning på forskarnivå och om krav på studiefinansiering finns i 7 kap. högskoleförordningen. Av bestämmelserna framgår bl.a. att vid tillträde till utbildning på forskar- nivå får lärosätet endast anta så många doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt.12 Utöver krav på grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som en hög- skola kan ha föreskrivit finns även bestämmelser om krav på studie- finansiering för antagning av en doktorand.

Ett universitet eller en högskola får således till utbildning på forskarnivå bara anta sökande som anställs som doktorander eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Ett lärosäte får dock även anta sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år när det gäller licentiat- examen eller konstnärlig licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen.13

111 kap. 4 § högskoleförordningen (1993:100).

127 kap. 34 § högskoleförordningen.

137 kap. 36 § högskoleförordningen.

105

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

4.3Doktoranders studiefinansiering

Doktoranders studiefinansiering sker i dag i huvudsak genom an- ställning som doktorand, men även med t.ex. utbildningsbidrag eller stipendier. Under 2014 var antalet doktorander i Sverige totalt 18 970.14 Omräknat i heltidsekvivalenter var antalet 13 614, varav 6 340 kvinnor och 7 274 män.

Anställning som doktorand är den vanligaste finansieringsformen inom forskarutbildningen och motsvarar 65 procent av doktoran- derna 2014 omräknat i heltidsekvivalenter. Under en tioårsperiod är det en ökning med 11 procentenheter. Samtidigt har andelen dok- torander som har utbildningsbidrag som studiefinansiering sjunkit från 11 procent 2004 till 5 procent (651 doktorander, heltidsekviva- lenter) 2014. Det kan bl.a. förklaras med att reglerna för utbildnings- bidrag har ändrats med innebörden att en doktorand som har utbild- ningsbidrag ska anställas när det återstår tre år av forskarutbildningen, tidigare gällde två år. Andelen kvinnor som hade utbildningsbidrag som studiefinansiering 2014 var 5 procent och andelen män 4 pro- cent omräknat i heltidsekvivalenter.

Det finns 820 doktorander med stipendier som är försäkrade hos Kammarkollegiet (2015). Enligt statistik från Universitetskanslers- ämbetet (UKÄ) och SCB har 975 doktorander stipendier som studie- finansiering omräknat i heltidsekvivalenter 2014. I dessa ingår även doktorander finansierade genom Sida-projekt, s.k. Sandwich-dok- torander, även om de inte har stipendier utan underhållsbidrag.15 An- delen doktorander omräknat i heltidsekvivalenter som har stipendier var sju procent 2014. Det ligger i nivå med andelen doktorander med stipendier 2004 men andelen har varierat under tidsperioden. I dag (2014) är andelen kvinnor 7 procent medan andelen män är 8 procent.16 Stipendier som försörjningsform för doktorander är vanligare bland utländska doktorander än bland svenska. 15 procent av de utländska doktoranderna hade stipendier jämfört med 4 pro- cent av de svenska doktoranderna.

För övriga försörjningsformer för doktorander se avsnitt 4.1.2.

14Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014. Universitets- kanslersämbetet och Statitiska centralbyrån, UF 21 SM 1501.

15Enligt uppgift från Sida handlar det om drygt 330 doktorander. Dessa är dock inte beräk- nade i heltidsekvivalenter.

16Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå. Statistiska meddelan- den UF 21 SM 1501.

106

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

4.3.1Kort historik om doktorandanställning, utbildningsbidrag och stipendier

Frågan om doktoranders finansiering har varit föremål för ett fler- tal utredningar och reformer under de senaste decennierna. I bilaga 5 till betänkandet En ny doktorsutbildning – kraftsamling för excellens och tillväxt (SOU 2004:27) finns en historisk bakgrundsbeskrivning av doktoranders studiefinansiering från 1960-talet fram till 1998. I det följande redovisas de förändringar som beslutats när det gäller doktoranders finansiering från och med den s.k. forskarutbildnings- reformen 1998.17

Grundtanken i forskarutbildningsreformen som trädde i kraft den 1 april 1998 var att alla som bedriver forskarstudier ska ha tryg- gad försörjning, tillräckliga kringresurser och en individuell studie- plan som årligen följs upp. Frågorna behandlades i budgetpropo- sitionen för 1998. I fråga om doktoranders studiefinansiering innebar reformen att en doktorand som haft utbildningsbidrag som studiefinansiering ska anställas de två sista åren av forskarutbild- ningen. Motiven till begränsningen med utbildningsbidrag var att doktoranden under den avslutande delen av studietiden blir berät- tigad till de sociala förmåner som en anställning ger. Förändringen innebar vidare att doktoranden uppfyllde arbetsvillkoret för rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen efter utbildningen. Att avskaffa utbildningsbidraget till förmån för anställning ansågs inte möjligt då det skulle vara för dyrt att genomföra för såväl statsmak- terna som lärosätena. Vidare innebar reformen att utbildningsbidraget inte får lämnas med del av bidrag understigande 80 procent av fullt utbildningsbidrag. Syftet var att utbildningsbidraget inte skulle splitt- ras upp i små delar och att doktoranderna därmed skulle kunna koncentrera sig på sina studier. Avsikten var att utbildningsbidraget skulle kompletteras med anställning som assistent dels för att arbete inom grundutbildning och administration ansågs berikande dels, för att doktoranden genom anställning som assistent skulle få rätt till samma sociala avtalsförmåner som andra anställda. När det gäller stipendier som finansieringsform innebar reformen att lärosätena inte fick använda medel från statsbudgeten till stipendier för dok- toranders studiefinansiering. Möjligheterna att ha studiemedel under

17 Prop. 1997/98:1, Utgiftsområde 16, avsnitt 5.5 En reformerad forskarutbildning, s. 98–99.

107

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

forskarutbildningen begränsades kraftigt vilket innebar att studie- medel fick lämnas för grundutbildning och forskarutbildning under sammanlagt 12 terminer. Det innebar i praktiken att studiemedel som finansieringsform för forskarutbildning avskaffades.18

Möjligheten att få utbildningsbidrag eller anställning som dok- torand på deltid, dock lägst på halvtid genomfördes mot bakgrund av regeringens bedömningar i propositionen Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15). En deltidsanställning eller ett utbildningsbidrag på deltid borde enligt uttalanden i propositionen endast inrättas om en sökande till forskarutbildningen eller en antagen doktorand så önskar och om det samtidigt av fakultetsnämnden bedöms som lämp- ligt. Motivet till förändringen var att stimulera rekryteringen till forskarutbildningen genom att ge fler yrkesverksamma personer möj- lighet att kombinera sina ordinarie arbeten med studier inom forskar- utbildningen. I samma syfte infördes möjligheten att anta sökande till forskarutbildning som från början bara avser att avlägga licentiat- examen med finansiering för två år för licentiatstudier. Förändring- en innebar att fler yrkesverksamma personer som önskar påbyggnad och fördjupning inom sitt arbete och ämnesområde, kan få detta inom ramen för forskarutbildningen. Möjligheten att antas till en licentiatexamen skulle möjliggöra att fler externt finansierade dok- torander kan antas. För samtliga doktorander som undervisar inför- des mot bakgrund av regeringens bedömningar i propositionen även ett krav på att genomgå en högskolepedagogisk utbildning.

Den s.k. Forskarutbildningsutredningen föreslog i sitt betänkan- de En ny doktorsutbildning – kraftsamling för excellens och tillväxt

(SOU 2004:27) att utbildningsbidrag skulle avskaffas och att doktor- andanställning ska gälla för hela forskarutbildningen för doktoran- der som inte genomför utbildningen inom ramen för annan anställ- ning. Forskarutbildningsutredningen ansåg att bruket av stipendier bör begränsas genom att lärosätena inte får inrätta några sådana stipendier över huvud taget. Däremot ansåg utredningen att externa stipendier kan ge ett värdefullt medelstillskott och att det inte fram- står som lämpligt att begränsa dessa. För en doktorand som antas med ett externt stipendium ska det framgå av den föreslagna finan- sieringsplanen vad som gäller i händelse av sjukdom m.m. Syftet med förslagen var att ge bättre förutsättningar för trygghet och arbetsro

18 Prop. 1997/98:1, Utgiftsområde 16, avsnitt 5.5 En reformerad forskarutbildning, s. 98.

108

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

under utbildningen. Forskarutbildningsutredningens förslag ledde dock inte till några förändringar i de delar som handlade om studie- finansiering för doktorander.

I departementspromemorian Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor (Dnr U2012/2475/UH) lämnas förslag om att tiden med utbildningsbidrag ska förkortas om det inte finns särskilda skäl.19 I promemorian fram- hölls att ett långsiktigt mål bör vara att helt avskaffa utbildnings- bidraget som försörjningsform och att fler doktorander bör anställas för att på så vis omfattas av samma sociala trygghetssystem som övriga anställda vid universitet och högskolor. Vidare lämnades förslag om att Kammarkollegiet ska teckna försäkring för de doktorander vars utbildning finansieras med stipendier. Syftet med förslagen var att ge förutsättningar för att förbättra de studiesociala villkoren för doktorander vars utbildning på forskarnivå finansieras med utbild- ningsbidrag eller stipendier.

Förslagen behandlades i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) och innebar att doktorander med utbildnings- bidrag ska anställas när det återstår en utbildningstid som motsvarar tre års heltidsstudier till doktorsexamen. Motivet till detta var bl.a. att doktorander med utbildningsbidrag under en längre tid kommer att omfattas av samma sociala förmåner som övriga anställda vid statliga universitet och högskolor. I propositionen uttalade regering- en vidare att en långsiktig ambition bör vara att utbildningsbidraget avskaffas helt till förmån för anställning som doktorand men att ett första steg är att tiden för utbildningsbidraget förkortas. Detta efter- som en övergång från utbildningsbidrag till anställning får ekono- miska konsekvenser för lärosätena. Vidare innebar reformen att doktorander ska ha rätt att få förlängd tid med utbildningsbidrag om det finns särskilda skäl, såsom ledighet p.g.a. sjukdom, tjänst- göring inom totalförsvaret eller förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller föräldraledighet. Syftet var att förstärka doktoran- dens möjlighet att återuppta och slutföra utbildningen efter sin frånvaro.

För att förbättra den studiesociala tryggheten för alla stipendie- finansierade doktorander som är antagna vid ett svenskt statligt

19 Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor. (Dnr U2012/2475/UH)

109

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

universitet eller en statlig högskola genomfördes förändringar som innebar att universitet och högskolor ska teckna en försäkring hos Kammarkollegiet för stipendiefinansierade doktorander för det fall doktorandens stipendium bortfaller p.g.a. frånvaro från studierna vid sjukdom eller föräldraledighet (se vidare avsnitt 4.4).

4.3.2Anställning som doktorand

Anställning som doktorand är en tidsbegränsad anställning som reg- leras i 5 kap. högskoleförordningen.

Anställning som doktorand är en form av studiefinansiering för att doktoranden ska kunna genomföra sin utbildning på forskar- nivå.20 Anställningen innebär att doktoranden omfattas av samma rättigheter och sociala skyddsnät som vid andra statliga anställningar. Se vidare avsnitt 3.4 om anställningsformen anställning som dok- torand.

4.3.3Utbildningsbidrag

Utbildningsbidraget, inklusive bidragets storlek, regleras genom för- ordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander. Bidrag enligt förordningen får lämnas till den som antas eller har antagits till utbildning på forskarnivå vid ett statligt universitet eller en stat- lig högskola eller vid Handelshögskolan i Stockholm.

Utbildningsbidrag får lämnas med 15 500 kronor i månaden vid heltidsstudier för högst tolv månader i sänder (bidragsår). Bidraget får lämnas för högst två bidragsår och tio månader för utbildning på forskarnivå som ska avslutas med en doktorsexamen eller en konstnärlig doktorsexamen. Det får dock inte lämnas för längre tid än som motsvarar helt bidrag under ett bidragsår och fem månader. Bidraget kan dock lämnas för längre tid om det finns särskilda skäl, exempelvis ledighet på grund av bl.a. sjukdom, föräldraledighet, tjänst- göring inom totalförsvaret och förtroendeuppdrag för facklig orga- nisation.

För utbildning på forskarnivå som ska avslutas med en licentiat- examen eller en konstnärlig licentiatexamen eller för utbildning på

20 Se vidare 5 kap. 1 § högskoleförordningen.

110

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

forskarnivå vid en högskola som staten inte är huvudman för, får utbildningsbidrag lämnas för sammanlagt högst fyra bidragsår och tio månader. Det får dock inte lämnas för längre tid än som mot- svarar helt bidrag under två bidragsår och fem månader.

Den som har fått utbildningsbidrag för doktorander ska efter ansökan anställas senast när det enligt den individuella studieplanen återstår en utbildningstid som motsvarar tre års utbildning på heltid till doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen.21 Genom att doktoranderna måste anställas tidigare omfattas doktoranderna av samma rättigheter och sociala förmåner som övriga anställda i ett tidigare skede av forskarutbildningen.

Samtliga statliga lärosäten har redan avskaffat eller fattat beslut om att avskaffa utbildningsbidraget. Handelshögskolan i Stockholm som också omfattas av förordningen har inte använt utbildnings- bidrag som studiefinansiering för doktorander sedan 2012.

Anställning som assistent

I 5 kap. högskoleförordningen finns bestämmelser om anställning som assistent. Anställningen är tidsbegränsad om längst ett år. Anställningen får förnyas.22 Bara den som får utbildningsbidrag för doktorander får vara anställd som assistent, dock högst 40 procent av full arbetstid. Motivet för detta var att skapa anknytning till verk- samheten vid institutionerna för doktorander med utbildnings- bidrag i form av viss undervisningsskyldighet eller skyldighet att utföra vissa andra uppgifter.23 Arbetet som assistent ska avse under- visning, administration eller medverkan i forskning eller konstnär- lig forskning. En sådan anställning ger samma sociala förmåner som andra anställningar vid statliga universitet och högskolor. På grund av att det är fråga om deltidsanställningar blir de sociala förmånerna emellertid ofta låga.

215 kap. 4 § högskoleförordningen.

225 kap. 8–12 §§ högskoleförordningen.

23Prop. 1981/82:106. Om forskning m.m., s. 143–144.

111

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

4.3.4Stipendier

Till skillnad från doktorandanställning och utbildningsbidrag finns det ingen reglering om stipendiefinansierade doktorander. Många universitet och högskolor har dock egna riktlinjer för hantering av stipendier.

Stipendier för doktorander kan endast finansieras med medel från icke-statliga forskningsfinansiärer. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras med medel från statsbudgeten.24 Därvid avses såväl anslagsmedel för forskning och utbildning på forskarnivå som andra statliga medel som fördelas via en statlig myndighet. Stipen- dier är ”billiga” både för universitetet eller högskolan och för finan- siären. Även om nivån på stipendier normalt understiger lön efter skatt från anställning kan stipendier ge högre nettoinkomst till doktorander än vad utbildningsbidrag ger, eftersom stipendierna är skattebefriade.25

En stipendiefinansierad doktorand är inte anställd och stipendier berättigar inte till sociala förmåner på samma sätt som en anställning. Villkoren för doktorander som finansierar sin utbildning med stipen- dier varierar beroende på vilka villkor som stipendiegivaren erbjuder. Även nivån på stipendiet skiljer sig åt beroende på t.ex. stipendie- givare. I avsaknad av reglering tillämpas olika lägstanivåer för stipen- diefinansiering vid olika lärosäten. Som exempel kan nämnas nivån på Sidas underhållsbidrag (16 000 kronor), Svenska institutets stipen- dier (15 000 kronor), lön före eller efter skatt för utbildningsbidrag (15 500 kronor före skatt och 12 800 kronor efter skatt), 25–30 pro- cent av prisbasbeloppet (för närvarande 12 500–13 000 kronor) och lön efter skatt för doktorandanställning26. Om stipendier inte når upp till den beslutade lägstanivån förekommer att lärosäten själva tilläggsfinansierar stipendierna med mellanskillnaden. Detta är dock inte oproblematiskt eftersom det förutsätter att lärosätet förfogar

24Anges i universitets och högskolors regleringsbrev. Detta infördes i samband med forskar- utbildningsreformen 1998.

25Ett undantag är så kallade Marie Curie-stipendier, som är en del av EU:s sjunde ramprogram. Dessa betraktas trots namnet inte som stipendier och är skattepliktiga enligt vad som följer av 11 kap. 46 § inkomstskattelagen (1999:1229).

26Enligt Sveriges universitetslärarförbund var medianlönen för doktorander 26 645 kronor 2014.

112

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

över icke-statliga forskningsmedel då statliga medel, som tidigare nämnts, inte får användas.

När det gäller stipendier till studerande vid universitet och hög- skolor kan man i allmänhet utgå från att de är skattefria enligt 8 kap. 5 § inkomstskattelagen. Skatteverket har gjort bedömningen att ett utbildningsstipendium kan behålla sin karaktär av skattefri inkomst även om mottagaren samtidigt utför eller har utfört visst avlönat arbete för utgivaren.27 Det innebär att ett universitet eller en högskola kan anta en doktorand med stipendier samtidigt som doktoranden får lön för att genomföra viss undervisning. Det för- hållandet att stipendiaten beskattas för den ersättning hen får för att undervisa, ändrar inte att utbildningsstipendiet behåller sin karak- tär av skattefritt stipendium.

Sida-doktorander (s.k. sandwich-doktorander)

I syfte att stärka och utveckla forskning av relevans för fattigdoms- bekämpning i utvecklingsländer har Sida tagit fram en modell för forskarutbildning i länder där kapaciteten inom forskning är låg och en forskarutbildning inte i sin helhet går att genomföra i hem- landet. Doktoranderna som deltar i denna forskarutbildningsmodell har sin utbildning uppdelad mellan hemuniversitetet och det svenska lärosätet. Programmet brukar kallas Sidas sandwich-program och doktoranderna brukar kallas sandwich-doktorander. Upplägget syftar till att sandwich-doktoranden bygger upp en forskningsmiljö på sitt hemuniversitet, behåller sin anställning och sitt nätverk, samt ut- vecklar ett internationellt nätverk och lär känna framtida samarbets- partners, parallellt med genomförandet av forskarutbildning av hög internationell kvalitet. Under vistelserna i Sverige betalar Sida ut ett s.k. underhållsbidrag till doktoranden som motsvarar 16 000 kronor per månad (SEK). Doktoranderna har en personförsäkring (Statens grupp- och individförsäkring, GIF) via Kammarkollegiet och det är International Science Programmes (ISP) vid Uppsala universitet som hanterar detta. De s.k. sandwich-doktoranderna har alltså inte stipen-

27 Skatteverkets ställningstagande. Kan ett skattepliktigt utbildningsstipendium till doktorander kombineras med avlönat arbete för utgivaren. Dnr 131 221287–13/111.

113

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

dier som studiefinansiering och omfattas således inte av utredningens kartläggning, analys, förslag och överväganden i det följande.

4.4Doktoranders studiesociala villkor

4.4.1Sammanfattning

De studiesociala villkoren för doktorander skiljer sig åt beroende på vilken form av studiefinansiering doktoranden har. Anställ- ning som doktorand innebär att doktoranden precis som andra statligt anställda omfattas av bl.a. socialförsäkringssystemet och andra förmåner som följer med anställningen. Utredningen anser att nuvarande ordning där en antagen doktorand har olika studie- sociala villkor beroende på studiefinansiering skapar ett otydligt system med olika särlösningar som är svåra att överblicka. Det kan vara en av de faktorer som bidrar till att intresset och attrak- tiviteten för utbildning på forskarnivå minskar i förhållande till andra karriärvägar utanför högskolan. Utredningen bedömer mot den bakgrunden att nuvarande ordning inte främjar återväxten av unga forskare till en fortsatt karriär i högskolan. I avsnitt 4.6 Bättre villkor för doktorander – utredningens förslag och över- väganden lämnar utredningen sina förslag till hur villkoren för doktorander med utbildningsbidrag eller stipendier kan förbättras.

Doktorander med utbildningsbidrag

Utbildningsbidraget är skattepliktigt och motsvarar 15 500 kro- nor i månaden vid heltidsstudier. Doktorander som har utbild- ningsbidrag som studiefinansiering har rätt att behålla utbild- ningsbidraget under tid för sjukfrånvaro och föräldraledighet. Utbildningsbidraget är inte sjukpenninggrundande. Däremot får de doktorander med utbildningsbidrag som före studiernas början hade rätt till en sjukpenninggrundande inkomst ha denna vilande under sina studier. Doktorander med utbildningsbidrag är inte berättigade till arbetslöshetsersättning eftersom studier inte är att betrakta som förvärvsarbete. Studietiden är dock överhopp- ningsbar.28 Utbildningsbidrag är pensionsgrundande i fråga om

28 Se 16 b § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

114

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

den allmänna ålderspensionen. Däremot omfattas inte doktoran- der med utbildningsbidrag av tjänstepension eftersom dokto- randen inte är anställd.

Sammantaget har doktorander med utbildningsbidrag sämre studiesociala villkor jämfört med doktorander som har en anställ- ning.

Doktorander med stipendier

Stipendier är skattefria. Storleken på stipendiet varierar från fall till fall. När det gäller ersättning vid långvarig sjukdom och för- äldraledighet är doktorander med stipendier försäkrade via Kam- markollegiet. Försäkringen kompenserar doktoranden om stipen- diet bortfaller till följd av längre sjukfrånvaro, föräldraledighet eller vård av barn. Beroende på stipendiets storlek kan ersätt- ningen vid långvarig sjukdom och föräldraledighet bli högre än för doktorander med utbildningsbidrag. Doktorander med stipen- dier är inte berättigade till arbetslöshetsersättning då studier inte är att betrakta som förvärvsarbete. Studietiden är dock överhopp- ningsbar. Stipendier är inte pensionsgrundande vilket innebär att doktorander med stipendier går miste om kompensation för pension under den tid som doktoranden finansierar sin utbild- ning på forskarnivå med stipendier.

Sammantaget har även doktorander med stipendier sämre studiesociala villkor jämfört med doktorander som har en anställ- ning.

Avgränsningar

Utredningens uppdrag är att beskriva och analysera de studiesociala villkoren för doktorander som har utbildningsbidrag eller stipen- dier. Flera sådana kartläggningar och analyser har tidigare gjorts. Bland annat har Sveriges förenade studentkårer tagit fram ett under- lag i frågan till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2010.29 Efter att den rapporten publicerades har dock vissa ändring- ar genomförts som inneburit att de studiesociala villkoren för

29 Studerande och socialförsäkringen. Underlagsrapport till den parlamentariska socialförsäk- ringsutredningen.

115

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

doktorander med utbildningsbidrag och stipendier har förbättrats. I det följande beskrivs de studiesociala villkor som gäller i dag vid bl.a. sjukdom, föräldraledighet, arbetslöshet och pension.

