Förordning (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel

Innehåll

Lagstödet för förordningen

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av
- 3 § lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel i fråga om 1 a och 3-8 §§,
- 5 § lagen om krav på installationer för alternativa drivmedel i fråga om 9 §,
- 6 § lagen om krav på installationer för alternativa drivmedel i fråga om 10 §,
- 9 § lagen om krav på installationer för alternativa drivmedel i fråga om 16 § 2, och
- 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2017:990).

Tillämpningsområde

1 a § Denna förordning gäller inte för installationer som förvaltas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Fortifikationsverket eller Försvarets radioanstalt. Förordning (2017:990).

Uttryck

2 § I denna förordning betyder
1. elfordon: ett motorfordon försett med ett drivsystem som innehåller minst en icke-perifer elektrisk maskin som energiomvandlare med ett elektriskt uppladdningsbart energilagringssystem som kan laddas externt,
2. normal laddningspunkt: en laddningspunkt där el kan överföras till ett elfordon med en effekt på högst 22 kW, med undantag för anordningar med en effekt på högst 3,7 kW, som har installerats i privata hushåll eller som inte i första hand är avsedda för laddning av elfordon,
3. snabb laddningspunkt: en laddningspunkt där el kan överföras till ett elfordon med en effekt på mer än 22 kW,
4. landströmsförsörjning: tillhandahållande av landström genom ett standardiserat gränssnitt till fartyg vid kaj,
5. tankstation: en anordning för tankning som tillhandahåller drivmedel, med undantag av flytande metangas, via en fast eller rörlig anläggning,
6. för allmänheten tillgänglig tankstation: en tankstation för påfyllning av alternativt drivmedel till vilken användarna har icke-diskriminerande åtkomst.

I övrigt har uttryck i denna förordning samma betydelse som i lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel.

2 a § Med alternativa drivmedel i lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel och i denna förordning avses bland annat
- el,
- väte,
- biodrivmedel enligt definitionen i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen,
- syntetiska och paraffiniska bränslen,
- metangas, och
- gasol. Förordning (2018:149).

Elförsörjning till transporter

Laddningspunkter för elfordon

3 § Växelströmsbaserade normala laddningspunkter för elfordon som är tillgängliga för allmänheten, med undantag för trådlösa eller induktiva enheter, ska utrustas med åtminstone de uttag eller anslutningsdon för fordon av typ 2 som beskrivs i standarden SS-EN 62196-2. Sådana uttag får utrustas med mekaniska skjutlock under förutsättning att typ 2-kompatibiliteten bibehålls.

4 § Växelströmsbaserade snabba laddningspunkter för elfordon som är tillgängliga för allmänheten, med undantag för trådlösa eller induktiva enheter, ska utrustas med åtminstone de anslutningsdon av typ 2 som beskrivs i standarden SS-EN 62196-2.

5 § Likströmsbaserade snabba laddningspunkter för elfordon som är tillgängliga för allmänheten, med undantag för trådlösa eller induktiva enheter, ska utrustas med åtminstone anslutningsdon av de kombinerade laddningssystemen av typ Combo 2 som beskrivs i standarden SS-EN 62196-3.

Landströmsförsörjning till fartyg

6 § Utformning, installation och testning av system för landströmsförsörjning till havsgående fartyg ska uppfylla de tekniska specifikationerna i IEC/ISO/IEEE 800005-1. Detta gäller såväl de delar av systemet som finns ombord på fartyget som de delar av systemet som finns på land.

Väteförsörjning till transporter

7 § Väte som tillhandahålls av en tankstation för väte ska ha en renhetsgrad som uppfyller de tekniska specifikationerna i ISO 14687-2.

8 § Anslutningsdon till motorfordon för tankning av vätgas ska uppfylla ISO 17268 om anslutningsdon för tankning av vätgasdrivna fordon.

Information till användare

9 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna information om vilka fordon som regelbundet kan tankas med enskilda drivmedel på marknaden eller laddas vid laddningspunkter. Förordning (2017:990).

10 § Konsumentverket får meddela föreskrifter om skyldighet att vid tankstationer tillhandahålla information om enhetspriser för andra relevanta drivmedel. Förordning (2017:990).

Tillsyn

Avgifter för laddning av elfordon

11 § Statens energimyndighet utövar tillsyn över att 4 § lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel om avgifter för laddning av elfordon följs. Förordning (2017:990).

Laddningspunkter för elfordon

12 § Statens energimyndighet utövar tillsyn över att 3-5 §§ följs. Förordning (2017:990).

Landströmsförsörjning till fartyg

13 § Transportstyrelsen utövar tillsyn över att 6 § följs när det gäller de delar av systemet för landströmsförsörjning som är fast monterade på fartyget eller följer med fartyget vid färd. Transportstyrelsen får överlåta uppgiften att utöva tillsyn till en fysisk eller juridisk person.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om de krav som ska uppfyllas av den som tillsynen överlåts till. Förordning (2017:990).

14 § Elsäkerhetsverket utövar tillsyn över att 6 § följs när det gäller de delar av systemet för landströmsförsörjning som är fast monterade på land eller som förvaras på land när systemet inte används. Förordning (2017:990).

Information till användare

15 § Transportstyrelsen utövar tillsyn över att föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 § följs. Förordning (2017:990).

Föreskrifter om tillsynen

16 § Den myndighet eller kommun som utövar tillsyn får meddela föreskrifter om
1. tillsynen, och
2. avgifter för ärendehandläggning och för tillsynen. Förordning (2017:990).

Övergångsbestämmelser

2016:917
1. Denna förordning träder i kraft den 18 november 2016.
2. Bestämmelserna i 3-8 §§ tillämpas första gången i fråga om installationer som tas i bruk eller förnyas efter den 17 november 2017.