Förordning (2016:986) om avgifter för tillsyn av åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Innehåll

Avgifter för tillsyn

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter enligt 18 a § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

2 § Den som driver en sådan verksamhet som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska betala en årlig avgift för tillsyn.

Avgiften är det belopp som anges i 6 och 7 §§.

Förordningen tillämpas inte på täktverksamheter som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

3 § Avgiften ska betalas efter beslut av länsstyrelsen.

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i beslutet, ska dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

Bestämmelser om betalningsanstånd finns i förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar.

4 § Den som är skyldig att betala en avgift enligt denna förordning ska till länsstyrelsen lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens storlek ska kunna bestämmas.

5 § Avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats enligt 9 kap. miljöbalken, eller om verksamheten bedrivs utan sådant tillstånd, det år som följer efter det att verksamheten har påbörjats. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

6 § För en verksamhet som är på den högre kravnivån enligt förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor är
1. beloppet 80 700 kronor, om verksamheten omfattas av tillståndsplikt A enligt miljöprövningsförordningen (2013:251),
2. beloppet 60 500 kronor, om verksamheten omfattas av tillståndsplikt B enligt miljöprövningsförordningen,
3. beloppet 40 400 kronor, om verksamheten omfattas av anmälningsplikt C enligt miljöprövningsförordningen, eller
4. beloppet 40 400 kronor, om verksamheten inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen.

7 § För en verksamhet som är på den lägre kravnivån enligt förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor är
1. beloppet 26 900 kronor, om verksamheten omfattas av tillståndsplikt A enligt miljöprövningsförordningen (2013:251),
2. beloppet 20 200 kronor, om verksamheten omfattas av tillståndsplikt B enligt miljöprövningsförordningen,
3. beloppet 13 500 kronor, om verksamheten omfattas av anmälningsplikt C enligt miljöprövningsförordningen, eller
4. beloppet 13 500 kronor, om verksamheten inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen.

8 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet, med hänsyn till tillsynsbehovet eller annan särskild omständighet, ta ut en extra avgift för tillsyn. Denna extra avgift ska betalas efter särskilt beslut av länsstyrelsen och vara 800 kronor för varje hel timmes handläggningstid.

De extra avgifter som beslutas enligt denna bestämmelse får under ett kalenderår aldrig överstiga verksamhetens fasta årliga avgift.

9 § Avgift enligt 8 § ska inte betalas för handläggning som föranleds av överklagande av ett beslut enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor eller bestämmelser meddelade med stöd av den lagen.

Sådan avgift ska inte heller betalas för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.

10 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet, med hänsyn till tillsynsbehovet eller annan särskild omständighet, sätta ned, efterskänka eller betala tillbaka hela eller delar av den avgift som har beslutats med stöd av denna förordning.

Överklagande

11 § I 25 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor finns bestämmelser om överklagande till mark- och miljödomstol.

12 § Länsstyrelsen får bestämma att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

13 § Om en avgift enligt denna förordning satts ned efter överklagande, ska ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) betalas för tiden från den dag avgiften betalades till och med den dag avgiften återbetalas.

Redovisning av avgiftsintäkter och kostnader

14 § Länsstyrelsen ska senast den 28 februari varje år redovisa föregående kalenderårs avgiftsintäkter enligt denna förordning och samtliga kostnader för tillsyn enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor uppdelat på verksamhetskoder enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Redovisningen ska göras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på det sätt som den myndigheten bestämmer.

15 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska årligen sammanställa föregående kalenderårs samtliga kostnader för tillsynsvägledning.

Myndigheten ska sedan sammanställa dessa uppgifter med de uppgifter som ska redovisas enligt 14 § och göra en årlig uppföljning. Uppföljningens resultat, samt eventuella förslag med anledning av resultatet, ska redovisas till regeringen senast den 15 april varje år.

Bemyndigande

16 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.