Förordning (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå

Innehåll

Inledande bestämmelser

1 § Utbildningsbidrag får enligt denna förordning lämnas till den som deltar i utbildning enligt förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.

Bestämmelser om utbildningsbidrag vid frånvaro från utbildningen finns i 9-12 §§. Förordning (2022:228).

2 § Utbildningsbidrag får lämnas av de statliga universitet eller högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) och som regeringen beslutar.

Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor.

Bidragets storlek

3 § Utbildningsbidrag lämnas med 25 000 kronor per kalendermånad.

Om utbildningsbidrag ska lämnas för endast en del av en kalendermånad, ska bidrag för varje kalenderdag lämnas med ett belopp som motsvarar 25 000 kronor delat med antalet dagar i månaden.

Villkor för bidrag för studier

4 § Utbildningsbidrag för studier får bara lämnas för studier vid en sådan utbildning som anges i 1 § som bedrivs på heltid.

5 § Utbildningsbidrag får lämnas för studier under sammanlagt högst tolv månader.

6 § Till en studerande som fått utbildningsbidrag för studier enligt 5 § under sex månader får bidrag lämnas för studier under ytterligare sex månader bara om den studerande har fullgjort sina tidigare studier i den omfattning som följer av högskolans utbildningsplan för utbildningen.

7 § Utbildningsbidrag får lämnas längst till och med det kalenderår då den studerande fyller 56 år.

8 § Om det till en studerande lämnas utbildningsbidrag enligt 9 § när det för samma tid dessförinnan har beviljats bidrag för studier enligt 5 §, ska den tid som den studerande är frånvarande inte räknas in i det sammanlagda antalet månader enligt 5 och 6 §§. Förordning (2022:228).

Villkor för bidrag vid frånvaro

9 § Utbildningsbidrag får lämnas för tid då den studerande på grund av frånvaro som anges i
1. 10 § första stycket 1 är helt oförmögen att bedriva sina studier vid den utbildning som anges i 1 §, eller
2. 10 § första stycket 2, 3 eller 4 är förhindrad att bedriva sådana studier.

Utbildningsbidrag får bara lämnas enligt första stycket för den tid då den studerande har beviljats studieuppehåll från utbildningen på grund av sådan frånvaro som anges i 10 § och som den studerande skulle ha fått bidrag för studier enligt 5 § för, om han eller hon i stället hade deltagit i utbildningen. Bara om det finns synnerliga skäl, får utbildningsbidrag vid frånvaro lämnas för tid innan den studerandes ansökan om bidrag för studier kom in till högskolan.

Utbildningsbidrag får lämnas vid frånvaro som avses i 10 § första stycket 1 bara om grunden för frånvaron har uppkommit efter det att den studerande har påbörjat utbildningen.

Ytterligare begränsningar av under vilken tid utbildningsbidrag vid frånvaro får lämnas finns i 11 §.

10 § Utbildningsbidrag får lämnas enligt 9 § vid frånvaro
1. på grund av sjukdom varvid 3 kap. 26 och 28-32 §§ studiestödsförordningen (2000:655) ska tillämpas,
2. för en studerande som är förälder för tillfällig vård av barn i situationer som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken eller i sådana föreskrifter som avses i 2 kap. 5 a § samma balk,
3. för en studerande som är förälder i samband med att den studerandes barn under 18 år har avlidit, och
4. för vård av närstående enligt 47 kap. 3 och 4 §§ socialförsäkringsbalken. Förordning (2020:250).

11 § Utbildningsbidrag får lämnas enligt 10 § första stycket 1 under sammanlagt högst tolv månader.

Utbildningsbidrag får lämnas enligt 10 § första stycket 2 under längst den tid per kalenderår och barn som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken eller i sådana föreskrifter som avses i 2 kap. 5 a § samma balk.

Utbildningsbidrag får lämnas enligt 10 § första stycket 3 under högst två veckor per barn och gäller tidigast från och med dagen efter den dag då barnet har avlidit och senast den dag som infaller 90 dagar efter den dag då barnet har avlidit.

Utbildningsbidrag får lämnas enligt 10 § första stycket 4 under högst 240 dagar för vård av en person som avses i 47 kap. 4 § socialförsäkringsbalken och i högst 100 dagar för varje annan person som vårdas. Förordning (2020:250).

12 § Vid tillämpning av 10 § första stycket 2 ska med förälder likställas personer som enligt 11 kap. 4-6 §§ socialförsäkringsbalken ska likställas med föräldrar i fråga om rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn.