Anställda vid statliga myndigheter omfattas även av kollektiv- avtal som förhandlats fram av arbetsmarknadens parter. Till skill- nad från doktorander som är anställda omfattas inte doktorander som finansierar sin utbildning på forskarnivå med utbildningsbidrag eller stipendier av dessa kollektivavtal. Utredningen redogör kort- fattat för de centrala kollektivavtal som finns och som har bäring på de studiesociala förmåner som berörs.30 Utöver de centrala kollektiv- avtalen kan det även finnas lokalt beslutade kollektivavtal som skiljer sig åt mellan olika lärosäten t.ex. i fråga om föräldrapenningtillägg. Dessa kommer dock inte utredningen att redogöra för. Utredningen redogör inte heller för privata försäkringar såsom t.ex. inkomstför- säkring.

Utredningen har avgränsat kartläggningen och analysen av de studiesociala villkoren till socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäk- ringen och de lagar och förordningar som reglerar dessa villkor. De studiesociala villkoren handlar även om arbetsmiljö och infrastruktur m.m. Dessa frågor kommer dock inte att beröras närmare i avsnittet.

4.4.2Inkomst

Flera sociala förmåner inom socialförsäkringen och arbetslöshets- försäkringen baseras helt eller delvis på inkomst av arbete.

Doktorander med utbildningsbidrag

Utbildningsbidraget är skattepliktigt31 och motsvarar 15 500 kronor i månaden vid heltidsstudier före skatt.32 Efter skatt är storleken på bidraget cirka 12 800 kronor i månaden. Då utbildningsbidraget inte är att betrakta som inkomst är det inte sjukpenninggrundande.33

30Villkorsavtal Arbetsgivarverket–SEKO, Villkorsavtal Arbetsgivarverket-OFR/S,P,O och Villkorsavtal–T Arbetsgivarverket – Saco-S.

3111 kap. 34 § inkomstskattelagen.

322 § förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander.

3325 kap. 3 § socialförsäkringsbalken.

116

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

Doktorander med stipendier

Stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning är skatte- fria.34 Som utbildning räknas utbildning på grund och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå. En förutsättning för skatte- frihet är att stipendiet inte är förenat med krav på motprestation. Stipendier som är avsedda för andra ändamål är skattefria, om de inte är ersättning för arbete som har utförts eller ska utföras för ut- betalarens räkning, och inte betalas ut periodiskt.35 Då stipendier inte är att betrakta som inkomst är de inte sjukpenninggrundande.36

Ett undantag från skattefriheten gäller Marie Curie-stipendium. Mottagare av dessa stipendier kan vidare omfattas av den arbetsbase- rade försäkringen där stipendiet kan vara sjukpenninggrundande.37

4.4.3Semester

Semesterlagen

Enligt semesterlagen (1977:480) har varje arbetstagare rätt till minst 25 semesterdagar per år. Semesterlagen är tvingande till arbetstagar- ens fördel, dvs. den innehåller minimiregler för semestern. Det inne- bär att avtal som inskränker eller upphäver arbetstagares rättigheter enligt lagen är ogiltiga.

Genom centralt eller lokalt kollektivavtal kan däremot en arbets- tagare få längre semester eller andra semestervillkor som är förmån- ligare än bestämmelserna enligt semesterlagen.

För anställda vid statliga universitet och högskolor gäller de centrala villkorsavtalen som är förmånligare än semesterlagen när det gäller antal semesterdagar per år. Beroende på arbetstagarens ålder har arbetstagaren rätt till 28, 31 respektive 35 dagars semester.38

348 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229).

35Se vidare Skatteverkets ställningstagande, Dnr 131 221287–13/111.

3625 kap. 3 § socialförsäkringsbalken.

3711 kap. 46 § inkomstskattelagen.

385 kap. 3 § Villkorsavtal-T.

117

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

Semester för doktorander med utbildningsbidrag eller stipendier

Doktorander som har utbildningsbidrag eller stipendier omfattas inte av semesterlagens bestämmelser eller av aktuella kollektivavtal för anställda vid statliga universitet och högskolor.

4.4.4Socialförsäkringen (sjukförsäkring, föräldraförsäkring och allmän ålderspension)

Den svenska socialförsäkringen regleras i socialförsäkringsbalken och är indelad i tre försäkringsgrenar nämligen förmåner som grundas på arbete i Sverige (arbetsbaserade förmåner), förmåner som är base- rade på bosättning i Sverige (bosättningsbaserade förmåner) och förmåner som grundas på andra omständigheter än bosättning eller arbete i Sverige (övriga förmåner).39 För att omfattas av socialför- säkringsskyddet ska den försäkrade uppfylla kraven i fråga om bo- sättning, arbete eller andra omständigheter. Vidare ska den försäkrade även uppfylla gällande krav på försäkringstider och de andra villkor som gäller för respektive förmån.40

För att omfattas av de arbetsbaserade förmånerna i Sverige ska en person ha eller ha haft en anställning med lön i Sverige. Arbets- baserade förmåner är exempelvis föräldrapenning på grundnivå eller sjukpenningnivå, sjukpenning och inkomstgrundad ålderspension. Utbildningsbidrag och stipendier ligger inte till grund för arbets- baserade förmåner.

För att omfattas av de bosättningsbaserade förmånerna gäller att en person anses som bosatt i Sverige om hen har sin egentliga hem- vist här. Den som kommer till Sverige och kan komma antas vistas här under längre tid än ett år ska anses vara bosatt i landet. Den som kommer till Sverige för att studera anses inte vara bosatt här enligt socialförsäkringsbalken.41 Den som har utbildningsbidrag för doktorander anses dock vara bosatt i Sverige. Exempel på bosätt- ningsbaserade förmåner är barnbidrag och bostadsbidrag.

Doktorander som kommer från EU/EES-länder eller tredjeland behandlas i avsnitt 4.4.9.

394 kap. 2 § Socialförsäkringsbalken (SFB).

404 kap. 3 § SFB.

414 kap. 7 § SFB.

118

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

Sjukpenninggrundande inkomst

Sjukpenning och föräldrapenning är inkomstrelaterade ersättningar som ska täcka den försäkrades inkomstbortfall vid nedsatt arbets- förmåga på grund av sjukdom och vid föräldraledighet. Ersättning- arna är baserade på den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst (SGI). SGI är ett beräkningsunderlag för arbetsbaserade försäk- ringsförmåner och definieras som den årliga inkomst i pengar som en försäkrad kan antas komma att tills vidare få för eget arbete antingen som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst (inkomst av anställning) eller på annan grund (inkomst av förvärvsarbete).42 För att kunna fastställa en SGI krävs att vissa villkor är uppfyllda. I första hand krävs att personen är försäkrad för arbetsbaserade för- måner. Vidare krävs bl.a. att personens inkomst kommer från eget arbete och att inkomsten har en viss varaktighet liksom uppgår till ett visst belopp.

För försäkrade som bedriver studier och som har inkomst av ett eget arbete vid sidan av sina studier kan en s.k. studietids-SGI fast- ställas på grundval av denna inkomst.

SGI-skyddad tid

När en försäkrad inte längre arbetar (förvärvsavbrott) och inte längre har någon inkomst får hen enligt huvudregeln inte behålla sin SGI. Från huvudregeln finns emellertid undantag som innebär att en för- säkrad i vissa situationer kan få behålla sin SGI. Det kallas SGI- skydd. SGI-skydd gäller till exempel när den försäkrade är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete, studerar med studiestöd eller studerar inom det egna yrkesområdet, får utbildningsbidrag för doktorander eller är föräldraledig med ett barn som är under ett år. SGI-skydd innebär att den sjukpenning- grundande inkomsten för tid då den försäkrade avbryter eller in- skränker sitt förvärvsarbete beräknas utifrån de förhållanden som gällde närmast före avbrottet eller inskränkningen, om den sjuk- penninggrundande inkomsten därigenom blir högre än om den hade beräknats med beaktande av förhållandena under avbrottet eller inskränkningen.

42 25 kap. 2 § SFB.

119

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

Det finns tre olika lösningar för dagens SGI-skydd nämligen att den försäkrades SGI behålls aktiv under avbrottet, att SGI:n hålls vilande under avbrottet eller att den försäkrade får tillbaka sin SGI efter avbrottet. SGI-skydd gäller som framgår ovan bl.a. under den tid då den försäkrade bedriver studier.43 Den SGI-skyddskonstruk- tion som då tillämpas kallas att SGI:n är vilande vilket innebär att den försäkrades SGI kvarstår under studietiden men aktiveras när studierna är avslutade, eller om studierna avbryts helt.

Att SGI:n hålls vilande innebär att sjukpenningen vid ett even- tuellt sjukfall under skyddad tid således inte beräknas på fastställd SGI utan enbart på en eventuell studietids-SGI.

4.4.5Sjukförsäkring

Sjukförsäkringen syftar till att ersätta en del av inkomsten när arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Bestämmelser om sjukförsäkring finns i kapitel 27 och 28 socialförsäkringsbalken. För- säkringen bygger på inkomstbortfallsprincipen, vilket innebär att ersättningen lämnas som en enhetlig andel av inkomsten. Det grund- läggande kravet för att omfattas av sjukförsäkringen uppfylls genom arbete. Försäkringen gäller i regel fr.o.m. den första arbetsdagen i Sverige. Sjukpenning betalas ut vid sjukdom som sätter ned den försäkrades arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Sjukpenningen är inkomstrelaterad och fastställs utifrån den försäkrades sjukpen- ninggrundande inkomst (SGI). Sjukpenning lämnas som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning. Sjukpenning lämnas på normalnivå eller fortsättningsnivå. Den försäkrade kan få sjukpen- ning på normalnivå för högst 364 dagar under en period om 450 dagar. Sjukpenning på normalnivå motsvarar cirka 80 procent av den för- säkrades årsinkomst om inkomsten inte överstiger 7,5 gånger pris- basbeloppet, dvs. 333 750 kronor räknat i 2015 års nivå.44 När max- antalet dagar med sjukpenning på normalnivå uppnåtts kan den försäkrade ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå. Sjukpenning på fortsättningsnivå motsvarar cirka 75 procent av den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst. En försäkrad som har en lägre års-

4326 kap. 11 § SFB.

44Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kronor enligt uppgifter från SCB. För 2016 är prisbas- beloppet 44 300 kronor.

120

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

inkomst än 24 procent av prisbasbeloppet, dvs. 10 680 kronor i 2015 års nivå, kan inte få någon sjukpenning.

Sjukpenningtillägg för statligt anställda

I det statliga villkorsavtalet regleras förmåner vid sjukdom i form av ett sjukpenningtillägg.45 En arbetstagare har rätt till ett sjukpenning- tillägg fr.o.m. dag 15 om vederbörande är frånvarande på grund av sjukdom. Under dag 2–14 lämnas inget sjukpenningtillägg eftersom den anställde då normalt har sjuklön. Sjukpenningtillägget innebär bl.a. att det för dag 15–365 betalas ut ett tillägg med 10 procent av lönen till arbetstagare med en årsinkomst lägre än 7,5 prisbasbelopp (dvs. 333 750 kronor räknat i 2015 års nivå). Ytterligare förmåner regleras för arbetstagare med högre årslön.46 Arbetstagare som erhåller sjukpenning efter 365 dagar får ett sjukpenningtillägg på 72,75 procent av lönedelar över inkomsttaket om de erhåller sjuk- penning på fortsättningsnivå, eller 77,6 procent om de erhåller fort- satt sjukpenning på normalnivå.

Sjukförsäkring för doktorander med utbildningsbidrag

Doktorander med utbildningsbidrag är inte anställda och deras bidrag betraktas inte som inkomst. Bidraget är inte sjukpenninggrundande och doktoranderna omfattas inte av den allmänna sjukförsäkringen. Doktorander som har utbildningsbidrag har dock rätt att behålla utbildningsbidraget under tid för sjukfrånvaro enligt 12 § förord- ningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander. Bidraget ger på så sätt ett visst skydd vid sjukdom. För att doktorandens studietid inte ska förkortas genom att utbildningsbidrag utgått för tid då doktoranden inte har kunnat ägna sig åt forskarutbildning har doktoranden sedan 2013 rätt att få bidraget förlängt i motsva- rande mån.47

457 kap. Villkorsavtal–T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S.

46Arbetstagare med en årslön över 7,5 prisbasbelopp får fr.o.m. dag 15 ett tillägg med tio procent av lönedelar under 7,5 prisbasbelopp samt ett tillägg på 87,6 procent av lönedelar över 7,5 prisbasbelopp.

474 a § förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander.

121

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

Doktorander med utbildningsbidrag som före studiernas början har rätt till en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) får ha SGI:n vilande under forskarutbildningen, då forskarstudier i likhet med andra studier innebär att den försäkrade kan skydda sin upparbeta- de SGI.48 När studierna är avslutade eller om studierna avbryts helt kan den vilande SGI:n åter aktiveras.

Doktorander med utbildningsbidrag kan även ha en anställning som assistent, enligt 5 kap. högskoleförordningen och kan på så sätt omfattas av den allmänna sjukförsäkringen för den del anställningen omfattar. En anställning som assistent är dock begränsad till högst 40 procent vilket innebär att den SGI-baserade ersättningen vid sjuk- dom blir relativt låg. I rapporten Studerande och socialförsäkring- en49 påpekas att doktorander som har utbildningsbidrag och som har anställning som assistent vid sjukdom får ersättning genom två olika system, dels genom bestämmelserna i förordningen om utbild- ningsbidrag för doktorander och dels genom bestämmelserna i social- försäkringsbalken.

Sjukförsäkring för doktorander med stipendier

Doktorander med stipendier är inte anställda och omfattas inte av den allmänna sjukförsäkringen. Stipendier betraktas inte som inkomst och är därför inte heller sjukpenninggrundande. För att förbättra den studiesociala tryggheten för alla stipendiefinansierade doktoran- der som är antagna vid ett svenskt statligt universitet eller en statlig högskola finns det fr.o.m. den 1 januari 2014 en försäkring hos Kammarkollegiet som under vissa villkor ger kompensation vid sjuk- dom eller föräldraledighet50. En utgångspunkt för försäkringen är att doktorandens stipendium bortfaller på grund av längre frånvaro från studierna.51 Det innebär att kortare sjukfrånvaro som inte med- för avdrag på det stipendium som doktoranden har, inte ersätts genom försäkringen. Emellertid har Kammarkollegiet gjort bedömningen att försäkringen även kan kompensera doktoranden i vissa fall även

4826 kap. 11 § SFB

49Studerande och socialförsärkingen, bilaga 1.

50Prop. 2012/13:30. Forskning och innovation, s. 173–174 och 1 kap. 11 c § högskoleförord- ningen.

51Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier. Försäkringsvillkor 2014-01-01. Kammarkollegiet.

122

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

om stipendiet inte har bortfallit på grund av frånvaro om det inne- bär att doktorandens studietid förlängs så att doktoranden inte heller kan slutföra sin utbildning.52 Om en doktorand delvis finansierar sina studier med stipendier så är förmånerna i försäkringen begrän- sad till den andel som består av stipendier. Försäkringsersättningen är inte skattepliktig.

Ersättningsgrundande inkomst i stället för SGI

I Kammarkollegiets försäkring används ersättningsgrundande inkomst (EGI) i stället för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). EGI mot- svaras av det stipendium som doktoranden uppbär per år. För att EGI ska kunna fastställas för en person krävs att hen är antagen som doktorand vid ett statligt universitet eller en statlig högskola och inte är heltidsanställd. Vidare krävs dessutom att någon del av den försäkrades årliga inkomst kommer från stipendier för att bedriva studier på forskarnivå. Kammarkollegiet vill vid handläggning av ansökan om försäkring alltid ha ett beslut från Försäkringskassan om doktoranden uppfyller villkoren för sjukpenninggrundande in- komst eller inte. Det gäller även om de är utländska doktorander och inte räknas som bosatta i Sverige.

Ersättningens storlek är beroende av den försäkrades EGI och den omfattning i vilken dennes arbetsförmåga är nedsatt. En försäk- rads EGI ligger också till grund för beräkning av föräldrapenning på sjukpenningnivå och tillfällig föräldrapenning (se följande avsnitt om Föräldrapenning).

Sjukpenning för doktorander med stipendier

När det gäller hur sjukpenning vid sjukdom för en doktorand med stipendier som är försäkrad hos Kammarkollegiet betalas ut bygger villkoren till stora delar på motsvarande bestämmelser som finns i socialförsäkringsbalken. Skillnaden är att sjukpenningen för dok- torand med stipendier fastställs utifrån EGI i stället för SGI. För

52 Se Kammarkollegiets information Allmän information om sjuk- och föräldraförsäkringen för doktorander. Uppdaterad 2015-08-31. Kammarkollegiet har här vidgat tolkningen av be- stämmelserna. Se vidare avsnitt 4.4.10.

123

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

EGI finns inget motsvarande villkor om att inkomst som understiger 24 procent av gällande prisbasbelopp, dvs. 10 670 kronor per år, be- traktas som alltför låg för att försäkras.53 Vidare finns inte heller något tak för EGI som det finns för SGI där inkomster som över- stiger 7,5 prisbasbelopp (333 750 kronor) ska bortses, dvs. det finns ingen gräns i likhet med socialförsäkringsbalkens bestämmelser om att sjukpenning lämnas med högst 709 kronor per dag.54 Det innebär att en doktorand som har ett stipendium som överstiger 333 750 kro- nor kan få mer ersättning genom försäkring från Kammarkollegiet än vad som gäller enligt socialförsäkringsbalken. För doktorander som är anställda vid ett statligt universitet eller en statlig högskola gäller dock sjukpenningtillägg enligt kollektivavtal som innebär er- sättning utöver 706 kronor per dag fr.o.m. dag 15 av sjukfrånvaron (se avsnittet ovan Sjukpenningtillägg för statligt anställda). Kammar- kollegiet avser dock att införa motsvarande tak som gäller social- försäkringsbalkens bestämmelser vid nästa villkorsändring.55

4.4.6Föräldraledighet och föräldrapenning

Föräldraledighetslagen (1995:584) ger föräldrar som är arbetstagare rätt att vara lediga från sin anställning med eller utan föräldrapen- ning och med tillfällig föräldrapenning. Lagen gäller dock inte dok- torander med utbildningsbidrag eller stipendier, eftersom de inte har någon anställning.

I 12 kap. socialförsäkringsbalken finns bestämmelser om föräldra- penning. Rätt till föräldrapenning har en försäkrad förälder som vårdar barn under tid när hen inte förvärvsarbetar eller avstår från förvärvsarbete.56 Föräldrapenning kan vara bosättningsbaserad och arbetsbaserad. Föräldrapenning som är arbetsbaserad och baseras på den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst kallas för för- äldrapenning på sjukpenningnivå. En förälder som är försäkrad för arbetsbaserad föräldrapenning men som inte uppfyller vissa villkor kan få ersättning på grundnivå. Föräldrapenning på grundnivå kan även lämnas till en förälder som är försäkrad för bosättningsbaserad

5325 kap. 3 § SFB.

5425 kap. 5 § SFB.

55Enligt uppgift från Kammarkollegiet beräknas villkorsändringen träda i kraft den 1 juli 2016.

5612 kap. 2 § SFB.

124

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

föräldrapenning. Grundnivån är 250 kronor om dagen. Föräldra- penning på lägstanivå kan betalas ut till en förälder som är försäkrad för bosättningsbaserad föräldrapenning. Ersättningen är 180 kronor per dag.

För att få föräldrapenning baserad på sjukpenningnivå under de första 180 dagarna måste föräldern vara försäkrad för arbetsbaserad föräldrapenning samt uppfylla det s.k. 240-dagarsvillkoret.57 Vill- koret innebär att föräldern måste ha varit försäkrad för sjukpenning som överstiger lägstanivån i 240 dagar i följd före barnets födelse. 240-dagarsvillkoret tillkom för att undvika att föräldrar enbart i syfte att få högre föräldrapenning påbörjade ett arbete under gravidite- ten.58

Föräldrapenning lämnas för 480 dagar för ett barn. Föräldrapen- ning för de första 180 dagarna för ett barn lämnas på sjukpenning- nivå eller på grundnivå. Därefter gäller att föräldrapenning kan lämnas för 210 dagar på antingen sjukpenningnivån eller grundnivån. För- äldrapenning på lägstanivå kan betalas ut under sammanlagt 90 dagar.

En förälder som har ensam vårdnad om ett barn får föräldra- penning under 480 dagar.59 Om föräldrarna har gemensam vårdnad om ett barn får vardera vårdnadshavaren 240 dagar var.60 Av dessa 240 dagar är 195 dagar på sjukpenningnivå och 45 dagar på lägsta- nivå. Föräldrarna kan avstå dagar till varandra, men 90 dagar på sjuk- penningnivå är reserverade och kan inte avstås till den andra för- äldern.61 För föräldrar som delar föräldrapenningen lika kan en jämställdhetsbonus betalas ut.62

Föräldrapenningtillägg för statligt anställda

I det statliga villkorsavtalet regleras om förmåner vid föräldraledig- het i form av ett föräldrapenningtillägg. Tillägget lämnas för högst 360 dagar per barnsbörd, dvs. vid flerbarnsfödsel får den anställde

57SFB 12 kap. 35 §.

58Prop. 1984/85:78, om förbättringar inom föräldraförsäkringen, havandeskapspenningen och vissa regler inom sjukpenningförsäkringen, s. 59.

59SFB 12 kap. 14 §.

60SFB 12 kap. 15 §.

61Prop. 2014/15:124. En mer jämställd föräldrapenning.

62Regleras i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.

125

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

inte fler dagar. Föräldrapenningtillägget är tio procent under respek- tive 90 procent över det s.k. basbeloppstaket (445 000 kronor).63

Tillfällig föräldrapenning

I 13 kap. socialförsäkringsbalken finns bestämmelser om tillfällig föräldrapenning. En försäkrad förälder har rätt till tillfällig föräldra- penning om hen avstår från att arbeta i samband med ett barns födelse eller vid barns sjukdom eller smitta eller i samband med att barn har avlidit.

Precis som för föräldrapenning lämnas ersättning för tillfällig för- äldrapenning med förmånsnivå motsvarande hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels och en åttondels dag då föräldern avstått från för- värvsarbete.

