Dnr N2017/05253/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1826 av Jens Holm (V) Försämrade livsvillkor för grisar

Jens Holm har frågat mig om det är min bedömning att Statens jordbruksverks (Jordbruksverket) förslag till ändrade djurskyddregler för grisuppfödning kan accepteras inom ramen för livsmedelsstrategin och våra nationella ambitioner gällande djurvälfärden.

Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter för lantbrukets djur innebär, som Jens Holm skriver, ändringar av några av reglerna för grisuppfödning, bland annat att man får vänja av smågrisar tidigare. De ändringar som föreslås är dock förknippade med särskilda villkor. Jordbruksverket har som expertmyndighet gjort bedömningen att ett bibehållet djurskydd därmed garanteras samtidigt som det ger möjlighet till ökad konkurrenskraft för företagen, vilket är i linje med regeringens livsmedelsstrategi.

Jordbruksverket är liksom våra andra myndigheter självständigt i förhållande till regeringen i det konkreta föreskriftsarbetet och ansvarar för de bedömningar som görs, både när det gäller föreskrifternas innehåll i sak och i rättsliga frågor. Det är den förvaltningsmodell vi har i Sverige.

Jag har ingen anledning att ifrågasätta Jordbruksverkets bedömning i denna fråga utan litar på att de föreslagna reglerna inte tummar på de djurskyddskrav vi har.

Stockholm den 5 september 2017

Sven-Erik Bucht