Tilläggsdirektiv till Utredningen om en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (N 2015:03)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 12 maj 2016    
Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 april 2015 kommittédirektiv om förutsättningarna för att ge Konkurrensverket utökad beslutanderätt om sanktioner (dir. 2015:48). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 12 maj 2016.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 8 juli 2016.

      (Näringsdepartementet)