Tillfällig föräldrapenning vid barns födelse eller adoption lämnas enligt huvudregeln till en pappa som avstår från förvärvsarbete under högst tio dagar per barn. Adoptivföräldrar har rätt till fem dagar vardera. Ersättning kan lämnas under sammanlagt 60 dagar per år när föräldern avstår förvärvsarbete på grund av att ett barn som är under 12 år är sjukt eller smittat eller då ordinarie vårdare är sjuk. Ersättning för ytterligare högst 60 dagar kan lämnas för varje barn och år på grund av exempelvis sjukdom eller smitta hos barnet, dock inte för ordinarie vårdares sjukdom. För vård av barn som har fyllt 12 år kan tillfällig föräldrapenning lämnas när barnet har behov av särskild tillsyn eller vård såsom t.ex. när barnet har en sjukdom eller en funktionsnedsättning. Ersättningen lämnas då på motsvarande sätt som vid vård av barn som inte har fyllt 12 år. Under vissa för- utsättningar kan tillfällig föräldrapenning även lämnas för vård av barn som är äldre än 16 år och som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Föräldrar till ett allvarligt sjukt barn som inte har fyllt 18 år har rätt till tillfällig för- äldrapenning under ett obegränsat antal dagar. Det gäller när barnet är så svårt sjukt att det finns ett påtagligt hot mot barnets liv. Till- fällig föräldrapenning kan också betalas ut i samband med att ett barn avlider.

63 Basbeloppstaket är, enligt avtalet, ett belopp som motsvarar tio gånger det gällande pris- basbeloppet enligt socialförsäkringsbalken, dvs. 445 000 kronor. För 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor.

126

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

Ersättningsnivån för hel tillfällig föräldrapenning motsvarar cirka 80 procent av den försäkrades SGI.64

Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning för doktorander med utbildningsbidrag

Doktorander med utbildningsbidrag har rätt att behålla utbildnings- bidraget vid föräldraledighet enligt 12 § förordningen om (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander. Det gäller även vid vård av barn. För att doktorandens studietid inte ska förkortas genom att utbildningsbidrag utgått för tid då doktoranden inte har kunnat ägna sig åt sin utbildning har doktoranden sedan 2013 rätt att få bidraget förlängt i motsvarande mån.

Om föräldrapenning lämnas enligt socialförsäkringsbalken för tid under vilken doktoranden har utbildningsbidrag, ska bidraget minskas med det belopp som har lämnats. Detta gäller dock inte föräldra- penning som är relaterad till en inkomst som doktoranden har sam- tidigt med utbildningsbidraget, s.k. studietids-SGI.

Den som har anställts som doktorand men inte har någon vilande SGI har inte rätt till föräldrapenning på sjukpenninggrundande nivå om vederbörande får barn inom 240 dagar efter att man har an- ställts som doktorand. Vid en övergång från utbildningsbidrag till anställning som doktorand gäller i sådana fall att doktoranden får ersättning på grundnivå vid föräldraledighet. Utbildningsbidraget kan i sådana fall inte heller förlängas eftersom doktoranden är an- ställd. Detta är dock inget som är unikt för doktorander utan mot- svarande gäller även för andra som inte haft en anställning. För dok- torander som har stipendier finns dock inte något sådant villkor i den försäkring som ska tecknas via Kammarkollegiet.

Föräldrapenning för doktorander med stipendier

Doktorander med stipendier har, som tidigare nämnts, genom för- säkring via Kammarkollegiet rätt till ersättning om doktorandens stipendium bortfaller p.g.a. frånvaro vid sjukdom eller föräldra- ledighet. Villkoren följer i huvudsak socialförsäkringsbalkens struktur

64 Enligt 28 kap. 7 § 1 SFB.

127

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

och begrepp. Skillnaden är bl.a. att föräldrapenning på sjukpenning- nivå beräknas på ersättningsgrundande inkomst (EGI) i stället för SGI, se avsnitt 1.4.3. Andra skillnader är att föräldrapenning på sjuk- penningnivå inte har ett inkomsttak som innebär att oavsett in- komst så får den försäkrade högst 946 kronor per dag. Det innebär att en doktorand som har ett stipendium som överstiger 10 pris- basbelopp eller 445 000 kronor kan få mer ersättning än en doktorand med utbildningsbidrag kan få och även mer än vad som gäller för föräldrapenning på sjukpenningnivå enligt socialförsäkringsbalken. Kammarkollegiet avser dock att införa motsvarande tak som gäller socialförsäkringsbalkens bestämmelser vid nästa villkorsändring. Vidare gäller inte 240-dagarsvillkoret för att få ersättning enligt för- äldrapenning på sjukpenningnivå från Kammarkollegiet. I Kammar- kollegiets försäkring finns inga motsvarande villkor om ett jämställt föräldrauttag och det utgår således ingen jämställdhetsbonus. Där- emot ska den försäkrades antal dagar med föräldrapenning samord- nas med vad den andra föräldern tar ut så att föräldrapenning betalas för högst 480 dagar per barn. Föräldrapenningsförmånerna gäller endast för doktoranden och kan inte överföras till någon annan. I övrigt följer försäkringen till stora delar motsvarande bestämmelser som finns i socialförsäkringsbalken.

Föräldrapenning kan enligt villkoren lämnas på sjukpenningnivå (EGI), grundnivå, eller lägstanivå. Föräldrapenning på sjukpenning- nivån kan lämnas till en förälder som är försäkrad om det kan fast- ställas en ersättningsgrundande inkomst för föräldern. Föräldrapen- ning på grundnivån kan lämnas till en förälder som är försäkrad om det kan fastställas en ersättningsgrundande inkomst för föräldern. För hel föräldrapenning är grundnivån 225 kronor om dagen. Grund- nivån enligt socialförsäkringsbalkens bestämmelser har med anled- ning av budgetpropositionen för 2016 justerats till 250 kronor. Kammarkollegiet avser dock att justera beloppet till 250 kronor vid nästa villkorsändring.65 Föräldrapenning på lägstanivå kan lämnas till en förälder som är försäkrad och avser tid då föräldrapenning inte får lämnas på sjukpenningnivån eller grundnivån. För hel föräldra- penning är lägstanivån 180 kronor om dagen.

65 Enligt uppgift från Kammarkollegiet beräknas villkorsändringen träda i kraft den 1 juli 2016.

128

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

Tillfällig föräldrapenning

När det gäller tillfällig föräldrapenning gäller Kammarkollegiets för- säkring för en försäkrad förälder om hen avstår från doktorand- studier och avstår från sitt stipendium i samband med ett barns födelse eller behov av vård eller i samband med att barn har avlidit.

Ersättning enligt försäkringen kan bara lämnas till den förälder som är doktorand under maximalt 120 dagar per barn och år.

I övrigt följer villkoren i huvudsak socialförsäkringsbalkens be- stämmelser t.ex. när det gäller ersättningsnivå osv. Det finns i Kam- markollegiets försäkring dock inga motsvarande villkor för att tillfällig föräldrapenning kan lämnas när föräldern vårdar barn som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind- rade.66

4.4.7Pension

Allmän ålderspension

En anställd har rätt till ålderspension i form av en allmän ålders- pension som riksdagen beslutat om och som regleras i socialförsäk- ringsbalken. Därutöver kan en anställd också ha tjänstepension som arbetsmarknadens parter har kommit överens om och eventuella privata pensionsförsäkringar som den anställde har sparat till själv.

Den allmänna ålderspensionen består av inkomstgrundad pension och garantipension.67 Den inkomstgrundade pensionen består av ett fördelningssystem och ett premiepensionssystem. Garantipension är grundskyddet i den allmänna pensionen och lämnas till den som haft en relativt låg eller ingen inkomst.

Pension för statligt anställda

Statligt anställda omfattas av tjänstepensionsavtalet PA 16, som gäller mellan Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna på det statliga avtalsområdet.68 Avtalet består av två avdelningar. Avdelning

66Jämför 13 kap. 26–29 §§ SFB.

6755 kap. 1 § SFB.

68De fackliga organisationerna på det statliga området är OFR/S, P, O, Saco-S och Seko.

129

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

I omfattar i huvudsak arbetstagare födda 1988 och senare, Avdel- ning II arbetstagare födda 1987 och tidigare.

Avdelning I omfattar premiebestämd ålderspension (ålderspension valbar, ålderspension obligatorisk samt ålderspension flex). En pre- miebestämd ålderspension bestäms av storleken på inbetalda premier och avkastningen på detta kapital över tid. Ålderspension enligt Avdelning I tjänas in från första anställningsdagen och till den ålder som följer av 32 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Totalt avsätts premier motsvarande 6 procent av den pensionsgrundande lönen på lönedelar under 7,5 inkomst- och prisbasbelopp (ibb) och 31,5 procent på lönedelar som överstiger 7,5 ibb.

Avdelning II omfattar såväl premiebestämd ålderspension (indi- viduell ålderspension och kompletterande ålderspension) som för- månsbestämd ålderspension. Den förmånsbestämda ålderspensionen enligt Avdelning II utgörs av en i förväg bestämd nivå som är av- hängig lönen då anställningen upphör samt antalet anställningsår inom avtalsområdet. Premiebestämd pension enligt Avdelning II tjänas in mellan 23 och 65 års ålder och utgör totalt 4,5 procent av den pensionsgrundande lönen. Förmånsbestämd pension tjänas in mellan 28 och 65 års ålder på lönedelar över 7,5 ibb.

Inom såväl Avdelning I som Avdelning II har arbetstagaren möj- lighet att välja förvaltare för delar av de premier som avsätts. Dess- utom kan arbetsgivare och arbetstagarorganisation/arbetstagare komma överens om att sätta av ytterligare premier till ålderspension för arbetstagare inom båda avdelningarna. Utöver ålderspension utgörs förmåner enligt PA 16 också av sjukpension och efterlevande- pension.

Pension för doktorander med utbildningsbidrag

I pensionshänseende räknas utbildningsbidrag för doktorander som inkomst av anställning.69 Utbildningsbidrag är således pensionsgrun- dande i fråga om den allmänna ålderspensionen. Däremot omfattas inte doktorander med utbildningsbidrag av tjänstepension eftersom doktoranden inte är anställd. Skillnaden när det gäller pension jäm-

69 59 kap. 13 § SFB.

130

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

fört med en anställd doktorand blir inte så stor eftersom en doktorand i normalfallet endast får ha utbildningsbidrag under ett år.

Pension för doktorander med stipendier

Stipendier är inte pensionsgrundande (exkl. Marie Curie-stipendier70) vare sig när det gäller den allmänna pensionen eller tjänstepensionen. Det innebär att kompensationen för pension för en doktorand som har stipendier under hela studietiden uteblir. Det kan enligt beräk- ningar av Sveriges Universitetslärarförbunds doktorandförening resul- tera i en pension som är nio procent lägre och närmare 3 000 kro- nor mindre i ersättning per månad.71

4.4.8Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkringen syftar till att ge ekonomiskt skydd vid arbetslöshet genom att kompensera den sökande för en del av dennes inkomstbortfall. Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar: en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring.72 Sökande har rätt till ersättning enligt grundförsäkringen från och med 20 års ålder.

Villkor för rätt till arbetslöshetsförsäkring

För att kvalificera sig för arbetslöshetsförsäkringen krävs att de all- männa villkoren och ett s.k. arbetsvillkor är uppfyllda. De allmänna villkoren innebär att personen ska vara arbetsför, anmäld hos Arbets- förmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande. Arbetsvill- koret innebär att den sökande under de senaste tolv månaderna innan arbetslösheten, den s.k. ramtiden, ska ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst sex månader eller minst 480 timmar fördelat på

70Marie Curie-stipendium är pensionsgrundande enligt 59 kap. 12 § SFB. Av bestämmelsen framgår att som inkomst av anställning räknas stipendium (Marie Curie-stipendium) som en- ligt 11 kap. 46 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska tas upp som intäkt i inkomstslaget tjänst. Detta gäller dock endast om stipendiet har betalats ut av en fysisk person bosatt i Sverige, eller en svensk juridisk person. Den som har betalat ut ett sådant stipendium anses som arbets- givare.

71Universitetsläraren 12-14, Doktorander måste tänka på pensionen.

724 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

131

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

sex sammanhängande månader. Arbetets omfattning ska i det senare fallet ha varit minst 50 timmar varje månad under perioden. Syftet är att säkerställa att den sökande är förankrad på arbetsmarkna- den.73 När ramtiden för att uppfylla arbetsvillkoret fastställs räknas inte tid då den sökande inte har kunnat arbeta t.ex. på grund av sjukdom, totalförsvarstjänstgöring, heltidsstudier eller vård av eget barn.74 Denna tid kallas överhoppningsbar tid. Det innebär att ram- tiden förlängs. Högst fem år utöver de senaste tolv månaderna får utgöra överhoppningsbar tid.75 Ett arbetsvillkor kan alltså som längst ligga sex år tillbaka i tiden, t.ex. vid studier för utbildning på forskar- nivå.

Som tidigare nämnts består arbetslöshetsförsäkringen av en grund- försäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. Ersättning enligt grund- försäkringen kan lämnas till den som utöver de allmänna villkoren uppfyller ett arbetsvillkor men som inte är medlem i en arbetslöshets- kassa eller vars tid som medlem är kortare än tolv månader. Ersätt- ning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som utöver de allmänna villkoren uppfyller ett arbetsvillkor och som dessutom uppfyller medlemsvillkoret, vilket kräver medlemskap i en arbets- löshetskassa. För rätt att uppfylla medlemsvillkoret för att bli medlem i en arbetslöshetskassa krävs att sökande vid ansökningstillfället förvärvsarbetar och uppfyller villkoren i kassans stadgar om arbete inom kassans verksamhetsområde.76 Även den sökande som vid ansökningstillfället inte arbetar har rätt att bli medlem om hen upp- fyllde villkoren i kassans stadgar om arbete inom kassans verksam- hetsområde när sökande senast arbetade. Det innebär således att en arbetslös kan bli medlem i en arbetslöshetskassa.77 Den som är medlem i annan arbetslöshetskassa eller har fyllt 64 år har inte rätt att bli medlem.

Utöver de allmänna villkoren, arbetsvillkoret och medlemsvill- koret ställs även krav på att den sökande ska medverka till att bl.a. upprätta en individuell handlingsplan och söka anvisade lämpliga arbeten.78

73SOU 2015:21. Mer trygghet och bättre försäkring, s. 722.

7416–17 a §§ i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

7517 a § ALF.

7634 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

77Prop. 2008/09:127. Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, s. 59.

7843–43 b §§ ALF.

132

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

Arbetslöshetsersättningens längd och storlek

Arbetslöshetsersättning från arbetslöshetsförsäkringen lämnas i form av dagpenning. Ersättningen betalas ut för som mest fem dagar per vecka och är skattepliktig. Karenstiden i arbetslöshetsersättningen är sju dagar. Ersättningsperioden är som längst 300 dagar eller 450 dagar om den arbetslöse när dag 300 i ersättningsperioden nås är förälder till barn under 18 år. För att få en ny ersättningsperiod måste ett nytt arbetsvillkor uppfyllas.

Ersättning enligt grundförsäkringen betalas ut med ett grund- belopp som uppgår till högst 365 kronor per dag oavsett tidigare inkomst. För den som har arbetat deltid minskas grundbeloppet proportionerligt med arbetstiden.

Ersättningen enligt inkomstbortfallsförsäkringen beräknas på den inkomst som den sökande hade under de tolv månaderna närmast innan arbetslösheten.

Ersättningen uppgår under de 200 första ersättningsdagarna till 80 procent av tidigare inkomst. Från dag 201 är ersättningen 70 pro- cent av tidigare inkomst. Den högsta dagpenningen under ersätt- ningsperioden dag 1–100 är 910 kronor per dag och 760 kronor där- efter. Den lägsta dagpenningen är, för den som har arbetat heltid, 365 kronor per dag.

Vissa sanktionsregler finns om den sökande inte uppfyller de andra krav som finns utöver grundvillkoren, arbetsvillkoret och med- lemsvillkoret. Sanktionerna kan innebära att den sökande kan bli varnad eller stängas av från ersättning under viss tid.79

Finansiering

Arbetslöshetsförsäkringen finansieras genom arbetsmarknadsavgifter från arbetsgivare och finansieringsavgifter från arbetslöshetskassor- na. Arbetsmarknadsavgiften tas in av arbetsgivare via arbetsgivar- avgifterna.80 Arbetsmarknadsavgiften uppgår till 2,64 procent av av- giftsunderlaget för anställda (2015).81

79SOU 2015:21. Mer trygghet och bättre försäkring, s. 724. Se även ALF 43–43 b §§.

80För egenföretagare motsvaras det av egenavgifter.

812 kap. 26 § och 3 kap. 13 § socialavgiftslagen (2000:980).

133

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

Omställningsavtalet för statligt anställda

Det statliga omställningsavtalet ger omställningsstöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist eller om en tidsbegränsad anställning löper ut.

Enligt avtalet finns en a-kasseförstärkning som kompletterar er- sättningen från a-kassan. A-kasseförstärkningen innebär att den som är utan arbete kan få ut 80 procent av den tidigare inkomsten. Kvalifikationstiderna skiljer sig dock åt beroende på hur länge en person varit anställd. För den som sägs upp p.g.a. arbetsbrist är kvali- fikationstiden ett år för att få denna a-kasseförstärkning. Om en tidsbegränsad anställning löper ut finns olika kvalifikationstider. En anställd doktorand har rätt till 44 dagars a-kasseförstärkning. Det förutsätter att doktoranden har varit anställd i mer är tre år men mindre än sex år i en följd.82 Avtalet gäller på varandra följande an- ställningar hos en och samma statliga arbetsgivare.83

Arbetslöshetsförsäkring för doktorander med utbildningsbidrag

Doktorander med utbildningsbidrag omfattas inte av arbetslöshets- försäkringen. Det beror på att studierna inte anses vara förvärvs- arbete vilket medför att doktoranden således inte uppfyller arbets- villkoret. Vidare kan en doktorand som har utbildningsbidrag som studiefinansiering inte gå med i en arbetslöshetskassa (om doktoran- den inte arbetat innan sina studier).

Studietiden (i detta fall tiden för studier på forskarnivå) är dock överhoppningsbar.84 Det innebär att om en doktorand med utbild- ningsbidrag som omfattas av arbetslöshetsförsäkringen innan påbörjad forskarutbildning och av olika skäl väljer att avbryta sina studier innan anställning som doktorand kan uppfylla arbetsvillkoret i arbets- löshetsförsäkringen. Då utbildningsbidraget ska övergå i en dok- torandanställning när tre års anställning på heltid återstår uppstår problemet endast under den tid som studierna finansieras med utbild- ningsbidrag.

82Avtalet särskiljer anställningstid som doktorand från annan tid som tidsbegränsad anställd vilket påverkar hur kvalifikationstid räknas i vissa fall.

83Det innebär att om en anställd byter lärosäte (statligt) påbörjas en ny period.

8416–17 a §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

134

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

Arbetslöshetsförsäkring för doktorander med stipendier

För doktorander med stipendier gäller samma förutsättningar som för doktorander med utbildningsbidrag, dvs. dessa omfattas inte av arbetslöshetsförsäkring. I de fall en sådan doktorand har hunnit arbeta innan sin forskarutbildning är tiden överhoppningsbar precis som för doktorander med utbildningsbidrag. Det är dock vanligare att utländska doktorander har stipendier jämfört med svenska dok- torander. Därför är det färre i denna grupp som innan påbörjade studier har arbetat i Sverige och på så sätt har kvalificerat sig för arbetslöshetsförsäkring.

4.4.9Studiesociala villkor för doktorander från EU/EES och tredjeland

EU-förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen

Syftet med att samordna de sociala trygghetssystemen är att ingen ska stå utan social trygghet, men heller inte omfattas av fler än ett lands sociala trygghetssystem.85 Det är förordning 883/2004 om sam- ordning av de sociala trygghetssystemen som är av betydelse för att samordna medlemsstaternas sociala trygghetssystem. Den person- krets som omfattas av nämnda förordning är alla som är medbor- gare i en EU-medlemsstat, statslösa och flyktingar som är bosatta i en medlemsstat och som omfattas eller har omfattats av trygghets- lagstiftningen i en eller flera medlemsstater. Förordningen ska även tillämpas på dessa personers familjemedlemmar och efterlevande. Under vissa förutsättningar omfattas också tredjelandsmedborgare av regelverket, när personen flyttar mellan två EU-medlemsstater.86 Förmåner som ingår i förordningens sakområde är de mer traditio- nella sociala trygghetsförmånerna, bl.a. förmåner vid sjukdom, vid föräldraskap samt förmåner vid invaliditet och ålderdom, sjukdom samt arbetslöshetsförmåner. Däremot omfattar förordningen inte

85De nationella systemen ersätts emellertid inte med ett gemensamt europeiskt system. Det är upp till varje land att bestämma vem som är socialförsäkrad enligt landets lagstiftning, vem som har rätt till förmåner och på vilka villkor.

86Förordning 1231/2010 har utvidgat förordning 883/2004:s personkrets till att under vissa förutsättningar även omfatta tredjelandsmedborgare. Förordningen gäller inte Danmark och Storbritannien.

135

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

socialt bistånd och underhållsstöd. Enligt förordningen om samord- ning av de sociala trygghetssystemen 883/2004 kan en person endast omfattas av ett medlemslands lagstiftning. Förordningen innehåller regler som pekar ut vilket lands lagstiftning som är tillämplig på en person i olika gränsöverskridande situationer. En person som är an- ställd är som huvudregel omfattad av arbetslandets lagstiftning.

För en doktorand som omfattas av förordningen och som har en anställning vid ett svenskt universitet eller en svensk högskola bör Sverige enligt huvudregeln vara det land som är behörig stat. Det innebär bl.a. att doktoranden kan ha rätt till svenska arbetsbaserade och bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner. För att kunna få rätt till arbetsbaserade förmåner i Sverige krävs som huvudregel att man arbetar i Sverige, eftersom den arbetsbaserade förmånen baseras på en sjukpenninggrundande inkomst. Utbildningsbidrag eller stipendier kan däremot inte ligga till grund för arbetsbaserade för- måner. Utländska doktorander som har utbildningsbidrag som för- sörjning kan i stället bedömas som bosatta enligt förordning 883/2004 och även i denna situation blir Sverige därför kompetent stat.87 Det kan innebära att personen kan ha rätt till bosättningsbaserade trygg- hetsförmåner som t.ex. barnbidrag och bostadsbidrag. När det gäller utländska doktorander som har stipendier så anses dessa personer vara studerande. Enligt förordningen bedöms dessa personer således inte förvärvsarbeta. Liksom utländska doktorander med utbildnings- bidrag kan personen ha rätt till bosättningsbaserade socialförsäk- ringsförmåner.