Vid tillämpning av 10 § första stycket 3 ska med förälder likställas personer som enligt 11 kap. 4 och 5 §§ socialförsäkringsbalken ska likställas med föräldrar i fråga om rätt till tillfällig föräldrapenning.

12 a § Har upphävts genom förordning (2022:228).

Ansökan

13 § Utbildningsbidrag beviljas efter ansökan hos högskolan. En ansökan ska vara egenhändigt underskriven av den sökande. Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

Ansökan ska ges in inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer.

Prövningen av ansökan

14 § Ansökan ska prövas av högskolan.

15 § Utbildningsbidrag lämnas inom ramen för anvisade medel.

Utbildningsbidrag ska lämnas i den ordning som ansökningarna kommer in till högskolan. En studerande som tidigare har fått utbildningsbidrag ska dock ha förtur till bidrag, om den studerande ska fortsätta den utbildning som han eller hon redan fått bidrag för enligt denna förordning eller ska vara frånvarande enligt 9 § från den utbildningen.

16 § Utbildningsbidrag för studier enligt 5 § får beviljas för högst sex månader i sänder.

Utbetalningen

17 § Utbildningsbidrag ska betalas ut av högskolan månadsvis i efterskott.

Ändrade förhållanden

18 § Om den studerandes förhållanden ändras på ett sådant sätt att utbildningsbidrag ska lämnas på annan grund eller inte ska lämnas, ska den studerande anmäla detta till högskolan.

Anmälan ska ha kommit in till högskolan så snart som möjligt och senast inom en vecka från det att förändringen inträffade. Om anmälan kommer in senare, ska den studerande anses ha fullgjort sin anmälningsskyldighet endast om det finns särskilda skäl.

19 § En studerande som har utbildningsbidrag och som gör uppehåll i utbildningen på grund av tillfällig vård av barn ska, när vården har avslutats, lämna en försäkran till högskolan om att han eller hon under vårdtiden har varit förhindrad att studera på grund av tillfällig vård av barn.

Om vårdperiodens längd överstiger sju dagar, ska den studerande från och med den åttonde vårddagen med läkarintyg styrka att uppehållet i studierna beror på en sådan situation som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken. Vid beräkning av vårdperiodens längd motsvarar en kalendervecka sju vårddagar. Förordning (2022:228).

20 § En studerande som har utbildningsbidrag och som gör uppehåll i utbildningen på grund av vård av en svårt sjuk närstående ska till högskolan när vården har avslutats lämna en försäkran om att han eller hon under vårdtiden har varit förhindrad att studera på grund av svårt sjuk närstående.

Till en försäkran enligt första stycket ska fogas ett samtycke från den sjuke enligt 47 kap. 3 § första stycket 3 och andra stycket socialförsäkringsbalken samt ett läkarutlåtande enligt 110 kap. 25 § första stycket samma balk.

21 § Utbildningsbidrag får inte lämnas till en studerande som inte fullgör sin skyldighet att anmäla ändrade förhållanden eller lämna in försäkran, läkarintyg, samtycke eller läkarutlåtande enligt 18-20 §§ för den tid som anmälan, försäkran, läkarintyget, samtycket eller läkarutlåtandet skulle ha avsett.

Återkrav

22 § Om en studerande obehörigen har fått utbildningsbidrag och har insett eller borde ha insett detta, kan det som har betalats ut för mycket omedelbart krävas tillbaka av högskolan.

På belopp som krävs tillbaka ska det betalas ränta från den dag då medlen togs emot efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två procentenheter överstiger statens utlåningsränta. Om det finns särskilda skäl, kan en återbetalningsskyldig befrias helt eller delvis från sin skyldighet att betala räntan.

Överklagande

23 § En högskolas beslut i fråga om utbildningsbidrag enligt denna förordning får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Beslut av Överklagandenämnden för högskolan får inte överklagas.

Ärenden hos Försäkringskassan

24 § I ärenden om godkännande av sjukperiod och om åtgärder för att förkorta sjukdomstid enligt 10 § första stycket 1, som enligt de där nämnda bestämmelserna handläggs av Försäkringskassan i första instans, ska föreskrifterna i 113 kap. 3-17, 19, 20 och 21 §§ socialförsäkringsbalken tillämpas.

25 § Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpning av denna förordning, om det gäller bestämmelser om åtgärder av Försäkringskassan.

Övergångsbestämmelser

2022:228
1. Denna förordning träder i kraft den 25 april 2022.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.