PAGE

2


Dnr Ju2016/09277/POL

Dnr Ju2016/09339/POL

Dnr Ju2016/09358/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:583 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Drönare i näringslivet, 2016/17:594 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Länsstyrelserna och företagsklimatet samt 2016/17:593 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Modern teknik som verktyg inom de gröna näringarna

Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat närings- och innovationsministern om han avser att tillgodose det behov som finns inom jordbruk och skogsbruk att fortsatt bruka drönare så att inte näringarna hamnar i vänteläge och tappar fart jämfört med andra länder. Ann-Charlotte Hammar Johnsson har även frågat civilministern om han är beredd att se till att länsstyrelserna kan vara den positiva kraft för näringslivet som de behöver vara genom att driva på så att riktlinjer till Datainspektionen från Justitiedepartementet möjliggör för näringsidkare att utöva sin verksamhet utan att hamna under märkliga regler såsom fyra månader för ansökningar och regler om att bild och film ska förstöras efter två månader. Vidare har Ann-Charlotte Hammar Johnsson frågat landsbygdsministern om han kommer att försäkra sig om att det tilläggsdirektiv som ska gå ut till Datainspektionen från Justitiedepartementet innehåller riktlinjer som för vårt skogs- och jordbruk framåt och som har en handläggningstid som gör att det inte ställer till det inför våren i näringarna.

Frågorna ställs mot bakgrund av att Högsta förvaltningsdomstolen i en dom slagit fast att en kamera som är monterad på en drönare kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågorna.

Drönartekniken har många potentiella användningsområden, t.ex. inom skogs- och jordbruk, räddningsarbete och för journalistiska ändamål. Samtidigt kan drönare användas på ett sätt som innebär att enskilda utsätts för integritetskränkande övervakning. Regeringen tillsatte i november 2015 en utredning för att se över 2013 års kameraövervaknings-lag. Trots att lagen var relativt ny kunde regeringen redan då konstatera att det fanns ett behov av att utreda hur den förhåller sig till användning av ny teknik, t.ex. kamerautrustade drönare. Utredningen kommer att redovisa sitt uppdrag i juni 2017.

Det har blivit tydligt att företagen har ett behov av en snabbare lösning och Justitiedepartementet har därför remitterat ett förslag om att drönare inte ska omfattas av tillståndskravet i kameraövervakningslagen. Enskildas personliga integritet ska i stället skyddas av reglerna i personuppgiftslagen. Detta innebär att den som använder kamerautrustade drönare måste vidta åtgärder för att undvika integritetskränkningar, t.ex. genom att se till att övervakning endast sker för legitima ändamål och på ett öppet sätt.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Stockholm den 10 januari 2017

Morgan Johansson