I dagsläget är det först när en person ansöker om ersättning från Försäkringskassan som det prövas om en person uppfyller villkoren, det vill säga att man är bosatt i Sverige för att få rätt till en bosätt- ningsbaserad förmån eller en arbetsbaserad förmån. När det gäller doktorander med stipendier som inte omfattas av berörd EU-för- ordning betraktas dessa som studerande och anses därmed inte vara bosatta i Sverige. Det innebär att dessa inte kan få bosättnings- baserade förmåner.

87 Att vara socialförsäkringsrättsligt bosatt i Sverige är inte detsamma som att vara folkbok- förd i enlighet med folkbokföringslagen. Folkbokföringen är enbart vägledande för bedöm- ningen om bosättning enligt socialförsäkringsrätten.

136

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

4.4.10Försäkring för doktorander med stipendier

För att förbättra villkoren för doktorander med stipendier infördes 2013 en bestämmelse i 1 kap. 11 c § högskoleförordningen om att statliga universitet och högskolor genom en överenskommelse med Kammarkollegiet ska teckna en försäkring för doktorander vars studiefinansiering består av stipendium. Försäkringen ska gälla då doktorandens stipendium bortfaller på grund av frånvaro från studier- na vid sjukdom eller föräldraledighet. Enligt uppgifter från Kammar- kollegiet är totalt 820 doktorander med stipendier försäkrade 2015 genom överenskommelsen.

4.5Utredningens lärosätesenkät om stipendiefinansierade doktorander

Utredningen har haft tillgång till uppgifter från Kammarkollegiet om hur många stipendiater som lärosätena inrapporterat i försäkrings- syfte. I dessa uppgifter om antal stipendiater visas dock inte finan- sieringsgrad varför de inte kan omvandlas till heltidsekvivalenter. I uppgifterna ingår sannolikt även ett antal Sida-doktorander vilka ska försäkras på annat sätt.88 Utredningen har även tagit del av uppgifter från UKÄ och SCB om antal stipendiefinansierade doktorander.

I syfte att närmare undersöka stipendiefinansieringen av doktoran- der har utredningen även skickat ut en enkät till de lärosäten som har antagit doktorander med stipendier.89 För vissa lärosäten har det dock varit svårt att få fram fullständiga uppgifter.90 Det finns för dessa lärosäten normalt ingen uppföljning centralt och det har dess- utom visat sig svårt att få fram uppgifter från de egna institutioner- na eller motsvarande. Även beträffande några av de lärosäten som har skickat in fullständiga uppgifter till utredningen finns en viss diskrepans mellan dessa uppgifter jämfört med uppgifterna från UKÄ

88Sandwich-doktorander har en personförsäkring (Statens grupp- och individförsäkring–GIF) via Kammarkollegiet. International Science programmes hanterar detta.

89Se bilaga 5. En sammanställning av svaren finns i bilaga 6.

90Uppsala universitet har t.ex. inte uppgifter om samtliga stipendiedoktorander. Här antas dock att den genomsnittliga stipendienivån är densamma som för de redovisade. Karolinska institutet har inte heller uppgifter om samtliga stipendier utan har gjort en beräkning för att få fram stipendienivåerna och därvid använt sig av uppgifter från 2015 i stället för 2014. Kungl. Tekniska högskolan har inte tagit med doktorander som endast varit stipendiefinansierade delar av året.

137

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

och SCB. Även om utredningen på grund av dessa förhållanden inte kan presentera en komplett eller exakt bild av stipendiefinansiering- en i landet är det möjligt att visa på flera intressanta förhållanden. Det står samtidigt klart att det behövs en enhetlig och kontinuerlig uppföljning av doktoranders stipendiefinansiering. En kortfattad sammanställning av inkomna uppgifter presenteras i bilaga 6. Nedan sammanställs och kommenteras uppgifter från sju lärosäten som sammantaget har flertalet stipendiater.

En första iakttagelse är att Kungl. Tekniska högskolan (KTH) sticker ut genom att ha klart flest stipendiater – i helårsekvivalenter omkring dubbelt så många som Uppsala universitet, Karolinska in- stitutet och Lunds universitet samt fyra till fem gånger så många som Stockholms universitet, SLU och Göteborgs universitet. KTH utmärker sig också genom att den sammantagna summan av stipen- dier i förhållande till lärosätets totala forskningsanslag är större än för de övriga sex nämnda lärosätena. Följdriktigt blir kostnaden för KTH att ge samtliga stipendiater anställning betydligt högre pro- centuellt sätt av lärosätets totala forskningsanslag jämfört med övriga lärosäten. Även Uppsala universitet ligger högt sett till lärosätets totala forskningsanslag, men betydligt lägre än KTH.

En ytterligare slående iakttagelse är att stipendiernas andel av lärosätenas (exklusive KTH och Uppsala universitet) totala forsk- ningsanslag ligger på ungefär samma nivå, omkring 0,3 procent.

Sammantaget kan konstateras att stipendiemedel utgör en mycket liten del av lärosätenas totala forskningsresurser, omkring 0,4 pro- cent. För att illustrera konsekvenserna av att stipendiefinansiering för doktorander helt skulle tas bort har kostnaden för att anställa motsvarande antal heltidsekvivalenter ställt i relation till de totala forskningsanslagen även redovisats, omkring 1,2 procent (0,9 procent exkl. KTH). Det bör vidare uppmärksammas att några av lärosätena har kostnader för att tilläggsfinansiera stipendier upp till respektive lärosätes lägstanivå. Eftersom dessa lägstanivåer skiljer sig åt mellan lärosätena och då dessutom uppgifterna som inkommit till utred- ningen inte är kompletta, har dessa uppgifter inte tagits med i sam- manställningen. Dessa kostnader skulle dock ytterligare reducera kostnaden för att anställa stipendiaterna. En ytterligare kostnad för

138

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

stipendiater är Kammarkollegiets försäkringspremie.91 Slutligen och viktigast bör påpekas att utredningens förslag beträffande stipen- diefinansiering, som presenteras i nästa avsnitt, dels ger möjlighet att stipendiefinansiera doktorander under första året dels ger möjlighet för stipendiefinansiering under hela utbildningen för bistånd- och kapacitetsutbyggnad samt för EU-samarbeten. Det är inte möjligt att kvantifiera hur stor del av lärosätenas tänkta kostnad för att an- ställa samtliga stipendiater skulle minskas om kostnaden för tilläggs- finansiering respektive de föreslagna möjligheterna att använda stipendiefinansiering tas med. Därtill är det naturligtvis inte säkert att lärosätena skulle anställa lika många doktorander om dessa inte är så ekonomiskt fördelaktiga som stipendiater är.

Tabell 4.1

Stipendiefinansierade doktorander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Antal

Antal

Genom-

Stipendier

Totala

%

Kostnad för % av totala

 

antal

Sida-

övriga

snitt

övriga

forsknings-

 

att anställa

FoU-utg

 

HTE92

dokt93

HTE

stip94

totalt tkr

utgifter mnkr

 

tkr95

 

KTH

234

16,5

217,5

154 750

33 658

2 900

1,2

102 834

3,5

UU

127

7

120

175 000

21 000

4 400

0,5

56 736

1,3

KI

118

14

104

146 688

15 256

5 000

0,3

49 171

1,0

LU

119

25,5

93,5

177 457

16 592

5 000

0,3

44 207

0,9

SU

63

21,5

41,5

174 282

7 233

2 700

0,3

19 621

0,7

SLU

53

13

40

179 545

7 182

2 400

0,3

18 912

0,8

GU

59

12,5

46,5

180 342

8 386

3 500

0,2

21 985

0,6

Summa

773

110

663

169 723

109 306

25 900

0,4

313 466

1,2

Utredningens enkät visar att det på flera lärosäten finns bristfällig kunskap om doktorander med stipendiefinansiering. Denna bild för- stärks ytterligare i Sveriges Universitets- och högskoleförbunds

91Försäkringspremien är 10 000 kronor per doktorand med stipendiefinansiering på 100 pro- cent. Premien justeras nedåt med 15 procent per år vid ett skadeutfall som understiger pre- mierna för lärosätet. För det lärosäte som haft ett sådant utfall för 2014–2015 är premien för närvarande 7 225 kronor per doktorand och år.

92Uppgifter från UKÄ/SCB

93Uppgift från Sida. Antalet har dividerats med 2 för att få fram heltidsekvivalenter.

94Uppgift från lärosätena.

95Här antas en genomsnittsdoktorand kosta 472 800 kronor per år. Se vidare kapitel 9 för kostnadsberäkningar av våra förslag.

139

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

(SUHF) rapport Stipendiefinansierad forskarutbildning96 i vilken det framgår att lärosätena också har mycket lite kunskap om de villkor som uppställs av stipendiegivare i relation till stipendiaterna. I följan- de avsnitt föreslår utredningen en betydande begränsning av möjlig- heterna att anta doktorander med stipendiefinansiering och en kon- tinuerlig uppföljning av stipendiefinansierade doktorander.

4.6Bättre villkor för doktorander – utredningens förslag och överväganden

Utgångspunkter

Utredningens utgångspunkter är att likvärdiga och trygga villkor för doktorander ökar förutsättningarna för svenska universitet och högskolor att attrahera fler unga forskartalanger att välja forskar- karriären framför andra karriärvägar. Det innebär i förlängningen att kvaliteten i både utbildningen och forskningen kommer att öka. Trygga och goda villkor ökar förutsättningarna för doktoranderna att kunna genomföra forskarutbildningen inom utsatt tid.

4.6.1Utbildningsbidraget tas bort

Forskarkarriärutredningens förslag: Utbildningsbidraget för doktorander tas bort. Förordningen om utbildningsbidrag för doktorander upphävs.

Överväganden

Utbildningsbidrag för doktorander regleras i dag i förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander, se avsnitt 4.3.3. Användandet av utbildningsbidrag som studiefinansiering för dok- torander har varit omdiskuterat sedan det återinfördes 1995. Bakgrun- den har varit att utbildningsbidraget ger ett sämre socialt skyddsnät och betydligt lägre ersättning jämfört med en doktorandanställning.

96 Stipendiefinansierad forskarutbildning – kartläggning och förslag till rekommendationer. SUHF, 2015-09-17 REV, Dnr 14/077.

140

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

I syfte att begränsa användandet av utbildningsbidrag kortades tiden som en doktorand kan få utbildningsbidrag genom forskarutbild- ningsreformen 1998. Då infördes nämligen regeln att en doktorand med utbildningsbidrag ska anställas de två sista åren av sin forskar- utbildning. Innan dess lämnades utbildningsbidrag för hela utbild- ningstiden. Genom beslut efter bedömningar i forskningspropo- sitionen 2012 kortades tiden ner ytterligare med innebörden att den som fått utbildningsbidrag för doktorander efter ansökan ska anställas som doktorand senast när det enligt den individuella studie- planen återstår en utbildningstid som motsvarar tre års utbildning på heltid till doktorsexamen. Skälen till ändringen var att förbättra de studiesociala villkoren för doktorander med utbildningsbidrag genom att doktoranden anställs vid en tidigare tidpunkt under ut- bildningen. Av förarbetena97 framgår att den nerkortade tiden med utbildningsbidrag var ett delmål och att ”en långsiktig ambition bör vara att utbildningsbidraget avskaffas helt till förmån för anställ- ning som doktorand”.

Under de senaste åren har statliga universitet och högskolor agerat i överensstämmelse med regeringens långsiktiga ambition och i dag har samtliga statliga lärosäten antingen avskaffat eller beslutat om att avveckla utbildningsbidraget till förmån för anställning som dok- torand. 2014 fanns totalt 651 doktorander, omräknat i heltid, vid åtta statliga lärosäten som hade utbildningsbidrag som studiefinan- siering för utbildning på forskarnivå. Vid flera av dessa lärosäten hade inte beslut om avskaffande av utbildningsbidrag hunnit träda i kraft 2014. Vid t.ex. Karolinska institutet avskaffas utbildnings- bidraget först fr.o.m. den 1 juli 2016. Det innebär att det kommer att finnas ett antal doktorander som har utbildningsbidrag som studie- finansiering för sin utbildning på forskarnivå under några år till.

Med hänvisning till denna utveckling, som i det närmaste har inneburit att utbildningsbidrag i praktiken har avskaffats, anser ut- redningen att det är naturligt att helt utmönstra utbildningsbidraget som finansieringsform vid studier på forskarnivå. Skälen för ett sådant förslag är att förbättra doktorandernas ekonomiska och sociala villkor. Enligt utredningens mening kommer effektiviteten och kva- liteten i fråga om utbildning på forskarnivå att öka om fler dok- torander kan finansiera sina studier genom anställning i stället för

97 Prop. 2012/13:30. Forskning och innovation, s. 172.

141

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

att få utbildningsbidrag eller stipendier (se mer om utredningens förslag om stipendier i avsnitt 4.6.2). Genom att anställa doktoran- der med goda och konkurrensmässiga villkor ökar förutsättningarna för lärosätena att attrahera och behålla de främsta doktoranderna. Otydliga och otrygga villkor kan medföra att presumtiva doktoran- der väljer att fortsätta sin karriär utanför högskolan, där villkoren upplevs som attraktivare och tryggare.

Argument som förts fram mot ett avskaffande av utbildnings- bidraget, bl.a. att det skulle innebära en ökad ekonomisk belastning, särskilt för små forskningsmiljöer, är alltså inte längre aktuella. De ekonomiska konsekvenserna av ett avskaffande av utbildningsbidrag kommer inte att bli kännbara för universitet och högskolor efter- som de själva redan beslutat om att inte använda utbildningsbidrag för doktorander.

Förslaget ska även gälla Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm (Handelshögskolan) omfattas, som tidigare nämnts, av förordningen om utbildningsbidrag för doktoran- der. Handelshögskolan har inte använt utbildningsbidrag som studie- finansiering för doktorander sedan 2012. I dag finns inga doktoran- der med utbildningsbidrag vid högskolan. Utredningen gör därför bedömningen att förslaget inte kommer att få några konsekvenser för Handelshögskolan i Stockholm. Eftersom utbildningsbidraget föreslås avskaffas som studiefinansiering vid statliga universitet och högskolor bör bidraget även avskaffas för doktorander vid Handels- högskolan.

Genomförande och övergångsbestämmelser

Utredningen föreslår att utbildningsbidraget ska tas bort fr.o.m. den 1 juli 2017. Eftersom utbildningsbidrag får lämnas för 12 måna- der åt gången kan det finnas doktorander som fortfarande har ut- bildningsbidrag efter den 1 juli 2017 (enligt beslut som fattats före den 1 juli 2017). För dessa behövs övergångsbestämmelser. Vidare behövs övergångsbestämmelser bl.a. för det fall en doktorand har beviljats utbildningsbidrag under längre tid på grund av särskilda skäl såsom t.ex. vid sjukdom eller föräldraledighet. Utredningen föreslår

142

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

att äldre bestämmelser enligt den upphävda förordningen om utbild- ningsbidrag för doktorander ska gälla för den som före den 1 juli 2017 fått beslut om utbildningsbidrag, dock längst till utgången av juni 2022.

Följdändringar

Förslaget innebär vidare vissa följdändringar och övergångsbestäm- melser bl.a. i högskoleförordningen. Av 5 kap. högskoleförordning- en framgår att bara den som får utbildningsbidrag för doktorander får vara anställd som assistent, dock högst 40 procent av full arbets- tid.98 Anställningen som assistent är tidsbegränsad om längst ett år, men får förnyas. En följd av att utbildningsbidrag avskaffas är att även anställning som assistent utgår ur förordningen.

Handelshögskolan har som enskild utbildningsanordnare genom en bestämmelse i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvalt- ningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde befogenhet att besluta i förhållande till enskild när det gäller att pröva frågor om utbildningsbidrag för doktorander till studerande vid högskolan. Till följd av att utbildningsbidraget föreslås avskaffas även för doktorander vid Handelshögskolan bör bestämmelsen utgå ur lagen. Vidare anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att Handelshögskolan har rätt att ta del av allmänna hand- lingar, enligt tryckfrihetsförordningens bestämmelser, när det gäller statligt stöd i form av utbildningsbidrag för doktorander. Mot bak- grund av att förordningen om utbildningsbidrag för doktorander föreslås upphävas bör bilagan till offentlighets- och sekretesslagen ändras på så sätt att Handelshögskolan utgår ur förteckningen. Be- stämmelserna ska dock gälla enligt äldre föreskrifter för utbildnings- bidrag som lämnas med stöd av gällande bestämmelser om utbild- ningsbidrag för doktorander.

Motsvarande följdändringar och övergångsbestämmelser föreslås i övriga lagar där det finns hänvisningar och bestämmelser om ut- bildningsbidrag för doktorander (se kapitel 1, Författningsförslag). Det gäller socialförsäkringsbalken, lagen (1998:676) om statlig ålders- pensionsavgift, inkomstskattelagen (1999:1229), studiestödslagen

98 5 kap. 8–12 §§ högskoleförordningen.

143

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

(1999:1395) och diskrimineringslagen (2008:567). 99 Lagarna bör ändras till följd av upphävandet av förordningen (1995:938) om ut- bildningsbidrag för doktorander på så sätt att utbildningsbidrag för doktorander utgår ur dessa lagar.

4.6.2Doktorander med stipendier

Forskarkarriärutredningens förslag: Doktorander med stipen- dier ska efter ansökan anställas senast när det enligt den indivi- duella studieplanen återstår en utbildningstid som motsvarar tre års utbildning på heltid till doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen.

Doktorander med stipendier behöver inte anställas om de be- viljats stipendium inom ramen för nationellt eller mellanstatligt bistånd- och kapacitetsuppbyggnadsprogram där stipendier utgör en vedertagen finansieringsform och antagande högskola har insyn i stipendievillkoren och hur stipendiet betalas ut.100

Doktorander med stipendier behöver inte anställas om de beviljats stipendium inom ramen för ett av Europeiska Unionen finansierat program eller motsvarande, där stipendier utgör en vedertagen finansieringsform och där krav på finansiering genom anställning blir ett hinder för antagande högskolas medverkan.

Vid stipendiefinansiering ska beloppsnivån lägst motsvara lönen efter skatt för nyantagna doktorander med anställning vid respek- tive högskola samt följa doktorandlönestegen eller motsvarande löneutveckling för anställda doktorander vid högskolan. Om dok- torander ska vistas omväxlande i Sverige och i annat land gäller kravet på lägsta beloppsnivå endast tiden då de vistas i Sverige.

Doktorander med stipendier ska kontinuerligt följas upp i fråga om antal heltidsekvivalenter, stipendiegivare, stipendiebelopp per heltidsekvivalent samt tilläggsfinansiering. Sida-doktorander ska inte ingå i underlaget utan bör följas upp separat.

99Ytterligare författningar som berörs är förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander och förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst.

100Sidas sandwich-doktorander omfattas inte av förslaget eftersom dessa doktorander inte har stipendier utan underhållsbidrag. Se vidare avsnitt 4.3.4.

144

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

Överväganden

Möjligheten att få externfinansiering för doktorander är naturligt- vis generellt mycket viktig för universitets- och högskolesektorn. De fall där stipendiemedel används för att finansiera inrättande av doktorandanställningar är inte föremål för denna utredning. Utred- ningen är avgränsad till de fall när finansieringen av doktorander sker genom stipendier riktade direkt till individer. Den större andelen av sådana stipendier kommer från utländska stipendiegivare men det förekommer även flera svenska stipendiegivare. Därtill finns fon- derade, icke-statliga medel som förvaltas av lärosätena och som är avsedda för stipendiefinansiering av doktorander.101

Det har redan vidtagits åtgärder för att förbättra villkoren för doktorander med stipendium. Som nämnts tidigare i avsnitt 4.4.10 infördes 2013 en bestämmelse i 1 kap. 11 c § högskoleförordningen om att universitet och högskolor genom en överenskommelse med Kammarkollegiet ska teckna en försäkring för doktorander vars studiefinansiering består av stipendium. Försäkringen ska gälla då doktorandens stipendium bortfaller på grund av frånvaro från stu- dierna vid sjukdom eller föräldraledighet.

Det kvarstår emellertid betydande olikheter mellan stipendie- finansiering och doktorandanställning som ovan nämnda försäkring inte kommer till rätta med. En viktig skillnad mellan dessa finansie- ringsformer är att utländska stipendiefinansierade doktorander som huvudregel inte omfattas av bosättningsbaserade förmåner såsom bostadsbidrag, barnbidrag, och tandvårdsstöd. Det varierar dock härvidlag beroende på om den stipendiefinansierade doktoranden omfattas av EU-förordningen om samordning av de sociala trygg- hetssystemen.102 En annan skillnad mellan stipendiefinansiering och doktorandanställning är att stipendier inte är pensionsgrundande, vilket innebär att pensionen för de stipendiefinansierade doktoran- der som kan förväntas gå i pension i Sverige blir lägre i förhållande till de doktorander som har haft en anställning.103

101Se sammanställning av lärosätesenkäten i bilaga 6.

102Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 883/2004. Se avsnitt 4.4.9.

103Utredningen har inte till uppgift att utreda stipendiefinansiering av postdok men vill i sam- manhanget ändå påpeka att pensionsproblemet naturligtvis accentueras ytterligare för de indi- vider som finansieras av stipendier såväl före som efter disputation.

145

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

En ytterligare skillnad är att stipendiefinansierade doktorander inte får ha undervisningsuppgifter på samma premisser som anställda doktorander, ett förhållande som har stor betydelse i meriterings- hänseende.104 Möjligheten till pedagogisk meritering under forskar- utbildningen är viktig för att den forskarstuderande ska kunna bli anställningsbar efter disputation.

I den kunskapsintensiva verksamhet som bedrivs vid lärosätena är rekrytering av lärare och doktorander av central strategisk bety- delse. Rekryteringsförfarandena präglas därför normalt av öppna ut- lysningar, sakkunniggranskning och tillsättning i konkurrens. Vid antagningen av stipendiefinansierade doktorander till utbildning på forskarnivå krävs, liksom för övriga doktorander, att de uppfyller de grundläggande och särskilda behörighetsvillkoren som respektive lärosäte har föreskrivit och dessutom bedöms ha förmåga att tillgodo- göra sig utbildningen. En bred utlysning och antagning i konkurrens är dock svår att garantera i samtliga fall, eftersom det är stipendie- givarna som till slut beslutar om vilka som får stipendierna. I motsats till när lärosätena själva utlyser doktorandanställningar så brett som möjligt är det svårt att säkerställa att de bäst lämpade kommer att antas, även om så naturligtvis kan vara fallet. Doktorander kommer dock, oavsett studiefinansiering, att dra resurser från lärosätena i form av kostnader för handledning och infrastruktur. För doktorander med stipendier tillkommer dessutom kostnader för försäkringar och eventuell tilläggsfinansiering. Även om doktorander med stipendier kostar betydligt mindre för lärosätena än anställda doktorander är det viktigt att komma ihåg att de inte är gratis och att samtliga kost- nader och kvalitetsaspekter måste beaktas vid jämförelsen med an- ställning. Det är även viktigt att beakta hur forskningsmiljön i stort påverkas.

