Förordning (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande

Innehåll

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner för att stimulera ökat bostadsbyggande. En del av statsbidraget är särskilt avsett att öka bostadsbyggandet i kommuner som tar emot nyanlända invandrare.

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en kommun som under den tidsperiod som anges i 5 § andra stycket gett startbesked enligt 10 kap. plan- och bygglagen (2010:900) för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad som innefattar att minst en ytterligare bostad tillkommer. Statsbidrag enligt 7 § får lämnas under förutsättning att det i kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en folkbokförd nyanländ invandrare som från och med den 1 juli föregående år och någon gång under en tid av tolv månader framåt fått uppehållstillstånd och som omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

3 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas under förutsättning att kommunen vid tidpunkten för ansökan enligt 5 § första stycket under föregående eller innevarande mandatperiod har antagit dels riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, dels en ny översiktsplan alternativt gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

Fördelningen av statsbidrag

4 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Boverket som ska fördela statsbidraget vid ett tillfälle årligen.

5 § En kommun som ansöker om statsbidrag enligt denna förordning ska göra det skriftligen till Boverket senast den 1 oktober.

En ansökan ska innehålla uppgift om antalet bostäder i kommunen som omfattas av givna startbesked från och med den 1 augusti föregående år och tolv månader framåt, fastighetsbeteckningar för berörda fastigheter och datum för beslut om startbesked.

6 § Statsbidrag enligt denna förordning ska fördelas mellan de kommuner som ansökt om sådant bidrag och som uppfyller villkoren i 2 och 3 §§, utifrån antalet bostäder enligt 5 § andra stycket. De närmare grunderna för beräkningen av bidragets storlek framgår av 7 och 8 §§.

7 § Av tillgängliga medel ska 60 procent fördelas utifrån antalet bostäder enligt 5 § andra stycket i förhållande till ett referenstal som svarar mot behovet av bostäder för nyanlända invandrare i kommunerna.

Referenstalet beräknas som en kvot av antalet folkbokförda nyanlända invandrare enligt de förutsättningar som anges i 2 §, i förhållande till antalet personer i ett genomsnittligt hushåll i landet, omvandlat till närmaste heltal.

Om referenstalet är lika med eller mindre än antalet bostäder enligt 5 § andra stycket, ska fördelningen av statsbidrag ske utifrån referenstalet.

Om referenstalet är större än antalet bostäder enligt 5 § andra stycket, ska fördelningen av statsbidrag ske utifrån antalet bostäder.

8 § Av tillgängliga medel ska 40 procent fördelas enbart utifrån antalet bostäder enligt 5 § andra stycket. Sådant statsbidrag ska dock inte lämnas för bostäder som har legat till grund för beräkning av fördelning av statsbidrag enligt 7 §.

9 § Boverket ska hämta in de uppgifter som behövs för beräkningen av referenstalet enligt 7 § från Statistiska centralbyrån.

Beslut och utbetalning

10 § I ett beslut om statsbidrag ska det anges hur kommunens referenstal beräknats, antalet bostäder enligt 5 § andra stycket som legat till grund för fördelningen och med vilket belopp statsbidrag ska lämnas. Om en ansökan om statsbidrag helt eller delvis avslås ska skälen för detta anges.

Boverket ska betala ut statsbidraget senast den 1 december.

Återbetalning

11 § En kommun som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp.

På det belopp som en kommun är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

12 § Om en kommun är återbetalningsskyldig enligt 11 §, ska Boverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget tillsammans med ränta enligt 11 § andra stycket.

Om det finns särskilda skäl, får Boverket sätta ned kravet på återbetalning och ränta.

Överklagande

13 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

14 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Redovisning

15 § Boverket ska i sin årsredovisning ange hur statsbidraget har fördelats.

Övergångsbestämmelser

2016:364
1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2016.
2. Bestämmelsen i 15 § om skyldigheten att ange hur statsbidraget fördelats i årsredovisningen tillämpas första gången 2017.