Radioutrustningsförordning (2016:394)

Innehåll

Tillämpningsområde och innehåll

1 § Denna förordning gäller radioutrustning som omfattas av radioutrustningslagen (2016:392).

Förordningen innehåller också bestämmelser om marknadskontroll som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011. Förordning (2021:698).

2 § Radioutrustningslagen (2016:392) gäller inte för sådan utrustning som uteslutande används inom Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt eller Försvarets materielverk vid verksamhet som materielverket bedriver på uppdrag av Försvarsmakten eller Försvarets radioanstalt.

Användningen av termer och uttryck

3 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i radioutrustningslagen (2016:392).

Bemyndiganden

4 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om skyldighet för ekonomiska aktörer att vidta åtgärder för att radioutrustning ska uppfylla föreskrivna krav.

5 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om väsentliga krav som radioutrustning ska uppfylla.

6 § /Upphör att gälla U:2023-12-28/ Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om skyldigheter för ekonomiska aktörer i fråga om radioutrustning, när det gäller
1. registrering av utrustning,
2. teknisk dokumentation,
3. bedömning av överensstämmelse,

4. EU-försäkran om överensstämmelse,


5. märkning av utrustning,
6. skadeförebyggande arbete, och
7. tillhandahållande av bruksanvisningar, säkerhetsinformation och annan dokumentation eller information.

6 §/Träder i kraft I:2023-12-28/ Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om skyldigheter för ekonomiska aktörer i fråga om radioutrustning, när det gäller
1. registrering av utrustning,
2. teknisk dokumentation,
3. bedömning av överensstämmelse,

4. EU-försäkran om överensstämmelse,


5. märkning av utrustning,
6. skadeförebyggande arbete,
7. tillhandahållande av bruksanvisningar, säkerhetsinformation och annan dokumentation eller information, och
8. tillhandahållande av utrustning med eller utan tillbehör. Förordning (2023:636).

7 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om sådana fullmakter där en tillverkare utser en representant.

8 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om sådana lämpliga åtgärder som ska vidtas vid demonstrationer av radioutrustning som inte uppfyller föreskrivna krav, för att hindra att det uppkommer
1. skadlig störning,
2. elektromagnetisk störning,
3. risk för människors och husdjurs hälsa och säkerhet, och
4. risk för egendom.

Marknadskontroll

9 § Post- och telestyrelsen är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 över att produkter överensstämmer med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG, med undantag för produkternas egenskaper när det gäller elsäkerhet.

Elsäkerhetsverket är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 över att produkter överensstämmer med kraven i direktiv 2014/53/EU i fråga om produkternas egenskaper när det gäller elsäkerhet.

Bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets befogenhet att besluta om åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020 finns i radioutrustningslagen (2016:392). Förordning (2022:1194).

10 § Bestämmelser om information och samarbete mellan myndigheter om marknadskontroll finns i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn. Förordning (2021:698).

11 § En marknadskontrollmyndighet som har meddelat ett föreläggande om att en ekonomisk aktör ska vidta korrigeringsåtgärder i fråga om radioutrustning eller dra tillbaka eller återkalla radioutrustning från marknaden, ska informera ett berört anmält organ för bedömning av överensstämmelse om beslutet.

12 § En marknadskontrollmyndighet ska meddela Europeiska kommissionen och andra medlemsstater när radioutrustning inte uppfyller föreskrivna krav, om myndigheten anser att den bristande överensstämmelsen inte bara gäller i Sverige. Meddelandet ska innehålla information om den bristande överensstämmelsen, utvärderingsresultat, fattade beslut och eventuella synpunkter från den som beslut riktats mot.

En marknadskontrollmyndighet ska meddela Europeiska kommissionen och andra medlemsstater de åtgärder myndigheten har vidtagit med anledning av motsvarande information från en annan medlemsstat och lämna de kompletterande uppgifter som myndigheten har tillgång till.

En marknadskontrollmyndighet ska även meddela Europeiska kommissionen och andra medlemsstater när radioutrustning bedöms utgöra en risk, trots att den uppfyller föreskrivna krav. Meddelandet ska innehålla alla tillgängliga uppgifter.

13 § En marknadskontrollmyndighet ska när så är befogat och för Sveriges räkning invända mot ett beslut som en marknadskontrollmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen har fattat om radioutrustning. Myndigheten ska skyndsamt informera Europeiska kommissionen, andra medlemsstater och regeringen om invändningen och skälen för den.

Om det har rests invändningar mot ett beslut om radioutrustning eller om Europeiska kommissionen ifrågasätter beslutet, ska marknadskontrollmyndigheten delta i det samråd som sker mellan kommissionen och andra medlemsstater. Myndigheten ska även delta i samråd mellan kommissionen och andra medlemsstater med anledning av radioutrustning som bedöms utgöra en risk, trots att den uppfyller föreskrivna krav.

Ersättning för tillhandahållande av radioutrustning

14 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om ersättning till den som tillhandahåller myndigheten radioutrustning som ska kontrolleras och om skyldighet att ersätta myndighetens kostnader för sådan kontroll.