Förordning (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

Innehåll

Uppgifter

1 § Energimarknadsinspektionen ansvarar för
1. tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen enligt ellagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403) och lagen (1978:160) om vissa rörledningar,
2. tillsynen och regelgivningen enligt fjärrvärmelagen (2008:263) och fjärrkylelagen (2022:332), och
3. tillsynen enligt lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.

Energimarknadsinspektionen ska upprätta och offentliggöra en tillsynspolicy. Förordning (2022:1001).

2 § Energimarknadsinspektionen är nationell tillsynsmyndighet och ska, om annat inte är särskilt föreskrivet i lag eller i en annan förordning, fullgöra tillsynsmyndighetens uppgifter enligt
1. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU, och
2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/692. Förordning (2020:1268).

2 a § Energimarknadsinspektionen är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap. Förordning (2022:564).

2 b § Energimarknadsinspektionen ska fullgöra den regionala tillsynsmyndighetens uppgifter enligt artikel 62.1 i direktiv 2019/944.

Energimarknadsinspektionen ska samverka med tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där det regionala samordningscentret har sitt säte i fråga om att utföra tillsynsåtgärder enligt artikel 62.2 i direktiv 2019/944. Förordning (2022:1001).

3 § Energimarknadsinspektionen fullgör uppgifter som följer av
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/942 av den 5 juni 2019 om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter,
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el,
3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005, och
4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi. Förordning (2020:1268).

3 a § Energimarknadsinspektionen ska vara behörig myndighet enligt
1. kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer,
2. kommissionens förordning (EU) 2016/1388 av den 17 augusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare, och
3. kommissionens förordning (EU) 2016/1447 av den 26 augusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler. Förordning (2018:1430).

4 § Energimarknadsinspektionen ska
1. för Sveriges räkning bidra till utvecklingen av regelverk inom Norden och EU för att skapa likvärdiga förutsättningar på el- och naturgasmarknaderna och undanröja hinder för en gränsöverskridande handel med el och naturgas,
2. samarbeta med europeiska energitillsynsmyndigheter och med byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för att åstadkomma en effektiv övervakning av grossistmarknaderna för el och naturgas inom Norden och EU, och
3. vid behov utbyta erfarenhet och kunskap inom myndighetens ansvarsområde med energitillsynsmyndigheter inom och utanför EU.

5 § Energimarknadsinspektionen ska
1. följa och analysera utvecklingen på el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaderna och föreslå ändringar i regelverk och andra åtgärder som främjar marknadernas funktion, och
2. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

6 § Energimarknadsinspektionen ska
1. verka för energieffektivitet och effektiv konkurrens på elmarknaden och naturgasmarknaden,
2. främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden,
3. verka för funktion, effektivitet och konkurrenskraftiga priser på fjärrvärmemarknaden, och
4. inom sitt verksamhetsområde bidra till att de energipolitiska mål som riksdagen har godkänt uppnås. Förordning (2018:1430).

7 § Energimarknadsinspektionen ska
1. inom sitt verksamhetsområde verka för att stärka el-, naturgas- och fjärrvärmekundernas ställning och möjliggöra aktiva val genom lättillgänglig och tillförlitlig information,
2. främja energikonsumenters rättigheter genom att samarbeta med Konsumentverket för att samordna svar som avser Europeiska kommissionens checklista, offentliggöra checklistan och hålla den aktuell,
3. se till att det finns en gemensam kontaktpunkt där konsumenter av el och naturgas kan få tillgång till all nödvändig information om sina rättigheter, lagstiftningen och möjligheter till tvistlösning, och
4. ta fram och tillhandahålla jämförelseverktyg som uppfyller kraven i artikel 14.1 i direktiv 2019/944. Förordning (2023:243).

Utsatta kunder

8 § När Energimarknadsinspektionen fullgör sina uppgifter enligt 1-7 §§ ska den ta särskild hänsyn till utsatta kunders ställning på el- och naturgasmarknaderna.

Med utsatta kunder avses personer som varaktigt saknar förmåga att betala för den el eller naturgas som överförs eller levereras till dem för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Internationella överenskommelser

9 § Energimarknadsinspektionen får ingå överenskommelser med byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och nationella tillsynsmyndigheter i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i frågor om samarbete och utbyte av information enligt artikel 7.2 i förordning (EU) nr 1227/ 2011. Detta gäller dock inte om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

Generaldirektören ingår överenskommelser enligt första stycket. Innan en överenskommelse ingås ska Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) underrättas. Förordning (2019:823).

Informationsutbyte med utländska myndigheter

10 § Energimarknadsinspektionen får på eget initiativ eller efter förfrågan lämna ut uppgifter till byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och nationella tillsynsmyndigheter i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan hinder av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om det är nödvändigt för att Energimarknadsinspektionen eller den mottagande myndigheten ska kunna fullgöra uppgifter enligt förordning (EU) nr 1227/2011.

Ett utlämnande får förenas med villkor för användning av uppgifterna, om det krävs med hänsyn till den enskildes rätt eller från allmän synpunkt.

Särskild samverkan

11 § Energimarknadsinspektionen ska särskilt samverka med
1. Konsumentverket och Konkurrensverket i frågor som rör kundfrågor och marknadsövervakning av de konkurrensutsatta energimarknaderna,
2. Elsäkerhetsverket i frågor som rör leveranssäkerhet och överföringskvalitet i elnätet, och
3. Affärsverket svenska kraftnät i frågor som rör utvecklingen av den gemensamma marknaden för el inom Norden och EU.

Ledning

12 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

13 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter.

Anställningar

14 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

15 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av viss förordning

16 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).