Tilläggsdirektiv till 2014 års människohandelsutredning (Ju 2014:22)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 28 april 2016

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 4 september 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att undersöka om det finns behov av åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel, köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling av barn. Utredningen, som antagit namnet 2014 års människohandelsutredning, har därefter fått tre tilläggsdirektiv. Utredningstiden har förlängts och uppdraget skulle slutredovisas senast den 9 juni 2016.

Utredningstiden förlängs nu ytterligare i de delar av uppdraget som avser att utvärdera tillämpningen av bestämmelsen om människohandelsbrott och undersöka om syftet med lagändringen 2010 har uppnåtts samt att granska hur de brottsbekämpande myndigheterna utreder och i övrigt arbetar med ärenden om människohandel (dir. 2014:128), att se över straffskalorna för människohandel och koppleri (dir. 2015:64) och att se över den straffrättsliga lagstiftningen mot exploatering av utsatta personer, såsom för tvångsarbete, tiggeri eller annan ekonomisk vinning (dir. 2015:131). Uppdraget i dessa delar ska i stället slutredovisas senast den 18 oktober 2016.

I övriga delar ska uppdraget fortfarande redovisas senast den 9 juni 2016, men i ett delbetänkande. Detta avser då uppdraget att utvärdera vilket genomslag 2011 års skärpning av straffet för köp av sexuell tjänst har fått, att se över straffskalan för köp av sexuell handling av barn, att utvärdera tillämpningen av oaktsamhetskravet i 6 kap. 13 § brottsbalken (dir. 2014:128) och att analysera och ta ställning till om brottet köp av sexuell tjänst ska undantas från kravet på dubbel straffbarhet (dir. 2015:6).

      (Justitiedepartementet)