Utredningen anser att lärosätena bör säkerställa att rutiner finns för att de bäst lämpade antas till forskarutbildningen oavsett finan- sieringsform. Högskoleförordningens urvalsbestämmelser105 som grundas på den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, får fullt genomslag först om även doktorander med stipendier prövas i konkurrens med övriga behöriga sökanden till utlysta anställningar.

104Arbetsgivaren har inte rätt att ställa krav på motprestation av stipendiater men de kan an- ställas för att fullgöra undervisningsuppgifter, se avsnitt 4.3.4. Å andra sidan kan doktorander som i och för sig får undervisa inte ställa krav på få undervisa.

1057 kap. 41 § högskoleförordningen.

146

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

Som nämns i avsnitt 4.3.4 var under 2014 cirka 975 heltidsekviva- lenter eller sju procent av doktoranderna finansierade av stipendie- medel. Den ekonomiska betydelsen för universitets- och högskole- sektorn av sådan icke-statlig forskningsfinansiering är alltså inte obetydlig. De flesta av lärosätena har få eller inga stipendiefinan- sierade doktorander, men för de handfull lärosäten som har huvud- delen av dessa är naturligtvis betydelsen större, från såväl ekonomisk som forskningsdimensioneringssynpunkt. Samtidigt är det viktigt att påpeka att stipendiemedel utgör en mycket liten andel av dessa lärosätens totala forskningsresurser (se tabell i avsnitt 4.5).

Ytterligare ett argument för att anställa doktorander är att det skulle tydliggöra arbetsgivaransvaret för den verksamhet som univer- sitet och högskolor bedriver. Ledningen av arbetet, inkluderat arbets- miljön för dem som finns på arbetsplatsen, tydliggörs vid anställ- ning. Med andra ord förstärks inte bara de forskarstuderandes trygghet, utan också tryggheten för ansvariga chefer och ledningen på universiteten. Kvalitetsaspekten vid antagning, anställning, merite- ringsmöjligheter och trygga och säkra villkor för den forskarstuderande är huvudargument för att stipendier för forskarstuderande bör utmönst- ras på sikt.

Doktorander med stipendier ska anställas när det återstår tre års heltidsstudier

Givet utredningens uppdrag om att förbättra de studiesociala vill- koren för doktorander med stipendier samt att göra forskarutbild- ningen attraktiv i jämförelse med andra karriärvägar, anser utred- ningen att en ambition bör vara att samtliga forskarstuderande som antas vid ett svenskt lärosäte ska erbjudas anställning från första dagen. Vid flera högskolor, t.ex. Högskolan Dalarna, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst är anställning som doktorand det enda alternativet för studiefinansiering vid antagning. Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet har doktorandanställning som huvudregel vid antagning, med vissa specificerade undantag. Ett slopande av möjligheten till stipendiefinansiering skulle dock, enligt utredningens mening, få alltför långtgående konsekvenser om det skulle genomföras i ett steg, utan bör realiseras successivt inom en tioårsperiod. Som ett första steg i den riktningen föreslår utred- ningen att stipendiefinansiering av doktorander begränsas på så sätt

147

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

att sådan finansiering ska vara möjlig det första året. Därefter ska doktoranden ha rätt att efter ansökan anställas senast när det enligt den individuella studieplanen återstår en utbildningstid som motsvarar tre års utbildning på heltid till doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen. Tanken med utredningens förslag är att den hand- full lärosäten som i dag har en hög andel stipendiefinansierade dok- torander i en sådan övergångsperiod ges möjlighet att ställa om.

Om stipendiefinansierade doktorander skulle ersättas av mot- svarande antal anställningar så skulle det innebära en märkbar kost- nadsökning för de lärosäten som har en hög andel stipendiefinan- sierade doktorander.106 Alternativet är att ett lägre antal doktorander kan antas, vilket kan påverka forskningsvolymen och eventuellt förutsättningarna för att bedriva forskning och forskarutbildning i vissa miljöer.

Då andelen utländska doktorander med stipendiefinansiering är större än andelen svenska kan även lärosätenas internationaliserings- strävanden befaras påverkas negativt om stipendiefinansiering tas bort helt.107 Mot detta kan dock anföras att den totala andelen utländska doktorander har ökat mycket kraftigt den senaste tioårs- perioden och är i dag 40 procent av de nyantagna.108 Eftersom stipen- diefinansierade utländska doktorander endast utgör 15 procent av antalet utländska doktorander torde alltså den negativa påverkan på internationaliseringen inte bli alltför kraftig.109 Utredningens förslag innebär att antalet utländska doktorander med stipendier sannolikt kommer att sjunka då lärosätena själva måste finansiera tre år. Denna högre kostnad kan dock samtidigt vara såväl kvalitets- som effek- tivitetsdrivande genom att lärosätena noga måste pröva vilka som antas. Det är också möjligt att en del forskningsfinansiärer skulle vara beredda att ändra förutsättningarna för stipendierna så att de kan läggas till grund för anställning. Den sammantagna påverkan på läro- sätenas internationaliseringssträvanden bedöms med stöd av ovan- stående resonemang inte bli så allvarlig som befarats.

Vidare förvaltar vissa lärosäten, såsom Lunds universitet och Uppsala universitet, fonderade icke-statliga medel avsedda för stipen- diefinansiering. Möjligheten att ändra urkundernas ändamål genom

106Se avsnitt 4.5.3.

107Se avsnitt 1.3

108Se avsnitt 4.1.5.

109Det rör sig alltså totalt om cirka 7 procent av samtliga doktorander.

148

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

s.k. permutation är begränsad. Om möjligheten till stipendiefinan- siering helt skulle tas bort kan alltså sådana medel inte användas alls. Vårt förslag möjliggör att fonderade stipendiemedel i stor ut- sträckning fortfarande kommer att kunna användas.

Sammanfattningsvis anser utredningen att ett helt slopande av möjligheten till stipendiefinansiering skulle få alltför långtgående konsekvenser i dag. Vårt förslag innebär dock att de studiesociala villkoren för doktorander med stipendier förbättras avsevärt genom att doktoranden anställs senast då det återstår tre års heltidsstudier.

Undantag i vissa särskilda fall

Utöver ovan nämnda överväganden som har med forskningsdimen- sionering, ekonomi och kvalitet att göra finns även andra forsk- ningsstrategiska skäl för fortsatt möjlighet till stipendiefinansiering i vissa fall. Ett viktigt argument är att stipendieprogram möjliggör stöd för forskarstuderande från länder som saknar tillräcklig betal- ningsförmåga eller egen forskarutbildningskapacitet.110 Utredningen föreslår därför att det i vissa undantagsfall bör vara möjligt att anta doktorander som har stipendiefinansiering under hela utbildnings- tiden. Utredningen föreslår en avgränsning till stipendier som syftar till nationellt eller mellanstatligt bistånd- och kapacitetsuppbyggnads- program samt stipendier inom ramen för ett av Europeiska Unionen finansierat program eller motsvarande. Det är emellertid svårt att i förordningstext med precision ange vilka stipendieprogram, från vilka länder, som ska omfattas av undantaget. Utredningens läro- sätesenkät visar på spännvidden av länder som i dag ger stipendier till doktorander i Sverige. Stipendieprogram från länder som i dag bedriver framstående forskning vid egna lärosäten bör t.ex. inte falla under undantaget oavsett om stipendieprogrammets ändamål anges vara kapacitetsuppbyggnad. Däremot bör stipendieprogram från länder utan, eller med mycket begränsad, forskarutbildnings- kapacitet omfattas. Utredningen anser att lärosätena själva är bäst lämpade att göra en bedömning i varje enskilt fall. Denna bedömning om undantag bör ske restriktivt och i ljuset av syftet med förslagen

110 Jfr. Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitets undantag för stipendiefinan- siering.

149

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

om förbättring av villkoren för forskarstuderande. Utredningen föreslår också en kontinuerlig uppföljning av stipendiefinansierade doktorander.

Det är även viktigt att se till hur beslut om undantag ska fattas på lärosätesnivå. Chalmers tekniska högskola utgör ett bra exempel på hur liknande undantag kan hanteras. Här har man lagt rätten att besluta om undantag på vicerektorsnivå. Genom att flytta beslutet uppåt i organisationen skapas förutsättningar för en konsekvent nivå för hela lärosätet samt att eventuella intressemotsättningar undviks.

En lägsta beloppsnivå för stipendier införs

Beträffande nivån på stipendiefinansiering så skiljer sig denna åt beroende på vad stipendiegivaren erbjuder och de ekonomiska vill- koren för stipendiater kan således skilja sig åt mellan olika lärosäten, och mellan fakulteter och institutioner på samma lärosäte. Som nämnts tidigare i avsnitt 4.3.4 tillämpar lärosätena olika lägsta be- loppsnivåer för att tillåta stipendiefinansiering. Givet målsättningen om likvärdiga och goda villkor för doktorander föreslår utredning- en att det bör införas en reglering om lägsta beloppsnivå. Denna beloppsnivå bör ligga i nivå med anställda doktoranders nettolön. Utredningen föreslår därför att det i samtliga fall när en doktorand är stipendiefinansierad ska beloppsnivån lägst motsvara lönen för nyantagna doktorander efter skatt vid respektive lärosäte samt följa doktorandlönestegen eller motsvarande löneutveckling för doktoran- der vid lärosätet. För det fall doktoranden ska vistas omväxlande i Sverige och i annat land gäller kravet på lägsta beloppsnivå endast tiden då de vistas i Sverige. En del icke-statliga forskningsfinan- siärer kan antas vara beredda att anpassa stipendierna upp till denna nivå medan andra inte kommer göra det. Om stipendierna ligger under lägstanivån ska lärosätena tilläggsfinansiera stipendierna upp till denna nivå. Hur detta ska gå till är respektive lärosätes ansvar. Som redan har nämnts får lärosätena inte använda sig av statsanslag för sådan finansiering. I lärosätenas ansvar för lägstanivån på stipen- dier bör även ligga skyldigheten att, om stipendier utbetalas i utländsk valuta, kompensera upp till lägstanivån vid större valutafluktuation- er, om detta inte görs av finansiären.

150

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

Lärosätenas ansvar för stipendievillkoren

Det finns slutligen även en annan problematik kring stipendiefinan- siering av doktorander. Det har förekommit fall när stipendiefinan- siärer ställt oskäliga villkor på stipendiater och/eller krav som inkräk- tar på lärosätenas rätt att bestämma hur utbildningen bedrivs eller examineras.111 Det kan röra sig om krav på återbetalning av stipendiet vid misslyckande att nå examensmålen eller krav på att doktoran- den ska återvända till hemlandet för att arbeta efter disputation kopplat till återbetalningsskyldighet om så inte sker.112 Det kan även förekomma att det begärs att lärosätena ska medverka till att stipen- diaten återvänder till sitt ursprungsland. En liknande problematik rör tilläggsfinansiering. Det har förekommit fall när ett lärosäte har tilläggsfinansierat en stipendiat upp till lärosätets lägstanivå och stipendiegivaren har minskat stipendiet i motsvarande mån.

Enligt SUHF:s rapport Stipendiefinansierad forskarutbildning har inte alla lärosäten tillgång till de avtal som ingås mellan stipendiat och stipendiegivare och därför ingen närmare kunskap om vill- koren. Någon kontinuerlig uppföljning sker följaktligen inte heller. Denna bild bekräftas av utredningens kontakter med lärosätena i frågan. Utredningen anser att varje lärosäte som har stipendiater ska ha tillgång till stipendieavtalen samt ha lärosätesgemensamma rikt- linjer för hur sådana krav ska hanteras. I likhet med SUHF:s rekom- mendation anser utredningen vidare att lärosätena därutöver ska ha skriftlig information om grundläggande principer för forskarutbild- ning i Sverige och vid det aktuella lärosätet.113 Denna information ska delas med potentiell doktorand, finansiär, huvudhandledare och institution i god tid före antagning till forskarutbildning.

Statistisk uppföljning av doktorander med stipendier

Även om utredningen har föreslagit en betydande begränsning av möjligheten att använda stipendier som studiefinansiering för ut- bildning på forskarnivå finns anledning samla in uppgifter om de som antas. Vi föreslår därför att regeringen ska besluta om en kon-

111Se SUHF:s rapport, Stipendiefinansierad forskarutbildning – kartläggning och förslag till rekommendationer, 2015-09-17 REV Dnr 14/077.

112Ibid. Det senare fallet anser dock SUHF att lärosätena bör acceptera.

113Ibid.

151

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

tinuerlig uppföljning av antal heltidsekvivalenter, stipendiegivare, stipendiebelopp per heltidsekvivalent samt tilläggsfinansiering. Sida- doktoranderna (sandwich-doktorander) ska inte ingå i underlaget utan bör följas upp separat.

Genomförande

Utredningen föreslår att regler om stipendiefinansierade doktoran- der enligt ovan ska träda i kraft den 1 juli 2018. De universitet som har många doktorander med stipendier har på så sätt förutsättningar att genomföra det omställningsarbete som krävs t.ex. i fråga om information till presumtiva doktorander och diskussioner med olika stipendiegivare. Åtgärder på central nivå och samlat inom sektorn kan också genomföras, exempelvis diskussion och överenskommel- ser med stipendiegivare med anledning av förändrat regelverk.

4.6.3Postdoktorer

Utredningens uppdrag är att se över hur villkoren kan förbättras för doktorander. I vårt arbete med denna fråga har villkoren för post- doktorer med stipendier tagits upp vid upprepade tillfällen. Post- doktor är en visstidsanställning om två år som har förhandlats fram av arbetsmarknadens parter.114 Vi har inte i uppdrag att se över situa- tionen för postdoktorer men anser att det, utifrån Skatteverkets ställningstagande och Sveriges Universitets- och högskoleförbunds rekommendationer i frågan, är ytterst tveksamt om stipendier som utbetalas till postdoktorer kan anses omfattas av skattefriheten för utbildningsstipendier (stipendier till doktorander). Utredningen rekommenderar att frågan belyses i särskild ordning.

114 Se vidare avsnitt 3.5.

152

SOU 2016:29

Trygga villkor för doktorander

4.6.4Vissa justeringar när det gäller Kammarkollegiets försäkring

Forskarkarriärutredningens förslag: Kammarkollegiets försäk- ring ger i dag ersättning om doktorandens stipendium bortfaller p.g.a. sjukdom eller föräldraledighet.

För doktorander med stipendium som fortlöper utan avbrott vid sjukdom eller föräldraledighet ska Kammarkollegiets försäk- ring ge rätt till ersättning för förlängd studietid som motsvarar tiden för frånvaro, under förutsättning att stipendium inte läm- nas för den förlängda tiden.

Överväganden

Universitet och högskolor ska genom en överenskommelse med Kammarkollegiet teckna en försäkring för doktorander vars studie- finansiering består av stipendium, enligt 1 kap. 11 c § högskoleför- ordningen. Bestämmelserna i nämnda förordning innebär att för- säkringen ska gälla då doktorandens stipendium bortfaller på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Kammarkollegiet har för utred- ningen påtalat att det i vissa fall inte har varit möjligt att stoppa utbetalningen av doktorandens stipendium trots att hen är från- varande på grund av sjukdom eller föräldraledighet, dvs. stipendiet bortfaller inte. Detta innebär att doktoranden har haft finansiering genom stipendiet under den tid hen behövt vara frånvarande p.g.a. sjukdom eller föräldraledighet men det har också inneburit att dok- torandens utbildning har förlängts i motsvarande mån. I sådana fall har Kammarkollegiet vidgat tolkningen av bestämmelsen i högskole- förordningen så att den försäkrade kan få ersättning för den tid som doktoranden har varit frånvarande från sina studier i syfte att kunna slutföra sin utbildning. Kammarkollegiet önskar dock att för- ordningen förtydligas på den punkten.

Mot den bakgrunden anser vi att bestämmelserna i högskole- förordningen bör ändras så att försäkringen även ger rätt till ersätt- ning för förlängd studietid som motsvarar tiden för frånvaro, förut- satt att stipendium inte lämnas för den förlängda tiden.

153

Trygga villkor för doktorander

SOU 2016:29

Genomförande

De föreslagna ändringarna i högskoleförordningen som möjliggör att Kammarkollegiets försäkring även ger rätt till förlängd studietid enligt ovan, föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

4.6.5Rekommendationer kapitel 4

Att lärosätena utvecklar rutiner så att de mest lämpade antas till forskarutbildning oavsett finansieringsform.

Att alla forskarstuderande inom en tioårsperiod erbjuds anställ- ning från första dagen.

Att vad gäller undantag från huvudregeln att inte använda stipen- diefinansiering för forskarstuderande, ska beslut fattas på läro- sätesnivå för att kunna erbjuda likvärdiga villkor och för att kunna upprätthålla en restriktiv linje.

Att tillgång till stipendiatens villkor ska vara kända för lärosätet och utgöra en förutsättning för antagning.

Att lärosätena utarbetar gemensamma riktlinjer för antagning av stipendiater och tar fram skriftliga principer för forskarutbild- ning i Sverige, som kompletteras med villkor för det aktuella lärosätet.

Att villkoren för postdoktorer med stipendier belyses i särskild ordning.

154

5Karriärstrukturen vid svenska universitet och högskolor

– en historik

I detta kapitel, författat av professor Mats Benner1, görs en historie- beskrivning av det svenska karriärsystemet ur ett brett perspektiv med fokus på framväxten av ett svenskt karriärsystem med parallella uppgifter, med undervisning och forskning som två skilda aktivite- ter som inte systematiskt hålls samman.

Vidare beskrivs relationen mellan hur olika uppgifter och uppdrag har formulerats under olika universitetspolitiska faser – under expan- sionen 1960–1980, under moderationen 1980–1990 och under de- centraliseringen från 1990 och framåt. En beskrivning görs vidare av variationen av olika karriärstrukturer vid svenska lärosäten liksom villkoren för en tydligare roll som forskare.

5.1Vägen till två karriärsystem

Det är inte alldeles uppenbart när frågan om ett akademiskt karriär- system väcktes på allvar i den svenska universitetspolitiska debatten, men en rimlig utgångspunkt är 1955 års universitetsutredning (SOU 1957:24).

Utredningens utgångspunkt var att den grundläggande utbild- ningen stod inför en enorm expansion, som krävde en modernisering av anställningsformerna. Utbildningen kunde inte längre, som tidi- gare, förmedlas av professorer och löst anknuten lärarpersonal som undervisade parallellt med avhandlingsarbete (assistenter och amanu- enser). Det gjorde att forskarutbildningen blev onödigt utdragen

1 Lunds universitet och Kungl. Tekniska högskolan.

155

Karriärstrukturen vid svenska universitet och högskolor – en historik

SOU 2016:29

och undergrävde professorernas ansvar för forskningsmiljöerna. Lös- ningen var att tydligare separera utbildning och forskning och att inrätta en specifik tjänst som universitetslärare med ansvar för den grundläggande utbildningen, nämligen universitetslektoraten. I en central formulering fångade U55 in den doktrin som efterhand kom att bli den svenska universitetskarriärens utgångspunkt:

…de ökade kraven på undervisning i framtiden (kan) än mindre än i dag tillgodoses uteslutande genom lärarbefattningar, som samtidigt och i lika mån är forskningsbefattningar. Universitetens uppgift är veten- skaplig forskning och undervisning, men därmed är ingalunda givet, att denna dubbla uppgift bäst fylles genom att den i lika mån återspeglas i instruktionen för varje enskild befattning. Det kan i stället mycket väl tänkas, att både forskning och undervisning bättre skulle tillgodoses genom en högre grad av arbetsfördelning inom universitetens ram2.

Slutsatsen blev att universitetslektorerna skulle hantera undervisnings- expansionen, och att denna lärarkategori huvudsakligen skulle ägna sig åt undervisning på grundläggande nivåer. Det skulle frigöra tid för professorer, amanuenser, assistenter och docenter att ägna sig åt forskning. Senare i samma utredning slogs en annan central princip fast: att tillväxten av grundutbildningen inte i sig motiverade någon ökning av antalet professurer. Grundutbildningsexpansion och forsk- ningspolitik svarade mot olika målsättningar och ambitioner. En utökad grundutbildning var inte i sig ett argument för växande forsk- ningsresurser – grundutbildning och forskning tillhörde olika policy- områden.

Som vi har sett, var ett av argumenten i U55 att tillkomsten av universitetslektoraten skulle frigöra tid för forskning för andra tjänstekategorier. För den frågan reserverades ett särskilt betänkan- de av U55. I den förutsåg utredningen en karriärväg, beskriven som en pyramid med professuren i toppen, med forskardocenter och liknande i mitten (för dem som uppnått docentkompetens) och assistent- och forskarassistenttjänster för icke disputerade och licen- tiater i botten. Den tidsbegränsade forskarassistenttjänsten skulle göra en forskarkarriär mer attraktiv och ge ordentligt utrymme för meritering, till doktorsgraden och vidare. Den likaså tidsbegränsade extra ordinarie docenttjänsten (sexårig) var nästa steg i den veten-

2 SOU 1957:24. Den akademiska undervisningen. Forskarrekryteringen, s. 94. Se också Andrén, Carl-Gustaf 2013, Visioner, vägval, verkligheter. Lund : Nordic Academic Press.

156

SOU 2016:29

Karriärstrukturen vid svenska universitet och högskolor – en historik

skapliga karriärpyramiden, riktad alltså mot den relativt lilla gruppen av disputerade med docentbetyg. När docenttjänsterna gick ut, var tanken att flera olika utvägar skulle finnas: som universitetslektor (med undervisning som huvudsyssla), som verksam utanför univer- siteten (skola, näringsliv, sjukvård, etc.) eller undantagsvis vidare som forskardocent eller som professor. Forskardocenten skulle ge möjligheter för särskilt kvalificerade forskare att verka i upp till nio år efter att en docenttjänst gått ut. För professurerna, slutligen, före- slogs ett mer flexibelt system för att hantera expansiva ämnen och områden, men också för att möjliggöra rekryteringen av internatio- nellt attraktiva krafter även om lediga tjänster inte fanns tillgängliga. I det sammanhanget pekade man också på möjligheterna att agera via personliga professurer och via forskningsråden.

