Interpellation 2016/17:93 Rymdstrategi

av Fredrik Christensson (C)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Rymden blir en allt viktigare del av våra liv. Sveriges rymdverksamhet går många decennier tillbaka. Europas satsningar genom Esa och EU har gett en god grund för rymdverksamheten. Inom det som allt oftare beskrivs som ”New Space” i USA har nya aktörer, ny teknik och nya genombrott skett allt snabbare. I dag är det inte stater och politiker som sätter agendan för rymden utan entreprenörer med nya visioner. Detta ställer allt större krav på beslutsfattarna att hänga med. Regeringar behöver anpassa regelverk, budgetar, mål och strategier efter en ny verklighet som rör sig allt snabbare. Detta konstaterar bland andra regeringen i sin budgetproposition, med beskrivningen att det sker ”omfattande förändringar av rymdverksamheten i Europa och globalt, vilket ställer krav på nya arbetssätt, verktyg och förstärkta resurser”, samtidigt som man även framhåller den ökade säkerhetspolitiska betydelsen av rymdfrågor.

Därtill finns ett stort engagemang för rymdfrågorna i dag i Europa. Det europeiska rymdorganet Esa har tagit nya steg i arbetet med en ny version av den europeiska rymdraketen Ariane och just nu arbetar Esa och EU-kommissionen med en europeisk rymdstrategi som väntas under slutet av året.

I april 2014 tillsatte dåvarande alliansregeringen en rymdutredning. Detta bland annat till följd av Riksrevisionens granskning 2013, där man pekade på en brist i uppföljning av rymdverksamheten och på behovet av en ökad styrning.

I september 2015 presenterades utredningen. Bifallet och intresset från det samlade rymdsverige var stort, och uppemot ett hundratal remissvar kom in. Ett flertal av dessa underströk behovet av en rymdstrategi. Behovet av en ökad samordning och återrapportering från regeringen framhölls likaså av många remissinstanser.

Det är därför anmärkningsvärt att det mer än ett år efter rymdutredningens överlämnande är tyst om regeringens rymdpolitik. Remissvaren börjar svalna. Utvecklingen fortsätter allt snabbare i vår omvärld och en europeisk rymdstrategi är under uppsegling. Samtidigt vet vi inget om vad Sverige vill i denna alltmer dynamiska utveckling.

Mot bakgrund av denna utveckling vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson: