Förordning (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi

Innehåll

1 § Om det finns medel får bidrag enligt denna förordning ges till privatpersoner för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Bidragsberättigande åtgärder

2 § Bidrag får endast ges till åtgärder som påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och slutförts senast den 30 juni 2021 och om systemet
1. är kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet, och
2. bidrar till att

a) lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället, och

b) öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet. Förordning (2020:490).

3 § Bidrag får inte avse åtgärder för vilka skattereduktion för arbetskostnad har tillgodoräknats eller annat offentligt stöd har getts.

Bidragsberättigande kostnader

4 § Bidragsberättigande kostnader är kostnader för installation av system för lagring av elenergi, till exempel kostnader för batteri, kablage, kontrollsystem, smarta energihubbar och arbete.

5 § Bidrag får ges med högst 60 procent av de bidragsberättigande kostnaderna, dock högst med 50 000 kronor.

Beslut om bidrag

6 § Länsstyrelsen prövar frågor om bidrag.

7 § Ansökan om bidrag ska göras skriftligen till länsstyrelsen i det län där anläggningen för egenproduktion av förnybar el finns installerad.

8 § Om länsstyrelsen beslutar att ge bidrag, ska det anges i beslutet när installationen senast ska vara slutförd.

Ett beslut om bidrag får förenas med de ytterligare villkor som behövs för att säkerställa att kraven enligt denna förordning uppfylls.

Utbetalning av bidrag

9 § Ett bidrag ska betalas ut endast om den som har fått bidraget beviljat begär utbetalning inom sex månader från det att projektet senast ska vara slutfört.

10 § En begäran om utbetalning ska göras hos länsstyrelsen. Specificerade skriftliga underlag för att styrka den bidragsberättigande kostnaden ska ges in tillsammans med begäran om utbetalning.

11 § Ett beslut om utbetalning av bidrag ska förenas med villkor om att bidragsmottagaren ska lämna de uppgifter som Statens energimyndighet begär för uppföljning och utvärdering av bidraget.

12 § Ett beviljat bidrag ska inte betalas ut om
1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att bidraget beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
2. bidraget av annan orsak beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för bidraget och sökanden borde ha insett detta, eller
4. villkoren för bidraget inte har följts.

Återbetalning

13 § Mottagaren av ett bidrag som betalats ut enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om bidraget inte skulle ha betalats ut enligt 12 §.

På det belopp som en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

14 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 13 § första stycket, ska länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget och sådan ränta som ska betalas enligt 13 § andra stycket.

Tillsyn

15 § Statens energimyndighet ska utöva tillsyn över att denna förordning och de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen följs.

Bemyndigande

16 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

17 § Länsstyrelsens beslut får överklagas till Statens energimyndighet.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut av Statens energimyndighet i ett överklagat ärende om utbetalning av stöd enligt 12 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:905).