Efter U55 riktades det politiska engagemanget främst mot forskar- utbildningen, som gjordes till föremål för såväl en utredning som en genomgripande reform. En mer organiserad forskarutbildning upp- fattades som grundbulten för hur universitet och högskolor utbild- ar, rekryterar och befordrar sin personal. I direktiven till 1963 års forskarutbildningsutredning framhöll departementschefen att en mer planerad forskarutbildning skulle följas av en strikt tidsbegränsad forskarkarriär i form av ett slags post-docsystem – benämnt aspiran- ter – för fortsatt meritering. Förslaget kom dock aldrig att genom- föras. I stället kom forskningsråden att bli viktigare när det gällde att inrätta särskilda forskartjänster liksom enstaka professurer, för en- skilda forskare och för områden som bedömdes vara särskilt viktiga och expansiva.

U55:s tjänstemodell, som var den som formade de svenska univer- siteten fram till 1970, var tydligt uppdelad: tjänstesystemet utveck- lades för att hantera ökade utbildningsåtaganden. Det handlade, därutöver, om att skapa en något mer strömlinjeformad modell för forskarrekrytering, en modell som dock var tämligen komplex med många mellanstationer och få garanterade tjänsteövergångar.

Den fortsatt mycket kraftiga utbildningsexpansionen, tillsam- mans med de kraftigt växande volymerna av myndighetsforskning (sektorsforskning) satte detta redan instabila system i ytterligare gungning. Den redan korta vägen inom en undervisningskarriär korta- des ytterligare genom tillväxten av olika typer av tillfälliga anställ- ningar utanför räckvidden för de ganska få (och av staten tillsatta) universitetslektorat som U55 lagt grunden för. För denna tillkom-

157

Karriärstrukturen vid svenska universitet och högskolor – en historik

SOU 2016:29

mande form av anställningar gällde behovsstyrning, med lokal till- sättning och flexibla meriteringskrav – ofta med omfattande under- visningsåtaganden. U68-utredningens betänkande Högskolan (SOU 1973:2) var representativt för tidens syn på karriärvägar och anställ- ningar. U68 såg karriärvägarna ur ett rent praktiskt perspektiv; det gällde att förenkla rekryteringen av undervisande personal för att matcha efterfrågan. Mot bakgrund av en kraftig regional och pro- fessionell expansion av den högre utbildningen föreslog utredningen att anställningssystemet skulle decentraliseras och anpassas efter ut- bildningens dimensionering. Med undantag för tjänster med inrikt- ning på forskning och forskarutbildning, ansåg U68 att anställning- arna egentligen bäst sköttes på basnivån inom högskolorna.

En annan faktor som fundamentalt ändrade villkoren för anställ- ningar och karriärvägar var den snabba tillväxten av myndighets- forskning eller sektorsforskning – forskning initierad och finansierad av myndigheter, med syftet att fungera som myndighetsstöd men bedriven som kontraktsforskning inom universitet och högskolor.3 Sektorsforskningen skulle främst tjäna samhällsintressen och bedrevs ofta i kort projektform, där ”sektorsforskarna” pusslade ihop anställ- ningar på basis av olika uppdrag och projekt. Detta skapade ytter- ligare tryck på anställningsformer och karriärvägar inom lärosätena, eftersom sektorsforskningen ansågs skapa en särväg med helt andra meriteringskrav än vad man kunde förvänta sig av akademiska lärar- anställningar. De blev projektanställda och fick anställningsformer som anpassades efter projektfinansieringens kortsiktiga logik.4 Det primära uttrycket för denna anställningsform var forskningsassisten- ten, som inrättades på basis av externa projektmedel, utan utlysning och utan tidsbegränsning, men därmed också utan karriärmöjlig- heter.

Parallellt med U68 gjordes en översyn av rekryteringen till tjänst- er med ansvar för forskning och forskarutbildning, de ordinarie lektoraten och professurerna. Här var det framför allt de långa hand- läggningstiderna och de omständliga processerna bakom utnämning- arna som stod i förgrunden.5 För att hantera detta, föreslogs och

3Stevrin, Peter 1978. Den samhällsstyrda forskningen. Stockholm : LiberFörlag.

4Elzinga, Aant 1985. Research, bureaucracy and the drift of epistemic criteria, i Wittrock, Björn & Elzinga, Aant, red. The University Research System. Stockholm : Almqvist & Wiksell International.

5SOU 1973:54. Professorstillsättning.

158

SOU 2016:29

Karriärstrukturen vid svenska universitet och högskolor – en historik

genomfördes senare vissa procedurförenklingar för att hantera ett ökande antal professurer i landet, framför allt i form av att speciella tjänsteförslagsnämnder infördes. Förslaget innebar dock inga genom- gripande förändringar av professurernas status och ställning som sluttjänst, som fortfarande var utan koppling till tidigare stadier (lektor, docent, etc.). Samtidigt hade professorsrollen blivit lite mer flexibel eftersom möjligheten att inrätta professurer på lärosätena hade öppnats under det tidiga 1980-talet.6 Men, som sagt, ambitionen var inte att skapa en sammanhållen väg till professuren.

Under 1980-talet fördes en aktiv diskussion om hur goda villkor kunde skapas för forskare och lärare. Forskningsrådens internatio- nella utvärderingar av olika ämnesområden hade återkommande pekat på egendomligheterna i det svenska systemet, med sina skarpa gränser mellan uppgifter och sina svaga och oöverskådliga karriär- vägar7. Denna kritik bildade utgångspunkten för det första försöket till en mer samlad syn på den akademiska karriären, i den s.k. lärar- tjänstutredningen från 1980. Utredningen kom vid en lämplig tid- punkt: den kraftiga expansionen av utbildningen hade stannat av och behovet av flexibel arbetskraft inom grundutbildning hade minskat. Ett viktigt element i förslaget8 var att utpeka en karriärväg, som byggde på ett antal olika befordringssteg, från högskolelärare (med grundexamen) över till högskolelektor (med doktorsexamen) och vidare till biträdande professor (med docentkompetens) och senare professor. Vissa av utredningens förslag genomfördes, till exempel att öka utrymmet för forskning i tjänsten och reglering av arbetstider för lärare, men de mer radikala – till exempel att avskaffa forskar- assistenttjänsten och ersätta den med en tjänst som gav rätt till pröv- ning för fast anställning – blev aldrig verklighet. Modellen med en fritt hängande meriteringstjänst utan befordringsmöjligheter bibehölls därför.9 En förklaring till detta val handlar om finansieringen. Vid tiden för 1984 års reform av tjänstesystemet var det myndigheter- nas forskningsuppdrag som till betydande del utgjorde underlaget för många tjänster inom högskolan; där ville man från regeringens sida bibehålla en viss flexibilitet och undvika att anställningsformer-

6Ibid.

7Till exempel NFR Naturvetenskapliga forskningsrådet 1986 om geologi. Quaternary Geology. StockholM: NFR.

8SOU 1980:3. Lärare i högskolan.

9Prop. 1984/85:57. En ny arbets- och tjänsteorganisation för lärare i den statliga högskolan.

159

Karriärstrukturen vid svenska universitet och högskolor – en historik

SOU 2016:29

na för dem som har externa forskningsmedel skulle bli alltför rigida.10 Inom lärosätena fanns också stora grupper lärare som anställts på kortare anställningar och som inte fick de nya läraranställningarna utan behöll sina gamla villkor. Reformen blev därför bara partiell och kom inte att etablera ett sammanhållet system för hur lärare an- ställs och befordras.

5.2Dagens system tar form

Trots att intentionen att skapa ett anställningssystem inte kunde genomföras fullt ut, kan ändå 1980-talet betraktas som en tid av för- ändring där floran av flexibla anställningsformer städades upp. 1980- talet innebar helt enkelt ett försök till samordning av det svenska karriärsystemet, med tydligare förväntningar kring hur anställningar skulle skötas och hur befordringsgångarna var uppbyggda. Utveck- lingen stärktes av att grundutbildningen stabiliserats och att forsk- ningsfinansieringssystemet reformerades, med mer långsiktighet och mindre av kortsiktig projektfinansiering.

Denna utveckling hann dock precis börja när den återigen bröts. Det som hänt sedan 1990 är nämligen att anställningarna återigen baseras på fluktuerande strömmar av utbildningsåtaganden och tilldelning av forskningsmedel, och att anställningarnas form blivit allt mer flexibelt och variabelt – alltså egentligen en återgång till 1970-talets flytande modell med mängder av anställningsformer an- passade efter resursströmmar.

Det mest remarkabla i denna väg var 1997 års reform av organisa- tion och anställningar inom universitet och högskolor – Högskolans ledning, lärare och organisation (prop. 1996/97:141) – som främst föreslog att lektorer skulle kunna befordras till professorer. Efter många års utredande och relativt begränsade reformer av pro- fessorsinstitutionen, som i sin tur drev fram en ökad användning av lokala anställningsformer för att tillgodose expansionsmöjligheter- na, släpptes i praktiken hela professorssystemet fritt i och med att befordringsvägen gjordes individuell; det var individen som begärde befordran. Propositionen, som byggde på en utredning (som var

10 Ibid.

160

SOU 2016:29

Karriärstrukturen vid svenska universitet och högskolor – en historik

mindre vittgående i sina förslag11) tog sin utgångspunkt i just inter- nationella erfarenheter och återkommande kommentarer om den svenska befordringsmodellens egenheter: uppdelat karriärsystem, av- saknad av karriärvägar och en insnävning av professorkollektivet när tjänster bara kunde tillsättas i samband med pension eller annan av- gång. Man ville från regeringens sida ha en större och mer heterogen grupp av professorer. Men huvudmotivet var att det behövdes ”en enda karriärväg, där arbetsuppgifterna på alla nivåer innehåller både forskning och utbildning och där det sker successiva prövningar av lärarens/forskarens kompetens”12. Karriärvägen skulle också kunna vara platt så till vida att uppgifterna skiftade efter hand och inte skulle regleras annat än mycket översiktligt; parallellt hade det stat- liga tjänstebegreppet avskaffats (med fasta anställningstitlar och upp- drag) och en motsvarande utveckling förutsågs inom högskolan. Särskilda privilegier, som den låga tjänstgöringen för professorer i grundutbildningen, skulle, förväntade man sig, avskaffas och ersättas med en mer ändamålsenlig och flexibel fördelning av uppgifter.

Efterhand kompletterades denna karriärväg med ytterligare en anställning med samma utgångspunkt som anställning som forskar- assistent men kopplad till rätten att prövas för tillsvidareanställ- ning, biträdande lektor. Motiven här var att öka mobiliteten men också jämställdheten med en sammankopplad anställningsform, till skillnad från den fristående anställningen som forskarassistent13. Sam- tidigt kom denna anställning inte att få den förväntade rollen som introduktionstjänst – av flera anledningar.

Detta var alltså ambitionerna – att med en uppluckrad och mer flexibel professorskonstruktion och med en karriäranställning skulle tydlighet och förväntningar kommuniceras. Samtidigt innebar utveck- lingen i anställningsordningens omgivning – forskningsfinansiering och utbildningsplanering – att flexibilitet snarare än tydlighet kom att bli ledordet för anställningspolitiken. Vi har tidigare behandlat samspelet mellan externfinansiering och tjänste- och karriärsyste- met. Utvecklingen under 1990-talet innebar en kraftig ökning av de externa medlens andel av universitetens forskningsfinansiering: från 45 procent 1990 till i dag (2013) närmare 55 procent. Tillsammans

11SOU 1996:166. Lärare för högskolan i utveckling.

12Prop. 1996/97:141. Högskolans ledning, lärare och organisation, s. 25.

13Prop. 2000/01:3. Forskning och förnyelse.

161

Karriärstrukturen vid svenska universitet och högskolor – en historik

SOU 2016:29

med avregleringen av tjänsteinnehållet som kom 1997 innebar detta att anställnings- och befordringssystemet blev en i huvudsak indivi- duell fråga. Sverige gick mycket långt i riktning mot att låta olika finansieringsströmmar forma innehållet i en anställning och att göra innehållet i en anställning till en förhandlingsfråga (under denna tid var det också kollektivavtalsbundet vad som skulle ingå i tjänsterna).

Några konkreta uttryck för detta är att de försök att skapa sammanhållna anställningar som lärare och forskare – till exempel biträdande lektorat – inte används särskilt ofta eller systematiskt. Tillväxten av externa forskningsmedel har medfört att det inrättats en mängd anställningar där basen är externa medel och där engage- manget i grundutbildningen är lågt eller obefintligt. Förklaringen till det ligger i den historiska frikopplingen mellan utbildningspolitik och forskningspolitik. Som nämnts tidigare, lade redan U55 fast att utbildningen och forskningen har skilda mål och att tjänstekategori- erna i huvudsak ska hållas isär. Tillväxten inom forskningsfinan- sieringen har främst skett inom områden med små grundutbild- ningsvolymer, och underlaget för att inrätta anställningar med både utbildning och forskning är därför begränsat. Dessutom saknas, efter att anställningen som forskningsassistent avskaffats, en anställning där externa uppdrag och uppgifter utgör grunden för inrättandet. I stället har det vuxit fram en mycket omfattande flora av anställ- ningar för att hantera de stora mängderna forskningsmedel. Detta har i sin tur skapat – vilket vi återkommer till nedan – en osäkerhet om rollen som projektmedarbetare. Den kan ibland vara benämnd lektor eller till och med professor, men den kan också heta forskare eller projektassistent. Det saknas en typ av anställning som bygger på att upprätthålla projektgemensamma uppgifter över tiden – det som i andra länder och system brukar benämnas ”staff scientist”.

Omvänt har grundutbildningens expansion skett utan koordi- nering av forskningsresurserna, varför utrymmet för att skapa en anställnings- och befordringsgång som bygger på engagemang i både utbildning och forskning är starkt begränsat och egentligen helt av- hängigt den enskildes framgångar på en finansieringsmarknad.14 Karriärvägar och karriärgång är med andra ord inte systematiskt ut- vecklade.

14 Bienenstock, Arthur et al. 2014 Utbildning, forskning, samverkan. Stockholm: SNS.

162

SOU 2016:29

Karriärstrukturen vid svenska universitet och högskolor – en historik

Ett intressant experiment var när denna ökade lokala frihet att forma anställningar ytterligare underströks av den så kallade auto- nomireformen15, som ytterligare decentraliserade ansvaret för innehåll och form för anställningar och gjorde detta till föremål för lokala anställningsordningar. En vanlig formulering för en rekryterings- anställning som biträdande lektor är att åtminstone halva arbetstiden ska ägnas åt forskning. Motsvarande formuleringar kring professorer och lektorer är mer ovanligt. Två exempel från Göteborg respektive Umeå kan illustrera detta:

Professor är den främsta lärarbefattningen. Jämte lektorerna utgör pro- fessorerna stommen i befattningsstrukturen och fungerar i den rollen också som den främsta garanten för en högkvalitativ utbildning och forskning. Inom ramen för alla de olika arbetsuppgifter som kan ingå i en universitetslärares anställning betingas professorns arbete i hög grad av den kompetens som följer med befattningen men också av de över tid skiftande uppdrag som universitetet ställs inför. (Göteborg)

Professor är den främsta läraranställningen och regleras i högskolelag och högskoleförordning. (Umeå)

På denna övergripande nivå är alltså universiteten öppna med hur de olika tjänstekategorierna är konstruerade. Anställningarna formu- leras mer som ett mandat och ett emblem snarare än ett konkret innehåll; det får anpassas efter hur finansieringsmarknaden ser ut och hur många studenter som finns. Samtidigt har lärosätena i ökande grad orienterat sig mot rekrytering och att anpassa villkoren vid an- ställningar i den tidiga fasen av en rekrytering. Det innebär att anställ- ningarna kan skilja sig radikalt åt, beroende på de yttre omständig- heterna, bl.a. om rekryteringen är internationell eller nationell. Vissa utlysningar är internationellt influerade och erbjuder egen lön, medel för förbrukning och anställning av forskarbiträdanden, medan andra bygger helt på egna medel och egen finansiering.

Samtidigt har en omfattande diskussion fött ett ökat intresse för en tenure track-modell.16 Det tar sig till exempel uttryck i inrättan- det av biträdande lektorat, som dock inte heller de är helt konsistent genomförda (de har till helt nyligen inte funnits vid Karolinska

15Prop. 2009/10:149. En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor.

16Det finns ingen direkt svensk översättning av begreppet tenure track men kan förklaras som en karriärväg bestående av (en) tidsbegränsad(e) anställning(ar) där den anställde kontinuer- ligt utvärderas och där karriärvägen slutligen leder till en tenure, dvs. en fast anställning.

163

Karriärstrukturen vid svenska universitet och högskolor – en historik

SOU 2016:29

institutet). Annars är just den tydligaste markeringen av införandet av ett sammanhållet karriärsystem just inrättandet av biträdande lektorat, som här från Göteborg:

Framför allt kommer ett sådant befordringssystem (tenure track) till uttryck genom den tidsbegränsade befattningen biträdande universitets- lektor som är en meriteringsanställning där innehavaren, efter godkänd prövning, ska befordras till en tillsvidareanställning som universitets- lektor.

Men till dessa anställningar förefaller vanligen inga särskilda start- paket eller särskilda kringarrangemang vara kopplade; karriärvägen består i att man kan prövas för tillsvidareanställning, inte att det finns specifika krav vid anställningen och resurser som ställs till för- fogande eller andra typer av förväntningar och uppföljningar, vilket är en vanlig modell i andra länder och som också förekom i Sverige tidigare för forskarassistenttjänster, docentanställningar med mera.17 I stället förväntas personer med rekryteringsanställningar att komplet- tera sin tjänst med, eller rentav bygga upp den kring, externa medel. Detta har i sin tur forskningsfinansiärerna uppfattat och gjort till ett av sina insatsområden.18

5.3Särskilda forskarkarriärer?

En återkommande problematik kring det svenska karriärsystemet gäller hanteringen av forskningsresurserna. Som vi har sett, har doktrinen om en åtskild utbildnings- och forskningspolitik slagits fast sedan 1950-talet. Olika försök har gjorts att foga samman dem åtminstone i vissa roller och funktioner, tydligast i samband med 1985 års reform, men olika krafter har efterhand dragit isär dem. Inget tyder på att universiteten i dag mer än punktvis betraktar upp- gifterna som sammankopplade. Indikationer i denna riktning får vi i form av hur de ökade medlen inom forskningspolitiken hanterats. Tillsammans med den betydande volymökningen inom grundutbild- ningen kunde man möjligen ha förställt sig att dessa skulle skapa grunden för en sammanhållen anställningsmodell men i stället har

17Enders, Jürgen 2007 “The Academic Profession”, i International Handbook of Higher Education. Berlin: Springer.

18Öquist, Gunnar & Benner, Mats 2012 Fostering Breakthrough Research. Stockholm: Kungl. Vetenskapsakademien.

164

SOU 2016:29

Karriärstrukturen vid svenska universitet och högskolor – en historik

ökningen främst kanaliserats genom en uppfinningsrik flora av pro- jektanställningar.

En underförstådd tanke med autonomireformen var att univer- siteten skulle bli bättre på att foga samman olika uppgifter och mandat

– autonomireformen skulle driva fram ett ”modernt strategiskt arbetsgivaransvar”19 som inte på samma sätt som tidigare krävde stat- liga ingrepp. Vad gäller just de anställningar som inrättats på basis av externa medel kan man inte säga att detta strategiska ansvar utkristalliserats. I andra länder, till exempel USA, Kanada, Nederländerna och Storbritannien, råder en tydlig rågång mellan läraranställningar – som lyses ut med tydliga befordringsgångar och avklarade ramar kring arbetets innehåll – å ena sidan, och projekt- anställningar å den andra sidan. De senare, ibland kallade staff scientists, inrättas av universiteten men på basis av existerande eller förväntade projektmedel och fungerar som basansvariga för projekt- miljöerna. De saknar förvisso en tydlig befordringsgång men är å andra sidan inrättade just för att hantera den mängd uppgifter som följer på projektfinansiering – upprätthålla experiment, databaser med mera. Universiteten tar också ett ansvar för att anställningarna kan rotera mellan projektgrupper om projektansvariga flyttar eller får indragna anslag. Staff scientists har alltså en anställningstrygg- het och en roll i den akademiska miljön som är mer distinkt och säker än den som dagens svenska forskare eller projektassistenter (eller vilken titel de nu har) kan erbjudas. De har också en tydlig identitet som just ansvariga för den dagliga verksamheten inom projekten och förväntas inte på samma sätt publicera eller dra in egna medel. Det saknas alltså en sådan tydligt utpekad roll i det svenska anställ- ningssystemet och det skulle kunna utgöra en produktiv pendang till ett mindre men bättre finansierat rekryterings- och befordrings- system, för dem som av olika skäl (konkurrens, trygghet etc.) inte vill eller kan utsätta sig för de krav som ett sådant system skulle medföra vad gäller selektion, konkurrens etc.

Denna tanke kan synas paradoxal eftersom så mycket av dagens debatt handlar om karriärvägar för yngre forskare, men förslaget svarar emot en bister realitet i dagens system: mycket finansiering finns inom områden och miljöer för möjligheterna att skapa sam- manhållna tjänster med utbildning och forskning är små, där karriär-

19 Prop. 2009/10:149. En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor, s. 53.

165

Karriärstrukturen vid svenska universitet och högskolor – en historik

SOU 2016:29

möjligheterna är mer eller mindre helt knutna till framgång på finan- sieringsmarknaden, och där risken för professionella misslyckanden, till exempel om finansiärerna ändrar sina prioriteringar, är betydan- de. En staff scientist-funktion kan kanalisera de stora volymerna externfinansiering in i en stabilare och mer förutsägbar anställnings- form.

5.4Slutsatser

Sammantaget är frågan om karriärvägar och anställningar en genom- gående tematik i svensk högskolepolitik alltsedan åtminstone 1950- talet, när den stora expansionen av studentgrupperna drev fram en kluven befordringsgång mellan å ena sidan forskare och å andra sidan lärare. Gruppen forskare präglades av konkurrens och osäker- het, medan lektorsgruppen hade högre grad av trygghet men sam- tidigt också mer begränsade möjligheter att knyta utbildningsuppdrag till forskning. Denna klyvnad svarade mot en tydlig uppdelning – sociologiskt och intellektuellt – bland svenska universitetslärare, vilket gjorde de återkommande försöken att binda ihop dem till en samlad karriäranställning omöjliga. Dessutom fanns det starka externa intressen, uttryckt till exempel i U68 – som inte ville ha en alltför reglerad ordning för anställning och arbetsuppgifter utan en som anpassades efter de externa behoven.

