Förordning (2016:940) om inkomstbasbelopp för år 2017

Innehåll

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken till 61 500 kronor för år 2017.