Förordning (2016:863) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2017

Innehåll

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6-8 §§ socialförsäkringsbalken till 44 800 kronor respektive 45 700 kronor för år 2017.