Sverige har aldrig haft ett system för att anställa och befordra, utan en mängd olika. Ursprungligen var systemet för anställningar kluvet i två, för undervisning och för huvudsakligen forskning. I takt med att undervisningsvolymer ökade innebar detta att stora grup- per med stort eller mycket stort utbildningsåtagande dominerade lärarkategorierna i Sverige, i många fall efter summariska anställ- ningsförfaranden. Forskare å andra sidan var utsatta för en regelmässig och tämligen oklar karriärgång, byggd på återkommande cykler av anställningar (tre eller sex år). Detta mönster lever kvar, och alla försök att skapa ett enhetligt och för riket relativt sammanhållet an- ställningssystem har stupat av olika skäl: numera en långt gången decentralisering, tidigare en ambition att undvika att forskartjänst- erna fick en alltför nära koppling till utbildningen. Sverige utmärker sig internationellt med sin mycket flexibla form för anställningar liksom den kraftiga variationen mellan ämnen och miljöer, och den

166

SOU 2016:29

Karriärstrukturen vid svenska universitet och högskolor – en historik

öppna relationen mellan anställning och innehåll. Som vi har sett, sker det en viss synkronisering mellan lärosätena men samtidigt är variationerna i villkor och arbetsinnehåll fortfarande så stora – också för tjänster med samma titel – att det är tveksamt om Sverige kan beskrivas ha ett karriärsystem. Snarare är det en mix av resurser, upp- drag och anställningsramar som formar den svenska akademiska karriärvägen, från doktorandanställning till professor. Det skapar i sin tur ett antal problem och ett är just att befordringsgångar och meritvärden blir oklara – det utvecklas inga konsistenta krav eller villkor för olika befattningar. Professorer kan ha begränsad forsk- ningsaktivitet, lektorer forska på heltid, meriteringsanställningar vara beroende av egen finansiering. Som sagt – detta beror på att forskning och utbildning aldrig betraktats som ett politikområde, utan två, och att universitetens verksamhet getts olika typer av innehåll beroende på tillfälliga behov och intressen. Utvecklingen mot minskad statlig styrning har inte ändrat detta mönster utan snarare ytterligare accelererat upplösningen av karriärvägarna.

167

6En förändrad meriteringsanställning för en attraktiv forskarkarriär

Detta kapitel inleds med en översiktlig beskrivning av anställningar inom högskolan som bakgrund till den följande redogörelsen när det gäller utvecklingen av den s.k. meriteringsanställningen som reg- leras i högskoleförordningen. Därefter följer en kort historik om meriteringsanställningen med fokus på de frågor som är centrala för utredningen nämligen anställningens längd, behörighet och rätt till befordran för tillsvidareanställning. Vidare redovisas en kartlägg- ning och analys av användningen och tillämpningen av meriterings- anställningen i dag. Utredningen lyfter fram några av de goda exem- pel som vi har fått ta del av under vårt arbete. Till sist presenterar utredningen sina förslag och överväganden till en attraktiv meri- teringsanställning.

Med meriteringsanställning avses i det följande en sådan anställ- ning som regleras i 4 kap. 12 a och b §§ högskoleförordningen (1993:100). Med lärare avses de personer som, i enlighet med 3 kap. högskolelagen (1992:1434) och 4 kap. högskoleförordningen, har en anställning som lärare vid ett universitet eller en högskola. De lärar- anställningar som regleras i högskoleförordningen är professor, lektor, lärare inom konstnärlig verksamhet och meriteringsanställning. I läraranställning ingår såväl forskning som undervisning. Anställning som postdoktor regleras inte i högskoleförordningen och inte heller kategorin annan undervisande och forskande personal, med eller utan doktorsexamen. Med forskare avses i texten kategorin annan forskan- de och undervisande personal med doktorsexamen.

169

En förändrad meriteringsanställning för en attraktiv forskarkarriär

SOU 2016:29

6.1Inledning

Avsnittet ger en översiktlig kvantitativ beskrivning av anställningar i högskolan.1 De övergripande trenderna kan sägas vara:

kraftig ökning av antalet professorer (77 procent), respektive lek- torer (52 procent), perioden 2001–2014

kraftig ökning av kategorin annan forskande och undervisande personal med doktorsexamen (76 procent) 2001–2014

anställningsbeteckningen postdoktor användes knappt före 2006

visstidsanställningsavtal för postdoktor 2008

tiodubbling av antalet anställda med beteckning postdoktor från 200 år 2006 till 1 899 år 2014

mycket liten ökning, 11 procent, av antalet forskarassistenter och biträdande lektorer sedan 2001. Antalet är 1 138 år 2014

liten minskning, 16 procent, av antalet adjunkter sedan 2001. An- talet är 6 127 år 2014

liten ökning, 18 procent, av kategorin annan undervisande och forskande personal med doktorsexamen till 5 340 år 2014

ökad andel kvinnor i samtliga kategorier, utom bland postdok- torer där andelen kvinnor minskat något

ungefär hälften kvinnor i alla kategorier utom professorer

bara långsam ökning av andel kvinnor bland professorer, från 14 procent 2001 till 24 procent år 2014

Några övriga förhållanden, som inte är nya men ändå bör noteras

hälften av alla lektorer och adjunkter finns inom samhällsveten- skap och humaniora

andelen lektorer och adjunkter är klart högre vid de mindre läro- sätena

1 Data från Statistiska centralbyrån (SCB).

170

SOU 2016:29

En förändrad meriteringsanställning för en attraktiv forskarkarriär

meriteringsanställningar används inte av kliniska medicinare, de är anställda som läkare och återvänder till högskolan först vid an- ställning som professor eller lektor, ofta en adjungerad anställning

andelen kvinnor i de olika kategorierna är klart lägst i teknik och naturvetenskap

de flesta lärare och forskare med doktorsexamen har disputerat vid det egna lärosätet.

6.1.1Antal undervisande och forskande personal i högskolan

Högskolan har expanderat sedan 2001, inte minst på forskningssidan. Utvecklingen, mätt som antal individer i olika personalkategorier, illustreras i figuren. Totalt var 75 300 personer anställda vid univer- sitet och högskolor 2014.2

Figur 6.1 Undervisande och forskande personal 2001–2014, individer

 

Professor

Lektor

10 000

Postdoktor

Meriteringsanställd

Adjunkt

AFUP med dr.ex.

 

9 000

AFUP utan dr.ex.

 

8 000

 

 

7 000

 

 

6 000

 

 

5 000

 

 

4 000

 

 

3 000

 

 

2 000

 

 

1 000

 

 

0

 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Anm: AFUP betyder Annan Forskande och Undervisande Personal. Data från UKÄ/SCB.

2 Universitet och högskolor, Personal vid universitet och högskolor 2014. UF 23 SM 1501, UKÄ & SCB.

171

En förändrad meriteringsanställning för en attraktiv forskarkarriär SOU 2016:29

Antalet professorer har nästan fördubblats från 3 562 år 2001 till 6 290 år 2014, en ökning med 77 procent. Ökningen beror dels på rätten till befordran till professor för behöriga lektorer, vilken inför- des 1999, och dels på högskolans expansion. Rätten till befordran avskaffades 2011, men varje lärosäte kan besluta lokalt om befordran. Lektorerna har även de ökat i antal, med 52 procent, från 6 158 år 2001 till 9 347 år 2014 beroende på både utbildningens och forsk- ningens expansion.

Kategorin annan forskande och undervisande personal med dok- torsexamen har också ökat kraftigt under perioden, från 2 220 år 2001 till 3 905, en ökning med 76 procent. Postdoktorerna har stått för den största ökningen, anställningsbeteckningen förekom knappt alls första halvan av 2000-talet, antalet varierade från 20 år 2001 till 99 år 2005. Många postdoktorer, i meningen ganska nydisputerade per- soner, var självfallet även då anställda utan att ha en läraranställ- ning, men dessa hade oftast andra beteckningar och ingick enligt tidigare statistiska redovisningar i kategorin annan undervisande och forskande personal med doktorsexamen. År 2008 träffades ett avtal om visstidsanställning av postdoktorer, och bl.a. till följd av detta tiodubblades antalet postdoktorer, från 200 år 2006 till 1 899 i dag (2014).

Antalet forskarassistenter och biträdande lektorer har inte ökat i någon större utsträckning. Ett ökat antal anställdes strax innan an- ställningsformerna försvann ur högskoleförordningen hösten 2011. Regler om meriteringsanställning infördes året efter, 2012, men trots detta minskade antalet. Sammantaget har antalet forskarassistenter och biträdande lektorer ökat med endast 11 procent, från 1 022 år 2001 till 1 138 år 2014. Det fanns en forskarassistent/biträdande lek- tor på 3,5 professorer 2001 medan det år 2014 fanns en forskar- assistent/biträdande lektor på 5,5 professorer.3

Det bör i detta sammanhang noteras att forskarassistent och bi- trädande lektor i praktiken inte används i klinisk medicin, när det gäller forskare med läkarexamen. Dessa är i stället anställda som läkare och återkommer till högskolan först efter ett tiotal år med anställ- ning som professor eller lektor, ofta som adjungerade.4

3År 1997 fanns det bara 2,1 professorer per forskarassistent i högskolan.

4Se Karriärvägar och karriärstruktur i högskolan, Vetenskapsrådet 2015.

172

SOU 2016:29

En förändrad meriteringsanställning för en attraktiv forskarkarriär

Adjunkterna har efter en inledande ökning under ett par år på 2000-talet minskat i antal; sett över hela perioden 2001–2014 minska- de antalet med 16 procent och är i dag 6 127.

Drygt hälften av alla lektorer respektive adjunkter finns inom samhällsvetenskap och humaniora. Dessa områden har en större an- del utbildning, och således ett större antal lektorer jämfört med antalet professorer, motsvarande 2,8 respektive 2,2 lektorer per professor, än de övriga forskningsområdena: lantbruksvetenskap har 0,5, medicin och hälsovetenskap har 0,9, teknik har 1,1 och naturvetenskap har 1,2 lektorer per professor i dag. På samma sätt har högskolor och nyare universitet en större andel utbildning, och har därför en be- tydligt högre andel lektorer och adjunkter än äldre lärosäten. Inom det konstnärliga området finns endast ett fåtal meriteringsanställ- ningar.

Kategorin annan forskande och undervisande personal utan dok- torsexamen har fluktuerat en del till antalet, men har sett över hela perioden ökat med 18 procent. Antalet är 5 340 i dag.

6.1.2Andelen kvinnor

Andelen kvinnor har ökat successivt i alla personalkategorier. Totalt för alla områden har kvinnornas andel ökat till över 40 procent i alla anställningskategorier utom professorer. Andelen kvinnor bland professorer har också ökat, men bara långsamt och från en låg nivå. Regeringen har sedan 1997 ställt upp mål för lärosätena om andel kvinnor bland nyrekryterade professorer. Flera rapporter har med statistik påvisat att det tar längre tid för kvinnor än för män att nå professorsnivån.5

Figuren visar andelen kvinnor i de olika personalkategorierna. Adjunkter och Annan forskande och undervisande personal utan doktorsexamen visas dock inte. Bland adjunkterna ökade andelen kvinnor från 53 procent till 58 procent och bland övrig forskande och undervisande personal utan doktorsexamen var andelen nästan konstant 47 procent under hela perioden. Andelen kvinnor bland postdoktorer före 2008 redovisas inte, eftersom antalet anställda

5 Exempelvis Karriärvägar och karriärstruktur i högskolan, Vetenskapsrådet 2015, Forskar- karriär för både kvinnor och män? Högskoleverket 2011:6R, Forskarutbildning och forskar- karriär – betydelsen av kön och socialt ursprung, Högskoleverket 2006:2R.

173

En förändrad meriteringsanställning för en attraktiv forskarkarriär

SOU 2016:29

som postdoktor då var mycket litet. Andelen kvinnor är inom jäm- ställdhetsintervallet i samtliga personalkategorier utom professorer.

Figur 6.2 Andel kvinnor bland personal 2001–2014, individer

 

 

 

 

Professor

 

Lektor

 

 

 

 

 

60%

 

 

 

Postdoktor

 

Meriteringsanställd

 

 

 

 

 

 

 

AFUP med dr.ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Anm: AFUP betyder Annan Forskande och Undervisande Personal. Källa: UKÄ/SCB.

Det är ganska stora skillnader mellan områdena. Jämför vi andelen kvinnor i dag (2014) i de fem kategorierna i figuren sammantaget får vi klart lägst andel kvinnor i teknik, 22 procent, och naturveten- skap, 26 procent, medan övriga områden har mellan 42 procent och 51 procent kvinnor. Andelen kvinnor bland professorer varierar i dag från 12 procent i teknik och 16 procent i naturvetenskap till 38 pro- cent i humaniora. De tre övriga områdena har alla i dag cirka 30 pro- cent kvinnor bland professorerna.

I en rapport från Vetenskapsrådet 2016 mäts graden av mobilitet i högskolan genom att studera i vilken utsträckning disputerade lärare och forskare har tagit sin doktorsexamen vid det egna lärosätet, ”intern rekrytering”, vid något annat svenskt lärosäte, ”nationell rekrytering”, eller i utlandet, ”internationell rekrytering”.6 Rapporten

6 Rekrytering av forskare och lärare med doktorsexamen vid svenska lärosäten, Vetenskaps- rådet 2016. Se också Svenska forskares mobilitet – en kunskapsöversikt, Vetenskapsrådet 2015.

174

SOU 2016:29

En förändrad meriteringsanställning för en attraktiv forskarkarriär

visar att en majoritet är internt rekryterade, till och med vad gäller meriteringsanställda, dvs. forskarassistenter och biträdande lektorer. Endast bland postdoktorer är de internt rekryterade i minoritet, men utgör likafullt hela 45 procent. En sammanfattning av rapporten finns i avsnitt 8.3.

6.2Anställning för meritering

6.2.1Nu gällande bestämmelser

I syfte att meritera sig för en tillsvidareanställning som lektor eller professor är karriärmöjligheterna efter en avlagd doktorsexamen av väsentlig betydelse. I fråga om meritering för fortsatt karriär inom högskolan kan högskolorna enligt 4 kap. 12 a och b §§ högskole- förordningen anställa lärare för meritering dock längst under fyra år. Syftet med en sådan anställning är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och att meritera sig för en annan läraranställning där det ställs högre krav för behörighet. I be- stämmelserna uppställs bl.a. vissa behörighetskrav för att framhålla anställningens betydelse för kvinnor och män i början av en karriär som lärare. Den bör främst komma i fråga som har avlagt doktors- examen eller har uppnått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Vidare framgår av bestämmelserna att undantag får göras genom kollektivavtal. Det finns vidare en begräns- ning som innebär att en meriteringsanställning inte kan följas av en tidsbegränsad anställning enligt 5 § anställningsskyddslagen inom sex månader från det att anställningen upphörde.

6.2.2Kort historik om meriteringsanställningar

Karriärvägarna efter doktorsexamen har utretts vid ett flertal tillfällen. I det följande redogörs för de utredningar och propositioner som behandlat frågan om det som i högskoleförordningen i dag benämns som meriteringsanställning. Tidigare fanns liknande reglerade lärar- kategorier i högskoleförordningen som benämndes forskarassistent

175

En förändrad meriteringsanställning för en attraktiv forskarkarriär

SOU 2016:29

och biträdande lektor.7 Fokus i beskrivningen ligger på de frågor som är centrala för utredningen nämligen anställningens längd, be- hörighet och prövning för tillsvidareanställning.

Anställning som forskarassistent infördes i mitten av 1950-talet och kunde då innehas av såväl doktorander som docenter. I samband med forskarutbildningsreformen 1969 gjordes dessa anställningar om till renodlat postdoktorala befattningar.

Den s.k. Lärarartjänstutredningen föreslog i sitt betänkande

Lärare i högskolan – Förslag till en ny arbets- och tjänsteorganisation

(SOU 1980:3) att anställning som forskarassistent skulle avskaffas. Skälet som anfördes för förslaget var bl.a. att antalet forskarassistent- tjänster var för litet vilket innebar att många stannade kvar i högskol- an på olika tidsbegränsade anställningar i väntan på att en forskar- assistenttjänst skulle utlysas.8 Förslaget kritiserades av remissinstans- erna och regeringen föreslog i propositionen om ny arbets- och tjänsteorganisation för lärare i den statliga högskolan (prop. 1984/85:57) att anställningen som forskarassistent skulle behållas i syfte att yngre forskare skulle kunna meritera sig inför framtida arbetsliv inom eller utanför högskolan. Anställningens tidsbegränsning ändrades till fyra år i stället för sex år. Anställningen riktade sig till dem som nyligen avslutat sin forskarutbildning. För behörighet till anställ- ningen gällde att den sökande skulle ha avlagt sin doktorsexamen under de tre åren närmast ansökningstidens utgång. Utgångspunkten var att undvika att nyblivna doktorer efter doktorsexamen stannar kvar i högskolan på tidsbegränsade anställningar alltför länge. Reger- ingen betonade tydligt i propositionen att anställningstryggheten är sämre för den som anställts som forskarassistent genom att hög- skolan inte ska ha något arbetsrättsligt ansvar efter det att anställning- en upphört.9

Mot bakgrund av de ändringar som gjordes i högskoleförord- ningen 1993 med anledning av regeringens bedömningar i proposi- tionen Universitet och högskolor – Frihet för kvalitet (prop. 1992/93:1) kunde anställningstiden för forskarassistenter förlängas till sex år

7Togs bort från högskoleförordningen mot bakgrund av regeringens bedömningar i propo- sitionen En akademi i tiden– ökad frihet för universitet och högskolor (prop. 2009/10:149).

8SOU 1980:3, Lärare i högskolan – Förslag till en ny arbets- och tjänsteorganisation, s. 56.

9Prop. 1984/85:87. Ny arbets- och tjänsteorganisation för lärare i den statliga högskolan, s. 20–21.

176

SOU 2016:29

En förändrad meriteringsanställning för en attraktiv forskarkarriär

utan särskilda skäl.10 I första hand skulle den komma i fråga som avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Några särskilda motiv till förändringarna framgår varken av propo- sitionen eller av departementspromemorian Fria universitet och hög- skolor (Ds 1992:1).

Högskollärarutredningen föreslog i sitt betänkande Lärare för hög- skola i utveckling (SOU 1996:166) att anställning som forskarassi- stent skulle avskaffas och att en tidsbegränsad anställning som biträdande högskolelektor skulle införas.11 Syftet var bl.a. att öka möjligheterna till pedagogisk meritering jämfört med en forskar- assistent som i huvudsak skulle bedriva forskning. Längden på an- ställningen föreslogs återigen förändras, nu till fyra år i stället för sex år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl.

Regeringen föreslog dock i propositionen Högskolans ledning, lärare och organisation (prop. 1996/97:141) att anställning som for- skarassistent skulle behållas. Anställningen ansågs nämligen vara ett viktigt instrument för högskolorna när det gäller att ge de nyexami- nerade doktorerna möjlighet att meritera sig vetenskapligt och peda- gogiskt. Utgångspunkten i propositionen var att skapa en jämnare fördelning av arbetsuppgifter inom grundutbildning och forskning och forskarutbildning mellan olika lärarkategorier. Däremot min- skades längden på anställningen från sex till fyra år i likhet med vad Högskollärarutredningen föreslog. Bakgrunden var att anställningen skulle komma fler nyexaminerade doktorer till del.

I propositionen Forskning och förnyelse (prop. 2000/01:3) anför- des att forskarassistenterna ska kunna arbeta 25 procent med under- visning och därmed få en tillräcklig mängd undervisning för att kunna meritera sig till anställning som lektor. Forskarassistenterna ansågs nämligen ha begränsade möjligheter att öka sin pedagogiska skicklig- het.12 I samma proposition föreslog regeringen en försöksverksam- het med biträdande lektorer. Syftet med försöksverksamheten var att skapa karriärvägar för nyutexaminerade doktorer och yngre forskare.13 Försöksverksamheten avsågs pågå i fem år med start 2001 och skulle därefter utvärderas. Utvärderingen skulle utgå ifrån hur anställnings- formen påverkat rörligheten och jämställdheten. Bestämmelserna för

10Prop. 1992/93:1. Universitet och högskolor - Frihet för kvalitet s. 55.

11SOU 1996:166. Lärare för högskola i utveckling, s. 78–79.

12Prop. 2000/01:3. Forskning och förnyelse, s. 178–179.

13Ibid, s. 179–180.

177

En förändrad meriteringsanställning för en attraktiv forskarkarriär

SOU 2016:29

biträdande lektorer motsvarade i stort dem som gällde för forskar- assistent. Det som skiljde anställningarna åt var att en biträdande lektor efter prövning kunde befordras till lektor och att anställningen som biträdande lektor kunde förlängas upp till ett år om personen undervisat mer än 25 procent. Regeringen bedömde även i nämnda propositionen att antalet forskarassistenter och biträdande lektorer borde öka.

I propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80) på- talade regeringen att den förstärkning av anslagen för forskning och forskarutbildning på drygt 500 miljoner kronor som föreslagits skulle användas bl.a. till ett ökat antal forskarassistenter och biträdande lektorer.14 Vidare avsattes 150 miljoner under perioden till forsk- ningsråden i syfte att öka antalet meriteringsanställningar.15

Den s.k. Befattningsutredningen föreslog i sitt betänkande Karriär för kvalitet (SOU 2007:98) att anställning som biträdande lektor skulle ersätta anställning som forskarassistent. Motivet var bl.a. att biträdande lektor ansågs som en mer attraktiv anställning eftersom den gav rätt till prövning för en tillsvidareanställning. Anställning som forskarassistent skulle tas bort då den i kombination med övriga möjligheter till tidsbegränsade anställningar kunde leda till långa peri- oder av på varandra följande tidsbegränsade anställningar.

Nästan ett år efter att Befattningsutredningen lämnat sitt betän- kande presenterade den s.k. Autonomiutredningen sina förslag om en ny offentligrättslig form i betänkandet Självständiga lärosäten (SOU 2008:104). Förslaget innebar att statliga universitet och hög- skolor inte längre skulle vara myndigheter under regeringen. Det innebar i sin tur att bestämmelserna om lärare i högskolelag och hög- skoleförordning inte längre skulle gälla. Personalen skulle upphöra att vara statsanställd. Befattningsstrukturen och anställningsför- farandet skulle i stället regleras vid lärosätena.

Såväl Befattningsutredningens som Autonomiutredningens för- slag behandlades i propositionen En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor (prop. 2009/10:149). Genom proposi- tionen beslutades att utöver professor och lektor får lärosätena själva bestämma vilka kategorier av lärare och vilka möjligheter till befordran som ska finnas vid respektive lärosäte. Det innebar således att både

14Prop. 2004/05:80. Forskning för ett bättre liv, s. 54–56.

15Ibid, s. 119–127.

178

SOU 2016:29

En förändrad meriteringsanställning för en attraktiv forskarkarriär

forskarassistent och biträdande lektor togs bort från högskoleför- ordningen. Regeringen uttalade i propositionen att antalet lärare med tillsvidareanställning bör öka, och att det inte fanns ett så stort be- hov av särreglering när det gäller läraranställningar i högskolan. Därför överläts åt arbetsmarknadens parter att komma överens om kollek- tivavtal i de fall det fanns behov av särskilda visstidsanställningar utöver anställningsskyddslagen. Arbetsmarknadens parter på central nivå förhandlade om en kollektivavtalslösning i frågan men något avtal träffades inte. I syfte att möjliggöra längre tidsbegränsade an- ställningar än anställningsskyddslagens två år återreglerades en tids- begränsad anställning för meritering i högskoleförordningen om längst fyra år (se avsnitt 6.2). I budgetpropositionen för 2014 beto- nade regeringen att avsikten med meriteringsanställningen var att respektive lärosäte efter en anställning ska pröva förutsättningarna för en tillsvidareanställning och att en sådan anställning alltså inte skulle följas av ytterligare tidsbegränsade anställningar. Anställning- en skulle ses som ett led i att skapa rimliga förutsättningar och förut- sägbarhet för unga forskare. Regeringen menade att återregleringen av meriteringsanställningen tillsammans med de ekonomiska tillskott som beslutats i samband med budgetpropositionen för 2013 och genom Forsknings- och innovationspropositionen 2012 hade gett lärosätena både formella och ekonomiska möjligheter att ha ett system med tydliga karriärvägar.16

6.3Kartläggning och analys av tillämpningen

av bestämmelserna om meriteringsanställning

I detta avsnitt redovisas i vilken omfattning meriteringsanställningen används vid statliga universitet och högskolor. Vidare redogörs för hur statliga universitet och högskolor tillämpar bestämmelserna om meriteringsanställning i 4 kap. 12 a och b §§ högskoleförordningen som infördes 201217. Som underlag för kartläggningen när det gäller

16Budgetpropositionen för 2014, utg. omr. 16, s. 91.

17Det innebär att vi inte redogör för de övergångsbestämmelser som finns i lärosätenas an- ställningsordningar som grundar sig på äldre bestämmelser om forskarassistenter och biträ- dande lektorer.

179

En förändrad meriteringsanställning för en attraktiv forskarkarriär

SOU 2016:29

tillämpningen av meriteringsanställningen har lärosätenas anställ- ningsordningar och eventuella lokala kollektivavtal använts.18

Anställningsordningar ska finnas tillgängliga vid statliga universitet och högskolor.19 Av anställningsordningen ska, enligt förarbetena20, de regler för anställning som tillämpas enligt högskolelag och hög- skoleförordning framgå. Vidare bör regleras bl.a. vilka lärarkatego- rier som finns vid lärosätet, vilka behörighetskrav och bedömnings- grunder som gäller för dessa, vilka eventuella befordringsvägar som finns och hur anställningsförfarandet för lärare ska gå till.21

6.3.1Användningen av meriteringsanställningen

Bestämmelser om anställning för meritering22 i högskoleförordning- en trädde i kraft i augusti 2012. Innan dess gällde de tidigare be- stämmelserna om forskarassistent och biträdande lektor som utgick ur högskoleförordningen 2011 (bestämmelserna kunde dock använ- das under en övergångsperiod t.o.m. utgången av september 2011). Under närmare ett år fanns således inte någon möjlighet att anställa lärare på en meriteringsanställning som var längre än anställnings- skyddslagens tidsbegränsning om två år.23 Universitet och högskolor har alltså endast haft möjlighet att tillämpa nuvarande meriterings- anställning sedan augusti 2012.

Meriteringsanställningar används huvudsakligen vid de största universiteten. I dag (2014) finns sammanlagt 1 045 forskarassistenter och biträdande lektorer vid de elva största universiteten (inkl. Chalmers) jämfört med 93 vid alla övriga universitet och högskolor tillsammans. Således står de elva största lärosätena i dag för 92 pro- cent av meriteringsanställningarna. Figur 6.3 visar utvecklingen 2001– 2014. Notabelt är den tydliga toppen 2011 precis innan de gamla reglerna för forskarassistent/biträdande lektor försvann. Antalet

18Kartläggningen har gjorts under september och oktober 2015. Kartläggningen baseras på tillgängliga anställningsordningar och kollektivavtal senast den 31 oktober 2015. Eventuella ändringar och beslut som fattats eller trätt i kraft därefter har inte beaktats i betänkandet.

192 kap. 2 § punkt 9 högskoleförordningen.

20Prop. 1996/97:141, Högskolans ledning, lärare och organisation och prop. 2009/10:149, En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor.

21Prop. 2009/10:149.

224 kap. 12 a och b §§ högskoleförordningen.

23Se 5 § anställningsskyddslagen.

180

SOU 2016:29

En förändrad meriteringsanställning för en attraktiv forskarkarriär

biträdande lektorer har ökat successivt och är i dag 436, men är klart lägre än antalet forskarassistenter, i dag 702.

Figur 6.3

Meriteringsanställningar 2001–2014. De elva största

 

universiteten respektive övriga lärosäten

1600

 

1400

 

1200

 

1000

 

800

 

600

11 stora

övriga

 

400

 

200

 

0

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Källa: UKÄ/SCB.

 

Tabell 6.1 nedan redovisar antalet nyanställningar bland meriterings- anställningar vid universitet och högskolor åren 2012, 2013 och 2014. Av tabellen framgår bl.a. att antalet nyanställningar under 2014 nästan var lika stort som under 2012 och 2013 tillsammans.

181

En förändrad meriteringsanställning för en attraktiv forskarkarriär

SOU 2016:29

Tabell 6.1 Antalet nyanställningar av meriteringsanställningar för universitet och högskolor

under åren 2012, 2013 och 2014

Universitet/högskola

2012

2013

2014

Totalt

 

 

 

 

 

Uppsala universitet

11

14

42

67

Lunds universitet

24

0

34

58

 

 

 

 

 

Göteborgs universitet

11

22

38

71

Stockholms universitet

18

9

11

38

 

 

 

 

 

Umeå universitet

9

6

16

31

Linköpings universitet

13

17

23

53

 

 

 

 

 

Karolinska institutet

31

41

69

141

Kungl. Tekniska högskolan

21

5

24

50

 

 

 

 

 

Luleå tekniska universitet

18

22

19

59

Karlstads universitet

1

2

0

3

 

 

 

 

 

Linnéuniversitetet

2

8

10

20

Örebro universitet

1

0

13

14

 

 

 

 

 

Mittuniversitetet

0

5

3

8

SLU

14

1

3

18

 

 

 

 

 

Högskolan i Borås

1

0

0

1

Högskolan Dalarna

1

0

0

1

 

 

 

 

 

Högskolan i Halmstad

0

2

2

4

Högskolan i Skövde

1

0

4

5

 

 

 

 

 

Högskolan Väst

2

1

1

4

KMH

0

0

3

3

 

 

 

 

 

Mälardalens högskola

0

7

8

15

Malmö högskola

1

1

1

3

 

 

 

 

 

Södertörns högskola

1

0

0

1

Chalmers

30

31

23

84

 

 

 

 

 

Summa

211

194

347

752

Totalt står de 11 största universiteten (inkl. Chalmers) för 670 av 752 nyanställningar under de tre åren, dvs. nästan 89 procent.

Nedan visas det totala antalet meriteringsanställningar vid sju av de största universiteten,24 med Karlstads universitet som jämförelse, under perioden 2001–2014.

24 De övriga större universitetens (Göteborgs universitet, Umeå universitet, Linköpings uni- versitet och SLU) kurvor liknar ungefärligen Kungl. Tekniska högskolans kurva. De har ute- slutits av tydlighetsskäl.

182

SOU 2016:29

En förändrad meriteringsanställning för en attraktiv forskarkarriär

Figur 6.4 Antal meriteringsanställningar för några stora universitet och Karlstads universitet 2001–2014

300

 

Chalmers

 

KaU

 

 

KI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTH

 

 

LTU

 

 

LU

 

 

 

 

 

250

 

SU

 

 

UU

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Källa: SCB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet meriteringsanställningar under perioden har ökat vid Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet och Karolinska insti- tutet. Vid övriga lärosäten syns en ökning 2011 innan avregleringen av forskarassistenter och biträdande lektorer. Därefter sker en minsk- ning av antalet. Figur 6.1 i avsnitt 6.1.1 visar att antalet forskar- anställningar ökade kraftigt under samma period.

Figur 6.5 visar utvecklingen vid de nya universiteten och några högskolor under samma period.

183

En förändrad meriteringsanställning för en attraktiv forskarkarriär

SOU 2016:29

Figur 6.5 Antal meriteringsanställningar vid de nya universiteten och några högskolor 2001–2014

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HH

 

KaU

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

LnU

 

MaH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MiU

 

MdH

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

ÖrU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Källa: SCB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren ovan visar antalet meriteringsanställningar vid de nya uni- versiteten, samt de högskolor som har flest sådana anställningar. Vi kan se att antalet är under tio anställningar vid de flesta av dessa läro- säten. Undantag är främst Örebro universitet, som hade en topp på 40–50 anställningar mellan åren 2008 och 2011, men också Karlstads universitet och Linnéuniversitetet (dåvarande Växjö universitet och Högskolan i Kalmar) som 2004–2010 samt 2013–2014 hade mellan tio och 20 forskarassistenter/biträdande lektorer.

Sammanfattningsvis står de elva största universiteten för 92 pro- cent av meriteringsanställningarna i dag (2014) och 89 procent av nyanställningarna sammanlagt under åren 2012, 2013 och 2014. An- delen kvinnor har hela perioden varit runt 40 procent och något lägre bland biträdande lektorer än bland forskarassistenter. I dag, 2014, är dock andelen kvinnor 42 procent både bland biträdande lektorer och forskarassistenter.

184

SOU 2016:29

En förändrad meriteringsanställning för en attraktiv forskarkarriär

6.3.2Likheter och skillnader i tillämpningen av meriteringsanställningen

Anställning för meritering enligt högskoleförordningen, i det följan- de kallad meriteringsanställning, är till skillnad från anställning som professor och lektor endast reglerad när det gäller anställningsformen och vilka krav på behörighet som gäller för att komma i fråga för anställningen. Det innebär att varje universitet och högskola i övrigt bestämmer t.ex. vad anställningen ska kallas, vilka bedömningsgrun- der som gäller för anställningen och om anställningen ska ge rätt eller möjlighet till prövning för en högre läraranställning eller inte. Detta ska framgå av lärosätets anställningsordning. Vidare kan hög- skolan genom kollektivavtal, som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation, besluta om undantag från bestäm- melserna om meriteringsanställning.

När det gäller tillämpningen av meriteringsanställning framkom- mer såväl likheter som skillnader mellan lärosätena vid genomgången.

Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Stockholms konstnär- liga högskola använder inte anställningsformen vid sina lärosäten.

De lärarkategorier som anges för meriteringsanställning är biträ- dande (universitets)lektor25, forskarassistent och junior universitets- lektor. Linköpings universitet är det lärosäte som har lärarkategorin junior universitetslektor, som är en tillsvidareanställning. Vid flera lärosäten används både lärarkategorin biträdande lektor och lärar- kategorin forskarassistent.

Även om lärarkategorierna har samma benämning kan de dock skilja sig åt mellan lärosätena bl.a. beträffande innehåll och rätt till prövning för tillsvidareanställning till en högre läraranställning. En biträdande lektor kan t.ex. vid några lärosäten ge rätt till prövning till en högre läraranställning och vid något lärosäte ger biträdande lektor varken rätt eller möjlighet till prövning. Vid Umeå universitet är biträdande lektor en tillsvidareanställning där den biträdande lek- torn har rätt till prövning för befordran till lektor.

Anställning som forskarassistent innebär vid samtliga av de stat- liga lärosäten som använder den lärarkategorin, med undantag för Örebro universitet, att det inte finns någon rätt eller möjlighet till prövning för tillsvidareanställning.

25 Fortsättningsvis benämnd biträdande lektor.

185

En förändrad meriteringsanställning för en attraktiv forskarkarriär SOU 2016:29

Tabell 6.2

Översikt av tillämpningen av meriteringsanställningar

 

 

 

 

 

 

Universitet/högskola

Biträdande

Biträdande

Biträdande

Forskar-

 

 

lektor med rätt

lektor med

lektor utan rätt

assistent

 

 

till prövning

möjlighet till

eller möjlighet

 

 

 

 

prövning

till prövning

 

Uppsala universitet

X

 

 

X

Lunds universitet

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborgs universitet

X

 

 

X

Stockholms universitet

X

 

 

 

Umeå universitet

 

X

 

 

X

Linköpings universitet

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Karolinska institutet

 

 

 

X

Kungl. Tekniska högskolan

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Luleå tekniska universitet

 

X

 

 

Karlstads universitet

X

 

 

X

Linnéuniversitetet

 

 

X

 

X

Örebro universitet26

 

X

 

X

Mittuniversitetet

 

X

 

 

X

SLU

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge tekniska högskola

 

 

 

X

Försvarshögskolan

 

X

 

 

GIH

 

 

 

X

X

Högskolan i Borås

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Högskolan Dalarna

 

X

 

 

Högskolan i Gävle

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Högskolan i Halmstad

 

X

 

 

Högskolan Kristianstad

X

 

 

 

Högskolan i Skövde

X

 

 

 

Högskolan Väst

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

KMH27

 

 

 

 

X

Mälardalens högskola

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Malmö högskola

 

 

 

 

X

Södertörns högskola

 

X

 

X

26För såväl biträdande lektor som för forskarassistent finns en möjlighet till prövning.

27Anställningsordningen är från oktober 2011 och har inte uppdaterats (oktober 2015) med den nya bestämmelsen i 4 kap. 12 a och b i högskoleförordningen.

186

SOU 2016:29

En förändrad meriteringsanställning för en attraktiv forskarkarriär

I tabell 6.2 är meriteringsanställningen indelad i fyra olika grupper. När det gäller en biträdande lektor som har rätt till prövning för en tillsvidareanställning tar det sikte på den enskilde lärarens rättighet att bli befordrad till en högre läraranställning om hen uppfyller vissa uppställda krav. En möjlighet till prövning för en tillsvidareanställ- ning tar däremot sikte på möjligheten för lärosätet (arbetsgivaren) att befordra en anställd, t.ex. utifrån verksamhetens behov av olika lärarkategorier. Av tabellen framgår att de statliga universiteten och högskolorna använder följande kombinationer av lärarkategorier som grundar sig på bestämmelserna om meriteringsanställning.

a)Enbart biträdande lektor med rätt till prövning för tillsvidare- anställning till en högre läraranställning. Lärarkategorin används av Lunds universitet, Stockholms universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Sveriges lantbruksuniversitet, Högskolan i Borås, Hög- skolan i Gävle, Högskolan Kristianstad och Högskolan i Skövde.

b)Enbart biträdande lektor med möjlighet till prövning för en tills- vidareanställning till en högre läraranställning. Lärarkategorin används av Luleå tekniska universitet, Försvarshögskolan, Hög- skolan Dalarna och Högskolan i Halmstad.

c)Enbart forskarassistent. Lärarkategorin används av Karolinska institutet, Blekinge tekniska högskola, Mälardalens högskola och Malmö högskola.

d)Två lärarkategorier: biträdande lektor med rätt till prövning till en högre läraranställning och forskarassistent. Lärarkategorierna används av Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Karlstads universitet och Mittuniversitetet.

e)Två lärarkategorier: biträdande lektor med möjlighet till prövning till en högre läraranställning och forskarassistent. Lärarkategorierna används av Linnéuniversitetet, Örebro universitet, Högskolan Väst och Södertörns högskola.

f)Två lärarkategorier: en tillsvidareanställd biträdande lektor som efter fyra år ger rätt till prövning för en högre läraranställning och forskarassistent. Lärarkategorierna används av Umeå universitet.

187

En förändrad meriteringsanställning för en attraktiv forskarkarriär

SOU 2016:29

g)Två lärarkategorier: en biträdande lektor och en tillsvidareanställd junior universitetslektor som båda ger möjlighet till prövning för en högre läraranställning. Lärarkategorierna används av Linköpings universitet.

Biträdande lektor med rätt till prövning för en tillsvidareanställning

Lärarkategorin biträdande lektor som ger rätt till prövning för en tillsvidareanställning till en högre läraranställning används vid Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Karlstads universitet, Mittuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet, Hög- skolan i Borås, Högskolan i Gävle och Högskolan i Skövde. Gemen- samt för dessa lärosäten är att kraven för en befordran för tillsvidare- anställning till en högre läraranställning ska vara kända redan vid rekryteringen av en biträdande lektor. Samtliga dessa lärosäten har högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande som krav för be- fordran.

Vid Högskolan i Skövde har en biträdande lektor rätt att ansöka om befordran till anställning som lektor eller biträdande professor. Vid Högskolan Kristianstad har en biträdande lektor rätt att ansöka om befordran till anställning som universitetslektor, biträdande professor eller professor. Vid de övriga lärosätena som nämns ovan har en biträdande lektor rätt att ansöka om befordran till anställ- ning som lektor.

Lunds universitet, Kungl. Tekniska högskolan och Sveriges lant- bruksuniversitet gör en utvärdering av den biträdande universitets- lektorn efter halva anställningstiden. Utvärderingen innebär att den anställde ska få återkoppling och anvisningar inom vilka eventuella områden den anställde behöver förkovra sig för att kunna befordras till universitetslektor.

Vid Kungl. Tekniska högskolan och Umeå universitet är biträ- dande lektor det första steget i ett tenure track.28

28 Det finns ingen direkt svensk översättning av begreppet tenure track men kan förklaras som en karriärväg bestående av (en) tidsbegränsad(e) anställning(ar) där den anställde kontinuer- ligt utvärderas och där karriärvägen slutligen leder till en tenure, dvs. en fast anställning.

188

SOU 2016:29

En förändrad meriteringsanställning för en attraktiv forskarkarriär

Anställning som biträdande lektor vid Umeå universitet skiljer sig från övriga lärosäten då anställningen är en tillsvidareanställning. Den biträdande lektorn har rätt att prövas för befordran till uni- versitetslektor. Ansökan om prövning för befordran ska vara in- lämnad inom fyra år från det att anställningen tillsätts om inte sär- skilda skäl finns. Om en biträdande lektor efter prövning inte befordras hanteras anställningen i enlighet med gällande regler vid omställning.29

Vid Kungl. Tekniska högskolan och Sveriges lantbruksuniver- sitet framgår av anställningsordningarna att anställning som biträ- dande lektor normalt förutsätter erfarenhet från forskningsmiljö utanför lärosätet motsvarande postdoktorsperiod eller doktors- examen vid annat lärosäte.30

Vid några lärosäten anges omfattningen av arbetstiden när det gäller vetenskaplig och pedagogisk meritering. Karlstads universitet reglerar t.ex. att ”arbetstiden till största del ska bedrivas av forsk- ning och att max 25 procent av arbetstiden får ägnas åt andra arbets- uppgifter såsom undervisning och administration”.

En biträdande lektor vid Uppsala universitet och Lunds univer- sitet kan endast prövas för/ansöka om befordran till anställning som lektor en gång.

Biträdande lektor med möjlighet till prövning för en tillsvidareanställning

När det gäller lärarkategorin biträdande lektor som ger möjlighet till prövning för en tillsvidareanställning till en högre läraranställning används en sådan av Linköpings universitet, Luleå tekniska univer- sitet, Linnéuniversitetet, Örebro universitet, Försvarshögskolan, Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst och Södertörns högskola.

För flertalet av dessa lärosäten gäller möjligheten till prövning en tillsvidareanställning som lektor. Linnéuniversitetet ger möjlighet till prövning för både lektor och professor.

29Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

30Riktlinjer för tillämpningen av anställningsordningen. Sveriges lantbruksuniversitet. Intern föreskrift nr 1/2010, Kungl. Tekniska högskolan.

189

En förändrad meriteringsanställning för en attraktiv forskarkarriär

SOU 2016:29

En förutsättning för en biträdande lektor att befordras till anställ- ning som universitetslektor vid Linköpings universitet är att det finns en långsiktig finansiering av anställningen samt ett behov av anställningen som universitetslektor inom det aktuella ämnesom- rådet.31 Liknande ordning finns vid Örebro universitet och Högskolan Väst där bedömningen för att bli befordrad ska göras utifrån verk- samhetens behov.32 Här finns en tydlig skillnad jämfört med de läro- säten där en biträdande lektor har rätt till befordran. Kungl. Tekniska högskolan anger t.ex. tvärtom i sin anställningsordning att en lång- siktig planering för resurser till en fortsatt verksamhet ska säker- ställas redan vid anställning av en biträdande lektor och inte vid pröv- ning för befordran.

Forskarassistent

I fråga om lärarkategorin forskarassistent används en sådan av Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Karolinska in- stitutet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Örebro universitet, Mittuniversitetet, Blekinge tekniska högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan, Högskolan Väst, Mälardalens högskola, Malmö högskola och Södertörns högskola. Forskarassistent ger möjlighet till befordran för en tillsvidareanställning vid Örebro universitet. Vid övriga lärosäten ger forskarassistent varken rätt eller möjlighet till prövning för en tillsvidareanställning till en högre läraranställning.

Vid en jämförelse av fördelningen av undervisning och forskning när det gäller forskarassistent och biträdande lektor är det något mer förekommande att forskarassistenter har en högre andel forsk- ning i anställningen jämfört med biträdande lektorer. I anställning- en som forskarassistent vid Södertörns högskola kan undervisning ingå upp till 10 procent medan det kan ingå upp till 40 procent undervisning för en biträdande lektor.

31Anställningsordning för Linköpings universitet.

32Anställningsordning för Högskolan Väst. Högskolestyrelsens beslut 2015-06-23, Dnr 2015/642 A 21.

190